0

SKKN một số biện pháp giáo dục tính kỷ luật cho học sinh ở cấp THCS

26 1,677 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2016, 02:03

A T VN Lý chn ti: Trong h thng giỏo dc núi chung v giỏo dc ph thụng núi riờng luụn cú hai nhim v song hnh: ú l ging dy v giỏo dc ý thc, thỏi , o c hc sinh Hai nhim v ny luụn luụn song hnh vi chỳng ta khụng th b nhim v no, hoc khụng th coi nhim v no l quan trng hn nhim v no Bi vỡ, tr thnh mt ngi cụng dõn tt, tr thnh mt ngi thnh t, c s tụn trng, quý mn ca mi ngi xó hi nht thit ngi cụng dõn y, ngoi vic phi l ngi cú tri thc sõu rng, hiu bit, cũn phi l ngi c x cú húa, cú o c cao c Nh Bỏc H ó dy mt bui núi chuyn vi hc sinh: Cú ti m khụng cú c thỡ ch l ngi vụ dng Cú c m khụng cú ti thỡ lm vic gỡ cng khú õy tụi mun bn n ch ti v ch c giỏo dc hc sinh trung hc, nht l hc sinh trung hc c s, trng tõm l lm th no cỏc em t rốn c luyn ti nh li Bỏc ó cn dn tui ny cỏc em bt u nhỡn nhn th gii xung quanh vi mt tũ mũ, hiu k v bt u mun khm phỏ nú Tuy mun tỡm hiu, khỏm phỏ xó hi nhng cỏc em li cha h hiu bit v nú - tc l cha ch ng tip cn vi cỏc xó hi y Vỡ vy d b nhng cỏm d t tiờu cc xó hi ú nh hng xu n nhn thc, t duy, hiu bit non nt ca cỏc em Cỏc em d cú cm nhn lch lc, phin din v cuc sng v khú iu chnh c cm xỳc, hnh vi ca mỡnh cho ỳng n Nu cỏc em khụng nhn thc c ỳng s vic thỡ nh hng n s phỏt trin nhõn cỏch, o c ca cỏc em Hin giỏo dc o c cho hc sinh ó c nhiu ban ngnh, t chc xó hi quan tõm Trong nh trng cng tớch cc tỡm kim nhiu gii phỏp giỏo dc o c hc sinh mt cỏch ton din nht nhm thc hin mc tiờu giỏo dc ca ng v nh nc L mt giỏo viờn tham gia trc tip cụng tỏc ging dy v giỏo dc hc sinh nhng nm qua, tụi xin chia s cựng cỏc ng nghip mt s kinh nghim cụng -1- tỏc ch nhim lp qua ti: Mt s bin phỏp giỏo dc tớnh k lut cho hc sinh cp THCS Mc ớch nghiờn cu: - Giỳp giỏo viờn ch nhim i mi cỏch qun lý hc sinh mt cỏch ch ng, khoa hc v khụng gũ bú hc sinh Cn thay i cỏch x lý sai phm ca hc sinh bng cỏc bin phỏp giỏo dc tớch cc X lý vi thỏi ng viờn, khuyn khớch giỳp hc sinh cú hnh vi v thỏi ng x ỳng n - Giỳp hc sinh t phỏt trin kh nng, ch ng hnh vi v sỏng to cỏc hot ng th, cỏc nhõn nhng m bo c k lut ca nh trng, ca lp Nhim v nghiờn cu: Nhim v ca ti ny l nghiờn cu mt s bin phỏp giỏo dc nõng cao nhn thc ca cỏc em v tớnh k lut Tỡm hiu nguyờn nhõn, tn ti t ú nhng gii phỏp, nhng cỏch lm hiu qu ch o, t chc v rốn luyn, ỏp dng nõng cao cht lng giỏo dc tớnh k lut ca hc sinh lp hc v trng hc Bn thõn tụi ó rỳt c nhng bi hc kinh nghim t vic tri nghim thc t i tng v phm vi nghiờn cu - ti nghiờn cu mt s bin phỏp giỏo dc tớnh k lut giỳp GVCN lm tt cụng tỏc ch nhim lp - ti c nghiờn cu, thc nghim ti lp 7A4 trng THCS Kim Giang qun Thanh Xuõn Thnh ph H Ni - Thi gian thc hin: nm ( nm hc 2013 - 2014), ( nm hc 2014 - 2015) Phng phỏp nghiờn cu Trong quỏ trỡnh thc hin ti tụi s dng mt s phng phỏp sau: - Phng phỏp thng kờ: Qua phiu iu tra tụi ỏnh giỏ thỏi ca hc sinh v mt s hỡnh thc k lut, thm dũ kh nng k lut, t giỏc lp - Phng phỏp phỏp vn: Qua trũ chuyn vi hc sinh tỡm hiu thỏi , phn ng ca hc sinh i vi cỏc hot ng ca lp trc cỏc hỡnh thc qun lý lp -2- - Phng phỏp phõn tớch: Dựng phõn tớch , x lý nhng s liu ó iu tra v rỳt bin phỏp qun lý lp cho phự hp - Phng phỏp so sỏnh i chiu: Dựng so sỏnh, i chiu kt qu thc hin ti -3- B NI DUNG I C s lý lun: Th no l k lut? K lut l nhng phộp tc t ngn nga s phúng tỳng cú th lm hi cho bn thõn hay cho ngi khỏc.Trong bt k mt on th no, mt xó hi no, dự ln hay nh, cng cn phi cú k lut m bo li ớch cho on th v tng cỏ nhõn Giỏo dc k lut tớch cc l giỏo dc da trờn nguyờn tc vỡ li ớch tt nht ca tr; khụng lm tn thng n th xỏc, tinh thn ca tr; cú s tha thun gia ngi ln - tr em v phự hp vi c im, tõm sinh lý ca tr( trớch: i mi phng phỏp qun lý lp hc bng bin phỏp giỏo dc tớch cc- NXBHN, 2009, trang 25) Mc tiờu giỏo dc: Mc tiờu giỏo dc ca nc ta hin l o to ngi Vit Nam phỏt trin ton din, cú o c, tri thc, sc khe, thm m v ngh nghip, trung thnh vi lý tng c lp dõn tc v ch ngha xó hi ; hỡnh thnh v bi dng nhõn cỏch, phm cht, nng lc ca cụng dõn, ỏp ng yờu cu xõy dng v bo v T quc (trớch: iu 2- Lut giỏo dc-nm 2005) Ti iu 29- cun Cụng c Liờn hp quc v quyn tr em cng nờu rừ mc tiờu giỏo dc tr em l: Phi hng ti phỏt trin ti a nhõn cỏch, ti nng, kh nng v th cht, tinh thn ca tr em; phỏt trin s tụn trng quyn ngi, tụn trng ngi ln, tụn trng bn sc húa Chun b cho tr mt cuc sng cú trỏch nhim xó hi t theo tinh thn hiu bit, khoan dung, bỡnh ng, hu ngh Mụi trng giỏo dc tớnh tớch cc ca hc sinh, u tiờn l t nh trng (trng hc thõn thin), ri n gia ỡnh (hnh phỳc) v xó hi (an ton, vui v) cho hc sinh cú th ch ng vi cuc sng xó hi thỡ vic cn thit nht l phi rốn luyn cỏc em, a cỏc em vo mt khuụn kh, cú tớnh k lut cỏc em va t giỏc, va ch ng vi hnh vi ca mỡnh Mt i sng cú k lut vớ nh mt tũa nh cú kớch thc: -4- Mun trũn phi cú khuụn Mun vuụng phi cú thc Chỳng ta cú th chia thnh loi k lut : k lut bt buc v k lut t nguyn L loi no cng cn phi a ngi vo khuụn kh rốn luyn, sng cú trỏch nhim, khụng buụng th, hn n, phúng tỳng hay mt trt t lm o ln trt t th, xó hi ỳng nh ụng Denophile núi : Ngi ta khụng t mt khụng lm ch c mỡnh Nh trit hc Erich Fromm tng núi : khụng cú tớnh k lut, cuc sng ca chỳng ta s tr nờn chao o v thiu trung.Tớnh k lut chc chn s giỳp chỳng ta hon thnh nhng vic chỳng cn phi c hon thnh, ch khụng phi chỳng ta cm thy thớch hon thnh chỳng Tụi cng xin nhn mnh , õy chỳng ta mun rốn luyn cho cỏc em tớnh ch ng, t giỏc v bin phỏp ca chỳng ta l s dng k lut vi cỏc em Tuy nhiờn , nu chỳng ta ỏp dng theo phng phỏp ca c nhõn l yờu cho roi cho vt, ghột cho ngt cho bựi hay thuc ng dó tt, ri Ming ngon nh lõu, ũn au nh i theo tụi l khụng phự hp vi vic giỏo dc tớch cc hin nay, m tụi ang mun nhc ti Vỡ theo tụi, chỳng ta ang c gng giỳp cỏc em tip cn xó hi mt cỏch ch ng v tớch cc, cỏc em cú th t sỏng to khuụn kh cho phộp ch khụng phi ộp buc cỏc em phi theo nhng sp t cú sn Nh Sybil Stamton ó vit : "K lut ỳng ngha khụng thỳc ộp sau lng bn, nú bờn cnh khớch l bn Khi hiu rng, k lut l t chm súc mỡnh ch khụng phi t trng tr mỡnh, bn s khụng e dố nhc n nú m ngc li s vun p cho nú" Nu ch dựng roi ,vt hoc nhng bin phỏp gi l bo lc thỡ cỏc em s s tip cn, tỡm hiu y thỡ hiu qu giỏo dc s mt tỏc dng Thay vo ú ta cú th hng dn cỏc em tỡm hiu t t, theo tng phng phỏp c th cỏc em cú th t mỡnh tip cn v gii quyt , ngi ln (giỏo viờn) úng vai trũ l hng dn, quan sỏt, v gúp ý -5- II C s thc tin: Ngy nay, kinh t phỏt trin mc sng ca ngi dõn c nõng cao, i sng vt cht, tinh thn c ỏp ng ngy cng y Xó hi núi chung, cỏc bc ph huynh núi riờng ó tớch cc quan tõm n vic hc ca em mỡnh H mun em mỡnh c giỏo dc, phỏt trin ton din c v tri thc ln o c, húa, th cht, thm m.vi mong mun tr s cú mt tng lai sỏng ln hn Mt khỏc xó hi phỏt trin, nhiu xó hi ó tỏc ng n nhn thc , cỏch c x ca th h tr, ú cú lp hc sinh trung hc c s Nhiu em cú thỏi thớch l lm õy thỏi ú l bt chp l lut ca lp, ca trng, ca nh nc, khụng m xa gỡ n li ớch ca ngi khỏc, khụng lng nghe ting phn i ca ngi ln, v lóng quờn phm giỏ ca chớnh mỡnh Khi sng theo thỏi ny, ngi ta d ỏnh mt nhõn phm ca mỡnh sng theo thỳ tớnh (Phm quc Hng, Trong dũng i, tr 89).Thỏi thớch l lm vụ k lut y ó em n bit bao ti hi cho cỏ nhõn cng nh cho xó hi bt c ni no õy ang l nn ca gia ỡnh, nh trng v ca ton xó hi Vy nờn lm th no cỏc em ch ng hn vi cuc sng, bit c x cú húa, hiu bit trc nhng tỏc ng ca xó hi? Theo tụi phi giỏo dc cỏc em cú tớnh k lut t ú bit tụn trng ngi khỏc, tụn trng bn thõn v th hin bn thõn l ngi cú húa K lut em li cho chỳng ta nhiu li ớch c tinh thn ln vt cht ch li tinh thn l giỳp ta hon thin ngi mỡnh, tin lờn nh cao ca s thnh t K lut l khuụn mu v thc o rốn luyn ngi Mt ngi thnh cụng ó núi rng : K lut l chic chỡa khúa nng giỳp mi ngi c hon tt Khụng cú nú bn s ch thnh t mt chng mc no ú Trong quỏ trỡnh cụng tỏc, tụi nhn thy mt thc t rng: mt s s giỏo viờn ch nhim lp cũn thc hin qun lý lp bng nhng bin phỏp c hu tc l nhng bin phỏp ó cú, c trỡ t trc, k lut bng cỏch pht ng gúc lp, dn v sinh, nht lỏ .Qun lý lp theo hỡnh thc trn gúi tc l khụng phõn rừ vai trũ, trỏch nhim ca cỏ nhõn hc sinh (lp trng, lp phú, t trng); khụng phỏt huy tớnh t ch, t giỏc ca cỏc thnh viờn lp m mang tớnh cht l cụ bo gỡ, trũ nghe -6- ny, ch tay t vic, c theo khuụn mu cụ Tụi thy lm nh vy ch mang li hiu qu tc thi, khụng cú tỏc dng lõu di Hn na nhng em vi phm cú thỏi khụng phc cỏch x lý ca cụ giỏo, lõu dn cỏc em coi nhng hỡnh pht ú l bỡnh thng v sau mi lm mc li cỏc em ó nh hỡnh sn c vic phi lm (b pht) l gỡ T nhng thc trng trờn, tụi tht s mun cú nhng thay i cỏch qun lý hc sinh ca mỡnh Tụi mun lm cho cỏc em trc tiờn l tõm phc, khu phc, sau n l bit tụn trng giỏo viờn v quan trng hn l bit t giỏc, t ch hnh vi ca mỡnh, t chu trỏch nhim v nhng li m bn thõn ó lm sai, ng thi t sa cha Tụi xin c nờu vi vớ d c th: Nm hc 2013 2014, tụi c nh trng giao nhim v ging dy v ch nhim lp 6A4 v nm hc 2014-2015 tụi c phõn cụng ch nhim lờn theo lp l lp 7A4 Núi nh cỏc thy cụ trng õy l lp bng bnh nht Cú hai cỏch hiu v cng l hai thc t rng: + Xột v o c: 7A4 l lp cú s hc sinh nam n ngang nhau, nhiu em cú hon cnh gia ỡnh c bit: b m ly d, phú mc vi ụng b, b m i lm n xa , mt b.; gia ỡnh khụng quan tõm n vic hc hnh ca cỏi; mt s em nam thng xuyờn gõy g ỏnh vi cỏc anh lp trờn; thỏi bng bnh, hnh vi ng ngc Trong gi hc hay mt trt t, khụng trung nghe ging, ch ngi mt cỏch t do, lm vic riờng, vo lp cũn mun, b gi hc i chi game + Xột v hc tp: 7A4 l lp trung nhng em hc ch mc trung bỡnh yu cũn nhiu, nm lp lp li nhn thờm mt hc sinh lu ban Vic hc bi c, chun b bi mi , lm bi cỏc em gn nh l khụng u n Cú nhng em tun cú bui hc thỡ bui ng dy l cm cp i, khụng son sỏch, khụng thuc thi khúa biu, ch cú t n quyn v ghi cp (Em Lờ T c Anh i hc v l cp li trờn lp t u tun n cui tun, c GVCN nhỏc nh mi em v) Cú cỏc em ghi chung n mụn vo mt quyn v, sỏch giỏo khoa thỡ thiu hụm cú, -7- hụm khụng trờn lp, giỏo viờn hi bi nhiu em ch núi tha cụ, em khụng lm Hin tng xung phong tr li bi, hc bi, chun b bi ch xy trung mt s em Khi nhn nhim v ch nhim lp, tụi khụng trỏnh ni lo lng, bn khon cú c s hoch nh k hoch ch nhim, tụi ly phiu thm dũ lp v thu c kt qu nh sau: í thc lp ( hc tp, rốn luyn hnh kim) Rt cú ý thc Cú ý thc Cha cú ý thc 10/52 phiu 19,2 % 17/52 phiu 32,7% 25/ 52 phiu 48,1 % iu tra kt qu v Hnh kim - Hc lc ca nm hc 2012- 2013 S Hnh kim HS Tt Khỏ 50 SL % SL % 43 86 14 Hc lc TB SL % Yu SL % -8- Gii SL % 14 Khỏ SL % 25 50 TB SL % 16 32 Yu SL % III Cỏc bin phỏp thc hin: ti ny l tụi mun rốn luyn tớnh k lut ca hc sinh da theo chiu hng tớch cc nờn dự l lp ngoan hay cha ngoan cng cú th ỏp dng bin phỏp nh Cú th sỏng to, b sung, thay i linh hot da trờn tng hon cnh c th Tụi xin mụ t, phõn tớch tng ni dung, bin phỏp c th nh sau: 1: Bc thit lp k lut Sau nhn lp, vic u tiờn tụi lm l hp ban cỏn s lp, nm bt tỡnh hỡnh chung ca lp Sau ú tụi phõn loi i tng v cú bin phỏp giỏo dc c th, kt hp vi bin phỏp chung ca lp Sau cựng l thụng qua k hoch ca tụi v cựng bn vi lp cỏc bin phỏp phỏt huy nhng im mnh v hn ch tin ti xúa b nhng nhc im ca mt s thnh viờn lp Vo bui hp ph huynh u nm, tụi thụng qua chng trỡnh, k hoch rốn luyn ca lp vi cỏc bc ph huynh, xin ý kin úng gúp vo bn k hoch Cui cựng tụi v ban cỏn s s thng nht bin phỏp v trin khai thc hin lp lm tt cụng tỏc thi ua t t n lp Phm vi thit lp k lut l: + Trong t: t trng cú trỏch nhim theo dừi nhng hot ng thi ua thụng qua cun s theo dừi thi ua ca t; ng viờn cỏc t viờn tớch cc thi ua Cui tun t trng tng hp thi ua ln v thng kờ thi ua cỏ nhõn vi ban cỏn s lp + Trong lp: - Lp trng chu trỏch nhim chung, cú cun s tng hp thi ua t cỏc t, thnh viờn lp theo tng tun v tng thỏng Cú s phi hp vi lp phú v cỏc t trng m bo yu t cụng bng, khỏch quan Lp trng cú th h thng kt qu thi ua ca cỏc t theo bng sau: -9- Thỏng: Hc N np Hot ng khỏc Tng kt thi ua T Tun Tun 12 T -7 -4 10 Tun Tun 17 -6 16 34 13 * Chỳ thớch: Nu cỏc thnh viờn t phỏt biu xõy dng bi lp ỳng, t im 9,10 thỡ c tng mt du c cng im Nu t no cú thnh viờn vi phm li theo quy nh ca lp a tr 1im Ly im cng tr li phm im cũn li tun Qua bng h thng trờn, lp trng s theo dừi c kt qu cỏc hot ng ca lp tng tun, tng thỏng d dng bỏo cỏo tỡnh hỡnh lp vi cụ ch nhim ng thi kp thi nhc nh, ng viờn nhng t, nhng thnh viờn lp cha c gng Gúp phn thỳc y phong tro hc ca lp, hot ng thi ua ca lp vi phong tro chung ca trng - Lp phú hc tp: chu trỏch nhim giỏm sỏt hot ng theo dừi thi ua ca tng t v cỏ nhõn lm cho cụng bng, khỏch quan, trung thc Lp phú hc cng cú s theo dừi thi ua cú th i chiu kt qu vi cỏc t trng tng hp - Lp phú vn, th, m: chu trỏch nhim giỏm sỏt hot ng thi ua ca cỏc t, cỏ nhõn v cỏc hot ng : Vn ngh, th dc th thao; lao ng; rốn luyn k nng; n np k lutLp phú ph trỏch vn, th, m cng cú cun s ghi li nhng vic tt, cha tt ( vi phm k lut) ca cỏ nhõn hc sinh tng t Sau mi tun cú th i chiu kt qu vi t trng v thng nht kt qu thi ua vi lp trng v lp phú hc 2: Bc trin khai thc hin * V rốn luyn hnh kim - 10 - Hnh kim Tt(c tuyờn dng;lm vic tt) +3 Xu(b phờ bỡnh, mt on kt, vi phm ni quy; ngh hc khụng phộp) -2 Vi vic theo dừi hnh vi ca cỏc bn lp, trỏch nhim ny tụi t lờn vai cỏc t trng v cú s giỏm sỏt, gúp ý ca lp trng v lp phú i sng Cui tun t s s kt vi lp trng Lp trng bỏo cỏo tỡnh hỡnh vi giỏo viờn ch nhim vo gi sinh hot cui tun, bỏo cỏo t xut nu cú nghiờm trng xy Giỏo viờn cn c vo ú kt hp vi vic tỡm hiu c th s xp loi hnh kim theo tun ca tng thnh viờn lp * V cỏc hot ng khỏc (th dc th thao, ngh, HNGLL) õy l mt chui cỏc hot ng nhm phỏt hin v bi dng nng khiu ca tr Giỳp tr t tin phỏt huy kh nng ca mỡnh, mnh dn ng trc ỏm ụng, rốn luyn k nng sng lm c nhng vic trờn, giỏo viờn ch nhim phi tớch cc tỡm hiu kh nng, tớnh cỏch ca tr; phi hp vi giỏo viờn õm nhc, m thut, th dc, tng ph trỏch, khuyn khớch, ng viờn tr tham gia, bi dng nng khiu cho tr, giỳp tr phỏt huy s trng Vi vai trũ l giỏo viờn ch nhim, tụi rt mong mun hc sinh ca mỡnh cú th phỏt huy ti a nng khiu ca mỡnh, vỡ õy cng l mt hng phỏt trin ca bn thõn cỏc em tng lai Tụi ó nghiờn cu v thng xuyờn t chc hot ng NGLL, ng viờn, khuyn khớch cỏc em tham gia nhng hot ng ca i, ca trng - Vi hot ng NGLL: õy l hot ng c nh trng a vo phõn phi chng trỡnh ging dy k nng sng cho hc sinh Hot ng c t chc theo ch im ca tng thỏng, rt phự hp vi c im tõm, sinh lý ca la tui hc sinh THCS Tụi ó t chc hot ng ny theo tng t Tc l mi t s lm mt ch im.Cỏc em t tho lun, t chc, Giỏo viờn a yờu cu cn t mi ch - 12 - im v l ngi tham d (khỏch mi) cỏc hot ng ú, cỏc yờu cu cn t mi ch im hot ng l: + ỳng ni dung ca ch im + Phỏt huy c cỏc k nng hot ng nhúm; hot ng cỏ nhõn; t duy; phn ng; x lý tỡnh + Cú tớnh giỏo dc phự hp vi la tui + Hỡnh thc t chc phong phỳ, a dng ( ngh; kch; tu hi; trũ chi; thi v) Tụi xin a vi hỡnh nh c th ca lp ó trin khai - Vi hot ng rốn luyn thõn th, tham gia cỏc hot ng th dc th thao Tụi cng coi õy l mt hot ng khụng th thiu Ngoi vic phỏt hin nng khiu cũn giỳp cỏc em cú iu kin vui chi, giao lu, hc hi bn bố ngoi lp Hn na cũn rốn luyn thõn th, cú sc khe tt hc Tụi ng viờn cỏc em tham gia cỏc hot ng k nim ca i, ca nh trng - 13 - Cho mng ngy 08-03-2013 ;15/08/2014; 26/03/2015 - 14 - - 15 - - V rốn luyn k nng sng: Hin rốn luyn k nng sng cho hc sinh ang l c quan tõm Tụi thy õy cng l quan trng giỏo dc ton din hc sinh Cỏc chuyờn giỏo dc k nng sng giỳp hc sinh bit thớch ng vi hon cnh; bit nhỡn nhn, xem xột cỏc xó hụi mt cỏch ch ng T ú bit t giỏc iu chnh hnh vi ca mỡnh cho ỳng n, phự hp Hn na giỏo dc k nng giỳp cỏc em t tin, hot bỏt, nhanh nhn v thc t hn Khi nh trng phỏt ng cỏc hot ng ngoi khúa, hc sinh rt thớch v tham gia nhit tỡnh - 16 - Tụi cng xin nhn mnh rng: õy ch l nhng hot ng mang tớnh cht l vui chi, gii trớ, h tr cho vic hc nhng khụng cú ngha l cỏc em cú th t vựng vy vụ k lut Tụi yờu cu cỏn b lp quan sỏt hot ng ca lp, nu hnh vi vi phm nghiờm trng xột k lut nh nhng vi phm khỏc Nh vy hc sinh dự cú vui chi nhng khụng mc quỏ ỏng, lm nh hng n phong tro chung ca c trng Hn na lỳc vui chi cỏc em phi cú ý thc t giỏc, t kim ch hnh vi ca mỡnh khụng xy nhng vic ỏng tic Cỏc em tham gia c khen thng, coi õy cng l mt tiờu thi ua lp *V hc tp: nhỡn nhn mt hc sinh hc nh th no , tin b hay khụng , giỏo viờn cú th ỏnh giỏ, phõn tớch qua nhng hnh vi sau: s ln xung phong phỏt biu xõy dng bi; thỏi ngi hc, tip thu kin thc; kh nng tr li nhng bi tp, cõu hi - 17 - khú; s chuyờn cn hc nh ( lm bi tp, hc bi c, chun b bi mi, bi , ti liu tham kho) Vn l lm th no hc sinh bt u v phỏt huy c nhng hnh vi trờn? Bi cú nhng hc sinh bit m khụng phỏt biu vỡ ngi; cú nhng hc sinh khụng bit gỡ vỡ khụng trung gi hc; cú nhng hc sinh mun c gng nhng li b mt gc kin thc v khụng bit bt u t õu. phỏt huy c s tớch cc nhng hc sinh hng hỏi gi hc, ng thi khuyn khớch, ng viờn nhng hc sinh cũn nhỳt nhỏt, th ng, tụi cú chng trỡnh l: trung trin khai th mnh ca t Vỡ t l th nh hn lp, cỏc thnh viờn thng l nhng bn thõn thit, ngi trung mt khu vc Vỡ th cỏc em hiu rừ hn, d trũ chuyn, ng viờn v chia s hn Khi phỏt ng thi ua, mi t, tng cỏc nhõn thi ua vi Thỳc gic c gng vỡ li ớch ca t v ca tng thnh viờn, quyt tõm chin thng. mc qun lý ny tụi tin tng v giao nhim v cho t trng, tụi hng dn t trng thc hin chm im thi ua theo bng h thng sau: Hc im tt (thuc bi, lm bi cú im im xu (khụng:thuc bi; lm BT; trờn lp) ghi bi) KK 9-10 im +5 7-8 im +2 (phỏt Ghichỳ xõy 5-6 im biu 0-4 im (khụng mang dng bi ỳng > = ỳng TKB[...]... NXB Lao ng, 2000 3 Lut giỏo dc , nm 2005 4 Cụng c quc t v quyn tr em, 5 K hoch ch nhim s: 14/KHCN -THCS, ngy 16 thỏng 09 nm 2013, trng THCS Kim Giang 6 Quyt nh s 40/2006/Q - BGDT v vic ban hnh quy ch ỏnh giỏ xp loi hc sinh THCS v hc sinh THPT, Thụng t 58/2011/TT-BGD T, ban hnh quy ch ỏnh giỏ, xp loi hc sinh THCS v THPT - 25 - MC LC A Đặt vấn đề 3 1 Lý do chn ti 2 Mc ớch ca ti 3 Nhim v nghiờn cu 4 i... ca nh trng - 13 - Cho mng ngy 08-03-2013 ;15/08/2014; 26/03/2015 - 14 - - 15 - - V rốn luyn k nng sng: Hin nay vn rốn luyn k nng sng cho hc sinh ang l vn c quan tõm Tụi thy õy cng l vn quan trng giỏo dc ton din hc sinh Cỏc chuyờn giỏo dc k nng sng giỳp hc sinh bit thớch ng vi hon cnh; bit nhỡn nhn, xem xột cỏc vn xó hụi mt cỏch ch ng T ú bit t giỏc iu chnh hnh vi ca mỡnh sao cho ỳng n, phự hp... 27 54 TB SL % 11 22 Yu SL % 0 Cỏc phong tro khỏc: Đạt giải nhì hội thi kéo co chào mừmg kỷ niệm ngày 22/12 t gii nhất hội thi cắm hoa nghệ thuật kỷ niệm ngày 8/3 t nhiều giờ học tốt của lớp A3, A4 khối 6,7 Chi i mnh xut sc Lp tiờn tin Lp thu phong tro k hoch nh, mua tăm ủng hộ người mù ng h các bạn học sinh nghèo Lp 7A4 nm hc 2014-2015 (Hc k I) S Hnh kim HS Tt Khỏ TB 52 SL % SL % SL % 47 90,4... khiu cho tr, giỳp tr phỏt huy s trng Vi vai trũ l giỏo viờn ch nhim, tụi rt mong mun hc sinh ca mỡnh cú th phỏt huy ti a nng khiu ca mỡnh, vỡ õy cng l mt hng phỏt trin ca bn thõn cỏc em trong tng lai Tụi ó nghiờn cu v thng xuyờn t chc hot ng NGLL, ng viờn, khuyn khớch cỏc em tham gia nhng hot ng ca i, ca trng - Vi hot ng NGLL: õy l hot ng c nh trng a vo phõn phi chng trỡnh ging dy k nng sng cho hc sinh. .. tỏc ch nhim, vi nhng thnh qu ó t c cho tụi ngy hụm nay Tụi rỳt ra c cỏc kinh nghim sau: - 22 - Cú c nhng kt qu trờn ch yu l t ý thc ca hc sinh, ngi giỏo viờn ch úng vai trũ l ngi ch ng, hng dn cho cỏc em thc hin Qua õy tụi cng nhn thy rng, ngi giỏo viờn cn n lc trau di nhng k nng giỏo dng cú th linh hot, sỏng sut trong vic la chn nhng bin phỏp phự hp vi tng i tng hc sinh Giỏo viờn ch nhim cn cú lũng... ca nn giỏo dc mi, hin i Chỳng ta phi cú nhng bin phỏp k lut cú th a hc sinh vo khuụn kh Nhng vn l chỳng ta cng cn i mi trong hỡnh thc k lut ca mỡnh, thc hin phng chõm lt mm buc cht nh ụng cha ta ó dy Chỳng ta x lý vi phm ca hc sinh phi cụng bng, nht quỏn trong bin phỏp,trỏnh cng thng, i u v bo lc vi hc sinh khuyn khớch hc sinh thi ua thc hin tt nhng ni quy ca lp, giỏo viờn phi a ra nhiu hỡnh thc... ng viờn nh: bng qu, bng phiu khen, tuyờn dng khớch l cỏc em c gng.Ngi giỏo viờn cng nờn thay i cỏch c x trong lp vi hc sinh, l ngi bit quan sỏt, lng nghe, chia s vi hc sinh To nờn nhng thin cm chõn tỡnh t phớa hc sinh; tr thnh ch da vng chc, s tin tng tuyt i, s tụn trng vụ b ca hc sinh nhng khi khú khn Qua õy tụi cng xin khuyn ngh vi cỏc cp, cỏc ngnh to iu kin v c s vt cht cỏc em cú c hi hc tp tt... bt u v phỏt huy c nhng hnh vi trờn? Bi cú nhng hc sinh bit m khụng phỏt biu vỡ ngi; cú nhng hc sinh khụng bit gỡ vỡ khụng tp trung trong gi hc; cú nhng hc sinh mun c gng nhng li b mt gc kin thc v khụng bit bt u t õu. phỏt huy c s tớch cc nhng hc sinh hng hỏi trong gi hc, ng thi khuyn khớch, ng viờn nhng hc sinh cũn nhỳt nhỏt, th ng, tụi cú chng trỡnh l: tp trung trin khai th mnh ca t Vỡ t l 1 tp th... l pht ( tr sao) thỡ lp cũn ỏp dng mt s hỡnh thc k lut khỏc nh: mi ph huynh n trng trao i; cho hc sinh vi phm la chn hỡnh thc lao ng ( quột lp 2 ngy; quột sõn trng; trng hoa trong bn; ti cõy) Tt nhiờn cỏc hỡnh thc trờn phi c thụng qua hi ngh ph huynh v c bn thõn cỏc em ng ý Hỡnh thc ny ch l tỡnh th bi cú nhng hc sinh khụng tr ht c li trong tun, hoc vi phm nhiu ln m khụng sa cha c - 21 - IV Kt qu v bi... , tụi thụng qua v cựng c lp xem xột, tho lun, xõy dng nờn mt bn ni quy lp hon chnh da trờn nhng ni quy, qui nh ca nh trng Theo tụi, hc sinh cựng tham gia xõy dng ni quy lp s lm cho cỏc em thy cú trỏch nhim v thc hin ni quy, k lut mt cỏch t giỏc, t nguyn Ngoi ra, hc sinh cng s rốn c kh nng by t suy ngh ca mỡnh trc ỏm ụng, bit a ra nhng ý kin úng gúp vo vn chung ca tp th Nh tụi ó trỡnh by phn trờn,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp giáo dục tính kỷ luật cho học sinh ở cấp THCS, SKKN một số biện pháp giáo dục tính kỷ luật cho học sinh ở cấp THCS,

Từ khóa liên quan