0

Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

218 997 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:25

ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * B - Khung phân phối chơng trình Lớp 10 Cả năm học : 35 tuần x 3 tiết/ tuần = 105 tiết Học kì I : 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết Học kì II : 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết Học kì I Tuần Tiết Phân môn Tên bài T chn Tuần 1 1 c vn Tổng quan văn học Việt Nam 1. Tổng quan văn học Việt Nam 2 2. 3 Tiếng Việt Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tuần 2 4 c vn Khỏi quỏt vn hc dõn gian Vit Nam 4. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 5 Tiếng Việt Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) 5. 6 Làm văn Văn bản Tuần 3 7 Làm văn Viết bài làm văn số 1 7. 8 c vn Chin thng Mtao Mxõy ( trớch s thi m Sn) 9 9. Tuần 4 Kiểm tra 15 10 Ting Vit Vn bn (tip theo) 10. Vn bn 11 c vn Truyn An Dng Vng v M Chõu, Trng Thu 11. 12 Tuần 5 13 Lm vn Lp dn ý bi vn t s 13. Lp dn ý bi vn t s 14 c vn Uy-lit-x tr v (trớch ễ-i-xờ) 14. 15 Tuần 6 16 Lm vn Tr bi lm vn s 1 16. Miờu t v biu cm trong vn t s 17. Tm cỏm 17 c vn Ra- ma buc ti ( trớch Ra-ma-ya-na) 18. 18 Tuần 7 19 Lm vn Chn s vic,chi tit tiờu biu trong bi vn t s 20. 20 Lm vn Bi lm vn s 2 21 22. Tuần 8 22 c vn Tm cỏm 23 24. 24 Lm vn Miờu t v biu cm trong vn t s Tuần 9 25 c vn Tam i con g - Nhng nú phi bng hai my 26. Ca dao than thõn, yờu thng, tỡnh ngha 26 c vn Ca dao than thõn, yờu thng, tỡnh ngha 27. 27 Tuần 10 Kiểm tra 15 28 Ting Vit c im ca ngụn ng núi v ngụn ng vit 29. Ca dao hi hc - c thờm Li tin dn 29 c vn Ca dao hi hc - c thờm Li tin dn ( trớch Tin dn ngi yờu) 30. 30 31 Lm vn Luyn tp vit on vn t s 32. Luyn tp 32 c vn ễn tp vn hc dõn gian Vit Nam 33. 33 Lm vn Tr bi s lm vn 2 Ra bi l m vn s3 ( hs lm 1 ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tuần 11 nh) vit on vn t s Tuần 12 34 35. Khỏi quỏt vn hc Vit Nam X- XIX 35 36. 36 Ting Vit Phong cỏch ngụn ng sinh hot Tuần 13 37 c vn T lũng (Phm Ng Lóo) 38. Nguyn Trói 38 c vn Cnh ngy hố ( Nguyn Trói) 39. 39 Lm vn Túm tt vn bn t s Tuần 14 40 c vn Nhn ( Nguyn Bnh Khiờm) 41. Túm tt vn bn t s 41 c vn c " Tiu thanh kớ" (Nguyn Du) 42. 42 Ting Vit Tuần 15 Kiểm tra 15 43 c vn c thờm : - Vn nc ( Phỏp Thun)- Cỏo bnh, bo mi ngi (Món Giỏc)- Hng tr v ( Nguyn Trung Ngn) 44. c thờm VHT 44 Ti lu Hong Hc tin Mnh Ho Nhiên i Qung Lng ( Lớ Bch) 45. 45 Ting Vit Thc hnh phộp tu t n d v hoỏn d Tuần 16 46 Lm vn Tr bi lm vn s 3 47. c thờm 47 c vn Cm xỳc mựa thu ( Ph) c thờm: + Lu Hong Hc ( Thụi Hiu) + Ni oỏn ca ngi phũng 48. 48 Tuần 17 49 Lm vn Bi lm vn s 4 Bài viết số 4 (kiểm tra tổng hợp cuối học kì I); 50. Trình bày 50 51 Lm vn Trình bày một vấn đề. Tuần 18 52 Lm vn Lập kế hoạch cá nhân 53 c vn Đọc thêm: Thơ Hai k của Ba sô 54 Lm vn Trả bài viết số 4 Học kỳ ii Tuần 19 55 Lm Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh 51. Phỳ sụng Bch ng 56 Lập dàn ý bài văn thuyết minh 52. 57 c vn Phỳ sụng Bch ng (Trng Hỏn Siờu) Tuần 20 58 c vn Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) Phần 1: Tác giả; Phần 2: Tác phẩm. 54. Đại cáo bình Ngô 59 55. 60 Tuần 21 Kiểm tra 15 61 Lm vn Tớnh chun xỏc, hp dn ca vn bn thuyt minh 57. Tớnh chun xỏc, hp dn ca vn bn thuyt minh 62 Ta " Trớch dim thi tp " (Hong 58. 63 64 60. Hng o 65 61. 66 Ting Khỏi quỏt lch s ting Vit 2 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHUÈN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TuÇn 22 Việt Đại Vương Trần Quốc Tuấn TuÇn 23 67 63. Phương pháp thuyết minh 68 64. 69 Làm văn Phương pháp thuyết minh TuÇn 24 KiÓm tra 15’ 70 66. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh 71 67. 72 Làm văn Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh TuÇn 25 73 Làm văn Trả bài làm văn số 5 Ra đề bài làm văn số 6 ( học sinh làm ở nhà) 69. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt 74 70. 75 TuÇn 26 76 Làm văn Tóm tắt văn bản thuyết minh 72. Hồi trống Cổ Thành 77 73. 78 TuÇn 27 79 75. Chinh phụ ngâm- Bản dịch của Đoàn Thị Điểm 80 76. 81 Làm văn Lập dàn ý bài văn nghị luận TuÇn 28 KiÓm 82 Đọc văn Truyện Kiều (phần một: Tác giả) 83 84 Tiếng Việt Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 79. TuÇn 29 85 80. Trao duyên- Nỗi thương mình 86 81. 87 Làm văn Lập luận trong văn nghị luận 88 Đọc văn Chí khí anh hùng Đọc thêm : Thề nguyền ( Trích Truyện Kiều ) 84. 89 90 Làm văn Trả bài làm văn số 6 86. TuÇn 31 KiÓm tra 15’ 91 văn Văn bản văn học 87. Văn bản văn học 92 Tiếng Việt Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối. 88. 93 văn Nội dung và hình thức của văn bản văn học 94 Làm văn Các thao tác nghị luận. 95 văn Tổng kết văn học (chuẩn bị kiểm tra cuối năm) 91. 96 TuÇn 32 97 93. 98 3 ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Lm 99 94. Tuần 33 10 0 Ting Vit ễn tp phn ting Vit 95. ễn tp 10 1 10 2 Lm vn Luyn tp vit on vn ngh lun Tuần 34 10 3 Lm vn Vit qung cỏo 10 4 ễn tp phn lm vn.Tr bi lm vn s 7. Hng dn hc tp trong hố. Ghi Chú . Ngy son / /200 Ngy dy 10B .- / ; 10B .- / .; 10B .- / . Tit 1,2 oỹc vn : TỉNG QUAN VN HOĩC VIT NAM A. MUC TIU BAèI HOĩC: Giuùp hoỹc sinh I. Kióỳn thổùc: Nừm õổồỹc mọỹt caùch õaỷi cổồng hai bọỹ phỏỷn lồùn cuớa vn hoỹc Vióỷt Nam (vn hoỹc dỏn gian vaỡ vn hoỹc vióỳt), nừm õổồỹc mọỹt caùch khaùi quaùt quaù trỗnh phaùt trióứn cuớa vn hoỹc vióỳt Vióỷt Nam vaỡ nhổợng nọỹi dung thóứ hióỷn con ngổồỡi Vióỷt Nam trong vn hoỹc. Hiểu đợc những nét chính về quá trình phát triển và những đặc điểm của văn học Việt Nam 4 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * II. K nàng: Biãút váûn dủng tri thỉïc âãø tçm hiãøu v hãû thäúng họa nhỉỵng tạc pháøm â hc v s hc ca vàn hc Viãût Nam. III. Thại âäü: Trán trng nãưn vàn hc dán täüc B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Váún ®¸p - Diãùn ging – TÝch hỵp - Quy n¹p C.CHØN BË GIẠO CỦ:  Giạo viãn: Âc ti liãûu, thiãút kãú bi dảy, m¸y Projector  Hc sinh: Âc sgk, soản bi. D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b . v¾ng : 10b v¾ng : .10b v¾ng : ……… …………… …………… II. KIÃØM TRA BI C: III. NÄÜI DUNG BI MÅÏI: LÞch sư v¨n häc cđa bÊt cø d©n téc nµo ®Ịu lµ lÞch sư t©m hån cđa d©n téc Êy. §Ĩ cung cÊp cho c¸c em nhËn thøc nh÷ng nÐt lín vỊ v¨n häc níc nhµ, chóng ta sÏ t×m hiĨu qua bµi “ Tỉng quan v¨n häc ViƯt Nam “. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc  Hs ®äc bµi t¹i líp  Ghi chÐp vµo vë nh÷ng ý chÝnh mµ hs cho lµ quan träng  Hs ®äc ghi chÐp cđa m×nh, c¸c hs kh¸c l¾ng nghe, gãp ý bỉ sung.  Gv l¾ng nghe, nhËn xÐt, kÕt ln  Gv cho ch¹y dµn ý ®¹i c¬ng trªn b¶ng ®iƯn tư, cóng nh träng t©m cđa bµi vµ gi¶i ®¸p th¾c m¾c.  HƯ thèng c©u hái gỵi më : Em hiĨu thÕ nµo lµ tỉng quan v¨n häc ViƯt Nam ? - Tỉng quan VHVN lµ c¸ch nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ mét c¸ch tỉng qu¸t nh÷ng nÐt lín cđa VHVN VHVN gåm mÊy bé phËn lín? H·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt lín cđa vhdg? - GV lu ý cho HS * Lu ý: Cã nh÷ng trÝ thøc tham gia s¸ng t¸c song s¸ng t¸c ®ã ph¶i tu©n thđ ®Ỉc trng cđa VHDG vµ trë thµnh tiÕng nãi , t×nh c¶m chung cđa cđa nd. - GV cho h/s kĨ mét vµi tp thc c¸c thĨ lo¹i . ? H·y tr×nh bµy kh¸i qu¸t ®Ỉc ®iĨm cđa VH viÕt? I. C¸c bé phËn hỵp thµnh cđa v¨n häc ViƯt Nam: - VHVN gåm 2 bé phËn lín: - VHDG - VH viÕt 1. V¨n häc d©n gian: + Kh¸i niƯm: lµ nh÷ng s¸ng t¸c tËp thĨ cđa nh©n d©n lao ®éng ®ỵc trun miƯng tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c. + ThĨ lo¹i: -Trun cỉ d©n gian: thÇn tho¹i, sư thi, trun thut, cỉ tÝch, trun cêi, trun ngơ ng«n. -Th¬ ca d©n gian: Tơc ng÷, c©u ®è, ca dao, vÌ, trun th¬. -S©n khÊu d©n gian: ChÌo, tng, c¶i l¬ng. + §Ỉc trng: - TÝnh trun miƯng. - TÝnh tËp thĨ. - TÝnh thùc hµnh trong c¸c sinh ho¹t kh¸c nhau cđa ®/s céng ®ång. 2. V¨n häc viÕt: + Kh¸i niƯm: Lµ s¸ng t¸c cđa trÝ thøc ®ỵc 5 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc - GV ph©n tÝch cho h/s thÊy râ ngn gèc cđa 3 lo¹i ch÷ nµy. - GV minh ho¹ b»ng 1 sè tp. Nh×n tỉng qu¸t, VHVN cã mÊy thêi kú ph¸t triĨn ? - GV bỉ sung thªm kiÕn thøc. NÐt lín trun thèng thĨ hiƯn trong VHVN lµ g×? Thêi kú nµy VH cã nÐt g× ®¸ng chó ý ? V× sao nã l¹i cã sù ¶nh hëng cđa VHT§ T. Qc? - V× c¸c triỊu ®¹i pk ph¬ng B¾c sang x©m lỵc níc ta. Lµ lý do qut ®Þnh VH viÕt ch÷ H¸n. ? Em cã suy nghÜ g× vỊ sù ph¸t triĨn th¬ N«m cđa VHT§ ? - Gäi h/s ®äc ë sgk. ? T¹i sao g® nµy l¹i cã tªn gäi Êy? ghi l¹i b»ng ch÷ viÕt; Lµ s¸ng t¹o cđa c¸ nh©n, VH viÕt mang dÊu Ên t¸c gi¶. + Ch÷ viÕt: ®ỵc ghi b»ng 3 thø ch÷: H¸n, N«m, Qc ng÷ + HƯ thèng thĨ lo¹i: Ph¸t triĨn theo tõng thêi kú. • TK X- hÕt TK XIX: Ch÷ H¸n: -V¨n xu«I tù sù: Trun kÝ, v¨n chÝnh ln, tt ch¬ng håi. -Th¬ : cỉ phong, §êng lt, tõ khóc. -V¨n biỊn ngÉu: Phó, c¸o, v¨n tÕ. Ch÷ N«m: Th¬ N«m §êng lt, trun th¬, ng©m khóc, h¸t nãi. • Tõ TK XX ®Õn nay: -Tù sù: trun ng¾n, tiĨu thut, kÝ. -Tr÷ t×nh: Th¬, trêng ca. -KÞch: kÞch nãi II. Qu¸ tr×nh ph¸t triĨn cđa v¨n häc ViƯt Nam: + VHVN cã 2 thêi kú ph¸t triĨn: -Tõ TK X- hÕt TK XIX: VH trung ®¹i -Tõ TK XX- nay: VH hiƯn ®¹i + Trun thèng VHVN thĨ hiƯn 2 nÐt lín: -CN yªu níc - CN nh©n ®¹o 1. Thêi kú VH trung ®¹i: + Lµ nỊn VH viÕt b»ng ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m + Nã cã sù ¶nh hëng cđa nỊn VHT§ t¬ng øng( VHT§ Trung Qc). + Sù p. triĨn cđa th¬ N«m g¾n liỊn víi sù tr- ëng thµnh vµ nh÷ng nÐt trun thèng VHT§. §ã lµ lßng yªu níc, tinh thÇn nh©n ®¹o vµ hiƯn thùc. Nã thĨ hiƯn tinh thÇn ý thøc d©n téc ®· p. triĨn cao. IV. CNG CÄÚ : - Vàn hc Viãût Nam cọ hai bäü pháûn låïn: Vàn hc dán gian v vàn hc viãút. Vàn hc viãút Viãût Nam gäưm vàn hc trung âải v vàn hc hiãûn âả V. DÀÛN D: Âc v soản bi . ------------------------------------------------------------ Ngày soạn / /200 Ngày dạy 10B .- / ; 10B .- / .; 10B .- / . TiÕt 2 Âc vàn 6 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TÄØNG QUAN NÃƯN VÀN HC VIÃÛT NAM D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : Líp 10b v¾ng : Líp 10b v¾ng : ……… ……… ……… II. KIÃØM TRA BI C: c¸c bé phËn hỵp thµnh cđa nỊn v¨n häc ViƯt Nam? Nhçn täøng thãø, vàn hc Viãût Nam âỉåüc phán k nhỉ thãú no? III. NÄÜI DUNG BI MÅÏI: A §Ỉt vÊn ®Ị : B TriĨn khai bµi d¹y : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc  TiÕp quy tr×nh thùc hiƯn nh tiÕt 1 Tçm hiãøu cạc thåìi k phạt triãøn ca vàn hc Viãût Nam âỉåüc trçnh by trong pháưn II ca sgk. Âënh hỉåïng - vàn hc Viãût Nam thåìi k tỉì âáưu thãú k XX âãún hãút thãú k XX? - Gv giåïi thiãûu khại quạt Tçm hiãøu con ngỉåìi Viãût Nam qua vàn hc âỉåüc trçnh by trong pháưn III sgk theo âënh hỉåïng: Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû våïi giåïi tỉû nhiãn? Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû qúc gia, dán täüc? Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû x häüi? II. QUẠ TRÇNH PHẠT TRIÃØN CA NÃƯN VÀN HC 2. Thåìi k tỉì âáưu thãú k XX âãún hãút thãú k XX (Vàn hc hiãûn âải) - VỊ t¸c gi¶ : Xút hiãûn âäüi ng nh vàn, nh thå chun nghiãûp - VỊ ®êi sèng v¨n häc : Nhåì bạo chê v k thût in áún, tạc pháøm vàn hc phäø biãún räüng ri -> Âåìi säúng vàn hc säi näøi, nàng âäüng hån - VỊ thĨ lo¹i : Xút hiãûn nhỉỵng thãø loải måïi: Thå måïi, tiãøu thuút tám l, këch nọi . - VỊ thi ph¸p : Chuøn sang hãû thäúng thi phạp hiãûn âải - Trong hon cnh chiãún tranh: VH cọ tạc dủng âäüng viãn cäø v mảnh m - Sau Âải häüi Vi ca Âng: âäøi måïi sáu sàõc, ton diãûn våïi phỉång chám: " nhçn thàóng, nọi âụng sỉû tháût" III. CON NGỈÅÌI VIÃÛT NAM QUA VÀN HC 1. Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû våïi giåïi tỉû nhiãn: u thiãn nhiãn tha thiãút, coi thiãn nhiãn l pháưn khäng thãø thiãúu trong cüc säúng mäùi ngỉåìi. 2. Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû qúc gia, dán täüc: Lng u nỉåïc, tỉû ho dán täüc, Biãøu hiãûn: - Tçnh u thiãn nhiãn q hỉång xỉï såí - Gàõn bọ våïi phong tủc cäø truưn - u tiãúng mẻ â, tỉû ho vãư truưn thäúng - u nỉåïc gàn liãưn våïi lng nhán ại 7 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc Con ngỉåìi Viãût Nam v thỉïc vãư bn thán? 3. Con ngỉåìi Viãût Nam trong quan hãû x häüi: Ln ỉåïc mún xáy dỉûng mäüt x häüi täút âẻp -> Phã phạn, täú cạo nhỉỵng thãú lỉûc tn bảo ch âảp lãn con ngỉåìi, cm thäng sáu sàõc våïi nhỉỵng ngỉåìi chëu nhiãưu âáu khäø báút hảnh, ln mong mún hảnh phục âãún våïi mäùi ngỉåìi -> Tiãưn âãư hçnh thnh nãn ch nghéa hiãûn thỉûc v nhán âảo 4. Con ngỉåìi Viãût Nam v thỉïc vãư bn thán: - Trong hon cnh âáúu tranh chäúng ngoải xám: âãư cao thỉïc cäüng âäưng - Trong nhỉỵng hon cnh khạc: Âãư cao con ngỉåìi cạ nhán - Xu hỉåïng chung: xáy dỉûng âảo l lm ngỉåìi våïi nhỉỵng pháøm cháút täút âẻp: nhán ại, thy chung, tçnh nghéa, sàơn sng hy sinh vç âáút nỉåïc, nhán dán . 4. Cđng cè: -VÏ s¬ ®å c¸c bé phËn hỵp thµnh VHVN -GV chèt l¹i néi dung chÝnh cđa bµi häc 5. DỈn dß: -Xem l¹i kiÕn thøc võa häc -Chn bÞ bµi: Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. Ngày soạn / /200 Ngày dạy 10B .- / ; 10B .- / .; 10B .- / . Tiãút 3 Tiãúng Viãût HOẢT ÂÄÜNG GIAO TIÃÚP BÀỊNG NGÄN NGỈỴ A. MỦC TIÃU BI HC: Giụp hc sinh I. Kiãún thỉïc: Nàõm âỉåüc kiãún thỉïc cå bn vãư hoảt âäüng giao tiãúp bàòng ngän ngỉỵ, vãư cạc nhán täú giao tiãúp v 2 quạ trçnh trong hoảt âäüng giao tiãúp. HiĨu ®ỵc ng«n ng÷ ë d¹ng nãi vµ ng«n ng÷ ë d¹ng viÕt 8 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * II. K nàng: Biãút xạc âënh cạc nhán täú giao tiãúp trong mäüt hoảt âäüng giao tiãúp, náng cao nàng lỉûc giao tiãúp khi nọi, khi viãút v nàng lỉûc phán têch, lénh häüi khi giao tiãúp. BiÕt vËn dơng hiĨu biÕt vỊ phong c¸ch ng«n ë d¹ng nãi vµ ng«n ng÷ ë d¹ng viÕt vµo viƯc t¹o lËp vµ lÜnh héi v¨n b¶n III. Thại âäü: giao tiÕp cã v¨n ho¸ B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Phạt váún - Diãùn ging C.CHØN BË GIẠO CỦ:  Giạo viãn: Âc ti liãûu, thiãút kãú bi dảy  Hc sinh: Âc sgk, soản bi. D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : Líp 10b v¾ng : Líp 10b v¾ng : ……… ……… ……… II. KIÃØM TRA BI C: III. NÄÜI DUNG BI MÅÏI A §Ỉt vÊn ®Ị : Trong cc sèng hµng ngµy con ngêi giao tiÕp víi nhau b»ng ph¬ng tiƯn v« cïng quan träng. §ã lµ ng«n ng÷. Kh«ng cã ng«n ng÷ th× kh«ng thĨ cã kÕt qu¶ cao cđa bÊt cø hoµn c¶nh giao tiÕp nµo. Bëi v× giao tiÕp lu«n phơ thc vµo hoµn c¶nh vµ nh©n vËt giao tiÕp. §Ĩ thÊy ®ỵc ®iỊu ®ã, chóng ta t×m hiĨu bµi : Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. B TriĨn khai bµi d¹y : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc Gv hỉåïng dáùn hc sinh tçm hiãøu ngỉỵ liãûu theo hãû thäúng cáu hi trong sạch giạo khoa: - Xạc âënh nhán váût giao tiãúp, cỉång vë v mäúi quan hãû giỉỵa h? - Hoảt âäüng láưn lỉåüt âäøi vai âỉåüc tiãún hnh củ thãø nhỉ thãú no? - Hon cnh giao tiãúp? - Näüi dung giao tiãúp, mủc âêch giao tiãúp? ( H/s th¶o ln nhãm) C¸c nh©n vËt tham gia giao tiÕp qua bµi nµy? Ho¹t ®éng giao tiÕp ®ã diƠn ra trong hoµn c¶nh nµo? Néi dung giao tiÕp? §Ị tµi? Cã nh÷ng vÊn ®Ị c¬ b¶n nµo? Mơc ®Ých cđa giao tiÕp? I.THÃÚ NO L HOẢT ÂÄÜNG GIAO TIÃÚP BÀỊNG NGÄN NGỈỴ 1. Tçm hiãøu ngỉỵ liãûu: - Nhán váût giao tiãúp: vua v cạc bä lo. Vua l ngỉåìi âỉïng âáưu âáút nỉåïc, cạc bä lo l ngỉåìi l ngỉåìi tøi cao, nhiãưu kinh nghiãûm trong cüc säúng. Quan hãû giỉỵa h l quan hãû vua täi, qn tháưn. - Cạc nhán váût giao tiãúp láưn lỉåüt âäøi vai cho nhau: vua hi, cạc bä lo tr låìi. - Hoảt âäüng giao tiãúp diãùn ra åí âiãûn Diãn Häưng, trong hon cnh âáút nỉåïc ta bë qn Mäng Cäø xám lỉåüc, thãú giàûc ráút mảnh khiãún khäng êt ngỉåìi nao nụng. - Hoảt âäüng giao tiãúp trãn hỉåïng vo näüi dung: Hi kiãún cạc bä lo nãn ha hay nãn âạnh -> Váún âãư hãû trng quút âënh váûn mãûnh qúc gia.  Mủc âêch ca cüc giao tiãúp: bn bảc âãø thäúng nháút sạch lỉåüc âäúi phọ våïi k th. Cüc giao tiãúp â âi âãún sỉû thäúng nháút hnh âäüng -> Âảt âỉåüc mủc âêch. 2. T×m hiĨu qua bµi Tỉng quan v¨n häc ViƯt Nam: - Nh©n vËt giao tiÕp: Ngêi viÕt s¸ch, h/s toµn qc. ®é ti tõ 15- 65. Gi¸o s, TiÕn sÜ, ®Õn h/s líp 10 9 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG kiÕn thøc Ph¬ng tiƯn giao tiÕp ®ỵc thĨ hiƯn ntn? Qua 2 bµi tËp em rót ra kÕt ln g×? Trãn cå såí tçm hiãøu ngỉỵ liãûu theo hãû thäúng cáu hi trong sạch giạo khoa, Hs rụt ra kãút lûn vãư vãư hoảt âäüng giao tiãúp bàòng ngän ngỉỵ, vãư cạc nhán täú giao tiãúp v 2 quạ trçnh trong hoảt âäüng giao tiãúp. THPT. - Hoµn c¶nh giao tiÕp: Cã tỉ chøc gi¸o dơc, ch¬ng tr×nh quy ®Þnh chung hƯ thèng trêng PT. - Néi dung: C¸c bé phËn cÊu thµnh VHVN; Ph¸c ho¹ tiÕn tr×nh p. triĨn cđa lÞch sư vh, thµnh tùu cđa nã; Nh÷ng nÐt lín vỊ néi dung- nghƯ tht. - Mơc ®Ých: Cung cÊp tri thøc cÇn thiÕt cho ngêi häc: Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cđa nỊn v¨n häc ViƯt Nam. - Ph¬ng tiƯn giao tiÕp: Sd ng«n ng÷ cđa vb khoa häc: Bè cơc râ rµng, cã hƯ thèng. LÝ lÏ vµ dÉn chøng tiªu biĨu. II. Kãút lûn: Ghi nhí: ( SGK) - Hoảt âäüng giao tiãúp l hoảt âäüng trao âäøi thäng tin ca con ngỉåìi trong x häüi, âỉåüc tiãún hnh ch úu bàòng phỉång tiãûn ngän ngỉỵ (dảng nọi hồûc viãút), nhàòm thỉûc hiãûn nhỉỵng mủc âêch vãư nháûn thỉïc, tçnh cm, hnh âäüng. - Mäùi hoảt âäüng giao tiãúp gäưm hai quạ trçnh: tảo láûp vàn bn (do ngỉåìi nọi, ngỉåìi viãút thỉûc hiãûn) v lénh häüi vàn bn (do ngỉåìi nghe, ngỉåìi âc thỉûc hiãûn). Hai quạ trçnh ny diãùn ra trong quan hãû tỉång tạc. - Trong hoảt âäüng giao tiãúp cọ sỉû chi phäúi ca cạc nhán täú: nhán váût giao tiãúp, hon cnh giao tiãúp, näüi dung giao tiãúp, mủc âêch giao tiãúp, phỉång tiãûn v cạch thỉïc giao tiãúp. IV. CNG CÄ - DÀÛN D : Phán têch cạc nhán täú giao tiãúp qua vàn bn Täøng quan vàn hc Viãût Nam.; Âc v soản bi Khại quạt vàn hc dán gian Viãût Nam Ngày soạn / /200 Ngày dạy 10B .- / ; 10B .- / .; 10B .- / . Tiãút 4 Âc vàn KHẠI QUẠT VÀN HC DÁN GIAN VIÃÛT NAM A. MỦC TIÃU BI HC: Giụp hc sinh I. Kiãún thỉïc: Nàõm âỉåüc vë trê v âàûc trỉng cå bn ca vàn hc dán gian Viãût Nam v âënh nghéa vãư cạc thãø loải ca bäü pháûn vàn hc ny. 10 [...]... vàn hc dán gian, thãø hiãûn sỉû gàõn bọ máût thiãút ca vàn hc dán gian våïi nhỉỵng sinh hoảt khạc nhau trong âåìi säúng cäüng âäưng II NHỈỴNG THÃØ LOẢI CHÊNH 1 Tháưn thoải 2 Sỉí thi dán gian 3 Truưn thuút 4 Truûn cäø têch 5 Truûn cỉåìi dán gian 6 Truûn ngủ ngän 7 Tủc ngỉỵ 8 Cáu âäú 9 Ca dao dán ca 10 V 11 Truûn thå dán gian 12 Cạc thãø loải sán kháúu dán gian III.NHỈỴNG GIẠ TRË CÅ BN CA VÀN HC DÁN GIAN... sàõc riãng ca vàn hc dán täüc Tọm lải: Vàn hc dán gian cọ giạ trë to låïn: Giỉỵ gçn, phạt triãøn ngän ngỉỵ dán täüc, ni dỉåỵng tám häưn nhán dán, tạc âäüng mảnh m âãún sỉû ra âåìi v phạt triãøn ca vàn hc viãút IV CNG CÄÚ: Hs nhàõc lải cạc näüi dung cå bn ca bi hc V DÀÛN D: Giåì sau thỉûc hnh bi Hoảt âäüng giao tiãúp bàòng ngän ngỉỵ Ngày soạn / /200 Ngày dạy 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút 5 Tiãúng... Giåì sau hc tiãúp bi Ngày soạn: / /200 Ngày dạy: 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút 9 - Âc vàn CHIÃÚN THÀÕNG MTAO MXÁY (tt) Trêch Âàm Sàn - Sỉí thi Táy Ngun D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ……… II KIÃØM TRA BI C: Cáu hi: Trçnh by vãư nhỉỵng dàûc trỉng cå bn nháút ca vàn hc dán gian III NÄÜI DUNG BI MÅÏI §Ỉt vÊn ®Ị: Víi ngêi... BN CA VÀN HC vàn hc dán gian (Trng DÁN GIAN VIÃÛT NAM tám) 1.Vàn hc dán gian l nhỉỵng tạc pháøm Hs tho lûn k tỉìng nghãû thût ngän tỉì truưn miãûng (tênh âàûc trỉng theo hãû thäúng truưn miãûng) cáu hi: a.Vàn hc dán gian l nhỉỵng tạc pháøm Vç sao nọi vàn hc dán nghãû thût ngän tỉì gian l nhỉỵng sạng tạc - - Ngän tỉì l cháút liãûu tảo nãn tạc pháøm nghãû thût ngän tỉì? vàn hc dán gian - - Ngän tỉì trong... Quạ trçnh xáy thnh chãú n â âỉåüc tạc gi dán gian miãu t NỘI DUNG kiÕn thøc A.TÇM HIÃØU CHUNG I Thãø loải: truưn thuút (l loải truûn kãø vãư sỉû kiãûn, nhán váût lëch sỉí theo xu hỉåïng l tỉåíng họa, qua âọ thãø hiãûn sỉû ngỉåỵng mäü v tän vinh ca nhán dán ta) II.Tạc gi: dán täüc Kinh III Xút xỉ ï: xút phạt tỉì sỉû tháût lëch sỉí: lng Cäø loa v Loa Thnh, tỉì nhán váût lëch sỉí: vua An Dỉång Vỉång Vàn... hc tiãúp bi Lm vàn: Láûp dn trong vàn tỉû sỉû - Ngày soạn: / /200 Ngày dạy: 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút 11, 12 - Âc vàn TRUÛN AN DỈÅNG VỈÅNG V M CHÁU TRNG THY D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ……… II KIÃØM TRA BI C: III NÄÜI DUNG BI MÅÏI §Ỉt vÊn ®Ị: Dùng níc khã mét, gi÷ níc khã tr¨m lÇn,... thãø tham gia sạng tạc vàn hc dán gian l ai? Quạ trçnh sạng tạc táûp thãø diãùn ra nhỉ thãú no? Tçm hiãøu nhỉỵng thãø loải chênh ca vàn hc dán gian Hs nãu ngàõn gn khại niãûm tỉìng thãø loải, tçm dáùn chỉïng minh ha Tçm hiãøu nhỉỵng giạ trë cå bn ca vàn hc dán gian Âënh hỉåïng: - Hs nãu cạc giạ trë ca vàn hc dán gian - Gv hỉåïng dáùn Hs tçm hiãøu näüi dung ca cạc giạ trë, phán têch dáùn chỉïng minh ha... dảy  Hc sinh : Âc sgk, soản bi 13 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ……… II KIÃØM TRA BI C: - Thãú no l hoảt âäüng giao tiãúp? Quạ trçnh diãùn ra? Cạc nhán täú quan trng ca hoảt âäüng giao tiãúp?... quan hãû gáưn gi, thán thiãút Låìi ca chạu thãø hiãûn sỉû q mãún, låìi ca äng thãø hiãûn sỉû thán tçnh, áu úm Bi 3: Mủc âêch giao tiãúp ca Häư Xn Hỉång: bäüc bảch vãư v âẻp, thán pháûn chçm näøi ca bn thán cng nhỉ ca ngỉåìi phủ nỉỵ nọi chung dỉåïi thåìi phong kiãún Ngỉåìi âc â càn cỉïa vo hãû thäúng tỉì âa nghéa (tràõng: mu ca bäüt bạnh, mu da thiãúu nỉỵ ) âãø hiãøu näüi 14 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN... bi D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ……… II KIÃØM TRA BI C: 15 ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cáu hi: mún hoảt âäüng giao tiãúp âảt hiãûu qu, cáưn chụ tåïi cạc nhán täú no? Vç sao? III NÄÜI DUNG BI MÅÏI §Ỉt vÊn ®Ị: V¨n b¶n lµ . 91 văn Văn bản văn học 87. Văn bản văn học 92 Tiếng Việt Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối. 88. 93 văn Nội dung và hình thức của văn bản văn. học 94 Làm văn Các thao tác nghị luận. 95 văn Tổng kết văn học (chuẩn bị kiểm tra cuối năm) 91. 96 TuÇn 32 97 93. 98 3 ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN * *
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ), Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ), , Hổồùng dỏựn tỗm hióứu vn baớn 1Tỏm traỷng cuớa chaỡng trai trón õổồỡng, Vung giáo non sông trải mấy thu Ngọn giáo non sông trải mấy thâu,, Cảnh mùa hè: 6 câu đầu. Rổi hóng mát thuở ngày trờng Tâm sự của tác giả. Lẽ có ngu cầm đàn 1 tiếng, ổn định lớp - kiểm tra sĩ số: Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ Tióứu dỏựn - Tióứu Thanh kyù laỡ tỏỷp thồ hoỷc tỏỷp oỹc - so saùnh baớn dởch, Hai c©u thùc. Hai c©u kÕt., Phong cạch ngän ngỉỵ sinh hoảt 1 Nhỉỵng dàûc trỉng cå bn ca PC, Tạc gi: l thiãưn sỉ 915 - 99o, hc Vàn bn: - L bi thå cọ tãn tạc gi såïm nháút, Taùc giaớ: 1298 - 1370, nọứi tióỳng Vn baớn: - Caùc hỗnh aớnh:, Cđng cè: ÁØn dủ Bi táûp 1