0

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

123 1,055 8
  • LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2016, 14:06

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦUChương 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC1.1 Những khái niệm cơ bản1.2Nội dung quản lý hoạt động dạy học thực hành Giáo dục quốc phòng và an ninh1.3Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động dạy học thực hành giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở trường đại họcChương 2CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI2.1Khái quát về trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa Giáo dục quốc phòng2.2Thực trạng hoạt động dạy học thực hành giáo dục quốc phòng và an ninh trường Đại học Sư phạm Hà Nội2.3Thực trạng quản lí hoạt động dạy học thực hành giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học Sư phạm Hà NộiChương 3NGUYÊN TẮC, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI3.1Nguyên tắc đề xuất biện pháp3.2Biện pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học Sư Phạm Hà Nội3.3Mối quan hệ giữa các biện pháp3.4Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuấtKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 3 BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ĐỖ THANH TÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 01 14 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN: PGS, TS NGUYỄN THỊ TÌNH HÀ NỘI – 2015 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Những khái niệm 1.2 Nội dung quản lý hoạt động dạy học thực hành Giáo dục quốc phòng an ninh 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động dạy học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên trường đại học Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2.1 Khái quát trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Giáo dục quốc phòng 2.2 Thực trạng hoạt động dạy học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.3 Thực trạng quản lí hoạt động dạy học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh trường Đại học Sư phạm Hà Nội Chương NGUYÊN TẮC, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 3.3 Mối quan hệ biện pháp 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Đại học Sư phạm Hà Nội ĐHSPHN Đại học Khoa học xã hội nhân văn ĐHKHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQGHN Giáo dục quốc phòng GDQP Giáo dục quốc phòng an ninh GDQP AN Giáo dục đào tạo GD&ĐT Nhà xuất Nxb Quốc phòng – an ninh QP-AN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nghị Trung ương (khoá VII) rõ: "Phải tăng cường công tác GDQP cho toàn dân, trước hết cán cấp, ngành Đảng Nhà nước hệ trẻ học sinh, sinh viên" Nội dung GDQP AN cho sinh viên trường đại học phong phú, đa dạng, trong đặc trưng bật hoạt động dạy học thực hành GDQP AN Cùng với hoạt động giảng dạy lý thuyết, hoạt động dạy học thực hành GDQP AN có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp sinh viên nắm thực động tác kỹ thuật, chiến thuật vận dụng có tình quốc phòng xảy Nhận thức rõ vấn đề này, năm qua, Trường ĐHSPHN đưa hoạt động dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên vào chương trình khoá, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo việc quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm, đổi nội dung chương trình phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên GDQP AN, tăng cường đầu tư sở vật chất, thao trường, bãi tập… Chính vậy, kết dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên Trường ĐHSPHN thu kết tốt, góp phần tạo chuyển biến thực nhận thức trách nhiệm cán bộ, giảng viên sinh viên công tác GDQP AN Nhiều sinh viên trường tham gia hoạt động nhiều lĩnh vực, vùng, miền Tổ quốc có đóng góp tích cực vào nghiệp củng cố QP-AN, bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, hoạt động dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên không hạn chế, bất cập Không sinh viên nhận thức chưa đầy đủ vị trí vai trò học tập thực hành GDQP AN, thiếu trách nhiệm ý chí vượt khó, chưa thật tích cực, tự giác học tập, rèn luyện Một số giảng viên chưa thật quan tâm đầu tư nghiên cứu, tìm tòi nâng cao chất lượng giảng; quản lý tổ chức hình thức huấn luyện chưa chặt chẽ, trì chế độ dễ dãi… Chính vậy, chất lượng học tập thực hành GDQP AN không sinh viên chưa cao, chưa toàn diện, nhiều sinh viên trường không nắm thực hành động tác kỹ thuật, chiến thuật Hạn chế, bất cập hoạt động dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, có nguyên nhân quan trọng từ yếu quản lý hoạt động dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên Nhà trường Từ lý trên, chọn đề tài "Quản lý hoạt động dạy học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội " làm đề tài luận văn có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.1.1 Trên giới Trước tình hình thời đại, vấn đề QP-AN quốc gia đặt vấn đề thời nóng hổi nhiều quốc gia giới, khu vực nước Quản lý, nâng cao chất lượng GDQP AN cho sinh viên vấn đề thu hút quan tâm lãnh đạo, chuyên gia hoạch định sách, nhà nghiên cứu người làm công tác quản lý, giáo dục nhiều nước giới Ở Liên Xô (trước đây) Liên Bang Nga (ngày nay), việc nghiên cứu, quản lý công tác giáo dục ý thức quốc phòng cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên Nhà nước Nga đặc biệt quan tâm Trong công trình “Các vấn đề giáo dục quân sự”, E.G.Vapilin Đại tá Mulinva viết năm 2001: “Những quan điểm phương pháp luận xây dựng học thuyết giáo dục quân Nga” phần phản ảnh yêu cầu thiết quản lý giáo dục quốc phòng cho hệ trẻ Nga trước vận động, phát triển mau lẹ tình hình quốc tế đất nước Nga Trung Quốc, số tác giả sâu nghiên cứu đổi GDQP cho cán bộ, học sinh, sinh viên trước yêu cầu chống ảnh hưởng nô dịch chủ nghĩa đế quốc lực thù địch: đề xuất đổi nội dung chương trình, phương pháp GDQP cho cán bộ, học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước Trung Quốc thành cách mạng, xây dựng toàn dân Các tác giả: Lý Xương Giang, Tiểu Kính Dân, Vương Bảo Tôn sâu nghiên cứu chiến lược phát triển GDQP Trung Quốc trước vận động, biến đổi phức tạp tình hình giới, khu vực nước Hàn Quốc, môn học quân môn học tự chọn, trường đại học giảng dạy học phần lí thuyết Nam giới độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi bắt buộc phải thực nghĩa vụ quân đơn vị quân đội Tại đây, sinh viên trang bị kiến thức phần thực hành quân sự, thời gian huấn luyện tháng Cộng hòa Pháp quan niệm quốc phòng hiểu theo nghĩa rộng nhất, không lĩnh vực quân đội quyền nhà nước mà có liên quan đến công dân lĩnh vực hoạt động đất nước Vì vậy, hệ thống giáo dục nội dung GDQP tổ chức chặt chẽ, toàn diện sâu sắc Hệ thống GDQP có số trường trực thuộc Chính phủ, số trường trực thuộc Bộ Giáo dục, số khác trực thuộc Bộ Quốc phòng Nội dung nghiên cứu rộng, bao quát nhiều lĩnh vực, từ chiến lược quốc phòng, sách quốc phòng, kinh tế quân phát triển công nghiệp quốc phòng Giáo dục quốc phòng Mỹ tổ từ trường tiểu học Để làm tốt việc này, nước Mỹ đặt loạt tổ chức máy tương ứng, trường tiểu học, trung học (mỗi trường trung học có sĩ quan thường trú chuyên trách thực kế hoạch GDQP, công việc người sĩ quan nhà trường phía quân đội quản lí), đại học, xoay quanh vấn đề tâm lý đạo đức, mở khóa học "lợi ích nước Mỹ hết”, khiến cho học sinh, sinh viên có mặt tâm lý đạo đức cần có, bồi dưỡng tâm lý đạo đức cho lính lính cũ lực lượng vũ trang Mỹ 1.1.2 Ở Việt Nam Giáo dục quốc phòng an ninh vấn đề chiến lược, có tầm quan trọng đặc biệt Đảng Nhà nước quan tâm lãnh đạo, đạo; có nhiều văn bản, thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn thực Đã có nhiều cán lãnh đạo, quản lý, nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu góc độ khác với công trình tiêu biểu: - Nguyễn Văn Huận ( 2003)“ Những giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên GDQP” Đề tài tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng đội ngũ cán giảng viên làm công tác GDQP trung tâm, khoa, môn GDQP - AN, đồng thời đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán quân đội biệt phái giảng dạy sở giáo dục nói trên, việc định hướng giáo dục đào tạo đội ngũ giáo viên làm công tác giảng dạy môn GDQP trường THPT, góp phần thực nghị định 116 Thủ tướng Chính phủ công tác GDQP học sinh, sinh viên bậc học [32] - Lê Minh Vụ (2006), Đổi GDQP hệ thống giáo dục quốc gia, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, H Đề tài tập trung phân tích làm rõ vấn đề GDQP, đánh giá thành tựu, hạn chế, yếu công tác GDQP cho đối tượng sở phân tích sâu sắc phát triển tình hình giới, khu vực, nước, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng GDQP cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên tầng lớp nhân dân đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xác định [53] - Phạm Xuân Hảo (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Văn Cần, Hoàng Văn Thanh; Học viện Chính trị Quân ( 2007) Đổi giáo dục quốc phòng hệ thống giáo dục quốc gia - Thực trạng kinh nghiệm giáo dục quốc 10 phòng hệ thống giáo dục quốc gia; - Nguyễn Khắc Thắng (2009), Quản lý trình giảng dạy GDQP - AN phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, H Trong công trình mình, tác giả Nguyễn Khắc Thắng có phân tích đầy đủ vị trí vai trò GDQP - AN hoạt động giảng dạy GDQP - AN đội ngũ giảng viên Trên sở đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất hệ thống biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên GDQP - AN đáp ứng với phương thức đào tạo theo tín trường đại học, cao đẳng [46] - Nguyễn Bá Dương (2009), Tư lý luận Đảng ta đổi GDQP tình hình nay, Nxb CTQG, H Trong công trình mình, tác giả Nguyễn Bá Dương sâu phân tích phát triển tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng, củng cố QPTD, tăng cường tiềm lực, sức mạnh QP-AN thực trạng GDQP cho đối tượng cán bộ, đảng viên nhân dân để từ khẳng định cần thiết phải đổi công tác GDQP, trước hết đổi tư lãnh đạo, đạo cấp uỷ, tổ chức đảng Đồng thời tác giả đề xuất số chủ trương, giải pháp đổi tư GDQP từ quan điểm đạo, nội dung chương trình, tổ chức quản lý, xây dựng đội ngũ đến công tác đầu tư sở vật chất, trang bị kỹ thuật [18] - Nguyễn Đức Đăng (2011) “ Quản lý công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên hệ quy trường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN” Đề tài tác giả đánh giá thực trạng quản lý công tác GDQP – AN cho sinh viên hệ quy trường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN Đồng thời đề xuất giải pháp quản lý công tác GDQP – AN cho sinh viên hệ quy trường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN góp phần nâng cao hiệu công tác quản lí môn học xong đề tài chưa đưa giải pháp mang tính đồng quản lý công tác GDQP – AN sinh viên chuyên ngành [26] - Ngoài công tác trên, có nhiều viết đăng báo, 11 tạp chí có uy tín Tiêu biểu: Phan Ngọc Diễn, GDQP cho hệ trẻ nhà trường - vấn đề lưu tâm, Tạp chí GDQP số 2/2000; Phùng Khắc Đăng, Tăng cường công tác GDQP toàn dân trước tình hình mới, Tạp chí QPTD số 12/2003; Phạm Xuân Hảo (2002), Giáo dục quốc phòng cho sinh viên đại học nay, Chuyên đề khoa học cấp Viện Khoa học xã hội nhân văn; Lê Doãn Thuật, GDQP trường đại học cao đẳng - bốn vấn đề xúc cần tháo gỡ từ sở; Tạp chí QPTD, số 1/2002; Phạm Xuân Hảo, Đổi mới, nâng cao chất lượng GDQP toàn dân thời kỳ mới, Tạp chí GDLLCTQS, số 1/2006… Với góc cạnh tiếp cận khác nhau, công trình sâu phân tích làm rõ vấn đề vị trí, vai trò, nội dung, hình thức GDQP AN cho đối tượng đề xuất hệ thống giải pháp tổ chức thực góp phần nâng cao chất lượng GDQP AN tình hình Hệ thống giải pháp tác giả đề cập mang tính đồng bộ, khả thi, tập trung vào giải pháp; tăng cường lãnh đạo, đạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp, ngành; đổi nội dung chương trình hình thức tổ chức huấn luyện; đổi mới, tăng cường công tác quản lý giải pháp đầu tư sở vật chất, công cụ phương tiện huấn luyện… Tuy chưa có công trình sâu nghiên cứu cách có hệ thống việc quản lý hoạt động dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên Trường ĐHSPHN, song có giá trị tham khảo tốt để tác giả nghiên cứu luận văn đề tài "Quản lý hoạt động dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nay" công trình độc lập, không trùng lặp với công trình nghiệm thu, công bố Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành GDQP AN trường ĐHSPHN, nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động dạy 110 28.Kôndakốp (1984), Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, Trường cán QLGD Viện khoa học giáo dục 29.Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê (1996), Giáo dục học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 30.Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Đại cương quản lý giáo dục học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 31.Luật Giáo dục 2005, Nxb thật, Hà Nội, 2005 32.Nguyễn Văn Huận ( 2003), “Những giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên GDQP” 33.Một số sở pháp lý vấn đề đổi quản lý Nhà nước quản lý giáo dục, Tài liệu dự án đào tạo giáo viên THCS, Hà Nội, 2003 34.M.I.Kôđacốp (1984), Cơ sở lý luận khoa học quản lý, Trường cán quản lý TW1, Hà Nội 35.Lê Văn Nghệ (2006), Nâng cao chất lượng hiệu công tácGDQP VÀ AN cho HS, SV nay, Đề tài KHCN cấp Bộ 36.Lê Văn Nghệ (2012), Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đồng hóa công tác quốc phòng, an ninh trường ĐH, CĐ TT GDQP AN sinh viên, Đề tài KHCN trọng điểm cấp Bộ 37 Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học, Nxb giáo dục, Hà Nội 38.Nguyễn Ngọc Quang (1990), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, trường CBQL Giáo dục- Đào tạo, Hà Nội 39.Nguyễn Ngọc Quang (1992), Những vấn đề lý luận quản lý giáo dục, trường CBQLGD TW 40.Nguyễn Gia Quý (1999), Quản lý tác nghiệp giáo dục - Tập giảng lớp đào tạo cao học cán quản lý Giáo dục Đào tạo 41.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Giáo dục quốc phòng an ninh 111 42.Lê Doãn Thuật, (2002), “Giáo dục quốc phòng trường đại học cao đẳng – bốn vấn đề xúc cần tháo gỡ từ sở”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 1/2002 43.Từ điển Giáo dục học quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2006 44.Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên) (1997), Quá trình dạy- Tự học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 45.Trần Quốc Thành (2000), Khoa học quản lý đại cương, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Hà Nội 46 Nguyễn Khắc Thắng (2009), Quản lý trình giảng dạy GDQP VÀ AN phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, H 47 Lâm Quang Thiệp (2003), Công nghệ phương pháp dạy học, tài liệu bồi dưỡng giáo viên CĐSP, Hà Nội 48 Lâm Quang Thiệp (2003), Đo lường đánh giá giáo dục, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên CĐSP, Hà Nội 49 Phan Tiềm (2002), Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học loại hình trường HERMAN GMEIER, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội 50 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2007 Quy hoạch mạng lưới trường đại học cao đẳng giai đoạn (2006 – 2020) 51 Từ điển bách khoa Việt Nam, Tập 1, Trung tâm biên soạn từ điển, 1995 52 Phạm Viết Vượng (2001), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 53 Lê Minh Vụ (2006), Đổi GDQP hệ thống giáo dục quốc gia, Đề tài khoa học cấp Nhà nước 54 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 112 PHỤ LỤC Phụ lục Kết khảo sát thực trạng thực mục tiêu dạy học thực hành GDQP AN (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80) Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết mức độ thực mục tiêu dạy học thực hành GDQP AN? TT Nội dung Sinh viên luyện tập thục thao tác kỹ quân cần thiết Sử dụng số loại vũ khí binh, thành thạo sử dụng súng tiểu liên AK (CKC) Xây dựng tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận chu đáo công việc Hình thành nếp sống có kỷ luật sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng trường, lớp công tác Tốt Mức độ (%) Trung Khá bình Yếu 113 Phụ lục Kết khảo sát thực trạng thực nội dung, chương trình dạy học thực hành GDQP AN (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80 sinh viên: 365 Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết mức độ thực nội dung, chương trình dạy học thực hành GDQP AN? TT Nội dung Thực giảng dạy nội dung, đủ thời lượng, tuân thủ lịch trình tiến độ Khoa, Bộ môn xây dựng đề cương môn học phù hợp với yêu cầu thực tế Giảng viên xây dựng đề cương giảng cập nhật bổ sung kiến thức yêu cầu với sinh viên cho dạy Tốt Mức độ (%) Trung Khá bình Yếu 114 Phụ lục Kết khảo sát mức độ sử dụng phương pháp dạy học thực hành GDQP AN (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80) Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết mức độ sử dụng phương pháp dạy học thực hành GDQP AN? TT Phương pháp Mức độ (%) Thường Ít thường xuyên Phương pháp trình bày trực quan, làm mẫu Phương pháp quan sát Luyện tập Phương pháp thực hành sử dụng binh khí, kỹ thuật quân Phương pháp luyện tập, thực hành chức tránh, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Phương pháp thí nghiệm, thực nghiệm xuyên Không 115 Phụ lục Kết khảo sát mức độ sử dụng hình thức kiểm tra môn học thực hành GDQP AN (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80) Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết mức độ sử dụng kiểm tra môn học thực hành GDQP AN? TT Hình thức Thường xuyên Kiểm tra, thi hết môn theo hệ thống ngân hàng đề thi Kiểm tra, thi thường xuyên trình học tập học (điểm tích lũy học phần) Giảng viên dạy chọn định PP nội dung kiểm tra (vấn đáp, hay thực hành nhóm, thực hành cá nhân; lựa chọn nội dung nào….) Khoa, Tổ môn định PP hình thức kiểm tra phù hợp với tính chất môn học GDQP AN Mức độ (%) Ít thường Không xuyên 116 Phụ lục Kết khảo sát mức độ quản lý kế hoạch, chương trình dạy học thực hành GDQP AN (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80) Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết mức độ quản lý kế hoạch, chương trình môn học thực hành GDQP AN? TT Nội dung CBQL, TTBM, giảng viên nắm vững kế hoạch, chương trình đào tạo Yêu cầu giảng viên lâp kế hoạch giảng dạy HK, năm học kiêm tra phê duyệt Bảo đảm thời gian thực chương trình đào tạo Theo dõi việc thực chương trình hàng tuần, hàng tháng giảng viên Sử dụng phương tiện hỗ trợ cho việc theo dõi (sổ sách, phiếu báo giảng, sổ dự giờ, sổ ghi đầu bài, lịch kiêm tra học tập) Tốt Mức độ (%) Trung Khá bình Yếu 117 Phụ lục Kết khảo sát thực trạng quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp dạy học thực hành GDQP AN giáo viên (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80) Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết mức độ soạn chuẩn bị lên lớp dạy học thực hành GDQP AN? TT Nội dung quản lý Xây dựng quy định cụ thể soạn bài, chuẩn bị tiết dạy Tiến hành kiểm tra giáo án giảng viên Sử dụng tài liệu sách tham khảo Bồi dưỡng lực soạn chuẩn bị lên lớp Tốt Mức độ đánh giá (%) Trung bình Yếu 118 Phụ lục Kết khảo sát thực trạng quản lý hoạt động đổi PPGD đánh giá dạy giáo viên (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80) Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết thực trạng quản lý hoạt động đổi PPGD đánh giá dạy giáo viên TT Nội dung quản lý Nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi PPDH Bồi dưỡng nâng cao lực phương pháp cho giáo viên Bồi dưỡng kỹ sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học Tổ chức thao giảng đổi PHDH Tổ chức đối thoại với học sinh, sinh viên PPDH Tổ chức môn dự giờ, rút kinh nghiệm, đánh giá phương pháp dạy sau dự Tốt Mức độ đánh giá (%) Trung bình Yếu 119 Phụ lục Kết khảo sát thực trạng quản lý hoạt động học tập thực hành sinh viên (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80; sinh viên: 385) Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết thực trạng quản lý hoạt động học tập thực hành sinh viên TT Nội dung quản lý Giáo dục ý thức động thái độ học tập Giáo dục phương pháp học tập cho sinh viên Xây dựng quy định cụ thể học tập lớp sinh viên Xây dựng quy định tự học sinh viên Tổ chức trực ban theo dõi việc thực vào lớp sinh viên Kết hợp với đoàn TNCS, quản lý học tập sinh viên Tốt Mức độ đánh giá (%) Trung Khá bình Yếu 120 Phụ lục Kết khảo sát thực trạng quản lý sở vật chất, trang bị dạy học (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80) Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết thực trạng quản lý sở vật chất, trang bị dạy học TT Nội dung biện pháp Xây dựng nội quy sử dụng sở vật chất- kỹ thuật Xây dựng kế hoạch trang bị sử dụng sở vật chất- kỹ thuật Tổ chức bồi dưỡng kỹ sử dụng phương tiện- kỹ thuật Khen thưởng, động viên giảng viên sử dụng kỹ thuật đại giảng dạy Tốt Mức độ đánh giá (%) Trung Khá bình Yếu 121 Phụ lục 10 Kết khảo sát thực trạng quản lý quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên (Dùng cho cán bộ, giảng viên: 80) Với câu hỏi: Xin đồng chí cho biết thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên TT Nội dung quản lý Chỉ đạo môn, giảng viên thực nghiêm quy chế kiểm tra, thi hết học phần Xây dựng kế hoạch đổi hình thức kiểm tra thi hết học phần Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra sổ điểm giảng viên Tổ chức giám sát thi hết học phần kiểm tra việc chấm thi học hết học phần giảng viên Phân tích kết học tập sinh viên Tốt Mức độ đánh giá (%) Trung Yếu bình 122 Phụ lục 10 Kết kiểm chứng mức độ cần thiết biện pháp quản lý dạy học thực hành GDQP AN Trường ĐHSPHN (Dùng cho chuyên gia: 80) Tính cần thiết TT Nội dung Biện Pháp Rất Cần Không Giá trị Thứ cần thiết cần T bình bậc thiết thiết X Xi Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể tham gia quản lý hoạt động dạy học thực hành GDQP AN Thực kế hoạch, chương trình nội dung dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên Chỉ đạo đổi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học thực hành GDQP AN đội ngũ giảng viên Xây dựng đội ngũ cán giảng viên dạy học thực hành GDQP AN đủ số lượng, chất lượng tốt với cấu hợp lý Xây dựng nề nếp tự học thực hành GDQP AN cho sinh viên Tăng cường sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho dạy học thực hành GDQP AN Đổi công tác kiểm tra đánh giá kết học tập thực hành GDQP AN Phụ lục 11 Kết kiểm chứng mức độ khả thi biện pháp quản lý dạy học thực hành GDQP AN Trường ĐHSPHN (Dùng cho chuyên gia: 80) 123 Tính khả thi TT Nội dung Biện Pháp Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể tham gia quản lý hoạt động dạy học thực hành GDQP AN Thực kế hoạch, chương trình nội dung dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên Chỉ đạo đổi hình thức, phương pháp kỹ thuật dạy học, nâng cao chất lượng dạy học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh đội ngũ giảng viên Xây dựng đội ngũ cán giảng viên dạy học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh đủ số lượng, đạt chuẩn chất lượng với cấu hợp lý Xây dựng nề nếp tự học thực hành GDQP AN cho sinh viên Tăng cường sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho dạy học thực hành GDQP AN Đổi công tác kiểm tra đánh giá kết học tập thực hành GDQP AN Rất khả thi Khả Không Giá trị Thứ thi khả T bình bậc thi Y Yi 124 Phụ lục 11 Tổng hợp khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp TT Nội dung Biện Pháp Nâng cao nhận thức, trách nhiệm chủ thể tham gia quản lý hoạt động dạy học thực hành GDQP AN Thực kế hoạch, chương trình nội dung dạy học thực hành GDQP AN cho sinh viên Chỉ đạo đổi hình thức, phương pháp kỹ thuật dạy học, nâng cao chất lượng dạy học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh đội ngũ giảng viên Xây dựng đội ngũ cán giảng viên dạy học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh đủ số lượng, đạt chuẩn chất lượng với cấu hợp lý Xây dựng nề nếp tự học thực hành GDQP AN cho sinh viên Tăng cường sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho dạy học thực hành GDQP AN Đổi công tác kiểm tra đánh giá kết học tập thực hành GDQP AN Tính cần Tính khả Hiệu số thiết thi Yi D= X - Y d2 X Xi Y
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI, LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI, LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Từ khóa liên quan