0

Giáo án Ngữ văn lớp 12 cơ ban

34 5,050 97

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Ngày soạn: 1 / 9 / 2008 Ngày giảng: TIẾT 1: Đọc văn KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX. A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu của VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết 1975 . - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hóa các kiến thức đã học về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX. B. Phương tiện dạy học: - SGK, SGV, thiết kế bài dạy. C. Phương pháp tiến hành - Hướng dẫn học sinh đọc kĩ SGK và trả lờ các câu hỏi trong phần đọc bài . - Cho học sinh thảo luận một số câu hỏi, sau đó nhấn mạnh những điểm quan trọng. D. Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: STT Líp sÜ sè V¾ng 1 12A8 2 12A9 2.Kiểm tra bài cũ. Giáo viên kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của hs. 3.Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Yêu cầu cần đạt I.Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 . 1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa. (HS đọc SGK) CH:từ năm 1945 đến năm 1975 VHVN ra đời trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? - Đường lối văn nghệ của Đảng Cộng sản, sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần tạo nên một nền văn học thống nhất trên đất nước ta. - Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ kéo dài suốt 30 năm đã tác động sâu sắc đến đời sống vật chất, tinh thần của dân tộc, trong đó văn học nghệ thuật, tạo nên ở văn học giai đoạn này những đặc điểm và tính chất riêng của một nền văn học hình thành, phát triển trong hoàn cảnh chiến tranh lâu dài và vô cùng ác liệt. - Nền kinh tế nghèo nàn và chậm phát triển. - Về văn hóa, từ năm 1945 đến 1975, điều kiện giao lưu bị hạn chế( chủ yếu tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của các nước XHCN như Liên Xô, Trung Quốc). Qua các chặng đường phát triển của văn học giai đoạn này, em hãy nêu khái quát yêu cầu của cuộc sồng đặt ra với văn nghệ ntn? - Những yêu cầu của cuộc sồng đặt ra với văn nghệ: + Văn chương không được nói nhiều chuyện buồn đau, chuyên tiêu cực, phản ánh tổn thất trong chiến đấu là văn chương lac điệu không lành mạnh. + Văn chương không được nói chuyện hưởng thụ, chuyện 1 hạnh phúc cá nhân. đề tài tình yêu cũng hạn chế. Nếu nêu, viết về tình yêu phải gắn với nhiệm vụ chiến đấu. + Văn chương phải phản ánh nhận thức con người, phân biệt rạch ròi giữa địch và ta, bạn và thù. + Văn chương thể hiện sự kết hợp giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. + Nhân vật trung tâm của vh phải là công nông binh. 2. Qúa trình phát triển và những thành tựu chủ yếu. - VHVN từ năm 1945 đến năm 1975 p. triển qua mấy chặng?. -Nêu thành tựu của mỗi chặng? a. Chặng đường từ năm 1945 đến 1954. -Nêu thành tựu của chặng đường văn học từ năm 1945 đến năm 1954? Em kết luận gì về thành tựu văn học giai đoạn này? - Một số tác phẩm trong những năm 1945-1946 đã phản ánh được không khí hồ hởi, vưi sướng đặc biệt của nhân dân ta khi đất nước vừa giành được độc lập( Ngọn Quốc kì, Hội nghị non sông .). - Từ cuối năm 1946, văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Văn học gắn bó sâu sắc với đời sống cách mạng và kháng chiến ; tập trung khám phá sức mạnh và những phẩm chất tốt đẹp của quần chúng nhân dân; thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai tất thắng của cuộc kháng chiến. - Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi chặng đường kháng chiến chống Pháp . Những tác phẩm tiêu biểu: Một lần tới Thủ đô và Trận phố Ràng của Trần Đăng, Đôi mắt và rừng nhật kí Ở rừng của Nam Cao, Làng của Kim Lân .Từ 1950, đã xuất hiện những tập truyện kí khá dày dặn: Vùng mỏ của Võ Huy Tâm, Xung kích của Nguyễn Đình Thi, Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc . - Thơ ca: đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. +Tiêu biểu là những tác phẩm: Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh, Bên kia sông Đuống của HCầm, Tây Tiến của QD, Đất nước của Nguyễn Đình Thi .đặc biệt là tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu. + Cảm hứng chính là tình yêu quê hương đất nước, lòng căm thù giặc, ca ngợi cuộc sống kháng chiến và con người kháng chiến. - Kịch: một số vở kịch xuất hiện gây sự chú ý lúc bấy giờ như Bắc Sơn, Những người ở lại của Nguyễn Huy Tưởng, Chị Hòa của Học Phi - Lí luận, phê bình văn học chưa phát triển nhưng đã những tác phẩm ý nghĩa quan trọng như bản báo cáo Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam của Trường Chinh, bài tiểu luận Nhận đường và tập Mấy vấn đề nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi. => Từ truyện ký đến thơ ca và kịch đều làm nổi bật hình ảnh quê hương, đất nước và những con người kháng chiến như bà mẹ, anh vệ quốc quân, chị phụ nữ, em bé liên lạc… Tất cả 2 đều thể hiện rất chân thực, gợi cảm. b. Chặng đường từ 1955 đến 1964 Nêu thành tựu của chặng đường văn học từ năm 1955 đến năm 1964? - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát được khá nhiều vấn đề và phạm vi của hiện thực đời sống như đề tài kháng chiến chống Pháp: Sống mãi với Thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng ; đề tài hiện thực đời sống trước Cách mạng: Tranh tối tranh sáng của Ng.C.Hoan, Mười năm của Tô Hoài; đề tài công cuộc xây dựng CNXH: Sông Đà của Ng.Tuân, Mùa lạc của Nguyễn Khải. - Thơ ca phát triển mạnh mẽ. Các tập thơ tập thơ xuất sắc ở chặng đường này gồm có: Gió lộng của Tố Hữu, Ánh sáng và phù sa của Chế L Viên, Riêng chung của Xuân Diệu, Đất nở hoa của H.Cận, Tiếng sóng của Tế Hanh . - Kịch nói phát triển . Tiêu biểu : Một đảng viên của Học Phi, Chị Nhàn và Nổi gió của Đào Hồng Cẩm. c. Chặng đường từ 1965 đến 1975. -Nêu thành tựu của chặng đường văn học từ năm 1965 đến năm 1975? - Văn học tập trung viết về kháng chiến chống Mĩ. Chủ đề bao trùm là ngợi ca tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. -Văn xuôi chặng đường này tập trung phản ánh cuộc sống chiến đấu và lao động, đã khắc họa khá thành công hình ảnh con người V.N anh dũng, kiên cường, bất khuất. + Từ tiền tuyến lớn, những tác phẩm truyện kí viết trong máu lửa của chiến tranh đã phản ánh nhanh nhạy và kịp thời cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam anh dũng như tác phẩm Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi, Rừng xà nu của Ng. T. Thành, Chiếc lược ngà của Ng.Quang Sáng . + Ở miền Bắc, truyện kí cũng phát triển mạnh. Tiêu biểu là kí chống Mĩ của Nguyễn Tuân; truyện ngắn của Nguyễn Thành Long, Nguyễn Kiên, Vũ Thị Hường .Tiểu thuyết cũng phát triển: Bão biển của Chu Văn, Cửa sông và Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu . -Thơ: đạt nhiều thành tựu xuất sắc, đánh dấu bước tiến lớn của nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ chặng đường này thể hiện rõ khuynh hướng mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, đồng thời tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. Nhiều tập thơ tiếng vang , tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn như: Máu và hoa của Tố Hữu, Hoa ngày thường, chim báo bão của Chế L.Viên, Vầng trăng quầng lửa của Phạm T.Duật, Gió lào cát trắng của X.Quỳnh, Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa . Lịch sử thơ ca chặng đường này đặc biệt ghi nhận sự xuất hiện và những đóng góp của thế hệ nhà thơ trẻ thời kì chống Mĩ: Phạm T. Duật, Nguyễn K. Điềm, Lê Anh Xuân, Lưu Q.Vũ, Bằng Việt, Nguyễn Mỹ, Xuân Quỳnh, Thanh Thảo . 3 -Kịch cũng những thành tựu đáng ghi nhận. Quê hương Việt Nam và Thời tiết ngày mai của Xuân Trình, Đại đội trưởng của tôi của Đào Hồng Cẩm là những vở kịch tạo được tiếng vang bấy giờ. d. Văn học vùng tạm chiếm từ 1945 - 1975. -Văn học vùng tạm chiếm đặc điểm gì đáng lưu ý?. - Dưới chế độ Mĩ và chính quyền Sài Gòn, bên cạnh xu hướng văn học tiêu cực vẫn tồn tại xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và cách mạng. Nội dung tư tưởng nói chung của xu hướng văn học này đều nhằm phủ định chế độ bất công và tàn bạo, lên án bọn cướp nước và bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước và ý thức dân tộc; kêu gọi, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, tập hợp lực lượng xuống đường đấu tranh. - Hình thức của những sáng tác này thường gọn nhẹ: thơ, truyện ngắn, phóng sự , bút kí. - Tác giả tiêu biểu: Vũ Hạnh, Trần Quang Long, Đông Trình, Sơn Nam, Võ Hồng, Lý Văn Sâm, Viễn Phương . 4. Củng cố Hãy tóm tẳt quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu của văn học giai đoạn này? 5 Dặn dò: - Học bài và làm bài tập phần luyện tập, trang 19. - Tìm đọc một số tác phẩm văn học giai đoạn này mà giáo viên đã giới thiệu. - Chuẩn bị bài mới: Soạn tiếp tiêt 2. ……………………………………………… Ngày soạn: 1 / 9 / 2008 Ngày giảng: TIẾT 2: Đọc văn KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX. A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm được một số đặc điểm bản của VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết 1975 . - Thấy được những đổi mới bước đầu của văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975, nhất là từ 1986 đến hết thế kỷ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hóa các kiến thức đã học về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX. B. Phương tiện dạy học: - SGK, SGV, thiết kế bài dạy. C. Phương pháp tiến hành - Hướng dẫn học sinh đọc kĩ SGK và trả lờ các câu hỏi trong phần đọc bài . - Cho học sinh thảo luận một số câu hỏi, sau đó nhấn mạnh những điểm quan trọng. D. Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: STT Líp sÜ sè V¾ng 4 1 12A8 2 12A9 2.Kiểm tra bài cũ. .- VHVN từ năm 1945 đến năm 1975 p. triển qua mấy chặng?. -Nêu thành tựu của mỗi chặng? 3.Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Yêu cầu cần đạt 3. Những đặc điểm bản của VHVN từ 1945 đến 1975 -Mặc dù các chặng đường văn học và mảng văn học vùng tạm chiếm tuy những đặc điểm riêng biệt song tất cả vẫn những điểm chung. Theo em đó là những đặc điểm nào?. a. Văn học vận động theo hướng cách mạng hoá, mang tính nhân dân sâu sắc. - Trong chiến tranh lực lượng nòng cốt, tính quyết định là công-nông-binh những lớp người này đều từ nhân dân mà ra.Mặt khác họ vừa là đối tương sáng tác vừa là đối tượng thưởng thức, vừa là lực lượng sáng tác. Vì vậy vh hướng về nhân dân, tính nhân dân và tính dân tộc. - Vận động theo xu hướng CM, vh nhiệm vụ phản ánh sự đổi đời của nhân dân, thức tỉnh tinh thần giác ngộ CM của nhân dân. - Nhân dân là người làm ra lịch sử. Một nền vh phát huy truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa của thời đại nên mang tính nhân dân, hướng về đại chúng và tinh thần dân tộc. b. Văn học gắn bó với vận mệnh chung của đất nước, tập trung vào hai đề tài chính: Tồ quốc và CNXH. c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. II. Vài nét khái quát về VHVN từ 1975 đến hết thế kỉ XX. 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa. -Em biết gì về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa nước ta từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX? - Căn cứ vào hoàn cảnh xã hội, lịch sử, văn hóa, hãy giải thích vì sao VHVN từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX phải đổi mới? -Với chiến thắng mùa xuân năm1975, lịch sử dân tộc ta mở ra một thời kì mới: thời kì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Tuy nhiên từ năm1975 đến năm1985, đất nước ta gặp những khó khăn, thử thách mới. -Từ năm 1986 với công cuộc đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo, kinh tế nước ta cũng từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, văn hóa cũng điều kiện tiếp xúc rộng rãi với nhiều nước trên thế giới. Tất cả đã tạo điều kiện để văn học phát triển phù hợp với nguyện vọng của nhà văn và người đọc cũng như quy luật phát triển khách quan của nền văn học. 2. Quá trình phát triển và một số thành tựu chủ yếu. - Hãy nêu những thành tựu ban đầu của VHVN từ năm 1975 - Thơ sau năm 1975 không tạo được sức lôi cuốn, hấp dẫn như ở giai đoạn trước. Tuy nhiên, vẫn những tác phẩm ít 5 đến hết thế kỉ XX? ( ỏ các thể loại: thơ, văn xuôi, kịch) -Qua những thành tựu đó, em nhận xét gì về VHVN từ năm1975đến hết thế kỉ XX ? nhiều tạo được sự chú ý của người đọc. + Chế Lan Viên từ lâu vẫn âm thầm đổi mới thơ ca. Những cây bút thời chống Mĩ cứu nước vẫn tiếp tục sáng tác, sung sức hơn cả là Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo . -Thành tựu nổi bật của thơ ca giai đoạn này là trường ca: Những người đi tới biển của Thanh Thảo, Đường tới thành phố của Hữu Thỉnh. Một số tập thơ giá trị khi ra đời ít nhiều tạo được sự chú ý: Tự hát của X. Quỳnh, Người đàn bà ngồi đan của Ý Nhi, Thư mùa đông của Hữu Thỉnh. Những cây bút thơ thuộc thế hệ sau năm 1975 xuất hiện nhiều, đang từng bước tự khẳng định mình như: Một chấm xanh của Phùng Khắc Bắc, Tiếng hát tháng giêng của Y Phương . - Văn xuôi sau năm 1975 nhiều khởi sắc hơn thơ ca , một số cây bút bộc lộ ý thức muốn đổi mới cách viết về chiến tranh, cách tiếp cận hiện thực đời sống như Nguyễn Trọng Oánh, Thái Bá Lợi . Từ đầu những năm tám mươi, văn xuôi tạo được sự chú ý của người đọc với những tác phẩm như: Đứng trước biển của Nguyễn Mạnh Tuấn, Gặp gỡ cuối năm của Nguyễn Khải, Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng . -Từ năm 1986, văn học chính thức bước vào chặng đường đổi mới. Văn học gắn bó hơn, cập nhật hơn những vấn đề của đời sống hàng ngày. + Phóng sự xuất hiện đề cập đến những vấn đề bức xúc của đời sống. + Văn xuôi thực sự khởi sắc với những tập truyện ngắn: Chiếc thuyền ngoài xa và Cỏ lau của Nguyễn M.Châu, Tướng về hưu của Nguyễn H. Thiệp; tiểu thuyết Bến không chồng của Dương Hướng, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh; bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. + Kịch nói sau năm 1975 phát triển mạnh mẽ. Một số tác phẩm tạo được sự chú ý của khán giả như Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Q. Vũ, Mùa hè ở biển của Xuân Trình . + Lí luận, nghiên cứu phê bình văn học cũng sự đổi mới. Ngoài những cây bút tên tuổi , đã xuất hiện một số cây bút trẻ nhiều triển vọng. *Như vậy , từ sau năm 1975, nhất là từ 1986, VHVN từng bước chuyển sang giai đoạn mới. Văn học vận động theo hướng dân chủ hóa , mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc. Đề tài, chủ đề đa dạng; thủ pháp nghệ thuật phong phú; cá tính sáng tạo của nhà văn được phát huy. Cái mới của văn học giai đoạn này là tính chất hướng nội, đi 6 vào hành trình tìm kiếm bên trong, quan tâm nhiều hơn tới số phận cá nhân trong hoàn cảnh phức tạp,đờithường . Bên cạnh đó, còn nảy sinh một vài xu hướng tiêu cực, những lúng túng, bất cập, những biểu hiện quá đà, thiếu lành mạnh. 3. Một số hạn chế Hãy nêu một vài hạn chế bản và lý do của nó.? III. Kết luận( ghi nhớ SGK). - Thể hiện con người và cuộc sống phiến diện xuôi chiều, công thức.(nói nhiều thuận lợi hơn là khó khăn) - Văn học nghiêng nhiều về tuyên truyền nên yêu cầu về phẩm chất nghệ thuật nhiều khi bị hạ thấp. Nhà văn không thời gian sửa chữa. Nguyên nhân:+.do hoàn cảnh chiến tranh +. Do cần tuyên truyền giải phóng kịp thời. +. Quan niệm giản đơn là văn học phản ánh hiện thực. 4.Củng cố -Nêu nhận xét chung nhất, khái quát nhất về VHVN từ năm 1945 đến hết thế kỉ XX? * GV chốt ý và cho học sinh đọc lại ghi nhớ SGK. 5. Dặn dò: - Học bài và làm bài tập phần luyện tập, trang 19. - Tìm đọc một số tác phẩm văn học giai đoạn này mà giáo viên đã giới thiệu. - Chuẩn bị bài mới: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý. Ngày soạn: 2 / 9 / 2008 Ngày giảng: TIẾT 3: Làm văn NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ A.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: - Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, trước hết là kỹ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý. - ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm về tư tưởng, đạo lý. B.Phương pháp giảng dạy: - Tái hiện, thảo luận nhóm, phát vấn, gợi tìm C.Phương tiện thực hiện: - Sách giáo khoa, sách GV, bản thiết kế, phiếu tháo luận. D. Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: STT Líp sÜ sè V¾ng 1 12A8 2 12A9 2.Kiểm tra bài cũ. 3.Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Yêu cầu cần đạt 7 I.Tìm hiểu chung 1. Khái niệm CH: Thế nào là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý? Là quá trình kết hợp các thao tác lập luận làm rõ những vấn đề tư tưởng, đạo lý trong cuộc đời.( như lí tưởng, cách sống, hoạt động sống, mối quan hệ giữa cuộc đời con người với con người ) 2.Yêu cầu làm bài văn về tư tưởng đạo lý. CH: Nêu những yêu cầu khi làm văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý? a. Hiểu vấn đề cần nghị luận, ta phải qua các bước phân tích, giải đề xác định được vấn đề. b. Từ vấn đề nghị luận đã xác định, người viết tiếp tục phân tích, chứng minh những biểu hiện cụ thể của vấn đề, thậm chí so sánh, bàn bạc…nghĩa là áp dụng nhiều thao tác lậpluận. c. Phải biết rút ra ý nghĩa vấn đề. d. Đặc biệt người thực hiện nghị luận phải sống lý tưởng và đạo lý. 3. Cách làm bài nghị luận. HS đọc SGK và lần lượt nêu các bước. - Bố cục:gồm 3 phần: Mở bài, thân bài và kết bài. - Các bước tiến hành ở phần thân bài: + Giải thích khái niệm của đề bài. +. Giải thích và chứng minh vấn đề đặt ra +. Suy nghĩ… II.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: 1.Tìm hiểu đề: a.Khảo sát ví dụ: Đề: Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu: “Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn” (Một khúc ca) -Câu thơ Tố Hữu nêu lên vấn đề gì? -Thế nào là lối sống đẹp? -Để sống đẹp cần rèn luyện những phẩm chất nào? -Những thao tác lập luận cần được sử dụng trong đề bài trên? - Tư liệu làm dẫn chứng thuộc lĩnh vực nào trong đời sống? GV hướng dẫn HS rút ra kết luận * Vấn đề NL: lối sống đẹp của con người. -Sống đẹp: sống tích cực, lí tưởng, tâm hồn, trí tuệ -Để sống đẹp, cần: +lí tưởng đúng đắn +tâm hồn lành mạnh +trí tuệ sáng suốt +hành động hướng thiện * Thao tác lập luận +giải thích (sống đẹp là gì?) +phân tích (các khía cạnh sống đẹp) +chứng minh (nêu tấm gương người tốt) +bình luận (bàn về cách sống đẹp; phê phán lối sống ích kỉ) -Dẫn chứng chủ yếu dùng tư liệu thực tế. 8 b.Các bước tìm hiểu đề: - Xác định vấn đề cần nghị luận: tư tưởng, đạo lí được nêu. - Tìm luận điểm, luận cứ cho vấn đề cần nghị luận. - Dự kiến thao tác lập luận cho bài văn 2.Lập dàn ý: a.Ví dụ: Từ các ý tìm được trong phần (1.a), hãy lập dàn ý cho đề bài trên. b.Dàn bài chung: * Dàn ý tham khảo: - Mở bài: +giới thiệu quan niệm sống đẹp +trích dẫn nguyên văn câu thơ Tố Hữu - Thân bài: + Giải thích : sống đẹp + Phân tích:các khía cạnh biểu hiện lối sống đẹp (lí tưởng, tâm hồn, trí tuệ, hành động),có dẫn chứng minh hoạ. + Phê phán lối sống cá nhân, thiếu ý chí, nghị lực. + Xác định phương hướng, biện pháp phấn đấu để lối sống đẹp - Kết bài: + Sống đẹp là chuẩn mực cao nhất trong nhân cách con người. + Thế hệ trẻ cần phấn đấu rèn luyện, nâng cao nhân cách. Thường gồm 3 phần - Mở bài: giới thiệu tư tưởng đạo lí cần bàn. - Thân bài: + Giải thích tư tưởng đạo lí đó + Phân tích mặt đúng, bác bỏ mặt sai + Phương hướng phấn đấu - Kết bài: + Ý nghĩa của tư tưởng, đạo lí trong đời sống. + Rút ra bài học nhận thức và hành động về tư tưởng đạo lí. III.Luyện tập: Bài tập 1/SGK/21-22 a.VĐNL: phẩm chất văn hóa trong mỗi con người. - Tên văn bản: Con người văn hoá b.TTLL: - Giải thích: văn hoá là gì? (đoạn 1) - Phân tích: các khía cạnh văn hoá (đoạn 2) - Bình luận: sự cần thiết phải văn hoá (đoạn3) c.Cách diễn đạt trong văn bản rất sinh động, lôi cuốn: - Để giải thích, tác giả sử dụng một loạt câu hỏi tu từ gây chú ý cho người đọc. - Để phân tích và bình luận, tác giả trực tiếp đối thoại với người đọc, tạo quan hệ gần gũi, thẳng thắn. - Kết thúc văn bản, tác giả viện dẫn thơ Hi Lạp, vừa tóm lượt được các luận điểm, vừa tạo ấn tượng nhẹ nhàng, dễ nhớ. 9 Bài 2/ SGK/22: a.Dàn ý: - Mở bài: + Vai trò lí tưởng trong đời sống con người. + thể trích dẫn nguyên văn câu nói của Lep Tônxtôi - Thân bài: + Giải thích: lí tưởng là gì? + Phân tích vai trò, giá trị của lí tưởng: Ngọn đèn chỉ đường, dẫn lối cho con người. Dẫn chứng: lí tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh. + Bình luận: Vì sao sống cần lí tưởng? + Suy nghĩ của bản thân đối với ý kiến của nhà văn. Từ đó, lựa chọn và phấn đấu cho lí tưởng sống. - Kết bài: + Lí tưởng là thước đo đánh giá con người. + Nhắc nhở thế hệ trẻ biết sống vì lí tưởng. b. Viết văn bản: HS làm ở nhà 4. Củng cố - Nắm vững các bước tìm hiểu đề và lập dàn ý 5.Dặn dò - Làm bài tập về nhà - Chuẩn bị bài mới: Tuyên ngôn độc lập ( Hồ Chí Minh) Ngày soạn: 4 / 9 / 2008 Ngày giảng: TIẾT 4: Đọc văn TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP( Tiết 1) ( Hồ Chí Minh) A. Mục tiêu cần đạt:Giúp học sinh: - Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm bản trong phong cách nghệ thật của Hồ Chí Minh. - Vận dụng hiệu quả những kiến thức nói trên vào việc đọc hiểu văn thơ của Người. B. Phương pháp giảng dạy: - Phần tác gia: Hướng dẫn học sinh ở nhà đọc kĩ sách giáo khoa và trả lời câu hỏi trong phần Hướng dẫn học bài.GV nêu câu hỏi, HS trả lời và thảo luận; sau đó GV nhấn mạnh khắc sâu những ý chính C. Phương tiện thực hiện - SGK, SGV, tài liệu tham khảo D . Cách thức thực hiện : 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 10 [...]... TIẾT 10 : Đọc văn NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGƠI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC (Phạm Văn Đồng) A Mục tiêu cần đạt: Giúp hs - Tiếp thu được cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn, sâu sắc và mới mẻ của PVĐ về con người và thơ văn NĐC -> thấy rõ: NĐC đúng là vì sao “ càng nhìn thì càng thấy sáng” trong bầu trời văn nghệ của dân tộc - Thấy được sức thuyết phục, lơi cuốn của bài văn: lí lẽ xác đáng, lập luận... của chúng ta Nếu khơng như thế, thì khơng hiểu được cơng việc này ích ở chỗ nào, cần thiết thế nào? (Phạm Văn Đồng – Trích trong Chuẩn hóa chính tả và thuật ngữ, NXB Giáo dục 1983) 2 “Sự trong sáng của ngơn ngữ là kết quả của một cuộc phấn đấu Trong và sáng dính liền nhau Tuy nhiên cũng thể phân tách ra để rõ nghĩa hơn nữa Theo tơi nghĩ, sáng là sáng sủa, dễ hiểu, khái niệm rõ ràng: Thường khi khái... Hoạt động của thầy và trò I Sự trong sáng của tiếng Việt (HS đọc SGK) - Em hiểu như thế nào là sự trong sáng của tiếng Việt? V¾ng u cầu cần đạt - Trong sáng thuộc về phẩm chất của ngơn ngữ nói chung và tiếng Việt rói riêng + “ Trong nghĩa là trong trẻo, khơng chất tạp, khơng đục” + “Sáng là sáng tỏ, sáng chiếu, sáng chói, nó phát huy cái trong, nhờ đó phản ánh được tư tưởng, và tình cảm của người... và sự nghiệp thơ văn NĐC- tấm gương sáng của mọi thời đại ** Nhận xét kết cấu của vb - Khơng kết cấu theo trình tự thời gian - Lí giải (do mục đích sáng tác) II/ Đọc hiểu 1/ Mở bài - Văn chương của NĐC ánh sáng lạ thường Mở bài tác giả đề cập đến nội - Vẫn còn những cách nhìn nhận chưa thoả đáng về thơ văn dung gì? Em nhận xét gì về NĐC cách đặt vấn đề của tác giả? => Bằng so sánh liên tưởng->... được cơng nhận trong 2 hội nghị Tê-hê-răng và Cưu Kim Sơn là sở để các nước cơng nhận quyền độc lập của ta + Khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ, giữ vững nền độc lập ấy - “TNĐL” đã khẳng định văn phong chính luận của HCM: đanh thép, tình, sức thuyết phục bởi lập 20 luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, luận cứng xác đáng, ngơn ngữ trong sáng, giàu hình ảnh “TNĐL” được xem là một tác phẩm văn. .. tiếng Việt – NXB Giáo dục 1977 4- Củng cố - Các phương diện bản về sự trong sáng của tiếng Việt - Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt - Nắm kĩ các kiến thức của bài học 5 - Dặn dò: - Làm bài tập 2.tr44 - Soạn bài : NĐC, ngơi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Câu hỏi ơn tập: @Sưu tầm 4 câu từ dân gian về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt? @ Để gữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt... điều tiết âm thanh khi giao tiếp… III- Luyện tập Bài tập 1(tr 33):Hai nhà văn sử dụng từ ngữ nói về các nhân vật: -Kim Trọng: rất mực chung tình -Thúy Vân: em gái ngoan - Thúc Sinh: sợ vợ tính chuẩn xác trong cách dùng từ ngữ Bài tập 2(tr 34): Đoạn văn đã bị lược bỏ một số dấu câu nên lời văn khơng gãy gọn, ý khơng được sáng sủa, thể khơi phục lại những dấu câu v các vị trí thích hợp sau: Tơi... giảng: TIẾT 8: Đọc văn TUN NGƠN ĐỘC LẬP( Tiết 3) ( Hồ Chí Minh) A Mục đích u cầu: 1 Giúp học sinh: - Hiểu và phân tích được nội dung của phần 2+3 - Thấy được đây là một áng văn chính luận mẫu mực 2 Rèn luyện kĩ năng phân tích văn chương chính luận 3 Giáo dục ý thức tự hào, tự tơn dân tộc B Phương pháp – phương tiện: 1 Phương pháp: Thuyết giảng kết hợp với vấn đáp 2 Phương tiện: SGK + Giáo án C Tiến trình... sáng của tiếng Việt, q trọng di sản của cha ơng; thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng; đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt B.Phương pháp giảng dạy: - Phân tích ngữ liệu, thảo luận, nhận xét, luyện tập C Phương tiện thực hiện: - SGK,SGV, TKBG D Tiến trình tiết dạy: 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: ST Líp sÜ sè T 1 12A8 2 12A9... được sự trong sáng; đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt B.Phương pháp giảng dạy: - Phân tích ngữ liệu, thảo luận, nhận xét, luyện tập C Phương tiện thực hiện: - SGK,SGV, TKBG D Tiến trình tiết dạy: 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: STT Líp sÜ sè 1 12A8 2 12A9 2.Kiểm tra bài cũ 3.Bài mới Hoạt động của thầy và trò II Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt . Từ cuối năm 1946, văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Văn học gắn bó sâu sắc với đời sống cách mạng và kháng chiến ; tập trung. phẩm chất văn hóa trong mỗi con người. - Tên văn bản: Con người có văn hoá b.TTLL: - Giải thích: văn hoá là gì? (đoạn 1) - Phân tích: các khía cạnh văn hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 12 cơ ban, Giáo án Ngữ văn lớp 12 cơ ban, , Phương pháp tiến hành Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:, Phương pháp tiến hành Tiến trình dạy học 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:, Di sản văn học - Khái qt di sản văn học NAQ - Dặn dò : Soạn bài “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, Chủ đề và bố cục: Nêu chủ đề của “TNĐL”?, Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Phương tiện thực hiện: Phương tiện thực hiện: Phương pháp giảng dạy: Tiến trình giờ dạy. 1. Ổn định lớp:, Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Phương tiện thực hiện: Phương pháp giảng dạy: Phương tiện thực hiện: Phương tiện thực hiện: Tiến trình lên lớp.

Từ khóa liên quan