giao an dai so 7 2 cot

115 969 6
giao an dai so 7 2 cot

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 Tập HợP q các số hữu tỉ I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu đợc khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bớc đầu nhận biết đợc mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q. - Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : bảng phụ, thớc chia khoảng. 2. Học sinh : thớc chi khoảng. III. Hoạt động dạy học: 1.ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ : (4') Tìm các tử mẫu của các phân số còn thiếu:(4học sinh ) a) . 15 3 . 2 . . 3 3 ==== c) 10 . . 0 1 0 0 === b) 4 . . 1 2 1 5,0 == = d) . 38 7 . 7 19 7 5 2 = == 3. Bài mới: Hoạt động của thày và trò Nội dung GV: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó là số hữu tỉ Gv: Các số 3; -0,5; 0; 2 7 5 có là hữu tỉ không. Hs: Gv: số hữu tỉ viết dạng TQ nh thế nào . Hs: - Cho học sinh làm ?1; ? 2. Gv: Quan hệ N, Z, Q nh thế nào ? Hs: - Cho học sinh làm BT1(7) - y/c làm ?3 GV: Tơng tự số nguyên ta cũng biểu diễn đợc số hữu tỉ trên trục số (GV nêu các bớc) -các bớc trên bảng phụ Hs: *Nhấn mạnh phải đa phân số về mẫu số dơng. - y/c HS biểu diễn 3 2 trên trục số. Hs: - GV treo bảng phụ nd:BT2(SBT-3) 1. Số hữu tỉ :(10') VD: a) Các số 3; -0,5; 0; 2 7 5 là các số hữu tỉ . b) Số hữu tỉ đợc viết dới dạng b a (a, b 0; bZ ) c) Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ là Q. 2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: * VD: Biểu diễn 4 5 trên trục số 0 1 2 5/4 B 1 : Chia đoạn thẳng đv ra 4, lấy 1 đoạn làm đv mới, nó bằng 4 1 đv cũ B 2 : Số 4 5 nằm ở bên phải 0, cách 0 là 5 đv mới. VD2:Biểu diễn 3 2 trên trục số. Trang 1 Năm học : 2009 - 2010 Tuần: 1. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 -Y/c làm ?4 Gv: Cách so sánh 2 số hữu tỉ. Hs: -VD cho học sinh đọc SGK Gv: Thế nào là số hữu tỉ âm, dơng. Hs: - Y/c học sinh làm ?5 Ta có: 3 2 3 2 = 0 -2/3 -1 2. So sánh hai số hữu tỉ:(10') a) VD: S 2 -0,6 và 2 1 giải (SGK) b) Cách so sánh: Viết các số hữu tỉ về cùng mẫu dơng 4. Củng cố: 1. Dạng phân số 2. Cách biểu diễn 3. Cách so sánh - Y/c học sinh làm BT2(7), HS tự làm, a) hớng dẫn rút gọn phân số . - Y/c học sinh làm BT3(7): + Đa về mẫu dơng + Quy đồng 5. Dặn dò - Làm BT; 1; 2; 3; 4; 8 (tr8-SBT) - HD : BT8: a) 0 5 1 < và 5 1 1000 1 0 1000 1 >> d) 31 18 313131 181818 = V. Rút kinh nghệm . . . cộng, trừ số hữu tỉ I. Mục tiêu : - Học sinh nẵm vững quy tắc cộng trừ số hữu tỉ , hiểu quy tắc chuyển vế trong tập số hữu tỉ . - Có kỹ năng làm phép tính cộng trừ số hữu tỉ nhanh và đúng - Có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : bảng phụ. 2. Học sinh : III. Hoạt động dạy học: Trang 2 Năm học : 2009 - 2010 Tuần: 1. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 1. ổn định lớp (1') 2 Kiểm tra bài cũ:(4') Học sinh 1: Nêu quy tắc cộng trừ phân số học ở lớp 6(cùng mẫu)? Học sinh 2: Nêu quy tắc cộng trừ phân số không cùng mẫu? Học sinh 3: Phát biểu quy tắc chuyển vế? 3. Bài mới : Hoạt động của thày và trò Nội dung BT: x=- 0,5, y = 4 3 Tính x + y; x - y - Giáo viên chốt: Gv:Viết số hữu tỉ về PS cùng mẫu dơng Hs: Gv:Vận dụng t/c các phép toán nh trong Z Hs: GV: gọi 2 học sinh lên bảng , mỗi em tính một phần Hs: - GV: cho HS nhận xét -Y/c học sinh làm ?1 Hs: Gv:Phát biểu quy tắc chuyển vế đã học ở lớp 6 lớp 7. Hs: Gv: Y/c học sinh nêu cách tìm x, cơ sở cách làm đó. Hs: Gv:Y/c 2 học sinh lên bảng làm ?2 Chú ý: 2 3 7 4 x = 2 3 7 4 x+ = 1. Cộng trừ hai số hữu tỉ (10') a) QT: x= m b y m a = ; m ba m b m a yx m ba m b m a yx == + =+=+ b)VD: Tính 4 9 4 3 4 12 4 3 3 4 3 3. 21 37 21 12 21 49 7 4 8 7 =+ =+= =+ =+ ?1 2. Quy tắc chuyển vế: (10') a) QT: (sgk) x + y =z x = z - y b) VD: Tìm x biết 3 1 7 3 =+ x 1 3 3 7 16 21 x x = + = ?2 c) Chú ý (SGK ) 4. Củng cố: - Giáo viên cho học sinh nêu lại các kiến thức cơ bản của bài: + Quy tắc cộng trừ hữu tỉ (Viết số hữu tỉ cùng mẫu dơng, cộng trừ phân số cùng mẫu dơng) + Qui tắc chuyển vế. - Làm BT 6a,b; 7a; 8 HD BT 8d: Mở các dấu ngoặc HD BT 9c: 2 6 3 7 6 2 7 3 x x = = Trang 3 Năm học : 2009 - 2010 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 + = = + + + 5. Dặn dò - Về nhà làm BT 6c, BT 2b; BT 8c,d; BT 9c,d; BT 10: Lu ý tính chính xác. 6. Rút kinh nghệm . . . Nhân chia số hữu tỉ I. Mục tiêu: - Học sinh nắm vững các qui tắc nhân chia số hữu tỉ , hiểu khái niệm tỉ số của 2 số hữu tỉ . - Có kỹ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng. - Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học II. Chuẩn bị: - Thày: Bảng phụ với nội dung tính chất của các số hữu tỉ (đối với phép nhân) - Trò: III. Tiến trình bài giảng: 1.ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ: (7') - Thực hiện phép tính: * Học sinh 1: a) 3 1 .2 4 2 * Học sinh 2: b) 2 0,4 : 3 3. Bài mới: Hoạt động của thày và trò Nội dung -Qua việc kiểm tra bài cũ giáo viên đa ra câu hỏi: GV: Nêu cách nhân chia số hữu tỉ . HS: Gv: Lập công thức tính x, y. +Các tính chất của phép nhân với số nguyên đều thoả mãn đối với phép nhân số hữu tỉ. Hs: Gv: Nêu các tính chất của phép nhân số hữu tỉ . 1. Nhân hai số hữu tỉ (5') Với ; a c x y b d = = . . . . a c a c x y b d b d = = Trang 4 Năm học : 2009 - 2010 Tuần: 2. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 3 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 Hs: - Giáo viên treo bảng phụ Hs: Gv: Nêu công thức tính x:y Hs: Gv: Yêu cầu học sinh làm ? theo nhóm Hs: Gv: Giáo viên nêu chú ý. Hs: Gv:So sánh sự khác nhau giữa tỉ số của hai số với phân số . *Các tính chất : + Giao hoán: x.y = y.x + Kết hợp: (x.y).z = x.(y.z) + Phân phối: x.(y + z) = x.y + x.z + Nhân với 1: x.1 = x 2. Chia hai số hữu tỉ (10') Với ; a c x y b d = = (y 0) . : : . . a c a d a d x y b d b c b c = = = ?: Tính a) 2 35 7 3,5. 1 . 5 10 5 7 7 7.( 7) 49 . 2 5 2.5 10 = = = = b) 5 5 1 5 : ( 2) . 23 23 2 46 = = * Chú ý: SGK * Ví dụ: Tỉ số của hai số -5,12 và 10,25 là 5,12 10,25 hoặc -5,12:10,25 -Tỉ số của hai số hữu tỉ x và y (y 0) là x:y hay x y 4. Củng cố : - Y/c học sinh làm BT: 11; 12; 13; 14 (tr12) BT 11: Tính (4 học sinh lên bảng làm) 2 21 2.21 1.3 3 ) . 7 8 7.8 1.4 4 15 24 15 6 15 6.( 15) 3.( 3) 9 )0, 24. . . 4 100 4 25 4 25.4 5.2 10 a b = = = = = = = = 7 7 ( 2).( 7) 2.7 7 )( 2). ( 2). 12 2 12 12 6 c = = = = 3 3 1 ( 3).1 ( 1).1 1 ) : 6 . 25 25 6 25.6 25.2 50 d = = = = BT 12: 5 5 1 ) . 16 4 4 a = 5 5 ) : 4 16 4 b = BT 13 : Tính (4 học sinh lên bảng làm) Trang 5 Năm học : 2009 - 2010 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 3 12 25 ) . . 4 5 6 3 ( 12) ( 25) . . 4 5 6 ( 3).( 12).( 25) 4.5.6 1.3.5 15 1.1.2 2 a = = = = 38 7 3 )( 2). . . 21 4 8 38 7 3 2. . . 21 4 8 ( 2).( 38).( 7).( 3) 2.38.7.3 21.4.8 21.4.8 1.19.1.1 19 1.2.4 8 b = = = = = BT 14: Giáo viên treo bảng phụ nội dung bài 14 tr 12: 1 32 x 4 = 1 8 : x : -8 : 1 2 = 16 = = 1 256 x -2 1 128 - Học sinh thảo luận theo nhóm, các nhóm thi đua. 5. Dặn dò - Học theo SGK - Làm BT: 15; 16 (tr13); BT: 16 (tr5 - SBT) Học sinh khá: 22; 23 (tr7-SBT) HD BT5: 4.(- 25) + 10: (- 2) = -100 + (-5) = -105 HD BT56: áp dụng tính chất phép nhân phân phối với phép cộng rồi thực hiện phép toán ở trong ngoặc 2 3 4 1 4 4 : : 3 7 5 3 7 7 2 3 1 4 4 : 3 7 3 7 5 + + + = + + + V Rút kinh nghệm . . . Trang 6 Năm học : 2009 - 2010 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân I Mục tiêu: - Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. - Xác định đợc giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ , có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân . - Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý. II. Chuẩn bị: - Thày: Phiếu học tập nội dung ?1 (SGK ) Bảng phụ bài tập 19 - Tr 15 SGK III. Tiến trình bài giảng: 1.ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ: (6') - Thực hiện phép tính: * Học sinh 1: a) 2 3 4 . 3 4 9 + * Học sinh 2: b) 3 4 0,2 0,4 4 5 3. Bài mới: Hoạt động của thày và trò Nội dung GvNêu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số nguyên? Hs: Gv: phát phiếu học tập nội dung ?4 Hs: Gv Hãy thảo luận nhóm Hs: Gv: Các nhóm trình bày bài làm của nhóm mình Hs: _ Giáo viên ghi tổng quát. Gv Lấy ví dụ. Hs: Gv:Yêu cầu học sinh làm ?2 Hs: 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ (10') ?4 Điền vào ô trống a. nếu x = 3,5 thì 3,5 3,5x = = nếu x = 4 7 thì 4 4 7 7 x = = b. Nếu x > 0 thì x x= nếu x = 0 thì x = 0 nếu x < 0 thì x x= * Ta có: x = x nếu x > 0 -x nếu x < 0 * Nhận xét: x Q ta có 0x x x x x = ?2: Tìm x biết 1 1 1 1 ) 7 7 7 7 a x x = = = = vì 1 0 7 < Trang 7 Năm học : 2009 - 2010 Tuần: 2. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 4 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 Gv: uốn nắn sử chữa sai xót. Hs: - Giáo viên cho một số thập phân. Gv:Khi thực hiện phép toán ngời ta làm nh thế nào ?. Hs: Gv: ta có thể làm tơng tự số nguyên. Hs: Gv: Hãy thảo luận nhóm ?3 Hs: - Giáo viên chốt kq 1 1 1 1 ) 0 7 7 7 7 b x x vi= = = > 1 1 1 ) 3 3 3 5 5 5 1 1 3 3 0 5 5 c x x vi = = = = < ) 0 0 0d x x= = = 2. Cộng, trrừ, nhân, chia số thập phân (15') - Số thập phân là số viết dới dạng không có mẫu của phân số thập phân . * Ví dụ: a) (-1,13) + (-0,264) = -( 1,13 0,264 + ) = -(1,13+0,64) = -1,394 b) (-0,408):(-0,34) = + ( 0,408 : 0,34 ) = (0,408:0,34) = 1,2 ?3: Tính a) -3,116 + 0,263 = -( 3,16 0, 263 ) = -(3,116- 0,263) = -2,853 b) (-3,7).(-2,16) = +( 3,7 . 2,16 ) = 3,7.2,16 = 7,992 4. Củng cố : - Y/c học sinh làm BT: 18; 19; 20 (tr15) BT 18: 4 học sinh lên bảng làm a) -5,17 - 0,469 = -(5,17+0,469) = -5,693 b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 - 1,73) = -0,32 c) (-5,17).(-3,1) = +(5,17.3,1) = 16,027 d) (-9,18): 4,25 = -(9,18:4,25) =-2,16 BT 19: Giáo viên đa bảng phụ bài tập 19, học sinh thảo luận theo nhóm. BT 20: Thảo luận theo nhóm: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4+(-0,3) = (6,3+ 2,4) - (3,7+ 0,3) = 8,7 - 4 = 4,7 b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = [ ] [ ] ( 4,9) 4,9 5,5 ( 5,5) + + + = 0 + 0 = 0 c) 2,9 + 3,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2 = [ ] [ ] 2,9 ( 2,9) ( 4, 2) 3,7 3, 7+ + + + = 0 + 0 + 3,7 =3,7 d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8. [ ] ( 6,5) ( 3,5) + = 2,8 . (-10) Trang 8 Năm học : 2009 - 2010 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 = - 28 5 Dặn dò - Làm bài tập 1- tr 15 SGK , bài tập 25; 27; 28 - tr7;8 SBT - Học sinh khá làm thêm bài tập 32; 33 - tr 8 SBT HD BT32: Tìm giá trị lớn nhất: A = 0,5 - 3,5x vì 3,5x 0 suy ra A lớn nhất khi 3,5x nhỏ nhất x = 3,5 A lớn nhất bằng 0,5 khi x = 3,5 V. Rút kinh nghệm . . Kí duyệt Nội dung: . Hình thức: Kiến nghị: . . luyện tập I. Mục tiêu: - Củng cố quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ . - Rèn kỹ năng so sánh các số hữu tỉ, tính giá trị biểu thức, tìm x. - Phát triển t duy học sinh qua dạng toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức . II. Chuẩn bị: - Máy tính bỏ túi. III. Tiến trình bài giảng: 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: * Học sinh 1: Nêu công thức tính giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x - Chữa câu a, b bài tập 24- tr7 SBT * Học sinh 2: Chữa bài tập 27a,c - tr8 SBT : - Tính nhanh: a) ( ) [ ] 3,8 ( 5, 7) ( 3,8) + + + c) [ ] [ ] ( 9,6) ( 4,5) ( 9,6) ( 1,5) + + + + + 3. Luyện tập : Trang 9 Năm học : 2009 - 2010 Tuần: 3. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 5 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 Hoạt động của thày và trò Nội dung Gv:Yêu cầu học sinh đọc đề bài Hs: Gv: Nêu quy tắc phá ngoặc Hs: Gv: Yêu cầu học sinh đọc đề bài 29. Hs: Gv: Nếu 1,5a = tìm a. Hs: Gv: Bài toán có bao nhiêu trờng hợp Hs: Gv: yêu cầu về nhà làm tiếp các biểu thức N, P. Hs Gv: yêu cầu học sinh thảo luận nhóm Hs; Gv: chốt kết quả, lu ý thứ tự thực hiện các phép tính. Hs: Gv: Những số nào có giá trị tuyệt đối bằng 2,3 Có bao nhiêu trờng hợp xảy ra. Hs: Gv: Những số nào trừ đi 1 3 thì bằng 0. Hs: _ Giáo viên hớng dẫn học sinh sử dụng máy tính Bài tập 28 (tr8 - SBT ) a) A= (3,1- 2,5)- (-2,5+ 3,1) = 3,1- 2,5+ 2,5- 3,1 = 0 c) C= -(251.3+ 281)+ 3.251- (1- - 281) =-251.3- 281+251.3- 1+ 281 = -251.3+ 251.3- 281+ 281-1 = - 1 Bài tập 29 (tr8 - SBT ) 1,5 5a a= = * Nếu a= 1,5; b= -0,5 M= 1,5+ 2.1,5. (-0,75)+ 0,75 = 3 3 3 3 2. . 0 2 2 4 4 + + = * Nếu a= -1,5; b= -0,75 M= -1,5+ 2.(-1,75).(-0,75)+0,75 3 3 3 3 2. . 2 2 4 4 3 1 1 2 2 = + + = = Bài tập 24 (tr16- SGK ) ( ) [ ] [ ] ) 2,5.0,38.0, 4 0,125.3,15.( 8) ( 2,5.0, 4).0,38 ( 8.0,125).3,15 0,38 ( 3,15) 0,38 3,15 2,77 a = = = + = [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ) ( 20,83).0, 2 ( 9,17).0,2 : : 2, 47.0,5 ( 3,53).0,5 0,2.( 20,83 9,17) : : 0,5.(2, 47 3,53) 0,2.( 30) : 0,5.6 6 : 3 2 b + = + = = = Bài tập 25 (tr16-SGK ) a) 1,7 2,3x = x- 1.7 = 2,3 x= 4 x- 1,7 = -2,3 x=- 0,6 3 1 ) 0 4 3 3 1 4 3 b x x + = + = Trang 10 Năm học : 2009 - 2010 [...]... 8 810 8 f) 8 = 4 4 ( ) ( ) 23 810 2 = 2 _ saivi 8 = 4 22 Giáo án Đại số 7 10 8 = 23 0 = 21 4 21 6 - Làm bài tập 37 (tr 22- SGK) 42. 43 45 (22 )5 21 0 = 10 = 10 = 10 = 1 21 0 2 2 2 7 3 7 2 3 2 9 2 (3 ) 27 . 36 3 3 b) 5 2 = = 11 5 = 4 = 5 3 2 6 8 (2. 3) (2 ) 2 3 2 16 a) 5 Dăn dò - Ôn tập các quy tắc và công thức về luỹ thừa (họ trong 2 t) - Làm bài tập 38(b, d); bài tập 40 tr 22, 23 SGK - Làm bài tập 44; 45; 46;... Giáo án Đại số 7 Bài tập 81 (tr38-SGK) a) 14,61 - 7, 15 + 3 ,2 Cách 1: 15 - 7 + 3 = 11 Cách 2: 14,61 - 7, 15 + 3 ,2 = 10,66 11 b) 7, 56 5, 173 Cách 1: 8 5 = 40 Cách 2: 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 39 c) 73 ,95 : 14 ,2 Cách 1: 74 : 14 5 Cách 2: 73 ,95: 14 ,2 = 5 ,2 077 5 21 ,73 .0,815 7, 3 22 .1 3 Cách 1: 7 21 ,73 .0,815 2, 426 02 2 Cách 2: 7, 3 d) 4 Củng cố: (5') - Giáo viên treo bảng phụ nội dung phần ''Có thể em cha... a )23 .24 = (23 ) 4 b) 52. 53 = ( 52 )3 m n * Nhận xét: xm.xn (xm)n m n ?Vậy x x = (x ) không 4 Củng cố: - Làm bài tập 27 ; 28 ; 29 (tr19 - SGK) BT 27 : Yêu cầu 4 học sinh lên bảng làm (0, 2) 2 = ( 0, 2) .( 0, 2) = 0, 04 4 4 1 (1) 1 = 4 3 81 3 3 (5,3)0 = 1 3 1 9 72 9 2 = = 64 4 4 BT 28 : Cho làm theo nhóm: 2 2 1 1 (1) = 2 = 2 4 2 3 3 1 1 (1) = 3 = 2 8 2 4 (1) 4 1 1 = 4 = 2 16... b) ( 1,5 ) 8 = ( 1,5 ) 23 = ( 1,5 .2 ) 3 3 3 = 33 = 27 ?3 Tính và so sánh Trang 14 Năm học : 20 09 - 20 10 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 ( 2 ) -2 a) va 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 8 = = 3 3 3 3 27 ( 2 ) 3 3 3 8 27 = Gv:Qua 2 ví dụ trên em hãy nêu ra cách tính luỹ thừa của một thơng Hs: 2 ( 2 ) = 3 3 3 5 10 100000 b) 5 = = 3 125 2 32 Gv:Ghi bằng ký hiệu Hs:... 1 3 5 9 10 1 b) = = = 4 6 12 12 144 54 .20 4 (5 .20 ) 4 1004 c) 5 5 = = =1 25 4 (25 .4) 4 1004 4 (10)5 ( 6) 4 10 6 d) = 4 35 5 3 5 5 5 4 4 9 4 5 (2) 5 ( 2) 3 ( 2) 3 5 = = = 5 4 3 5 35.54 (2) 9 5 25 60 = = 3 3 Bài tập 42 (tr23-SGK) 16 =2 2n 16 2n = =8 2 2 n = 23 n = 3 (3) n b) = 27 81 (3) n = 27 . 81 a) (3) n = (3)3 (3)4 = (3 )7 n =7 4 Củng cố: ? Nhắc lại toàn bộ quy tắc luỹ... k 2 5 x = 2 k ; y = 5k Giáo án Đại số 7 Bài tập 60 (tr31-SGK) 3 2 1 2 a ) x : = 1 : 4 5 3 3 x 2 7 2 : = : 3 3 4 5 x 7 2 2 = : 3 4 5 3 x 7 5 2 = 3 4 2 3 x 35 35 = x = 3 3 12 12 35 3 x= =8 4 4 Bài tập 61 (tr31-SGK) x y y z = ; = và x+y-z=10 2 3 4 5 x y x 2 8 a) = = = 2 3 y 3 12 y z y 4 12 = = = 4 5 z 5 15 x y x y z = = = 2 3 8 12 15 x y z = Vậy = 8 12 15 x y z x + y z 10 = = = = =2. .. Hs: Gv:Yêu cầu học sinh làm ?4 Hs: 105 10 5 = 2 2 3 3 5 10 5 = 5 = 3 125 2 5 - Luỹ thừa của một thơng bằng thơng các luỹ thừa n x xn = n ( y 0) y y ?4 Tính 2 72 2 72 = = 32 = 9 2 24 24 Gv: Yêu cầu học sinh làm ?5 Hs: ( 7, 5) 3 ( 2, 5) 3 3 7, 5 3 = = ( 3) = 27 2, 5 3 153 153 15 = = = 53 = 125 27 33 3 ?5 Tính a) (0, 125 )3.83 = (0, 125 .8)3=13=1 b) (-39)4 : 134 = (-39:13)4 = = (-3)4... 34 (tr 22- SGK): Hãy kiểm tra các đs sử lại chỗ sai (nếu có) a ) ( 5 ) ( 5 ) = ( 5 ) saivi ( 5 ) ( 5 ) = ( 5 ) 2 3 6 2 3 2 +3 = ( 5 ) 5 b) ( 0, 75 ) : 0, 75 = ( 0, 75 ) dung 3 2 c ) ( 0, 2 ) : ( 0, 2 ) = ( 0, 2 ) saivi ( 0, 2 ) : ( 0, 2 ) = ( 0, 2 ) 10 5 2 10 5 10 5 = ( 0, 2 ) 5 4 1 2 1 6 d ) = sai 7 7 503 503 50 = = = 1000 _ dung e) 125 53 5 Trang 15 Năm học : 20 09 - 20 10... (tr36-SGK) Điểm TB các bài kiểm tra của bạn Cờng là: (7 + 8 + 6 + 10) + (7 + 6 + 5 + 9) .2 + 8.3 = 7, 2( 6) 7, 3 15 - Làm bài tập 76 (SGK) 76 324 75 3 3695 76 324 75 0 (tròn chục) 76 324 800 (tròn trăm) 76 325 000 (tròn nghìn) 370 0 (tròn chục) 370 0 (tròn trăm) 4000 (tròn nghìn) 5 Dn dũ - Học theo SGK - Nẵm vững 2 qui ớc của phép làm tròn số - Làm bài tập 75 , 77 (tr38; 39-SGK); Bài tập 93; 94; 95 (tr16-SBT)... 2 1 2 1 2 1 2 b) = 2 2 2 2 3 2 2 2 6 5 1 2 Trang 12 2 1 2 2 Năm học : 20 09 - 20 10 Nguyễn Đức Lâm - Trờng THCS Tân Vịnh Giáo án Đại số 7 10 Gv:Dựa vào kết quả trên tìm mối quan hệ giữa 1 = 2; 3 và 6 2 2; 5 và 10 Công thức: (xm)n = xm.n Hs: ?4 Gv: Nêu cách làm tổng quát 2 3 3 3 6 Hs: a ) = Gv:Yêu cầu học sinh làm ?4 4 4 2 4 8 b) ( 0,1) . tập 37 (tr 22- SGK) 2 3 5 2 5 10 10 10 10 10 4 .4 4 (2 ) 2 ) 1 2 2 2 2 a = = = = 7 3 7 2 3 7 6 5 2 5 3 2 11 5 4 2 .9 2 .(3 ) 2 .3 3 3 ) 6 .8 (2. 3) . (2 ) 2 .3. ( ) 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 72 3 9 24 24 7, 5 7, 5 3 27 2, 5 2, 5 15 15 15 5 125 27 3 3 = = = = = = = = = = ?5 Tính a) (0, 125 ) 3

Ngày đăng: 17/09/2013, 00:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan