0

TL cong thuc tich phan chuoi (1)

6 123 0
  • TL cong thuc tich phan chuoi (1)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2020, 11:33

1 Các công thức nguyên hàm Luật số Luật mũ Luật lũy thừa Luật logarit Luật lượng giác Luật lượng giác ngược d (c )  dx d x (e )  e x dx d n ( x )  nx n1 dx d (ln | x |)  dx x d (sin x)  cos x dx d (cos x)   sin x dx d (tan x)  dx cos x d (cot x)   dx sin x d (arcsin x)  dx  x2 d (arctan x)  dx  x2 Tóm tắt tiêu chuẩn hội tụ  0dx   C  e dx  e x x C  x n1  C n  -1  n  x dx   n  ln | x | C n  -1   x dx  ln | x | C  cos xdx  sin x  C  sin xdx   cos x  C  cos2 x dx  tan x  C  sin x dx   cot x  C   x2 dx  arcsin x  C   x2 dx  arctan x  C Chuỗi lũy thừa cho số hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: TL cong thuc tich phan chuoi (1) ,