0

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - TOANMATH.com

18 407 2
  • Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - TOANMATH.com

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:41

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 10 Thời gian làm bài:90 phút TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Năm học 2016-2017 Mã đề 105 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A ( 5; ) B ( 3; −2 ) Một điểm M di động trục hoành Ox Vậy giá trị nhỏ MA + MB : A B C Câu 2: Cho tam giác ABC Hãy đẳng thức đúng: A AB = BA B AB = − BA C AB = AC D D AB = AC Câu 3: Tọa độ giao điểm (P): y = x + x − đường thẳng y = x − là: A (0;-1) (-1;2) B (0;1) (-1;2) C (0;-1) (-1;-2) D (-1;0) (-1;-2) Câu 4: Tập nghiệm phương trình x − + x + = 10 x + là: A S= {2; 4} B S= [ −2; 2] 3 5   C S =  −∞; −  ∪  ; +∞  2 4   D S= {−2; 4} Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 900 , B = 600 AB=a Tích AC.CB : A − a B 3a C − a D −3a 2 Câu 6: Cho tam giác ABC vuông C có AC=9, CB=5 Tích AB AC : A 81 B 91 C 56 D 76 Câu 7: Tập xác định hàm số y = A [2; +∞) B [-7;2] − x + + x C (-7;2) Câu 8: Các giá trị tham số m để phương trình A m ≠ ±1, m ≠ B m ≠ −1 D R\{-7;2} m 2x − m = có nghiệm x −1 C m ≠ −1, m ≠ D m ≠ ±1 Câu 9: Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6} Tập hợp A \ B A {1;5} B {0} C {1;2} D {0,1} Câu 10: Cho số a = 37975421 ± 150 Số quy tròn số 37975421 : A 37975000 B 3797600 C 3797000 D 37975400 Câu 11: Cho tam giác ABC , cạnh a, điểm M thuộc đường tròn tâm O thỏa mãn : a2 Bán kính đường tròn : a a B R= C R= MA.MB + MB.MC + MC.MA = A R= a D R= 3a Câu 12: Cho hàm số y = f ( x) = −5 x , kết sau sai 1 D f   = −1 5 Câu 13: Cho tam giác ABC cạnh a có I, J, K trung điểm BC, CA AB Tính giá trị A f ( −1) = B f ( −2 ) = 10 C f ( ) = 10 | AI + BJ + CK | A 3a B 3a C D a Trang 1/4 -đề thi 105 Câu 14: Cho tứ giác ABCD , O giao điểm hai đường chéo AC BD Gọi G G’ theo thứ tự trọng tâm tam giác OAB OCD Khi GG ' : 1 A ( AC + BD) B ( AC + BD) C ( AC + BD) D 3( AC + BD) 3 Câu 15: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai: A ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ B ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ C ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ D ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ 2x -5= x +1 x +1 A x ≠ B ∀x ∈ R C x ≠ x ≠ −1 D x ≠ −1 Câu 17: Cho hai tập hợp A = {x ∈ R| x + < + 2x}; B = {x ∈ R| 5x - < 4x - 1} Tất số tự nhiên thuộc hai tập A B : A Không có số B C D Câu 18: Giá trị k hàm số y = (k − 1) x + k − nghịch biến tập xác định hàm số: A k < B k > C k < D k < Câu 16: Điều kiện xác định phương trình Câu 19: Tìm điều kiện m để phương trình x + 4mx + m = có hai nghiệm dương phân biệt : A m ≥ B m < C m > D m ≠ Câu 20: Tìm số có hai chữ số , biết hiệu hai chữ số Nếu viết chữ số theo thứ tự số ban đầu trừ 10 ngược lại số A 85 B 75 C 57 D 58 2x − x − 2m = x + có nghiệm thực phân biệt 41 41 41 B − SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 001 Học sinh phải ghi mã đề thi vào tờ giấy thi trước làm (sau chữ BÀI LÀM) Nếu không thi bị loại -I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Trong câu sau đây, câu có phương án trả lời Em lựa chọn phương án (viết đáp án sau thứ tự câu Ví dụ câu chọn phương án A viết : 1.A) Câu Tiếp tuyến đường tròn (C): x  y  điểm M(-2;2) có phương trình là: A x  y  B x  y   C x  y   D x  y   Câu 2: Điểm môn Toán lớp 10A cho bảng sau: Điểm 10 Tần số 5 Điểm trung bình học sinh lớp 10A bao nhiêu? A B 5,5 Câu 3: Cho sin   A cos   C 5,6 D 5,7  ,     Chọn kết đúng: B tan   C tan   4 D cos   4 Câu 4: Độ dài trung tuyến AM tam giác ABC có AB=48, AC=14, BC=50 là: A 25 B 48,5 C 27,8 D 18,5 Câu 5: Bất đẳng thức sau với số thực a: A 6a  3a B 3a  6a C  3a   6a D  a   a Câu Đường thẳng qua điểm M(1;2) vuông góc với đường thẳng d: x  y   có phương trình tổng quát là: A x  y   B x  y   C x  y   Câu 7: Trên đường tròn lượng giác, điểm cuối cung A I B II D x  y   20 nằm góc phần tư thứ mấy: C III D IV Câu 8: Với giá trị m bất phương trình: mx  m  x vô nghiệm: A m  B m  C m  2 D m  1 2 Câu 9: Cho phương trình x  y  x  y   (*) Chọn phát biểu đúng: A (*) phương trình đường tròn tâm I (1; 2) bán kính R  B (*) phương trình đường tròn tâm I ( 1;2) bán kính R  C (*) phương trình đường tròn tâm I (1; 2) bán kính R  D (*) không phương trình đường tròn Câu 10: Phương trình x  2mx  m  m   có hai nghiệm trái dấu khi: m   m  2 A m  6 B  C 2  m  Câu 11: Tập nghiệm phương trình x  x   là: B  ; 2  3;   C 3;  A  ;  Câu 12: Nhị thức sau nhận giá trị âm với x lớn 2: A  2x B  3x C x  II.PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) Câu 13 ( 3,0 điểm) a) Giải bất phương trình sau: m   m  2 D  D  2;3 D x  4 x 0 x  3x  5x   2 x   b) Giải hệ bất phương trình:  7  x  x   c) Giải bất phương trình | x  1| x  Câu 14 (1,0 điểm): Cho cos   3  ,     Tính giá trị lượng giác lại Câu 15 ( 2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(1;0);B(3;2); C(-1;2) a) Lập phương trình tổng quát đường cao AH b) Lập phương trình đường tròn đường kính BC Tìm giao điểm cuả đường thẳng AH với đường tròn Câu 16: (1,0 điểm) Tìm m để bất phương trình mx - 4mx + m + > với x HẾT - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 003 Học sinh phải ghi mã đề thi vào tờ giấy thi trước làm (sau chữ BÀI LÀM) Nếu không thi bị loại -I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Trong câu sau đây, câu có phương án trả lời Em lựa chọn phương án (viết đáp án sau thứ tự câu Ví dụ câu chọn phương án A viết : 1.A) Câu Đổi góc   A   200  đơn vị độ ta : B   100 C   150 D   250 Câu 2: Đường tròn tâm I(1;-2) bán kính R=4 có phương trình là: A ( x  1)  ( y  2)  B ( x  1)  ( y  2)  C ( x  1)  ( y  2)  16 D ( x  1)  ( y  2)  16 Câu 3: Điểm môn Toán lớp 10A cho bảng sau: Điểm [0;2) [2;4) [4;6) [6;8) [8;10) Tần số 12 12 Điểm trung bình học sinh lớp 10A bao nhiêu? A B 5,85 C 5, 65 Câu 4: cosin góc B tam giác ABC có AB=48, AC=14, BC=50 là: 24 B C A 25 25 D 5, 75 D 24 Câu 5: Bất đẳng thức sau bất đẳng thức trung bình cộng trung bình nhân: 1 B   x, y  0, x  y  A x   x  x x y x y x y C xy  ,x, y  D x  y  xy, x, y  Câu Cho tan   ,    Khẳng định sau SAI: 4 C cot   D cos   Câu 7:Đường thẳng qua điểm M(2;1) song song với đường thẳng d: x  y   có phương trình tổng quát là: A 2 x  y   B x  y   C x  y   D x  y   A sin   B cos    Câu 8: Với giá trị m bất phương trình: (m  4) x  m   có tập nghiệm R: m  A m  B m  2 C  D m   m  2 Câu 9: Cho phương trình x  y  x  y   (*) Chọn phát biểu SAI: A (*) phương trình đường tròn tâm I (1; 2) B (*) phương trình đường tròn bán kính R=2 C (*) qua M(1;0) D (*) cắt trục Ox hai điểm Câu 10: Phương trình x  2mx  m  8m   có nghiệm khi:  m  1 B  C 3  m  1 A 3  m  1  m  3 1 Câu 11: Tập xác định bất phương trình   x là: x2 A  3;3 B  ; 3  3;   \ 2 C  ; 3  3;    m  1 D   m  3 D  3;    2;3 Câu 12: Nhận định sau dấu tam thức bậc hai f ( x)  x  x  A f ( x) âm với x khoảng (1;3) B f ( x) luôn dương với x C f ( x) dương với x khoảng (1;3) D f ( x) âm với x II.PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) Câu 13 ( 3,0 điểm) a) Giải bất phương trình sau: 2x  1 2 x 8x   5 x   b) Giải hệ bất phương trình:  10  x  x   c) Giải bất phương trình x   x  Câu 14 (1,0 điểm): Cho sin    3 ,    Tính giá trị lượng giác lại cung  Câu 15 (2,0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, cho ABC với A(1; 2), B(2; –3), C(3; 5) a) Viết phương trình tổng quát cạnh AC, phương trình tham số cạnh BC b) Viết ...TRƯỜNG THPT MARIE CURIE ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20162017 Môn thi: Toán 10 − Thời gian làm bài: 90 phút Cho hai tập hợp A = [−5; 3), B = (1;+ ∞) Tìm A ∪ B, A ∩ B, A \ B Bài Bài 2(2đ) Cho hàm số y = x2 + 4x + m (1) (1đ) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) với m = Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng (d) : y = 2x điểm phân biệt nằm hai phía trục tung Bài 3(2.5đ) Giải phương trình sau: a) 2x2 + 5x − = − 3x b) (x2 − 3x)2 − 2x2 + 6x − = √ c) (x + 2) − 2x = x2 + 3x + Bài 4(1đ) Cho tam giác ABC −→ −→ → − → −→ −→ − a) Gọi I điểm thỏa mãn điều kiện IB + 3IC = Biểu diễn AI theo AB AC −−→ −−→ −−→ b) Tìm điểm M cạnh BC cho M A + M B + M C nhỏ Bài 5(3đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1; 2), B(−2; 6), C(5; −1) a) Chứng minh ba điểm A, B, C tạo thành ba đỉnh tam giác cân b) Tính chu vi ∆ABC cos BAC c) Tìm tọa độ trực tâm H ∆ABC Bài 6(0.5đ) Đội niên tình nguyện muốn dựng biển hình tam giác tuyên truyền "ĐỪNG XẢ RÁC BỪA BÃI - RÁC LÀM TẮC CỐNG GÂY NGẬP ÚNG" Tấm biển đặt mặt đất BC; dựa vào tường CA che hết cột DH cao 4m, song song cách tường CA đoạn 0, 5m hình vẽ Đơn giá biển 200000 đồng 1m2 Em tính giúp đội tình nguyện kích thước ba cạnh biển để số tiền làm biển nhỏ tính số tiền ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Bài 1(1đ) A ∪ B = [−5;+ ∞), A ∩ B = (1; 3) , A \ B = [−5; 1] Bài 2(2đ) a) (1.5đ) b) (0.5đ) mSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10 Năm học 2016 - 2017 Thời gian thi làm 90 phút không kể thời gian phát đềđề 1230 Họ tên học sinh: Lớp: PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – thời gian làm 30 phút) Câu Hàm số sau có tập xác định  A y  x x 1 Câu Tìm m để hàm số y  A m  B y  x3  x  C y  x2 x 1 x có tập xác định  x  2x  m B m  C m  D y  x x 1 2 D m  Câu Cho hàm số y  f  x   x   x  Chọn mệnh đề sai A Hàm số y  f  x  hàm số chẵn B Đồ thị hàm số y  f  x  nhận trục Oy làm trục đối xứng C Đồ thị hàm số y  f  x  nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng D Hàm số y  f  x  có tập xác định  Câu Tìm m để hàm số y    m  x  nghịch biến  A m  B m  C m  D m  Câu Đường thẳng y  ax  b có hệ số góc qua điểm A  3;1 A y  2 x  B y  x  C y  x  D y  2 x  Câu Hàm số y  x  x  có giá trị nhỏ A x  B x   C x  D x   Câu Hình H1 đồ thị hàm số nào? A y   x  3x  B y  2 x  x  C y  x  x D y  x  x  Câu Tìm m để phương trình mx   m  1 x  m  có hai nghiệm A m   C m   ,m  B   m  D m   ,m  Câu Số nghiệm phương trình A B      x  x    C D Câu 10 Gọi x1 ,x2 nghiệm phương trình x  x   Khi giá trị biểu thức M  x12  x22 A M  57 16 B M  81 64 C M  41 16 D M  41 64 Câu 11 Cho tam giác ABC có trọng tâm G Chọn khẳng định đúng?       A AG  AB  AC B AG  AB  AC 2       D AG  AB  AC C AG  AB  AC 3 3 Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy , cho A  1;  , B 1;   Gọi D đối xứng với A qua B Tìm toạ độ điểm D ? A D  3;  B D  1;  C D  3;  D D  3;    Câu 13 Cho hình vuông ABCD có cạnh a Tích vô hướng AC.CB A  a2 B a C a D a2     Câu 14 Trong mặt phẳng Oxy , cho a  1;1 , b 1; 3 Khi cos a,b có giá trị   A Câu 15 Biết sin   B C 1 D  1  900    1800  Hỏi giá trị tan  bao nhiêu? 2 C 4 PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm – thời gian làm 60 phút) A 2 B  Bài (1,0 điểm) Giải phương trình Bài (3,0 điểm) Cho hàm số y  x  x  1 D 2 x 1  x  a) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị  P  hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y  x  2m  cắt đồ thị hàm số  P  hai điểm phân biệt phía với trục Oy Bài (2,0 điểm) Cho hình thang vuông ABCD , đường cao AB  a , đáy lớn BC  2a , đáy nhỏ AD  a    a) Chứng minh AC  AB  AD     b) Tính tích vô hướng AC.BD , từ suy giá trị cos AC ,BD  Bài  (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác ABC biết A  1;  1 ,B  2;  ,C  6;    điểm M thoả mãn MA  2 MB a) Tìm toạ độ điểm M b) Gọi I trung điểm đoạn BC , H giao điểm AI với CM Tìm toạ độ điểm H ………………….Hết………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT LÊ THANH HIỀN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 01 trang) NĂM HỌC: 20162017 MƠN: TỐN 10 THPT Ngày kiểm tra: 22/12/2016 Thời gian làm bài: 120 phút Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: (1.5 điểm) 1/ Lập mệnh đề phủ định mệnh đề sau: P : " ∀x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 ≠ 0" 2/ Cho hai tập hợp: P = ( −3;5] Q = { x ∈  : ≤ x < 10} Tìm P ∩ Q 3/ Tìm tập xác định hàm số sau: y = Câu 2: (2.5 điểm) − 8x x + 2x + 1/ Xác định ( P ) : y = ax + bx + c ( a ≠ ) , biết ( P ) qua T ( 3;0 ) có đỉnh Đ (1;4 ) 2/ Cho hàm số: y = x − x + có đồ thị ( P ) a/ Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị ( P ) hàm số b/ Tìm m để d : y = − mx + 2020 cắt ( P ) hai điểm phân biệt Câu 3: (3.0 điểm) 1/ Giải biện luận phương trình: m2 ( x − 1) += x 3m ( x − 1) 2/ Giải phương trình sau: 3x + x + 16 = 2(2 − x) 3/ Cho phương trình: ( m − 1) x + 3x − =0 Tìm giá trị tham số m để phương trình ( )( ) cho có hai nghiệm phân biệt x , x thỏa mãn x + x + = 2 Câu 4: (3,0 điểm) 1/ Cho hình bình hành ABCD Gọi I, J trung điểm AB BC Chứng minh:   (   ) AB + AD = AI + AJ 2/ Trong hệ trục Oxy, cho ba điểm A ( −4;1) , B ( 2;4 ) C ( 5; −2 ) Tìm tọa độ điểm G cho A trọng tâm tam giác BCG 3/ Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho A (1;1) , B ( −1;3) H ( 0;1) Tìm toạ độ điểm C cho H trực tâm tam giác ABC HẾT SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT LÊ THANH HIỀN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC: 2016– 2017 MƠN: Tốn – K10 THPT ĐỀ CHÍNH THỨC ……… ………………………………………………………………………………………………….…… CÂU Câu NỘI DUNG 1/ Lập mệnh đề phủ định mệnh đề sau: P : " ∀x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 ≠ 0" Mệnh đề phủ định: P : " ∃x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 =0" 2/ Cho hai tập hợp: P = ( −3;5] Q = { x ∈  : ≤ x < 10} Tìm P ∩ Q P ∩Q = [0;5] 3/ Tìm tập xác định hàm số sau: y = − 8x x + 2x + 0,25x2 0,5 0,25x2 0.5 4 − x ≥ Hàm số xác định  x + 2x + ≠  x ≤ ⇔ ( x + 1)2 + ≠ 0, ∀x ∈   1  Vậy TXĐ: D =  −∞;  2  Câu 2: ĐIỂM 0,5 0,25 0,25 1/ Xác định ( P ) : y = ax + bx + c ( a ≠ ) , biết ( P ) qua T ( 3;0 ) có (0,75) đỉnh Đ (1;4 )  −b  2a = 2 a + b =0 a =−1    a.3 + b.3 + c = ⇔ 9 a + 3b + c = ⇔ b = a.12 + b.1 + c = a= c  +b+c =    Vậy y = −x +2x+3 0,25x2 0,25 2/ Cho hàm số: y = x − x + có đồ thị ( P ) a/ Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị ( P ) hàm số + Đỉnh I(2;- 1) 1,0 0,25 + Trục đối xứng x = 0,25 + Bảng biến thiên 0,25 + Điểm đặc biệt bảng giá trị + Vẽ đồ thị 0,25 b/ Tìm m để d : y = − mx + 2020 cắt ( P ) hai điểm phân biệt Phương trình hồnh độ giao điểm (P) d: 0,25 x − x + =−mx + 2020 0,25 ⇔ x + ( m − ) x − 2017 = Để d cắt (P) hai điểm phân biệt ∆ > ⇔ ( m − ) + 8068 > 0, ∀m Vậy m ∈  1/ Gỉai biện luận phương trình sau theo tham số m m2 ( x − 1) += x 3m ( x − 1) Câu 3: ( 0.75 ) 0,25 (1,0) ⇔ m − m + x = m − 3m + Nếu m − 6m + ≠ ⇔ m ≠ , phương trình có nghiệm 0,25 m − 3m m = m − 6m + m − + Nếu m − 6m + = ⇔ m = Pt trở thành x = , pt có nghiệm với 0,25 0,25 = x x 2/ Giải phương trình: 3x + x + 16 = 2(2 − x)  x ≥ −1 x ≤ 2 ( − x ) ≥  ⇔ ⇔ ⇔   x = (n) x 24 x − = x + x + 16 = (4 − x )    x = 24 (l)   Vậy nghiệm phương trình : x = 3/ Cho phương trình: ( m − 1) x + 3x − =0 Tìm giá trị tham số 0,25 (1,0) 0,25x3 0,25 (1,0) m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x , x thỏa mãn x2 + x2 + = ( )( ) m ≠ m − ≠  ⇔ Phương trình có hai nghiệm ⇔  −5 9 + ( m − 1) > Trang 1/4 – Mã đề: 576 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC MÃ ĐỀ: 576 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TOÁN – LỚP 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề (45 câu trắc nghiệm) Họ tên thí sinh:……………………………………….Số báo danh:………….……………………  Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(−1; 2) B(3; −1) Tọa độ vectơ BA A (4; −3) Câu 2: Cho phương trình C (−4;3) B (2;1) D (2; −1) 16 + x−4= , giá trị x nghiệm phương trình cho? x3 B x = C x = D x = A x = Câu 3: Cho α β hai góc khác bù Trong đẳng thức sau ,đẳng thức sai? A sin α = sin β B cot α = cot β C tan α = − tan β D cos α = − cos β Câu 4: Với giá trị m hàm số y = −2 x + 3(m − 4) x + 2016 hàm số chẵn? A m = B m = C m = −2 D m = ±2   Câu 5: Cho tam giác ABC có cạnh a Độ dài tổng hai vectơ AB BC bao nhiêu? A 2a B a C a D a Câu 6: Cặp số (x; y) nghiệm phương trình x − y − = 0? A ( x; y= B ( x; y= C ( x; y ) = (2;1) D ( x; y ) = (1; 2) ) (1; −2) ) (3; −2) Câu 7: Tập nghiệm S phương trình (x A S = {1, 2,3} B S = {2,3} A ( x − 1) ( x + 4) > B x ( x + 4) > − 3x + ) x − = C S = {3} D S = {1, 2}    Câu 8: Cho tam giác ABC điểm M thỏa mãn MA + MB = CB Khi A M trọng tâm tam giác ABC B M trung điểm cạnh AC C M đỉnh hình bình hành ABMC D M trung điểm cạnh AB Câu 9: Cho α góc tù Điều khẳng định sau đúng? A cos α > B sin α < C cot α > D tan α < Câu 10: Một lớp học có 50 học sinh có 30 em biết chơi bóng chuyền, 25 em biết chơi bóng đá,10 em biết chơi bóng đá bóng chuyền Hỏi có em chơi môn hai môn trên? A 15 B C 20 D 45 Câu 11: Bất phương trình sau tương đương với bất phương trình x + > ? C x + 4( x + 4) > D x + 4( x − 4) > Câu 12: Parabol(P) qua ba điểm A(−1;0), B(0; −4), C (1; −6) , (P) có phương trình A y = − x + 3x − B y = x + x − Câu 13: Tập nghiệm phương trình A {1} B {1, 2} C y = x − x − D y = x − x + x − x =x − C {2, 3} D {2} Câu 14: Cho hai tập hợp A = (−1;3) B = (1; 4] Khi A ∪ B A (−1; 4) B ( −1; 4] C [ −1; ) D [ −1; 4] Trang 2/4 – Mã đề: 576 Câu 15: Hàm số = y x + 2016 đồng biến khoảng A (0; +∞) B (−∞;0) C (−∞; +∞) D (−1; +∞) Câu 16: Cho hàm số f ( x) = x + mx + ( m tham số) Tìm tất giá trị m để f ( x) viết dạng f ( x) = (ax + b) , ∀x(a, b ∈ R) A m = 4, m = −4 B Không tồn m C m = D m = −4 C I (−1; −6) D I (1; 2) Câu 17: Tọa độ đỉnh (P): y = −2 x + x A I (−1; 2) B I (1; −2) Câu 18: Để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d : y= m( x − 1) + lớn giá trị m 1 B m = C m = 2 Câu 19: Trong phép biến đổi sau, biến đổi sai? A x − = x − ⇒ ( x + 1)( x − 1) = ( x + 1)( x − 3) A m = − D m = ( x + 1)( x − 3) B x − = x − ⇔ ( x + 1)( x − 1) =  x − 1= x − x +1 = C ( x + 1)( x − 1) = ( x + 1)( x − 3) ⇔  D Nếu x > −1 ( x + 1)( x − 1) = ( x + 1)( x − 3) ⇔ x − = Câu 20: Tập xác định hàm số y = = A D [0; +∞ ) 2x − 1− x B D =  \ {1} = C D [0; +∞ ) \ {1} = D D ( 0; +∞ ) \ {1} Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1; 2) , B(−2;1), C (2;3) Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC 1 1 B (− ; −2) C (− ; 2) D ( ; 2) A ( ; −2) 3 3 Câu 22: Gọi G trọng tâm tam giác ABC , I trung điểm cạnh BC Khẳng định sau sai?         A GA + GB + GC = B MA + MB + MC = 3MG với M điểm     C AG = AI D GA = 2GI Câu 23: Cho a > b > Tìm bất đẳng thức sai A a b < a +1 b +1 B 1 < a b C a − b2 − > a b D a > b Câu 24: Cho tập hợp A = { x ∈  < x ≤ 2} cách viết sau đúng? A A = [1; ) B A = [1; 2] C A = (1; 2] D A = (1; 2)  Câu 25: Cho tam giác ABC Số vectơ khác vectơ nhận đỉnh tam giác làm điểm đầu điểm cuối A B C D Câu 26: Để giải phương trình x − = x − B1: Bình phương hai vế (1) ⇒ x − x + 4= x − 12 x + (2) (1) Một học sinh trình bày theo bước sau: Trang 3/4 – Mã đề: 576 B 2: (2) ⇔ x − x + = (3) x = B3: (3) ⇔  x =  B4: Vậy (1) có hai nghiệm x1 = x2 = Cách giải sai từ bước nào? A B1 B ... - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 201 6- 2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 003 Học sinh phải ghi mã đề. .. coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 201 6- 2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) Mã đề thi. .. 4) x  2mx -5  HẾT Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 201 6- 2017 Môn: Toán- Lớp: 10 (Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - TOANMATH.com, Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - TOANMATH.com,

Từ khóa liên quan