0

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Hùng Vương - Đăk Nông - TOANMATH.com

6 205 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:42

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 11 TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút; Năm học 2016 - 2017 50 câu trắc nghiệm khách quan Mã đề thi 116 (Thí sinh không sử dụng tài liệu)  2x  Câu 1: Phương trình sin  − 600  = có nghiệm là:   0 A x = ±90 + k180 , k ∈ ℤ B x = 600 + k1800 , k ∈ ℤ C x = 900 + k 2700 , k ∈ ℤ D x = k1800 , k ∈ ℤ Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD Gọi AC ∩ BD = J , AD ∩ BC = K Đẳng thức sai đẳng thức sau ? A ( SAB ) ∩ ( SCD ) = SJ B ( SAD ) ∩ ( SBC ) = SK C ( SAC ) ∩ ( ABCD ) = AC Câu 3: Phương trình cos 2 x + cos x − A x = ± π π D ( SAC ) ∩ ( SBD ) = SJ = có nghiệm là: + k 2π , k ∈ ℤ B x = ± + kπ , k ∈ ℤ D x = ± 2π + kπ , k ∈ ℤ π + kπ , k ∈ ℤ Câu 4: Gọi M tập hợp số có chữ số đôi khác lập từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lấy từ tập M số Tính xác suất để lấy số có tổng chữ số số lẻ ? 48 48 48 48 A B C D 101 105 115 150 C x = ± ( ) Câu 5: Tập nghiệm phương trình sin x cos x − = là:  x = kπ π A  B x = ± + k 2π , k ∈ ℤ , k ∈ ℤ π  x = ± + kπ 6  x = kπ   x = k 2π  C D  , k ∈ ℤ , k ∈ ℤ  x = ± π + k 2π  x = ± π + k 2π   Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi I trung điểm SA Thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng (IBC) : A Tứ giác IBCD B Hình thang IGBC C Hình thang IJCB (J trung điểm SD) D Tam giác IBC Câu 7: Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng chúng song song với B Nếu đường thẳng cắt hai mặt phẳng song song với cắt mặt phẳng lại C Nếu hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba chúng song song D Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng vô số điểm chung khác Câu 8: Nghiệm phương trình P2 x − P3 x = là: A B C -1 D -1 Câu 9: Cho A ( 2;5 ) Hỏi điểm ảnh A qua phép tịnh tiến theo v (1; ) ? A Q ( 4;7 ) B N (1;6 ) C M ( 3;1) D Q ( 3;7 ) Câu 10: Cho S = 32 x − 80 x + 80 x − 40 x + 10 x − Khi đó, S khai triển nhị thức ? 5 5 A ( x − 1) B (1 − 2x ) C ( x + 1) D ( x − 1) Trang 1/5 -đề thi 116 Câu 11: Cho A ( 3;0 ) Phép quay tâm O góc quay 1800 biến A thành: A M (0; −3) B M (3;0) D M ( −3; 0) C M (0;3) Câu 12: Cho phương trình cos x − m + = Tất giá trị m đề phương trình có nghiệm là: A −1 ≤ m ≤ B −1 ≤ m ≤ C m ≥ D −1 ≤ m ≤ Câu 13: Trong môn học , cô giáo có 30 câu hỏi khác có 15 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình câu hỏi dễ Hỏi cô giáo có cách để lập đề thi từ 30 câu hỏi đó, cho đề có câu hỏi khác đề phải có đủ ba loại câu hỏi ? A 56875 B 56578 C 74125 D 74152 Câu 14: Phương trình sin x + cos x = sin x có nghiệm là: π π π π   x = + k x = + k   18 12 A  , k ∈ ℤ B  , k ∈ ℤ x= π +kπ x = π + k π   24 π π π π    x = 16 + k x = + k C  , k ∈ ℤ D  , k ∈ ℤ x = π +k π x = π + k π   Câu 15: Một hộp có bi xanh, bi đỏ, bi vàng Chọn ngẫu nhiên viên bi cho có đủ ba màu Số cách chọn là: A 3843 B 840 C 3003 D 2170 Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy, cho B ( −3;6 ) v ( 5; −4 ) Tìm tọa độ điểm C cho Tv ( C ) = B ? A C ( −2; −2 ) B C ( −8;10 ) C C ( 8; −10 ) Câu 17: Phương trình sin x + sin x − = có nghiệm là: A x = kπ , k ∈ ℤ C x = π B x = + k 2π , k ∈ ℤ π D x = − D C ( 2; ) + kπ , k ∈ ℤ π + k 2π , k ∈ ℤ π π   Câu 18: Để phương trình 4sin  x +  cos  x −  = a + sin x − cos x có nghiệm, tham số a phải thỏa 3 6   mãn điều kiện : −1 A −2 ≤ a ≤ B C −1 ≤ a ≤ D −3 ≤ a ≤ ≤a≤ 2 Câu 19: Tập nghiệm phương trình tan x + = là: π   −π  A T =  + kπ , k ∈ ℤ  B T =  + kπ , k ∈ ℤ  3    π − π     C T =  + kπ , k ∈ ℤ  D T =  + kπ , k ∈ ℤ  6    Câu 20: Có cách xếp bạn An, Bình, Chi, Dung vào bàn dài gồm chỗ ? A B 12 C 24 D Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy,cho đường thẳng d : x − y + = hai điểm A ( 3; ) , B ( 7;5 ) Tìm điểm M thuộc d cho MA + MB  −9 −7  A  ;  B  2  nhỏ ? 7 9  ;  2 2 9 7  −7 −9  C SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG _ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 20162017 Môn thi: TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm): ( ) Câu Phương trình sin x cos x − = có nghiệm (với số nguyên k) là? A  x = kπ  π x = ± + k 2π  B  x = kπ  π x = ± + kπ  C  x = k 2π  π x = ± + k 2π  π + k 2π Câu Trong hàm số sau, hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng? D x= ± A y = sin x B y = cos x C y = tan x D y = cot x Câu Trong tập sau, tập tập giá trị hàm số: y= − 3sin x ? A B C D [ −1;1] [ −3;3] [ 2;8] [5;8] vô nghiệm gì? Câu Điều kiện để phương trình: 3sin x + m cos x = A B C D  m ≤ −4 m ≥  m>4 m < −4 −4 < m < Trang 1/6 -đề Câu Từ hộp chứa ba cầu trắng hai cầu đen, lấy ngẫu nhiên hai cầu Trong giá trị sau, giá trị xác suất lấy hai cầu trắng? A 30 B 12 30 C 10 30 30 Câu Gieo súc sắc (cân đối đồng chất) hai lần Gọi A biến cố: “Mặt chấm xuất lần” Khi đó, xác suất biến cố A gì? D A 12 36 B 11 36 C 36 D 36 1  Câu Trong giá trị sau, giá trị số hạng không chứa x khai triển:  x +  ? x  A B C D 70 56 28 10 Câu Số số tự nhiên có ba chữ số khác lập từ tập A = {1, 2,3, 4,5, 6} gì? A B C D 20 60 720 120 Câu Cho tổng S (n) = 12 + 22 + 32 + + n Khi đó, công thức S (n) gì? A S ( n) = n(n + 1)(2n + 1) B S ( n) = n +1 C S ( n) = n(n − 1)(2n + 1) D n (2n + 1) S ( n) = Trang 2/6 -đề Câu 10 Cho dãy số (U n ) với U n = 3n Số hạng U n +1 gì? A + 3n B 3.3n C + 3n D 3(n + 1) Câu 11 Trong giá trị sau, giá trị x để dãy số gồm số hạng: −4, x, −9 , theo thứ tự đó, cấp số nhân? A 36 13 B − C D −36 Câu 12 Trong giá trị sau, giá trị x, y để dãy số gồm số hạng: −2, x, 6, y , theo thứ tự đó, cấp số cộng? A x= −6, y = −2 B x = 1, y = −7 C = x 2,= y D = x 2,= y 10 Câu 13 Trong phép biến hình sau, phép phép dời hình? A Phép chiếu vuông góc lên đường thẳng B Phép đồng C Phép vị tự tỉ số −1 D Phép đối xứng trục Câu 14 Mệnh đề sai? A Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với B Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với C Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với D Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với Câu 15 Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d có phương trình: x − y + = Để phép tịnh   tiến theo vectơ v biến đường thẳng d thành v phải vectơ nào?  A v = (2;1)  B = v (2; −1)  C v = (1; 2)  D v = (−1; 2) Câu 16 Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm A(−6; 2) Qua phép vị tự V(O ;2) , điểm A biến thành điểm nào? A M (−6; 4) B N (0;6) Trang 3/6 -đề C P (0; 4) D E (−12; 4) Câu 17 Mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng phân biệt nằm mặt phẳng không chéo B Hai đường thẳng phân biệt không cắt chéo C Hai đường thẳng phân biệt không song song chéo D Hai đường thẳng phân biệt thuộc hai mặt phẳng khác chéo Câu 18 Mệnh đề đúng? A Nếu hai mặt phẳng (α ) ( β ) song song với đường thẳng nằm (α ) song song với đường thẳng nằm ( β ) B Nếu hai mặt phẳng (α ) ( β ) song song với đường thẳng nằm (α ) song song với ( β ) C Nếu hai đường thẳng song song với thuộc hai mặt phẳng phân biệt (α ) ( β ) (α ) ( β ) song song với D Qua điểm nằm mặt phẳng cho trước, ta vẽ đường thẳng song song với mặt phẳng cho Câu 19 Cho tứ diện ABCD Gọi I, J K trung điểm AC, BC BD Giao tuyến hai mặt phẳng (ABD) (IJK) là? A KD B KI C Đường thẳng qua K song song với AB D Không có Câu 20 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ Gọi I, J trọng tâm tam giác ABC A’B’C’ Thiết diện tạo mặt phẳng (AIJ) với hình lăng trụ là? A Tam giác cân B Tam giác vuông C Hình thang D Hình bình hành II PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm): Câu (1.0 điểm): Giải phương trình: sin x − 2sin x + 3cos x = Câu (1.0 điểm): Chứng minh rằng, với số nguyên dương n ta có: 7.22 n − + 32 n −1 chia hết cho Câu (2.0 điểm): Cho tứ diện ABCD Gọi I , K trọng tâm hai tam giác ACD BCD a Xác định giao tuyến hai mặt phẳng: (CIK ) ( ABD ) (1.0 điểm) b Chứng minh IK song song với ( ABC ) (1.0 điểm) - - HẾT Trang 4/6 -đề I HƯỚNG DẪN CHUNG Nếu thí sinh làm không theo cách nêu đáp án cho đủ số điểm phần Hướng dẫn chấm thi Việc chi tiết hóa số điểm câu (nếu có) Hướng dẫn chấm thi phải đảm bảo không làm sai lệch Hướng dẫn chấm thi phải thống thực Hội đồng chấm thi Sau cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00) II ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐÁP ÁN c sin x − 2sin x + 3cos x = 2 ⇔ sin x − 4sin x cos x + 3cos x = CÂU ĐIỂM 0.25 sin x sin x cos x ⇔ −4 +3= cos x cos x Câu (1.0 điểm) 0.25 ⇔ tan x − tan x + =  tan x = ⇔  tan x = π  + kπ x=  ⇔ , (với số nguyên k)  =  x arctan + kπ 0.25 0.25 Đặt= A(n) 7.22 n − + 32 n −1 Với n = ta có, A(1) = 10 5 0.25 Giả sử, điều cần chứng = A(k ) ( 7.22 k − + 32 k −1 ) 5 Câu (1.0 điểm) Ta cần chứng minh, A= (k + 1) k + 1) 7.2 Thật vậy, A(= 2( k +1) − minh với n=k, tức là: 0.25 ( 7.2 2( k +1) − 2( k +1) −1 2( k +1) −1 +3 + = 7.2 2k −2 )5 + 32 k −1.32 0.25 = ( 7.22 k − + 32 k −1 ) + 5.32 k ...ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC TỔ TOÁN TIN Năm học 2016-2017 MÔN TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ tên: Số Báo danh: Câu 1: Giá trị lớn hàm số y = 3sinx +4cosx là: A -5 B C Câu 2: Nghiệm phương trình tanx+cotx = là: Mã đề thi 169 D -7 π π π π 4 4 A x = + k 2π (k ∈ Z ) B x = ± + kπ (k ∈ Z ) D x =+ kπ (k ∈ ¢ ) − + kπ (k ∈ Z ) C x = 2 Câu 3: Cho hàm số sau: y=cosx-1; y=-2sin2x; y= sin 3x ; y=cot4x+1 y= tan(− x) Số hàm số lẻ là: A B C Câu 4: Tập xác định hàm số y = π A D = R \  + kπ , k ∈ Z  tan x là: − sin x 2  π C D= R \ − + k 2π , k ∈ Z    D π B D = R \  + k 2π , k ∈ Z  2  D D = R \ {1} Câu 5: Giá trị nhỏ hàm số y = 2sin23x − là: A -1 B -3 C Câu 6: Tìm m để phương trình sin2x + cos x = m D có nghiệm: A ≤ m ≤ B − ≤ m ≤ + C − ≤ m ≤ + D − ≤ m ≤ + Câu 7: Nghiệm phương trình cos2x + sinx + = là: π π A x = B x = − + kπ ( k ∈ ¢ ) ± + k 2π (k ∈ ¢ ) π D x = + k 2π (k ∈ ¢ ) π C x = − + k 2π (k ∈ ¢ ) 2 : Câu 8: Nghiệm phương trình s inx + cos x = 5π 5π A x = + k 2π (k ∈ ¢ ) B x = + kπ (k ∈ ¢ ) 6 π π D x = + k 2π (k ∈ ¢ ) C x =+ kπ (k ∈ ¢ ) 6 Câu 9: Phương trình cos2x = A có số nghiệm thuộc khoảng ( 0; π ) là: B C 1 D Câu 10: Nghiệm phương trình sin x − = là: π A x = − + kπ ( k ∈ ¢ ) π C x = ± + k 2π (k ∈ ¢ ) Câu 11: Hàm số sau hàm số chẵn: B y = cosx+sinx A y = tan 3x π B x =+ kπ (k ∈ ¢ ) π π D x =+ k C y = 2sin x (k ∈ ¢ ) D y = −3cos2x Trang 1/4 -đề thi 169 Câu 12: Tập xác định hàm số y = tan 3x là: kπ = B D R \ {kπ , k ∈ Z } A D R \  , k ∈ Z  =   π kπ C D = R \  + , k ∈ Z  6  π D D = R \  + kπ , k ∈ Z  2  Câu 13: Trên giá sách có 10 Toán, Văn Hóa Hỏi có cách chọn sách môn khác ? A 105 B 85 C 350 D 22 Câu 14: Có hộp bút chì màu Hộp thứ có có bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Hộp thứ hai có có bút chì màu đỏ bút chì màu xanh Chọn ngẫu nhiên hộp bút chì Xác suất để có bút chì màu đỏ bút chì màu xanh là: A 19 36 B 17 36 C 12 D 12 Câu 15: Từ chữ số 0,1,2,3,5 lập số gồm chữ số khác không chia hết cho 5? A 120 B 54 C 72 D 69 Câu 16: Trong lớp học có 35 học sinh Muốn chọn lớp trưởng, lớp phó số cách chọn là: A C352 B A352 C 2!35 D 2C351 Câu 17: Một lô hàng gồm 1000 sản phẩm, có 50 phế phẩm Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng sản phẩm Xác suất để lấy sản phẩm tốt là: A 0,94 B 0,96 C 0,95 D 0,97 Câu 18: Cho đa giác có n đỉnh, n ∈ ¥ n ≥ Tìm n, biết đa giác có 90 đường chéo A 15 B 21 C 18 D 12 n Câu 19: Số hạng tổng quát khai triển (a+b) là: A C nk a n − k b k B Cnk a n − k b n − k C C nk +1 a k +1b n − k +1 D C nk +1 a n − k +1b k +1 Câu 20: Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 lập số tự nhiên chẵn có chữ số khác nhau? A 240 B 160 C 156 D 752 Câu 21: Hệ số x khai triển (4 – x) là: B 16C97 C −16C97 D 9C97 A −9C97 Câu 22: Một hộp có viên bi đỏ, viên bi trắng viên bi vàng Chọn viên bi từ hộp Hỏi có cách chọn để số bi lấy đủ ba màu? A 720 B 645 C 702 D 654 Câu 23: Một hộp có viên bi đỏ viên bi xanh Chọn ngẫu nhiên viên bi Xác suất để chọn viên bi khác màu là: A 14 45 B 45 91 C 46 91 D 15 22 Câu 24: Tổng C 2016 + C 2016 + C 2016 + + C 2016 bằng: B 42016 C 22016 D 22016 − A 22016 + Câu 25: Cho cấp số cộng (un), biết u1 + 2u5 = , tổng số hạng đầu S = 14 Số hạng đầu u1 công sai d là: A u1 = 8, d = −3 B = C u1 = 7, d = −3 D = u1 8,= d u1 7,= d 3 2016 Câu 26: Cho cấp số cộng (un) có= u3 6,= u8 16 Công sai d tổng 10 số hạng cấp số cộng (un) là: B C.= D A = d 2,= S10 120 = d 2,= S10 100 d 1,= S10 80 = d 2,= S10 110 Trang 2/4 -đề thi 169 Câu 27: Với giá trị x để ba số 9-x; x2; 9+x lập thành cấp số cộng? B ±3 C ±2 D A −3 Câu 28: Cho cấp số cộng (un) có u5 + u19 = 90 Tổng 23 số hạng cấp số cộng (un) là: A 1025 B 1030 C 1035 D 1040 Câu 29: Cho cấp số cộng (un) có u1 = 123 u3 − u15 = 84 Số hạng u17 là: A B 235 C 242 D 11 Câu 30: Công thức sau với cấp số cộng có số hạng đầu u1, công sai d? A un= un +d B un= u1 +(n-1)d C un= u1 -(n+1)d D un= u1 +(n+1)d Câu 31: Tổng + + + + n (n số nguyên dương tùy ý) bằng: A n n2 + B 2 C n(n − 1) D n(n + 1) an + dãy số giảm: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HIỀN NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: TOÁN LỚP 11 Mã Đề: T11- 01 Chữ ký Giám thị: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 1)………… … 2)……………… Họ tên học sinh: .Lớp 11/ .Số báo danh: I PHẦN TRẮC NGHIỆM(3,0 điểm) Thời gian 25 phút A Học sinh khoanh tròn ký tự tương ứng phương án trả lời câu hỏi (ví dụ ) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D  Câu Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm A(3; −1) thành điểm A '(1; 4)   Tìm toạ độ vectơ v ? A v = ( −4;3)   C v = B v = ( 4;3) sinx π  B D = R \  + kπ , k ∈ Z  2   D = v ( −2;5) ( 5; −2 ) Câu Tìm tập xác định D hàm số y = = A D R \ {kπ , k ∈ Z } C D = R = D D R \ {2kπ , k ∈ Z } Câu Tìm tất nghiệm phương trình cos x = 0,5 2π π π π ± + k 2π , k ∈ Z + k 2π , k ∈ Z C x =+ kπ , k ∈ Z D x = 3 Câu Với giá trị góc ϕ sau phép quay Q( O ,ϕ ) biến hình vuông ABCD tâm O thành nó: π 3π 2π π A ϕ = B ϕ = C ϕ = D ϕ = ± A x = + k 2π , k ∈ Z B x = Câu Một tổ có học sinh có bạn An Có cách xếp bạn thành hàng dọc cho bạn An đứng đầu? A.120 cách xếp B cách xếp C 24 cách xếp D 25 cách xếp Kết luận nghiệm phương trình là: Câu Giải phương trình sin( x − 2) − 1, 01 =  x arcsin (1, 01) + + k 2π = A   x =π − arcsin (1, 01) + + k 2π  x = 1, 01 + + k 2π B   x =π − 1, 01 + + k 2π ± arcsin (1, 01) + + k 2π C x = D Phương trình vô nghiệm Câu Gọi S số cách chọn bạn từ tổ gồm 10 bạn để trực thư viện Tìm giá trị S A S = 14 B S = 40 C S = 210 D S = 5040 -Mã đề T11-01 Trang: 1/4 Câu Hệ thức sau điều kiện để phép vị tự tâm A tỉ số k ≠ biến điểm M thành điểm N?     A AN = kAM B AM = kAN C AM = k AN D AN = k AM Câu Trong hộp có cầu đồng chất kích thước đánh số từ đến Lấy ngẫu nhiên cầu Tính xác suất P( A) biến cố A:” Lấy cầu đánh số số chẵn” A P ( A) = B P( A) = C P( A) = D P( A) = Câu 10 Cho ba số 2; x; 18 theo thứ tự lập thành cấp số nhân Tìm giá trị x A x = B x = ± C x = 10 D x = Câu 11 Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai đường thẳng không thuộc mặt phẳng chéo B Hai đường thẳng thuộc hai mặt phẳng khác chéo nhau; C Hai đường thẳng không song song chéo nhau; D Hai đường thẳng điểm chung chéo nhau; Câu 12 Cho cấp số cộng (un ) có số hạng đầu u1 = công sai d = −1 Tìm công thức tính số hạng tổng quát un cấp số cộng theo n A un= − 3n B un= − n 3n − C u= n D un= n − PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Thời gian 65 phút Bài I (4,50 điểm) 1) (2,25 điểm ) Giải phương trình lượng giác sau: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 10 Thời gian làm bài:90 phút TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Năm học 2016-2017 Mã đề 105 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A ( 5; ) B ( 3; −2 ) Một điểm M di động trục hoành Ox Vậy giá trị nhỏ MA + MB : A B C Câu 2: Cho tam giác ABC Hãy đẳng thức đúng: A AB = BA B AB = − BA C AB = AC D D AB = AC Câu 3: Tọa độ giao điểm (P): y = x + x − đường thẳng y = x − là: A (0;-1) (-1;2) B (0;1) (-1;2) C (0;-1) (-1;-2) D (-1;0) (-1;-2) Câu 4: Tập nghiệm phương trình x − + x + = 10 x + là: A S= {2; 4} B S= [ −2; 2] 3 5   C S =  −∞; −  ∪  ; +∞  2 4   D S= {−2; 4} Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 900 , B = 600 AB=a Tích AC.CB : A − a B 3a C − a D −3a 2 Câu 6: Cho tam giác ABC vuông C có AC=9, CB=5 Tích AB AC : A 81 B 91 C 56 D 76 Câu 7: Tập xác định hàm số y = A [2; +∞) B [-7;2] − x + + x C (-7;2) Câu 8: Các giá trị tham số m để phương trình A m ≠ ±1, m ≠ B m ≠ −1 D R\{-7;2} m 2x − m = có nghiệm x −1 C m ≠ −1, m ≠ D m ≠ ±1 Câu 9: Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6} Tập hợp A \ B A {1;5} B {0} C {1;2} D {0,1} Câu 10: Cho số a = 37975421 ± 150 Số quy tròn số 37975421 : A 37975000 B 3797600 C 3797000 D 37975400 Câu 11: Cho tam giác ABC , cạnh a, điểm M thuộc đường tròn tâm O thỏa mãn : a2 Bán kính đường tròn : a a B R= C R= MA.MB + MB.MC + MC.MA = A R= a D R= 3a Câu 12: Cho hàm số y = f ( x) = −5 x , kết sau sai 1 D f   = −1 5 Câu 13: Cho tam giác ABC cạnh a có I, J, K trung điểm BC, CA AB Tính giá trị A f ( −1) = B f ( −2 ) = 10 C f ( ) = 10 | AI + BJ + CK | A 3a B 3a C D a Trang 1/4 -đề thi 105 Câu 14: Cho tứ giác ABCD , O giao điểm hai đường chéo AC BD Gọi G G’ theo thứ tự trọng tâm tam giác OAB OCD Khi GG ' : 1 A ( AC + BD) B ( AC + BD) C ( AC + BD) D 3( AC + BD) 3 Câu 15: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai: A ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ B ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ C ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ D ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ 2x -5= x +1 x +1 A x ≠ B ∀x ∈ R C x ≠ x ≠ −1 D x ≠ −1 Câu 17: Cho hai tập hợp A = {x ∈ R| x + < + 2x}; B = {x ∈ R| 5x - < 4x - 1} Tất số tự nhiên thuộc hai tập A B : A Không có số B C D Câu 18: Giá trị k hàm số y = (k − 1) x + k − nghịch biến tập xác định hàm số: A k < B k > C k < D k < Câu 16: Điều kiện xác định phương trình Câu 19: Tìm điều kiện m để phương trình x + 4mx + m = có hai nghiệm dương phân biệt : A m ≥ B m < C m > D m ≠ Câu 20: Tìm số có hai chữ số , biết hiệu hai chữ số Nếu viết chữ số theo thứ tự số ban đầu trừ 10 ngược lại số A 85 B 75 C 57 D 58 2x − x − 2m = x + có nghiệm thực phân biệt 41 41 41 B − SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI KỲ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề (Đề có trang) Mã đề 121 Họ tên : Số báo danh : I PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu; 4,0 điểm) Câu 1: Tìm giá trị tham số m để phương trình x  3mx  m   có nghiệm x  2 5 A m   B m  C m  D m  5 Câu 2: Tìm tập nghiệm S bất phương trình ( x  2)( x  3)  A S  (; 3)  (2; ) B S  (3; 2) C S   3; 2 D S   ; 3   2;   Câu 3: Cho tam giác ABC có a  5cm, c  9cm, cos C   Tính độ dài đường cao hạ từ 10 A tam giác ABC A  462 cm 40 B  462 cm 10 C  21 11 cm 40 D  21 11 cm 10 Câu 4: Cho sin x   A P   11 25 3 với   x  Tính giá trị biểu thức P  cos x  sin x B P   25 Câu 5: Tìm tập nghiệm T bất phương trình 7  A T   ; 4 2  C P   D P    x  3x   x   7  7 B T   ; 2   4;   C T   ;    4;   D T   2;  2   2 Câu 6: Tìm tập hợp giá trị tham số m để phương trình x  2(m  2) x  m  14  vô nghiệm A  2;5 B (; 2)  (5; ) C (2;7) D  ; 2   7;   Trang 1/3 -TRƯỜNG THPT MƯỜNG BI TỔ TOÁN – LÝ – TIN KIỂM TRA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 10 Thời gian làm bài:90 phút TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Năm học 2016-2017 Mã đề 105 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A ( 5; ) B ( 3; −2 ) Một điểm M di động trục hoành Ox Vậy giá trị nhỏ MA + MB : A B C Câu 2: Cho tam giác ABC Hãy đẳng thức đúng: A AB = BA B AB = − BA C AB = AC D D AB = AC Câu 3: Tọa độ giao điểm (P): y = x + x − đường thẳng y = x − là: A (0;-1) (-1;2) B (0;1) (-1;2) C (0;-1) (-1;-2) D (-1;0) (-1;-2) Câu 4: Tập nghiệm phương trình x − + x + = 10 x + là: A S= {2; 4} B S= [ −2; 2] 3 5   C S =  −∞; −  ∪  ; +∞  2 4   D S= {−2; 4} Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 900 , B = 600 AB=a Tích AC.CB : A − a B 3a C − a D −3a 2 Câu 6: Cho tam giác ABC vuông C có AC=9, CB=5 Tích AB AC : A 81 B 91 C 56 D 76 Câu 7: Tập xác định hàm số y = A [2; +∞) B [-7;2] − x + + x C (-7;2) Câu 8: Các giá trị tham số m để phương trình A m ≠ ±1, m ≠ B m ≠ −1 D R\{-7;2} m 2x − m = có nghiệm x −1 C m ≠ −1, m ≠ D m ≠ ±1 Câu 9: Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6} Tập hợp A \ B A {1;5} B {0} C {1;2} D {0,1} Câu 10: Cho số a = 37975421 ± 150 Số quy tròn số 37975421 : A 37975000 B 3797600 C 3797000 D 37975400 Câu 11: Cho tam giác ABC , cạnh a, điểm M thuộc đường tròn tâm O thỏa mãn : a2 Bán kính đường tròn : a a B R= C R= MA.MB + MB.MC + MC.MA = A R= a D R= 3a Câu 12: Cho hàm số y = f ( x) = −5 x , kết sau sai 1 D f   = −1 5 Câu 13: Cho tam giác ABC cạnh a có I, J, K trung điểm BC, CA AB Tính giá trị A f ( −1) = B f ( −2 ) = 10 C f ( ) = 10 | AI + BJ + CK | A 3a B 3a C D a Trang 1/4 -đề thi 105 Câu 14: Cho tứ giác ABCD , O giao điểm hai đường chéo AC BD Gọi G G’ theo thứ tự trọng tâm tam giác OAB OCD Khi GG ' : 1 A ( AC + BD) B ( AC + BD) C ( AC + BD) D 3( AC + BD) 3 Câu 15: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai: A ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ B ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ C ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ D ∀n ∈ N , n ⋮ ⇒ n ⋮ 2x -5= x +1 x +1 A x ≠ B ∀x ∈ R C x ≠ x ≠ −1 D x ≠ −1 Câu 17: Cho hai tập hợp A = {x ∈ R| x + < + 2x}; B = {x ∈ R| 5x - < 4x - 1} Tất số tự nhiên thuộc hai tập A B : A Không có số B C D Câu 18: Giá trị k hàm số y = (k − 1) x + k − nghịch biến tập xác định hàm số: A k < B k > C k < D k < Câu 16: Điều kiện xác định phương trình Câu 19: Tìm điều kiện m để phương trình x + 4mx + m = có hai nghiệm dương phân biệt : A m ≥ B m < C m > D m ≠ Câu 20: Tìm số có hai chữ số , biết hiệu hai chữ số Nếu viết chữ số theo thứ tự số ban đầu trừ 10 ngược lại số A 85 B 75 C 57 D 58 2x − x − 2m = x + có nghiệm thực phân biệt 41 41 41 B − SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI KỲ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề (Đề có trang) Mã đề 121 Họ tên : Số báo danh : I PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu; 4,0 điểm) Câu 1: Tìm giá trị tham số m để phương trình x  3mx  m   có nghiệm x  2 5 A m   B m  C m  D m  5 Câu 2: Tìm tập nghiệm S bất phương trình ( x  2)( x  3)  A S  (; 3)  (2; ) B S  (3; 2) C S   3; 2 D S   ; 3   2;   Câu 3: Cho tam giác ABC có a  5cm, c  9cm, cos C   Tính độ dài đường cao hạ từ 10 A tam giác ABC A  462 cm 40 B  462 cm 10 C  21 11 cm 40 D  21 11 cm 10 Câu 4: Cho sin x   A P   11 25 3 với   x  Tính giá trị biểu thức P  cos x  sin x B P   25 Câu 5: Tìm tập nghiệm T bất phương trình 7  A T   ; 4 2  C P   D P    x  3x   x   7  7 B T   ; 2   4;   C T   ;    4;   D T   2;  2   2 Câu 6: Tìm tập hợp giá trị tham số m để phương trình x  2(m  2) x  m  14  vô nghiệm A  2;5 B (; 2)  (5; ) C (2;7) D  ; 2   7;   Trang 1/3 - Mã SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG ... điểm) - - HẾT Trang 4/6 - Mã đề I HƯỚNG DẪN CHUNG Nếu thí sinh làm không theo cách nêu đáp án cho đủ số điểm phần Hướng dẫn chấm thi Việc chi tiết hóa số điểm... tự V(O ;2) , điểm A biến thành điểm nào? A M (−6; 4) B N (0;6) Trang 3/6 - Mã đề C P (0; 4) D E (−12; 4) Câu 17 Mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng phân biệt nằm mặt phẳng không chéo B Hai đường... − 1)(2n + 1) D n (2n + 1) S ( n) = Trang 2/6 - Mã đề Câu 10 Cho dãy số (U n ) với U n = 3n Số hạng U n +1 gì? A + 3n B 3.3n C + 3n D 3(n + 1) Câu 11 Trong giá trị sau, giá trị x để dãy số gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Hùng Vương - Đăk Nông - TOANMATH.com, Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Hùng Vương - Đăk Nông - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

a. Vẽ hình đúng - Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Hùng Vương - Đăk Nông - TOANMATH.com

a..

Vẽ hình đúng Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan