0

Tìm hiểu hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện kinh môn, tỉnh hải dương

34 600 0
  • Tìm hiểu hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện kinh môn, tỉnh hải dương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 06:39

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: “ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHÂN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CHUYÊN SÂU CỦA HUYỆN KINH MÔN TỈNH HẢI DƯƠNG” Họ tên sinh viên: Nguyễn Bích Ngọc Lớp: KH13HCH3 Niên khóa: 2012 - 2016 Thời gian thực tập: Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 20/5/2016 Địa điểm thực tập: UBND huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương Giảng viên hướng dẫn: Th.S Doãn Minh Thắng Th.S Nguyễn Hồng Vân Hà Nội - tháng 5/2016 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN .2 PHẦN I: MỞ ĐẦU .3 CHƯƠNG IV: KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP .4 1.1 Mục đích, nội dung thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.2 Thời gian địa điểm thực tập 1.3 Báo cáo trình thưc tập 1.4 Những công việc làm trình thực tập phận “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN KINH MÔN TỈNH HẢI DƯƠNG 1.1 Lịch sử hình thành .8 2.2 Cơ cấu hành Uỷ ban nhân dân huyện 2.3 Chức năng, cấu Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện 12 CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 13 2.1 Khái quát Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020 13 2.2 Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 14 CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHÂN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” CHUYÊN SÂU CỦA HUYỆN KINH MÔN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIÊN NAY 17 3.1 Căn thành lập 17 3.2 Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” theo hướng chuyên sâu huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương .18 3.2.3 Cơ cấu cán công chức phận “một cửa” 19 3.3 Hoạt động thực tế phận tiếp nhận trả kết .20 3.3.2.Thuận lợi .21 3.3.2 Hạn chế 24 CHƯƠNG IV: KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP 27 PHẦN III: KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .32 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT UBND HĐND HCNN Uỷ ban nhân dân Hội đồng nhân dân Hành nhà nước LỜI CẢM ƠN Nhằm tạo điều kiện cho việc ứng dụng kiến thức học vào thực tế có hội cho sinh viên quan sát thực tế làm việc cán bộ, công chức, Học viện Hành Quốc gia tạo điều kiện cho em Uỷ ban nhân dân huyện Kinh Môn- Hải Dương thực tập tháng Trong trình thực tập địa phương em có tiếp xúc thực hành kiến thức học giảng đường vào thực tế Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn Kết thúc thời gian thực tập, em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm, nhiều kỹ bổ ích tổng kết báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Kinh Môn tạo điều kiện cho em trình thực tập cung cấp tư liệu cần thiết cho em hoàn thành báo cáo thực tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Học viện Hành Quốc gia- người cung cấp tảng kiến thức lý luận hữu ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sác đến trưởng đoànTh.s Doãn Minh Thắng giảng viên Nguyễn Hồng Vân nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập hoàn thiện báo cáo thực tập Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực tập Nguyễn Bích Ngọc PHẦN I: MỞ ĐẦU Từ điều kiện thực tế đất nước yêu cầu phát triển tiến giới, năm 2001, Chính phủ đề Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân việc làm thủ tục hành tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức máy nhà nước dễ dàng điều hành quản lý Sau 10 năm thực ( 2001- 2010), chương trình cải cách đạt nhiều thành tựu đề Để tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, phủ tiếp tục đề Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020 với nội dung bản: cải cách thể chế; cải cách máy hành chính; cải cách thủ thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao đội ngũ cán công chức; cải cách tài công; đại hóa hành chính, Trong đó, cải cách thể chế nội dung Chính phủ đặc biệt quan tâm, trọng Thể chế hành quy định thủ tục hành để giải mối quan hệ nhà nước với tổ chức công dân Bản chất thủ tục hành quy định cách thức (hay bước) để giải nhu cầu công dân, tổ chức từ phía quan nhà nước Thủ tục hành nước ta nhiều vấn đề phức tạp, thiếu công khai, minh bạch Đây nguyên nhân gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc tổ chức, công dân; tạo kẽ hở cho cán bộ, công chức tham ô, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân; từ làm cho hiệu lực, hiệu quản lý hành nhà nước không cao, không đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đòi hỏi nhân dân Để thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020 nâng cao hiệu hoạt động cán bộ, công chức tạo thuận tiện, nhanh chóng cho người dân làm thủ tục hành chính, UBND huyện Kinh Môn triển khai xây dựng, áp dụng chế “ cửa” theo hướng chuyên môn hóa chuyên sâu phận tiếp nhận trả kết Việc áp dụng chế “một cửa” chuyên sâu phận tiếp nhận trả kết vào giải công việc triển khai đem lại tiến đáng kể giải thủ tục hành cho nhân dân tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức thực, nhiêm vụ Vì vậy, báo cáo thực tập em xin trình bày thành tựu mà huyện Kinh Môn đạt thực cải cách hành đưa nhận xét thân − Đối tượng nghiên cứu: Đề tài “tìm hiểu hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương lấy vấn đề hoạt động phận “một cửa” huyện Kinh Môn làm đối tượng nghiên cứu − Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi hoạt động phận “một cửa” Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn − Phương pháp nghiên cứu: Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài này, em sử dụng số phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp luận vật biện chứng + Phương pháp phân tích sở liệu + Phương pháp tổng hợp, khái quát sở số liệu báo cáo tài liệu liên quan −Bố cục báo cáo gồm phần: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN KINH MÔN TỈNH HẢI DƯƠNG CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHÂN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CHUYÊN SÂU CỦA HUYỆN KINH MÔN TRONG GIAI ĐOẠN HIÊN NAY CHƯƠNG IV: KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP Trong trình làm báo cáo, điều kiện thời gian trình độ thân có hạn, nguồn tài liệu tham khảo không nhiều, báo cáo em chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy (cô) giáo 1.1 Mục đích, nội dung thực tập - Mục đích Tìm hiểu tổ chức, hoạt động máy nhà nước thể chế hành nhà nước Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn số vị trí công việc cán bộ, công chức nhà nước máy hành nhà nước Vận dụng kiến thức học vào thực tế để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành Bổ sung nâng cao kiến thức học Học viện Hành Quốc gia - Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.2 Thời gian địa điểm thực tập Thời gian thực tập ngày 28/03/2016 đến ngày 20/05/2016 Địa điểm thực tập văn phòng UBND huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương 1.3 Báo cáo trình thưc tập Thời Nội dung gian Người hướng dẫn Tuần Liên hệ với Hội đồng nhân dân Uỷ Phan Thị Gấm (28/03/2016- ban nhân dân huyện Kinh Môn tỉnh Hải 01/04/2016) Dương việc kiến tập Tiếp nhận làm việc phận “một cửa” UBND huyện Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc phận “một cửa” huyện Lựa chọn đề tài viết báo cáo Tuần 2, (04/04/2016- Tiến hành thực tập phận “một Phan Thị Gấm cửa” 15/04/2016) Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao Nghiên cứu văn liên quan đến cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Viết đề cương báo cáo Hoàn thành công việc cán Phan Thị Gấm Tuần (18/04/2016- hướng dẫn thực tập giao phận “một 22/04/2016) cửa” Liên hệ với Trưởng phận, cán bộ, công chức để thu thập số liệu viết báo cáo thực tập Nộp báo cáo chi tiết lần cho Tuần (25/04/2016- giảng viên hướng dẫn Tiến hành thu thập tài liệu cần thiết để Phan Thị Gấm viết báo cáo hoàn chỉnh lần hai 29/2016) Hoàn thành báo cáo Trình giảng viên hướng dẫn xem báo cáo thực tập Tuần 6, Hoàn thành công việc cán Phan Thị Gấm (02/05/2016- hướng dẫn thực tập giao phận “một 14/05/2016) cửa” Nghiên cứu văn liên quan đến cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Tuần (17/05/201624/05/2016) Nhận nhiệm vụ hoàn thành công Phan Thị Gấm việc cán hướng dẫn thực tập giao Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn Xin ý kiến đánh giá trình thực tập quan thực tập Nộp báo cáo 1.4 Những công việc làm trình thực tập phận “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn − Hướng dẫn công dân đến phận cửa − Hướng dẫn công dân có nhu cầu đăng kí hộ kinh doanh làm thủ tục để đăng kí nhận giấy tờ liên quan − Vào sổ đăng kí kinh doanh − Viết phiếu hẹn − Hướng dẫn công dân có nhu cầu cấp lại cải giấy khai sinh làm thủ tục giấy tờ cần thiết − Hỗ trợ, phụ giúp anh chị cán phận việc ghi sổ, chuyển hồ sơ, xếp hồ sơ liên quan theo lĩnh vực PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN KINH MÔN TỈNH HẢI DƯƠNG 1.1 Lịch sử hình thành Kinh Môn huyện miền núi tỉnh Hải Dương, phủ thừa tuyên Hải Dương xưa Huyện Kinh Môn có vị trí địa lý quan trọng, vùng đất nằm Chí Linh quê gốc Dương Kinh nơi họ Mạc Đến thời nhà Trần, Kinh Môn nơi an táng đời vua nhà họ Trần, hiên sau Trương Phụ (tướng Trung Quốc) đánh bại nhà Hồ cho phá hết tất di tích nước ta, có lăng tẩm vị vua có công chống giăc ngoại xâm Từ năm 1947- 1955, Kinh Môn thuộc tỉnh Quảng Yên Khi phủ định xác nhập hai tỉnh Hải Dương Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng vào năm 1968 Kinh Môn xác nhập với huyện Kim Thành thành huyện Kim Môn Đến năm 1997, tỉnh Hải Dương tách trở lại trước Kinh Môn có diện tích tự nhiên: 16.326,31 ha, diện tích đất nông nghiệp 8.929,9 (chiếm 54,%); đất lâm nghiệp chiếm 9,4 %, đất chuyên dùng 16,9 %; đất chưa dử dụng sông suối núi đá 12,8% Năm 2013, huyện Kinh Môn có 156.886 người, với mật độ dân số bình quân 1.003 người/km2- nơi đất chật người đông Hiện huyện có 22 xã, thị trấn gồm: Ba thị trấn: Kinh Môn, Minh Tân, Phú Thứ 22 xã gồm: An Phụ, An Sinh, Bạch Đằng, Duy Tân, Hiến Thành, Hiệp An, Hiệp Hòa, HIệp Sơn, Hoành Sơn, Lạc Long, Lê Ninh, Long Xuyên, Minh Hòa, Phạm Mệnh, Phúc Thành, Quang Trung, Tân Dân, Thái Sơn, Thái Thịnh, Thăng Long, Thất Hùng, Thượng Quận 2.2 Cơ cấu hành Uỷ ban nhân dân huyện UBND huyện gồm chủ tịch Uỷ ban nhan dấn, phó chủ tịch, phòng ban đơn vị trực thuộc UBND huyện 18 hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020 ban hành kèm theo Nghị 30c phủ ban hành ngày 08/01/2011, ngày 17/07/2015 UBND huyện Kinh Môn tiến hành đạo triển khai mô hình “một cửa” theo hướng chuyên sâu, đại Dù thành lập hoạt động phân tiếp nhận trả kết đạt nhiều thành tựu quan trọng 3.2 Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” theo hướng chuyên sâu huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương 3.2.1 Điều kiện sở vật chất Ủy ban nhân dân huyện bố trí phòng làm việc với diện tích rộng rãi vị trí trang trọng, thuận lợi, đảm bảo giao tiếp phục vụ tổ chức công dân đến liên hệ giải công việc Trong đó, khoảng 50% diện tích dành cho bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch Trang thiết bị đầu tư, bao gồm: bàn ghế để tổ chức, công dân đến liên hệ công tác ngồi, quạt điện máy vi tính, máy photocopy, máy fax, máy in, điều hòa tủ đựng tài liệu cho cán làm việc Đồng thời phận thông báo số điện thoại đường dây nóng bố trí hòm thư góp ý tổ chức, công dân hoạt động phận tiếp nhận trả kết phòng làm việc Trang thiết bị phận tiếp nhận trả kết đặt vị trí trang trọng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trình thực giao dịch hành Những quy định hồ sơ, thủ tục, quy định hành khác, thời gian giải quyết, mức thu phí lệ phí trường hợp niêm yết công khai phòng làm việc phận Bộ phận bố trí khoa học theo khu vực chức bao gồm: khu vực cung cấp thông tin; khu vực đặt trang thiết bị điện tử; khu vực tiếp nhận trả kết chia thành quầy tương ứng, bố trí đủ bàn ghế ngồi chờ, bàn viết cho cá nhân, tổ chức 3.2.2 Vị trí phận tiếp nhận trả kết Bộ phận tiếp nhận trả kết (sau gọi tắt phận “một cửa”) đặt Văn phòng HĐND UBND huyện Kinh Môn thuộc UBND huyện, chịu 19 quản lý, đạo, hướng dẫn Văn phòng HĐND UBND huyện Bộ phận đặt tầng nhà tầng với vị trí sát mặt đường lại giúp người dân dễ dàng nhìn thấy 3.2.3 Cơ cấu cán công chức phận “một cửa” UBND huyện bố trí 05 cán bộ, công chức làm việc phận “một cửa”, có trưởng phận kiêm nhiệm bốn cán chuyên trách Số cán có trình độ đại học, thạc sĩ độ tuổi từ 32 đến 40, đáp ứng tính chất, yêu cầu công việc Cán bộ, công chức phận có tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình với công việc; có kỹ giải công việc, đảm bảo nhận hồ sơ đầy đủ, xác từ công dân, tổ chức lưu chuyển hồ sơ đến phòng, ban, đơn vị chuyên môn theo quy trình tác nghiệp, đảm bảo tính xác kịp thời 3.2.4.Chức năng, nhiệm vụ phận “một cửa”huyện Kinh Môn Tiếp tổ chức, công dân nơi làm việc phận “một cửa” có yêu cầu giải công việc phạm vi thẩm quyền UBND huyện quy định giải theo chế “một cửa” Các trường hợp yêu cầu giải công việc không thuộc thẩm quyền hướng dẫn tổ chức, công dân đến quan có thẩm quyền giải Hướng dẫn công dân tổ chức thủ tục, hồ sơ theo quy định, kiểm tra, cập nhật liệu vào phần mềm dịch vụ công sổ theo dõi, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ thụ lý Đối với hồ sơ chưa hoàn chỉnh hướng dẫn để tổ chức, công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định Cán tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ thụ lý cho lãnh đạo phụ trách phận “một cửa” để kiểm tra, xác nhận; sau bàn giao cho đơn vị chuyên môn giải Theo ngày hẹn trả kết ghi giấy biên nhận hồ sơ, cán thụ lý có trách nhiệm trả kết quả, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp lệ phí, phí theo quy định Trực tiếp liên hệ với đơn vị chuyên môn liên quan để giải công việc 20 3.2.5.Thời gian làm việc phận “một cửa” Bộ phận “một cửa” làm việc theo hành từ thứ hai đến hết ngày thứ sáu hàng tuần Thời gian tiếp nhận trả kết quả: Mùa hè: − Sáng từ 07h00’ đến 11h30’ − Chiều từ 13h30’ đến 17h00’ Mùa đông: − Sáng từ: 7h30’ đến 12h00’ − Chiều từ 13h00’ đến 16h30’ Thời gian hành lại ngày để cán bộ, công chức phận “một cửa” xếp hồ sơ, trình ký, đóng giấu xác nhận, bàn giao hồ sơ đến quan, đơn vị liên quan giải Các quan, đơn vị có trách nhiệm gửi hồ sơ phận “một cửa” vào 30 phút đầu làm việc nhận vào 30 phút cuối làm việc Cán thu lệ phí có trách nhiệm kiểm tra lệ phí thu, nộp kho bạc nhà nước theo chế độ quản lý tài hành 3.3 Hoạt động thực tế phận tiếp nhận trả kết 3.3.1 Kết hoạt động từ tháng 09/2015 đến tháng 12/2015 Bộ phận “một cửa” trực thuộc Văn phòng HĐND UBND huyện đưa vào thực 10 lĩnh vực, 50 62 công việc Các lĩnh vực thực phận “một cửa” gồm: − Thẩm định hồ sơ xây dựng − Cấp giấy phép xây dựng − Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh − Tài nguyên Môi trường − Tôn giáo − Lao động thương binh xã hội 21 Riêng lĩnh vực chứng thực, tổ chức cán bộ, y tế, tư pháp- hộ tịch thực quan chuyên môn Tổng kết hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” chuyên sâu thuộc Văn phòng HĐND UBND huyện tiếp nhận giải tổng số: 927 hồ sơ Trong đó: giải trả hạn 900 hồ sơ, trả không hẹn 27 hồ sơ Cụ thể hồ sơ giải lĩnh vực sau: − Tài nguyên môi trường: 97 hồ sơ − Xây dựng bản: 394 hồ sơ − Đăng ký kinh doanh: 107 hồ sơ − Quyết toán công trình: 19 hồ sơ − Tôn giáo: 07 hồ sơ − Lao động thương binh xã hội: 303 hồ sơ Các lĩnh vực thực quan chuyên môn gồm: chứng thực, tổ chức cán bộ, y tế, tư pháp- hộ tịch Các quan chuyên môn tiếp nhận 1.371 hồ sơ; trả hạn 1.200 hồ sơ, trả không hạn 171 hồ sơ, cụ thể: − Lĩnh vực chứng thực: 487 hồ sơ − Tư pháp- hộ tịch: 494 hồ sơ − Lĩnh vực tổ chức cán bộ: 199 hồ sơ − Y tế: 191 hồ sơ 3.3.2.Thuận lợi Từ thành lập phận “một cửa” tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức việc quản lý giải hồ sơ công dân làm thủ tục hành Việc thực chế “một cửa” việc triển khai thực chế “một cửa” chuyên sâu tiếp nhận, giải hồ sơ hành tổ chức, công dân số lĩnh vực, qua tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục thời gian thực chế để triển khai rộng rãi địa bàn huyện Đồng thời, thực công, khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết, 22 phí lệ phí, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân dễ dàng thực giám sát việc thực quan Cụ thể sau: Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân Mô hình giải thủ tục hành theo chế “một cửa” thực đem lại hiệu tích cực việc giải thủ tục hành cho công dân, tổ chức Thủ tục hành thống kê, đơn giản hóa, giải theo quy trình khép kín, tạo điều kiện cho công dân, tổ chức đến giải công việc tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức Những năm gần đây, phát triển kinh tế huyện nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung, nhu cầu giải dịch vụ công tăng lên đáng kể Nhất lĩnh vực đăng kí kinh doanh, xây dựng chứng thực Việc áp dụng chế cửa góp phần đáp ứng nhu cầu ngày tăng nhân dân Từng bước đại hóa nâng cao lực hoạt động UBND huyện Kinh Môn Lãnh đạo UBND huyện Kinh Môn theo dõi, giám sát tình hình hoạt động, trình giải công việc phòng, ban cán hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết để đạo nhắc nhở phòng, ban, đơn vị chậm thời gian giải Nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi đột phá quy trình giải thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND cấp huyện, góp phần thực cải cách hành Cán làm việc phận đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào giải công việc Sự phối hợp chặt chẽ UBND huyện với UBND xã, thị trấn phòng ban chuyên môn UBND huyện Nâng cao hiệu phối kết hợp, trao đổi thông tin, giải công việc quan chuyên môn, tổ chức, cá nhân đến giao dịch phận 23 Mô hình cửa mô hình giải thủ tục khép kín Bộ phận cửa sau tiếp nhận hồ sơ công dân, tổ chức có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho phòng ban chuyên môn để giải Các phòng ban chuyên môn lại có trách nhiệm phối hợp để giải hồ sơ hành cho nhanh gọn thuận lợi nhất, nhằm tiết kiệm chi phí thời gian Bởi mà hoạt động phận cửa góp phần tăng cường phối hợp phòng ban giải công việc Nâng cao lực tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức Cán công chức phân công làm việc phận cửa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ riêng để tiếp nhận trả hồ sơ hành cho công dân, tổ chức Cán làm việc phận “một cửa” huyện đào tạo không chuyên môn, mà quán triệt nhận thức thái độ làm việc phận Do phải trực tiếp tiếp đón nhận hồ sơ công dân, tổ chức nên thái độ làm việc, tinh thần, trách nhiệm cán công chức phận “một cửa” yếu tố quan trọng Bộ phận cửa UBND huyện có số lượng cán làm việc có trách nhiệm cao giải công việc, có tinh thần kỷ luật, có tác phong thái độ hòa nhã tiếp đón công dân, tổ chức đến giao dịch Nguyên nhân đạt kết là: - Huyện ủy UBND huyện có quan tâm lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” chuyên sâu, với giải pháp tập trung kiên - Các quy định Nhà nước trình tự, thủ tục, thời gian giải hồ sơ hành quy định chặt chẽ, cụ thể công khai, giúp cán bộ, công chức dễ giải người dân dễ thực - Phòng nội vụ phòng tra tăng cường tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực chế cửa, quan, đơn vị, kịp thời phát thiếu sót, quy định hồ sơ, thủ tục bất hợp lý để kiến nghị xử lý, bãi bỏ; đồng thời phát hiện, kiến nghị xử lý, chấn chỉnh số biểu tiêu cực, đề nghị cấp 24 có thẩm quyền xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm nên có tác dụng giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức - Đa số cán bộ, công chức thể nhiều cố gắng, nhận thức trách nhiệm giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công Một số cán có nhiều nỗ lực thực trách nhiệm đạo triển khai đôn đốc việc thực chế cửa, đơn vị 3.3.2 Hạn chế Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân Do phân thành lập nên giải công việc số lĩnh vực, phận “một cửa” giải hồ sơ chậm, gặp nhiều lung túng chưa liền mạch, việc trả kết nhiều nơi sai hẹn, gây xúc nhân dân (nhất lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định đầu tư, xây dựng bản) Nhiều thủ tục hành rườm rà, gây khó khăn cho cán giải công dân, tổ chức đến làm việc Các mẫu thủ tục chưa thống nhất, chí mẫu thủ tục quan chuyên môn huyện nhiều bất cập, gây khó khăn cho công dân, tổ chức xác nhận hồ sơ Đội ngũ cán bộ, công chức Khả giải công việc công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết nhiều hạn chế Do đào tạo lần trước vào phận làm việc, thêm vào nhiều lĩnh vực, khối lượng văn quy định quy định pháp luật rộng, cán làm việc chưa nắm rõ hết, gây lúng túng giải hồ sơ cho công dân Sự phối hợp quan việc giải thủ tục hành Bởi thiếu kinh nghiệm số lượng cán công chức thiếu (do cán làm việc phận hầu hết kiêm nhiệm) nên phối hợp quan giải thủ tục hành với quan chuyên môn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, chưa khoa học, gây thời gian làm chậm việc giải cho công dân 25 Các quan chuyên môn nhiều trường hợp đùn đẩy trách nhiệm giải hồ sơ, không xác định cụ thể quan chịu trách nhiệm để giải Công tác tuyên truyền Việc công khai thủ tục hành chính, yêu cầu giấy tờ hồ sơ mẫu văn giải theo chế cửa cửa liên thông chưa rõ ràng chưa đem lại hiệu cao, nhiều nơi mang tính hình thức gây lúng túng cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện cho việc xuất tượng “một cửa nhiều ngách” Nguyên nhân tồn thiếu sót nói trên: - Nguyên nhân khách quan: Một số quy định hành thủ tục hành chồng chéo, bất cập; chế cửa, cửa liên thông triển khai thực hiện, song có nhiều vấn đề phát sinh thực tế chưa có giải pháp đồng để xử lý; nhu cầu giao dịch hồ sơ hành tổ chức, công dân lớn, lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, đội ngũ cán bộ, công chức phân công thụ lý, giải ít, dẫn đến tải, v.v… - Nguyên nhân chủ quan: + Nhận thức số lãnh đạo, cán bộ, công chức chủ trương cải cách thủ tục hành theo chế cửa, “một cửa” chuyên sâu thiếu toàn diện, nên chưa thường xuyên quan tâm đôn đốc, kiểm tra việc thực chế cửa tại, phận mình; + Việc bố trí cán bộ, công chức làm công tác giải hồ sơ hành theo chế “một cửa” chuyên sâu chưa đảm bảo đạt tiêu chuẩn lực, phẩm chất + Sự phối hợp giải hồ sơ hành cho dân phận tiếp nhận trả kết với quan chuyên môn có liên quan thiếu chặt chẽ, chưa bám sát Đề án phê duyệt, chưa đầy đủ trách nhiệm theo thẩm quyền phân công, phân cấp 26 + Một số cán bộ, công chức thiếu ý thức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống lực công tác, chưa hoàn thành trách nhiệm giao, tư tưởng “ban ơn” giải công việc cho dân, cá biệt có trường hợp lợi dụng nhiệm vụ giải công việc cho dân để trục lợi, làm cho nhân dân không đồng tình ảnh hưởng đến ý nghĩa việc thực chế “một cửa” chuyên sâu + Nguồn kinh phí đầu tư cho việc thực chế cửa chuyên sâu huyện hạn chế + Về biên chế, cán làm việc phận cửa UBND huyện thiếu, đa phần làm việc kiêm nhiệm 3.3.3 Phương hướng thực năm 2016 + Xây dựng triển khai thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020 + Tiếp tục triển khai thực Chương trình hành động UBND tỉnh thực Nghị Trung ương khóa X, Nghị Chính phủ Chương trình hành động Tỉnh ủy “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước” + Tiếp tục đạo đẩy mạnh công tác rà soát, bổ sung, sửa đổi quy định nội quy trình, thủ tục hành không phù hợp, kiên loại bỏ khâu trung gian, thủ tục rườm rà, chồng chéo, loại giấy tờ không cần thiết + Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực cải cách hành chính, trọng tâm kiểm tra việc thực nhiệm vụ, công vụ công chức Bộ phận Tiếp nhận Trả kết theo chế “một cửa” chuyên sâu Chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, phiền hà thủ tục hành giải công việc người dân doanh nghiệp, đặc biệt trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tình tiết nghiêm trọng Thực nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới người đứng đầu, đơn vị hành nhà nước, tổ chức nghiệp dịch vụ công để xảy việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà việc tiếp nhận giải 27 công việc người dân doanh nghiệp lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, môi trường, hộ tịch… + Giải nhanh chóng, xác đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh tin báo công dân, doanh nghiệp, tổ chức hành vi vi phạm, gây phiền hà, sách nhiễu cán bộ, công chức, viên chức giải công việc + Phát huy tốt vai trò quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng việc giám sát, tích cực tham gia phát góp ý, phê phán trước công luận hành vi sách nhiễu, phiền hà thủ tục hành chính; đồng thời có sách, chế độ khen thưởng thỏa đáng điển hình tốt tinh thần thái độ phục vụ thi hành công vụ cán bộ, công chức, viên chức + Nghiên cứu mở rộng thêm lĩnh vực thực chế cửa liên thông + Đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận Trả kết CHƯƠNG IV: KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP Hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” chuyên sâu UBND huyện Kinh Môn thể ưu điểm rõ rệt khả giải nhanh chóng kịp thời yêu cầu công dân, tổ chức địa bàn huyện; tạo mối quan hệ phối kết hợp chặt chẽ quan hành nhà nước huyện với Thực chế “một cửa” thực bước đắn việc cải cách tổng thể hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 nói chung cải cách thủ tục hành UBND huyện Kinh Môn nói riêng Từ áp dụng thực chế “một cửa” tạo chuyển biến vượt bậc giải thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức địa bàn huyện; hài lòng người dân hoạt động thái độ phục vụ cán bộ, công chức phận phận tiếp nhận trả kết tăng lên đáng kể Đồng thời, việc thực chế “một cửa” góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nội dung khác cải cách 28 hành chính: cấu lại, hợp lý hóa tổ chức máy nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính; thúc đẩy nâng cao trình độ, lực cán công chức giải công việc; tiết kiệm thời gian, chi phí công dân, tổ chức nói riêng toàn xã hội nói chung Tuy nhiên, giai đoạn đầu việc thực nên nhiều bỡ ngỡ, sai xót, hạn chế bất cập trình triển khai chế “một cửa” UBND huyện Kinh Môn gây lên lúng túng giải công việc cán công chức cung làm thủ tục hành nhân dân Vì cần đòi hỏi nỗ lực hoàn thiện mặt quyền địa phương hỗ trợ, quản lý cấp ngành Trung ương, tham gia đóng góp nhân dân, để chế “một cửa” huyện Kinh Môn phát huy tối đa lợi ích mình, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành nhà nước Do em xin đưa số kiến nghị cho hoạt động phận tiếp nhận trả kết quản theo chế “một cửa” chuyên sâu hoàn thiện hơn: -Trong việc đơn giản hóa thủ tục hành Đơn giản hóa thủ tục hành UBND huyện nói riêng tất quan, phòng ban, phận chuyên môn nói chung cần thiết để thực có hiệu chế “một cửa” UBND huyện có kế hoạch xây dựng phận cửa theo hướng đại, áp dụng công nghệ thông tin phần mềm quản lý vào việc tiếp nhận trả kết hồ sơ hành Vì vậy, đơn giản hóa thủ tục hành để có thống chung quan, phòng ban điều cần thiết -Trong việc nâng cao hiệu làm việc đội ngũ cán bộ, công chức Kiến nghị UBND huyện Kinh Môn tăng cường việc tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kỹ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, kỹ xử lý hồ sơ cho cán bộ, công chức phận “một cửa”; tạo điều kiện cho cán làm việc phận “một cửa” giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ 29 Đảm bảo chế độ khen thưởng, kỷ luật, chế độ khác nhằm khuyến khích tinh thần làm việc, quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cán làm việc lĩnh vực phận Hướng tới việc xây dựng phận “một cửa” theo hướng đại UBND huyện Kinh Môn, việc trang bị kiến thức, kỹ “một cửa” điện tử, quản lý hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, lưu chuyển hồ sơ qua máy tính, phần mềm quản lý cho cán công chức từ cần thiết -Trong việc nâng cao phối hợp phận với quan Để đạt hiệu cao giải hồ sơ hành cho tổ chức, công dân mà hồ sơ tổ chức, công dân có liên quan đến nhiều quan, phòng ban phận “một cửa” cần chủ động phối hợp với quan chuyên môn UBND huyện cần có quy định rõ ràng cụ thể quyền hạn trách nhiệm quan chuyên môn việc phối hợp với phận “một cửa” để giải hồ sơ cho công dân, tổ chức cho kịp thời, pháp luật 30 PHẦN III: KẾT LUẬN Trong thời gian kiến tập UBND huyện Kinh Môn giúp em trau thêm nhiều kiến thức Đây khoảng thời gian ý nghĩa sinh viên năm tư em Qua việc học trường việc thực tập quan em thấy khác kiến thức học trường công việc thực phải làm, nhờ mà em hiểu ý nghĩa câu học đôi với hành Bản báo cáo thực tập em nêu lên hiểu biết hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa chuyên sâu huyện Kinh Môn, từ nêu đánh giá, nhận xét hoạt động Trong báo cáo thực tập em nhiều thiếu xót, em mong thầy, cô đưa nhận xét, góp ý để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình cải cách hành giai đoạn 2011- 2010 phủ kèm theo Nghị 30c/ NQ- CP ban hành ngày 08/11/2011 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành quy chế thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa phương Luật tổ chức Hội nhân dân Uỷ ban nhân dân năm 2003 Báo cáo kết hoạt động Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả: Báo cáo2015, Hải Dương Cổng thông tin điện tử huyện Kinh Môn 32 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Doãn Minh Thắng Sinh viên thực tập: Nguyễn Bích Ngọc Sinh viên: Nguyễn Bích Ngọc tiến hành thực tập phận Tiếp nhận trả kết Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thời gian từ ngày 28/03/2016 đến ngày 20/05/2016, hướng dẫn trực tiếp giảng viên – Thạc sỹ Doãn Minh Thắng Nhận xét giảng viên hướng dẫn trình thực tập sinh viên Nguyễn Bích Ngọc: Đánh giá chung giảng viên hướng dẫn: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ... 13 2.2 Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 14 CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHÂN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” CHUYÊN SÂU CỦA HUYỆN KINH MÔN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG... huyện Kinh Môn đạt thực cải cách hành đưa nhận xét thân − Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tìm hiểu hoạt động phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. .. 3.2 Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” theo hướng chuyên sâu huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương .18 3.2.3 Cơ cấu cán công chức phận “một cửa” 19 3.3 Hoạt động thực tế phận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện kinh môn, tỉnh hải dương , Tìm hiểu hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân huyện kinh môn, tỉnh hải dương ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm