Giáo án đại số 6

150 458 1
Giáo án đại số 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chơng I ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 4/9 Tiết1: Đ1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Mục tiêu: - H/s hiểu khái niệm tập hợp thông qua VD . H/s biết một pt có thuộc tập hợp không? H/s biết sử dụng ký hiệu liên quan tới tập hợp. - Phát triển t duy linh hoạt. Chuẩn bị: Phiếu học tập. Bài mới: G/v nêu VD! Em hãy nêu VD! Nêu VD Tơng tự hãy dùng ký hiệu viết tập hợp có trong phần 1, số 10, 74, 103 có thuộc tập B không? Bàn5, bàn12, bàn13, ghế, bảng có thuộc tập C không? 1, Các ví dụ: VD1: Tập hợp tất cả các bút bi có trong phòng học. VD2: Tập hợp tất cả các học sinh lớp 6A 3 . VD3:Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5. VD4: Tập hợp các chữ cái a, b, c. VD5: Tập hợp tất cả các bàn học sinh của lớp. VD6: Tập hợp tất cả các ô cửa sổ của căn phòng. VD7: Tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số. 2, Ký hiệu & cách viết: VD1: A = {0; 1; 2; 3; 4 } = {x N| x < 5 } Các số 0, 1, 2, 3, 4 là các phần tử của tập hợp A. 0 A, 1A, 2A, 3A, 4A. 5 A, 45 A, VD2: M = {a, b, c } Các chữ cái a, b, c là các phần tử của tập hợp M. a M, b M, c M VD3: B = {10; 11; 12; ; 98; 99 } = {x N | x có hai chữ số } 10 B, 74 B, 103 B, VD4: C = { bàn1, bàn2, , bàn12 } bàn5 C, bàn12 C, bàn13 C, ghế C, bảng C Chú ý: ( sgk ) 1 a b 0 2 4 3 c Cũng cố bài: Làm bài ?1 ! Làm bài ?2 ! Hãy làm bt vào phiếu ! kiểm tra, chấm điểm, sửa sai ! ?1 D = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 } 2 D, 10 D ?2 { N, H, A, T, R, G } Bài tập: 1, A = {x N | 8 < x < 14 } = {9; 10; 11;12; 13 } 12 A, 16 A 2, { T, O, A, N, H, C } 4, A = {15; 26 }, B = {1; a; b } M = { bút } , H = {sách, vở, bút } 5, a, A = {4; 5; 6 } b, B = { 3; 4; 6; 8; 9 } BTVN:Tự lấy 5 VD. Làm lại và làm hết BT vào vở bài tập. 2 6/9 Tiết 2: Đ2 Tập hợp các số tự nhiên Mục tiêu: H/s hiểu tập hợp số tự nhiên gồm những phần tử nào, quan hệ thứ tự giữa chúng, biết biểu diễn số tự nhiên trên trục số. H/s phân biệt đợc tập N & N * . Rèn luyện kỹ năng sử dụng ký hiệu hợp lý chính xác. Chuẩn bị: Phiếu học tập, giấy bóng kính. Bài cũ: 1,Viết tập hợp A các chữ cái có trong từ Sông Hồng? điền vào ô trống: ô A, n A, N A, k A. 2, Viết tập A các số tự nhiên nhỏ hơn 4, tập B các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 4? điền vào sau: 2 A, 2 B, 0 A, 0 B. ( H/s điền vào giấy bóng kính ) Bài mới: Nói và viết ký hiệu ! Cho 2 số tự nhiên a, b khác nhau có thể xảy ra những trờng hợp nào ? Hãy biểu diển hai số 2 và 4 trên tia số ? ( mỗi đ/v bằng 1cm ) Nếu bạn A thấp hơn B , B thấp hơn C thì A và C ai thấp hơn? T- ơng tự nếu có a < b, b < c => a c ? Tìm số liền sau, số liền trớc của số 51? Của số 0 ? 1, Tập hợp N và Tập hợp N* Ký hiệu: N = { 0, 1, 2, 3, 4, } N* = { 1, 2, 3, 4, } Biểu diển số tự nhiên trên tia số: . . . . . . . 0 1 2 3 4 5 6 . . . 0 a b 2, Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên: a, , Cho 2 số a,b khác nhau thì hoặc a < b, hoặc a > b Nếu a < b thì điểm a nằm bên trái điểm b 2 < 4 => điểm 2 nằm bên trái điểm 4 . . . . . . . 0 2 4 b, a < b, b < c => a < c VD: 2 < 10, 10 < 100 => 2 < 100. c, Số 2 lớn hơn số 1 một đ/v .Ta nói 2 là số liền sau số 1. ngợc lại 1 là số liền trớc số 2. VD1 Số liền trớc số 51 là số 50 Số liền sau số 51 là số 52 Không có số liền trớc số 0 Số liền sau số 0 là số 1 * Mỗi số tự nhiên có và chỉ có một số liền sau. Mỗi số tự nhiên 0 có và chỉ có một số liền trớc. 3 Tập hợp số tự nhiên có bao nhiêu phần tử ? d, Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất, không có số tự nhiên lớn nhất. e, Tập hợp số tự nhiên có vô số phần tử Chú ý: a b Nghĩa là a < b hoặc a = b Củng cố bài: Làm BT 6, 7 Viết tập hợp theo kiểu liệt kê pt, biểu diễn các số ấy trên tia số (chọn 1 đ/v là 1cm ) Số liền trớc số a là số mấy ? Số liền trớc số a + 1 là số mấy? * Nhắc lại trọng tâm của bài. Bài tập: 6, a. Số liền sau số 17 là số 18 Số liền sau số 99 là số 100 Số liền sau số a là số a + 1(a N) b, Số liền trớc số 35 là số 34 Số liền trớc số 1000 là số 999 Số liền trớc số b là số b-1(b N*) 7, a. A = {13, 14, 15 } b, B = { 1, 2, 3, 4 } c, C = {13, 14, 15 } 8, A = { x N | x 5 } = { 0, 1, 2, 3, 4, 5 } . . . . . . 0 1 2 3 4 5 10, 4601, 4600, 4599 a + 2, a + 1, a. BTVN: BT 9(sgk) BT11, 13, 14, 15.(BTT) 4 7/9 - Tiết 3 Đ3. Ghi số tự nhiên Mục tiêu: HS hiểu thế nào là hệ thập phân, Phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân. Hiểu rõ trong hệ thập phân, gía trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí. HS biết đọc và viết số la mã không quá 30. HS thấy đợc u điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán Bài cũ: 1. Viết tập hợp N và tập hợp N*. Biểu diễn các số 2, a + 1, a 1 trên tia số cho trớc, với a là số tự nhiên. . . . 0 1 a 2. Cho số 705 , Hãy điền số vào ô trống, so sánh số chục & Chữ số hàng chục ? ( GV cùng HS nhận xét, chấm điểm. ) Bài mới: Nhắc lại cách viết số tự nhiên, VD ? nếu thay đổi thứ tự các chữ số trong một số thì số mới có bằng số cũ không ? Giá trị của mỗi chữ số 3 trong số 333 có bằng nhau không ? Hãy viết: Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau. 1)Số và chữ số: Với mời chữ số:1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ta viết đợc mọi số tự nhiên. VD: 8 là số có một chữ số 705 là số có ba số 20173 là số có năm chữ số 37 là số có hai chữ số Chú ý: Số khác chữ số Nếu thay đổi thứ tự các chữ số ta đợc số mới. 2)Hệ thập phân: Cách ghi số thập phân VD1: 333 = 300 + 30 + 3 ab = a . 10 + b ( a 0 ) abc = a . 100 + b . 10 + c (a 0) VD2: Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là 999 Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987. Chữ số hàng nghìn Chữ số hàng trăm Chữ số hàng chục Chữ số hàng đ/v Số chục 5 3) Chú ý : Có những cách ghi số khác. VD: cách ghi số La Mã Hớng dẫn cách ghi & cách đọc Hạn chế: Không thuận tiện Củng cố bài: HS lên bảng làm, số còn lại làm vào giấy nháp ! Chú ý : phân biệt số và chữ số Luyện tập: 11) a,Số đó là 1357 b, 12) { 2 ; 0 } 14) Có 4 số: 201; 210; 102; 120 15) a, b, 17 = XVII 25 = XXV c, VI - V = I BTVN: 13 ( SGk) 16, , 28 (BT toán ) 6 9/9 - Tiết 4: Đ4. Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con Mục tiêu: HS hiểu đợc một tập hợp có thể có hữu hạn phần tử , có thể không có phần tử nào hoặc có vô hạn phần tử. Hiểu đợc khái niệm tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau. Hs sử dụng đợc ký hiệu có liên quan. Rèn luyện kỷ năng trình bày bài toán chính xác và lô gíc. Bài cũ: 1, Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 5, tập hợp B các số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn hoặc bằng 3. Những phần tử nào vừa thuộc A vừa thuộc B ? 2, Hãy đếm số phần tử của các tập hợp sau: A = {2; 3; 4 } ; B = { x | x N, x < 0 } ; N ; C = { 0 } ( GV nhận xét , chuyển tiếp vào bài mới ) Bài mới: Mỗi tập hợp có bao nhiêu pt ? Hãy viết tập hợp các số tự nhiên x sao cho x + 5 = 3 Quan sát hai tập hợp A & B ( đã làm trong phần bài cũ ) Mô tả hình ảnh Cho M = {1; 5 }, A = {1; 3; 5 }, B = {5; 1; 3 }. Dùng KH viết mối quan hệ giữa các tập hợp. Vẽ hình minh hoạ 1, Số phần tử của tập hợp: VD: ( Có ở phần bài cũ ) Tóm lại: Số phần tử của tập hợp có thể là hữu hạn, vô hạn hoặc bằng không. Tập hợp rỗng là tập hợp không có phần tử nào. KH: VD: B = { x | x N, x + 5 = 2 } = 2, Tập Hợp con: VD: ( đã làm trong phần bài cũ ) A = {0; 1; 2; 3; 4 } B = { 1; 2; 3 } Ta có : B A Hay A B A 0 .4 B 1 2 3 M A, M B, A B, B A. Ta nói A bằng B. KH; A = B. A M 3 7 B 1 5 Củng cố bài: Nhắc lại kiến thức trọng tâm của bài. Số phần tử của A là 20 đúng không ? Cách viết Tập rỗng là {} đúng không? Ai có cách viết khác ? Luyện tập: Bài16 a. Số phần tử của A là 1 b. Số phần tử của B là 1 c. Số phần tử của C là 1 d. Số phần tử của D là 0 Bài18 A không phải tập rỗng Chú ý: cách viết này sai Bài 20 A = { 15; 24 } a. 15 A, b. { 15 } A c. { 15; 24 } = A, { 15; 24 } A { 15; 24 } A BTVN: 17, 19 ( BT ) 21; 22; 23; 24; 25 ( LT) 8 12/9 - Tiết 5: Luyện tập Mục tiêu: Cũng cố khái niệm tập con, tập hợp bằng nhau. Rèn luyện kỹ năng xác định số phần tử của tập hợp & sử dụng ký hiệu. Tạo thói quen vận dụng toán học vào thực tế. Bài cũ: ( Làm bài 5 Phút, chấm xác suất 5 bài, chữa bài trên bảng ) 1, Khi nào ta nói tập hợp A là con của tập hợp B ? Điền Đ (đúng , sai) vào sau ! { 1; 2 } { 1; 2; 3; 4 } { a, c } { a, b, d, e } { 1; 2; 3 } { 1; 2 } { 1; 2 } A ( A bất kỳ ) { } A { } { A, B , , M } 2, Hai tập hợp bằng nhau khi nào ? cho VD ? Luyện tập: Trong bài này a = ?, b = ? .? Thế nào là số chẵn, số lẻ ? Viết các tập hợp ! Trong bài này a = ?, b = ? .? Hãy viết tập hợp A, B theo kiểu liệt kê ! ( đ/v HS yếu ) Em lên bảng trình bày ! ( nên nhặt từ cao tới thấp cho tập A ), ngợc lại cho tập B. Bài 21: Số phần tử của tập B là: 99 10 + 1 = 90 Bài 22: * nêu khái niệm số chẵn, số lẻ. a. C = { 0; 2; 4; 6; 8 } b. L = { 11; 13; 15; 17; 19 } c. A = { 18; 20; 22 } d. B = { 25; 27; 29; 31 } Bài 23: Số phần tử của tập D là: ( 99 21 ) : 2 +1 = 40 Số phần tử của tập E là: ( 96 32 ) : 2 +1 = 33 Bài 24: A = { 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 } B = { 0; 2; 4; 6; } A N, B N, N* N Bài 25: A = {In-đô-nê- xi-a, Mi-an-ma, Thái-lan, Việt Nam } B = { Xin-ga-po, Bru-nây, Cam-pu-chia } 9 BTVN: 32; 33; 34; 38; 42 ( BT toán ) 14/9 - Tiết 6: Đ5. Phép cộng và phép nhân Mục tiêu: HS biết sử dụng ký hiệu phép toán cộng & nhân, nắm vững các tính chất của phép toán cộng & nhân. Rèn luyện kỹ năng tính nhẩm, tính nhanh hợp lý. Bài cũ: Bài mới: Đặt vấn đề vào bài Tích của một số với số 0 bằng mấy ? Để tích của hai thừa số bằng 0 thì các thừa số của tích phải có t/c gì ? Hãy quan sát bảng phụ GV diễn đạt bằng lời thay thế cho các công thức. Tính nhanh ! * Do nhu cầu thực tế * Sử dụng tính chất của phép toán cộng và nhân vào tính toán, các em đã học ở lớp dới, nay ta hệ thống lại. 1, Tổng và tích hai số tự nhiên: KH: a + b = c (tổng) a b = a.b = ab = c (tích) VD: 5 + 8 = 13 ; 37 = 21 ; 3.7 = 21 a.b = ab ; 6.x.y = 6xy * Chú ý: a . 0 = 0 ( với a N ) ab = 0 ít nhất a hoặc b phải bằng 0 2, Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên: * Nhắc lại các t/c T/C: ( bảng phụ ) Đọc: VD: a, 46 + 17 + 54 = (46 + 54) + 17 = 100 + 17 = 117 b, 4.17.25 = (4 .25).17 = 100.17 = 1700 c, 82. 37 + 63. 82 = 82.( 37 + 63 ) = 8200 Củng cố bài: Em lên bảng làm Luyện tập: Bài26 Quãng đờng từ Hà Nội lên Yên Bái, qua Vĩnh Yên , Việt Trì là: 54 + 19 + 82 = 155km Hãy tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 35m chiều rộng 20m bằng ba cách khác nhau ? C1, P = ( 35 + 20 )2 = 110m C2, P = 35 + 20 + 35 + 20 = 110m C3, P = 35 2 + 20 2 = 110m 10 [...]... lại Đ/n, T/c và chú ý Luyện tập: Bài 56 a, 5.5.5.5.5.5 = 56 b, 6. 6 .6. 3.2 = 6. 6 .6. 6 = 64 c, 2.2.2.3.3 = 23 32 = 62 .2 d, 100.10.10.10 = = 104 Bài 57 Tính a, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32, 26 = 64 , 210 = 1024 b, 32 = 9, 33 = 27, 35 = 243 Bài 58 (Bảng phụ) a, a a2 64 = Tích hai thừa bằng nhau nào? Hớng dẫn tơng tự bài 58! 0 0 b, 64 = 82, 1 1 2 4 3 9 169 = 132, 20 400 1 96 = 142 Bài 59 a, a 0 1 2 9 10 2 a... chữ số thay thế cho * để số 63 * 2 ? +Ta có : 63 * = 63 0 + * 63 0 2 và (63 0 + *) 2 * 2 * = 0; 2; 4; 6; 8 (chữ số chẵn) Mỗi em lấy 1 VD áp dụng t/c chia hết của một tổng tìm ra chữ số thay thế cho * +Ta có : 63 * = 63 0 + * 63 0 2 và * 2 ( với * = 1; 3; 5; 7; 9 (chữ số lẻ)) => (63 0 + *) 2 hay 63 * 2 KL: Khẳng định dấu hiệu chia hết cho 2 VD: Những số chia hết cho 2: 902; 58; 4; 0 Những số. .. mấy số ? tính tổng 6 số lại với nhau !so sánh kết quả? Tích hai thừa số bằng không khi nào ? Tích của một số với bao nhiêu thì bằng chính nó ? Bài27 Tính nhanh: a, 86 + 357 + 14 = 100 + 3 56 = 4 56 c, 25.5.4.27.2 = 100.10.27 = 27 000 d, 28 .64 + 28. 36 = 28( 64 + 36 ) = 28.100 = 2 800 Bài 28 Theo vị trí hiện tại của 2 kim đồng hồ: 10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = 13 3 = 36 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 13 3 = 36. .. thay * bằng các chữ số còn lại (1; 3; 5; 7; 9) thì số 63 * có chioa hết cho 2 không ? Hãy xét xem các số sau số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 2 ? 23; 589; 902; 58; 4; 0 Chú ý: * Phân biệt chữ số chẵn và số chẵn, Phân biệt chữ số lẻ và số lẻ chữ số chẵn và số chẵn khác nhau ở điểm nào ?, chữ số lẻ và số lẻ khác nhau ở điểm nào ? Số chẵn biểu thị bằng công thức nào ? Số lẻ biểu thị bằng... biết số chẵn ? Tơng tự phần1, giải BT sau! * CT biểu thị số chẵn: 2.k (k N) CT biểu thị số lẻ: 2.k + 1 (k N) * Dấu hiệu nhận biết số chẵn là dấu hiệu chia hai 2, Dấu hiệu chia hết cho 5: Dấu hiệu: (SGK) BT: Tìm chữ số thay thế cho * để số 63 * 5 ? +Ta có : 63 * = 63 0 + * 63 0 5 và (63 0 + *) 5 * 5 * = 0; 5 +Ta có : 63 * = 63 0 + * 63 0 5 và * 5 ( với * = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9) => (63 0 +... 3 không ? b, Các số 15, 6, 15 + 6, 15 - 6 có b, 15 chia hết cho 5, chia hết cho 5 không ? 6 không chia hết cho 5, 15 + 6 không chia hết cho 5, 15 - 6 không chia hết cho 5, Bài mới: * Thông qua câu1, bài cũ g/v khái quát hoá Đặt vấn đề vào bài nêu t/c 1, Tính chất 1: TC: Nếu : a m, b m => (a + b) m Mỗi em lấy 1 VD VD1: 6 6, 12 6 => (6 + 12) 6 56 7, 77 7 => ( 56 + 77) 7 BT: ( 56 + 70 + 7) 7 Chú... 3 b, 27 = 3 , 125 = 5 , 2 16 = 63 BTVN: 60 , ,66 ( sgk ) 19 22/9 - Tiết 13: Luyện tập Mục tiêu: H/s nắm vững khái niệm luỹ thừa, phân biệt đợc cơ sốsố mũ của luỹ thừa Rèn luyện kỹ năng vận dụng phép luỹ thừa vào giải toán Kỹ năng tính toán và trình bày bài Bài cũ: 1, Thế nào là luỹ thừa bậc n cơ số 1, Đ/n (SGK) a? cho VD? chỉ rõ cơ sốsố VD: 23 = 2.2.2 mũ! cơ số : 2, số mũ ; 3 2, Viết công thức... 30.31 = 930 b, 15 + 16 + 17 + 18 + + 45 27 c, 2 31.12 + 4 6 42 + 8 27.3 c, = 24(31 +42 +27) = 24 100 = 2400 4 3 2 d, {3 + 5 : 5 5 - [2 23 - 6( 17 d, = {81 + 25 - [ 46 - 6. 2]}:2 3.5)]}:2 = {1 06 - 34}:2 = 72:2 = 36 H/s lên bảng làm, G/v hổ trợ cho lớp rút kinh nghiệm Bài 3 3, Tìm x biết: a, x - 36 = 12 16 a, (x - 36) : 18 = 12 x - 36 = 192 x = 192 + 36 = 228 x b, 2 = 16 b, 2x = 16 => 2x = 24 => x = 4... 2 và chia hết cho 5 là: 462 0 d, số không chia hết cho 2 và 5 là : 2141 Bài 93: a, (1 36 + 420) 2, 5 và b, (62 5 - 450) 2, 5 và c, (1.2.3.4.5 .6 + 42) 2 , 5 vì d, (1.2.3.4.5 .6 - 35) 2, 5 vì Em giải thích tại sao ? Bài 94: a, 264 ; 7 36 chia 2 d 0 813; 65 47 chia 2 d 1 b, 813 chia cho 5 d 3 264 chia cho 5 d 4 7 36 chia cho 5 d 1 65 47 chia cho 5 d 2 BTVN: 95; 96 100 35 16/ 10 - Tiết 22: Luyện tập... 2] + 108 (bài cũ) BT1: a, 62 :4.3 + 2.52 = 9.3 +50 =77 b, 2(5.42 - 18) = 2(80 - 18) 124 Phép tính nào làm trớc ? Phép tính nào làm sau ? Muốn tìm x các em phải tìm giá trị 6x - 39 , x = ? BT2: a, (6x - 39) :3 = 201 => 6x - 39 = 201.3 => 6x - 39 = 60 3 => 6x = 60 3 + 39 => 6x = 64 2 => x = 64 2 : 6 => x = 107 Củng cố bài: * Nhắc lại những lu ý khi thực hiện thực hiện phép toán * Luyện tập: Bài 73: Tính . tập: 6, a. Số liền sau số 17 là số 18 Số liền sau số 99 là số 100 Số liền sau số a là số a + 1(a N) b, Số liền trớc số 35 là số 34 Số liền trớc số 1000. 100. c, Số 2 lớn hơn số 1 một đ/v .Ta nói 2 là số liền sau số 1. ngợc lại 1 là số liền trớc số 2. VD1 Số liền trớc số 51 là số 50 Số liền sau số 51 là số 52

Ngày đăng: 10/06/2013, 01:27

Hình ảnh liên quan

• Mô tả hình ảnh - Giáo án đại số 6

t.

ả hình ảnh Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bài cũ :( Làm bà i5 Phút, chấm xác suất 5 bài, chữa bài trên bảng) - Giáo án đại số 6

i.

cũ :( Làm bà i5 Phút, chấm xác suất 5 bài, chữa bài trên bảng) Xem tại trang 9 của tài liệu.
◐ Em lên bảng làm - Giáo án đại số 6

m.

lên bảng làm Xem tại trang 19 của tài liệu.
◐ H/s lên bảng làm - Giáo án đại số 6

s.

lên bảng làm Xem tại trang 25 của tài liệu.
◐ H/s lên bảng làm, G/v hổ trợ cho lớp rút kinh nghiệm. - Giáo án đại số 6

s.

lên bảng làm, G/v hổ trợ cho lớp rút kinh nghiệm Xem tại trang 28 của tài liệu.
◐ Em hãy điền vào bảng phụ! - Giáo án đại số 6

m.

hãy điền vào bảng phụ! Xem tại trang 32 của tài liệu.
◐ Đố các em có bao nhiêu hình vuông ? - Giáo án đại số 6

c.

ác em có bao nhiêu hình vuông ? Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hãy điền kết quả vào bảng phụ! - Giáo án đại số 6

y.

điền kết quả vào bảng phụ! Xem tại trang 59 của tài liệu.
◐ Em điền vào bảng phụ?     Giải thích vì sao ? - Giáo án đại số 6

m.

điền vào bảng phụ? Giải thích vì sao ? Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bài 33: (bảng phụ) Bài 34: - Giáo án đại số 6

i.

33: (bảng phụ) Bài 34: Xem tại trang 73 của tài liệu.
Tiết 50: Luyện tập - Giáo án đại số 6

i.

ết 50: Luyện tập Xem tại trang 77 của tài liệu.
Bài 49: (bảng phụ) - Giáo án đại số 6

i.

49: (bảng phụ) Xem tại trang 77 của tài liệu.
◐ Điền vào bảng phụ. - Giáo án đại số 6

i.

ền vào bảng phụ Xem tại trang 78 của tài liệu.
◐ Điền vào bảng phụ. - Giáo án đại số 6

i.

ền vào bảng phụ Xem tại trang 87 của tài liệu.
◐ Em điền vào bảng phụ! Giải thích vì sao ? - Giáo án đại số 6

m.

điền vào bảng phụ! Giải thích vì sao ? Xem tại trang 102 của tài liệu.
◐ Tơng tự Em lên bảng làm 3 bài còn lại ? - Giáo án đại số 6

ng.

tự Em lên bảng làm 3 bài còn lại ? Xem tại trang 104 của tài liệu.
◐ Em điền vào bảng phụ, giải thích vì sao ? - Giáo án đại số 6

m.

điền vào bảng phụ, giải thích vì sao ? Xem tại trang 109 của tài liệu.
Bài 37: (Bảng phụ)        - Giáo án đại số 6

i.

37: (Bảng phụ) Xem tại trang 110 của tài liệu.
◐ HS lên bảng làm? - Giáo án đại số 6

l.

ên bảng làm? Xem tại trang 114 của tài liệu.