0

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com

7 433 0
  • Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:40

Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TOÁN; Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN Mã đề thi: 822 x−3 khẳng định sau đúng? x+3 Hàm số đơn điệu R Hàm số đồng biến khoảng (−∞, −3) (3; +∞) Hàm số nghịch biến R \ {3} Hàm số đồng biến R \ {3} Câu Cho hàm số y = A B C D Câu Tìm m bé để hàm số y = x3 + mx2 + 4x + 2016 đồng biến tập xác định? A m = −4 B m = C m = D m = −2 Câu Một chất điểm chuyển động theo qui luật s(t) = −t + 6t Tính thời điểm t (giây) vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t = B t = C t = D t = Câu Hỏi hàm số y = x3 + 3x2 − nghịch biến khoảng nào? A (−2; 0) B (−∞; −2) C (0; +∞) 2x + Câu Đồ thị hàm số y = √ có đường tiệm cận ngang? x2 − 2016 A B C D R D Câu Cho hàm số y = x4 − 2x2 + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định R B lim y = +∞ lim y = +∞ x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu Đồ thị hàm số sau có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2? x−3 x−2 x−2 x+3 A y = B y = C y = D y = x −4 x −4 x +4 x +4 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −x2 + x − C y = −x3 + 3x − B y = x4 + x2 − D y = x3 + x2 − 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x3 − 6x2 + 9x + A yCT = B yCT = C yCT = D yCT = Câu 10 Số điểm cực trị hàm số y = −x4 − x2 + là: A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 − mx2 + (m2 − m + 1)x + đạt cực đại điểm x = A m = B m = C m = D m = Câu 12 Hàm số sau có giá trị nhỏ R? A y = −x3 − x2 + B y = 2x3 − x2 − C y = 2x4 − x2 − √ Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − 3x đoạn [−1; 1] √ A y = B y = C y = [−1;1] [−1;1] D y = −x3 − x2 + D y = −1 [−1;1] [−1;1] Câu 14 Tìm giá trị m để hàm số y = −x3 − 3x2 + m có giá trị nhỏ đoạn [−1; 1] 0? A m = B m = C m = D m = Câu 15 Cho hàm số f (x) xác định, liên tục khoảng (−∞; 1), (1; +∞) có bảng biến thiên hình −∞ x + y − − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị saong song với trục hoành? A B C 2x + Khẳng định sau khẳng định đúng? x+1 y = −∞ B lim y = −∞ C lim y = +∞ D Câu 18 Cho hàm số y = A lim x→(−1)− x→(−1)+ x→(−1)+ D lim x→(−1)− y = −∞ Câu 19 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = (x − 1)(x2 + x + 3) với trục hoành? A B C D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 20 Tìm điều kiện m để dường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt? 1 1 A − < m < B < m < C m < − D m > 4 4 Câu 21 Cho hàm số y = x − 4x + 4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ? A y = x C y = −4x B y = 4x a Câu 22 Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức P = A P = a2 B P = a−1 √ 3−1 D y = −x √ 3+1 √ √ a 5−3 a4− C P = D P = a Câu 23 Cho a, b hai số thực dương, m số nguyên n số nguyên dương Khẳng định sau khẳng định sai? m √ am n m−n m m+n m n m+n C (a ) = a D a n = n m A a a = a B n = a a √ n √ m Câu 24 Cho − > − , với m, n ∈ Z Khẳng định sau khẳng định đúng? A m > n B m < n C m = n D m ≥ n theo a b C Q = 6a − b D Q = 11a − 5b Câu 25 Đặt a = ln 2, b = ln Hãy biểu diễn Q = ln 21 + ln 14 − ln A Q = 5a + b B Q = 5b + a Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một người đầu tư 200 triệu đồng vào công ty theo thể thức lãi suất kép với lãi suất 14% năm Hỏi sau năm rút lãi người thu – SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT YÊN VIÊN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 12 Năm học: 2016 - 2017 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 132 Câu Chọn phát biểu đúng: A Giá trị cực đại hàm số lớn giá trị cực tiểu hàm số B Nếu f '( x0 ) = hàm số đạt cực trị x = x0 C Hàm đa thức bậc ba có cực trị phương trình f '( x) = có hai nghiệm phân biệt D Nếu f ''( x0 ) < hàm số f ( x) đạt cực đại x = x0 Câu Cho hàm số y = f ( x) liên tục [a; b] có cực trị điểm cực tiểu x  (a; b) Khẳng định sau xét hàm số [a; b]? A Hàm số đạt giá trị nhỏ x = x0 B Hàm số có f '( x0 ) = C Phương trình f ( x) = có nghiệm D Không có kết luận Câu Đường thẳng y = cắt đồ thị hàm số điểm phân biệt? A y = x3 – 2x + B y = – x4 + 2x2 C y= – 3x3 + x2 – D y = 2x4 – 5x2 + Câu Hàm số sau nghịch biến R? A y = - x3 + 3x – C y  B y = – x3 + x2 – 2x + x2 2x 1 D y = – x4 – x2 + Câu Tìm giá trị m để hàm số: y = x3 – 3mx2 + (2m + 1)x – đạt cực trị x = A m = B m = – C m = D Không tồn m Câu Chọn phát biểu nói tiệm cận đồ thị hàm số: y = 2x  x2 A Tiệm cận ngang đường thẳng y = - B Tiệm cận đứng đường thẳng x = C Tiệm cận đứng đường thẳng y = D Tiệm cận ngang đường thẳng y = Câu Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số: y = – 2x + 4x2 + 10 đoạn [0; 2]? A – 12 B 12 C – D Câu Tìm m để hàm số: y = – x3 + 6x2 + mx + đồng biến khoảng có độ dài A m > - 12 B m   45 C  45 D m  12 – Câu Đây đồ thị hàm số nào? A y = x3 – 3x + B y = – x3 + 3x – C y = 2x3 – 6x + D y = x3 –x+1 2x  cắt trục tọa độ hai điểm A , B Tính độ dài đoạn AB x 1 5 A AB  B AB  C AB  D AB  2 Câu 11 Tìm m để hàm số y = mx + (m + 3)x – có điểm cực tiểu Câu 10 Đồ thị hàm số y  m  B  A m > C m  3  m  3 D 3  m  Câu 12 Cho  a, b, c a  Khẳng định sau đúng? A log ab  log a c  b  c B log ab  log a c  b  c C log ab  log a c  b  c D đáp án Câu 13 Tập xác định hàm số y  log ( x  3x  1) là:  A D   3;  3    3   ;0       3  3   ;  2    3  3   D D   ;  2   B D   C D = [-3; 0] Câu 14 Cho hàm số f ( x)  loga x với a > 0, a  Tìm khẳng định đúng? (I) Tập xác định hàm số  0;   (II) Với giá trị thực m, tồn số thực x0 cho f(x0) = m (III) Đồ thị hàm số qua điểm M(1; 0) (IV) Hàm số đơn điệu khoảng xác định A (I), (III) B (I), (III), (IV) C (II), (III), (IV) D (III), (IV) Câu 15 Tập nghiệm phương trình 16 x  ( 8) x là: A {0} B {0; 2}  3  8 C 0;  D {1} Câu 16 Tính đạo hàm hàm số y  log (2 x  1) ta kết quả: A y '  ln (2 x  1) B y '   x  1 ln C y '  (2 x  1) ln D y '  Câu 17 Với số thực dương a, b Mệnh đề sai? A log 25a   2log a  3log 2b b3 B ln 25a  ln  ln a  3ln b b3 ln  x  1 – 25a   2log a  3log5b b3 Câu 18 Tập nghiệm bất phương trình log ( x  x  9)  log ( x  3) C log 25a  log  2loga  3logb b3 D log 5 A (4;  ) B (3;  ) C ( ;3)  (4; ) D (3; 4) x Câu 19 Tìm tập hợp tất giá trị m để phương trình log (3  1).log (2.3x  2)  m có nghiệm thuộc khoảng (0; 1) m  A  B m   6;   C m   2;  D m   ; 2 m  Câu 20 Cho log2 = a, log3 = b Tính log45 theo a b bằng? A 2b + a + B 15b C a – 2b + D 2b – a + Câu 21 Cho x > a, b, c số thực dương khác log a x  log b x   logc x So sánh số a, b, c A a > b > c B c > b > a C b > a > c D c > a > b Câu 22 Tính tích phân I   A ln dx ? x 1 B ln 2 C   ln D  ln Câu 23 Biết  x sin 3xdx  ax cos3x  b sin 3x  C , giá trị a + 6b là: A – 21 B – C – D – Câu 24 Trong hàm số đây, hàm số nguyên hàm hàm số f  x   sin 2x C F2  x    sin x  cos x  B F4  x   sin x  A F1  x   cos2x D F3  x   cos x 1 Câu 25 Tìm tất giá trị thực m để:  | x  m | dx   (x  m )dx 2 B m  A m = a Câu 26 Cho I   a m  D  m   m  1 C 1  m  a x cosxdx  b , với a, b  R, a  Hãy tính J   x 2cos x dx ? b B J = A J = ab C J = D  b Câu 27 Hàm số F(x) nguyên hàm f(x) = x + sinx thỏa mãn F(0) = 19, F(x) là: A F(x) = cosx  C F(x) = cosx  x2 x2  20 x2 + 18 x2 D F(x) = cosx  + 20 B F(x) = cosx  – Câu 28 Một chiếu phao bơi hình xuyến, bơm căng phao có bán kính đường tròn viền viền R1 = 3, R2 = hình vẽ Thể tích phao bằng: 3 A 4 B 4 C D 3 Câu 29 Tính môđun số phức z = A 11 Câu 30 Cho số phức z  B (1  i )(3  2i ) ? 1  2i C 126 D 1 i Tìm phần thực phần ảo số phức z2017 1 i 130 A Phần thực phần ảo B Phần thực phần ảo – C Phần thực phần ảo – i D Phần thực phần ảo – Câu 31 Cho số z = a + bi (với a, b số thực khác 0) thỏa mãn (i z )( z   i)  Khi tích ab bằng: A – B C D – Câu 32 Gọi z1, z2 hai nghiệm phức phương trình z + 2z + 10 = Tính biểu thức P = z12 z2  z1 z22 A P =10 B P = 20 C P = - 20 Câu 33 Phương trình z4 = - có nghiệm tập số phức? A B C Câu 34 Cho |z| = số phức w  D P = D z 1 đó: z A w = B w số ảo C w số thực D |w| = Câu 35 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Tồn hình đa diện có số đỉnh số mặt B Số đỉnh số mặt hình đa diện C Tồn hình đa diện có số cạnh số đỉnh D Tồn hình đa diện có số cạnh mặt Câu 36 Cho hình chóp S.ABC, gọi M N hai trung điểm SB, SC Biết thể tích khối chóp S.AMN A a3 a3 Tính thể tích khối chóp ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Năm học 2016 - 2017 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 12 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút; Đề thi gồm trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm Mã đề thi 122 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Câu 1: Đồ thị hàm số bậc ba y = ax3 + bx + cx + d có dạng hình bên Khi b A B C – D – Câu 2: Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính R A 8π R B 2π R C π R D 4π R Câu 3: Cần làm thùng hình trụ tích 1000 (m3) Để tốn vật liệu bán kính đáy khoảng mét? A 5,42 (m) B 5,24 (m) C 6,83 (m) D 6,18 (m) Câu 4: Các giá trị tham số m để hàm số y = x − 2mx + ( m + 1) x − đồng biến ℝ A − ≤ m ≤ B −3 ≤ m ≤ C −1 ≤ m ≤ D − < m < Câu 5: Số lượng số loài vi khuẩn sau t (giờ) xấp xỉ đẳng thức Q = Qo e0,195t , Qo số vi khuẩn ban đầu Nếu số lượng vi khuẩn ban đầu 5000 sau số lượng vi khuẩn tăng gấp đôi A khoảng 203 phút B khoảng 218 phút C khoảng 208 phút D khoảng 214 phút Câu 6: Hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = a Thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 12 24 Câu 7: Hình bên đồ thị ba hàm số y = log a x, y = log b x y = log c x (với a, b, c số dương khác cho trước) vẽ mặt phẳng tọa độ Hãy so sánh ba số a, b, c A c > a > b B a > b > c C c > b > a D b > a > c Câu 8: An có cốc uống nước có dạng hình nón cụt đường kính miệng cốc (cm), đường kính đáy cốc (cm), chiều cao cốc 12 (cm) An dùng cốc để đong 10 lít nước Hỏi An phải đong lần A 24 lần B 22 lần C 20 lần D 26 lần Câu 9: Cho hai điểm cố định A, B điểm M di động không gian thỏa mãn điều kiện MAB = α với 0o < α < 90o Khi điểm M thuộc mặt mặt sau: A Mặt trụ B Mặt cầu C Mặt phẳng D Mặt nón Câu 10: Trên đồ thị hàm số y = x3 − x + x + có cặp điểm đối xứng qua gốc tọa độ O Trang 1/4 -đề thi 122 A B C D Câu 11: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = xe x điểm thuộc đồ thị có hoành độ x = A y = x B y = x − e C y = x D y = x − Câu 12: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x ln x x = e e +1 A e B C e −1 D e Câu 13: Cho tam giác ABC vuông A có AB = Quay đường gấp khúc ACB quanh AB ta thu hình nón tích 12π Độ dài đường sinh hình nón A 19 B C D Câu 14: Lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AA’ = 2a, tam giác ABC vuông cân C Tính thể tích khối lăng trụ biết góc A’B mặt phẳng (ABC) 60o 3 2 A B a C D a a a 3 3 Câu 15: Khối đa diện loại {5; 3} có cạnh A 60 B 30 C 12 D 20 Câu 16: Tập nghiệm bất phương trình log x − ≤ ℝ A ( −∞; 2] B ( 0;2] Câu 17: Tập xác định hàm số y = ln ( x + x ) A D = ( −∞;0 ) ∪ (1; +∞ ) C D = ( −∞; −1] ∪ [ 0; +∞ ) Câu 18: Tìm bậc 16 A B ±2 C ( −∞;3] D ( 0;3] B D = ( −∞; −1) ∪ ( 0; +∞ ) D D = ( −∞;0] ∪ [1; +∞ ) C ±4 D Câu 19: Với giá trị tham số m đồ thị hàm số y = x − mx + cắt trục hoành ba điểm phân biệt A m ∈ (1;8) B m ∈ ( 2; +∞ ) C m ∈ ( −∞; ) D m ∈ ( 0;5) Câu 20: Cho a, b > a + b = 14ab Tìm hệ thức a+b a+b A log B log = log a + log b = log a + log b a+b C log2 ( a + b ) = log2 a + log2 b D log = log a + log b Câu 21: Tâm đối xứng đồ thị hàm số y = x − x + điểm I có tọa độ A ( 2; −1) B (1;1) Câu 22: Hàm số y = x + x đạt cực đại A x = B x = C (1;3) D ( 0;3) C x = −2 D x = Câu 23: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − 3) + log ( x − 1) ≤ A [5;+∞ ) B [ −1;5] C ( 3;5] D ( 4;5] 3x + x−2 C x = y = D x = −2 y = Câu 24: Phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A y = x = B x = y = Câu 25: Thể tích khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ a3 Khi cạnh khối lập phương a A 3a B 2a C D a Trang 2/4 -đề thi 122 x2 + x D y = x + Câu 26: Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = A y = x − B y = x C y = x + Câu 27: Nghiệm phương trình − 3.2 − = ℝ A x = B x = −1 C x = D x = Câu 28: Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai? A Mọi hình chóp nội tiếp mặt cầu B Mặt trụ mặt nón có chứa đường thẳng C Luôn có hai đường tròn có bán kính khác nằm mặt nón D Có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo đường tròn Câu 29: Khối đa diện loại {3; 4} có tên gọi khác A Khối hai mươi mặt B Khối lập phương C Khối bát diện D Khối mười hai mặt Câu 30: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặt A mặt B mặt C mặt D mặt Câu 31: Thể tích khối chóp S.ABCD có cạnh Ths Cao Đình Tới 0986358689 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT YÊN HÒA Mã đề thi 120 Họ tên: Số báo danh Câu Trong hình chữ nhật có chu vi 16m, hình chữ nhật có diện tích giá trị lớn (tính theo m2 ) bằng: A 36 B 16 C 15 D 20 Câu Cho hàm số y = x3 + 2x2 − (m + 1)x + nghịch biến [−1; 1] Giá trị nhỏ m là: A B C −4 D −1 Câu Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = −2x3 + 3x2 là: A y = x − B y = −x C y = x + Câu Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A 2x − x2 − x − B D y = x là: C D Câu Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A B C D f (x) = x3 + f (x) = −x3 − 3x − f (x) = −x3 + f (x) = x3 − 3x + Câu Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x3 − 6x + điểm M(1; −3) là: A y = −3x B y = −3x − C y = 3x − D y = 3x Câu Tìm tất giá trị m để hàm số y = −x4 + 2mx2 − có ba cực trị? A m > C m ≤ B m < D m ≥ Câu Trong hàm số sau, hàm số đồng biến R A y = 3x3 − x2 + x B y = x4 + 4x2 − C y = x−1 3x − D y = 2x3 − 3x2 + Câu Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên: x −4 −2 − + f (x) 0 + f (x) −3 −1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Mệnh đề sau sai? A B C D Giá trị cực đại hàm số y = f (x) Giá trị cực tiểu hàm số y = f (x) −1 Giá trị nhỏ hàm số y = f (x) đoạn [−4; 1] −3 Giá trị lớn hàm số y = f (x) đoạn [−4; 1] Câu 10 Đồ thị hàm số y = x3 − 3x2 + có hai điểm cực trị A B Khi diện tích tam giác OAB là: √ A B C D x+1 Mệnh đề sau đúng? −2x − 1 Hàm số đồng biến khoảng − ; +∞ Tập xác định hàm số D = R Hàm số nghịch biến khoảng − ; +∞ Đồ thị hàm số qua điểm A(0; 1) Câu 11 Cho hàm số y = A B C D Câu 12 Hàm số y = A (−∞; 1) x3 − 3x2 + 5x − nghịch biến khoảng nào? B R C (1; 5) D (2; 3) Câu 13 Cho hàm số y = x3 − 3x + có đồ thị (C) Tiếp tuyến (C) điểm N(1; 1) cắt (C) điểm thứ hai là: A M(0; 3) B M(−1; 5) C M(−2; 1) D M(2; −1) C x = D x = Câu 14 Hàm số y = x3 − 3x2 + đạt cực đại tại: A x = Câu 15 Hàm số y = B x = ax + có đồ thị hình vẽ x+b Khi giá trị a b là: A B C D a = 1; b = a=b=1 a = 1; b = −2 a = b = −2 Câu 16 Gọi giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x3 − 3x2 − 9x + 35 đoạn [−4; 4] M, m Khi M m bằng: A M = 40; m = −41 C M = 35; m = −41 B M = 35; m = 15 D M = 40; m = 15 Câu 17 Số giao điểm đồ thị hàm số y = x4 − 2x2 − trục hoành là: A B C D 15 13 Câu 18 Cho hàm số y = x3 − x2 + x + Mệnh đề sau đúng? 4 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm C Hàm số có cực trị D Hàm số nghịch biến tập xác định Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 19 Bác Bình cần sửa lại nhà với chi phí tỉ đồng Đặt kế hoạch sau năm phải có đủ số tiền năm bác Bình cần gửi vào ngân hàng khoản tiền tiết kiệm gần giá trị sau đây, biết lãi suất ngân hàng 7% năm lãi suất nhập vào vốn (đơn vị triệu đồng) A 162 B 162, Câu 20 Số nghiệm phương trình A C 162, x + D 162, = 2x là: B C D Câu 21 Đạo hàm hàm số y = (π)2x là: 2x A y = 2xπ 2x−1 2x B y = (π) ln π (π)2x ln π C y = (π) ln π D y = C < a < D a > Câu 22 Cho hàm số y = ax , kết luận sau sai? A B C D Hàm số có tập xác định R Hàm số nghịch biến R a < Đồ thị hàm số có đường tiệm cận Hàm số có tập giá trị (0; +∞) Câu 23 Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = log2 x B y = 2x C y = log x D y = x Câu 24 Ta có a > a2 với a số thực thỏa mãn: A a > B < a, a = √ (a, b > 0, a = 1) Khi giá trị biểu thức log √b a √ √ √ 3−1 A − B √ C + 3−2 Câu 26 Nếu a = log bằng: log16 100 a A a2 B C 4a2 Câu 27 Phương trình log2 [x(x + 3)] = có tích hai nghiệm bằng: Câu 25 Cho loga b = B −4 A Câu 28 Phương trình 4x − 2x A m ≥ +2 C −3 b là: a √ 3−1 D √ 3+2 D 2a D + = m có ban nghiệm phân biệt khi: B < m < C m = D m = Câu 29 Tổng nghiệm phương trình 2.4x + 32x+1 = 5.6x là: A B C Câu 30 Cho x = + a2 , y = + a−2 (∀a ∈ R, a > 0) Khi thì: x x−1 A y = B y = C y = x x−1 x D −1 D y = + x Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 31 Rút gọn biểu thức 9log3 log A 81 √ ta có kết quả: B 16 C D Câu 32 Cho hàm số y = logπ x Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến R π ln Ths Cao Đình Tới 0986358689 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 12 Môn : Toán Thời gian làm bài: 90 phút NGUYỄN HUỆ Mã đề 118 Câu Đồ thị sau hàm số nào? Chọn câu A y = x3 − 3x − C y = −x3 + 3x + B y = x3 − 3x + D y = −x3 − 3x − Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? x −∞ −1 +∞ + y + +∞ y −∞ A y = 3x + x+1 Câu Phương trình 3x A −9 B y = −5 x−1 3x + C y = 3x + x−1 D y = x+2 x+1 − 81 = có hai nghiệm x1 , x2 Tính giá trị tích x1 x2 ? B C 29 D −27 2x + x+1 A Hàm số nghịch biến R \ {−1} B Hàm số đồng biến R \ {−1} C Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) D Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) √ Câu Tính đạo hàm hàm số y = ln(x + x2 + 4)? √ 1 + x2 + √ √ A y = B y = x + x2 +√4 x + x2 + + x2 + √ √ C y = D y = √ 2 (x + x + 4) x + x +4 Câu Xét tính đơn điệu hàm số y = Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B x+2 ? x2 − 3x + C D Câu Cho hàm số y = x3 − 3x Tìm mệnh đề đúng? A B C D Nghịch biến (−∞; −1) (1; +∞) Đồng biến R Nghịch biến khoảng (−1; 1) Đồng biến khoảng (−1; 1) Câu Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục R Ta có bảng biến thiên sau: −∞ x −1 − f (x) − + +∞ +∞ − f (x) −1 −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số y = Hàm số y = Hàm số y = Hàm số y = f (x) có cực đại cực tiểu f (x) có cực trị f (x) có cực đại cực tiểu f (x) có cực đại cực tiểu Câu Hình mười hai mặt có cạnh? A 12 B 18 C 30 D 20 Câu 10 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Tứ diện đa diện lồi Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Hình lập phương đa diện lồi Hình hộp đa diện lồi sin x + m π nghịch biến 0; sin x − m B m > D < m < Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = A m ≥ C m ≥ m ≤ Câu 12 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) trung điểm cạnh AB, góc tạo cạnh SC mặt phẳng đáy (ABC) 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC? √ √ √ √ a3 a3 a3 a3 A B C D 12 24 Câu 13 Cho < a = 1; x, y > Mệnh đề đúng? A loga (x + y) = loga x loga y C logaα x = α loga x B loga (x + y) = loga x + loga y D loga x = loga x loga b với < b = Câu 14 Khối đa diện loại {4; 3} có đỉnh? A B C 10 D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 15 Phương trình log3 (4x − 2) + log (x2 + 1) = có hai nghiệm x1 < x2 Tính giá trị P = x1 + 2x2 A B C √ √ Câu 16 Tính giá trị biểu thức P = a2 a2 a5 (a > 0) dạng lũy thừa 18 20 A a B a C a 18 D 47 D a 10 Câu 17 Hàm số y = x4 − mx2 + Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có ba cực trị tạo thành tam giác √ √ 3 A m = − B m = C m = −2 D m = Câu 18 Cho nhôm hình chữ nhật có chiều dài 10cm chiều rộng 6cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vông nhau, hình vuông có cạnh xcm, gấp tâm nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn nhất? √ √ 10 + − 19 B x = A x = 3 Câu 19 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D √ + 19 C x = √ 8−3 D x = Đồ thị hàm số y = ax qua điểm có tọa độ (0; 1) Đồ thị hàm số y = ax nhận trục Oy làm tiệm cận đứng Đồ thị hàm số y = ax (a > 0) hàm đồng biến R Đồ thị hàm số y = ax có tập giá trị (0; +∞) Câu 20 Số nghiệm phương trình 7x − 71−x = là? A Vô nghiệm B C D Câu 21 Tìm m ∈ R để đồ thị y = m cắt (C) : y = x3 − 3x + điểm phân biệt A m = −1 B m>3 m < −1 C m = D −1 < m < √ Câu 22 Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SB = a Tính thể tích khối chóp S.BCD √ √ √ √ a3 a3 a3 A B C a D 6 Câu 23 Bà Hoa gửi 100 triệu vào ngân hàng theo thể thức lãi kếp với lãi suất 2% (một quí), giả sử lãi suất không thay đổi Hỏi sau năm bà Hoa thu số tiền lãi bao nhiêu? A 104, 04 triệu B 117, 166 triệu C 4, 04 triệu D 17, 166 triệu x−3 với đồ thị (C) Tìm m để đường thẳng (d) : y = 2x + m cắt (C) hai điểm phân biệt x+1 có hoành độ số dương Câu 24 Cho hàm số y = Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới Ths Cao Đình Tới 0986358689 TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 Môn : TOÁN-KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 12/12/2016 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm trang, 50 câu trắc nghiệm) Họ tên: .Lớp: Số báo danh Mã đề thi 896 Câu Tập nghiệm phương trình log(4.3x−1 − 1) = 2x − A {0; 3} C {0; 1} B 0/ Câu Số nghiệm phương trình sau A D {1; 3} + = − log x + log x B C D Câu Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? a+b = log2 a + log2 b A log2 (a + b) = log2 a + log2 b B log2 a+b a+b C log2 = log2 a + log2 b D log2 = 2(log2 a + log2 b) 3 Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? x −∞ −1 − y + 0 +∞ +∞ − + +∞ −3 y −4 −4 A y = x4 + 2x2 − B y = x4 − 2x2 − D y = x4 − 3x2 − C y = − x4 − 3x2 − √ Câu Tập xác định hàm số y = (4 − 3x − x2 ) B R \ {−4; 1} D [−4; 1] A (−4; 1) C (−∞; −4) ∪ (1; +∞) Câu Cho đồ thị hình sau: Hình Hình Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Hình Hình Chỉ câu trả lời A Hình 1; C Tất hình B Hình D Hình 1; sai Câu Giá trị m để phương trình 4x − 2x + = m có nghiệm là: 23 23 23 23 B m > C m < D m ≥ A < m ≤ 4 4 Câu Cho hàm số y = x − 3x + (C) Đường thẳng sau tiếp tuyến (C) có hệ số góc nhỏ A y = −3x B y = −3x + C y = D y = −3x − Câu Tổng nghiệm phương trình 25x − 2(3 − x)5x + 2x − = A B D −9 C Câu 10 Cho đường cong y = x3 − 3x2 Gọi ∆ đường thẳng qua điểm cực đại cực tiểu A ∆ song song với trục hoành C ∆ không qua gốc tọa độ B ∆ qua điểm M(−1; −2) D ∆ qua điểm M(1; −2) Câu 11 Giá trị m để phương trình x2 − 3x − m = có nghiệm là: A m < −1 m > C m < −2 m ≥ Câu 12 hàm số y = A −∞; C m ∈ B −2 < m < D m ≤ −1 m > 1 m x − (m − 1)x2 + 3(m − 2)x + đồng biến (2; +∞) m thuộc tập sau 3 B m ∈ (−∞; −1) √ −2 − −∞; D ; +∞ √ Câu 13 Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), SA = 2a, tam giác SBC có diện tích 2a2 Gọi ϕ góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) Tính góc ϕ biết thể tích khối chóp S.ABC V = 4a3 A ϕ = 450 B ϕ = 900 C ϕ = 300 D ϕ = 600 Câu 14 Cho lăng trụ ABC.A B C có đáy ABC tam giác vuông cân A, AB = a Biết thể tích lăng trụ 4a3 ABC.A B C V = Tính khoảng cách h AB B C 3a 8a a 2a A h = B h = C h = D h = 3 Câu 15 Giá trị nhỏ hàm số y = x − ln(1 − x) đoạn [−2; 0] là: A −4 ln B C − ln D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 16 Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = −2x − x−1 B y = −2x + x−1 C y = 2x + x+1 Câu 17 Gọi M, N giao điểm đường thẳng y = x + đường cong y = D y = −x4 + 2x2 2x + Khi hoành độ trung điểm I x−1 đoạn thẳng MN 5 C D 2 −x2 + 2x + a Câu 18 Cho hàm số y = Để hàm số có giá trị cực tiểu m, giá trị cực đại M thỏa mãn m − M = a x−3 A B − A −1 B −2 Câu 19 Tập xác định hàm số y = A (0; 1) C D C (0; +∞) D [2; +∞) log2 x − là: B (1; +∞) Câu 20 Đồ thị hàm số y = x3 − 3mx + m + tiếp xúc với trục hoành A m = B m = ±1 C m = D m = −1 Câu 21 Cường độ trận động đất M (richer) cho công thức M = log A − log A0 với A biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ chuẩn Đầu kỉ 20, trận động đất San Francisco có cường độ 8, độ Richer Trong năm đó, trận động đất khác Nam Mỹ có biên độ mạnh gấp lần Cường độ trận động đất Nam Mỹ A 2, 075 B 11 C 8, D 33, Câu 22 Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng (−1; +∞) A y = ex +2x B y = −x4 − x3 C y = x3 − x2 − 3x D y = ln x 3 √ √ Câu 23 Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có kích thước a; a 2; a có diện tích A 20πa2 B 16πa2 C 6πa2 D 24πa2 Câu 24 Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 − x + có điểm uốn I(−2; 1) 3 A a = b = − B a = b = 4 3 C a = − b = −1 D a = − b = − Câu 25 Hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình dưới: Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 x −∞ +∞ + y + +∞ y −∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A B C D Hàm số đồng biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số đồng biến (−∞; +∞) Hàm số ... 3xdx  ax cos3x  b sin 3x  C , giá trị a + 6b là: A – 21 B – C – D – Câu 24 Trong hàm số đây, hàm số nguyên hàm hàm số f  x   sin 2x C F2  x    sin x  cos x  B F4  x   sin x  A F1... gốc tọa độ? A B C 12 D Câu 50 Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện B Tam... Tìm khẳng định đúng? (I) Tập xác định hàm số  0;   (II) Với giá trị thực m, tồn số thực x0 cho f(x0) = m (III) Đồ thị hàm số qua điểm M(1; 0) (IV) Hàm số đơn điệu khoảng xác định A (I),
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com, Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 28. Một chiếu phao bơi hình xuyến, khi bơm căng chiếc phao có bán kính đường tròn viền ngoài và viền trong lần lượt bằng R 1 = 3, R2 = 1 như hình vẽ - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com

u.

28. Một chiếu phao bơi hình xuyến, khi bơm căng chiếc phao có bán kính đường tròn viền ngoài và viền trong lần lượt bằng R 1 = 3, R2 = 1 như hình vẽ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 38. Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC có AB = a, AC = a 3, góc BAC  60 0, cạnh SA =a và - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Viên - Hà Nội - TOANMATH.com

u.

38. Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC có AB = a, AC = a 3, góc BAC  60 0, cạnh SA =a và Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan