0

Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

6 519 6
  • Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:40

Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TOÁN; Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN Mã đề thi: 822 x−3 khẳng định sau đúng? x+3 Hàm số đơn điệu R Hàm số đồng biến khoảng (−∞, −3) (3; +∞) Hàm số nghịch biến R \ {3} Hàm số đồng biến R \ {3} Câu Cho hàm số y = A B C D Câu Tìm m bé để hàm số y = x3 + mx2 + 4x + 2016 đồng biến tập xác định? A m = −4 B m = C m = D m = −2 Câu Một chất điểm chuyển động theo qui luật s(t) = −t + 6t Tính thời điểm t (giây) vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t = B t = C t = D t = Câu Hỏi hàm số y = x3 + 3x2 − nghịch biến khoảng nào? A (−2; 0) B (−∞; −2) C (0; +∞) 2x + Câu Đồ thị hàm số y = √ có đường tiệm cận ngang? x2 − 2016 A B C D R D Câu Cho hàm số y = x4 − 2x2 + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định R B lim y = +∞ lim y = +∞ x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu Đồ thị hàm số sau có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2? x−3 x−2 x−2 x+3 A y = B y = C y = D y = x −4 x −4 x +4 x +4 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −x2 + x − C y = −x3 + 3x − B y = x4 + x2 − D y = x3 + x2 − 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x3 − 6x2 + 9x + A yCT = B yCT = C yCT = D yCT = Câu 10 Số điểm cực trị hàm số y = −x4 − x2 + là: A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 − mx2 + (m2 − m + 1)x + đạt cực đại điểm x = A m = B m = C m = D m = Câu 12 Hàm số sau có giá trị nhỏ R? A y = −x3 − x2 + B y = 2x3 − x2 − C y = 2x4 − x2 − √ Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − 3x đoạn [−1; 1] √ A y = B y = C y = [−1;1] [−1;1] D y = −x3 − x2 + D y = −1 [−1;1] [−1;1] Câu 14 Tìm giá trị m để hàm số y = −x3 − 3x2 + m có giá trị nhỏ đoạn [−1; 1] 0? A m = B m = C m = D m = Câu 15 Cho hàm số f (x) xác định, liên tục khoảng (−∞; 1), (1; +∞) có bảng biến thiên hình −∞ x + y − − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị saong song với trục hoành? A B C 2x + Khẳng định sau khẳng định đúng? x+1 y = −∞ B lim y = −∞ C lim y = +∞ D Câu 18 Cho hàm số y = A lim x→(−1)− x→(−1)+ x→(−1)+ D lim x→(−1)− y = −∞ Câu 19 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = (x − 1)(x2 + x + 3) với trục hoành? A B C D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 20 Tìm điều kiện m để dường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt? 1 1 A − < m < B < m < C m < − D m > 4 4 Câu 21 Cho hàm số y = x − 4x + 4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ? A y = x C y = −4x B y = 4x a Câu 22 Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức P = A P = a2 B P = a−1 √ 3−1 D y = −x √ 3+1 √ √ a 5−3 a4− C P = D P = a Câu 23 Cho a, b hai số thực dương, m số nguyên n số nguyên dương Khẳng định sau khẳng định sai? m √ am n m−n m m+n m n m+n C (a ) = a D a n = n m A a a = a B n = a a √ n √ m Câu 24 Cho − > − , với m, n ∈ Z Khẳng định sau khẳng định đúng? A m > n B m < n C m = n D m ≥ n theo a b C Q = 6a − b D Q = 11a − 5b Câu 25 Đặt a = ln 2, b = ln Hãy biểu diễn Q = ln 21 + ln 14 − ln A Q = 5a + b B Q = 5b + a Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một người đầu tư 200 triệu đồng vào công ty theo thể thức lãi suất kép với lãi suất 14% năm Hỏi sau năm rút lãi người thu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10 Năm học 2016 - 2017 Thời gian thi làm 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề 1230 Họ tên học sinh: Lớp: PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – thời gian làm 30 phút) Câu Hàm số sau có tập xác định  A y  x x 1 Câu Tìm m để hàm số y  A m  B y  x3  x  C y  x2 x 1 x có tập xác định  x  2x  m B m  C m  D y  x x 1 2 D m  Câu Cho hàm số y  f  x   x   x  Chọn mệnh đề sai A Hàm số y  f  x  hàm số chẵn B Đồ thị hàm số y  f  x  nhận trục Oy làm trục đối xứng C Đồ thị hàm số y  f  x  nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng D Hàm số y  f  x  có tập xác định  Câu Tìm m để hàm số y    m  x  nghịch biến  A m  B m  C m  D m  Câu Đường thẳng y  ax  b có hệ số góc qua điểm A  3;1 A y  2 x  B y  x  C y  x  D y  2 x  Câu Hàm số y  x  x  có giá trị nhỏ A x  B x   C x  D x   Câu Hình H1 đồ thị hàm số nào? A y   x  3x  B y  2 x  x  C y  x  x D y  x  x  Câu Tìm m để phương trình mx   m  1 x  m  có hai nghiệm A m   C m   ,m  B   m  D m   ,m  Câu Số nghiệm phương trình A B      x  x    C D Câu 10 Gọi x1 ,x2 nghiệm phương trình x  x   Khi giá trị biểu thức M  x12  x22 A M  57 16 B M  81 64 C M  41 16 D M  41 64 Câu 11 Cho tam giác ABC có trọng tâm G Chọn khẳng định đúng?       A AG  AB  AC B AG  AB  AC 2       D AG  AB  AC C AG  AB  AC 3 3 Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy , cho A  1;  , B 1;   Gọi D đối xứng với A qua B Tìm toạ độ điểm D ? A D  3;  B D  1;  C D  3;  D D  3;    Câu 13 Cho hình vuông ABCD có cạnh a Tích vô hướng AC.CB A  a2 B a C a D a2     Câu 14 Trong mặt phẳng Oxy , cho a  1;1 , b 1; 3 Khi cos a,b có giá trị   A Câu 15 Biết sin   B C 1 D  1  900    1800  Hỏi giá trị tan  bao nhiêu? 2 C 4 PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm – thời gian làm 60 phút) A 2 B  Bài (1,0 điểm) Giải phương trình Bài (3,0 điểm) Cho hàm số y  x  x  1 D 2 x 1  x  a) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị  P  hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y  x  2m  cắt đồ thị hàm số  P  hai điểm phân biệt phía với trục Oy Bài (2,0 điểm) Cho hình thang vuông ABCD , đường cao AB  a , đáy lớn BC  2a , đáy nhỏ AD  a    a) Chứng minh AC  AB  AD     b) Tính tích vô hướng AC.BD , từ suy giá trị cos AC ,BD  Bài  (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác ABC biết A  1;  1 ,B  2;  ,C  6;    điểm M thoả mãn MA  2 MB a) Tìm toạ độ điểm M b) Gọi I trung điểm đoạn BC , H giao điểm AI với CM Tìm toạ độ điểm H ………………….Hết………………… TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 001 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) Chọn đáp án câu điền vào ô tương ứng bảng: Câu1: Câu2: Câu3: Câu4: Câu5: Câu6: Câu7: Câu8: Câu9: Câu10: Câu11: Câu12: Câu13: Câu14: Câu15: Câu16: Câu17: Câu18: Câu19: Câu20: Câu21: Câu22: Câu23: Câu24: Câu25: Điểm: Câu 1: Dãy số dãy số cấp số nhân? A 2, 4,8,16,33 B 1,3,9, 27,54 C 1, 2, 4, 8,16 Câu 2: Cho cấp số nhân 2, x,  18, y , biết x  Hãy chọn kết đúng: B x  10, y  26 A x  6, y  54 C x  6, y  54 1 D 4, 2, 1, ,  D x  6, y  54 Câu 3: Một cấp số nhân (u n ) có u1  2, u  2 Tổng số hạng đầu cấp số nhân Câu 4: Trong bốn giới hạn đây, giới hạn 0? A A lim B 2n  3n  B lim C 2n  n3 Câu 5: Giá trị lim( n  2n   n) A B 5 16.5n  3n  B  16 n Câu 6: Giá trị lim A 16 C lim D 4n(n  1)  n 2n C D lim 2n  3n D n C  16 D  17 Câu 7: Giá trị lim(x3  x  1) x 2 A 11 B 12 C D D 1 1 x x 0 x Câu 8: Giá trị lim A.0 B C (2x  1)(2x  x) x  (2x  x)(x  1) B Câu 9: Giá trị lim A  C.2 D  x  16 x   Câu 10: Cho hàm số f (x)   x  Tập hợp giá trị a để hàm số liên tục ax  x   x  9  A   4  9  4 B    D 0 C 8 Câu 11: Với x  R , đạo hàm hàm số y  2sinx  cosx A y'  2cosx  sinx B y'  2cosx  sinx C y'  2cosx  sinx D y'  2cosx  sinx Câu 12: Hàm số y  3x  x  với x  có đạo hàm x C y '  3x  x x D y '  6x  x f '(1) Câu 13: Cho hai hàm số f (x)  x  ; g(x)  Giá trị 1 x g '(0) B y '  3x  A y '  6x  A.1 B.-2 C.0 D Câu 14: Cho hàm số f (x)  sin x , với x  R ta có f ''(x) A f "(x)  2cosx B f "(x)  2sin 2x C f "(x)  cos2x D f "(x)  2cos2x Câu 15: Cho [(2x  1)2 (2  3x)]' =ax  bx  c Tính S  a  b  c ? A S  7 B S  87 C S  47 D S  17 Câu 16: Cho hàm số y   x  3x  2x  có đồ thị (C) Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có hoành độ x  2 A.1 B D 22 C.22 Câu 17: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x  x  điểm M(1; 2) A y  6x  B y  6x  C y  6x  D y  6x  Câu 18: Đồ thị hàm số y  ax  b cắt trục tung điểm A(0; 1) , tiếp tuyến đồ thị điểm A có x 1 hệ số góc k  3 Giá trị a b là: A a  1;b  B a  2;b  C a  2;b  Câu 19: Cho hàm số f (x) chưa xác định x  , f (x)  D a  1;b  x  2x Để hàm số f (x) liên tục x  x2 phải gán cho f (0) giá trị bao nhiêu? A.3 B C.1 D.0 Câu 20: Cho tứ diện ABCD có AB  AC, DB  DC Khẳng định sau đúng? A AB  (ABC) B AC  BD C CD  (ABD) D BC  AD Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng (ABC) Khẳng định sau đúng? A AB  SC B (SBC)  (SAC) C (SAC)  (SAB) D BC  SA Câu 22:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA  a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) A 450 B 300 D 900 C 600 Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có độ dài cạnh đáy a, SA  a Góc mặt bên mặt đáy A 300 D 900 C 600 B 450 Câu 24: Cho hình chóp A.BCD có AC  (BCD) BCD tam giác cạnh a, biết AC  a Khoảng cách từ A đến đường thẳng BD A a 11 B 2a 3 C 4a D 3a 2 Câu 25: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có cạnh đáy a Khoảng cách AB' CC' A a a .Hết B C a D a 2 Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ Ths Cao Đình Tới 0986358689 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 12 Môn : Toán Thời gian làm bài: 90 phút NGUYỄN HUỆ Mã đề 118 Câu Đồ thị sau hàm số nào? Chọn câu A y = x3 − 3x − C y = −x3 + 3x + B y = x3 − 3x + D y = −x3 − 3x − Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? x −∞ −1 +∞ + y + +∞ y −∞ A y = 3x + x+1 Câu Phương trình 3x A −9 B y = −5 x−1 3x + C y = 3x + x−1 D y = x+2 x+1 − 81 = có hai nghiệm x1 , x2 Tính giá trị tích x1 x2 ? B C 29 D −27 2x + x+1 A Hàm số nghịch biến R \ {−1} B Hàm số đồng biến R \ {−1} C Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) D Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) √ Câu Tính đạo hàm hàm số y = ln(x + x2 + 4)? √ 1 + x2 + √ √ A y = B y = x + x2 +√4 x + x2 + + x2 + √ √ C y = D y = √ 2 (x + x + 4) x + x +4 Câu Xét tính đơn điệu hàm số y = Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B x+2 ? x2 − 3x + C D Câu Cho hàm số y = x3 − 3x Tìm mệnh đề đúng? A B C D Nghịch biến (−∞; −1) (1; +∞) Đồng biến R Nghịch biến khoảng (−1; 1) Đồng biến khoảng (−1; 1) Câu Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục R Ta có bảng biến thiên sau: −∞ x −1 − f (x) − + +∞ +∞ − f (x) −1 −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số y = Hàm số y = Hàm số y = Hàm số y = f (x) có cực đại cực tiểu f (x) có cực trị f (x) có cực đại cực tiểu f (x) có cực đại cực tiểu Câu Hình mười hai mặt có cạnh? A 12 B 18 C 30 D 20 Câu 10 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Tứ diện đa diện lồi Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Hình lập phương đa diện lồi Hình hộp đa diện lồi sin x + m π nghịch biến 0; sin x − m B m > D < m < Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = A m ≥ C m ≥ m ≤ Câu 12 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) trung điểm cạnh AB, góc tạo cạnh SC mặt phẳng đáy (ABC) 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC? √ √ √ √ a3 a3 a3 a3 A B C D 12 24 Câu 13 Cho < a = 1; x, y > Mệnh đề đúng? A loga (x + y) = loga x loga y C logaα x = α loga x B loga (x + y) = loga x + loga y D loga x = loga x loga b với < b = Câu 14 Khối đa diện loại {4; 3} có đỉnh? A B C 10 D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 15 Phương trình log3 (4x − 2) + log (x2 + 1) = có hai nghiệm x1 < x2 Tính giá trị P = x1 + 2x2 A B C √ √ Câu 16 Tính giá trị biểu thức P = a2 a2 a5 (a > 0) dạng lũy thừa 18 20 A a B a C a 18 D 47 D a 10 Câu 17 Hàm số y = x4 − mx2 + Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có ba cực trị tạo thành tam giác √ √ 3 A m = − B m = C m = −2 D m = Câu 18 Cho nhôm hình chữ nhật có chiều dài 10cm chiều rộng 6cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vông nhau, hình vuông có cạnh xcm, gấp tâm nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn nhất? √ √ 10 + − 19 B x = A x = 3 Câu 19 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D √ + 19 C x = √ 8−3 D x = Đồ thị hàm số y = ax qua điểm có tọa độ (0; 1) Đồ thị hàm số y = ax nhận trục Oy làm tiệm cận đứng Đồ thị hàm số y = ax (a > 0) hàm đồng biến R Đồ thị hàm số y = ax có tập giá trị (0; +∞) Câu 20 Số nghiệm phương trình 7x − 71−x = là? A Vô nghiệm B C D Câu 21 Tìm m ∈ R để đồ thị y = m cắt (C) : y = x3 − 3x + điểm phân biệt A m = −1 B m>3 m < −1 C m = D −1 < m < √ Câu 22 Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SB = a Tính thể tích khối chóp S.BCD √ √ √ √ a3 a3 a3 A B C a D 6 Câu 23 Bà Hoa gửi 100 triệu vào ngân hàng theo thể thức lãi kếp với lãi suất 2% (một quí), giả sử lãi suất không thay đổi Hỏi sau năm bà Hoa thu số tiền lãi bao nhiêu? A 104, 04 triệu B 117, 166 triệu C 4, 04 triệu D 17, 166 triệu x−3 với đồ thị (C) Tìm m để đường thẳng (d) : y = 2x + m cắt (C) hai điểm phân biệt x+1 có hoành độ số dương Câu 24 Cho hàm số y = Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TOÁN; Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN Mã đề thi: 822 x−3 khẳng định sau đúng? x+3 Hàm số đơn điệu R Hàm số đồng biến khoảng (−∞, −3) (3; +∞) Hàm số nghịch biến R \ {3} Hàm số đồng biến R \ {3} Câu Cho hàm số y = A B C D Câu Tìm m bé để hàm số y = x3 + mx2 + 4x + 2016 đồng biến tập xác định? A m = −4 B m = C m = D m = −2 Câu Một chất điểm chuyển động theo qui luật s(t) = −t + 6t Tính thời điểm t (giây) vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t = B t = C t = D t = Câu Hỏi hàm số y = x3 + 3x2 − nghịch biến khoảng nào? A (−2; 0) B (−∞; −2) C (0; +∞) 2x + Câu Đồ thị hàm số y = √ có đường tiệm cận ngang? x2 − 2016 A B C D R D Câu Cho hàm số y = x4 − 2x2 + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định R B lim y = +∞ lim y = +∞ x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu Đồ thị hàm số sau có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2? x−3 x−2 x−2 x+3 A y = B y = C y = D y = x −4 x −4 x +4 x +4 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −x2 + x − C y = −x3 + 3x − B y = x4 + x2 − D y = x3 + x2 − 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x3 − 6x2 + 9x + A yCT = B yCT = C yCT = D yCT = Câu 10 Số điểm cực trị hàm số y = −x4 − x2 + là: A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 − mx2 + (m2 − m + 1)x + đạt cực đại điểm x = A m = B m = C m = D m = Câu 12 Hàm số sau có giá trị nhỏ R? A y = −x3 − x2 + B y = 2x3 − x2 − C y = 2x4 − x2 − √ Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − 3x đoạn [−1; 1] √ A y = B y = C y = [−1;1] [−1;1] D y = −x3 − x2 + D y = −1 [−1;1] [−1;1] Câu 14 Tìm giá trị m để hàm số y = −x3 − 3x2 + m có giá trị nhỏ đoạn [−1; 1] 0? A m = B m = C m = D m = Câu 15 Cho hàm số f (x) xác định, liên tục khoảng (−∞; 1), (1; +∞) có bảng biến thiên hình −∞ x + y − − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị saong song với trục hoành? A B C 2x + Khẳng định sau khẳng định đúng? x+1 y = −∞ B lim y = −∞ C lim y = +∞ D Câu 18 Cho hàm số y = A lim x→(−1)− x→(−1)+ x→(−1)+ D lim x→(−1)− y = −∞ Câu 19 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = (x − 1)(x2 + x + 3) với trục hoành? A B C D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 20 Tìm điều kiện m để dường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt? 1 1 A − < m < B < m < C m < − D m > 4 4 Câu 21 Cho hàm số y = x − 4x + 4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ? A y = x C y = −4x B y = 4x a Câu 22 Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức P = A P = a2 B P = a−1 √ 3−1 D y = −x √ 3+1 √ √ a 5−3 a4− C P = D P = a Câu 23 Cho a, b hai số thực dương, m số nguyên n số nguyên dương Khẳng định sau khẳng định sai? m √ am n m−n m m+n m n m+n C (a ) = a D a n = n m A a a = a B n = a a √ n √ m Câu 24 Cho − > − , với m, n ∈ Z Khẳng định sau khẳng định đúng? A m > n B m < n C m = n D m ≥ n theo a b C Q = 6a − b D Q = 11a − 5b Câu 25 Đặt a = ln 2, b = ln Hãy biểu diễn Q = ln 21 + ln 14 − ln A Q = 5a + b B Q = 5b + a Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một người đầu tư 200 triệu đồng vào công ty theo thể
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Câu 6. Cho hình hộp ABCD.A”B'C'D", Đặt B44 = 4; - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

u.

6. Cho hình hộp ABCD.A”B'C'D", Đặt B44 = 4; Xem tại trang 1 của tài liệu.
'Câu 10. Cho hình chóp S.4BCD có đáy 4BCDlà hình chữ nhật AB =a,4D =av3 , 5Á L(4BCP), - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

u.

10. Cho hình chóp S.4BCD có đáy 4BCDlà hình chữ nhật AB =a,4D =av3 , 5Á L(4BCP), Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cho hình chóp S.48CDcó đáy 4BCD là hình thang vuông tại 4 và B, S4 vuông góc với - Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

ho.

hình chóp S.48CDcó đáy 4BCD là hình thang vuông tại 4 và B, S4 vuông góc với Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan