giáo án đại số hk2

15 313 4
giáo án đại số hk2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 20 Tiết 41 Ngày soạn : 28/12/08 §2 : PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I. MỤC TIÊU: * Nắm đư ợc khái niệm pt bậc nhất , cách giải và quy tắc chuyển vế . * Biết vận dụng quy tắc chuyển vế vào việc giải pt bậc nhất một ẩn . * Tự lập trong học tập II CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ 1.KTBC : Cho hai phương trình ẩn x là: 2x + 3 = 7 và x - m = 0 1. Với giá trò nào của m thì hai phương trình trên tương đương? 2. Với giá trò nào của m thì hai phương trình trên không tương đương? - N/ xe ùt và đánh giá k/ quả. 2. BÀI MỚ I : HĐ1 : Đònh nghóa hai pt tương đương. ( SGK) Vd: Cho hai pt a) 2x + 3 = 0 b) 2 1 - 3x = 0 Cho biết các hệ số a , b của hai pt . - N/ xét và đánh giá k/ quả. HĐ2 : Hai quy tắc biến đổûi phương trình . Giới thiệu hai qt sgk . - Thực hiện ?1 và ?2. - N/ xét và đánh giá k/ quả. ĐH3 : Cách giải pt bậc nhất một ẩn . Giới thiệu sgk và vd1 + vd2 ? Muốn giải pt bậc nhất một ẩn ta làm ntn ? * Tổng quát : Pt ax + b = 0 ( a ≠ 0) được giải : ax +b = 0 <=> ax = -b <=> x = - a b HĐ 4 : Củng cố - Hs thực hiện ?3 Bài 8/ 10 Hs thực hiện a)m = 2 thì hai pt tương đương . b) m ≠ 2 thì hai pt không t đ . ½ lớp câu a + ½ lớp câu b . - Nêu kq và nhận xét . Lên bảng thực hiện N/ xét Theo dõi hực hiện . Ghi nhận . Hs lên bảng . - N/ xét và đánh giá k/ quả. 3.VỀ NHÀ : - Xem lại bài học , hai quy tắc chuyển vế . - Làm các bài 6 ,7 9 , 8( a,c) - Xem trước §2 : Ptđvd ax +b = 0 ½ lớp làm b + ½ lớp làm d 2hs lên bảng . III. RKN +BS Tuần 20 Tiết 42 Ngày soạn : 28/12/08 §3 : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯC VỀ DẠNG ax +b = 0 I. MỤC TIÊU: * Củng cố kỹ năng biến đổi pt bằng cáac phép biến đổi tương đương qua các quy tắc đã học . * Nắm vững pp giải các pt bằng cách đưa về dạng pt bậc nhất . * Hứng thú học tập . II CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ 1.KTBC : Bài 9/10- N/ xét và đánh giá k/ quả. 2. BÀI MỚ I : HĐ1 : Cách giải Giới thiệu vd 1+2 sgk Ycầu làm ?1 - N/ xét và sửa sai nếu có . HĐ2 : Áp dụng Giới thiệu vd3 Y/ cầu làm ?3 N/ xét và đánh giá k/ quả. Giới thiệu vd 5+6 * Chót lại : Pt bậc nhất một ẩn sau khi biến đổi Có dạng : + 0x = c ( ≠ 0) . Pt vô nghiệm ( S = Φ ) + 0x = 0 . P t có vô số nghiệm ( Nghiệm đúng với mọi x ) HĐ3 : Củng cố Bài 10/12 - N/ xét và đánh giá k/ quả. 3.VỀ NHÀ : - Xem lại bài học , các trường hợp pt có vô số 3hs lên bảng thực hiện . N/ xét . Theo dõi thực hiện . Nêu các bước giải N/ xét bổ sung . Theo dõi Thực hiện nhóm ?3 Báo cáo kquả . Đại diện hs lên bảng . Theo dõi. Ghi nhớ . ½ lớp câua + ½ lớp câu b Đại diện trả lời. N/xét nghiệm và pt cô nghiệm. - Làm các bài tập sgk . - Chuẩn bò phần luyện tập . III. RKN +BS Tuần 21 Tiết 43 Ngày soạn : 6/01/09 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: * Khắc sâu kiến thức và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn . * Biết lập pt qua các số liệu của một hình vẽ cho trước từ dó tìm x th6ng qua giải pt * Hứng thú , nhạy bén trong cách giải . II CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ 1.KTBC : 2. BÀI MỚ I : 3.VỀ NHÀ : ( Bài gỉang điện tử) III. RKN +BS Tuần 21 Tiết 44 Ngày soạn : 6/ 01/ 09 §4 : PHƯƠNG TRÌNH TÍCH I. MỤC TIÊU: * Nắm vững khái niệm pt tích và cách giải . * Biết vận dụng các p 2 phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải pt tích. * cẩn thận trong các bước giải . II CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ 1.KTBC : Bài 19 a - N/ xét và đánh giá k/ quả. 2. BÀI MỚ I : HĐ1 : Phương trình tích và cách giải I/ PTTích Vdụ1 : Gải pt ( 2x – 3)( x +1) = 0 (1) HD giả sgk - Pt ( 1) đglà phương trình tích . Vậy pt tích có dạng như thế nào ? KL : Pt tích là pt có dạng A(x).B(x) = 0 II/ Cách giải C 1 : A(x).B(x) = 0 <=> A(x)=0 hoặc B(x) = 0 A(x) =0 C 2 : A(x).B(x) = 0 <=> B(x) =0 HĐ2 : ÁP DỤNG VD 2: ?3 N/ xét và đánh giá k/ quả. ?: Để biến đổi một pt về dạng pt tích ta thực hiện mấy bước ? * Chốt lại ( sgk) HĐ3 : Củng cố Bài 21 ( a , b) + 22(a) - N/ xét và đánh giá k/ quả. 3.VỀ NHÀ : s 1 là diện tích hcn nhỏ . s 2 . lớn Tacó S = S 1 + S 2 168 = 4.6 +12.x => x = 12 Thực hiện ?2 . N/ xét . Theo dõi ghi nhận . Ghi nhận . Theo dõi , ghi nhận Thực hiện ?3 Hs lên bảng . Thực hiện 3 hs lê bảng Nxét - Xem lại bài học , làm tiếp các bài sgk . - Chuẩn bò các bài ở phần luyện tập . *Chú ý : X 2 + 1 > 0 với mọi x . III. RKN +BS Tuần 22 Tiết 45 Ngày soạn : 15/01/09 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: * Áp dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để đưa một phương trình về dạng phương trình tích. * Học sinh biết giải được phương trình tích. * Rèn luyện kỹ năng giải phương trình nhanh, gọn, chính xác. II CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ 1.KTBC : Làm bài 22 c,d - N/ xét và đánh giá k/ quả. 2. BÀI MỚ I : HĐ1 : Bài 22 e Hd hs áp dụng hđt A 2 – B 2 thực hiện - N/ xét và đánh giá k/ quả. HĐ2 : Bài 23 a , c N/ xét và đánh giá k/ quả. HĐ3 : Bài 24 a ,b Hs áp dụng hđt thức 3 Hs nhóm -2x +2 = -2(x +1) 2hs thực hiện c. x 3 - 3x 2 + 3x - 1 = 0 ⇔ (x - 1) 3 = 0 Vậy S = {1} d. x (2x - 7) - 4x + 14 = 0 ⇔ (2x - 7) (x - 2) = 0 ⇔ ⇔ Vậy S = Làm 4p – 1 hs lên bảng. e. (2x - 5) 2 = (x + 2) 2 ⇔ (2x - 5) 2 - (x + 2) 2 = 0 ⇔ (2x - 5 + x + 2) (2x - 5 - x - 2) = 0 ⇔ (3x - 3) (x - 7) = 0 ⇔ ⇔ Vậy S = {1 ; 7} 2 hs lên bảng . Nhận xét , đánh giá. a. (x 2 - 2x + 1) - 4 = 0 ⇔ (x - 1) 2 – 2 2 = 0 ⇔ (x - 1 - 2) (x - 1 + 2) = 0 ⇔ ⇔ Vậy S = {3 ; 1} b. x 2 - x = - 2x + 2 ⇔ (x 2 - x) - (2x - 2) = 0 ⇔ x (x - 1) - 2 (x - 1) = 0 ⇔ (x - 1) (x - 2) = 0 ⇔ ⇔ - N/ xét và đánh giá k/ quả. 3.VỀ NHÀ : - Xem lại các bài học - Làm tiệp bai 24 c d HD 24d : tách -5x = -2x -3x X 2 -5x +6 = x 2 -2x -3x +6 Vậy S = {1 ; 2} III. RKN +BS Tuần 22 +23 Tiết 46 +47 Ngày soạn : 5/02/09 §5 : PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU I. MỤC TIÊU: * Nắm được các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu * Học sinh có kỹ năng thành thạo trong việc tìm điều kiện xác đònh và đối chiếu với giá trò tìm được của ẩn, từ đó có thể tìm nghiệm chính xác. * Cẩn thận trong trình bày . II CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ 1.KTBC : 2. BÀI MỚ I : 3.VỀ NHÀ : ( Giaó án điện tử ) III. RKN +BS Tuần 23 Tiết 48 Ngày soạn : 5/02/09 [...]... ở mẫu * Kỹ năng trình bày phép tính II MA TRẬN ĐỀ Chủ đđề Trắc nghiệm Tự luận Tổng số Số câu Điểm Số câu Điểm Câu Điểm Trường PTDT Nội Trú Nhận biết TN TL 2 1 2 1 Thông hiểu TN TL 2 1 2 1 Vận dụng TN TL 2 1 3 7 2 3 1 7 T số 6 3 3 7 9 10 Họ và tên : ………………… Lớp : 8/ … ĐIỂM Thứ … , ngày … tháng 2 năm 2008 KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 ( đề 1 ) Thời gian : 45 phút NHẬN XÉT CỦA GV I/ Lý Thuyết ( 3 điểm ) 1 Khoanh... ( 2x -12) (2x+5) =0 ( 1,5 đ) 2/ 3/ x −1 x −1 x −1 + − =2 2 3 6 3 x −11 2 1 − = ( x +1)( x − 2) x +1 x − 2 Trường PTDT Nội Trú Họ và tên : ………………… ( 2,5 đ) (3,0đ) Thứ … , ngày … tháng 2 năm 2009 Lớp : 8/ … ĐIỂM KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 ( đề 2 ) Thời gian : 45 phú NHẬN XÉT CỦA GV I/ Lý Thuyết ( 3 điểm ) 1 Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ): A Phương trinh a x ≠ 3 2 7x 4x + x +3 = 2x −3 và... nghiệm của pt, biết vận dụng linh hoạt các bước giải * Cẩn thận trong cánh giải II CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ 1.KTBC : a + 1 = ĐKXĐ: x ≠ 1 • Bài 28: a ; b ⇔ 2x - 1 + x - 1 = 1 ⇔ 3x - 3 = 0 ⇔ x = 1 không thỏa ĐKXĐ Vậy S = þ b + 1 = - ĐKXĐ: x ≠ - 1 ⇔ 5x + 2x + 2 = - 12 ⇔ x = - 2 thỏa ĐKXĐ Vậy S = {- 2} - N/ xét và đánh giá k/ quả 2 BÀI MỚ I : HĐ1: Bài 29 ( b , c ) b = ĐKXĐ: x ≠ - 7... - = ĐKXĐ: x ≠ ± 1 ⇔ x2 + 2x + 1 - x2 + 2x - 1 = 4 ⇔ x = 1 (không thỏa ĐKXĐ) Vậy S = ∅ Trả lời - N/ xét và đánh giá k/ quả HĐ2 : Bài 30 a ? Biểu thức có giá tri bằng 2 được bd như thế nào ? KL 3a − 1 a − 3 + =2 3a + 1 a + 3 ? Pt trên chứa ẩn là giá tṛi nào ? Yêu cầu hs thực hiện N/ xét và đánh giá k/ quả 3.VỀ NHÀ : n là a Thực hiện nhóm 5p báo cáo kq Nhận xét - Xem các lại bài vừa làm - Xem lại... trình ………………………………………… II/ BÀI TẬP ( 7 ĐIỂM) Bài 1 : Giải phương trình : ( 4 điểm ) 1/ ( 2x - 6) (2x + 1 ) =0 ( 1,5 đ) 2/ 3/ x −1 x −1 x −1 + − =2 2 3 6 3 x −11 2 1 − = ( x +1)( x − 2) x +1 x − 2 ĐÁP ÁN ( 2,5 đ) (3,0đ) I/ Lý Thuyết ( 3 điểm ) 1 Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ): A B C D A a a b b a đề 1 2 Điền vào chỗ trống (….) (1 đ a) S = Þ b) Là phươmg trình vô nghiệm B c đê . Nhận biết Thông hiểu Vận dụng T số TN TL TN TL TN TL Trắc nghiệm Số câu 2 2 2 6 Điểm 1 1 1 3 Tự luận Số câu 3 3 Điểm 7 7 Tổng số Câu 2 2 2 3 9 Điểm 1 1 1 7. và đánh giá k/ quả. 2. BÀI MỚ I : HĐ1 : Bài 22 e Hd hs áp dụng hđt A 2 – B 2 thực hiện - N/ xét và đánh giá k/ quả. HĐ2 : Bài 23 a , c N/ xét và đánh giá

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:28

Hình ảnh liên quan

3hs lên bảng thực hiện .  N/ xét . - giáo án đại số hk2

3hs.

lên bảng thực hiện . N/ xét Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hs lên bảng. - giáo án đại số hk2

s.

lên bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan