0

01 đại số 09 chương i căn bậc hai, căn bậc ba

16 127 0
  • 01  đại số 09 chương i căn bậc hai, căn bậc ba

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 09:43

Đại số www.vmathlish.com - oOo - CHƯƠNG I CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA I CĂN BẬC HAI – CĂN THỨC BẬC HAI Căn bậc hai số học  Căn bậc hai số không âm a số x cho x  a Số dương a có hai bậc hai hai số đối nhau: Số dương kí hiệu a , số âm kí hiệu  a  Sốbậc hai số 0, ta viết  Với số dương a, số  a đgl bậc hai số học a Số đgl bậc hai số học a  b  Với hai số không âm a, b, ta có: a < b  Căn thức bậc hai  Với A biểu thức đại số, ta gọi A thức bậc hai A A xác định (hay có nghĩa) A lấy giá trị không âm A neáu A  A2  A   neáu A   A  Dạng 1: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ  A CÓ NGHĨA A có nghĩa  A   có nghĩa  A > A Câu Với giá trị x thức sau có nghĩa:  3x b) d) 3x  e) d)  2x e) a)  2x c) 3 x  9x  f) x  2 ĐS: a) x  b) x  c) x  d) x   e) x  f) x  3 Câu Với giá trị x thức sau có nghĩa: x x x  x2 a) b) c)  x 2  x 2 x2 x2 x2  4 2x  f) 2 x 1 www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com 3 e) x   2 Câu Với giá trị x thức sau có nghĩa: ĐS: a) x  b) x  a) c) x  x2  b) f) x  1 d) x  4x2  9x2  6x  c) d)  x  x  e)  x  f) 2 x  ĐS: a) x  R b) x  R c) x  R d) x  e) x  5 f) Câu Với giá trị x thức sau có nghĩa: a)  x2 b) x  16 c) x2  d) x2  2x  e) x ( x  2) f) x  5x  ĐS: a) x  b) x  c) x  d) x  1 x  e) x  2 x  f) x  x  Câu Với giá trị x thức sau có nghĩa: a) x 1 b) d) x  x 1 e) x 1  4 x c)  12 x  x f) ĐS: a) x  b) x  2 x  c) x  x  x 1 e) x  d) x  f) x  Dạng 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC A A2  A    A Áp dụng: neáu A  neáu A  Câu Thực phép tính sau: a) 0,8 (0,125)2 d) 2  3 ĐS: a) 0,1 b) (2)6 e)  1     2 c)  b) c)  f)  0,1  d)  2  2 e)  0,1  f) 0,1  0,1 Câu Thực phép tính sau: a) 3  2  c)   2  1  2 e)    2  3  2    2 52  52   2    2 d) 3  f)  ĐS: a) b) 4 c) Câu Thực phép tính sau: a) b) b) 2  2  1  d)  10   10 1   2  5 2 e) c) f) 2  42  42 www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com 24    d) ĐS: a) 2 b) 2 e) 17  12   f)   22  12 c) d)  Câu Thực phép tính sau:   29  12 a) c)  b) 13  30    2 5 d)  13    13  e)   13     13  ĐS: Dạng 3: RÚT GỌN BIỂU THỨC A neáu A  A2  A   neáu A   A Chú ý: Xét trường hợp A ≥ 0, A < để bỏ dấu giá trị tuyệt đối Áp dụng: Câu 10 Rút gọn biểu thức sau: a) x   x  x  ( x  3) b) x2  2x  ( x  1) x 1 ĐS: a) b) c) Câu 11 * Rút gọn biểu thức sau: c) a)  4a  4a2  2a d) x   x  10 x  25 x 5 x  x   x (2  x  0) d) x   d)  x x2  4x  ( x  2) x 2 b) x  y  x  xy  y c) x  x  8x  16 e) x4  4x2  f) x 2 ( x  4)2  x4 x  8x  16 ĐS: Câu 12 Cho biểu thức A  x  x   x  x  a) Với giá trị x A có nghĩa? b) Tính A x  ĐS: a) x  1 x  b) A  Câu 13 Cho số dương x, y, z thoả điều kiện: xy  yz  zx  Tính: Ax (1  y )(1  z2 )  x2 y (1  z2 )(1  x )  y2 z (1  x )(1  y )  z2 ĐS: A  Chú ý:  y2  ( xy  yz  zx )  y2  ( x  y)( y  z) ,  z2  ( y  z)(z  x) ,  x  (z  x )( x  y) www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com Dạng 4: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH A2  A ; Áp dụng:  A2  B2  A   B ; B   A B A  B  A  (hay B  0) A  B  A  B    A  B   A  hay  A  A  B  A  B  B    A  B hay A  B   A  B   A  B   A  B  A  B  A  B hay A  B  A  A B 0 B  Câu 14 Giải phương trình sau: a) ( x  3)2   x b) x  20 x  25  x  c)  12 x  36 x  d) x  x 1  e) x  x 1  x 1 1 f) c) x  1; x   Câu 15 Giải phương trình sau: ĐS: a) x  b) x  2x    x a) b) d) x  x2  x   x 1 x2  x   x 16 e) x  f) x  c) 2x2   4x  2x   x  e) x  x   x  f) x  x  3x  ĐS: a) x   b) x   c) x  d) vô nghiệm e) x  f) vô nghiệm Câu 16 Giải phương trình sau: d) a) x2  x  x b)  x  x  d) x2   x2   e) c) x2   x   f)  x  x  ĐS: a) x  b) x  c) vô nghiệm d) x  1; x   Câu 17 Giải phương trình sau: a) x2  2x   x2  d) x2  x  ĐS: x a) x  1; x  2 x2  4x   x  e) x  f) vô nghiệm b) 4x2  4x   x  c) x4  2x2   x  e) x  8x  16   x f) x  x   11  c) x  b) vô nghiệm f) x  e) x  2; x  3; x  1 d) vô nghiệm 2 2 4 ;x  3 Câu 18 Giải phương trình sau: a) x   x  c) x  12 x   x b) x   x  d) x  x   x  12 x  www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com b) x  3; x    1; x    Câu 19 Giải phương trình sau: ĐS: a) x  0; x   a) x   x   b) c) x  1; x  x  8x  16  x   d) x   x  x   ĐS: a) x  1 b) vô nghiệm c) x  1 d) x  1; x  c)  x  x   d) x  2 II LIÊN HỆ GIỮA PHÉP KHAI PHƯƠNG – PHÉP NHÂN – PHÉP CHIA  Khai phương tích: A.B  A B ( A  0, B  0) Nhân bậc hai: A B  A.B ( A  0, B  0) A A  ( A  0, B  0) B B  Khai phương thương: A Chia hai bậc hai: B  A ( A  0, B  0) B Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH Câu 20 Thực phép tính sau: a) 12  27  75  48 b) 3( 27  48  75) c)  2   d) 1  e)  3 1  3 2 ĐS: a) 13 b) 36 c) 11  Câu 21 Thực phép tính sau: a) c) 2  2      e) 13  160  53  90 ĐS: Chú ý: 2  d)  c)  25 12  192 f)  21  12  f) 62 11   11  7 f)  e) 10 b)   12  18  128  1 1  2 a) b)  c) 2 Câu 22 Thực phép tính sau: a)  125  80  605 d)   15  10    15 32 42  3  3 5 d) e) 4 f) 1 b) 15  216  33  12 d) 2   2 www.vmathlish.com Đại số e) www.vmathlish.com 3  3  f) ĐS: a) b) c) Câu 23 Thực phép tính sau: a) 10  10   1 d)     10  b)  1    1 e) 10 f) 14 d) 2  12  27  18  48 30  162 e)  2 c) Câu 24 Thực phép tính sau: b)  ĐS: a) –2  2 2  2 2 c) f)  2   2  5 4 d) a) A  12   12  b) B   10    10  c) C     ĐS: Chứng tỏ A  0, B  0, C  Tính A2 , B2 , C  A   ; B   , C  10 Dạng 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC VÀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC Câu 25 Rút gọn biểu thức: a) d) 15  b) 35  14     16 e) 2 3 ĐS: a) 10  15  12 x  xy d)  Tách 16   e) 15  10    10   a a b  b b a ab  f) y  xy b) c) c) x 3 1 a b f) y ab  Câu 26 Rút gọn biểu thức sau: a) c) x x y y x y y  x 1 x y  y 1 xy b) x 1 x 1 Câu 27 Rút gọn tính: a) a 1 b 1 : b 1 a 1  b) x  x 1 x  x 1 ( x  0) ( x  1)4 y 1 ĐS: a)   ( x  1, y  1, y  0) c) 1  y  y  1 x x 1 với a  7,25; b  3,25 b) 15a2  8a 15  16 với a   www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com  c) 10a2  4a 10  với a  ĐS: a) a 1 ; b 1 d) a2  a2   a2  a2  với a  b) c) d) Dạng 3: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH Câu 28 Giải phương trình sau: a) d) 2x  2 x 1 9x  7x  ĐS: a) x  b)  7x  e) 2x  x 1 2 x  20  3 b) vô nghiệm c) x   ; x  2 4x2   2x  c) x 5  x  45  d) x  e) x  Dạng 4: CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC Câu 29 So sánh số: a)  b)   ĐS: Câu 30 Cho số không âm a, b, c Chứng minh: ab a) b) a  b  a  b  ab d) a  b  c  ab  bc  ca e) 2005  2007 c) c) a  b  2006  a b ab a b  2 ĐS: Câu 31 Tìm giá trị lớn biểu thức sau: a) A  x    x ĐS: a) A   x  b) B   x  x  c) C  x   x b) B   x  c) C   x  III BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI  Với A ≥ B ≥ A2B  A B  Với A ≥ B ≥ A B  A2B A AB  Với A.B ≥ B   B B + Với A < B ≥ A2B   A B + Với A < B ≥ A B   A2B + Với B > A B  A B B www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com  Với A ≥ A  B2 C AB  Với A ≥ 0, B ≥ A  B C( A  B) AB C A B  C( A B) AB Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH Câu 32 Thực phép tính sau: 125  45  20  80 a) 27 48       e)         c) b) d)   1  f) Câu 33 Thực phép tính sau: c) e) d)  c) 3 2  ĐS: a)  3 2 5  12 b) 17 6 3  3 f) e) 4 2  2   6  d)    : 5 5  1 32  20 b)  49 25   18 12 5 62    2 4 99  18  11  11  22 75 16 ĐS: a) 5 b) 22 a)  f) c) 30   13  48 6 d) 3 e) f) Dạng 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC Câu 34 Rút gọn tính giá trị biểu thức: x  11 a) A  c) C  e) E  ĐS: x 2 3 , x  23  12 a  4a2  a  12a  27 , a 3 2x  x2  x2   x  , x  2(  1) a) A  x    b) B  d) D  2(1  a )  2(1  a ) h  h 1   a2   a3 h  h 1 , a , h3     f) F    1 a  :   1 , a   2  1 a    a2  b) B  1  a  a2  3 c) C  a2  a2   52 www.vmathlish.com Đại số d) D  www.vmathlish.com h 1 2 h2 e) E  x2  1 f) F   a   Dạng 3: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH Câu 35 Giải phương trình sau: a) c) x   x   25x  25   x  18  x   25 x  50   b) x 1 x 1  x   24  17 2 64 d) x  x  x  12 x   e) ( x  1)( x  4)  x  5x   ĐS: a) x  b) 290 c) vô nghiệm d) x   2 e) x  2; x  7 Dạng 4: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC Câu 36 Cho biểu thức: Sn  (  1)n  (  1)n (với n nguyên dương) a) Tính S2 ; S3 b) Chứng minh rằng: Với m, n nguyên dương m  n , ta có: Sm  n  Sm Sn  Sm  n c) Tính S4 ĐS: a) S2  6; S3  10 Câu 37 Cho biểu thức: a) Chứng minh rằng: b) Chứng minh Sm  n  Sm  n  Sm Sn c) S4  34 Sn  (  2)n  (  2)n (với n nguyên dương) S2n  Sn2  b) Tính S2 , S4 HD: a) Sử dụng đẳng thức a2  b2  (a  b)2  2ab b) S1  3; S2  10; S4  98 Câu 38 Cho biểu thức: a) Chứng minh rằng: Sn  (2  3)n  (2  3)n S3n  3Sn  Sn3 (với n nguyên dương) b) Tính S3 , S9 HD: a) Sử dụng đẳng thức a3  b3  (a  b)3  3ab(a  b) Chứng minh S3n  Sn3  3Sn b) S1  4; S3  61; S9  226798 IV RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI Để rút gọn biểu thức có chứa thức bậc hai, ta cần biết vận dụng thích hợp phép biến đổi đơn giản như: đưa thừa số dấu căn, đưa thừa số vào dấu căn, khử mẫu trục thức mẫu để làm xuất thức bậc hai có biểu thức dấu www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com Câu 39 Cho biểu thức: A x 1 x 2 a) Tìm x để biểu thức A có nghĩa  x  25 x 4 x x 2 b) Rút gọn biểu thức A c) Tìm x để A  x c) x  16 x 2  x 2 x   (1  x )2 Câu 40 Cho biểu thức: A      x 1 x  x 1 a) Rút gọn A x  0, x  b) Tìm x để A dương c) Tìm giá trị lớn A 1 ĐS: a) A  x  x b)  x  c) max A  x  4 x 9 x  x 1 Câu 41 Cho biểu thức: A   x 5 x 6 x 2 3 x a) Rút gọn A b) Tìm x để A  ĐS: a) x  0, x  ĐS: a) A  x 1 x 3 b) A  b)  x  9; x  a a 1 a a 1    a 1 a  1   a    a a a a  a   a  a   b) Tìm a để A  c) Tìm a để A  Câu 42 Cho biểu thức: a) Rút gọn A ĐS: a) A  2a  a  a Câu 43 Cho biểu thức: a) Rút gọn A ĐS: a) A  25 x x 3 A b) a  4; a  A c) a  0, a  15 x  11 x 2 x 3 b) Tìm x để A  b) x  121  x 2 1 x  x 3 3 x  x   x 3 x 2 x 2  A  1    :    x   x   x x  x   b) Tìm x để A  Câu 44 Cho biểu thức: a) Rút gọn A ĐS: a) A  x 2 b)  x  1 x Câu 45 Cho biểu thức: a) Rút gọn A A a2  a a  a 1 b) Tìm a để A  ĐS: a) A  a  a Câu 46 Cho biểu thức: b) a  2a  a 1 a c) Tìm giá trị nhỏ A 1 c) A   a  4   a  A    2 a    a 1 a 1     a 1 a    10 www.vmathlish.com Đại số a) Rút gọn A 1 a ĐS: a) A  a www.vmathlish.com c) a   2 b) a  Câu 47 Cho biểu thức: a) Rút gọn A c) Tìm a để A  2 b) Tìm a để A   2a  a  2a a  a  a  a  a A  1     1 a  a 1 1 a a   b) Tìm a để A  1 c) Chứng minh A  ĐS:  x 5 x   25  x x 3 A  1 :     x  25   x  x  15 x 5    b) Tìm x để A  x 5  x   Câu 48 Cho biểu thức: a) Rút gọn A ĐS: a) A  3 x b) x  4; x  9; x  25 1   a 1 a 2 A  :     a   a  a    a 1 b) Tìm a để A  Câu 49 Cho biểu thức: a) Rút gọn A ĐS: a) A  a 2 a b) a  16 Câu 50 Cho biểu thức:  x  x  1  x  A  :      x  x  1  x  x  x  1 b) Tính giá trị A x   ; x b) x  2 c) x   y  xy   x B x  Câu 51 Cho biểu thức: : x  y   xy  y  a) Rút gọn A 4x ĐS: a) 1 x2 a) Rút gọn B y xy  x  x  y  xy  b) Tính giá trị B x  3, y   b) B  ĐS: a) B  y  x Câu 52 Cho biểu thức: a) Rút gọn B x ĐS: a) B  y c) Tìm x để A  B x3 xy  y  2x 1 x x  x  xy  y  x b) Tìm tất số nguyên dương x để y  625 B  0,2 b) x  2;3;4  11  x  y x  x y  y3 B      : Câu 53 Cho biểu thức:  y  x  y x y   x x y  xy a) Rút gọn B b) Cho x y  16 Xác định x, y để B có giá trị nhỏ ĐS: 11 www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com  ab   ab  ab  B      :  a  b a a  b b   a  b a a  b b  a  ab  b       b) Tính B a  16, b  Câu 54 Cho biểu thức: a) Rút gọn B ĐS:    xy x  y  xy x  y3  B  : Câu 55 Cho biểu thức:  x y yx  x y   a) Rút gọn B b) Chứng minh B  ĐS:  a 1   a 1  ab  a ab  a B   1 :    1 Câu 56 Cho biểu thức:  ab    ab   ab  ab      b) Tính giá trị B a   b  a) Rút gọn B c) Tìm giá trị nhỏ B ĐS: 1 1 a  b  V CĂN BẬC BACăn bậc ba số a số x cho x  a  Mọi số a có bậc ba  AB A 3B  A.B  A B  Với B  ta có: A 3A  B 3B Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH Áp dụng: a3  a ;  a 3  a đẳng thức: (a  b)3  a3  3a2b  3ab2  b3 , (a  b)3  a3  3a2b  3ab2  b3 a3  b3  (a  b)(a2  ab  b2 ) , a3  b3  (a  b)(a2  ab  b2 ) Câu 57 Thực phép tính sau: a) d) (  1)(3  2) b)   13    13 e) ĐS: a)  b)  c) 3 Câu 58 Thực phép tính sau: (4  3)(  1) c) 64  125  216     3   d) 12  e) 12 www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com a) A     b) B     c) C  (2  3).3 26  15 d) D  3   1  ĐS: a) A  Chú ý:       125 125  3   27 27 3  b) B  Chú ý:       c) C  Chú ý: 26  15  (2  3)3 d) D  Đặt a  3   125 125 , b  3    a3  b3  6, ab  Tính D 27 27 Dạng 2: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC 1   1 x y z Câu 59 Chứng minh rằng, nếu: ax3  by3  cz3 ax  by  cz2  a  b  c HD: Đặt ax3  by3  cz3  t  a  t x ,b  t y ,c  t z Chứng tỏ VT  VP  t Câu 60 Chứng minh đẳng thức:  x  y  z  x  y HD: Khai triển vế phải rút gọn ta vế trái Dạng 3: SO SÁNH HAI SỐ x  y  z  33 xyz  Áp dụng:   2    y  z    z  x   AB A 3B Câu 61 So sánh: a) A  3 B  23 ĐS: a) A  B b) A  B Câu 62 So sánh: b) A  33 B  3 133 c) A  B c) A  B  a) A  20  14  20  14 B  ĐS: a) A  B Chú ý: 20  14     Dạng 4: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH Áp dụng: A  B  A  B3 Câu 63 Giải phương trình sau: 13 www.vmathlish.com Đại số a) d) www.vmathlish.com 2x   b) x3  x2  x  e)  x  2 5 x  x  10 c) x  0; x  1; x  Câu 64 Giải phương trình sau: ĐS: a) x  13 b) x  c) d) x  1 x 1 1  x e) x  5; x  4; x  6 a) x   x   b) 13  x  22  x  c) x   x  ĐS: Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ, đưa hệ phương trình a) x  b) x  14; x  c) x  BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I Câu 65 Rút gọn biểu thức sau: 20  45  18  72 a) c)  b) ( 28   7)  84 1  d)   2 200  : 2 2     120 ĐS: a) 15  b) 21 Câu 66 Rút gọn biểu thức sau: a) 5  b) 5 d) 54 c) 11 42 c) 6 2   3 3 c)  Câu 67 Chứng minh đẳng thức sau: a)  ĐS: b) a) 2     1  2    c) 2    2   b) 2  2  d) 11   11   8 ĐS: Biến đổi VT thành VP Câu 68 So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): a)  10 ĐS: a)   10 Câu 69 Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A 3x ĐS: a) A  x 3 Câu 70 Cho biểu thức: www.vmathlish.com b) 2003  2005 2004 c) b) 2003  2005  2004 c)  2x x   11x với x  3 A   x  3  x x2  b) Tìm x để A < c) Tìm x nguyên để A nguyên b) 6  x  3; x  3 c) x  {6; 0; 2; 4; 6; 12}  x  x  x  x   x  2003 A     x 1 x 1  x x    14 Đại số a) Tìm điều kiện để biểu thức A có nghĩa b) Rút gọn A c) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên x  2003 ĐS: a) x  0; x  1 b) A  c) x  {2003;2003} x Câu 71 Tìm giá trị lớn biểu thức: A x  x 1 ĐS: max A  x  Câu 72 Tìm giá trị nhỏ biểu thức: www.vmathlish.com A   x  x  x  12 x  ĐS: Sử dụng tính chất a  b  a  b , dấu "=" xảy  ab  A  x 3 Câu 73 Tìm x nguyên để biểu thức sau nhận giá trị nguyên: x 1 A x 3 ĐS: x  {49;25;1;16; 4} Chú ý: A   x 3 Để A  Z x  Z x  ước  x 2 x   x 1 Q    x  x 1  x  x   b) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên Câu 74 Cho biểu thức: a) Rút gọn Q ĐS: a) Q  x 1 b) x  {2;3} 1  a 1 M   với a  0, a  : a 1 a  a 1 a a b) So sánh giá trị M với Câu 75 Cho biểu thức a) Rút gọn biểu thức M ĐS: a) M  a 1 a  1 Câu 76 Cho biểu thức a b) M      x 1    x b) Rút gọn biểu thức P  P   x  x 1 a) Tìm điều kiện để P có nghĩa x 3 x 2  x  x  c) Tính giá trị của P với x   2 ĐS: a) x  1; x  2; x  b) P  2 x x c) P   a) Rút gọn B   2x     x3 x   B   x  với x  và x      x 1 x  x 1  1 x  b) Tìm x để B = ĐS: a) B  x  b) x  16 Câu 77 Cho biểu thức: 15 www.vmathlish.com Đại số www.vmathlish.com Câu 78 Cho biểu thức:  11  x  y x  x y  y3 A      :  y  x  y x y   x x y  xy với x  0, y  a) Rút gọn A b) Biết xy  16 Tìm các giá trị của x, y để A có giá trị nhỏ nhất Tìm giá trị đó ĐS: a) x y b) A   x  y  xy Câu 79 Cho biểu thức: a) Rút gọn P ĐS: a) P  x 1 1 x P x 1  x x x b) Tính giá trị biểu thức P x  b) P  3  2 www.vmathlish.com VanLucNN www.facebook.com/VanLuc168 Nguồn tập: Thầy Trần Sĩ Tùng 16 www.vmathlish.com ... 226798 IV RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI Để rút gọn biểu thức có chứa thức bậc hai, ta cần biết vận dụng thích hợp phép biến đ i đơn giản như: đưa thừa số dấu căn, đưa thừa số vào dấu căn, ... biểu thức:  ab    ab   ab  ab      b) Tính giá trị B a   b  a) Rút gọn B c) Tìm giá trị nhỏ B ĐS: 1 1 a  b  V CĂN BẬC BA  Căn bậc ba số a số x cho x  a  M i số a có bậc. .. 31 Tìm giá trị lớn biểu thức sau: a) A  x    x ĐS: a) A   x  b) B   x  x  c) C  x   x b) B   x  c) C   x  III BIẾN Đ I ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI  V i A ≥ B
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 đại số 09 chương i căn bậc hai, căn bậc ba , 01 đại số 09 chương i căn bậc hai, căn bậc ba ,

Hình ảnh liên quan

Câu 68. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): - 01  đại số 09 chương i căn bậc hai, căn bậc ba

u.

68. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): Xem tại trang 14 của tài liệu.