0

giao an sinh hoc 10 NC (tron bo)

45 1,517 11
  • giao an sinh hoc 10 NC (tron bo)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:27

Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Phần II: Sinh học tế bào Chơng 3: Chuyển hóa vật chất và năng lợng trong tế bào Tiết 22 (Bài 21): chuyển hóa năng lợng I Mục tiêu bài học: * Học xong tiết này học sinh phải: 1. Trình bày đợc khái niệm về năng lợng và các dạng năng lợng, trạng thái của năng lợng. 2. Trình bày đợc khái niệm về chuyển hoá năng lợng trong tế bào. 3. Trình bày đợc cấu trúc và chức năng của ATP. * Trọng tâm: Mục tiêu 1, 2, 3. II. Thiết bị dạy học: - SGK + tranh vẽ phóng to hình 21.1 và 21.2 sgk. III. Phơng pháp: Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận. IV. Tiến trình lên lớp: 1. ổ n định tổ chức lớp: (2 phút) GV vào lớp chào học sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi. 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) GV: Kiểm tra kiến thức cũ của học sinh bằng câu hỏi: 3. Bài mới: (32 phút) Mở bài: GV: Mọi hoạt động sống diễn ra trong tế bào đều cần có năng lợng. Vậy năng lợng tế bào sử dụng là loại năng lợng nào và quá trình biến đổi năng lợng trong tế bào diễn ra nh thế nào? Đây là nội dung của bài học. Nội dung bài mới: Nội dung bài học Hoạt động GV HS Bài 21: Chuyển hóa năng lợng I. Khái niệm về năng lợng và các dạng năng lợng: 1. Khái niệm về năng lợng: Năng lợng là đại lợng đặc trng cho khả năng sinh công. 2. Các dạng năng lợng: - Có nhiều dạng năng lợng khác nhau nh: điện năng, quang năng, cơ năng, hóa năng, nhiệt năng, - Dựa vào nguồn cung cấp năng lợng thiên nhiên, ta có các dạng năng lợng: năng lợng mặt trời, gió, nớc, 3. Các trạng thái tồn tại của năng lợng: * Thế năng: Là trạng thái tiềm ẩn của năng lợng (ví dụ: nớc hay một vật nặng ở một độ cao nhất định, năng lợng trong các liên kết hóa học của các hợp chất hữu cơ, chênh lệch các điện tích ngợc dấu ở 2 bên màng, ) * Động năng: Là trạng thái bộc lộ của năng lợng để tạo ra công tơng ứng (ví dụ nh: năng lợng dùng cho các chuyển động của vật chất, ) * Chú ý: Các dạng năng lợng có thể chuyển hóa tơng hỗ từ dạng này sang dạng khác và cuối cùng thành dạng nhiệt năng. GV: Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa, quan sát tranh vẽ hình 21.1 để trả lời các câu hỏi sau: ? Thế nào là năng lợng? ? Trong tự nhiên có các dạng năng lợng nào? ? Năng lợng tồn tại dới những trạng thái nào? ? Thế nào là thế năng? cho ví dụ? ? Thế nào là động năng? cho ví dụ? HS: Đọc sgk, quan sát tranh vẽ và thực hiện yêu cầu. GV: Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi 1 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN II. Chuyển hóa năng lợng: 1. Khái niệm về sự chuyền hóa năng lợng: Sự biến đổi năng lợng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống đợc gọi là sự chuyển hóa năng lợng. Ví dụ: quang hợp chuyển năng lợng ánh sáng (động năng) thành năng lợng hóa học (thế năng) trong các hợp chất hữu cơ ở thực vật. Hô hấp nội bào là sự chuyển hóa năng lợng hóa học trong các liên kết của các hợp chất hữu cơ thành năng lợng trong các liên kết cao năng của hợp chất ATP (thế năng) dễ sử dụng. 2. Dòng năng lợng sinh học: - Là dòng năng lợng trong tế bào, dòng năng lợng từ tế bào này sang tế bào khác, từ cơ thể này sang cơ thể khác. - Dòng năng lợng trong thế giới sống đợc bắt đầu từ ánh sáng mặt trời truyền tới cây xanh và qua chuỗi thức ăn đi vào động vật rồi cuối cùng trở thành nhiệt năng phát tán vào môi trờng. * Chú ý: - Trong các hệ sống, năng lợng đợc dự trữ trong các liên kết hóa học. - Trong cơ thể sinh vật có nhiều quá trình đòi hỏi năng lợng th- ờng xuyên. Nh các phản ứng sinh tổng hợp các chất, tái sinh các tổ chức (phân bào, sinh sản), thực hiện công cơ học (chuyển động của chất nguyên sinh, của bào quan) hay công điện học nh phát sinh và chuyển các thông tin dới dạng dòng điện sinh học. III. ATP - đồng tiền năng lợng của tế bào: 1. Cấu trúc của ATP (Adenozin triphotphat): - ATP đợc tạo nên từ 3 thành phần cơ bản: + Một phân tử đờng 5C (ribozơ) + Một bazơnitric loại adenin (A) + 3 nhóm photphat - Có 2 liên kết giữa 3 nhóm photphát có khả năng mang nhiều năng lợng và dễ dàng nhờng năng lợng này cho các hoạt động sống của tê bào. 2. Quá trình truyền (nhờng) năng lợng của ATP: - ATP truyền năng lợng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm photphát cuối cùng để trở thành ADP (Adenozin diphotphat) rồi gần nh ngaylập tức ADP lại đợc gắn thêm nhóm photphát để trở thành ATP. - ATP có khả năng cung cấp đủ năng lợng cho tất cả mọi hoạt động của tế bào. - Nhờ khả năng dễ dàng nhờng năng lợng mà ATP trở thành chất hữu cung cấp năng lợng phổ biến trong tế bào (đồng tiền năng lợng). . Hết bài 1 sau: ? Thế nào là chuyển hoá năng l- ợng? ? Thế nào là dòng năng lợng sinh học trong tế bào? HS: Đọc sgk và thực hiện yêu cầu GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk, quan sát tranh vẽ hình 21.2 để trả lời các câu hỏi: ? Phân tử ATP có cấu trúc nh thế nào để có thể mang nhhiều năng l- ợng? ? Quá trình chuyển và nhận năng lợng của ATP? ? Chức năng của ATP trong tế bào? HS: Đọc sgk, quan sát tranh vẽ và trả lời câu hỏi. GV. Tổng kết 4. Củng cố: (3 phút) GV củng cố nội dung tiết học bằng cách: Yêu cầu học sinh : Đọc phần tóm tắt khung cuối bài. 5. Bài tập về nhà:(3 phút) - Học và trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tập. - GV hớng dẫn học sinh soạn nội dung của tiết học sau. .The end 2 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Tiết 23 (Bài 22): enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất I Mục tiêu bài học: * Học xong tiết này học sinh phải: 1. Trình bày đợc khái niệm và bản chất cấu trúc của enzim. 2. Trình bày đợc cơ chế tác động của enzim và đặc tính của enzim. 3. Trình bày đợc các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động của enzim. 4. Nêu đợc vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất. 5. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài. * Trọng tâm: Mục tiêu 1 -> 4. II. Thiết bị dạy học: - SGK + tranh vẽ phóng to hình 22.1, 22.2 và 22.3 sgk. III. Phơng pháp: Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận. IV. Tiến trình lên lớp: 1. ổ n định tổ chức lớp: (2 phút) GV vào lớp chào học sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi. 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 3. Bài mới: (32 phút) Mở bài: GV: Mọi phản ứng chuyển hoá trong tế bào đều phải có chất xúc tác đó là enzim. Vậy enzim là gì và cơ chế hoạt động của enzim nh thế nào? . Đó là nội dung của bài học. Nội dung bài mới: Nội dung bài học Hoạt động GV HS Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất I. Enzim và cơ chế tác động của enzim: 1. Cấu trúc của enzim: - Enzim là một chất xúc tác sinh học đợc tạo nên bởi cơ thể sống. - Enzim có bản chất là protein. - Một số enzim còn có thêm một phân tử hữu cơ nhỏ gọi là coenzim. - Trong mỗi phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất (chất chịu tác dụng của enzim) gọi là trung tâm hoạt động của enzim. Cấu hình không gian này tơng thích với cấu hình không gian của cơ chất, nhờ vậy mà cơ chất có thể kết hợp tạm thời với enzim và bị biến đổi tạo thành sản phẩm. * Ghi chú: Các dạng tồn tại của enzim trong tế bào: - Dạng hòa tan: nhiều enzim hòa tan trong tế bào chất - Dạng liên kết: một số enzim liên kết chặt chẽ với những bào quan xác định của tế bào. 2. Cơ chế tác động của enzim: - Enzim làm giảm năng lợng hoạt hóa của phản ứng sinh hóa bằng cách tạo nhiều phản ứng trung gian. Ví dụ: hệ thống A + B <-> C+D có chất xúc tác X tham gia phản ứng thì các phản ứng có thể tiến hành theo các giai đoạn sau: A+B+X -> ABX -> CDX -> C+ D + X. - Thoạt đầu, enzim liên kết với cơ chất để tạo hợp chất trung gian (enzim cơ chất). Cuối phản ứng, hợp chất trung gian sẽ phân giải để tạo sản phẩm của phản ứng và giải phóng enzim nguyên vẹn. - Enzim đợc giải phóng lại có thể xúc tác cho phản ứng với cơ chất mới cùng loại. 3. Đặc tính của enzim: - Hoạt tính mạnh: Ví dụ: để phân hủy 1 phân tử peroxi (H 2 O 2 ) thành H 2 O và O 2 , nếu xúc tác là một nguyên tử Fe thì phải mất 300 năm. Nếu xúc tác là enzim catalaza thì chỉ cần 1 giây. - Tính chuyên hóa cao: Mỗi enzim chỉ tác dụng lên một loại cơ chất nhất định. Ví GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk, quan sát tranh vẽ hình 22.1, 22.2, hình 22.3 để trả lời các câu hỏi: ? Thế nào là enzim? ? Bản chất của enzim? ? Các dạng tồn tại của enzim trong tế bào? ? Cơ chế tác động của enzim? ? Đặc tính của enzim? Cho ví dụ? ? Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động của enzim? HS: Đọc sgk và trả lời câu hỏi 3 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN dụ: Ureaza chỉ phân hủy ure trong nớc tiểu, mà không tác dụng lên bất cứ một chất nào khác. 4. Các nhân tố ảnh hởng đến họat tính của enzim: * Nhiệt độ: Tốc độ phản ứng của enzim chịu ảnh hởng của nhiệt độ - Mỗi enzim chỉ có một nhiệt độ tối u (hoạt tính của enzim cao nhất khi ở nhiệt độ này). Ví dụ: đa số các enzim trong tế bào của cơ thể ngời hoạt động tối u trong khoảng nhiệt độ 35-40 0 C, nhng enzim của tế bào vi khuẩn trong suối nớc nóng lại họat động tốt nhất ở 70 0 C hoặc cao hơn. - Khi cha đạt đến nhiệt độ tối u, thì sự gia tăng nhiệt độ sẽ làm tăng tốc độ phản ứng của enzim. - Khi đã quá nhiệt độ tối u, sự tăng nhiệt độ sẽ làm giảm tốc độ phản ứng của enzim và có thể làm enzim bị mất hoạt tính. * Độ pH: Tốc độ phản ứng của enzim chịu ảnh hởng của độ pH Mỗi enzim có pH tối u riêng. Đa số enzim có pH tối u từ 6-8. Có enzim họat động tối u trong môi trờng axit nh pepsin (enzim trong dạ dày) hoạt động tối u ở pH=2. * Nồng độ cơ chất: Với một lợng enzim nhất định, nếu tăng dần lợng cơ chất trong dung dịch thì thoạt đầu hoạt tính của enzim tăng dần, nhng đến một lúc nào đó thì sự gia tăng về nồng độ cơ chất cũng không làm tăng họat tính của enzim (vì lúc này tất cả các trung tâm họat động của các enzim đã đợc bảo hòa bởi cơ chất). * Nồng độ enzim: Với một lợng cơ chất xác định, nồng độ enzim càng cao thì tốc độ phản ứng xảy ra càng nhanh. Tế bào có thể điều hòa tốc độ chuyển hóa vật chất bằng việc tăng giảm nồng độ enzim trong tế bào. * Chất ức chế enzinm: Một số chất hóa học có thể ức chế hoạt động của enzim, nên tế bào khi cần ức chế họat động của enzim nào đó cũng có thể tạo ra các chất ức chế đặc hiệu cho enzim ấy. Một số chất độc hại từ môi trờng nh thuốc trừ sâu DDT là những chất ức chế một số enzim quan trọng của hệ thần kinh ngời và động vật. II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất: - Nhờ enzim mà các quá trình sinh hóa trong cơ thể xảy ra rất nhạy với tốc độc lớn trong điều kiện sinh lí bình thờng của cơ thể. Khi có enzim xúc tác, tốc độ của một phản ứng có thể tăng hàng triệu lần. Nếu tế bào không có enzim thì các hoạt động sống không thể duy trì đợc vì tốc độ của các phản ứng sinh hóa xảy ra quá chậm. - Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi tr- ờng bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các loại enzim. Một trong các cách điều chỉnh họat tính của enzim khá hiệu quả và nhanh chóng là sử dụng các chất ức chế hoặc các chất hoạt hóa các enzim. Các chất ức chế đặc hiệu khi liên kết với enzim sẽ làm biến đổi cấu hình của enzim làm cho enzim không thể liên kết đợc với cơ chất. Ngợc lại, các chất hoạt hóa khi liên kết với enzim sẽ làm tăng hoạt tính của enzim. - ức chế ngợc là kiểu điểu hòa trong đó sản phẩm của con đờng chuyển hóa quay lại tác động nh một chât ức chế, làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu của con đờng chuyển hóa. - Khi một enzim nào đó trong tế bào không đợc tổng hợp hoặc bị bất hoạt thì không những sản phẩm không đợc tạo thành mà cơ chất của enzim đó cũng sẽ đợc tích lũy lại gây độc cho tế bào hoặc có thể đợc chuyển hóa theo con đờng phụ thành các chất độc gây nên các triệu chứng bệnh lí. Các bệnh nh vậy ở ngời đợc gọi là bệnh rối loạn chuyển hóa. .Hết bài GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và trả lời câu hỏi: ? Vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất? HS: Đọc sgk và thực hiện yêu cầu GV: tổng kết 4. Củng cố: (3 phút) GV củng cố nội dung tiết học bằng cách: Yêu cầu học sinh : Đọc phần tóm tắt khung cuối bài. 5. Bài tập về nhà:(3 phút) - Học và trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tập. - GV hớng dẫn học sinh soạn nội dung của tiết học sau. The end 4 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Tiết 24 (Bài 23): hô hấp tế bào ( tiết 1) I Mục tiêu bài học: * Học xong tiết này học sinh phải: 1. Trình bày đợc khái niệm về hô hấp tế bào. 2. Trình bày đợc các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào. 3. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài. * Trọng tâm: Mục tiêu 1 và 2. II. Thiết bị dạy học: - SGK + tranh vẽ phóng to hình 23.1, 23.2, 23.3 sgk. III. Phơng pháp: Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận. IV. Tiến trình lên lớp: 1. ổ n định tổ chức lớp: (2 phút) GV vào lớp chào học sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi. 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 3. Bài mới: (32 phút) Mở bài: GV: Mọi hoạt động sống đều cần năng lợng. Năng lợng đợc sử dụng trong tế bào đợc sinh ra từ quá trình hô hấp. Vậy, hô hấp là gì? và cơ chế của nó thế nào? Nội dung bài mới: Nội dung bài học Hoạt động GV HS Bài 23: Hô hấp tế bào I. Khái niệm về hô hấp tế bào: - Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lợng diễn ra trong mọi tế bào sống. Trong quá trình này, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian rồi cuối cùng thành CO 2 và H 2 O, đồng thời năng lợng tích lũy trong các chất hữu cơ đợc giải phóng chuyển thành dạng năng lợng dễ sử dụng cho mọi họat động của tế bào là ATP. - Hô hấp tế bào thực chất là một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử sinh học (chuỗi phản ứng enzim). Qua chuỗi phản ứng này, phân tử chất hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) đợc phân giải dần dần và năng l- ợng của nó đợc lấy ra từng phần ở các giai đoạn khác nhau mà không giải phong ồ ạt ngay một lúc. - Phơng trình tổng quát của quá trình phân giải hoàn toàn một phân tử glucozơ: C 6 H 12 O 6 + 6O 2 -> 6CO 2 + 6H 2 O + năng lợng (ATP+ nhiệt năng) II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào: Quá trình hô hấp tế bào có thể đợc chia làm 3 giai đoạn: + Giai đoạn đờng phân + Chu trình Crep + Chuỗi chuyền electron hô hấp 1. Đờng phân: - Đờng phân là quá trình biến đổi phân tử glucozơ xảy ra ở tế bào chất. - Kết quả: từ 1 phân tử glucozơ tạo ra 2 phân tử axit piruvic (C 3 H 4 O 3 ), 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH (thực tế tạo ra 4 phân tử ATP nhng trong quá trình hoạt hóa phân tử glucozơ đã đã dùng GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan sát tranh vẽ 23.1 để trả lời các câu hỏi sau: ? Thế nào là hô hấp tế bào? ? Bản chất của quá trình hô hấp tế bào? ? Phơng trình tổng quát của hô hấp tế bào đợc viết nh thế nào? HS: đọc sgk, quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi. GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan sát tranh vẽ 23.2 và 23.3 để trả lời các câu hỏi sau: ? Vị trí, nguyên liệu và sản phẩm của quát của giai đoạn đ- ờng phân? ? Vị trí, nguyên liệu và sản phẩm của chu trình Crep? 5 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN hết 2 ATP). 2. Chu trình Crep: - Axit piruvic trong tế bào chất đợc chuyển qua màng kép để vào chất nền củ ty thể. - Tại chất nền của ty thể, 2 phân tử axit piruvic bị oxi hóa thành 2 Axetyl coenzim A (C-C- CoA) giải phóng 2CO 2 và 2 NADH. - Sau đó 2 axetyl CoA đi vào chu trình Crep. Mỗi vòng chu trinh Crep, 1 phân tử Axetyl coenzim A sẽ bị oxi hóa hoàn toàn tạo ra 2CO 2 , 1 phân tử ATP, 3 phân tử NADH và 1 phân tử FADH 2 (Flavin adenin dinucleotit). HS: đọc sgk, quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi. 4. Củng cố: (3 phút) GV củng cố nội dung tiết học bằng cách: Yêu cầu học sinh : Đọc phần tóm tắt khung cuối bài. 5. Bài tập về nhà:(3 phút) - Học và trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tập. - GV hớng dẫn học sinh soạn nội dung của tiết học sau. The end 6 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Tiết 25 (Bài 24): hô hấp tế bào ( tiết 2) I Mục tiêu bài học: * Học xong tiết này học sinh phải: 1. Trình bày đợc chuỗi chuyền e hô hấp. 2. Trình bày đợc quá trình phân giải các chất khác (protein, lipit). 3. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài. * Trọng tâm: Mục tiêu 1 và 2. II. Thiết bị dạy học: - SGK + tranh vẽ phóng to hình 24.1, 24.2 và 24.3 sgk. III. Phơng pháp: Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận. IV. Tiến trình lên lớp: 1. ổ n định tổ chức lớp: (2 phút) GV vào lớp chào học sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi. 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 3. Bài mới: (32 phút) Mở bài: GV: Năng lợng ATP sinh ra trong hô hấp chủ yếu từ giai đoạn 3 chuỗi chuyền điện tử hô hấp. Việc phân giải các chất khác cũng có thể tạo ra năng lợng. Nội dung bài mới: Nội dung bài học Hoạt động GV HS 3. Chuỗi truyền electron hô hấp (hệ vận chuyển điện tử). - Trong giai đoạn này, điện tử (electron) sẽ đợc chuyền từ NADH và FADH 2 tới O 2 thông qua một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử kế tiếp nhau. - Các thành phần của chuỗi hô hấp đợc định vị trên màng trong của ty thể . - Chuỗi truyền điện tử hô hấp là giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất (34 ATP). * Chú ý: - Mỗi phân tử NADH khi qua chuỗi chuyền điện tử hô hấp sản sinh năng lợng t- ơng đơng 3 ATP. - Mỗi phân tử FADH 2 khi qua chuỗi chuyền điện tử hô hấp sản sinh năng lợng t- ơng đơng 2 ATP. - Nh vậy, trong quá trình hô hấp chuyển hóa 1 phân tử glucozơ thành CO 2 và H 2 O đã tạo ra 10 NADH, 2FADH 2 và 4 ATP => kết quả cuối cùng tạo đợc 38ATP. III. Quá trình phân giải các chất khác: - Protein bị phân giải -> aa, sau đó aa bi biến đổi -> Axetyl CoA + NH 2 , Sau đó Axetyl CoA đi vào chu trình Crep -> tạo năng lợng ATP. - Lipit phân giải thành axit béo và glixerol, sau đó các sản phẩm này bị biến đổi thành Axetyl CoA đi vào chu trình Crep -> tạo năng l- ợng ATP. - Cácbohidrat bị phân giải thành các đờng đơn (đờng 6C và 5C) và biến đổi thành axit piruvic, sau đó chuyển thành axetyl CoA đi vào chu trình Crép tạo năng lợng ATP. GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan sát tranh vẽ để trả lời các câu hỏi sau: ? Vị trí, nguyên liệu sản phẩm của chuỗi chuyền điện tử hô hấp? ? Các chất hữu cơ khác đ- ợc phân giải nh thế nào để tạo ra năng lợng cho tế bào sử dụng? HS: đọc sgk, quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi. GV: tổng kết 4. Củng cố: (3 phút) GV củng cố nội dung tiết học bằng cách: Yêu cầu học sinh : Đọc phần tóm tắt khung cuối bài. 5. Bài tập về nhà:(3 phút) - Học và trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tập. - GV hớng dẫn học sinh soạn nội dung của tiết học sau. The end 7 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Tiết 26 (Bài 25): hóa tổng hợp và quang tổng hợp ( tiết 1) I Mục tiêu bài học: * Học xong tiết này học sinh phải: 1. Trình bày khái niệm về hoá tổng hợp và quang tổng hợp. 2. Trình bày đợc các nhóm vi khuẩn có khả năng thực hiện hoá tổng hợp. 3. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài. * Trọng tâm: Mục tiêu 1 và 2. II. Thiết bị dạy học: - SGK III. Phơng pháp: Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận. IV. Tiến trình lên lớp: 1. ổ n định tổ chức lớp: (2 phút) GV vào lớp chào học sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi. 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 3. Bài mới: (32 phút) Mở bài: GV: Tổng hợp các chất là quá trình quan trọng đối với mọi tế bào sống. Năng lợng dùng cho quá trình này đợc lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Căn cứ vào đó ngời ta chia ra nhiều loại quá trình tổng hợp khác nhau. Nội dung bài mới: Nội dung bài học Hoạt động GV HS Bài 25: Hoá tổng hợp I. Khái niệm về hoá tổng hợp: Là quá trình cơ thể sinh vật đồng hoá CO 2 để tổng hợp các chất hữu cơ khác nhau của cơ thể nhờ năng lợng của các phản ứng oxi hoá. (quá trình này đợc thực hiện bởi những vi sinh vật hóa tự dỡng) II. Phơng trình tổng quát của quá trình hoá tổng hợp: A (chất vô cơ) + O 2 Vi sinh vật AO 2 + Năng lợng (Q) (1) CO 2 + RH 2 + Q Vi sinh vật chất hữu cơ (2) III. Các nhóm sinh vật có khả năng hoá tổng hợp (chủ yếu là vi khuẩn): 1) Nhóm vi khuẩn lấy năng lợng từ các hợp chất chứa lu huỳnh: - Năng lợng (Q) mà chúng sử dụng là từ các phản ứng oxi hoá H 2 S do chúng tự thực hiện. - Các phản ứng đợc thực hiện trong quá trình hoá tổng hợp: 2H 2 S + O 2 2H 2 O + 2S + Q 2S + 2H 2 O + 3 O 2 2H 2 SO 4 + Q CO 2 + 2H 2 S + Q 1/6 C 6 H 12 O 6 + H 2 O + 2S 2) Nhóm vi khuẩn lấy năng lợng từ các hợp chất chứa nitơ: Nhóm này bao gồm 2 nhóm nhỏ: a) Nhóm vi khuẩn nitrit hoá: Chúng oxi hoá NH 3 thành axit nitrơ (HNO 2 ) để lấy năng lợng Q. Các phản ứng đợc thực hiện trong quá trình hoá tổng hợp: 2NH 3 + 3 O 2 2HNO 2 + 2H 2 O + Q CO 2 + 4H + Q 1/6 C 6 H 12 O 6 + H 2 O (6% năng lợng Q đợc dùng cho phản ứng này) GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk để trả lời các câu hỏi sau: ? Thế nào là hoá tổng hợp? ? Phơng trình tổng quát của quá trình quang hợp? ? Vi khuẩn lu huỳnh thực hiện hoá tổng hợp nh thế nào? ? Vi khuẩn nitrit thực hiện hoá tổng hợp nh thế nào? ? Vi khuẩn nitrat thực hiện hoá tổng hợp nh thế nào? ? Vi khuẩn sắt thực hiện hoá tổng hợp nh thế nào? ? Vi khuẩn hidro thực hiện hoá tổng hợp nh thế nào? 8 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN b) Nhóm vi khuẩn nitrat hoá: Chúng oxi hoá HNO 2 thành HNO 3 để lấy năng lợng Q. 2HNO 2 + O 2 2HNO 3 + Q CO 2 + 4H + Q 1/6 C 6 H 12 O 6 + H 2 O (7% năng lợng Q đợc dùng cho phản ứng này) c) Nhóm vi khuẩn lấy năng l ợng từ các hợp chất chứa sắt: - Năng lợng (Q) mà chúng sử dụng là từ các phản ứng oxi hoá Fe +2 thành Fe +3 do chúng tự thực hiện. - Ví dụ phản ứng đợc thực hiện trong quá trình hoá tổng hợp: 4FeCO 3 + O 2 + 6H 2 O 4Fe(OH) 3 + 4CO 2 + Q CO 2 + Q + C 6 H 12 O 6 d) Nhóm vi khuẩn lấy năng l ợng từ hợp chất hidro H 2 : - Năng lợng (Q) mà chúng sử dụng là từ các phản ứng oxi hoá H 2 do chúng tự thực hiện. - sơ đồ phản ứng đợc thực hiện trong quá trình hoá tổng hợp: H 2 + . Phản ứng oxi hoá do vi sinh vật + Q CO 2 + Q + Chất hữu cơ của cơ thể. IV. Khái niệm về quang tổng hợp: - Là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO 2 và H 2 O) nhờ năng lợng ánh sáng do các sắc tố quang hợp hấp thu đợc chuyển hóa và tích lũy ở dạng năng lợng hóa học tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ của tế bào. - Phơng trình tổng quát của quá trình hoá tổng hợp: CO 2 + H 2 O ánh sáng [CH 2 O] + O 2 Lục lạp Cacbohidrat V. Sắc tố quang hợp: 1. Các loại sắc tố quang hợp: - Trong cơ thể thực vật và tảo thờng có 3 loại sắc tố: + Clorophyl (chất diệp lục) + Carotenoit (sắc tố vàng, da cam hay tím đỏ) + Phycobilin (loại này có ở thực vật bậc thấp) - ở vi khuẩn quang hợp chỉ có clorophyl 2. Vai trò của sắc tố quang hợp: - Cây xanh quang hợp đợc là nhờ có sắc tố quang hợp (chủ yếu là clorophyl) chứa trong các lục lạp của tế bào. - Vai trò của diệp lục là hấp thu quang năng, nhờ các năng lợng đó mà các phản ứng quang hợp diễn ra. - Chất diệp lục có khả năng hấp thụ ánh sáng có chọn lọc và tham gia trực tiếp vào các phản ứng quang hóa. - Các sắc tố phụ hấp thu đợc khoảng 10-20% tổng năng lợng do lá cây hấp thụ đợc. Khi cờng độ ánh sáng quá cao, các sắc tố phụ có tác dụng bảo vệ chất diệp lục khỏi bị phân hủy. - Chất diệp lục có khả năng hấp thụ nhiều nhất là ánh sáng đỏ và xanh tím (thí nghiệm của Enghenman ngời Đức năm 1883). HS: đọc sgk và trả lời câu hỏi. GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk để trả lời các câu hỏi sau: ? Thế nào là quang tổng hợp? ? Phơng trình tổng quát của quang tổng hợp đợc viết nh thế nào? ? Thế nào là sắc tố quang hợp? ? Có những loại sắc tố quang hợp nào? ? Vai trò của sắc tố quang hợp? HS. Đọc sgk và thực hiện yêu cầu. GV: tổng kết 4. Củng cố: (3 phút) GV củng cố nội dung tiết học bằng cách: Yêu cầu học sinh : Đọc phần tóm tắt khung cuối bài. 5. Bài tập về nhà:(3 phút) - Học và trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tập. - GV hớng dẫn học sinh soạn nội dung của tiết học sau. The end 9 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Tiết 27 (Bài 26): hóa tổng hợp và quang tổng hợp ( tiết 2) I Mục tiêu bài học: * Học xong tiết này học sinh phải: 1. Trình bày đợc cơ chế của quá trình quang hợp. 2. Trình bày đợc mối liên quan giữa hô hấp và quang hợp. 3. Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc các bài tập cuối bài cuối bài. * Trọng tâm: Mục tiêu 1 và 2. II. Thiết bị dạy học: - SGK + tranh vẽ phóng to hình 26.1, 26.2 và 26.3 sgk. III. Phơng pháp: Vấn đáp tái hiện + vấn đáp, trực quan, đọc sách giáo khoa tìm tòi bộ phận. IV. Tiến trình lên lớp: 1. ổ n định tổ chức lớp: (2 phút) GV vào lớp chào học sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi. 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 3. Bài mới: (32 phút) Mở bài: GV: Quang hợp là một quá trình quan trọng đối với mọi cơ thể thực vật. Vậy quá trình này đợc thực hiện ở đâu và diễn ra với cơ chế nh thế nào? Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp. Nội dung bài mới: Nội dung bài học Hoạt động GV HS IV. Cơ chế quang hợp: Gồm 2 pha 1. Pha sáng của quang hợp (pha cần ánh sáng): * Vị trí: - Xảy ra trong cấu trúc hạt grana của lục lạp, trong các túi dẹp (màng tilacoit). * Cơ chế: - Trong pha sáng của quang hợp đã xảy ra các biến đổi quang lí (diệp lục hấp thụ năng lợng của ánh sáng trở thành dạng kích động electron) và các biến đổi quang hóa. - Diệp lục ở trạng thái kích động sẽ chuyển năng lợng cho các chất nhận để thực hiện 3 quá trình quan trọng là: + Quang phân li nớc. + Hình thành chất có tính khử mạnh (NADPH ở thực vật hoặc NADH ở vi khuẩn quang hợp). + Tổng hợp ATP. Năng lợng ` Năng lợng dl dl * H 2 O 1/2 O 2 + 2H + + 2e - NADH + 2H + NADPH + H + 2. Pha tối của quang hợp (pha không cần ánh sáng): * Vị trí: - Xảy ra trong chất nền stroma của lục lạp ở cây xanh và tảo - Hoặc trong tế bào của vi khuẩn quang hợp. * Cơ chế: - Các phản ứng tối đợc xúc tác bởi một chuỗi các enzim có trong stroma hoặc trong tế bào (đối với vi khuẩn). - Trong pha tối CO 2 bị khử thành cacbohidrat (quá trình này đợc gọi là quá trình cố định CO 2 , là vì nhờ quá trình này các phân tử CO 2 tự do đợc cố GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk để trả lời các câu hỏi sau: ? Vị trí của pha sáng quang hợp? ? Thế nào là quá trình biến đổi quang lí? ? Thế nào là quá trình quang phân li nớc? ? Thế nào là quá trình quang hoá? ? Nguyên liệu và sản phẩm của pha sáng quang hợp? HS: đọc sgk và trả lời câu hỏi. GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk để trả lời các câu hỏi sau: ? Vị trí của pha tối quang hợp? ? Cơ chế của pha tối quang hợp? 10 ATP [...]... nh thế nào? 6 Nếu da để lâu sẽ bị khú Vì sao? 26 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN The end Phần III: Sinh học vi sinh vật Chơng 2: sinh trởng và sinh sản của vi sinh vật Tiết 40 (Bài 38): sinh trởng của vi sinh vật I Mục tiêu bài học: * Học xong tiết này học sinh phải: 1 Trình bày đợc khái niệm về sinh trởng ở vi sinh vật 2 Trình bày đợc quá trình sinh trởng của vsv trong môi trờng nuôi cấy liên tục và... II Sinh sản của vi sinh vật nhân thực: 29 GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan sát tranh vẽ để trả lời các câu hỏi sau: ? Đặc điểm của hình thức sinh sản phân đôi ở vi sinh vật nhân sơ? ? Đặc điểm của hình thức sinh sản bằng tạo bào tử ở vi sinh vật nhân sơ? ? Đặc điểm của hình thức sinh sản nảy chồi ở vi sinh vật nhân sơ? HS: đọc sgk và trả lời câu hỏi GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan sát tranh... đến sinh trởng của vi sinh vật? ? N, S, P ảnh hởng nh thế nào đến sinh trởng của vi sinh vật? ? Oxi ảnh hởng nh thế nào đến sinh trởng của vi sinh vật? ? Thế nào là nhân tố sinh trởng? ? Thế nào là vi sinh vật nguyên dỡng? Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Chỉ sinh trởng trong môi trờng có nồng độ oxi thấp hơn nồng độ oxi trong khí quyển (vi khuẩn giang mai) 4 Các yếu tố (nhân tố) sinh trởng: - Đây chính... trởng Vậy sinh trởng của vi sinh vật có đặc điểm gì và quá trình đó diễn ra nh thế nào trong các môi trờng nuôi cấy khác nhau Nội dung bài mới: Nội dung bài học Hoạt động GV HS Bài 38: Sinh trởng của vi sinh vật I Khái niệm về sinh trởng của vi sinh vật: GV: Yêu cầu học sinh đọc - Là sự tăng số lợng tế bào sgk và quan sát tranh vẽ - Do kích thớc của tế bào vi sinh vật nhỏ, nên khi nghiên cứu sinh tr-... trả lời câu hỏi GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan sát tranh vẽ để trả lời các câu hỏi sau: ? Một số đặc điểm của quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật? ? Axit nucleic đợc phân giải nh thế nào trong tế bào vi sinh vật? ? Prrotein đợc phân giải nh thế nào trong tế bào vi sinh vật? ? Lipit đợc phân giải nh thế nào trong tế bào vi sinh vật? Giáo án sinh học 10 Ban KHTN 1 Sản xuất thực phẩm cho... câu hỏi sau: ởng của vi sinh vật, để thuận tiện, ngời ta theo dõi sự thay đổi của cả quần thể vi sinh vật - Thời gian từ khi một tế bào sinh ra đến khi tế bào đó phân chia, ? Thế nào là sinh trởng ở hoặc thời gian số lợng tế bào của quần thể tăng lên gấp đôi gọi là vi sinh vật? thời gian thế hệ (kí hiệu là g) Giá trị của g phụ thuộc vào loài, điều kiện nuôi cấy ? Sinh trởng ở vi sinh vật - Số lợng tế... chào học sinh + kiểm tra sĩ số + ổn định chỗ ngồi 2 Kiểm tra bài cũ: (5 phút) GV: Kiểm tra kiến thức cũ của học sinh bằng câu hỏi: 3 Bài mới: (32 phút) Mở bài: GV: VSV cũng nh mọi loài sinh vật khác là phải có khả năng sinh sản để duy trì sự tồn tại của loài Vậy vsv sinh sản nh thế nào? Nội dung bài mới: Nội dung bài học Hoạt động GV HS Bài 39: Sinh sản của vi sinh vật I Sinh sản của vi sinh vật nhân... kép 17 GV: Yêu cầu học sinh đọc sgk và quan sát tranh vẽ để trả lời các câu hỏi sau: ? Giảm phân có những đặc điểm nào? ? Diễn biến cơ bản của kì trung gian 1? ? Đặc điểm kì đầu 1 của giảm phân? ? Đặc điểm kì giữa 1 của giảm phân? ? Đặc điểm kì sau 1 của giảm phân? ? Đặc điểm kì cuối 1 của giảm phân? ? Đặc điểm kì trung gian Giáo án sinh học 10 Ban KHTN * Chú ý: Hai tế bào con sinh ra có bộ NST kép,... nội dung của tiết học sau The end 30 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Tiết 42 (Bài 40): ảnh hởng của các yếu tố hóa học đến sinh trởng của vi sinh vật I Mục tiêu bài học: * Học xong tiết này học sinh phải: 1 Trình bày đợc các chất dinh dỡng ảnh hởng nh thế nào đến quá trình sinh trởng của vsv 2 Trình bày đợc sự ảnh hởng của các chất ức chế đến sinh trởng của vi sinh vật 3 Trả lời đợc các câu hỏi và làm đợc... quan sát ở tiêu bản vào vở thực hành The end Tiết 34: ôn tập học kì 1 Nội dung ôn tập là phần 1 và bài 32 - sgk The end Tiết 35: kiêm tra học kì 1 The end 19 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN Phần III: Sinh học vi sinh vật Chơng 1: Chuyển hóa vật chất và năng l ợng ở vi sinh vật Tiết 36 (Bài 33): dinh dỡng, chuyển hóa vật chất và năng l ợng ở vi sinh vật I Mục tiêu bài học: * Học xong tiết này học sinh . HS: Đọc sgk, quan sát tranh vẽ và thực hiện yêu cầu. GV: Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi 1 Giáo án sinh học 10 Ban KHTN II. Chuyển. các câu hỏi sau: ? Vị trí của pha tối quang hợp? ? Cơ chế của pha tối quang hợp? 10 ATP Giáo án sinh học 10 Ban KHTN định lại trong các phân tử cácbohidrat).
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an sinh hoc 10 NC (tron bo), giao an sinh hoc 10 NC (tron bo), giao an sinh hoc 10 NC (tron bo), Khái niệm về năng lợng: Các dạng năng lợng: Các trạng thái tồn tại của năng lợng: Thế năng:, Cấu trúc của ATP Adenozin triphotphat: Quá trình truyền nhờng năng lợng của ATP:, CÊu tróc cđa enzim:, Tiến trình lên lớp: 1. Thiết bị dạy học: Phơng pháp: Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất:, Tiến trình lên lớp: 1. Khái niệm về hô hấp tế bào: Thiết bị dạy học: Quá trình phân giải các chất khác:, Thiết bị dạy học: Phơng pháp: Khái niệm về hoá tổng hợp: Phơng trình tổng quát của quá trình hoá tổng hợp: Các nhóm sinh vật có khả năng hoá tổng hợp chủ yếu là vi khuẩn:, Pha sáng của quang hợp pha cần ánh sáng: Vị trí: Pha tối của quang hợp pha không cần ánh sáng: Vị trí:, Kì trung gian: Nguyên phân: trình bày ở bài sau., Thiết bị dạy học: Phơng pháp: Chuẩn bị: 1. Nguyên liệu và hoá chất: Tiến trình lên lớp: 1. Thiết bị dạy học: Phơng pháp:, Quá trình nguyên phân: ý nghĩa của nguyên phân:, Kì trung gian 1 trớc giảm phân 1: Giảm phân I: gồm 4 kì: a Kì đầu I:, Thiết bị dạy học: Phơng pháp: Khái quát về giảm phân: Kết quả của giảm phân: ý nghĩa của giảm phân:, Hô hấp: - Hô hấp hiếu khí: Lên men:, Phơng pháp: Khái niệm vi sinh vật: Thiết bị dạy học: Phơng pháp: ứng dụng:, Chuẩn bị Cách tiến hành: nh sgk IV. Thu hoạch Chuẩn bị Cách tiến hành: nh trong sgk IV. Thu hoạch, Sinh sản hữu tính và vô tính:, Tiến trình lên lớp: 1. Khái niệm về sinh trởng của vi sinh vật: Tiến trình lên lớp: 1. Tiến trình lên lớp: 1., C¸c chÊt dinh dìng chÝnh:, C¸c chÊt øc chÕ sinh trëng:, Phơng pháp: Nhiệt độ: Độ pH:, §é Èm: Bøc x¹:, Thiết bị dạy học: Phơng pháp: Sự phát hiện ra vi rút: Phân loại virut: 1. Những cơ sở phân loại virut:, Phơng pháp: HIV và hội chứng AIDS: - HIV là virut gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở ngời., Thiết bị dạy học: Phơng pháp: ứng dụng của virut trong thực tiễn: 1. Bảo vệ đời sống con ngời và môi trờng:, Các loại miễn dịch: a Miễn dịch không đặc hiệu:, Tiến trình lên lớp: 1. Khái niệm về bệnh truyền nhiễm: Các phơng thức lây truyền và phòng tránh: Chuẩn bị