0

Giáo án Ngữ văn 11 CT chuẩn (trọn bộ)

233 2,170 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

Ngy soản / / . Tiãút 1,2 VO PH CHỤA TRËNH ( Trêch “ Thỉåüng kinh k sỉû” ca Lã Hỉỵu Trạc) A. MỦCTIÃU: Giụp hc sinh: 1/ Kiãún thỉïc: Nàõm âỉåüc näüi dung cng nhỉ nẹt âàûc sàõc vãư nghãû thût viãút k ca Lã Hỉỵu Trạc qua âoản trêch hc 2/K nàng : Biãút cạch âc hiãøu 1 tạc pháøm thüc thãø loải k ca VH Trung âải 3/ Thại âäü : Cọ thại däü v cạch âạnh giạ vãư uy quưn v cüc säúng ca vua chụa thåìi PK v pháøm cháút cao q ca cạc nh nho chán chênh B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY Âm thoải, Nãu váún âãư, Tho lûn nhọm C. CHØN BË GIẠO CỦ : - Giạo viãn : Giạo ạn, sgk, sgv - Hc sinh : Bi soản, sgk, våí ghi D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I-ÄØn âënh låïp: Nàõm sé säú II- Kiãøm tra bi c : III- Näüi dung bi måïi: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC Hoảt âäüng 1: Tçm hiãøu tiãøu dáùn (H/s lm viãûc cạ nhán v trçnh by trỉåïc låïp) - H/s âc SGK, tọm tàõt khại quạt vãư tạc gi, thãø loải v tạc pháøm Hoảt âäüng 2: Âc - Hiãøu vàn bn (H/s âc v tọm tàõt sỉû kiãûn âỉåüc kãø trong âoản trêch) Quang cnh nåi ph chụa âỉåüc miãu t ntn? ( Bãn ngoi → Näüi cung → Nghi thỉïc, th tủc) Cnh trong näüi ph âỉåüc miãu t qua nhỉỵng chi tiãút no? Nháûn xẹt. Cung cạch sinh hoảt nåi ph chụa âỉåüc tạc gi ghi chẹp lải ntn? I. Tiãøu dáùn 1/ Tạc gi ( 1720 - 1791) - Hiãûu Hi Thỉåüng Ln Äng l danh näøi tiãúng, äng âãø lải nhiãưu thå vàn giu tênh hiãûn thỉûc v thãø hiãûn 1 nhán cạch cao âẻp: coi thỉåìng cäng danh; u thiãûn nhiãn, âäưng loải; thêch cüc säúng thanh nhn 2/ Tạc pháøm - Thãø loải: k - l thãø vàn xi tỉû sỉû, ghi chẹp nhỉỵng sỉû thỉûc tỉì cüc säúng kãút håüp cm xục ca ngỉåìi viãút - Näüi dung: ghi lải hnh Trçnh ca tạc gi lãn kinh âä Thàng Long âãø chỉỵa bãûnh cho thãú tỉí Trënh Cạn II. Âc III. Tçm hiãøu vàn bn 1/ Cnh sinh hoảt trong ph chụa - Qua máúy láưn cỉía, cáy cäúi um tm, chim kãu rêu rêt, danh hoa âua thàõm, nhỉỵng to nh läüng láùy; quan lải, ngỉåìi phủc vủ qua lải nhỉ màõc cỉíi → Quang cnh trạng lãû, sang trng → ÁÚn tỉåüng vãư cüc säúng xa hoa, quưn q ca nh chụa - Trỉåïng gáúm, sáûp, ghãú räưng sån son thãúp vng, ân sạp chiãúu sạng láúp lạnh, hỉång hoa ngo ngảt . → Quan sạt tè mè, miãu t trung thỉûc sỉû thám nghiãm, ngäüt ngảt, thiãúu khäng khê ca thỉï “ läưng son” t tụng Giạo ạn Vàn 11 1 Trçnh by nhỉỵng suy nghé ca em vãư ton bäü cnh sinh hoảt trong ph chụa? Thại âäü, tám trảng ca tạc gi âỉåüc bäüc läü ntn qua âoản trêch? ( Khi trỉûc tiãúp, khi giạn tiãúp) L gii cạch dng cạc tỉì thạnh chè, thạnh thỉåüng, thạnh thãø ca tạc gi trong âoản trêch? Ti nàng, âỉïc âäü ca LHT âỉåüc thãø hiãûn ntn? Nháûn xẹt vãư ngth viãút k ca LHT? - Nghi thỉïc, th tủc rỉåìm r, nhiãưu danh y, phi táưn, cung nỉỵ háưu hả → Chi tiãút ngth “ âàõt” vãư cung cạch sinh hoảt vỉång gi, khn phẹp v quưn uy täúi thỉåüng trong triãưu âçnh ca nh chụa  Phåi by cüc säúng âãú vỉång, hỉåíng lả trãn mäư häi, xỉång mạu ca nhán dán v quưn uy täüt âènh, sỉû läüng quưn ca nh chụa 2/ Thại âäü, tám trảng v nhỉỵng suy nghé ca tạc gi - “ Cnh giu sang ca vua chụa thỉûc khạc hàón ngỉåìi thỉåìng”, “ Báúy giåì måïi biãút cại phong vë ca âải gia”, “ Vç thãú tỉí åí trong chäún mn che, trỉåïng ph, àn úng quạ no, màûc quạ áúm nãn tảng ph úu âi” → Låìi khen âỉåüm xọt xa, biãøu läü thại âäü khäng âäưng tçnh, dỉíng dỉng våïi cüc säúng vỉång gi, quạ xa hoa ca nh chụa - Nhiãưu láưn dng tỉì thạnh chè, thạnh thỉåüng, thạnh thãø → Mèa mai, täú cạo sỉû läüng quưn, tiãúm lãù ca chụa Trënh - Khi chỉỵa bãûnh cho thãú tỉí: tạc gi giàòng xẹ giỉỵa danh låüi v y âỉïc → Ti nàng, âỉïc âäü ca 1 âải danh y coi thỉåìng danh låüi, säúng thanh bảch, láúy viãûc trë bãûnh cỉïu ngỉåìi âàût lãn trãn hãút → Xỉïng âạng våïi biãût hiãûu Ln Äng (Äng gi lỉåìi lm quan, biãúng danh låüi) 3/ Nghãû thût - Ghi chẹp, kãø chuûn chán thỉûc, khạch quan, lỉûa chn chi tiãút “âàõt”, låìi kãø cọ häưn vãư bỉïc tranh ph chụa - Quan sạt tinh tãú, nhảy bẹn, cạch nhçn hiãûn thỉûc tinh tỉåìng, tháúu sút - Kãúït håüp vàn xi våïi thå ca lm tàng cháút trỉỵ tçnh IV. Täøng kãút Âoản trich vo ph chụa Trënh mang giạ trë hiãûn thỉûc sáu sàõc. Bàòng ti quan sạt tinh tãú v ngi bụt ghi chẹp chi tiãút chán thỉûc, sàõc so, t/g â vãù lải bỉïc tranh sinh âäüng vãư cüc säúng phäưn hoa, quưn q ca chụa Trënh, âäưng thåìi cng bäüc läü thại âäü coi thỉåìng danh låüi IV. Cng cäú: Phán têch bỉïc tranh ph chụa v tiãúng cỉåìi thám tráưm ca LHT V. Dàûn d: Hỉåïng dáùn hc bi v soản “ Cha täi” Hỉåïng dáùn lm BT náng cao Ngy soản / / . Tiãút 1,2 ( 0,5 tiãút) Âc thãm CHA TÄI ( Trêch “ Âàûng dëch trai ngän hnh lủc” ca Âàûng Huy Trỉï) Giạo ạn Vàn 11 2 A. MỦCTIÃU: Giụp hc sinh: 1/Kiãún thỉïc: Hỉåïng dáùn hc sinh tỉû hc, tỉû tçm hiãøu ND v ngth ca tạc pháøm k 2/K nàng: Khàõc sáu k nàng tiãúp cáûn v phán têch thãø loải k ca VH Trung âải 3/Thại âäü : Bäưi dỉåỵng cho h/s tçnh cm våïi gia âçnh v ngỉåìi thán B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY Âm thoải, Nãu váún âãư, Tho lûn nhọm C. CHÁØN BË GIẠO CỦ : - Giạo viãn : Giạo ạn, sgk, sgv - Hc sinh : Bi soản, sgk, våí ghi D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I-ÄØn âënh låïp: Nàõm sé säú II- Kiãøm tra bi c : 1. Cnh sinh hoảt nåi ph chụa gåüi cho em nhỉỵng suy nghé gç? 2. Phán têch thại âäü, tám trảng ca Lã Hỉỵu Trạc thãø hiãûn qua âoản trêch? III- Näüi dung bi måïi: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC Hoảt âäüng 1: Tçm hiãøu tiãøu dáùn (H/s lm viãûc cạ nhán v trçnh by trỉåïc låïp) - H/s âc SGK, tọm tàõt khại quạt vãư tạc gi, thãø loải v tạc pháøm Hoảt âäüng 2: Âc - Hiãøu vàn bn ( G/v hỉåïng dáùn h/s âc vàn bn) Hoảt âäüng 2:Hỉåïng dáùn tçm hiãøu VB G/v hỉåïng dáùn h/s tçm hiãøu VB theo hãû thäúng cáu hi trong SGK Tọm tàõt v phán têch cạc sỉû kiãûn chênh âỉåüc kãø trong âoản trêch. Phán têch cáu nọi ca ngỉåìi cha våïi con. I. Tiãøu dáùn - Âàûng Huy Trỉï ( 1825 - 1874) l ngỉåìi âãø lải nhiãưu dáúu áún v thnh têch täút âẻp trãn cạc lénh vỉûc vàn hoạ, kinh tãú, qn sỉû, vàn hc - Tạc pháøm âỉåüc trêch thüc thãø loải k viãút nàm 1807, l nhỉỵng dng häưi tỉåíng ca ÂHT vãư ngỉåìi cha âạng kênh II. Âc vàn bn III. Hỉåïng dáùn tçm hiãøu vàn bn 1/ Cạc sỉû kiãûn chênh - Sỉû kiãûn thỉï nháút: Xy ra vo ma thu nàm Qụy Mo ( 1843) Âàûng Huy Trỉï cng thi Hỉång våïi cha, cha hng, con âäù cỉí nhán. Ngỉåìi cha khọc, nhàõc lải cáu nọi ca cäø nhán “ Thiãúu niãn âàng khoa báút hảnh d” → Nhàõc nhåí con bi hc vãư bãûnh tỉû mn, tỉû kiãu, tỉû phủ ca nhỉỵng thiãúu niãn såïm âäù âảt sinh ra ch quan, coi thỉåìng ngỉåìi kgạc ráút sáu sàõc v tháúm thêa - Sỉû kiãûn thỉï hai: Xy ra vo nàm Âinh mi ( 1848) Âàûng Huy Trỉï thi Häüi âäù tiãún sé nhỉng thi Âçnh vç phảm hu bë tỉåïc c tiãún sé v cỉí nhán, cng lục äng bạc lm quan ngỉû y qua âåìi. Ngỉåìi cha chè bưn viãûc tang, khun co nhỉỵng låìi khun tháúu tçnh âảt l, dáùn ra cạc táúm gỉång vãư tinh tháưn, chê, nghë lỉûc vỉån lãn Giạo ạn Vàn 11 3 Theo em nhỉỵng låìi ràn dảy ca ÂHT cọ nghéa gç våïi cüc säúng hiãûn nay? → Bi hc vãư cạch säúng, tinh tháưn tỉû ch trong cüc säúng → Nhàõc nhåí con bi hc tu dỉåỵng, pháún âáúu, vãư nghë lỉûc, chê sau mäùi láưn tháút bải âãø vỉån lãn 2/ nghéa - Mủc âêch ca thi cỉí khäng phi âãø âäù âảt, lm quan - Con ngỉåìi ln phi biãút phng xa, khäng âỉåüc kiãu càng, tỉû phủ - L ngỉåìi phi pháún âáúu, khäng ngỉìng vỉån lãn, phi dng cm âỉïng lãn sau mäùi láưn váúp ng  Låìi giạo hún sáu sàõc cho chụng ta trãn con âỉåìng hc táûp v tu dỉåỵng, trong chuûn hc hnh, thi cỉí IV. Cng cäú: Tỉì bi hc “ Cha täi” em hy trçnh by lải nhỉỵng quan niãûm vãư cüc säúng ca Âàûng Huy Trỉï V. Dàûn d: Hỉåïng dáùn hc bi v soản bi måïi “ Ngän ngỉỵ chung v låìi nọi cạc nhán” Ngy soản / / . Tiãút 3 NGÄN NGỈỴ CHUNG V LÅÌI NỌI CẠ NHÁN A. MỦCTIÃU: Giụp hc sinh: 1/ Kiãún thỉïc: Hiãøu âỉåüc khại niãûm ngän ngỉỵ chung v låìi nọi cạ nhán 2/K nàng : Cọ thỉïc hc ngän ngỉỵ chung v trau däưi låìi nọi cạ nhán 3/ Thại âäü : Cọ thại âäü nghiãm tục, âụng mỉûc khi sỉí dủng ngän ngỉỵ B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY Âm thoải, Nãu váún âãư, Tho lûn nhọm C. CHÁØN BË GIẠO CỦ : - Giạo viãn : Giạo ạn, sgk, sgv - Hc sinh : Bi soản, sgk, våí ghi D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I-ÄØn âënh låïp: Nàõm sé säú II- Kiãøm tra bi c : III- Näüi dung bi måïi: Giạo ạn Vàn 11 4 HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC Hoảt âäüng 1: Tçm hiãøu ngän ngỉỵ chung (H/s lm viãûc cạ nhán v trçnh by trỉåïc låïp) Em hiãøu thãú no l ngän ngỉỵ chung? Ngän ngỉỵ chung bao gäưm nhỉỵng úu täú no? VD Trong låìi nọi ca ngỉåìi VN âãưu cọ: - Cạc ám: a,e,o,b,h v 6 thanh - Cạc tỉì: âáút, nỉåïc, giu âẻp . - Qui tàõc cáúu tảo cạc cáu âån, phỉïc, ghẹp Hoảt âäüng 2: Tçm hiãøu låìi nọi cạ nhán Em hiãøu thãú no l låìi nọi cạ nhán? - Nghe ging nọi nháûn ra ngỉåìi quen hồûc ngỉåìi vng, miãưn no VD: Thç tau co biãút chi! Bỉỵa âọ con Quưn viãưn láúy âi 1 chiãúc. Tau âem phåi â cáút kên trong rỉång. Con Gio viãưn lủc rỉång láúy âi näút ( NMC) Nháûn xẹt vãư lỉïa tøi, giåïi tênh, quan hãû XH ca nhán váût “ bạc “ trong VD sau? VD: bạc nọi ging khang khạc thãú no áúy. Tråìi bạc nọi l giåìi, såü bạc nọi l hi VD: Cng viãút vãư ma thu - Xn Diãûu: “ Âáy ma thu tåïi, ma thu tåïi Våïi ạo må phai dãût lạ vng” - Nguùn Âçnh Thi: “ Sạng mạt trong nhỉ sạng nàm xỉa Giọ thäøi ma thu hỉång cäúm måïi” - Hỉỵu Thènh: “ Bäùng nháûn ra hỉång äøi Ph vo trong giọ se” Hoảt âäüng 3: Luûn táûp I. Ngän ngỉỵ chung - Ngän ngỉỵ chung l ngän ngỉỵ âỉåüc cäüng âäưng XH sỉí dủng thäúng nháút âãø giao tiãúp - Ngän ngỉỵ chung bao gäưm hãû thäúng cạc âån vë, cạc qui tàõc, cạc chøn mỉûc xạc âënh vãư ngỉỵ ám, chỉỵ viãút, tỉì vỉûng, ngỉỵ phạp → Âi hi cạc thnh viãn khi giao tiãúp phi cọ nhỉỵng hiãøu biãút nháút âënh vãư ngän ngỉỵ chung ca cäüng âäưng - Mäùi ngỉåìi tỉû náng cao hiãøu biãút ca mçnh vãư ngän ngỉỵ chung bàòng cạch hc åí nh trỉåìng, hc trong sạch våí, hc trong giao tiãúp hng ngy âãø hçnh thnh cạc k nàng sỉí dủng ngän ngỉỵ nhỉ nghe, nọ, âc, viãút II. Låìi nọi cạ nhán - Låìi nọi cạ nhán l sn pháøm ca mäùi ngỉåìi khi sỉí dủng ngän ngỉỵ chung âãø giao tiãúp, mang âáûm dáúu áún, sàõc thại cạ nhán trong ging nọi v väún tỉì - Dáúu áún cạ nhán trong låìi nọi thãø hiãûn cạ tênh, hiãøu biãút, väún vàn hoạ ca ngỉåìi nọi, ngỉåìi viãút - Trong vàn chỉång ngth cạc nh vàn sạng tảo nhỉỵng låìi nọi, cạch kãø, cạch diãùn âảt riãng ca mçnh tỉì ngän ngỉỵ chung âãø tảo nãn nhỉỵng tạc pháøm thãø hiãûn cạ tênh, phong cạch riãng ca nh vàn III. Luûn táûp Bi táûp 1: - Cáu tủc ngỉỵ khun ràn con ngỉåìi Giạo ạn Vàn 11 5 (H/s tho lûn nhọm v trçnh by trỉåïc låïp) Nhọm 1 trçnh by Nhọm 1 trçnh by H/s phạt biãøu, bçnh lûn vãư ND ca tỉìng cáu phi hc, trau däưi låìi nọi cạc nhán tỉì ngän ngỉỵ chung, trau däưi hiãøu biãút vãư ngän ngỉỵ âãø giao tiãúp âụng mỉûc, âụng vai vãú, âụng hon cnh våïi nhỉỵng ngỉåìi xung quanh - Hc ngän ngỉỵ cọ 2 cạch: + Qua giao tiãúp + Qua nh trỉåìng, sạch våí Bi táûp 2: Näüi dung cạc cáu tủc ngỉỵ, ca dao âãư cáûp âãún mäúi quan hãû giỉỵa mäùi ngỉåìi v låìi nọi cạ nhán ca h - Ngỉåìi cọ nhán cạch cao âẻp ( Ngỉåìi khän, ngỉåìi thanh) thç låìi nọi ca h dëu dng, thanh lëch ( tiãúng nọi dëu dng, tiãúng nọi cng thanh) - Ngỉåìi cọ nhán cạch tháúp kẹm ( Ngỉåìi thä tủc) thç nọi nàng thä läù, táưm thỉåìng ( Nọi âiãưu phm phu) IV. Cng cäú: Trçnh by cạch trau däưi ngän ngỉỵ ca bn thán âãø âảt âỉåüc dáúu áún, cạ tênh trong cüc säúng? V. Dàûn d: Hỉåïng dáùn hc bi v soản bi måïi “ Lunû táûp pt âãư, láûp dn cho bi vàn NLXH” Ngy soản / / . Tiãút 4 LUÛN TÁÛP PHÁN TÊCH ÂÃƯ, LÁÛP DN CHO BI VÀN NGHË LÛN X HÄÜI A. MỦCTIÃU: Giụp hc sinh: 1/ Kiãún thỉïc: Nàõm vỉỵng cạch phán têch âãư, láûp dn cho bi vàn NLXH 2/K nàng : Cọ k nàng phán têch âãư, tçm , láûp dn cho bi vàn NLXH 3/ Thại âäü : Cọ thỉïc v thọi quen láûp dn trỉåïc khi lm vàn B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY Âm thoải, Nãu váún âãư, Tho lûn nhọm C. CHÁØN BË GIẠO CỦ : - Giạo viãn : Giạo ạn, sgk, sgv - Hc sinh : Bi soản, sgk, våí ghi D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I-ÄØn âënh låïp: Nàõm sé säú II- Kiãøm tra bi c : III- Näüi dung bi måïi: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC Hc sinh luûn táûp phán têch âãư cho âãư 1, 2, 3 v so sạnh sỉû giäúng v khạc nhau giỉỵa 3 âãư trãn. 1/ Phán têch âãư: - L xạc âënh cạc váún âãư sau: + Näüi dung trng tám Giạo ạn Vàn 11 6 Hoỹc sinh tióỳn haỡnh tỗm yù cho õóử 2 vaỡ õóử 3 - óử 2: Bọứ sung thóm mọỹt sọỳ cỏu hoới õóứ tỗm yù + Taỷi sao noùi moỹi tióỳt kióỷm suy cho cuỡng laỡ tióỳt kióỷm thồỡi gian? + ióửu õoù õổồỹc thóứ hióỷn ( Chổùng minh ) trong cuọỹc sọỳng ntn? + Cỏu noùi cuớa Caùc Maùc coù yù nghộa ntn trong thổỷc tóỳ cuọỹc sọỳng họm nay? + Mọựi ngổồỡi cỏửn laỡm gỗ õóứ tióỳt kióỷm thồỡi gian? - óử 3: ỷt nhổợng cỏu hoới sau õóứ tỗm yù: + VB Cha tọi coù ND gỗ? + Quan nióỷm vóử vỏỳn õóử õọự - trổồỹt trong thi cổớ cuớa ngổồỡi cha coù gỗ õaùng chuù yù? + Quan nióỷm cuớa ngổồỡi cha gồỹi cho em suy nghộ gỗ vóử vỏỳn õóử õọự - trổồỹt trong thi cổớ ngaỡy nay? + coù thóứ rờt ra baỡi hoỹc gỗ vóử con õổồỡng thi cổớ, phỏỳn õỏỳu cuớa baớn thỏn? Thaớo luỏỷn theo nhoùm: Tióỳn haỡnh lỏỷp daỡn yù cho õóử 3 1/ Mồớ baỡi: Giồùi thióỷu ND chờnh cuớa VB cha tọi vaỡ quan nióỷm vóử vỏỳn õóử õọự - trổồỹt õổồỹc õỷt ra trong VB 2/ Thỏn baỡi - Nhổợng suy nghộvaỡ quan nióỷm cuớa ngổồỡi cha HT vóử vỏỳn õóử õọự - trổồỹt cuớa ngổồỡi con + Cha HT laỡ ngổồỡi rỏỳt coi troỹng vióỷc thi cổớ. Theo ọng, thi cổớ laỡ quaù trỗnh khọứ luyóỷn nhổng khi HT õọ,ự ọng rỏỳt lo lừng vỗ sồỹ ọng kióu cng, chuớ quan, coi thổồỡng ngổồỡi khaùc + Khi HT bở õaùnh hoớng, ọng toớ thaùi õọỹ bỗnh thổồỡng vỗ ọng bióỳt õọự - trổồỹt trong thi cổớ laỡ vỏỳn õóử khoù traùnh. ng khuyón con khọng naớn chờ vỗ ọng quan nióỷm hoỹc khọng phaới chố õóứ laỡm quan maỡ caùi chờnh laỡ hoỹc õóứ trồớ thaỡnh ngổồỡi tọỳt Quan nióỷm tióỳn bọỹ + caùch thổùc trióứn khai vỏỳn õóử + Phaỷm vi tổ lióỷu cỏửn huy õọỹng - Yóu cỏửu: oỹc kyợõóử, xaùc õởnh thaỡnh phỏửn cỏỳu taỷo õóử õóứ tỗm ra nhổợng tổỡ ngổợ then chọỳt 2/ Tỗm yù - Khi tỗm yù cho baỡi vn NL, ngổồỡi vióỳt cỏửn dổỷa vaỡo caùc tổỡ, cuỷm tổỡ õóứ XD hóỷ thọỳng cỏu hoới vaỡ vỏỷn duỷng nhổợng hióứu bióỳt cuớ baớn thỏn õóứ traớ lồỡi 3/ Lỏỷp daỡn yù - Cn cổù vaỡo hóỷ thọỳng yù tỗm õổồỹc ồớ phỏửn trón õóứ sừp xóỳp theo 1 trỗnh tổỷ hồỹp lyù vaỡ theo caùc phỏửn mồớ baỡi, thỏn baỡi, kóỳt baỡi + Mồớ baỡi: Nóu õổồỹc vỏỳn õóử troỹng tỏm cỏửn trióứn khai + Thỏn baỡi: Trióứn khai caùcvỏỳn õóử troỹng tỏm theo caùc luỏỷn õióứm, luỏỷn cổù õổồỹc sừp xóỳp mọỹt caùch hồỹp lyù + Kóỳt baỡi: Chọỳt laỷi vỏỳn õóử, nóu suy nghộ, baỡi hoỹc cho baớn thỏn Giaùo aùn Vn 11 7 - Quan niãûm ca bn thán vãư váún âãư âäù - trỉåüt trong thi cỉí ngy nay v vai tr ca nọ â/v sỉû thnh âảt ca mäùi ngỉåìi + Âäù âảt trong hc hnh l nguûn vng v ỉåïc må ca táút c mi ngỉåìi. Cáưn hc táûp, rn luûn âãø thi âäù nhỉng khäng âỉåüc kiãu càng, tỉû phủ + Nãúu thi trỉåüt khäng nãn nn chê m ln phi cọ nghë lỉûc, chê âãø vỉån lãn + Âỉìng nãn xem hc âãø âäù âảt l con âỉåìng duy nháút âãø cọ âỉåüc vë trê trong XH m chè nãn coi mủc âêch ca viãûc hc l âãø tråí thnh ngỉåìi täút v cọ tri thỉïc 3/ Kãút bi: Nhỉỵng suy nghé vãư con âỉåìng hc hnh, thi cỉí v pháún âáúu ca bn thán IV. Cng cäú: Láûp dn cho âãư 2 V. Dàûn d: Hỉåïng dáùn hc bi v lm BT trong SGK Ngysoản 4 /.9 ./ 2008 . Tiãút 5, 6 ( 1,5 tiãút) L GHẸT THỈÅNG ( Trêch “ Truûn Lủc Ván Tiãn” ca Nguùn Âçnh Chiãøu) A. MỦCTIÃU: Giụp hc sinh: 1/ Kiãún thỉïc: Hiãøu âỉåüc tỉ tỉåíng vç dán, vç âåìi, ghẹt hän bảo chụa ca t/g qua låì äng Quạn v tháúy âỉåüc ngth dng âiãûp ngỉỵ, thnh ngỉỵ, tiãøu âäúi, tỉì lạy gia sàõc thại biãøu cm ca t/g qua âoản trêch hc 2/K nàng : Biãút cạch âc hiãøu 1 tạc pháøm thüc thãø loải thå tỉû sỉû ca VH Trung âải 3/ Thại âäü : Rụt ra bihc âảo âỉïc vãư tçnh cm u, ghẹt chênh âạng B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY Âm thoải, Nãu váún âãư, Tho lûn nhọm C. CHÁØN BË GIẠO CỦ : - Giạo viãn : Giạo ạn, sgk, sgv - Hc sinh : Bi soản, sgk, våí ghi D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I-ÄØn âënh låïp: Nàõm sé säú II- Kiãøm tra bi c : Phán têch bỉïc tranh ph chụa v tiãúng cỉåìi thám tráưm ca LHT?` III- Näüi dung bi måïi: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC - H/s âc SGK, tọm tàõt ND tạc pháøm v xạc âënh vë trê, ND ca âoản trêch I. Tiãøu dáùn 1/ Tạc pháøm - Tọm tàõt (SGK) - Sạng tạckhong 1850 theo thãø thå lủc bạt Giạo ạn Vàn 11 8 H/s âc VB v pháưn chụ thêch trong SGK ( Äng Quạn l ch quạn rỉåüu, l ngỉåìi thüc lu kinh sỉí, nàòm trong hãû thäúng lỉûc lỉåüng häù tråü cho LVT âi tçm chênh nghéa. Nhán váût mang phong thại ca 1 nh Nho åí áøn - xọt xa cho sỉû bàng hoải ca XH) Äng Quạn ghẹt nhỉỵng loải ngỉåìi no? Vç sao äng Quạn ghẹt? Phán têch hiãûu qu ca viãûc sỉí dủng phẹp làûp v tỉì ngỉỵ trong âoản thå? Nhỉỵng ngỉåìi äng Quạn thỉång l ai? Âiãưu âọ cho tháúy äng Quạn quan tám âãún låïp ngỉåìi no trong XH?? 2/ Âoản trêch - Tỉì cáu 473 âãún cáu 505, l låìi canhan váût äng Quạn âm âảo våïi cạc nho sé vãư l ghẹt - thỉång II. Âc III. Tçm hiãøu vàn bn 1/ Thại âäü thỉång - ghẹt ca äng Quạn - Vç chỉng hay ghẹt cng l hay thỉång → Tun ngän vãư l u ghẹt, tun ngän vãư y/c âảo âỉïc, l tỉåíng säúng ca con ngỉåìi: thỉång cại täút âẻp, ghẹt cại xáúu xa hải dán , hải nỉåïc 2/ Loải ngỉåìi äng Quạn ghẹt - Ghẹt vua Kiãût, vua Trủ mã gại, àn chåi hỉåíng lảc - Ghẹt U Vỉång, Lãû Vỉång âa âoan, gáy läi thäi, ràõc räúi - Ghẹt ng bạ sạt phảt láùn nhau ginh ngäi bạ ch - Ghẹt vua, lnh chụa cúi âåìi Âỉåìng “såïm âáưu ttäúi âạnh” àn chåi sa âoả, tham lam quưn lỉûc → Dng âiãøn cäú - dáùn ra cạc nhán váût näøi tiãúng àn chåi tn bảo trong lëch sỉí TQ thåìi PK âãø nọi vãư hiãûn tçnh XHVN âỉåïi chãú âäü KP → Âiãûp ngỉỵ khàóng âënh thại âäü r rng, dỉït khoạt, quút liãût, khäng khoan nhỉåüng, khäng dung tha â/v âiãưu xáúu - Âãø dán . sa háưm, sáøy hang - Khiãún dán . chëu lm than - Lm dán nhc nhàòn - Räúi dán → Tỉì ngỉỵ mäüc mảc, giu cm xục trỉåïc cnh ngäü láưm than, cå cỉûc ca nhán dán → Lãn ạn bn vua chụa bảo ngỉåüc báút nhán 3/ Loải ngỉåìi äng Quạn thỉång - Khäøng tỉí bän ba thỉûc hiãûn hoi bo cỉïu âåìi - Nhan tỉí cọ âỉïc, cọ ti nhỉng mãûnh øu - Gia Cạt Lỉåüng tục trê âa mỉu nhỉng “gàûp cån Hạn mảt” sỉû nghiãûp khäng thnh, ti nàng øng phê - Âäøng Trng Thỉ ti cao hc räüng nhỉng bë cạch chỉïc phi vãư q vç khun vua trại tai - Âo Tiãưm läùi lảc, thanh cao ânh tỉì b cäng danh - Hn D, ba tháưy tr Liãm lảc u dán, u âảo bë xua âøi khi triãưu âçnh → Thỉång ngỉåìi hiãưnti, cọ nhán cạch cao c, hãút lng thỉång dán, trn âảo bãư täi nhỉng khäng gàûp thåìi váûn → Âiãûp ngỉỵ - cm thäng, trán trng, kênh phủc ngỉåìi ti cao, chê c  Nhán váût äng Quạn l sỉû hoạ thán ca Giạo ạn Vàn 11 9 nh thå NÂC, l ngỉåìi phạt ngän tỉ tỉåíng, gii by tám sỉû ca con ngỉåìi khäng thỉûc hiãûn âỉåüc ỉåïc må láûp thán, tr nåü nỉåïc non IV. Täøng kãút Âoản trêch våïi låìi thå mäüc mảc, chán cháút nhỉng âáûm â cm xục âac nọi lãn nhỉỵng tçnh cm u ghẹt ráút phán minh, mnh liãût v táúm lng thỉång dán sáu sàõc ca NÂC IV. Cng cäú: Phán têch l ghẹt thỉång ca äng Quạn tỉì âọ khại quạt tỉ tỉåíng ca NÂC vãư cüc âåìi v x häüi V. Dàûn d: Hỉåïng dáùn lm BT náng cao Hỉåïng dáùn hc bi v chøn bë bi âc thãm “ Chảy giàûc” Ngysoản .4 ./.9 ./ 2008 . Tiãút 5,6 ( 0,5 tiãút) Âc thãm CHẢY GIÀÛC Nguùn Âçnh Chiãøu A. MỦCTIÃU: Giụp hc sinh: 1/Kiãún thỉïc: Hỉåïng dáùn hc sinh tỉû hc, tỉû tçm hiãøu ND v ngth ca bi thå “Chảy giàûc” 2/K nàng: Khàõc sáu k nàng tiãúp cáûn v phán têch thãø loải thå lût Âỉåìng ca VH Trung âải 3/Thại âäü : Bäưi dỉåỵng cho h/s lng u thêch vàn chỉång B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY Âm thoải, Nãu váún âãư, Tho lûn nhọm C. CHÁØN BË GIẠO CỦ : - Giạo viãn : Giạo ạn, sgk, sgv - Hc sinh : Bi soản, sgk, våí ghi D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I-ÄØn âënh låïp: Nàõm sé säú II- Kiãøm tra bi c : Phán têch l ghẹt thỉång ca äng Quạn tỉì âọ khại quạt tỉ tỉåíng ca NÂC vãư cüc âåìi v x häüi III- Näüi dung bi måïi: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY + TR NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC Giåïi thiãûu vãư hon cnh sạng tạcbi thå. G/v hỉåïng dáùn h/s âc vàn bn G/v hỉåïng dáùn h/s tçm hiãøu VB theo hãû thäúng cáu hi trong SGK Cnh chảy giàûc âỉåüc miãu I. Hon cnh sạng tạc - Bi thå ghi lải nhỉỵnggiåì phụt âáưu tiãn khi TD Phạp xám lỉåüc q hỉång ca nh thå NÂC II. Âc vàn bn III. Hỉåïng dáùn tçm hiãøu vàn bn 1/ Bỉïc tranh hiãûn thỉûc - NÂC ghi lải hiãûn thỉûc củ thãø, sinh âäüng bàòng nhỉỵng hçnh nh, chi tiãút Giạo ạn Vàn 11 10 [...]... phi nhán, báút nhán → Trçnh by ỉåïc må ca nhán dán vãư PHán têch cạc bi vàn tãú, cạc cäng l v l phi (Lủc Ván Tiãn) bi thå vàn u nỉåïc âãø lm - Trçnh by nhỉỵng khạt vng cạ nhán vãư näøi báût ND chênh ca thå vàn 1 cüc âåìi v 1 XH täút âẻp (Dỉång Tỉì NÂC sau khi Phạp xám lỉåüc H Máûu) b Sau khi thỉûc dán Phạp xám lỉåüc - Tinh tháưn kiãn quút chäng Phạp , biãøu dỉång nhỉỵng ngỉåìi dán áúp, dán lán, chán âáút,... Nhán váût ngỉåìi näng dán cng khäø - Cui cụt lm àn, riãng lo ngho khọ → Cüc säúng váút v, âạng thỉång - Chè biãút rüng tráu åí theo lng bäü → Khäng gian thu hẻp trong cäng viãûc âäưng ạng lam 15 Phán têch quạ trçnh ngỉåìi näng dán cng khäø tråí thnh ngỉåìi nghéa sé âạnh Táy? Lng càm th qn xám lỉåüc âỉåüc miãu t ntn? Nhán dán â thỉïc âỉåüc vai tr trạch nhiãûm ca mçnh ntn? Khi ra tráûn ngỉåìi näng dán... “ Lủc cọ âẻp vỉìa cọ låìi hay Ván Tiãn”, “ Dỉång Tỉì - H 2/ Näüi dung thå vàn:Táúm lng u Máûu” âãø lm näøi báût ND nỉåïc, thỉång dán chênh ca thå vàn NÂC trỉåïc a Trỉåïc khi thỉûc dán Phạp xám lỉåüc khi Phạp xám lỉåüc - Sạng tạc ca NÂC trçnh by quan niãûm vãư âảo âỉïc, âảo l ca nhán dán: lm Giạo ạn Vàn 11 19 ngỉåìi phi trng nghéa, thỉång ngỉåìi, phi cọ âảo âỉïc cạ nhán - Ca ngåüi nhỉỵng con ngỉåìi... âạnh thỉïc lng u nỉåïc v tinh tháưn dán täüc ca ngỉåìi dán VN 3/ Ch âãư : Thãø hiãûn lng u nỉåïc, thỉång dán v tinh tháưn trạch nhiãûm â/v dán täüc ca củ Âäư Chiãøu IV Cng cäú: Nãu nhỉỵng suy nghé ca em vãư tinh tháưn u nỉåïc ca NÂC thãø hiãûn trong bi thå? V Dàûn d: Hỉåïng dáùn hc bi v soản bi måïi “ Luûn táûp ngän ngỉỵ chung v låìi nọi cạ nhán” Giạo ạn Vàn 11 11 Ngysoản 5 /.9 ./ 2008 Tiãút 7 LUÛN... Tiãút 11 Giạo ạn Vàn 11 NGUÙN ÂÇNH CHIÃØU 18 (1822 - 1888) A MỦCTIÃU 1/ Kiãún thỉïc: - Giụp hc sinh: - Hiãøu âỉåüc cüc âåìi v sỉû nghiãûp thå vàn läùi lảc ca NÂC; tháúy âỉåüc giạ trë nth, tỉ tỉåíng, v vë trê ca nh thå trong lëch sỉí vàn hc dán täüc 2/K nàng : R n k nàng phán têch, täøng håüp vàn hc sỉí vãư 1 tạc gia vàn hc 3/ Thại âäü : Bäç dỉåỵng cho hc sinh lng tỉû ho trỉåïc 1 ti nàng vàn chỉång ca dán... nguût chọi la → thỉïc, trạch nhiãûm trỉåïc nãưn âäüc láûp dán täüc, trỉåïc cäng l v l phi - No âåüi ai âi, ai bàõt, xin ra sỉïc âoản kçnh → Khê thãú ho sạng, quút tám, tỉû nguûn ra âi âạnh giàûc tråí thnh nghéa binh c.Nhán váût ngỉåìi nghéa sé cäng âäưn - Dán áúp dán lán lm qn chiãu mäü - No âåüi táûp rn, khäng chåì by bäú → Nháún mảnh b/ c näng dán, xa lả våïi binh âao, chè cọ táúm lng mãún nghéa - Manh... ạn Vàn 11 16 VÀN TÃÚ NGHÉA SÉ CÁƯN GIÜC Tiãút 10 (Tiãúp) Nguùn Âçnh Chiãøu A MỦCTIÃU 1/ Kiãún thỉïc: - Giụp hc sinh: - Tháúy âỉåüc nhán váût tỉì ngỉåìi näng dán ngho khäø tråí thnh ngỉåìi nghéa sé cỉïu nỉåïc - Tháúy âỉåüc táúm lng cao c ca t/g v ngi bụt tuût våìi viãút vàn tãú - Minh ha cho bi vàn hc sỉí vãư sỉû phạt hiãûn ca t/g â/v ngỉåìi näng dán âạnh Táy cỉïu nỉåïc 2/K nàng : R n k nàng phán têch,... Tạc gi tỉû âäúi thoải våïi bn thán âãø cnh tènh bn thán trỉåïc danh låüi, vinh hoa phụ q - Anh âỉïng lm chi trãn bi cạt? → Tạc gi tỉû thäø läü nhỉỵng bàn khồn, phán ván nãn âi tiãúp hay nãn dỉìng → Bãú tàõc, tuût Nháûn xẹt vãư cạch dng âải tỉì nhán xỉng v cạch dng cáu vng trỉåïc sỉû vä nghéa ca con âỉåìng khoa cỉí âi tçm cäng danh trong bi thå?  Dng nhiãưu âải tỉì nhán xỉng, nhiãưu cáu cm thạn, cáu... dáùn lm BT náng cao - Hỉåïng dáùn hc bi v chøn bë bi “Tiãún sé giáúy” Ngysoản 22 ./ 9 / 2008 Tiãút 19 Âc thãm KHỌC DỈÅNG KH Nguùn Khuún A MỦCTIÃU 1/Kiãún thỉïc: Hỉåïng dáùn hc sinh tỉû hc, tỉû tçm hiãøu ND v ngth ca tạc pháøm thå trỉỵ tçnh 2/K nàng: Khàõc sáu k nàng tiãúp cáûn v phán têch thãø thå song tháút lủc bạt ca dán täüc Giạo ạn Vàn 11 35 3/Thại âäü : Bäưi dỉåỵng cho h/s tçnh cm chán thnh våïi... lảnh → Gieo váưn âäüc váûn (eo) ráút tháưn tçnh → Nhán váût trỉỵ tçnh xút Tỉì khäng gian vàõng làûng, mi váût thu hiãûn våïi tỉ thãú ntn? nh dáưn trong táưm màõt âãø biãøu âảt ráút tinh tãú trảng thại phán thán, må mng ca nh thå 2/ Tçnh thu - Tỉûa gäúi, äm cáưn Nháûn xẹt vãư tám trảng ca - Cạ âáu âåïp âäüng dỉåïi chán bo nh thå thãø hiãûn trong bi → Nhán váût trỉỵ tçnh xút hiãûn våïi tỉ thå? thãú ngỉåìi . nỉåïc, thỉång dán. a. Trỉåïc khi thỉûc dán Phạp xám lỉåüc - Sạng tạc ca NÂC trçnh by quan niãûm vãư âảo âỉïc, âảo l ca nhán dán: lm Giạo ạn Vàn 11 19 PHỏn. váûn → Âiãûp ngỉỵ - cm thäng, trán trng, kênh phủc ngỉåìi ti cao, chê c  Nhán váût äng Quạn l sỉû hoạ thán ca Giạo ạn Vàn 11 9 nh thå NÂC, l ngỉåìi phạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 CT chuẩn (trọn bộ), Giáo án Ngữ văn 11 CT chuẩn (trọn bộ), , Tióứu dỏựn 1 Taùc giaớ 1720 - 1791 Tỗm hióứu vn baớn 1 Caớnh sinh hoaỷt trong phuớ chuùa, Tióứu dỏựn - ỷng Huy Trổù 1825 - 1874 laỡ ngổồỡi Hổồùng dỏựn tỗm hióứu vn baớn 1 Caùc sổỷ kióỷn chờnh, PHỈÅNG PHẠP GING DẢY C. CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ, MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU TIN TRầNH BAèI DAY, Tiãøu dáùn 1 Tạc gi, Tỗm hióứu vn baớn 1 Hỗnh tổồỹng baợi caùt, Tiãøu dáùn - Nàòm trong chm thå thu ca NK, bi thå, Tiãøu dáùn SGK - Bi thå viãút bàòng chỉỵ Hạn trỉåïc, sau âọ, CHØN BË GIẠO CỦ : TIÃÚN TRÇNH BI DẢY, Tióứu dỏựn 1 Taùc giaớ oỹc: I Tỗm hióứu vn baớn, Tọứng kóỳt Baỡi thồ vỏỷn duỷng ca dao, thaỡnh ngổợ Tióứu dỏựn - Nm 1897 TD Phaùp tọứ chổùc khoa thi chổợ Hổồùng dỏựn tỗm hióứu vn baớn 1 Khung caớnh trổồỡng thi, Láûp dn bi 1 Måí bi Sỉía chỉỵa läùi trong bi lm IV. CNG CÄÚ :, Tiãøu dáùn 1 Tạc gi 1746 - 1803, MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY: CHUỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ :, Thåìi gian: Chiãưu vo âãm Khäng gian: Thu hẻp våïi mäüt phäú huûn v mäüt gọc chåü â, MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY C. CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: - PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: - PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ :, Tạc gi - HBC âọng gọp nhiãưu trong viãûc âäøi, Vai tr ca ngỉỵ cnh trong viãûc tảo láûp vàn bn Vai tr ca ngỉỵ cnh trong viãûc âc - hiãøu vàn bn, Tióứu dỏựn SGK -Nguyóựn Tuỏn laỡ nhaỡ vn hióỷn õaỷi, Tỗm hióứu vn baớn 1. Tỗnh huọỳng truyóỷn, Tạc gi - V Trng Phủng l nh vàn hiãûn Tiãøu thuút “Säú â” 1 Tọm tàõt tạc pháøm SGK, PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG, Âoaûn trêch 2 Phán têch, Luûn táûp Bi táûp 1: Cng cäú Dàûn d, Tióứu dỏựn - Chờ Pheỡo õổồỹc khai thaùc tổỡ nhióửu oỹc vn baớn ITỗm hióứu vn baớn, CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc:, Tọứng kóỳt Chờ Pheỡo laỡ haớ õổồỹc NC xỏy dổỷng Hổồùng dỏựn tỗm hióứu vn baớn 1 oỹc, Âàûc âiãøm chung ca tiãøu thuút v truûn ngàõn., Láûp dn bi 1 Måí bi CNG CÄÚ : Hs xem lải bi viãút, so våïi bi lm trỉåïc âãø tháúy hản, Tiãøu dáùn - “Âåìi thỉìa “ l truûn ngàõn viãút vãư, Tỗm hióứu vn baớn 1 Nhỏn vỏỷt Họỹ, PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc:, Tỗm hióứu chung 1 Taùc giaớ 1912 - 1960 DN DOè: Hổồùng dỏựn hoỹc sinh hoỹc baỡi vaỡ soaỷn tióỳp ồỡi thổỡa, Âc - hiãøu vàn bn thüc häưi V ca våí këch, PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY, CHÁØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ :, MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, MUCTIU 1 Kióỳn thổùc: PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHØN BË GIẠO CỦ :, MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : Giaùo aùn Vn 11 TIN TRầNH BAèI DAY, MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY Phỏửn trừc nghióỷm: Hoỹc sinh choỹn caùc õaùp aùn õuùng theo tổỡng maợ õóử MUCTIU 1 Kióỳn thổùc: PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU 1 Kióỳn thổùc:, Tỗm hióứu chung 1 Taùc giaớ 1889 - 1939, oỹc - hióứu vn baớn 2 Tỗm hióứu vn baớn, PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU CHUỉN Bậ GIAẽO CU MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, PHỈÅNG PHẠP GING DẢY MỦCTIÃU CHØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY C. CHØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP GING DẢY, Vi nẹt vãư tiãøu sỉí v con ngỉåìi Xn Diãûu Sỉû nghiãûp sạng tạc A. Trỉåïc cạch mảng Thạng Tạm, Tỗm hióứu chung SGK I Hổồùng dỏựn õoỹc - hióứu vn baớn, CHỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU 1 Kióỳn thổùc: PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU TIN TRầNH BAèI DAY, Tiãøu dáùn SGK 1 Tạc gi 1912 - 1940, oỹc - hióứu vn baớn 2 Tỗm hióứu vn baớn, Tỗm hióứu chung SGK - Huy Cỏỷn laỡ nhaỡ thồ lồùn trong phong traỡo, PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : PHặNG PHAẽP GIANG DAY PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, Tỗm hióứu chung - Nguyóựn Bờnh 1918 -1966 laỡ nhaỡ thồ oỹc - hióứu vn baớn 1 oỹc vn baớn, Tỗm hióứu chung SGK - Thỏm Tỏm 1917 - 1950saùng taùc khọng Hổồùng dỏựn õoỹc - hióứu vn baớn Tọỳng bióỷt haỡnh, PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU 1 Kióỳn thổùc: PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU CHỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY Lỏỷp daỡn baỡi 1 Mồớ baỡi, Näüi dung 1Bỉïc tranh nh t v mäüt pháưn, CHÁØN BË GIẠO CỦ : TIÃÚN TRÇNH BI DẢY MỦCTIÃU CHÁØN BË GIẠO CỦ :, Chióửu tọỳi I. Tỗm hióứu chung, MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, Tỗm hióứu chung - Tọỳ Hổợu 1920 - 2002 laỡ nhaỡ thồ lồùn cuớa, MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ :, MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, Ngun nhán åí nỉåïc ta chỉa cọ ln l x häüi Nghãû thût - Dng nhiãưu cáu cm thạn, cáu hi tu tỉì,, Tỗm hióứu chung 1 Taùc giaớ 1909- 1982, MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU, CHÁØN BË GIẠO CỦ : TIÃÚN TRÇNH BI DẢY Láûp dn bi 1 Måí bi MỦCTIÃU, Âàûc âiãøm ca thå 1 Vàn nghë lûn l loải vàn Cạch âc vàn nghë lûn 1. Âc vàn nghë lûn phi nàõm bàõt, PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ :, Tỗm hióứu chung 1 Taùc giaớ 1802 - 1885 CUNG C: Chổùng minh phổồng chỏm Yóu thổồng laỡ haỡnh õọỹng cuớa Huygọ qua, MỦCTIÃU CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU PHỈÅNG PHẠP GING DẢY C. CHÁØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ :, MUCTIU 1 Kióỳn thổùc: PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, MUCTIU 1 Kióỳn thổùc: PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU 1 Kióỳn thổùc: PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : MUCTIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHỉN Bậ GIAẽO CU : TIN TRầNH BAèI DAY, MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ : MỦCTIÃU 1 Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP GING DẢY CHÁØN BË GIẠO CỦ :

Từ khóa liên quan