0

Công thức tích phân

1 1,014 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016, 11:09

COÂNG THÖÙC TÍCH PHAÂN 1) ∫ k dx = k.x + C 3) ∫x 5) ∫ (ax + b) 7) ∫ sin x.dx = − cos x + C 9) ∫ sin(ax + b)dx = − a cos(ax + b) + C 11) ∫ cos 13) ∫ cos 15) ∫e 2) +C x 4) ∫ x dx = ln x + C dx = − + C ; 6) a (n − 1)(ax + b) n −1 dx = − n ∫ cos(ax + b)dx = a sin(ax + b) + C dx = ∫ (1 +tg x ).dx = tgx + C 12) ∫ sin 1 dx = tg (ax + b) + C a (ax + b) 14) ∫ sin 16) ∫e x ( ax + b ) dx = 17) ∫ e ( ax +b ) e +C a ax +C 19) ∫ a dx = ln a ∫x 25) ∫ 27) ∫ 29) ∫ 22) ∫x 1 x−a dx = ln +C 2a x + a −a 24) ∫ 26) ∫ 28) ∫ a −x x2 ± a2 dx = arcsin x +C a dx = ln x + x ± a + C x ± a dx = ( ) 1 dx = − cot g (ax + b) + C a (ax + b) dx = −e − x + C (ax + b) n +1 + C (n ≠ 1) a n +1 dx = arctgx + C +1 1 x −1 dx = ln +C x +1 −1 x dx = ∫ + cot g x dx = − cot gx + C 18) ∫ (ax + b) n dx = 2 2 −x ∫x 2 20) x 23) 10) dx = e x + C ∫x ∫ (ax + b) dx = a ln ax + b + C ∫ cos x.dx = sin x + C 21) 8) x x n +1 +C n +1 n ∫ x dx = 1 x dx = arctg + C a a +a 1− x2 x ±1 dx = arcsin x + C dx = ln x + x ± + C a − x dx = x a2 x ± a2 ± ln x + x ± a + C 2  x a2 x a2 − x2 + arcsin + C 2 a
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức tích phân , Công thức tích phân ,