Giáo án Đại số 7

155 702 3
Giáo án Đại số 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phân phối chơng trình Đại số7 Tuần Tiết Bài dạy Tuần Tiết Bài dạy 1 1 Tập Q các số hữu tỉ 17 37 Ôn tập kỳ I 2 Cộng, trừ số hữu tỉ 18 38 Ôn tập kỳ I 2 3 Nhân chia Q 39 Ôn tập kỳ I 4 Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ 40 Trả bài KTHK (Phần Đại số) 3 5 Luyện tập 19 41 Thu thập số liệuTKTS 6 Luỹ thừa số Q 42 Luyện tập 4 7 Lũy thừa số Q (t) 20 43 Bảng tần số . 8 Luyện tập 44 Luyện tập 5 9 Tỉ lệ thức 21 45 Biểu đồ 10 Luyện tập 46 Luyện tập 6 11 Tính chất tỉ số bằng nhau 22 47 Số trung bình cộng 12 Luyện tập 48 Luyện tập 7 13 Số tp hữu hạn, vô hạn tuần hoàn 23 49 Ôn tập chơng 3(Trợ giúp Casio) 14 Luyện tập 50 Kiểm tra chơng 3 8 15 Làm tròn số 24 51 Khái niệm biểu thức ĐS 16 Luyện tập 52 Giá trị 1 biểu thức ĐS 9 17 Số vô tỉ, căn thc bậc hai 25 53 Đơn thức 18 Số thực 54 Đơn thức đồng dạng 10 19 Luyện tập 26 55 Luyện tập 20 ôn tập chơng I Với sự trợ giúp của MT Casio 56 Đa thức 11 21 ôn tập chơng I 27 57 Cộng trừ đa thức 22 Kt chơng I 58 Luyện tập 12 23 Đại lợng tỉ lệ thuận 28 59 Đa thc 1 biến 24 Một số BT tỉ lệ thuận 60 Cộng trừ đa thức 1 biến 13 25 Luyện tập 29 61 Luyện tập 26 Đại lợng tỉ lệ nghịch 62 Nghiệm đt 1 biến 14 27 Một số BT tỉ lệ nghịch 30 63 Nghiệm đt 1 biến 28 Luyện tập 64 Ôn tập C4 (Trợ giúp của Casio) 15 29 Hàm số 31 65 Kiểm tra cuối năm (90') (cả Đại số và Hình học) 30 Luyện tập 66 31 Mặt phẳng toạ độ 32 67 Ôn tập cuối năm 16 32 Luyện tập 33 68 Ôn tập cuối năm 33 Đồ thị học sinh y= ax 34 69 Ôn tập cuối năm 34 Luyện tập 35 70 Trả bài KTCN (phần đại số) 17 35 Kiểm tra HK I (90') (cả đại số và hình học) 71 36 72 giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 1 Tuần 1 Tiết: 1 Số hữu tỷ và số thực Ngày soạn: Tập hợp Q các số hữu tỷ I.Mục tiêu: -Hiểu đợc khái niệm về số hữu tỷ ,cách biểu diễn số hữu tỷ trên trục sốso sánh các số hữu tỷ .Bớc đầu nhận biết đợc mối quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q -Biết biểu diễn số hữu tỷ trên trục số ,biết so sánh hai số hữu tỷ II. Đồ dùng dạy học - Thầy: Soạn bài chu đáo , Máy tính,Bảng phụ H1 - Trò: Đọc trớc bài ,giấy nháp.thớc có chia khoảng III. Các hoạt động trên lớp 1. ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là hai phân số bằng nhau ? -Nêu tính chất cơ bản của hai phân số? 3. Bài mới -Cho các số 3,-0,5,0,2 5 7 .Hãy viết dới dạng phân sốcó giá trị bằng chính các số đó? -Các số hữu tỷ có dạng nh thế nào ? -Ký hiệu là gì ? -Vì sao các số 0,6;-1,25;-1 1 3 là các số hữu tỷ không ?Vì sao ? -?2)Số a có phải là số hữu tỷ không ? Vì sao? -Mối quan hệ giữa N,Z,Q -?3)Biểu diễn các số nguyên -1;1;2 trên trục số? -Giới thiệu với học sinh bảng phụ ? 1)Số hữu tỷ : 3 6 9 3 . 1 2 3 1 1 1 2 0,5 2 2 2 4 0 0 0 0 . 1 2 3 5 19 19 38 2 7 7 7 14 = = = = = = = = = = = = = = = = = Các số 3;(-0,5);0;2 5 7số hữu tỷ *)Định nghĩa :Sgk-5 Số hữu tỷ a b với a,b , 0Z b *)Ký hiệu :Q Là số hữu tỷ là vì : giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 2 -Số hữu tỷ 5 4 nằm ở đâu ?Cách số 0 bao nhiêu? -Số x Q trên trục số đợc gọi là số gì? -So sánh 2 phân số 2 4 ; 3 5 -Đa về số hữu tỷ cùng mẫu số 0 và so sánh ? -Học sinh làm ví dụ 2? -Học sinh nhận xét bài của bạn ? -Cho ví dụ về số hữu tỷ dơng ? -Cho ví dụ về số hữu tỷ âm? -?5)Xác định các phân số sau 3 2 1 0 2 9 ; ; ; 4; ; ; 7 3 5 2 5 2 số nào là -số hữu tỷ dơng?Số nào là số hữu tỷ âm? -Bài tập 1:Điền kí hiệu ; ; vào ô vuông ? -Bài tập 2:Xét xem các số hữu tỷ đó có bằng nhau hay không? 3 5 1 4 0,6 ; 1,25 ; 1 5 4 3 3 = = = Số nguyên a là số hữu tỷ vì a= 2 1 2 a a = N Z Q 2)Biểu diễn các số hữu tỷ trên trục số: -2 -1 1 2 30 5/4 Ví dụ 1 :Biểu diễn số hữu tỷ trên trục số Cách biểu diễn :Sgk-trg5 Ví dụ 2:Biểu diễn số hữu tỷ 2 3 trên trục số Trên trục số điểm biểu diễn số hữu tỷ x đợc gọi là điểm x -2 -1 1 2 30 -2/3 3)So sánh giữa hai số hữu tỷ x,ylà các số hữu tỷ ; ;x y x y x y = 2 10 4 12 12 10 2 4 ; 3 15 5 15 15 15 3 5 = = Ví dụ 1:So sánh 2 số-0,6; 1 2 Giải:Ta có: 6 1 5 5 6 1 0,6 ; 0,6 10 2 10 10 10 2 = = Ví dụ 2:So sánh hai số hữu tỷ sau 1 3 ;0 2 Cho học sinh tự giải để dẫn ra kết quả 1 3 0 2 .Có hai cách giải : -Nh ví dụ 1 -Vẽ trục số giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 3 Chú ý : -Nếu x y thì trên trục số điểm x ở bên trái điểm y -Nếu x y thì trên trục số điểm x ở bên phải phải điểm y -Nếu x=y thì điểm x trùng với điểm y trên trục số -Số hữu tỷ lớn hơn 0 là số hữu tỷ dơng -Số hữu tỷ nhỏ thua 0 là số hữu tỷ âm -Số 0không phải là số hữu tỷ dơng và cũng chẳng là số hữu tỷ âm 4)Luyện tập: Bài tập 1: Bài tập2: 4. Củng cố: -Thế nào là tỷ lệ thức ? -Các tính chất của tỷ lệ thức? -Bài tập 45-Sgk 5. Hớng dẫn về nhà: -Học thuộc lý thuyết? -Bài tập 44,45,46,48-Sgk? Hớng dẫn bài 46: 2.27 .36 2.27 15 36 x x = = = giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 4 Tiết:2 Ngày soạn: Cộng trừ số hữu tỷ I.Mục tiêu: -Vận dụng lý thuyết vào bài tập cụ thể -Rèn kỹ năng tính toán và t duy - Rèn kỹ năng tổng hợp và trình bày II. Đồ dùng dạy học - Thầy:Soạn bài chu đáo ,Bảng phụ đề kiểm tra 15 phút.Bài số 50-Sgk - Trò: Đọc trớc bài và làm các bài tập đợc giao.Máy tính III. Các hoạt động trên lớp 1. ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu định nghĩa về tỷ lệ thức ? Nêu các tính chất về tỷ lệ thức ? 3. Bài mới -Đa số hữu tỷ về dạng phân số rồi thực hiện các phép cộng trừ phân số ? - ? ? a b m m a b m m + = = -áp dụng công thức rồi tính ? a) 7 4 ? 3 7 + = -Hãy quy đồng phân số ? ?1)Tính a) 2 3 2 0,6 . 3 5 3 + = + = b) ( ) 1 1 2 0,4 3 3 3 = = ữ 1)Cộng trừ hai số hữu tỷ: ( ) ( ) ( ) ; , , ; 0 7 4 49 12 49 12 37 ) 3 7 21 21 21 21 3 12 3 12 3 9 ) 3 4 4 4 4 4 2 3 2 9 10 1 ?1)0,6 3 5 3 15 15 15 1 1 2 11 0,4 . 3 3 5 15 a b x y a b m Z m m m a b a b x y m m m a b a b x y m m m a b = = + + = + = = = + + = + = = + = = = ữ + = + = + = = = = ữ 2)Quy tắc chuyển vế: giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 5 -Tơng tự nh trong Z .Trong Q cũng có quy tắc chuyển vế nh vậy? -áp dụng để tính x=? -Số hạng nào đợc chuyển và đợc chuyển nh thế nào? -Học sinh làm theo nhóm ? -Nhóm 1:Tìm x biết 1 2 3 3 x = -Nhóm 2: 2 3 7 4 x = -Các nhóm nhận xét kết quả? *)Quy tắc:Sgk-tr9 ,x y Q x y z x z y + = = Ví dụ: Tìm x biết : 3 1 7 3 x + = Giải:Theo quy tắc ta có: 1 3 7 9 16 3 7 21 21 16 21 x x + = + = = = ?2)Nhóm 1: 1 2 1 2 1 2 3 2 3 6 x x x = = + = Nhóm 2: 2 3 2 3 29 1 1 7 4 7 4 28 28 x x x = = + = = Chú ý :Trong Q có tổng đại số nh trong Z 3)Luyện tập : 1 1 28 21 49 1 ) 21 28 21.28 21.28 12 8 15 24 30 6 1 ) 18 27 54 54 9 a b + = = = + + = = = 4. Củng cố -Nêu quy tắc cộng trừ số hữu tỷ? -Nêu quy tắc chuyển vế ? -Học sinh làm theo nhóm bài tập8,9 5. Hớng dẫn về nhà: - Học thuộc lý thuyết -Xem lại các bài học đã chữa -Bài tập về nhà :Bài 7,10-Sgk giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 6 Tuần 2 Tiết: 3 Ngày soạn: Nhân chia số hữu tỷ I.Mục tiêu: -Học sinh hiểu và nắm đợc các quy tắc nhân chia các số hữu tỷ ,hiểu đợc khái niệm tỷ số của hai số hữu tỷ -Có kỹ năng nhân chia số hữu tỷ -Vận dụng vào bài tập cụ thể -Rèn kĩ năng tính toán và trình bày -Rèn t duy lô gích và lập luận II. Đồ dùng dạy học - Thầy: Soạn bài chu đáo ,bảng phụ ,máy tính - Trò: Đọc trớc bài,máy tính III. Các hoạt động trên lớp 1. ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: -Nêu quy tắc cộng ,trừ hai số hữu tỷ ? -Bài tập 8d -sgk? 3. Bài mới -Nêu quy tắc nhân ,chia hai phân số? -Tơng tự ta có quy tắc nhân ,chia hai số hữu tỷ ? -áp dụng :tính 3 1 .2 4 2 Muốn chia hai phân số ta làm nh thế nào ? Tính 2 0,4 : ? 3 = ữ -?1)Tính a) 2 3,5. 1 5 ữ =? 1)Nhân hai số hũ tỷ: ; a c x y b d = = Ta có: . . . . : 3 1 3 5 3.5 15 .2 . 4 2 4 2 4.2 8 a c a c x y b d b d VD = = = = = 2)Chia hai số hữu tỷ: Với ; a c x y b d = = Ta có: giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 7 b) ( ) 5 : 2 ? 23 = -Học sinh làm theo nhóm và nhận xét các kết quả tìm đợc ? -Nhắc lại các quy tắc nhân ,chia các số nguyên? -Thơng của phép chia 2 số hữu tỷ còn đợc gọi là tỷ số ? -Giáo viên giới thiệu các ký hiệu ? -Tỷ số của -5,12và 10,25.Viết nh thế nào ? -Nêu yêu cầu của bài tập 11-Sgk ? -Học sinh làm bài tập theo nhóm ? ( ) . : . . : 2 4 3 4.3 12 3 0,4 : . 3 10 2 10. 2 20 5 a c a d a d b d b c b c VD = = = = = = ữ ?1)a)Tính 3,5. 2 35 7 49 1 4,9 5 10 5 10 = = ữ ữ b)Tính ( ) 5 5 1 5 : 2 . 23 23 2 46 = = Chú ý :Thơng của hai phép chia số hữu tỷ x cho số hữu tỷ y (y 0).Gọi là tỷ số của hai số hữu tỷ .xvà y Kí hiệu : x y hay x:y Ví dụ:Tỷ số giữa hai số -5,12 và 10,25 Viết 5,12 10,25 3)Luyện tập Bài 11:Làm 2 21 2.21 3 ) . 7 8 7.8 4 3 3 1 3.1 1 ) : 6 . 25 25 6 25.6 50 a b = = = = = ữ Bài 13-Sgk:Tính ( ) ( ) 25 3.12. 25 3 12 15 . . 4 5 6 4.5.6 2 = = 4. Củng cố -Nêu công thức nhân ,chia các số hữu tỷ ? -Tỷ số của hai số là gì ? -Bài tập12-Sgk-Trg 12? giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 8 5. Hớng dẫn về nhà: - Học thuộc lý thuyết . -Học thuộc các công thức nhân và chia -Bài tập về nhà :14,16 -Sgk . giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 9 Tiết: 4 Ngày soạn: Giá trị tuyệt đối của 1số hữu tỷ Cộng trừ ,nhân chia số thập phân I.Mục tiêu: - Học sinh hiểu đợc khái niệm giá trị tuyệt đối của số hữu tỷ -Xác định đợc giá trị tuyệt đối của số hữu tỷ -Có kỹ năng cộng trừ nhân chia các số thập phân -Có ý thức vận dụng các tính chất của các phép toán về số hữu tỷ -Rèn kỹ năng tính toán và trình bày -Qua đó điêù chỉnh cách dạy học cho phù hợp II. Đồ dùng dạy học - Thầy: Chuẩn bị giáo án chu đáo,thớc thẳng có chia khoảng - Trò: Làm tốt các bài tập đợc giao ,thớc thẳng có chia khoảng III. Các hoạt động trên lớp 1. ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: -Làm bài tập số 16a? -Làm bài tập 16b? -Nêu định nghĩa giá trị tuyệt đối cuả x Z ? 3.Đề bài : -Nêu khái niệm giá trị tuyệt đối của số nguyên ? -Đối với số hữu tỷ có nh vậy không? -áp dụng khái niệm vào ?1a,b? -Giáo viên giới thiệu tổng quát ? -Từ đó có nhận xét gì về x ? -Đa số thập phân về phân số nh thế nào ? -Có thể áp dụng nh số nguyên đ- 1)Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ: Khái niệm Sgk-13 ?1a)Nếu x=3,5 thì x = 3,5 3,5= nếu x=- 4 4 4 7 7 7 x = = b)Nếu 0 0 0 0 x x x x x x x x = = = = Ta có: ( ) ( ) 0 0 x x x x x = â ê ô giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 10 [...]... sau về dạng phân số để so sánh ? Vậy các phân số 27 36 ; cùng biểu diễn 1 số hữu tỷ 63 84 14 26 34 ; ; biểu diễn cùng một số hữu tỷ 63 65 85 3 b)Viết ba phân số cùng biểu diễn số là: 7 -Chọn ra một số hợp lý để khi 3 6 12 15 = = = = 7 14 28 35 nhân nó tròn trục ,tròn trăm ?Rồi 2)Bài 22: thực hiện phép tính ? Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 13 giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách Giáo viên thực... sĩ số 2 Kiểm tra bài cũ: -Xen kẽ trong giờ 3 Bài mới -Hãy thu gọn phân số rồi so sánh 1 Bài 21-Sgk-15:a)Biểu diễn cùng một số hữu tỷ: các số hữu tỷ đó? 14 2 27 3 = ; = 35 5 63 7 26 2 36 3 = ; = 65 5 84 7 34 34 2 = = 85 85 5 -Xem nó cùng biểu diễn số hữu tỷ nào ? -Vậy những phân số nào cùng biểu diễn 1 số hữu tỷ ? -Tìm các phân số có giá trị bằng phân số 3 7 -áp dụng tính chất của phân số? Đa các số. .. Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài cũ: -Nêu các công thức về luỹ thừa? 3 Bài mới -Dùng công thức ( x n ) = x m.n để đa m về luỹ thừa số mũ bậc 9? -So sánh 89 và 99 ? -Cùng số mũ ta so sánh cơ số ,từ đó so sánh 2 27 với 318 ? -Viết x10 về dạng tích của 2 luỹ thừa có cùng 1 thừa số là x 7 ? -Là luỹ thừa của x 2 2 3 1 -Tính: + ữ = ? 7 2 3 1 6 +7 = -Tính tổng: + = 7 2 14 21 1)Bài 38-Sgk-22: a)Viết 2 27 và 318 dới... có : 17, 5 35 7 15 12,5 = 21 17, 5 giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 -Tìm thơng của 2 4 : 4; : 8 ? 5 5 -So sánh rồi rút ra kết luận ? Tính 1 3 : 7 = 2 2 1 2 : 7 = 5 5 -Từ đó rút ra kết luận có là tỷ lệ thức ? -Từ tỷ lệ thức 18 24 = ta có đẳng 27 36 thức về tích nh thế nào ? -Tổng quát rút ra tính chất ? -Từ 18.36=24. 27. Ta... giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 27 Vậy 3,5:5,25=14:21là tỷ lệ thức Bài toán yêu cầu gì ? c)6,51: 15,19và 3 :7 Tìm N trong N 7 = ? 6 3 Xét 6,51 .7= 15,19.3=45, 57 Tìm y trong 4 2 2 :1 = 2 : y 5 5 5 Bài tập 50-Sgk- 27 Vậy 6,51 .7= 15,19.3 6,51:15,19 = 3: 7 là tỷ lệ thức Chia lớp thành 6 nhóm để tìm các chữ cái Các nhóm cử đại diện... ?3)Tính: a) 3,116 + 0,263 = 2,853 b) ( 3 ,7 ) ( 2,16 ) = 7, 992 3)Luyện tập: Bài tập 17- Sgk:a,c đúng Bài 18-Sgk 11 giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 a) 5, 17 0,469 = 5 ,71 9 b) 2,05 + 1 ,73 = 0,28 c) ( 9,18 ) : ( 4,25 ) = 2,16 4 Củng cố : -Nêu quy tắc tính giá trị tuyệt đối -Cộng,trừ,nhân,chia số thập phân nh thế nào ? -Bài tập 19-Sgk?... bài toán Coi số 2 ,3,5 và ta viết a:b:c=2:3:5 2 cạnh của hình chữ nhật là x,y ?2)Gọi số học sinh của 3 lớp là x,y,z Ta có : Lập tỷ số liên quan ? x y z = = Tìm x,y ? 8 9 10 Bài 54: Tìm x,y biết Ta có : x y = và x-y= -7 2 5 x y x y 7 = = = = 1 2 5 2 ( 5 ) 7 x = 2 ( 1) = 2 y = ( 5 ) ( 1) = 5 Bài 56-Sgk Gọi các cạnh của hình chữ nhật là x,y ta có: 29 giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách Giáo viên... bài toán ? -Coi số học sinh khối 6 ,7, 8,9 là x,y,z,t -Lập tỷ số theo yêu cầu của bài toán Khối 9 ít hơn khối 7 Ta có Tìm x,y Đặt x y = = k x = 2k ; y = 5k 2 5 x y = 2k 5k = 10k 2 10k 2 = 10 k = 1 32 giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn Tel:0320856418;Mobiell:0983856418 Với k=1 x = 2.1 = 2 y = 5.1 = 5 Với k=-1 x = 1.2 = 2 y = 1.5 = 5 Bài 64-Sgk Gọi số học... chia ? b)Các phân số viết dới dạng số thập phân vô hạn -Giáo viên hớng dẫn cách chia ? tuần hoàn Đa số thập phân hữu hạn về phân số tối giản -Giáo viên hớng dẫn chuyển về phân số Sau 4 15 7 16 ; ; ; Vì 11=11;22=11.2;12= 223 ;35=5 .7 11 22 12 35 đó rút gọn về tối giản ? Bài 69-Sgk -So sánh 0,(31)với 0,3(13) 8,5 : 3 = 2,8 ( 3) ;18 ,7 : 6 = 3,11(6);58 :11 = 5,( 27) -Đa 0,(31)về dạng phân số ? 14,2 : 3,33... 2 27 và 318 dới dạng luỹ thừa với số mũ là 9 3 9 9 2 27 = ( 2 ) = 8 2 9 318 = ( 3 ) = 9 b)So sánh 2 27 và 318 Vì 8 9 nên 89 99 2)Bài 39-Sgk x Q; x 0 ta viết x10 dới dạng: a) x10 = x 7 x 3 5 b) x10 = ( x 2 ) 9 c) x10 = x12 : x 2 3)Tính 2 2 3 1 13 169 a) + ữ = ữ = 7 2 14 196 2 2 1 3 5 1 b) ữ = ữ = 4 6 12 144 giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách Giáo viên thực hiện :Đỗ ngọc tuấn . tập 35 70 Trả bài KTCN (phần đại số) 17 35 Kiểm tra HK I (90') (cả đại số và hình học) 71 36 72 giáo án đại số 7 Trờng Thcs An SơnNam Sách . Giáo viên. = = Các số 3;(-0,5);0;2 5 7 là số hữu tỷ *)Định nghĩa :Sgk-5 Số hữu tỷ a b với a,b , 0Z b *)Ký hiệu :Q Là số hữu tỷ là vì : giáo án đại số 7 Trờng Thcs

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan