Giáo án Ngữ văn 10 - ct chuẩn, trọn bộ

18 716 9
Giáo án Ngữ văn 10 - ct chuẩn, trọn bộ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN GV: Lª nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngy soản: 16 thạng 8 nàm 2009 Ngày dạy : / Täøng quan nãưn vàn hc Viãût Nam A. MỦC TIÃU BI HC: Giụp hc sinh I. Kiãún thỉïc: Nàõm âỉåüc mäüt cạch âải cỉång hai bäü pháûn låïn ca vàn hc Viãût Nam (vàn hc dán gian v vàn hc viãút), nàõm âỉåüc mäüt cạch khại quạt quạ trçnh phạt triãøn ca vàn hc viãút Viãût Nam v nhỉỵng näüi dung thãø hiãûn con ngỉåìi Viãût Nam trong vàn hc. II. K nàng: Biãút váûn dủng tri thỉïc âãø tçm hiãøu v hãû thäúng họa nhỉỵng tạc pháøm â hc v s hc ca vàn hc Viãût Nam. III. Thại âäü: Trán trng nãưn vàn hc dán täüc B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Phạt váún - Diãùn ging C.CHØN BË GIẠO CỦ:  Giạo viãn: Âc ti liãûu, thiãút kãú bi dảy  Hc sinh: Âc sgk, soản bi. D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b5 v¾ng : ………………………………… ………………………… II. KIÃØM TRA BI C: III. NÄÜI DUNG BI MÅÏI: LÞch sư v¨n häc cđa bÊt cø d©n téc nµo ®Ịu lµ lÞch sư t©m hån cđa d©n téc Êy. §Ĩ cung cÊp cho c¸c em nhËn thøc nh÷ng nÐt lín vỊ v¨n häc níc nhµ, chóng ta sÏ t×m hiĨu qua bµi “ Tỉng quan v¨n häc ViƯt Nam .“ Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc ? Em hiĨu thÕ nµo lµ tỉng quan v¨n häc ViƯt Nam? Ho¹t ®éng 1: ? VHVN gåm mÊy bé phËn lín? - H/s ®äc phÇn nµy ë sgk ? H·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt lín cđa vhdg? - GV lu ý cho HS - Tỉng quan VHVN lµ c¸ch nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ mét c¸ch tỉng qu¸t nh÷ng nÐt lín cđa VHVN. I. C¸c bé phËn hỵp thµnh cđa v¨n häc ViƯt Nam: - VHVN gåm 2 bé phËn lín: - VHDG - VH viÕt 1. V¨n häc d©n gian: + Kh¸i niƯm: lµ nh÷ng s¸ng t¸c tËp thĨ cđa nh©n d©n lao ®éng ®ỵc trun miƯng tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c. • Lu ý: Cã nh÷ng trÝ thøc tham gia s¸ng t¸c song s¸ng t¸c ®ã ph¶i tu©n thđ ®Ỉc trng cđa VHDG vµ trë thµnh tiÕng nãi , t×nh c¶m chung cđa cđa nd. + ThĨ lo¹i: 1 Giáo án ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN GV: Lê nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV cho h/s kể một vài tp thuộc các thể loại trên. - GV phân tích. - Gọi 1 h/s đọc bài. ? Hãy trình bày khái quát nội dung của VH viết? - GV phân tích cho h/s thấy rõ nguồn gốc của 3 loại chữ này. - GV minh hoạ bằng 1 số tp. Hoạt động 2: ? Nhìn tổng quát, VHVN có mấy thời kỳ phát triển ? - GV bổ sung thêm kiến thức. ? Nét lớn truyền thống thể hiện trong VHVN là gì? - Gọi h/s đọc phần này ? Thời kỳ này VH có nét gì đáng chú ý ? ? Vì sao nó lại có sự ảnh hởng của VHTĐ T. Quốc? - Vì các triều đại pk phơng Bắc sang xâm lợc nớc ta. Là lý do quyết định VH viết chữ Hán. ? Em có suy nghĩ gì về sự phát - Truyện cổ dân gian: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ tích, truyện cời, truyện ngụ ngôn. - Thơ ca dân gian: Tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ. - Sân khấu dân gian: Chèo, tuồng, cải lơng. + Đặc trng: - Tính truyền miệng. - Tính tập thể. - Tính thực hành trong các sinh hoạt khác nhau của đ/s cộng đồng. 2. Văn học viết: + Khái niệm: Là sáng tác của trí thức đợc ghi lạibằng chữ viết; Là sáng tạo của cá nhân, VH viết mang dấu ấn tác giả. + Hình thức: đợc ghi bằng 3 thứ chữ: Hán, Nôm, Quốc ngữ + Thể loại: Phát triển theo từng thời kỳ. TK X- hết TK XIX: Chữ Hán: -Văn xuôI tự sự: Truyện kí, văn chính luận, tt chơng hồi. - Thơ: cổ phong, Đờng luật, từ khúc. - Văn biền ngẫu: Phú, cáo, văn tế. Chữ Nôm: Thơ Nôm Đờng luật, truyện thơ, ngâm khúc, hát nói. Từ TK XX đến nay: - Tự sự: truyện ngắn, tiểu thuyết, kí. - Trữ tình: Thơ, trờng ca. - Kịch: kịch nói II. Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam: + VHVN có 2 thời kỳ phát triển: - Từ TK X- hết TK XIX: VH trung đại - Từ TK XX- nay: VH hiện đại + Truyền thống VHVN thể hiện 2 nét lớn: - CN yêu nớc - CN nhân đạo 1. Thời kỳ VH trung đại: + Là nền VH viết bằng chữ Hán và chữ Nôm + Nó có sự ảnh hởng của nền VHTĐ tơng ứng( VHTĐ Trung Quốc). + Sự p. triển của thơ Nôm gắn liền với sự trởng thành và những nét truyền thống VHTĐ. Đó là lòng yêu n- 2 Giáo án ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN GV: Lê nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * triển thơ Nôm của VHTĐ ? - Gọi h/s đọc ở sgk. ? Tại sao gđ này lại có tên gọi ấy? ớc, tinh thần nhân đạo và hiện thực. Nó thể hiện tinh thần ý thức dân tộc đã p. triển cao. D2 : Tiến trình dạy học: 1. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số + chuẩn bị sách vở Lớp 10b5 vắng : 2. Bài cũ: ? Vẽ sơ đồ và phân tích các bộ phận hợp thành văn học Việt Nam 3. Giới thiệu bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức ? VH thời kỳ này đợc chia làm mấy gđ? Mỗi gđ có đặc điểm gì? - GV bổ sung kiến thức về đặc điểm của các gđ. ? Về thể loại VH thời kỳ này có gì đáng chú ý? ? Nhìn một cách khái quát ta có thể rút ra quy luật gì về VHVN ? 2. Thời kỳ VH hiện đại: + Nó đợc p. triển trong thời đại mà quan hệ sản xuất chủ yếu dựa vào HĐH. Mặt khác những luồng t tởng tiến bộ nh những luồng gió mới thổi vào VN làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách cảm và cả cách nói của ngời VN. Nó chịu ảnh hởng của VH phơng Tây. + VHHĐ đợc chia làm 4 gđ nhỏ: - Từ TK XX- 1930 - Từ 1930- 1945 - Từ 1945- 1975 - Từ 1975- nay Từ TK XX- 1930: - VHVN tiếp xúc với nền VH Châu Âu - Là nền VH tiếng việt viết bằng chữ quốc ngữ - T. giả: T. Đà; HN Phách; HB Chánh Từ 1930- 1945: - Xuất hiện nhiều tên tuổi lớn: T. Lam; N. Tuân; X. Diệu; VT Phụng; H. Cận; N Cao - Nhiều thể loại mới ngày càng hoàn thiện. - X. hiện nhiều dòng VH. Từ 1945- 1975: - Nhiều nhà thơ đã đi theo CM: N Cao; Lê Anh Xuân; Dơng Thị Xuân Quý - Thành tựu chủ yếu là dòng VH yêu nớc và CM: HC Minh; Tố Hữu; Sóng Hồng - Truyện và tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh là thành tựu lớn của VH . Từ 1975- nay: - Phản ánh công cuộc cd CNXH, CNH- HĐH đất n- ớc => VHVN đạt đợc giá trị đặc sắc về nd và nt với nhiều tg đợc công nhận là danh nhân văn hoá thế 3 Giáo án ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN GV: Lê nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * Hoạt động 3: GV: Văn học là nhân học. Con ngời là đối tợng phản ánh, biểu hiện trung tâm của văn học. VHVN thể hiện t tởng, tình cảm, văn hoá, đạo đức, thẩm mĩ của con ngời VN trong nhiều mối quan hệ đa dạng. ? Mqh giữa con ngời với tg tự nhiên đợc thể hiện ntn ? ? TY thiên nhiên thể hiện ntn trong VH? - GVđa dẫn chứng minh hoạ. - H/s đọc bài. ? Mối quan hệ đó đợc thể hiện ntn ? ? Mối quan hệ xã hội đợc phản ánh ntn ? ? VHVN phản ánh ý thức bản thân ntn? giới nh N. Trãi; N Du; HC Minh. Nhiều tp đã đợc dịch ra nhiều thứ tiếng trên t.giới. VHVN với những khả năng và sự sáng tạo đã xây dựng đợc vị trí riêng trong VH nhân loại. III. Con ng ời Việt Nam qua văn học: 1.Con ng ời VN trong q.hệ với t.giới tự nhiên: - Dới hình thức độc đáo của t duy huyền thoại, vhdg đã kể lại quá trình nhận thức, cải tạo, chinh phục thế giới tự nhiên để xd c. sống . - Tình yêu thiên nhiên: + VHDG: H. ảnh núi, sông, đồng lúa, cánh cò, vầng trăng + VHTĐ: H. ảnh thiên nhiên thờng gắn liền với lý t- ởng đạo đức thẩm mĩ. Tùng, cúc, mai: Tợng trng cho nhân cách cao thợng; Các đề tài ng, tiều, canh, mục: Lý tởng thanh cao, ẩn dật không màng danh lợi của các nhà nho. + VHHĐ: Thể hiện ở t.y quê hơng đất nớc, đặc biệt là t.y đôi lứa: Hơng thơm của sen, bông bởi, sóng biển, ma xuân th ờng gắn liền với kỷ niệm đẹp của t.y. 2.Con ng ời trong q. hệ quốc gia, dân tộc: - Một nền VH yêu nớc có giá trị nhân văn sâu sắc xuyên suốt lịch sử VHVN. + TY quê hơng xứ sở + TY Tổ quốc: lòng căm thù giặc, dám xả thân vì nghĩa lớn. + Phẩm chất tiên phong chống đế quốc của nền VHCM VN thế kỷ XX 3.Con ng ời VN trong q. hệ xã hội : - Ước mơ về một xh công bằng. - Lên tiếng tố cáo, phê phán cácthế lực chuyên quyền và bày tỏ lòng cảm thông với những ngời dân bị áp bức. - CN yêu nớc, nhân đạođang xd đợc những mầu ngời lý tởng. Con ngời vừa biết phát huy truyền thống vừa biết làm giàu cho qh, đất nớc, cho mình. 4.Con ng ời VN và ý thức về bản thân: + ý thức cá nhân: có 2 p. diện: Thân và tâm: song song tồn tại nhng không đồng nhất. 4 Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN GV: Lª nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ? Th©n vµ T©m lµ g×? ( Th¶o ln nhãm) - thĨ x¸c vµ t©m hån; B¶n n¨ng vµ v¨n ho¸; T. tëng vÞ kû vµ tt vÞ tha; ý thøc c¸ nh©n vµ ý thøc céng ®ång. ? Xu híng chung cđa VHVN khi xd mÉu ngêi lý tëng lµ g×? - Xu híng chung cđa VHVN lµ xd mét ®¹o lý lµm ngêi víi phÈm chÊt tèt ®Đp: nh©n ¸i, chung thủ, t×nh nghÜa, vÞ tha, s½n sµng x¶ th©n v× sù nghiƯp chÝnh nghÜa, ®Êu tranh chèng chđ nghÜa kh¾c kû cđa t«n gi¸o, ®Ị cao qun sèng con ngêi c¸ nh©n nhng kh«ng chÊp nhËn chđ nghÜa c¸ nh©n. 4.Cđng cè: - VÏ s¬ ®å c¸c bé phËn hỵp thµnh VHVN - GV chèt l¹i néi dung chÝnh cđa bµi häc 5.DỈn dß: - Xem l¹i kiÕn thøc võa häc - Chn bÞ bµi: Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. E. RÚT KINH NGHIỆM: - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------ Tiãút 3 Ngy soản: 18 thạng 8 nàm 2009 Tiãúng Viãût Hoảt âäüng giao tiãúp bàòng ngän ngỉỵ A. MỦC TIÃU BI HC: Giụp hc sinh I. Kiãún thỉïc: Nàõm âỉåüc kiãún thỉïc cå bn vãư hoảt âäüng giao tiãúp bàòng ngän ngỉỵ, vãư cạc nhán täú giao tiãúp v 2 quạ trçnh trong hoảt âäüng giao tiãúp. II. K nàng: Biãút xạc âënh cạc nhán täú giao tiãúp trong mäüt hoảt âäüng giao tiãúp, náng cao nàng lỉûc giao tiãúp khi nọi, khi viãút v nàng lỉûc phán têch, lénh häüi khi giao tiãúp. III. Th¸i ®é : giao tiÕp cã v¨n ho¸ B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Phạt váún - Diãùn ging 5 Giáo án ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN GV: Lê nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * C.CHUỉN Bậ GIAẽO CU: Giaùo vión: oỹc taỡi lióỷu, thióỳt kóỳ baỡi daỷy Hoỹc sinh: oỹc sgk, soaỷn baỡi. D. TIN TRầNH BAèI DAY I. ỉN ậNH LẽP - KIỉM TRA Sẫ S Lớp 10b5 vắng : II. KIỉM TRA BAèI CUẻ: III. NĩI DUNG BAèI MẽI A Đặt vấn đề : Trong cuộc sống hàng ngày con ngời giao tiếp với nhau bằng phơng tiện vô cùng quan trọng. Đó là ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ thì không thể có kết quả cao của bất cứ hoàn cảnh giao tiếp nào. Bởi vì giao tiếp luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh và nhân vật giao tiếp. Để thấy đợc điều đó, chúng ta tìm hiểu bài : Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. B Triển khai bài dạy : Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1 - Gọi 2 h/s đọc vb ? Các nhân vật giao tiếp nào tham gia trong hoạt động giao tiếp ? Hai bên có cơng vị và quan hệ với nhau ntn ? ? Ngòi nói nhờ ngôn ngữ biểu đạt nội dung t tởng tình cảm của mình thì ngời đối thoại làm gì để lĩnh hội đợc nội dung đó? ? Hoạt động giao tiếp diễn ra trong hoàn cảnh nào? ? Hoạt động giao tiếp đó hớng vào nội dung gì? ? Mục đích của giao tiếp là gì? Cuộc giao tiếp có đạt đợc mục đích đó không ? ( H/s thảo luận nhóm) ? Các nhân vật tham gia giao tiếp qua bài này? I. Tìm hiểu chung: 1. Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi: - Nhân vật tham gia giao tiếp : Vua và các lão trong hội nghị. - Cơng vị khác nhau: Vua cai quản đất nớc, chăn dắt trăm họ. Các lão là những ngời có tuổi đã từng giữ trọng trách trong triều đợc vua mời đến dự hội nghị. - Ngời tham gia giao tiếp phải đọc hoặc nghe xem ngời nói nói những gì để lĩnh hội nội dung mà ngời nói phát ra. Các lão nghe vua hỏi: Liệu tính ntn khi quân Mông Cổ tràn đến. Các lão xôn xao tranh nhau nói. Lúc ấy vua lại là ngời nghe. -Hoàn cảnh: Diễn ra ở Điện Diên Hồng. Lúc đó quân Nguyên Mông kéo 50 vạn quân ồ ạt sang xâm lợc nớc ta. - Nội dung: đề cập tới vấn đề hệ trọng: Sự mất còn của quốc gia dân tộc, mạng sống của con ngời. - Mục đích giao tiếp: Lờy ý kiến mọi ngời, thăm dò lòng dân để hạ đạt mệnh lệnh quyết tâm giữ gìn đất nớc trong hoàn cảnh lâm nguy. Cuộc giao tếp đó đã đạt mục đích. 2. Tìm hiểu qua bài Tổng quan văn học Việt Nam: - Nhân vật giao tiếp: Ngời viết sách, h/s toàn quốc. độ tuổi từ 15- 65. Giáo s, Tiến sĩ, đến h/s lớp 10 THPT. - Hoàn cảnh giao tiếp: Có tổ chức giáo dục, chơng 6 Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN GV: Lª nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ? Ho¹t ®éng giao tiÕp ®ã diƠn ra trong hoµn c¶nh nµo? ? Néi dung giao tiÕp? §Ị tµi? Cã nh÷ng vÊn ®Ị c¬ b¶n nµo? ? Mơc ®Ých cđa giao tiÕp? ? Ph¬ng tiƯn giao tiÕp ®ỵc thĨ hiƯn ntn? Ho¹t ®éng 2: ? Qua 2 bµi tËp em rót ra kÕt ln g×? - Gäi 2 h/s ®äc ghi nhí ®Ĩ kh¾c s©u kiÕn thøc. tr×nh quy ®Þnh chung hƯ thèng trêng PT. - Néi dung: C¸c bé phËn cÊu thµnh VHVN; Ph¸c ho¹ tiÕn tr×nh p. triĨn cđa lÞch sư vh, thµnh tùu cđa nã; Nh÷ng nÐt lín vỊ néi dung- nghƯ tht. - Mơc ®Ých: Cung cÊp tri thøc cÇn thiÕt cho ngêi häc: Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cđa nỊn v¨n häc ViƯt Nam. - Ph¬ng tiƯn giao tiÕp: Sd ng«n ng÷ cđa vb khoa häc: Bè cơc râ rµng, cã hƯ thèng. LÝ lÏ vµ dÉn chøng tiªu biĨu. II. Ghi nhí: ( SGK) 4. Cđng cè : - GV chèt l¹i néi dung bµi häc. 5. DỈn dß : - Xem l¹i néi dung kiÕn thøc bµi häc. - Xem tríc tiÕt 2 cđa bµi nµy( tiÕt Lun tËp) E. RÚT KINH NGHIỆM: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ Tiãút 4 Ngy soản: thạng nàm 200 Âc vàn Khại quạt vàn hc dán gian viãût nam A. MỦC TIÃU BI HC: Giụp hc sinh I. Kiãún thỉïc: Nàõm âỉåüc vë trê v âàûc trỉng cå bn ca vàn hc dán gian Viãût Nam v âënh nghéa vãư cạc thãø loải ca bäü pháûn vàn hc ny. II. K nàng: Biãút váûn dủng nhỉỵng tri thỉïc ca vàn hc dán gian, vãư vàn hc dán gian âãø tçm hiãøu v hãû thäúng họa nhỉỵng tạc pháøm â v s hc vãư vàn hc dán gian Viãût Nam. III. Thại âäü: Trán trng di sn vàn họa ca äng cha âãø lải. B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Phạt váún - Diãùn ging C.CHØN BË GIẠO CỦ: 7 Giáo án ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN GV: Lê nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * Giaùo vión: oỹc taỡi lióỷu, thióỳt kóỳ baỡi daỷy Hoỹc sinh: oỹc sgk, soaỷn baỡi. D. TIN TRầNH BAèI DAY I. ỉN ậNH LẽP - KIỉM TRA Sẫ S Lớp 10b7 vắng : Lớp 10b8 vắng : . II. KIỉM TRA BAèI CUẻ: - Giồùi thióỷu vóử caùc bọỹ phỏỷn vaỡ thaỡnh phỏửn cuớa nóửn vn hoỹc Vióỷt Nam - Chổùng minh vióỷc chuyóứn tổỡ phaỷm truỡ trung õaỷi sang hióỷn õaỷi laỡ mọỹ bổồùc phaùt trióứn lồùn lao sỏu sừc cuớa vn hoỹc Vióỷt Nam - Nóu nhổợng õỷc õióứm nọứi bỏỷt cuớa tỏm họửn Vióỷt Nam õổồỹc thóứ hióỷn qua vn hoỹc III. NĩI DUNG BAèI MẽI A Đặt vấn đề Tôi yêu truyện cổ nớc tôi Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa Thơng ngời rồi mới thơng ta Yêu nhau cách mấy núi xa cũng tìm ở hiền thì lại gặp lành Ngời ngay lại gặp ngời tiên độ trì ( Lâm Thị Mỹ Dạ) Cho đến những câu ca dao: Trên đồng cạn, dới đồng sâu Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa Truyện cổ đến ca dao, dân ca, tục ngữ, câu đối, chèo, tuồngTất cả là biểu hiện cụ thể của vhdg. Bài Khái quát VHDG Việt Nam sẽ giúp chúng ta hiểu điều này. B Triển khai bài dạy : Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: ? VHDG là gì? ? Tại sao VHDG là nghê thuật ngôn từ? - GV phân tích rõ k/n cho học sinh hiểu. Hoạt động 2: - Gọi 1 h/s đọc phần I ở sgk. ? VHDG có những đặc trng cơ bản nào? I.Khái niệm VHDG: Là những tp nghệ thuật ngôn từ truyền miệng đợc tập thể sáng tạo nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho những sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. - Bỡi bất cứ một văn nghệ thuật nào cũng đợc sáng tạo bằng nghệ thuật ngôn ngữ. II. Đặc tr ng cơ bản của VHDG: 3 đặc trng: - Tính truyền miệng - Tính tập thể - Tính thực hành 1. Tính truyền miệng: 8 Giáo án ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN GV: Lê nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ? Vì sao vhdg có tính truyền miệng? ? Em hiểu thế nào là tính tập thể? ? Em hiểu thế nào là tính thực hành của vhdg? Hoạt động 3: ? Kể tên các thể loại vhdg mà em đã học và biết? - gọi 1 h/s đọc ? Thế nào là thần thoại? Kể 1 số tp thần thoại em đã học? - Gọi h/s đọc ? Thế nào là sử thi ? Kể 1 số tp? - GV: Quy mô rộng lớn: độ dài, phạm vi kể truyện + Sử thi Đẻ đất đẻ nớc của ngời Mờng dài 8503 câu. Ngôn ngữ vần nhịp: Sử thi Đăm Săn ? Thế nào là truyền thuyết? ? Em hiểu thế nào là nhân vật lịch sử? ? Xu hớng lý tởng hoá thể hiện ntn? ? Thế nào là truyện cổ tích? Đặc điểm? - Khi đó cha có chữ viết, để lu truyền ngời xa đã phải truyền miệng từ đời này sang đời khác( có dị bản). - Tính truyền miệng còn biểu hiện trong diễn xớng dân gian. 2. Tính tập thể: - VHDG tập thể sáng tác. - Mọi ngời có quyền tham gia bổ sung sữa chữa 3. VHDG gắn và phục vụ trực tiếp các s. hoạt khác nhau trong đ.sống cộng đồng: - Sáng tác phục vụ trực tiếp cho từng ngành nghề: Bài ca nghề nghiệp Bài ca nghi lễ III. Hệ thống thể loại của VHDG: 1. Thần thoai: Là loại hình tự sự dân gian thờng kể về các vị thần xuất hiện chủ yếu ở đời công xã nguyên thuỷ nhằm giải thích các hiện tợng tự nhiên, thể hiện khát vọng chinh phục tự nhiên. 2.Sử thi: Là tp tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữvần nhịp, xây dựng những hình tợng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng kể về những biến cố lớn lao trong đời sống cộng đồng. 3. Truyền thuyết: Kể về sự kiện và nhân vật lịch sử theo xu hớng lý t- ởng hoá, qua đó thể hiện sự ngỡng mộ tôn vinh của nhân dân đối với ngời có công với đất nớc - Nhân vật lịch sử: Có liên quan tới lịch sử nhng không phải là lịch sử: AD Vơng cầm sừng tê bảy tấc rẻ nớc về thuỷ phủ. - Xu hớng lý tởng hoá: nd gửi vào đó ớc mơ khát vọng của mình. 4. Cổ tích: Truyện kể về những con ngời bình thờng trong xã hội có phân chia đẳng cấp, thể hiện tinh thần nhân đạo, lạc quan của ndlđ. - Nội dung: thờng đề cập 2 vấn đề cơ bản: Số phận ngời nghèo khổ; Ước mơ đổi đời. - Nhân vật: Thờng là em út, con riêng, mồ côi - Quan niệm: ở hiền gặp lành, ở ác bị trừng trị. 5. Truyện ngụ ngôn: Truyện ngắn gọn có kết cấu chặt chẽ; Nhân vật th- ờng là bộ phận của ngời hoặc vật biết nói. Từ đó rút ra 9 Giáo án ngữ văn 10 chơng trình CHUẩN GV: Lê nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ? Nêu những nét cơ bản về truyện ngụ ngôn? ? Truyện cời có đặc điểm gì? ? Thế nào là tục ngữ ? - H/s lấy vd ? Thế nào là câu đố? ? Thế nào là ca dao? Ví dụ? ? Thế nào là vè ? ? Thế nào là truyện thơ? ? Thế nào là chèo? Ngoài chèo em còn biết có loại hình sân khấu dân gian nào khác? Hoạt động 4: - Gọi 1 h/s đọc ở sgk ? VHDG có những giá trị cơ bản nào về nd và nt ? ? Tại sao vhdg là kho tri thức ? ?Tính giáo dục của vhdg thể hiện ntn ? những kinh nghiệm triết lí sâu sắc. 6. Truyên c ời: Có kết cấu chặt chẽ, kết thúc bất ngờ. đợc xây dựng trên cơ sở mâu thuẩn cuộc sống làm bật lên tiếng cời nhằm mục đích giải trí và phê phán xã hội. 7. Tục ngữ: Là những câu nói ngắn gọn, hàm súc, có hình ảnh, vần, nhịp, đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn thờng đợc dùng trong giao tiếp hàng ngày của nd. 8 Câu đố: Là những bài văn vần hoặc câu nói có mô tả vật đó bằng hình ảnh, hình tợng khác lạ để ngời nghe tìm lời giải nhằm mục đích giải trí, rèn luyện t duy 9. Ca dao: Là những bài thơ trữ tình dân gian thờng là những câu hát có vần điệu đã bỏ đi tiếng đệm, tiếng láy nhằm diễn tả nội tâm con ngời. 10. Vè: Là tp tự sự dân gian có lời thơ mộc mạc kể về các sự kiện diễn ra trong xã hội nhằm thông báo và bình luận. 11. Truyện thơ: Là những tp dân gian bằng thơ giàu chất trữ tình diễn tả tâm trạng và suy nghĩ của con ngời khi hạnh phúc lứa đôi và công bằng xã hội bị tớc đoạt. 12. Chèo: Là tp sân khấu dân gian kết hợp yếu tố trữ tình và trào lộng ca ngợi những tấm gơng đạo đức và phê phán đả kích mặt trái của xã hội. IV. Những giá trị cơ bản của VHDG: 1. VHDG là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống của dân tộc: - Tri thức dân gian là nhận thức của nhân dân đối với cuộc sống quanh mình. Nó khác hẳn với nhận thức của g/c thống trị cùng thời về lịch sử xã hội. Đó là những kinh nghiệm mà nd ta đúc kết từ cuộc sống. - Tri thức ấy lại đợc trình bày bằng nghệ thuật ngôn từ của nhân dân nên nó sinh động và hấp dẫn ngời nghe. 2. VHDG có giá trị giáo dục sâu sắc: - Giáo dục tinh thần nhân đạo, tôn vinh những giá trị con ngời, yêu thơng con ngời và đấu tranh không mệt mỏi để giải phóng con ngời khỏi áp bức bất công. 3.VHDG có giá trị NT to lớn đóng vai trò quan trọng trong nền VH dân tộc. - Trí tởng tợng( thần thoại) - Xây dựng nhân vật thần kỳ( cổ tích) - Tạo tiếng cời. 10 [...]... tËp 4 : - H/s th¶o ln theo nhãm Ghi ra Yªu cÇu: giÊy ®¹i diƯn nhãm lªn tr×nh bµy - ViÕt ng¾n gän, cã më ®Çu, kÕt thóc C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt - §èi tỵng giao tiÕp lµ h/s toµn trêng - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm - Néi dung giao tiÕp: Lµm s¹ch m«i trêng - Hoµn c¶nh giao tiÕp: Nhµ trêng vµ ngµy m«i trêng thÕ giíi 4.Cđng cè: 5.DỈn dß: GV cho h/s nh¾c l¹i ghi nhí ë tiÕt 1 - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm - BTVN: Bµi... bµo) - Th©n bµi: Nªu lËp trêng chÝnh nghÜa cđa ta vµ d· t©m cđa Ph¸p - KÕt bµi: Kh¼ng ®Þnh sù th¾ng lỵi vµ nỊn ®éc lËp * Mơc ®Ých: - Vb1: Trun ®¹t kinh nghiƯm sèng - Vb2: Gäi sù c¶m th«ng cđa mäi ngêi - Vb3: Kªu gäi, khÝch lƯ, thĨ hiƯn qut t©m cđa mäi ngêi trong k/c chèng Ph¸p 2 Kh¸i niƯm, ®Ỉc ®iĨm: Xem phÇn ghi nhí( sgk) II C¸c lo¹i v¨n b¶n: 1 So s¸nh VB1,2 víi VB3: - Vb1,2 thc p/c ng«n ng÷ nghƯ tht -. .. + Vb thc p/c ng«n ng÷ nghƯ tht: - Gv: Trong ®êi sèng x· héi chóng - Ph¹m vi sd: réng r·i ta cã nhiỊu lo¹i VB - Mơc ®Ých giao tiÕp: víi tÊt c¶ c«ng chóng, b¹n ? Nªu nh÷ng®Ỉc ®iĨm c¬ b¶n cđa ®äc mçi lo¹i VB ? - Ng«n ng÷ h×nh tỵng giµu s¾c th¸i biĨu c¶m + Vb thc p/c ng«n ng÷ khoa häc: - Ph¹m vi sd: réng r·i - Mơc ®Ých giao tiÕp: Chuyªn s©u dµnh cho c¸c ngµnh khoa häc… - Ng«n ng÷ vµ nghƯ tht khoa häc cho... trong ®êi sèng - Ng«n ng÷: theo khu«n mÉu + Vb thc p/c ng«n ng÷ b¸o chÝ: - Ph¹m vi sd: réng r·i - Mơc ®Ých giao tiÕp: Dµnh cho c¸c phãng viªn giao tiÕp víi tÊt c¶ mäi ngêi - Ng«n ng÷: ChÝnh x¸c râ rµng 3 Ghi nhí: ( sgk) - Gäi 1 h/s ®äc ghi nhí 2 3 4 Cđng cè: GV nªu c©u hái cho h/s nh¾c l¹i 2 néi dung võa häc D¨n dß: - VËn dung kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ ph©n tÝch ®Ỉc ®iĨm c¸c VB mµ em yªu thÝch - TiÕt sau viÕt... ln: - Ph¹m vi sd: réng r·i - Mơc ®Ých giao tiÕp: Sư dơng réng r·i: - Ng«n ng÷ : râ rµng chỈt chÏ + Vb thc p/c ng«n ng÷ hµnh chÝnh c«ng vơ: - Ph¹m vi sd: réng r·i 15 Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 10 ch¬ng tr×nh CHN GV: Lª nam linh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * -. .. viãút v nàng lỉûc phán têch, lénh häüi khi giao tiãúp III Th¸i ®é : giao tiÕp cã v¨n ho¸ B PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Phạt váún - Diãùn ging C.CHØN BË GIẠO CỦ:  Giạo viãn: Âc ti liãûu, thiãút kãú bi dảy  Hc sinh : Âc sgk, soản bi D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b7 v¾ng : ……………………………… …………………………  Líp 10b8 v¾ng :……………………………………… …………………… II KIÃØM TRA BI C: - Thãú no l hoảt âäüng... th¬ häc ®ỵc g× ë ca dao? Ho¹t ®éng 5: ? Qua bµi häc em n¾m ®ỵc nh÷ng g×? - Gäi 1 h/s ®äc ghi nhí 4 Cđng cè: GV: Chèt l¹i néi dung chÝnh cđa bµi häc: ®Ỉc trng; ThĨ lo¹i; Gi¸ trÞ néi dung nghƯ tht cđa VHDG 5 DỈn dß: - VỊ nhµ häc bµi - Chn bÞ bµi ë nhµ: Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ ®Ĩ tiÕt sau häc -  - Tiãút 5 Tiãúng Viãût Ngy soản: thạng nàm 200 Hoảt âäüng giao tiãúp bàòng... bn B PHỈÅNG PHẠP GING DẢY: Phạt váún - Diãùn ging C.CHØN BË GIẠO CỦ:  Giạo viãn: Âc ti liãûu, thiãút kãú bi dảy  Hc sinh: Âc sgk, soản bi D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b7 v¾ng : …………………………… …………………………  Líp 10b8 v¾ng :…………………………………… …………………… II KIÃØM TRA BI C: Cáu hi: mún hoảt âäüng giao tiãúp âảt hiãûu qu, cáưn chụ tåïi cạc nhán täú no? Vç sao? III NÄÜI DUNG BI... ®iĨm g× ? - Gäi 1 h/s ®äc l¹i ghi nhí GV kh¾c s©u Ho¹t ®éng 2 ? VÊn ®Ị ®ỵc ®Ị cËp ®Õn trong mçi VB lµ v/® g×? Thc lÜnh vùc nµo trong c/s ? Tõ ng÷ sd trong mçi VB ? C¸ch thĨ hiƯn néi dung ? ? Tõ ®ã theo em mçi VB thc p/c ng«n ng÷ nµo? lµm n« lƯ - Kªu gäi mäi ngêi ®øng lªn ®¸nh giỈc b»ng tÊt c¶ vò khÝ trong tay - Kh¼ng ®Þnh níc ViƯt Nam ®éc lËp, th¾ng lỵi nhÊt ®Þnh vỊ ta * Bè cơc râ rµng : - Më bµi:... Ng«n ng÷ vµ hµnh ®éng giao tiÕp ®ỵc thùc hiƯn: ®· thùc hiƯn b»ng ng«n ng÷, hµnh ®éng - Chµo ( ch¸u chµo «ng ¹! ) nãi cơ thĨ nµo? Nh»m mơc ®Ých g× ? - Chµo ®¸p l¹i ( A Cỉ h¶ ? ) - Khen ( Lín tíng råi nhØ) - Hái ( Bè ch¸u cã gưi pin vµ ®µi lªn cho «ng kh«ng ?) - Tr¶ lêi ( Tha «ng, cã ¹ !) ? Trong lêi ngêi «ng c¶ 3 c©u ®Ịu lµ c©u + Trong 3 c©u cã 1 c©u ®Ĩ hái, 2 c©u cßn l¹i dïng cã h×nh thøc cđa c©u hái . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -

Ngày đăng: 17/09/2013, 09:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan