0

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com

4 514 7
  • Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:42

Ths Cao Đình Tới 0986358689 TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 Môn : TOÁN-KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 12/12/2016 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm trang, 50 câu trắc nghiệm) Họ tên: .Lớp: Số báo danh Mã đề thi 896 Câu Tập nghiệm phương trình log(4.3x−1 − 1) = 2x − A {0; 3} C {0; 1} B 0/ Câu Số nghiệm phương trình sau A D {1; 3} + = − log x + log x B C D Câu Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? a+b = log2 a + log2 b A log2 (a + b) = log2 a + log2 b B log2 a+b a+b C log2 = log2 a + log2 b D log2 = 2(log2 a + log2 b) 3 Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? x −∞ −1 − y + 0 +∞ +∞ − + +∞ −3 y −4 −4 A y = x4 + 2x2 − B y = x4 − 2x2 − D y = x4 − 3x2 − C y = − x4 − 3x2 − √ Câu Tập xác định hàm số y = (4 − 3x − x2 ) B R \ {−4; 1} D [−4; 1] A (−4; 1) C (−∞; −4) ∪ (1; +∞) Câu Cho đồ thị hình sau: Hình Hình Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Hình Hình Chỉ câu trả lời A Hình 1; C Tất hình B Hình D Hình 1; sai Câu Giá trị m để phương trình 4x − 2x + = m có nghiệm là: 23 23 23 23 B m > C m < D m ≥ A < m ≤ 4 4 Câu Cho hàm số y = x − 3x + (C) Đường thẳng sau tiếp tuyến (C) có hệ số góc nhỏ A y = −3x B y = −3x + C y = D y = −3x − Câu Tổng nghiệm phương trình 25x − 2(3 − x)5x + 2x − = A B D −9 C Câu 10 Cho đường cong y = x3 − 3x2 Gọi ∆ đường thẳng qua điểm cực đại cực tiểu A ∆ song song với trục hoành C ∆ không qua gốc tọa độ B ∆ qua điểm M(−1; −2) D ∆ qua điểm M(1; −2) Câu 11 Giá trị m để phương trình x2 − 3x − m = có nghiệm là: A m < −1 m > C m < −2 m ≥ Câu 12 hàm số y = A −∞; C m ∈ B −2 < m < D m ≤ −1 m > 1 m x − (m − 1)x2 + 3(m − 2)x + đồng biến (2; +∞) m thuộc tập sau 3 B m ∈ (−∞; −1) √ −2 − −∞; D ; +∞ √ Câu 13 Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), SA = 2a, tam giác SBC có diện tích 2a2 Gọi ϕ góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) Tính góc ϕ biết thể tích khối chóp S.ABC V = 4a3 A ϕ = 450 B ϕ = 900 C ϕ = 300 D ϕ = 600 Câu 14 Cho lăng trụ ABC.A B C có đáy ABC tam giác vuông cân A, AB = a Biết thể tích lăng trụ 4a3 ABC.A B C V = Tính khoảng cách h AB B C 3a 8a a 2a A h = B h = C h = D h = 3 Câu 15 Giá trị nhỏ hàm số y = x − ln(1 − x) đoạn [−2; 0] là: A −4 ln B C − ln D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 16 Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = −2x − x−1 B y = −2x + x−1 C y = 2x + x+1 Câu 17 Gọi M, N giao điểm đường thẳng y = x + đường cong y = D y = −x4 + 2x2 2x + Khi hoành độ trung điểm I x−1 đoạn thẳng MN 5 C D 2 −x2 + 2x + a Câu 18 Cho hàm số y = Để hàm số có giá trị cực tiểu m, giá trị cực đại M thỏa mãn m − M = a x−3 A B − A −1 B −2 Câu 19 Tập xác định hàm số y = A (0; 1) C D C (0; +∞) D [2; +∞) log2 x − là: B (1; +∞) Câu 20 Đồ thị hàm số y = x3 − 3mx + m + tiếp xúc với trục hoành A m = B m = ±1 C m = D m = −1 Câu 21 Cường độ trận động đất M (richer) cho công thức M = log A − log A0 với A biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ chuẩn Đầu kỉ 20, trận động đất San Francisco có cường độ 8, độ Richer Trong năm đó, trận động đất khác Nam Mỹ có biên độ mạnh gấp lần Cường độ trận động đất Nam Mỹ A 2, 075 B 11 C 8, D 33, Câu 22 Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng (−1; +∞) A y = ex +2x B y = −x4 − x3 C y = x3 − x2 − 3x D y = ln x 3 √ √ Câu 23 Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có kích thước a; a 2; a có diện tích A 20πa2 B 16πa2 C 6πa2 D 24πa2 Câu 24 Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 − x + có điểm uốn I(−2; 1) 3 A a = b = − B a = b = 4 3 C a = − b = −1 D a = − b = − Câu 25 Hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình dưới: Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 x −∞ +∞ + y + +∞ y −∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A B C D Hàm số đồng biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số đồng biến (−∞; +∞) Hàm số đồng biến R Câu 26 Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp tứ giác có tất cạnh a √ √ 2πa3 8πa3 2πa3 B C D 2πa3 A 3 Câu 27 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, (SAB) ⊥ (ABC), tam giác SAB 4πa2 5πa2 2πa2 B C πa2 D 3 Câu 28 Kim tự tháp Kê-ốp Ai cập xây dựng vào Mã đề thi KIỂM TRA HỌC KỲ NK 2016-2017 156 Môn : TOÁN Khối 12 Thời gian : 90ph ( Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm-Thời gian:60 phút tự luận-Thời gian 30 phút) -oOo A.TRẮC NGHIỆM ( 30 câu 6đ- Thời gian:60 phút) Câu 1: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y   x3  x  mx  m  có hai điểm cực trị nằm hai phía trục tung A m  B m  C m  D m  Câu 2: Cho ba điểm A(3;0;0), B(0;3;0), C(0;0;3) Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 2 2 1 1 A G  ; ;  B G  ; ;  C G 1;1;1 D G  3;3;3 3 3 3 3 Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3), viết phương trình đường thẳng qua điểm A vuông góc với trục Ox cắt trục Ox  x   2t  x  1t  x   2t x      A  y   3t B  y   2t C  y   2t D  y   2t z   z   3t  z   3t  z   3t     Câu 4: Biết đường thẳng  d  : y   x  đồ thị  C  hàm số y  chung nhất; kí hiệu  x0 ; y0  tọa độ điểm Khi đó, x0  y0 bằng: A x0  y0  B x0  y0  1 C x0  y0  x 1 có điểm x D x0  y0  Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng ( P ) qua điểm M  2;3;1 vuông góc với hai mặt phẳng (Q ) : x  y  z   ( R ) : x  y  z   là: A x  y  z  20  B 2 x  y  z  10  C x  y  z  20  D x  y  z   Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2;5  đường thẳng x 3 y z 2 Viết phương trình đường thẳng  d  qua điểm M , đồng thời đường thẳng   1 1  d  cắt vuông góc với đường thẳng     :  x   3t x  1 t  x   2t x  1 t     B  y   2t C  y   2t D  y   3t y   z   t z   z   2t    A  z   2t Câu 7: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + = Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) tâm O theo giao tuyến đường tròn có bán kính Phương trình mặt cầu (S) A (S): x² + y² + z² = 16 B (S): x² + y² + z² = 24 C (S): x² + y² + z² = 25 D (S): x² + y² + z² = 13  Câu 8: Quay hình phẳng giới hạn đường y  tan x, y  0, x  0, x  xung quanh trục Ox ta khối tròn xoay tích là: 2  A V    (đvtt ) B V   (đvtt ) 4   C V    (đvtt ) D V   (đvtt ) 4 Trang 1/4 -đề thi 156 Câu 9: Diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  xe x , trục Ox , trục Oy đường thẳng x  là: A S  B S  C S   2e D S  e Câu 10: Cho hàm số y  f  x  liên tục  ,  A - 12 B - f  x dx  2 ,  f  t  dt  Biểu thức C  f  z  dz D Câu 11: Cho mặt cầu (S): x  y  z  x  y  z   mặt phẳng (P): x  y  z  14  Điểm M thay đổi (S), điểm N thay đổi (P) Độ dài nhỏ MN bằng: A B C D Câu 12: Kí hiệu  H  hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  e x , trục tung, trục hoành đường thẳng x  Khi đó, thể tích V khối tròn xoay thu quay hình  H  xung quanh trục Ox là:  A V   e  1 B V    e2  1   C V  2 e2  D V   e  1  x Câu 13: Cho tích phân I    t   dt Với giá trị x I  2? A x  1 B x  Câu 14: Môđun số phức z thỏa mãn z   13  A    41  B  13 13  41 41 dx cos x B K  C x  D x  2  3i là: 4  5i C 13 41 D 13 41 Câu 15: Tính K   (1  tan x) A K  C K  D K  Câu 16: Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z  10  Khi đó, giá trị biểu thức S  z1  z2 bằng: A S  40 B S  16 C S  D S  20 C K    ln 2 D K  Câu 17: Tính K   x ln(1  x )dx A K    ln 2 B K   ln 2  ln 2 Câu 18: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x  , trục hoành , trục tung , x = là: 8 A B C  D 3 Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x  y  z  x  y  z   x 1 y 1 z   Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa (d) cắt mặt cầu (S) theo giao d  : 1 tuyến đường tròn (C) có bán kính r nhỏ là: A  P  : y  z  17  B  P  : x  z   C  P  : y  z   D  P  : x  y  z   Trang 2/4 -đề thi 156 Câu 20: Tìm m để đồ thị hàm số y  x3  x  x  m cắt trục hoành ba điểm phân biệt A m < 27 B m < -5 C -5 27 Câu 21: Tìm tất giá trị thực m để (C) : y  x  x (P) : y  x  m  cắt bốn điểm phân biệt A 3  m  1 B   m  C 1  m  D  m  Câu 22: Cho điểm A(1; 2;3) Phương trình mặt phẳng (P) qua A chứa trục Oz là: A z   B x  y  C x  y  D x  y   F(5) = Tính F(3) 2x 1 C  ln D  ln Câu 23: Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   A  ln 9 B  ln Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  2;5;3 , đường thẳng x 1 y z   P  mặt phẳng tùy ý chứa d Khi đó, khoảng cách từ A đến  P  lớn   2 bao nhiêu? A B 18 C 2 D d: Câu 25: Cho hàm số y  f  x  liên tục  ,  f ( x)dx  Tính I  A I  B I  Câu 26: Cho biết số phức z thỏa mãn  C I    f x  xdx D I  17 z  2i z i   Khi đó, tổng S phần thực z z 1 phần ảo z bao nhiêu? A S  B S  C S  D S  2   Câu 27: Tìm nguyên hàm F  x  hàm số f  x   tan x.sin x thỏa điều kiện F    4  1  A x  sin x   B x  sin x   2 1   C x  sin x   D x  cos x  2 4 Câu 28: Cho ba điểm A(4;0;0), B(0;4;0), C(0;0;4) Tọa độ tâm đường nội ngoại tiếp tam giác ABC 2 2 4 4 3 3 3 3 A G  ; ;  B G  ; ;  C G  ; ;  D G  ; ;  3 3 3 3 4 4 2 2 Câu 29: Nếu M m tương ứng giá trị lớn giá trị ...Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TOÁN; Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN Mã đề thi: 822 x−3 khẳng định sau đúng? x+3 Hàm số đơn điệu R Hàm số đồng biến khoảng (−∞, −3) (3; +∞) Hàm số nghịch biến R \ {3} Hàm số đồng biến R \ {3} Câu Cho hàm số y = A B C D Câu Tìm m bé để hàm số y = x3 + mx2 + 4x + 2016 đồng biến tập xác định? A m = −4 B m = C m = D m = −2 Câu Một chất điểm chuyển động theo qui luật s(t) = −t + 6t Tính thời điểm t (giây) vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t = B t = C t = D t = Câu Hỏi hàm số y = x3 + 3x2 − nghịch biến khoảng nào? A (−2; 0) B (−∞; −2) C (0; +∞) 2x + Câu Đồ thị hàm số y = √ có đường tiệm cận ngang? x2 − 2016 A B C D R D Câu Cho hàm số y = x4 − 2x2 + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định R B lim y = +∞ lim y = +∞ x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu Đồ thị hàm số sau có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2? x−3 x−2 x−2 x+3 A y = B y = C y = D y = x −4 x −4 x +4 x +4 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −x2 + x − C y = −x3 + 3x − B y = x4 + x2 − D y = x3 + x2 − 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x3 − 6x2 + 9x + A yCT = B yCT = C yCT = D yCT = Câu 10 Số điểm cực trị hàm số y = −x4 − x2 + là: A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 − mx2 + (m2 − m + 1)x + đạt cực đại điểm x = A m = B m = C m = D m = Câu 12 Hàm số sau có giá trị nhỏ R? A y = −x3 − x2 + B y = 2x3 − x2 − C y = 2x4 − x2 − √ Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − 3x đoạn [−1; 1] √ A y = B y = C y = [−1;1] [−1;1] D y = −x3 − x2 + D y = −1 [−1;1] [−1;1] Câu 14 Tìm giá trị m để hàm số y = −x3 − 3x2 + m có giá trị nhỏ đoạn [−1; 1] 0? A m = B m = C m = D m = Câu 15 Cho hàm số f (x) xác định, liên tục khoảng (−∞; 1), (1; +∞) có bảng biến thiên hình −∞ x + y − − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị saong song với trục hoành? A B C 2x + Khẳng định sau khẳng định đúng? x+1 y = −∞ B lim y = −∞ C lim y = +∞ D Câu 18 Cho hàm số y = A lim x→(−1)− x→(−1)+ x→(−1)+ D lim x→(−1)− y = −∞ Câu 19 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = (x − 1)(x2 + x + 3) với trục hoành? A B C D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 20 Tìm điều kiện m để dường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt? 1 1 A − < m < B < m < C m < − D m > 4 4 Câu 21 Cho hàm số y = x − 4x + 4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ? A y = x C y = −4x B y = 4x a Câu 22 Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức P = A P = a2 B P = a−1 √ 3−1 D y = −x √ 3+1 √ √ a 5−3 a4− C P = D P = a Câu 23 Cho a, b hai số thực dương, m số nguyên n số nguyên dương Khẳng định sau khẳng định sai? m √ am n m−n m m+n m n m+n C (a ) = a D a n = n m A a a = a B n = a a √ n √ m Câu 24 Cho − > − , với m, n ∈ Z Khẳng định sau khẳng định đúng? A m > n B m < n C m = n D m ≥ n theo a b C Q = 6a − b D Q = 11a − 5b Câu 25 Đặt a = ln 2, b = ln Hãy biểu diễn Q = ln 21 + ln 14 − ln A Q = 5a + b B Q = 5b + a Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một người đầu tư 200 triệu đồng vào công ty theo thể thức lãi suất kép với lãi suất 14% năm Hỏi sau năm rút lãi người thu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Năm học 2016 - 2017 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 12 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút; Đề thi gồm trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm Mã đề thi 122 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Câu 1: Đồ thị hàm số bậc ba y = ax3 + bx + cx + d có dạng hình bên Khi b A B C – D – Câu 2: Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính R A 8π R B 2π R C π R D 4π R Câu 3: Cần làm thùng hình trụ tích 1000 (m3) Để tốn vật liệu bán kính đáy khoảng mét? A 5,42 (m) B 5,24 (m) C 6,83 (m) D 6,18 (m) Câu 4: Các giá trị tham số m để hàm số y = x − 2mx + ( m + 1) x − đồng biến ℝ A − ≤ m ≤ B −3 ≤ m ≤ C −1 ≤ m ≤ D − < m < Câu 5: Số lượng số loài vi khuẩn sau t (giờ) xấp xỉ đẳng thức Q = Qo e0,195t , Qo số vi khuẩn ban đầu Nếu số lượng vi khuẩn ban đầu 5000 sau số lượng vi khuẩn tăng gấp đôi A khoảng 203 phút B khoảng 218 phút C khoảng 208 phút D khoảng 214 phút Câu 6: Hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = a Thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 12 24 Câu 7: Hình bên đồ thị ba hàm số y = log a x, y = log b x y = log c x (với a, b, c số dương khác cho trước) vẽ mặt phẳng tọa độ Hãy so sánh ba số a, b, c A c > a > b B a > b > c C c > b > a D b > a > c Câu 8: An có cốc uống nước có dạng hình nón cụt đường kính miệng cốc (cm), đường kính đáy cốc (cm), chiều cao cốc 12 (cm) An dùng cốc để đong 10 lít nước Hỏi An phải đong lần A 24 lần B 22 lần C 20 lần D 26 lần Câu 9: Cho hai điểm cố định A, B điểm M di động không gian thỏa mãn điều kiện MAB = α với 0o < α < 90o Khi điểm M thuộc mặt mặt sau: A Mặt trụ B Mặt cầu C Mặt phẳng D Mặt nón Câu 10: Trên đồ thị hàm số y = x3 − x + x + có cặp điểm đối xứng qua gốc tọa độ O Trang 1/4 -đề thi 122 A B C D Câu 11: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = xe x điểm thuộc đồ thị có hoành độ x = A y = x B y = x − e C y = x D y = x − Câu 12: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x ln x x = e e +1 A e B C e −1 D e Câu 13: Cho tam giác ABC vuông A có AB = Quay đường gấp khúc ACB quanh AB ta thu hình nón tích 12π Độ dài đường sinh hình nón A 19 B C D Câu 14: Lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AA’ = 2a, tam giác ABC vuông cân C Tính thể tích khối lăng trụ biết góc A’B mặt phẳng (ABC) 60o 3 2 A B a C D a a a 3 3 Câu 15: Khối đa diện loại {5; 3} có cạnh A 60 B 30 C 12 D 20 Câu 16: Tập nghiệm bất phương trình log x − ≤ ℝ A ( −∞; 2] B ( 0;2] Câu 17: Tập xác định hàm số y = ln ( x + x ) A D = ( −∞;0 ) ∪ (1; +∞ ) C D = ( −∞; −1] ∪ [ 0; +∞ ) Câu 18: Tìm bậc 16 A B ±2 C ( −∞;3] D ( 0;3] B D = ( −∞; −1) ∪ ( 0; +∞ ) D D = ( −∞;0] ∪ [1; +∞ ) C ±4 D Câu 19: Với giá trị tham số m đồ thị hàm số y = x − mx + cắt trục hoành ba điểm phân biệt A m ∈ (1;8) B m ∈ ( 2; +∞ ) C m ∈ ( −∞; ) D m ∈ ( 0;5) Câu 20: Cho a, b > a + b = 14ab Tìm hệ thức a+b a+b A log B log = log a + log b = log a + log b a+b C log2 ( a + b ) = log2 a + log2 b D log = log a + log b Câu 21: Tâm đối xứng đồ thị hàm số y = x − x + điểm I có tọa độ A ( 2; −1) B (1;1) Câu 22: Hàm số y = x + x đạt cực đại A x = B x = C (1;3) D ( 0;3) C x = −2 D x = Câu 23: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − 3) + log ( x − 1) ≤ A [5;+∞ ) B [ −1;5] C ( 3;5] D ( 4;5] 3x + x−2 C x = y = D x = −2 y = Câu 24: Phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A y = x = B x = y = Câu 25: Thể tích khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ a3 Khi cạnh khối lập phương a A 3a B 2a C D a Trang 2/4 -đề thi 122 x2 + x D y = x + Câu 26: Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = A y = x − B y = x C y = x + Câu 27: Nghiệm phương trình − 3.2 − = ℝ A x = B x = −1 C x = D x = Câu 28: Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai? A Mọi hình chóp nội tiếp mặt cầu B Mặt trụ mặt nón có chứa đường thẳng C Luôn có hai đường tròn có bán kính khác nằm mặt nón D Có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo đường tròn Câu 29: Khối đa diện loại {3; 4} có tên gọi khác A Khối hai mươi mặt B Khối lập phương C Khối bát diện D Khối mười hai mặt Câu 30: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặt A mặt B mặt C mặt D mặt Câu 31: Thể tích khối chóp S.ABCD có cạnh Tr c nghi m Toán 12 SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20162017 Thời gian làm : 90 phút Câu 1: Tìm hiệu số giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số y = x − 3x + A B C D 2x − 3x + Khẳng định khẳng định ĐÚNG ? Câu 2: Cho ham số y = x − 2x − A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng x = −1; x = C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ ( ABC ) , tam giác ABC vuông cân B, SA = a, SB hợp với đáy góc 600 Tính khoảng cách AB SC 3a a a a 10 B C D A 2 3x + có đồ thị (C) Khẳng định sau ĐÚNG ? Câu 4: Cho hàm số y = 2x − A (C) tiệm cận B (C) có tiệm cận đứng x = C (C) có tiệm cận ngang y = − D (C) có tiệm cận ngang y = Câu 5: Tìm số nghiệm phương trình ln ( 4x + ) − ln ( x − 1) = ln x A Câu 6: Rút gọn biểu thức H = A H = xy B x y + xy C D x+5y C H = xy B H = 2xy D H = xy Câu 7: Tìm tất giá trị m để hàm số y = 2x + ( m − 1) x + ( m − ) x − đồng biến R A m ≥ B m = Câu 8: Tìm tập xác định hàm số y = ( x − ) A ( −∞;2 ) C m < D m = C ℝ D ( 2; +∞ ) −3 B ℝ \ {2} Câu 9: Tính tích hai nghiệm phương trình 2x(x +1) − 2x − x +2 = 22x − B C D A −1 Câu 10: Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y = x − 2x + m cắt trục hoành điểm A ≤ m < B −1 < m < C −1 ≤ m < D < m < Câu 11: Giải bất phương trình log2 ( x − ) ≤ A < x ≤ B x ≥ C x ≤ D < x < V Câu 12: Cho tứ diện ABCD Gọi M N trung điểm AB, AC Tính A.MND VA.BCD 1 1 A B C D 16 Trang Tr c nghi m Toán 12 Câu 13: Giải bất phương trình 2x + x < 17 − 2x ta tập nghiệm là: A ( −∞;0 ) B ( 0;2 ) C ( −∞;2 ) D ( 0; +∞ ) Câu 14: Biết tổng diện tích mặt khối lập phương 96, tính thể tích khối lập phương A 216 B 27 C 64 D 125 Câu 15: Biết log = a log = b Tính log 0,108 theo a b 3a + 2b − 2a + 3b − 2a − 3b − A B C D ( 2a + 3b − ) 5 Câu 16: Với giá trị m đồ thị hàm số y = 2x + ( m − 1) x + ( m − ) x − có cực đại, cực tiểu thỏa mãn x CD + x CT = ? A m = −2 B m = ( ( C m = Câu 17: Tìm tập xác định hàm số y = log 0,3 log x + 2 )) D m = −1 2  B  ;1 3   2 C  0;  D [ −1;1]  3 Câu 18: Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y = x − ( m + ) x + 6mx + có hai điểm cực trị có hoành độ lớn B.1 ≤ m m ≠ A.1 < m m ≠ C ≤ m D.1 < m Câu 19: Cho hàm số y = f ( x ) = x Khẳng định sau khẳng định SAI ? A ( −∞;0 ) A Hàm số cực đại R B Giá trị nhỏ hàm số R C Hàm số cực trị R D Hàm số đạo hàm x = Câu 20: Hàm số y = x − 6x + 8x + có cực trị ? A B C D Câu 21: Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác có tất cạnh a a a A a B a C D 2 2 Câu 22: Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y = x − 2m x + có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác vuông cân A m = B m = −2 C m = ±1 D m < 2x + Câu 23: Tìm khoảng nghịch biến hàm số y = x −1 A ( −∞; −1) ( −1; +∞ ) B ( −∞; −1) ∪ ( −1; +∞ ) C ( −∞;1) (1; +∞ ) D ( −∞; +∞ ) Câu 24: Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính R, mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn (C) tâm I, bán kính r Khẳng định sau SAI ? A Khoảng cách từ tâm mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) nhỏ bán kính mặt cầu (S) B R − r2 = OI2 C Tâm đường tròn (C) hình chiếu vuông góc tâm mặt cầu (S) lên mặt phẳng (P) D Bán kính đường tròn (C) luôn nhỏ bán kính mặt cầu (S) mx + 10m − đồng biến khoảng xác định Câu 25: Tìm tất giá trị m để hàm số y = x+m A m > B m ≥ C m ≤ D m < hay m > x + y = ta cặp ( x;y ) bao nhiêu? Câu 26: Giải hệ phương trình  log x + log y = B ( 3;3 ) ( 4;2 ) C (1;5 ) ( 5;1) D ( 2;4 ) ( 5;1) A ( 4;2 ) ( 2;4 ) Câu 27: Cho hàm số y = x2 − Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG ? x Trang Tr c nghi m Toán 12 A Đồng biến ( −∞;0 ) B Đồng biến ( −∞; −1) ∪ (1; +∞ ) C Đồng biến ( 0;+∞ ) D Đồng biến ( −∞;0 ) ( 0;+∞ ) Câu 28: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x +1 x2 + đoạn [2;3] 10 B C D 5 Câu 29: Tính diện tích xung quanh hình nón sinh tam giác cạnh a quay quanh đường cao πa π 3a 3πa π 3a A B C D 12 4 Câu 30: Cho hàm số y = x − 2x Tìm hệ thức liên hệ giá trị cực đại ( yCD ) giá trị cực tiểu ( yCT ) A D yCD = yCT Câu 31: Cho log a x = 2; log b x = 3; log c x = abc ≠ ; x ≠ Tính giá trị biểu thức log abc x 12 D A B 24 C Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 01 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: 30 câu (6 điểm) Câu Hàm số y = ln( x + 2) + đồng biến khoảng ? x+2 1    A (−∞;1) B (1; +∞) C  ;1÷ D  − ; +∞ ÷ 2    m y = x + m (sin x + cos x ) Câu Tìm tất giá trị thực tham số cho hàm số đồng biến ¡ 1 −1     ≤m≤ ; +∞ ÷ A m ∈  −∞; B − ÷∪  2 2        ∪ ; +∞ ÷ D m ∈  −∞; −  2    Cho hàm số y = f ( x) xác định, liên tục ¡ \ { 2} có bảng biến thiên sau x −∞ +∞ y′ + + y 15 C −3 < m < Câu Câu Câu Câu Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số đạt cực đại điểm x = đạt cực tiểu điểm x = B Hàm số có cực trị C Hàm số có giá trị cực tiểu D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ -15 Hàm số sau cực trị ? 2− x A y = x − x + B y = x+3 2n * C y = x − x + 3x + D y = x + 2017 x ( n ∈ ¥ ) x2 + x + Kí hiệu M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x +1 M đoạn [ 0;3] Tính giá trị tỉ số m A B C D 3 Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ sau Hỏi với giá trị thực m đường thẳng y = 2m cắt đồ thị hàm số cho hai điểm phân biệt A m = B < m < C m = D m < ∨ m > Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 Câu Cho hàm số y = −2 x − x − x + có đồ thị (C) Số giao điểm đồ thị (C) với đường thẳng d : y = x + A B C D Cho hàm số y = ax + bx + cx + d ( a ≠ ) có đồ thị hình vẽ Khẳng định sau dấu a, b, c, d ? A a, d > B a > 0, c > > b C a, b, c, d > D a, d > 0, c < Câu Câu Tìm tập xác định D hàm số y = log ( x − ) A D = ¡ \ { 2} 1000 B D = ( 2; +∞ ) C D = ( −∞; ) Câu 10 Tập xác định hàm số y = ( x − x + 3) D D = ( −2; +∞ ) ∪ ( −∞; ) −2 C ( 1;3) A x ≠ 1, x ≠ (−∞;1) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 11 Tính đạo hàm hàm số y = B ¡ x+3 9x − ( x + 3) ln 32 x − ( x + 3) ln C y ′ = 3x Câu 12 Tính đạo hàm hàm số y = ( − cos 3x ) A y ′ = D + ( x + 3) ln 32 x + ( x + 3) ln D y ′ = 3x B y ′ = A y ' = 6sin x ( − cos x ) B y ' = 6sin x ( cos x − 1) C y ' = 18sin x ( − cos x ) D y ' = 18sin x ( cos 3x − 1) 5 5 500 Câu 13 Giải bất phương trình log ( x + ) > −1000 A x < C x > D −31000 < x < 2 1000 Câu 14 Xét a b hai số thực dương tùy ý Đặt x = ln ( a − ab + b ) , y = 1000 ln a − ln 1000 b Khẳng định khẳng định ? A x < y B x > y C x ≤ y D x ≥ y Câu 15 Khẳng định khẳng định ? A ∫ −2 C B x > −9500 2 f ( x ) dx = −2 ∫ f ( x ) dx B 2 −2 ∫ 2 −2 −2 ∫ f ( x ) dx = −∫  f ( x ) + f ( − x )  dx D Câu 16 Tìm nguyên hàm F ( x ) hàm số f ( x ) = 1000 f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx ∫ f ( x ) dx = ∫  f ( x ) + f ( − x )  dx x A F ( x ) = 103 x + C 3ln10 3x B F ( x ) = 3.10 ln10 Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 C F ( x ) = 1000 x +1 + C x +1 x D F ( x ) = 1000 + C Câu 17 Tính tích phân I = ∫ x ( x − 1) 1000 dx A I = 1002 2003.2 1003002 B I = 21000 Câu 18 Tính tích phân I = ln x ∫ ( x + 1) 1502.21001 501501 C I = 3005.21002 1003002 D I = 2003.21001 501501 dx ln 21000 1000 ln 21000 B + 1000 ln I = − + ln + 21000 + 21000 + 21000 + 21000 ln 21000 1000 ln 21000 C I = D − 1000 ln I = − ln + 21000 + 21000 + 21000 + 21000 Câu 19 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x − x + y = x + 1 1 A B C D A I = − Câu 20 Ký hiệu ( H ) hình phẳng giới hạn đường y = ( x − 1) e x − x , y = 0, x = 2 Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình ( H ) xung quanh trục hoành π ( ...  D  P  : x  y  z   Trang 2/4 - Mã đề thi 156 Câu 20: Tìm m để đồ thị hàm số y  x3  x  x  m cắt trục hoành ba điểm phân biệt A m < 27 B m < -5 C -5 27 Câu 21: Tìm tất giá... Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng chéo có phương trình (d) : x y 1 z  x 1 y  z  ,( ): Khi khoảng cách hai đường thẳng chéo     2 1 bằng: A 3 B 2 C D Trang 3/4 - Mã đề thi 156... thẳng x  là: A S  B S  C S   2e D S  e Câu 10: Cho hàm số y  f  x  liên tục  ,  A - 12 B - f  x dx  2 ,  f  t  dt  Biểu thức C  f  z  dz D Câu 11: Cho mặt cầu (S): x  y
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com, Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 8: Quay hình phẳng giới hạn bởi các đường tan , 0, 0, 4 - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com

u.

8: Quay hình phẳng giới hạn bởi các đường tan , 0, 0, 4 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 9: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y xe  x, trục O x, trục Oy và đường thẳng x1 là:  - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com

u.

9: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y xe  x, trục O x, trục Oy và đường thẳng x1 là: Xem tại trang 2 của tài liệu.