0

Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

229 1,406 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * B - Khung phân phối chơng trình Lớp 10 Cả năm học : 35 tuần x 3 tiết/ tuần = 105 tiết Học kì I : 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết Học kì II : 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết Học kì I Tuần Tiết Phân môn Tên bài T chn Tuần 1 1 c vn Tổng quan văn học Việt Nam 1. Tổng quan văn học Việt Nam 2 3 Tiếng Việt Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tuần 2 4 c vn Khỏi quỏt vn hc dõn gian Vit Nam 4. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 5 Tiếng Việt Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) 6 Làm văn Văn bản Tuần 3 7 Làm văn Viết bài làm văn số 1 8 c vn Chin thng Mtao Mxõy ( trớch s thi m Sn) 9 Tuần 4 Kiểm tra 15 10 Ting Vit Vn bn (tip theo) 10. Vn bn 11 c vn Truyn An Dng Vng v M Chõu, Trng Thu 12 Tuần 5 13 Lm vn Lp dn ý bi vn t s 13. Lp dn ý bi vn t s 14 c vn Uy-lit-x tr v (trớch ễ-i-xờ) 15 Tuần 6 16 Lm vn Tr bi lm vn s 1 16. Miờu t v biu cm trong vn t s 17. Tm cỏm 17 c vn Ra- ma buc ti ( trớch Ra-ma-ya-na) 18 Tuần 7 19 Lm vn Chn s vic,chi tit tiờu biu trong bi vn t s 20 Lm vn Bi lm vn s 2 21 Tuần 8 22 c vn Tm cỏm 23 24 Lm vn Miờu t v biu cm trong vn t s Tuần 9 25 c vn Tam i con g - Nhng nú phi bng hai my 26. Ca dao than thõn, yờu thng, tỡnh ngha 26 c vn Ca dao than thõn, yờu thng, tỡnh ngha 27 Tuần 10 Kiểm tra 15 28 Ting Vit c im ca ngụn ng núi v ngụn ng vit 29. Ca dao hi hc - c thờm Li tin dn 29 c vn Ca dao hi hc - c thờm Li tin dn ( trớch Tin dn ngi yờu) 30 31 Lm vn Luyn tp vit on vn t s 32. Luyn tp 1 ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tuần 11 vit on vn t s 32 c vn ễn tp vn hc dõn gian Vit Nam 33 Lm vn Tr bi s lm vn 2 Ra bi l m vn s3 ( hs lm nh) Tuần 12 34 c vn Khỏi quỏt vn hc Vit Nam t th k th X n ht th k XIX 35. Khỏi quỏt vn hc Vit Nam X- XIX 35 36 Ting Vit Phong cỏch ngụn ng sinh hot Tuần 13 37 c vn T lũng (Phm Ng Lóo) 38. Nguyn Trói 38 c vn Cnh ngy hố ( Nguyn Trói) 39 Lm vn Túm tt vn bn t s Tuần 14 40 c vn Nhn ( Nguyn Bnh Khiờm) 41. Túm tt vn bn t s 41 c vn c " Tiu thanh kớ" (Nguyn Du) 42 Ting Vit Tuần 15 Kiểm tra 15 43 c vn c thờm : - Vn nc ( Phỏp Thun)- Cỏo bnh, bo mi ngi (Món Giỏc)- Hng tr v ( Nguyn Trung Ngn) 44. c thờm VHT 44 Ti lu Hong Hc tin Mnh Ho Nhiên i Qung Lng ( Lớ Bch) 45 Ting Vit Thc hnh phộp tu t n d v hoỏn d Tuần 16 46 Lm vn Tr bi lm vn s 3 47. c thờm 47 c vn Cm xỳc mựa thu ( Ph) c thờm: + Lu Hong Hc ( Thụi Hiu) + Ni oỏn ca ngi phũng khuờ ( Vng Duy) + Khe chim kờu ( Vng Xng Linh) 48 Tuần 17 49 Lm vn Bi lm vn s 4 Bài viết số 4 (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I); 50. Trình bày một vấn đề 50 51 Lm vn Trình bày một vấn đề. Tuần 18 52 Lm vn Lập kế hoạch cá nhân 53 c vn Đọc thêm: Thơ Hai k của Ba sô 54 Lm vn Trả bài viết số 4 Học kỳ ii Tuần 19 55 Lm vn Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh 51. Phỳ sụng Bch ng 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh 57 c vn Phỳ sụng Bch ng (Trng Hỏn Siờu) Tuần 20 58 c vn Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) Phần 1: Tác giả; Phần 2: Tác phẩm. 54. Đại cáo bình Ngô 59 60 Tuần 21 61 Lm vn Tớnh chun xỏc, hp dn ca vn bn thuyt minh 57. Tớnh chun xỏc, hp dn ca 62 2 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHUÈN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KiÓm tra 15’ Đọc văn Tựa " Trích diễm thi tập " (Hoàng Đức Lương) Đọc thêm : Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung) văn bản thuyết minh 63 TuÇn 22 64 Làm văn Viết bài văn số 5 60. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 65 66 Tiếng Việt Khái quát lịch sử tiếng Việt TuÇn 23 67 Đọc văn Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ( Ngô Sĩ Liên) Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên) 63. Phương pháp thuyết minh 68 69 Làm văn Phương pháp thuyết minh TuÇn 24 KiÓm tra 15’ 70 Đọc văn Chuyện chức phán sự đền Tản Viên 66. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh 71 72 Làm văn Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh TuÇn 25 73 Làm văn Trả bài làm văn số 5 Ra đề bài làm văn số 6 ( học sinh làm ở nhà) 69. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt 74 Tiếng Việt Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt 75 TuÇn 26 76 Làm văn Tóm tắt văn bản thuyết minh 72. Hồi trống Cổ Thành 77 Đọc văn Hồi trống Cổ Thành Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng Trích Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung) 78 TuÇn 27 79 Đọc văn Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích Chinh phụ ngâm- Bản dịch của Đoàn Thị Điểm) 75. Chinh phụ ngâm- Bản dịch của Đoàn Thị Điểm 80 81 Làm văn Lập dàn ý bài văn nghị luận TuÇn 28 KiÓm tra 15’ 82 Đọc văn Truyện Kiều (phần một: Tác giả) 78. Truyện Kiều 83 84 Tiếng Việt Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. TuÇn 29 85 Đọc văn Phần hai: Các trích đoạn : - Trao duyên- Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) 80. Trao duyên- Nỗi thương mình 86 87 Làm văn Lập luận trong văn nghị luận 88 Chí khí anh hùng 3 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHUÈN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TuÇn 30 Đọc văn Đọc thêm : Thề nguyền ( Trích Truyện Kiều ) 83. Lập luận trong văn nghị luận 89 90 Làm văn Trả bài làm văn số 6 TuÇn 31 KiÓm tra 15’ 91 văn Văn bản văn học 87. Văn bản văn học 92 Tiếng Việt Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối. 93 văn Nội dung và hình thức của văn bản văn học 94 Làm văn Các thao tác nghị luận. 90. Các thao tác nghị luận. 95 văn Tổng kết văn học (chuẩn bị kiểm tra cuối năm) 96 TuÇn 32 97 98 Làm văn Bài làm văn số 7 (kiểm tra cuối năm) 99 TuÇn 33 10 0 Tiếng Việt Ôn tập phần tiếng Việt 95. Ôn tập 10 1 10 2 Làm văn Luyện tập viết đoạn văn nghị luận TuÇn 34 10 3 Làm văn Viết quảng cáo 10 4 Ôn tập phần làm văn.Trả bài làm văn số 7. Hướng dẫn học tập trong hè. Ghi Chó . 4 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngày soạn / /200 Ngày dạy 10B .- / ; 10B .- / .; 10B .- / . Tiết 1,2 Âc vàn : TÄØNG QUAN VÀN HC VIÃÛT NAM A. MỦC TIÃU BI HC: Giụp hc sinh I. Kiãún thỉïc: Nàõm âỉåüc mäüt cạch âải cỉång hai bäü pháûn låïn ca vàn hc Viãût Nam (vàn hc dán gian v vàn hc viãút), nàõm âỉåüc mäüt cạch khại quạt quạ trçnh phạt triãøn ca vàn hc viãút Viãût Nam v nhỉỵng näüi dung thãø hiãûn con ngỉåìi Viãût Nam trong vàn hc. HiĨu ®ỵc nh÷ng nÐt chÝnh vỊ qu¸ tr×nh ph¸t triĨn vµ nh÷ng ®Ỉc ®iĨm cđa v¨n häc ViƯt Nam II. K nàng: Biãút váûn dủng tri thỉïc âãø tçm hiãøu v hãû thäúng họa nhỉỵng tạc pháøm â hc v s hc ca vàn hc Viãût Nam. III. Thại âäü: Trán trng nãưn vàn hc dán täüc B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Váún ®¸p - Diãùn ging – TÝch hỵp - Quy n¹p C.CHØN BË GIẠO CỦ:  Giạo viãn: Âc ti liãûu, thiãút kãú bi dảy, m¸y Projector  Hc sinh: Âc sgk, soản bi. D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b . v¾ng : ………10b v¾ng :…………….10b v¾ng :…………… II. KIÃØM TRA BI C: III. NÄÜI DUNG BI MÅÏI: LÞch sư v¨n häc cđa bÊt cø d©n téc nµo ®Ịu lµ lÞch sư t©m hån cđa d©n téc Êy. §Ĩ cung cÊp cho c¸c em nhËn thøc nh÷ng nÐt lín vỊ v¨n häc níc nhµ, chóng ta sÏ t×m hiĨu qua bµi “ Tỉng quan v¨n häc ViƯt Nam “. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc  Hs ®äc bµi t¹i líp  Ghi chÐp vµo vë nh÷ng ý chÝnh mµ hs cho lµ quan träng  Hs ®äc ghi chÐp cđa m×nh, c¸c hs kh¸c l¾ng nghe, gãp ý bỉ sung.  Gv l¾ng nghe, nhËn xÐt, kÕt ln  Gv cho ch¹y dµn ý ®¹i c¬ng trªn b¶ng ®iƯn tư, cóng nh träng t©m cđa bµi vµ gi¶i ®¸p th¾c m¾c.  HƯ thèng c©u hái gỵi më : Em hiĨu thÕ nµo lµ tỉng quan v¨n häc ViƯt Nam ? - Tỉng quan VHVN lµ c¸ch nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ mét c¸ch tỉng qu¸t nh÷ng nÐt I. C¸c bé phËn hỵp thµnh cđa v¨n häc ViƯt Nam: - VHVN gåm 2 bé phËn lín: - VHDG - VH viÕt 5 ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HOAẽT ẹONG CUA THAY, TROỉ NOI DUNG kiến thức lớn của VHVN VHVN gồm mấy bộ phận lớn? Hãy trình bày những nét lớn của vhdg? - GV lu ý cho HS * Lu ý: Có những trí thức tham gia sáng tác song sáng tác đó phải tuân thủ đặc trng của VHDG và trở thành tiếng nói , tình cảm chung của của nd. - GV cho h/s kể một vài tp thuộc các thể loại . ? Hãy trình bày khái quát đặc điểm của VH viết? - GV phân tích cho h/s thấy rõ nguồn gốc của 3 loại chữ này. - GV minh hoạ bằng 1 số tp. Nhìn tổng quát, VHVN có mấy thời kỳ phát triển ? - GV bổ sung thêm kiến thức. Nét lớn truyền thống thể hiện trong VHVN là gì? Thời kỳ này VH có nét gì đáng chú ý ? Vì sao nó lại có sự ảnh hởng của VHTĐ T. Quốc? - Vì các triều đại pk phơng Bắc sang xâm lợc nớc ta. Là lý do quyết định VH 1. Văn học dân gian: + Khái niệm: là những sáng tác tập thể của nhân dân lao động đợc truyền miệng từ đời này sang đời khác. + Thể loại: -Truyện cổ dân gian: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ tích, truyện cời, truyện ngụ ngôn. -Thơ ca dân gian: Tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ. -Sân khấu dân gian: Chèo, tuồng, cải lơng. + Đặc trng: - Tính truyền miệng. - Tính tập thể. - Tính thực hành trong các sinh hoạt khác nhau của đ/s cộng đồng. 2. Văn học viết: + Khái niệm: Là sáng tác của trí thức đợc ghi lại bằng chữ viết; Là sáng tạo của cá nhân, VH viết mang dấu ấn tác giả. + Chữ viết: đợc ghi bằng 3 thứ chữ: Hán, Nôm, Quốc ngữ + Hệ thống thể loại: Phát triển theo từng thời kỳ. TK X- hết TK XIX: Chữ Hán: -Văn xuôI tự sự: Truyện kí, văn chính luận, tt chơng hồi. -Thơ : cổ phong, Đờng luật, từ khúc. -Văn biền ngẫu: Phú, cáo, văn tế. Chữ Nôm: Thơ Nôm Đờng luật, truyện thơ, ngâm khúc, hát nói. Từ TK XX đến nay: -Tự sự: truyện ngắn, tiểu thuyết, kí. -Trữ tình: Thơ, trờng ca. -Kịch: kịch nói II. Quá trình phát triển của văn học Việt Nam: + VHVN có 2 thời kỳ phát triển: -Từ TK X- hết TK XIX: VH trung đại -Từ TK XX- nay: VH hiện đại + Truyền thống VHVN thể hiện 2 nét lớn: -CN yêu nớc - CN nhân đạo 1. Thời kỳ VH trung đại: + Là nền VH viết bằng chữ Hán và chữ Nôm + Nó có sự ảnh hởng của nền VHTĐ tơng 6 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc viÕt ch÷ H¸n. ? Em cã suy nghÜ g× vỊ sù ph¸t triĨn th¬ N«m cđa VHT§ ? - Gäi h/s ®äc ë sgk. ? T¹i sao g® nµy l¹i cã tªn gäi Êy? øng( VHT§ Trung Qc). + Sù p. triĨn cđa th¬ N«m g¾n liỊn víi sù tr- ëng thµnh vµ nh÷ng nÐt trun thèng VHT§. §ã lµ lßng yªu níc, tinh thÇn nh©n ®¹o vµ hiƯn thùc. Nã thĨ hiƯn tinh thÇn ý thøc d©n téc ®· p. triĨn cao. IV. CNG CÄÚ : - Vàn hc Viãût Nam cọ hai bäü pháûn låïn: Vàn hc dán gian v vàn hc viãút. Vàn hc viãút Viãût Nam gäưm vàn hc trung âải v vàn hc hiãûn âả V. DÀÛN D: Âc v soản bi . ------------------------------------------------------------ Ngày soạn / /200 Ngày dạy 10B .- / ; 10B .- / .; 10B .- / . TiÕt 2 Âc vàn TÄØNG QUAN NÃƯN VÀN HC VIÃÛT NAM D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ……… II. KIÃØM TRA BI C: c¸c bé phËn hỵp thµnh cđa nỊn v¨n häc ViƯt Nam? Nhçn täøng thãø, vàn hc Viãût Nam âỉåüc phán k nhỉ thãú no? III. NÄÜI DUNG BI MÅÏI: A §Ỉt vÊn ®Ị : B TriĨn khai bµi d¹y : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc  TiÕp quy tr×nh thùc hiƯn nh tiÕt 1 Tçm hiãøu cạc thåìi k phạt triãøn ca vàn hc Viãût Nam âỉåüc trçnh by trong pháưn II ca sgk. Âënh hỉåïng - vàn hc Viãût Nam thåìi k tỉì âáưu thãú k XX âãún hãút thãú k XX? - Gv giåïi thiãûu khại quạt II. QUẠ TRÇNH PHẠT TRIÃØN CA NÃƯN VÀN HC 2. Thåìi k tỉì âáưu thãú k XX âãún hãút thãú k XX (Vàn hc hiãûn âải) - VỊ t¸c gi¶ : Xút hiãûn âäüi ng nh vàn, nh thå chun nghiãûp - VỊ ®êi sèng v¨n häc : Nhåì bạo chê v k thût in áún, tạc pháøm vàn hc phäø biãún räüng ri -> Âåìi säúng vàn hc säi näøi, nàng âäüng hån - VỊ thĨ lo¹i : Xút hiãûn nhỉỵng thãø loải måïi: Thå måïi, tiãøu thuút tám l, këch nọi . - VỊ thi ph¸p : Chuøn sang hãû thäúng thi 7 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc Tçm hiãøu con ngỉåìi Viãût Nam qua vàn hc âỉåüc trçnh by trong pháưn III sgk theo âënh hỉåïng: Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû våïi giåïi tỉû nhiãn? Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû qúc gia, dán täüc? Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû x häüi? Con ngỉåìi Viãût Nam v thỉïc vãư bn thán? phạp hiãûn âải - Trong hon cnh chiãún tranh: VH cọ tạc dủng âäüng viãn cäø v mảnh m - Sau Âải häüi Vi ca Âng: âäøi måïi sáu sàõc, ton diãûn våïi phỉång chám: " nhçn thàóng, nọi âụng sỉû tháût" III. CON NGỈÅÌI VIÃÛT NAM QUA VÀN HC 1. Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû våïi giåïi tỉû nhiãn: u thiãn nhiãn tha thiãút, coi thiãn nhiãn l pháưn khäng thãø thiãúu trong cüc säúng mäùi ngỉåìi. 2. Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû qúc gia, dán täüc: Lng u nỉåïc, tỉû ho dán täüc, Biãøu hiãûn: - Tçnh u thiãn nhiãn q hỉång xỉï såí - Gàõn bọ våïi phong tủc cäø truưn - u tiãúng mẻ â, tỉû ho vãư truưn thäúng - u nỉåïc gàn liãưn våïi lng nhán ại 3. Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû x häüi: Ln ỉåïc mún xáy dỉûng mäüt x häüi täút âẻp -> Phã phạn, täú cạo nhỉỵng thãú lỉûc tn bảo ch âảp lãn con ngỉåìi, cm thäng sáu sàõc våïi nhỉỵng ngỉåìi chëu nhiãưu âáu khäø báút hảnh, ln mong mún hảnh phục âãún våïi mäùi ngỉåìi -> Tiãưn âãư hçnh thnh nãn ch nghéa hiãûn thỉûc v nhán âảo 4. Con ngỉåìi Viãût Nam v thỉïc vãư bn thán: - Trong hon cnh âáúu tranh chäúng ngoải xám: âãư cao thỉïc cäüng âäưng - Trong nhỉỵng hon cnh khạc: Âãư cao con ngỉåìi cạ nhán - Xu hỉåïng chung: xáy dỉûng âảo l lm ngỉåìi våïi nhỉỵng pháøm cháút täút âẻp: nhán ại, thy chung, tçnh nghéa, sàơn sng hy sinh vç âáút nỉåïc, nhán dán . 4. Cđng cè: -VÏ s¬ ®å c¸c bé phËn hỵp thµnh VHVN -GV chèt l¹i néi dung chÝnh cđa bµi häc 5. DỈn dß: -Xem l¹i kiÕn thøc võa häc 8 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Chn bÞ bµi: Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. Ngày soạn / /200 Ngày dạy 10B .- / ; 10B .- / .; 10B .- / . Tiãút 3 Tiãúng Viãût HOẢT ÂÄÜNG GIAO TIÃÚP BÀỊNG NGÄN NGỈỴ A. MỦC TIÃU BI HC: Giụp hc sinh I. Kiãún thỉïc: Nàõm âỉåüc kiãún thỉïc cå bn vãư hoảt âäüng giao tiãúp bàòng ngän ngỉỵ, vãư cạc nhán täú giao tiãúp v 2 quạ trçnh trong hoảt âäüng giao tiãúp. HiĨu ®ỵc ng«n ng÷ ë d¹ng nãi vµ ng«n ng÷ ë d¹ng viÕt II. K nàng: Biãút xạc âënh cạc nhán täú giao tiãúp trong mäüt hoảt âäüng giao tiãúp, náng cao nàng lỉûc giao tiãúp khi nọi, khi viãút v nàng lỉûc phán têch, lénh häüi khi giao tiãúp. BiÕt vËn dơng hiĨu biÕt vỊ phong c¸ch ng«n ë d¹ng nãi vµ ng«n ng÷ ë d¹ng viÕt vµo viƯc t¹o lËp vµ lÜnh héi v¨n b¶n III. Thại âäü: giao tiÕp cã v¨n ho¸ B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Phạt váún - Diãùn ging C.CHØN BË GIẠO CỦ:  Giạo viãn: Âc ti liãûu, thiãút kãú bi dảy  Hc sinh: Âc sgk, soản bi. D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ……… II. KIÃØM TRA BI C: III. NÄÜI DUNG BI MÅÏI A §Ỉt vÊn ®Ị : Trong cc sèng hµng ngµy con ngêi giao tiÕp víi nhau b»ng ph¬ng tiƯn v« cïng quan träng. §ã lµ ng«n ng÷. Kh«ng cã ng«n ng÷ th× kh«ng thĨ cã kÕt qu¶ cao cđa bÊt cø hoµn c¶nh giao tiÕp nµo. Bëi v× giao tiÕp lu«n phơ thc vµo hoµn c¶nh vµ nh©n vËt giao tiÕp. §Ĩ thÊy ®ỵc ®iỊu ®ã, chóng ta t×m hiĨu bµi : Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. B TriĨn khai bµi d¹y : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc Gv hỉåïng dáùn hc sinh tçm hiãøu ngỉỵ liãûu theo hãû thäúng cáu hi trong sạch giạo khoa: - Xạc âënh nhán váût giao tiãúp, cỉång vë v I.THÃÚ NO L HOẢT ÂÄÜNG GIAO TIÃÚP BÀỊNG NGÄN NGỈỴ 1. Tçm hiãøu ngỉỵ liãûu: - Nhán váût giao tiãúp: vua v cạc bä lo. Vua l ngỉåìi âỉïng âáưu âáút nỉåïc, cạc bä lo l ngỉåìi l ngỉåìi 9 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc mäúi quan hãû giỉỵa h? - Hoảt âäüng láưn lỉåüt âäøi vai âỉåüc tiãún hnh củ thãø nhỉ thãú no? - Hon cnh giao tiãúp? - Näüi dung giao tiãúp, mủc âêch giao tiãúp? ( H/s th¶o ln nhãm) C¸c nh©n vËt tham gia giao tiÕp qua bµi nµy? Ho¹t ®éng giao tiÕp ®ã diƠn ra trong hoµn c¶nh nµo? Néi dung giao tiÕp? §Ị tµi? Cã nh÷ng vÊn ®Ị c¬ b¶n nµo? Mơc ®Ých cđa giao tiÕp? Ph¬ng tiƯn giao tiÕp ®ỵc thĨ hiƯn ntn? Qua 2 bµi tËp em rót ra kÕt ln g×? Trãn cå såí tçm hiãøu ngỉỵ liãûu theo hãû thäúng cáu hi trong sạch giạo khoa, Hs rụt ra kãút lûn vãư vãư hoảt âäüng giao tiãúp bàòng ngän ngỉỵ, vãư cạc nhán täú giao tiãúp v 2 quạ trçnh trong hoảt âäüng giao tiãúp. tøi cao, nhiãưu kinh nghiãûm trong cüc säúng. Quan hãû giỉỵa h l quan hãû vua täi, qn tháưn. - Cạc nhán váût giao tiãúp láưn lỉåüt âäøi vai cho nhau: vua hi, cạc bä lo tr låìi. - Hoảt âäüng giao tiãúp diãùn ra åí âiãûn Diãn Häưng, trong hon cnh âáút nỉåïc ta bë qn Mäng Cäø xám lỉåüc, thãú giàûc ráút mảnh khiãún khäng êt ngỉåìi nao nụng. - Hoảt âäüng giao tiãúp trãn hỉåïng vo näüi dung: Hi kiãún cạc bä lo nãn ha hay nãn âạnh -> Váún âãư hãû trng quút âënh váûn mãûnh qúc gia.  Mủc âêch ca cüc giao tiãúp: bn bảc âãø thäúng nháút sạch lỉåüc âäúi phọ våïi k th. Cüc giao tiãúp â âi âãún sỉû thäúng nháút hnh âäüng -> Âảt âỉåüc mủc âêch. 2. T×m hiĨu qua bµi Tỉng quan v¨n häc ViƯt Nam: - Nh©n vËt giao tiÕp: Ngêi viÕt s¸ch, h/s toµn qc. ®é ti tõ 15- 65. Gi¸o s, TiÕn sÜ, ®Õn h/s líp 10 THPT. - Hoµn c¶nh giao tiÕp: Cã tỉ chøc gi¸o dơc, ch¬ng tr×nh quy ®Þnh chung hƯ thèng trêng PT. - Néi dung: C¸c bé phËn cÊu thµnh VHVN; Ph¸c ho¹ tiÕn tr×nh p. triĨn cđa lÞch sư vh, thµnh tùu cđa nã; Nh÷ng nÐt lín vỊ néi dung- nghƯ tht. - Mơc ®Ých: Cung cÊp tri thøc cÇn thiÕt cho ngêi häc: Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cđa nỊn v¨n häc ViƯt Nam. - Ph¬ng tiƯn giao tiÕp: Sd ng«n ng÷ cđa vb khoa häc: Bè cơc râ rµng, cã hƯ thèng. LÝ lÏ vµ dÉn chøng tiªu biĨu. II. Kãút lûn: Ghi nhí: ( SGK) - Hoảt âäüng giao tiãúp l hoảt âäüng trao âäøi thäng tin ca con ngỉåìi trong x häüi, âỉåüc tiãún hnh ch úu bàòng phỉång tiãûn ngän ngỉỵ (dảng nọi hồûc viãút), nhàòm thỉûc hiãûn nhỉỵng mủc âêch vãư nháûn thỉïc, tçnh cm, hnh âäüng. - Mäùi hoảt âäüng giao tiãúp gäưm hai quạ trçnh: tảo láûp vàn bn (do ngỉåìi 10 [...]... phán têch dáùn chỉïng minh ha NỘI DUNG kiÕn thøc hc dán gian, thãø hiãûn sỉû gàõn bọ máût thiãút ca vàn hc dán gian våïi nhỉỵng sinh hoảt khạc nhau trong âåìi säúng cäüng âäưng II NHỈỴNG THÃØ LOẢI CHÊNH 1 Tháưn thoải 2 Sỉí thi dán gian 3 Truưn thuút 4 Truûn cäø têch 5 Truûn cỉåìi dán gian 6 Truûn ngủ ngän 7 Tủc ngỉỵ 8 Cáu âäú 9 Ca dao dán ca 10 V 11 Truûn thå dán gian 12 Cạc thãø loải sán kháúu dán... thỉïc giao tiãúp IV CNG CÄ - DÀÛN D : Phán têch cạc nhán täú giao tiãúp qua vàn bn Täøng quan vàn hc Viãût Nam.; Âc v soản bi Khại quạt vàn hc dán gian Viãût Nam Ngày soạn / /200 Ngày dạy 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút 4 Âc vàn KHẠI QUẠT VÀN HC DÁN GIAN VIÃÛT NAM A MỦC TIÃU BI HC: Giụp hc sinh I Kiãún thỉïc: Nàõm âỉåüc vë trê v âàûc trỉng cå bn ca vàn hc dán gian Viãût Nam v âënh nghéa vãư cạc... âỉåüc âục kãút trong vàn hc dán gian: tinh tháưn nhán âảo, lng lảc quan, lng u q hỉång âáút nỉåïc, tinh tháưn báút khút kiãn cỉåìng, cáưn kiãûm, ọc thỉûc tiãùn 3.Vàn hc dán gian cọ giạ trë tháøm m to låïn, gọp pháưn quan trng tảo nãn bn sàõc riãng ca vàn hc dán täüc Tọm lải: Vàn hc dán gian cọ giạ trë to låïn: Giỉỵ gçn, phạt triãøn ngän ngỉỵ dán täüc, ni dỉåỵng tám häưn nhán dán, tạc âäüng mảnh m âãún... hc tiãúp bi Ngày soạn: / /200 Ngày dạy: 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút 9 - Âc vàn CHIÃÚN THÀÕNG MTAO MXÁY (tt) Trêch Âàm Sàn - Sỉí thi Táy Ngun D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ……… II KIÃØM TRA BI C: Cáu hi: Trçnh by vãư nhỉỵng dàûc trỉng cå bn nháút ca vàn hc dán gian 21 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * *... CÅ BN CA VÀN HC DÁN GIAN 1.Vàn hc dán gian l kho tri thỉïc vä cng phong phụ da dảng vãư âåìi säúng cạc dán täüc - Tri thỉïc trong vàn hc dán gian bao gäưm: tri thỉïc vãư tỉû nhiãn, tri thỉïc vãư x häüi, tri thỉïc vãư con ngỉåìi - Tri thỉïc trong vàn hc dán gian âỉåüc âục rụt tỉì thỉûc tiãùn cüc säúng, âỉåüc trçnh by háúp dáùn -> sỉïc truưn bạ sáu räüng, sỉïc säúng di láu 2 Vàn hc dán gian cọ giạ trë... Quạ trçnh truưn miãûng âỉåüc Táûp thãø tham gia thỉûc hiãûn thäng qua diãùn xỉåïng dán sạng tạc vàn hc dán gian (hạt ca dao, cho, tưng ) gian l ai? 2.Vàn hc dán gian l sn pháøm ca quạ trçnh sạng tạc táûp thãø (tênh táûp thãø) Quạ trçnh sạng tạc a Táûp thãø tham gia sạng tạc vàn hc táûp thãø diãùn ra nhỉ dán gian: nhán dán lao âäüng thãú no? b Quạ trçnh sạng tạc: mäüt ngỉåìi khåíi xỉåïng, âỉåüc táûp thãø... vui sỉåïng, nhiãûm vủ, trạch nhiãûm, låìi chục - Mủc âêch giao tiãúp:chục mỉìng, xạc âënh nhiãûm vủ - Låìi l: chán tçnh, gáưn gi IV CNG CÄÚ : Phán têch cạc nhán täú giao tiãúp qua vàn bn Täøng quan vàn hc Viãût Nam V DÀÛN D: Âc v soản bi Vàn bn Ngày soạn: / /200 Ngày dạy: 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút 6 Tiãúng Viãût VÀN BN A MỦC TIÃU BI HC: Giụp hc sinh I Kiãún thỉïc: Hiãøu âỉåüc khại quạt vãư vàn... soạn: / /200 Ngày dạy: 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút 7- Lm vàn BI VIÃÚT SÄÚ 1 Cm nghé vãư mäüt hiãûn tỉåüng âåìi säúng A MỦC TIÃU BI HC: Hc sinh viãút âỉåüc mäüt bi vàn bäüc läü nhỉỵng cm nghé chán thỉûc ca bn thán vãư mäüt âãư ti gáưn gi , quen thüc trong âåìi säúng B PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: C.CHØN BË GIẠO CỦ:  Giạo viãn: Âc ti liãûu, ra âãư  Hc sinh: Âc sgk 18 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * *... CÅ BN CA VÀN HC ca vàn hc dán gian DÁN GIAN VIÃÛT NAM (Trng tám) 1.Vàn hc dán gian l nhỉỵng tạc Hs tho lûn k pháøm nghãû thût ngän tỉì truưn tỉìng âàûc trỉng theo miãûng (tênh truưn miãûng) hãû thäúng cáu hi: a.Vàn hc dán gian l nhỉỵng tạc Vç sao nọi vàn hc pháøm nghãû thût ngän tỉì dán gian l nhỉỵng - - Ngän tỉì l cháút liãûu tảo nãn tạc sạng tạc nghãû thût pháøm vàn hc dán gian ngän tỉì? - - Ngän... ti liãûu, thiãút kãú bi dảy  Hc sinh: Âc sgk, soản bi D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ……… II KIÃØM TRA BI C: Cáu hi: mún hoảt âäüng giao tiãúp âảt hiãûu qu, cáưn chụ tåïi cạc nhán täú no? Vç sao? 16 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . Việt 95. Ôn tập 10 1 10 2 Làm văn Luyện tập viết đoạn văn nghị luận TuÇn 34 10 3 Làm văn Viết quảng cáo 10 4 Ôn tập phần làm văn. Trả bài làm văn số 7. Hướng. bản văn học 87. Văn bản văn học 92 Tiếng Việt Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối. 93 văn Nội dung và hình thức của văn bản văn học 94 Làm văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ), Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ), , Âàûc âiãøm ca ngän ngỉỵ nọi 1 Khại niãûm Âàûc âiãøm ca ngän ngỉỵ viãút, Hổồùng dỏựn tỗm hióứu vn baớn, Tæng kÕt, ổn định lớp - kiểm tra sĩ số: Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ Tióứu dỏựn - Tióứu Thanh kyù laỡ tỏỷp thồ hoỷc oỹc - so saùnh baớn dởch I Tỗm hióứu vn baớn, Tênh cm xục - Tênh cm xục ca PC ngän ngỉỵ sinh Tênh cạ thãø - Låìi nọi ca 1 ngỉåìi cho tháúy âàûc, Tạc gi: 1298 - 1370, näøi Vàn bn:, Văn bản a. Xuất xứ: Mạnh Hạo Nhiên là ngời đợc Lý Tỗnh - Cọ phaỡm: Caùnh buọửm cọ õọỹc, leớ, Cđng cè: ÁØn dủ Bi táûp 1, Tỏửm quan troỹng cuớa vióỷc trỗnh baỡy 1 Cọng vióỷc chuỏứn bở 1 Choỹn vỏỳn õóử trỗnh