0

BS dep tui phinh xoang valsalva

38 439 0
 • BS dep  tui phinh xoang valsalva

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 15:18

TÚI PHÌNH XOANG VALSALVA BS LÊ THỊ ĐẸP VIỆN TIM TP HCM Định nghĩa - Túi phình từ đáy 1-3 xoang Valsalva bẩm sinh (loạn sản – Marfan, Erlers danlos) hay mắc phải (chấn thương : VNTM, giang mai …) - Tần suất : 0,15-0,35% bệnh TBS (Châu Á 1,2%), Nam > nữ ASE’s Comprehensive Echocardiography, 2016 Giải phẫu bệnh lý - Tổn thương : mô học Kết dính (không hoàn toàn vách thành ĐMC x ĐMP phần bulbis – cordis (xoang vành P xoang không vành) Mất liên tục mô đàn hồi vùng nối tiếp vòng van x vách thành ĐMC -> giảm bề dày -> túi phình -> + vỡ Giải phẫu bệnh lý - Phát triển từ : Xoang vành P : 75% Xoang không vành : 20% Xoang vành T : 5% - Vỡ : Xoang vành P : TP – NP Xoang không vành : NP Hiếm TT, NT, ĐMP, TMC trên, màng tim, màng phổi Giải phẫu bệnh lý - Tổn thương phối hợp : 25% ca : TLT (phểu) TLN, ĐMC (2 mảnh – hẹp eo) Cửa sổ phế chủ Ruptured aortic sinus aneurysm a, Aneurysm of the posterior aortic sinus leads into the righ atrium The ventricular septum is intact b, Aneurysm of the right aortic sinus leads from the aorta into the outflow tract of the right ventricle Ventricular septal defect, commonly associated with this type of congenital aortic sinus aneurysm, is also shown 10 Mặt cắt cạnh ức trục dọc : hình ảnh túi phình xoang valsalva vỡ 24 Hình ảnh Doppler màu dòng máu xoáy chảy từ túi phình vỡ vào thất phải 25 Mặt cắt cạnh ức trục ngang – ngang van ĐMC : hình ảnh túi phình xoang Valsalva vỡ vào vùng phễu thất phải 26 Mặt cắt cạnh ức trục ngang – ngang van ĐMC : hình ảnh túi phình xoang Valsalva vỡ vào vùng phễu thất phải 27 Phổ Doppler dòng máu từ túi phình vỡ ghi nhận phổ liên tục 28 Transthoracic echocardiogram parasternal long-axis view showing 5x5cm aneurysm in sinus of Valsalva arising from anterior aspect of aorta (AO) above aortic valves (AV) La indicates left atrium ; LV, left ventricle ; and MV, mitral valve 29 Chẩn đoán phân biệt - Còn ống động mạch Cửa sổ phế chủ - Dò ĐTM vành TLT + Hở ĐMC - Đường hầm ĐMC – TT (Tunnel Ao –V) Không van ĐMP (Agenesie valve pulmonaire) 30 Điều trị định phẫu thuật - Nếu không vỡ : theo dõi định kỳ (SÂ) - PT có biến chứng hay thể tích tim tăng - Cần điều trị tổn thương kèm theo 31 ASE’s Comprehensive Echocardiography, 2016 Một bệnh nhân nam 39 tuổi phẫu thuật hẹp eo động mạch chủ năm 12 tuổi: hình A thấy van động mạch chủ mảnh, hình B thấy phình xoang valsalva ASE’s Comprehensive Echocardiography, 2016 34 35 The three bulges of the aortic wall are named the sinuses of Valsalva, after the Italian anatomist Antonio Valsalva Two of the three sinuses host the origin of the coronary arteries and the sinuses are termed accordingly the left, right and non-coronary sinus They are limited proximally by the attachments of the valve leaflets and distally by the sinotubular junction At their base, ventricular musculature is partly incorporated 36 The sinus wall itself is predominantly made up of aortic wall, although it is thinner than the native aorta (5,24,25) The precise function of the sinuses of Valsalva is unclear There is evidence that the vortices created in the sinuses lead to stress reduction on the aortic leaflets and support coronary flow 37 Sinotubular junction The distal part of the sinuses toward the ascending aorta together with the commissures form a tubular structure called the “sinotubular junction” which separates the aortic root from the ascending aorta In some cases dilatation of the sinotubular junction is the cause of central aortic insufficiency and replacement of the ascending aorta with a short tubular graft can restore valve competence 38 ... thành ĐMC -> giảm bề dày -> túi phình -> + vỡ Giải phẫu bệnh lý - Phát triển từ : Xoang vành P : 75% Xoang không vành : 20% Xoang vành T : 5% - Vỡ : Xoang vành P : TP – NP Xoang không vành : NP... Mặt cắt hữu ích : - Cạnh ức dọc :xoang vành trước phải, xoang không vành sau - Cạnh ức ngang : xoang ∅ xoang Bất cân xứng Mất liên tục 20 Siêu âm bệnh phình xoang Valsalva - Đánh giá tổn thương... TP : cao ; NP : LS 4-5 c) 18 Cận lâm sàng - Xquang : tim to - ĐTĐ : Tăng gánh tâm trương TT, TP – Rối loạn dẫn truyền, RL nhịp - Siêu âm tim 19 Siêu âm bệnh phình xoang Valsalva - Xác định chẩn đoán
- Xem thêm -

Xem thêm: BS dep tui phinh xoang valsalva , BS dep tui phinh xoang valsalva ,

Hình ảnh liên quan

TÚI PHÌNH XOANGTÚI PHÌNH XOANG - BS dep  tui phinh xoang valsalva
TÚI PHÌNH XOANGTÚI PHÌNH XOANG Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Túi phình từ Túi phình từ đ đáy 1-3 xoang Valsalva có thể bẩm sinh áy 1-3 xoang Valsalva có thể bẩm sinh - BS dep  tui phinh xoang valsalva

i.

phình từ Túi phình từ đ đáy 1-3 xoang Valsalva có thể bẩm sinh áy 1-3 xoang Valsalva có thể bẩm sinh Xem tại trang 2 của tài liệu.
vách thành ĐMC -> giảm bề dày -> túi phình -> - BS dep  tui phinh xoang valsalva

v.

ách thành ĐMC -> giảm bề dày -> túi phình -> Xem tại trang 4 của tài liệu.
âm),ÂT ½ thì (vd : do hẹp ĐMP vì túi phình) - BS dep  tui phinh xoang valsalva

m.

,ÂT ½ thì (vd : do hẹp ĐMP vì túi phình) Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Thể vỡ túi phình : Thể vỡ túi phình : - BS dep  tui phinh xoang valsalva

h.

ể vỡ túi phình : Thể vỡ túi phình : Xem tại trang 18 của tài liệu.
Siêu âm trong bệnh phình xoang Valsalva - BS dep  tui phinh xoang valsalva

i.

êu âm trong bệnh phình xoang Valsalva Xem tại trang 20 của tài liệu.
Siêu âm trong bệnh phình xoang Valsalva - BS dep  tui phinh xoang valsalva

i.

êu âm trong bệnh phình xoang Valsalva Xem tại trang 21 của tài liệu.
Siêu âm trong bệnh phình xoang Valsalva - BS dep  tui phinh xoang valsalva

i.

êu âm trong bệnh phình xoang Valsalva Xem tại trang 22 của tài liệu.
Mặt cắt cạnh ức trục dọc : hình ảnh túi phình xoang valsalva chưa vỡ - BS dep  tui phinh xoang valsalva

t.

cắt cạnh ức trục dọc : hình ảnh túi phình xoang valsalva chưa vỡ Xem tại trang 23 của tài liệu.
Mặt cắt cạnh ức trục dọc : hình ảnh túi phình xoang valsalva đã vỡ - BS dep  tui phinh xoang valsalva

t.

cắt cạnh ức trục dọc : hình ảnh túi phình xoang valsalva đã vỡ Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình ảnh Doppler màu dòng máu xoáy chảy từ túi phình vỡ vào thất phải - BS dep  tui phinh xoang valsalva

nh.

ảnh Doppler màu dòng máu xoáy chảy từ túi phình vỡ vào thất phải Xem tại trang 25 của tài liệu.
Mặt cắt cạnh ức trục ngang – ngang van ĐMC : hình ảnh túi phình xoang Valsalva vỡ vào vùng phễu thất phải. - BS dep  tui phinh xoang valsalva

t.

cắt cạnh ức trục ngang – ngang van ĐMC : hình ảnh túi phình xoang Valsalva vỡ vào vùng phễu thất phải Xem tại trang 26 của tài liệu.
Mặt cắt cạnh ức trục ngang – ngang van ĐMC : hình ảnh túi phình xoang Valsalva vỡ vào vùng phễu thất phải - BS dep  tui phinh xoang valsalva

t.

cắt cạnh ức trục ngang – ngang van ĐMC : hình ảnh túi phình xoang Valsalva vỡ vào vùng phễu thất phải Xem tại trang 27 của tài liệu.
Phổ Doppler dòng máu từ túi phình vỡ ghi nhận phổ liên tục. - BS dep  tui phinh xoang valsalva

h.

ổ Doppler dòng máu từ túi phình vỡ ghi nhận phổ liên tục Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan