0

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng HĐGD ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học

35 609 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2016, 14:54

THễNG TIN CHUNG V SNG KIN Tờn sỏng kin: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lúp trung tiu hc Lnh vc ỏp dng sỏng kin: Qun lớ Tỏc gi: H v tờn : inh Th Chinh ( n) Ngy thỏng/nm sinh: 25/01/1974 Trỡnh chuyờn mụn: i hc Tiu Hc Chc v, n v cụng tỏc: Phú Hiu trng, Trng Tiu hc Thỏi Hc in thoi: 01667 980 187 Ch u t to sỏng kin: ( khụng ) n v ỏp dng sỏng kin ln u (nu cú): Trng Tiu hc Thỏi Hc Cỏc iu kin cn thit ỏp dng sỏng kin: - Nh trng cú TPT i, cú y c s vt cht phc v cho cỏc hot ng GDNGLL - i ng giỏo viờn nhit tỡnh trỏch nhim, cú cỏc loi hỡnh giỏo viờn - BGH nh trng quan tõm to iu kin - Hi ph huynh hc sinh quan tõm Thi gian ỏp dng sỏng kin ln u: Nm hc 2014- 2015 TC GI XC NHN CA C QUAN N V P DNG SNG KIN inh Th Chinh TểM TT SNG KIN 1 Hon cnh ny sinh sỏng kin Nh chỳng ta ó bit, hc sinh n trng khụng ch hc cỏc mụn hc m cũn tham gia vo cỏc hot ng th núi chung Hot ng hc v hot ng GDNGLL l hai mt quan h cht ch, hu c vi nhau, thỳc y ln cựng phỏt trin ton b quỏ trỡnh phỏt trin chung ca tr Hot ng GDNGLL ỏp ng nhng yờu cu, quyn li ca tr õy cng l ng giỳp tr hỡnh thnh v phỏt trin ton din nhõn cỏch Hot ng GDNGLL trng Tiu hc l mụi trng nuụi dng v phỏt trin tớnh ch ng, tớch cc, c lp v sỏng to ca hc sinh T chc hiu qu nhim v hc dy hc v k hoch hot ng GDNGLL l iu kin cn v nh trng tiu hc hon thnh tt mc tiờu giỏo dc ca mỡnh giai on cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ hin iu kin, thi gian, i tng ỏp dng sỏng kin - Sỏng kin cú th ỏp dng tt c cỏc trng tiu hc sut nm hc, vi iu kin nh trng cú Tng ph trỏch i, mt s trang thit b phc v cho hot ng i nh õm li, loa i, trng Ni dung sỏng kin: 3.1 Tớnh mi, tớnh sỏng to: Sỏng kin ó th hin c tớnh mi, tớnh sỏng to l quỏ trỡnh t chc cỏc hot ng ó ỏp dng c mụ hỡnh trng hc mi VNEN, phỏt huy c tớnh ch ng, sỏng to ca hc sinh, vai trũ t qun ca hc sinh To iu kin cho cỏc em phỏt trin phm cht v nng lc Hc sinh c hot ng nhúm bit cỏch cựng hp tỏc gii quyt S phi kt hp ca cha m hc sinh cỏc hot ng ó th hin c s quan tõm ca xó hi ti giỏo dc, ng thi giỳp cho giỏo viờn thc hin tt hn cụng tỏc ỏnh giỏ hc sinh theo tinh thn ca TT 30 3.2 Kh nng ỏp dng ca sỏng kin Ni dung ch yu ca sỏng kin l a mt s bin phỏp ch o nõng nhm cao cht lng hot ng giỏo GDNGLL trng tiu hc cú tớnh kh thi, cú kh nng ỏp dng rng rói nh: + Bin phỏp quỏn trit nhn thc: ỏp dng tuyờn truyn GV, HS, Ph huynh + Bin phỏp xõy dng k hoch: p dng cho t trng CM, TPT, BGH + Bin phỏp t chc hot ng thng xuyờn hng ngy: ỏp dng cho GV, TPT + Bin phỏp t chc hot ng hng tun ( cho c, sinh hot): ỏp dng cho GV, HS, TPT + Bin phỏp t chc cỏc hot ng tit / thỏng ( mớt tinh k nim, giao lu, cỏc hi thi, l dõng hng tng nim, ngoi khúa ): ỏp dng cho BGH, TPT, TTCM + Bin phỏp kim tra ỏnh giỏ: BGH, TPT, TTCM + Bin phỏp bi dng chuyờn mụn nghip v: BGH 3.3 Li ớch thit thc ca sỏng kin: - To nhiu sõn chi b ớch cho hc sinh, giỳp cỏc em t tin bc l kh nng ca mỡnh, giỳp hc sinh phỏt trin ton din - Huy ng c s quan tõm ng h ca cỏc t chc on th v ngoi nh trng c bit l s quan tõm ca cha m hc sinh - Gúp phn thc hin tt cỏc phong tro thi ua ca ngnh Khng nh giỏ tr, kt qu t c ca sỏng kin Sỏng kin ó giỳp cho vic ch o v t chc cỏc hot ng GDNGLL c bi bn, khoa hc mang tớnh thit thc cao Vic xõy dng k hoch mt cỏch thng nht v thnh lp ban ch o, phõn cụng nhim v c th ó phỏt huy c vai trũ trỏch nhim ca mi cỏ nhõn, t chc v ngoi nh trng Thụng qua cỏc hỡnh thc t chc cỏc hot ng ó phỏt huy hiu qu mụ hỡnh trng hc mi VNEN Thụng qua vic tham gia cỏc hot ng ca hc sinh ó giỳp giỏo viờn cú c s ỏnh giỏ hc sinh theo ỳng tinh thn ca thụng t 30/2014 xut kin ngh thc hin ỏp dng, hoc m rng sỏng kin 2.1 Vi nh trng: - Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn hot ng GDNGLL ti GV, HS v cỏc tng lp nhõn dõn a phng - Nh trng, TPT i, cỏc t chuyờn mụn cn cú k hoch hot ng GDNGLL c th cho c nm hc, tng thỏng - Phi kt hp cht ch gia giỏo viờn ch nhim, on - i v chuyờn mụn cú s thng nht vic t chc thc hin cỏc hot ng ngoi gi lờn lp - Huy ng s h tr ca hi cha m hc sinh, cỏc t chc xó hi, cỏc cỏ nhõn v th cỏc hot ng GDNGLL 2.2 i vi a phng - Tng cng u t xõy dng c s vt cht k thut cho nh trng - Tuyờn truyn v nõng cao nhn thc trỏch nhim cho nhõn dõn vic phi hp vi giỏo viờn v nh trng cỏc hot ng giỏo dc 2.3 Vi cp trờn ( Phũng Giỏo dc, Hi ng i cỏc cp) - Cú cỏc loi hỡnh giỏo viờn cho cỏc nh trng - T chc cỏc bui hun cho ct cỏn v giỏo viờn cỏc nh trng c bit l TPT i - H tr thờm cỏc thit b phc v cho hot ng GDNGLL Mễ T SNG KIN Hon cnh ny sinh sỏng kin 1.1 Lớ vit sỏng kin Thc hin ngh quyt Trung ng VIII ca BCH Trung ng khúa XI v i mi cn bn v ton din giỏo dc vi mc tiờu phỏt trin ton din nng lc v phm cht ngi hc Giỏo dc v o to phi to nhng ngi cú phm cht, nng lc cn thit nh trung thc, nhõn vn, t sỏng to, cú hoi bóo v lớ tng phc v T quc, cng ng; ng thi phi phỏt huy tt nht tim nng, kh nng sỏng to ca mi cỏ nhõn, lm ch bn thõn, lm ch t nc v lm ch xó hi; cú hiu bit v k nng c bn sng tt v lm vic hiu qu Theo tinh thn y, nm hc 2014 - 2015 bờn cnh vic ỏp dng i mi ỏnh giỏ hc sinh Tiu hc theo thụng t 30, ngnh giỏo dc tip tc y mnh vic hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh; tip tc thc hin ni dung cỏc cuc ng, cỏc phong tro thi ua ca ngnh, tng cng giỏo dc o c, giỏo dc k nng sng cho hc sinh hc sinh c phỏt trin ton din nng lc v phm cht thỡ ngoi hot ng hc cỏc mụn hc trờn lp, hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp ( GDNGLL) trng Tiu hc s giỳp cỏc c cng c, m rng, khc sõu mt s kin thc c bn ó c hc qua cỏc mụn hoỏ, ren luyn sc khoe, nõng cao th lc, phỏt trin nhn thc v mt s lnh vc i sng xó hi phự hp vi la tui Thụng qua cỏc hot ng ny, hỡnh thnh cho hc sinh nhng ky nng hot ng th, ky nng giao tip mc phự hp vi la tui, bao gm cỏc ky nng hp tỏc, ky nng quyt nh v gii quyt , ky nng kiờn nh, ky nng t mc tiờu, ky nng ng phú vi cng thng; giỳp cỏc em bit dng, thc hnh nhng kin thc ó hc vo thc tin cuc sng nh bit t trng, t tin, lm ch c bn thõn, cú trỏch nhim vi bn thõn, gia ỡnh v th; cú hng thỳ, tớch cc, ch ng, linh hot, sỏng to cỏc hot ng th ca lp, trng Cú th núi Hot ng GDNGLL l s ni tip b sung hot ng trờn lp, l ng gn lý lun vi thc tin, to sn phm ỏp ng mc tiờu ca xó hi v ỏp ng mc tiờu tiờu giỏo dc Tiu hc: Giỏo dc Tiu hc nhm giỳp hc sinh hỡnh thnh nhng c s ban u cho s phỏt trin ỳng n v lõu di v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn hc sinh tip tc hc trung hc c s ú cng l mc tiờu ca mi nh trng, mi giỏo viờn ang hng ngy mit mi phn u t c i vi trng Tiu hc ca tụi, hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp c BGH nh trng c bit quan tõm, thụng qua cỏc hot ng nh mớt tinh k nim cỏc ngy l, tham quan ngoi khúa, Hi thi ting hỏt dõn ca, giao lu ó lm cho hc sinh thờm yờu trng mn lp, ph huynh phn vỡ em mỡnh c bc l nng khiu, phỏt trin nng lc, kh nng sỏng to Ngoi cũn to nờn s gn bú gia ph huynh vi nh trng, huy ng c s quan tõm ng h ca ph huynh vi cụng tỏc giỏo dc 1.2.Phm vi v i tng nghiờn cu 1.2.1 i tng nghiờn cu: - Giỏo viờn v hc sinh trng tiu hc 1.2.2 Phm vi nghiờn cu : - Nhim v nm hc 2014- 2015 ca BGD, SGD, PGD - K hoch hot ng GDNGLL trng Tiu hc - Mt s chng trỡnh hot ng GD NGLL trng tiu hc 1.2.3 Phm vi th hin Sỏng kin c th hin gn 30 trang vi ni dung ch yu l a mt s bin phỏp ch o nhm nõng cao cht lng hot ng GDNGLL 1.3 Nhim v nghiờn cu - gii quyt nõng cao cht lng ch o hot ng GDNGLL cho hc sinh tiu hc, tụi ó tin hnh nghiờn cu: + Nghiờn cu c im tõm sinh lớ hc sinh tiu hc + Nghiờn cu thc trng ca hot ng GDNGLL nh trng tiu hc + a mt s gii phỏp ch o v thc hin hot ng GDNGLL 1.4 Phng phỏp nghiờn cu: - Phng phỏp c ti liu - Phng phỏp m thoi: Tham kho ng nghip, hoi ý kin cp trờn, lng nghe v rỳt kinh nghim - Phng phỏp tng kt kinh nghim Cơ sở lí luận: Hot ng giỏo dc bao gm hot ng trờn lp v hot ng GDNGLL.Trong iu l trng tiu hc ban hnh kem theo quyt nh 51/ 2007 / Q - BGDT ngy 31 thỏng nm 2007 ca B GD - T, ti iu 26 cú nờu : Hot ng GDNGLL bao gm cỏc hot ng: sinh hot th, hot ng ngoi khúa, hot ng vui chi, th dc th thao, tham quan du lch, giao lu húa, hot ng bo v mụi trng, lao ng cụng ớch, cỏc hot ng xó hi, hot ng t thin phự hp vi la tui hc sinh tiu hc Mt khỏc, hc sinh tiu hc l la tui ngõy th, hn nhiờn, sng bng tỡnh cm Vỡ th m hot ng ngoi gi lờn lp li cng cn thit v quan trng nhm giỳp tr lm quen vi cỏc hot ng tớch ly dn dn nhng kinh nghim thc tin ca cuc sng Thụng qua hot ng giỏo dc GDNGLL ó cng c, m rng, khc sõu kin thc c bn ca cỏc mụn hc cho hc sinh Tng cng tinh thn on kt, giỳp nhau, thi ua hc tt hn Ren luyn phm cht, hỡnh thnh nhõn cỏch, phỏt trin ti nng, xu hng ngh nghip cho hc sinh hc sinh cú nim tin v hnh ng theo nhng chun mc o c Hot ng GDNGLL cũn to iu kin cho hc sinh ho nhp cuc sng vi cng ng xó hi, ren luyn mt s k nng giao tip, ng x, t qun, t t chc cỏc hot ng ca cỏ nhõn v th Nh vy hot ng gớỏo dc GDNGLL cú mt v trớ rt quan trng hot ng giỏo dc ca hc sinh, nú l mt b phn cu thnh hot ng giỏo dc tr em mt cỏch ton din ch khụng phi l hot ng "ph khoỏ" nh trng Tiu hc Hot ng giỏo dc NGLL l cu ni to nờn mi quan h hai chiu gia nh trng v xó hi Qua ú, nh trng phỏt huy c vai trũ tớch cc i vi xó hi v ngc li huy ng c sc mnh ca xó hi tham gia phỏt trin nh trng v giỏo dc hc sinh Nhn thc rừ vai trũ, v trớ quan trng ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp thc s l cn thit, l mt b phn khụng th thiu ca quỏ trỡnh s phm tng th ca trng tiu hc núi riờng v trng ph thụng núi chung t c yờu cu thỡ ũi hoi ngi qun lớ giỏo dc phi quan tõm n vic ch o cỏc hot ng ngoi gi lờn lp nh trng, mt hot ng cú vai trũ quyt nh n kt qu giỏo dc o to ca nh trng Chớnh vỡ th m tụi ó ch o thc hin hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp cú ni dung, k hoch, bin phỏp v cỏc phng phỏp a dng phong phỳ, gúp phn thc hin mc tiờu, yờu cu giỏo dc ca ng v Nh nc ó lm cho cỏc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp ca nh trng m bo cht lng, hiu qu v to c s phn khi, t tin ca hc sinh tham gia Thc trng ca 3.1 Thuận lợi Hot ng GDNGLL cỏc trng Tiu hc Th xó núi chung v trng chỳng tụi núi riờng nhng nm qua cú nhiu chuyn bin rừ nột, ó c BGH nh trng, i ng giỏo viờn cng nh cng ng quan tõm v cú cỏc gii phỏp tớch cc nhm nõng cao cht lng hot ng H thng bn ch o giỏo dc v phi hp giỏo dc ca cỏc cp cỏc ngnh cng ó cp nhiu n vic t chc hot ng GDNGLL c bit t nm hc 2008- 2009 n B GD-T phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc thỡ vic u t cho hot ng GDNGLL, vic gn giỏo dc vi cng ng ó c chỳ trng nhiu hn Trong nh trng, hot ng GDNGLL khụng cũn l riờng hot ng ca t chc on, i m l hot ng ch o trc tip ca BGH, cỏc t chuyờn mụn Nh trng cú y cỏc loi hỡnh giỏo viờn: ngoi ng, tin hc, õm nhc (TPT), th dc ú l thun li rt ln chuyờn mụn cng nh ch o cỏc hot ng GDNGLL Hc sinh ngoan ngoón, yờu thng on kt, giỳp ln Nh trng cú cỏc phũng chc nng nh Phũng Tin hc, phũng ngh thut, phũng c cho giỏo viờn v hc sinh, cú y h thng loa mỏy, mỏy chiu a nng phc v tt cho cỏc hot ng Nh trng ó cú nhiu nm t chc cho 100% hc sinh hc bui / ngy Khú khn Thc t cho thy, vic thc hin hot ng NGLL cỏc nh trng núi chung, v trng chỳng tụi núi riờng bc u cũn gp nhiu khú khn nh : - Nhn thc ca cỏn b qun lớ v mt b phn giỏo viờn trng v vai trũ, tm quan trng ca hot ng giỏo dc GDNGLL cha y - Kin thc ca giỏo viờn v hot ng GDNGLL cũn hn hp, phi hp cỏc hot ng cho hc sinh ca giỏo viờn ch nhim cha c tớch cc v thng xuyờn - C s vt cht u t cho cỏc hot ng cha ỏp ng : thiu phũng a nng, b bi, sõn búng cha din tớch, - Hc sinh nhanh nhy nhng tớnh hiu ng nờn cũn gp khú khn t chc, ch o - S phi hp tham gia ca cha m hc sinh v cỏc t chc xó hi v ngoi nh trng cũn cú mc - Nhiu hot ng GDNGLL cú lỳc cha c trỡ thng xuyờn, hỡnh thc t chc hot ng cha phong phỳ dn n hiu qu cha cao Chớnh vỡ th dn n vic ỏnh giỏ nng lc ca cỏc em cú lỳc cha sỏt thc t hoc cha y Lm th no nõng cao cht lng hot ng GDNGLL nh trng, gn giỏo dc nh trng vi cng ng, thc hin tt cỏc phong tro thi ua ca ngnh ú l nhng trn tr suy ngh ca tụi cụng tỏc ch o Vi nhng thc trng trờn tụi ó chn vit sỏng kin : ô Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp trng tiu hc ằ L cỏn b qun lớ trc tip ch o cỏc phong tro, hi thi, cỏc hot ng GDNGLL nh trng, tụi ó thc hin mt s bin phỏp ch o nhm nõng cao cht lng hot ng GDNGLL nh sau: Cỏc bin phỏp ch o nõng cao cht lng hot ng GDNGLL 4.1 Quỏn trit nhn thc: Bn thõn cỏn b qun lớ nh trng phi cú nhn thc ỳng n v tm quan trng ca hot ng GDNGLL v giỳp GV trng nhn thc vai trũ ca GDNGLL, Mi giỏo viờn cn nờu cao tinh thn trỏch nhim ca mỡnh dy hc trờn lp v cỏc hot ng GDNGLL BGH nh trng ch o giỏo viờn tham gia hc nghiờn cu sõu sc cỏc bn, ch th, ca nh nc, ca ngnh, ngh quyt ca nh trng v nhim v nm hc, nhim v dy v hc, phi hp giỏo dc T ú GV nm c v thc hin ỳng ch trng ng li chớnh sỏch ca ng, Nh nc v ca ngnh Ch o xõy dng k hoch hot ng GDNGLL ca nh trng, TPT i, cỏc t chuyờn mụn v mi cỏ nhõn m bo tớnh thng nht, bỏm sỏt nhim v nm hc, phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca nh trng, ca a phng In n cỏc ti liu hng dn cỏc hot ng GDNGLL ti tng giỏo viờn (k hoch hot ng GDNGLL ca trng, ca t, hng dn t chc cỏc trũ chi dõn gian, thi nghi thc i, thi ting hỏt dõn ca ) 10 - Thc hin cụng tỏc tuyờn truyn v an ton giao thụng qua hot ng mớt tinh, c ng thỏng an ton giao thụng Tham gia chuyờn giỏo dc An ton giao thụng, d thi tỡm hiu giao thụng cụng ti Hon a t chc - Thc hin cụng tỏc gi gỡn cnh quan, tuyờn truyn vi mi ngi v gi gỡn v sinh chung nh; ting trng sch trng, bo rỏc ỳng ni quy nh Chm súc cõy cnh, cụng trỡnh mng non, tuyờn truyn phũng cỏc dch cỳm - Cụng tỏc h tr ng h cỏc bn ngheo, ngi khuyt tt: Tng cỏc bn hc sinh ngheo th bo him thõn th nhõn dp khai ging u nm hc Tt vỡ bn ngheo, ỏo m tng bn Quyờn gúp ng h ngi khuyt tt, mua tm ng h ngi tn tt - Thc hin tt vic nhn chm súc ngha trang lit s ca phng, thm hoi cỏc gia ỡnh chớnh sỏch, tng qu nhõn cỏc ngy l, tt, 27/7 Qua ú giỏo dc cho hc sinh truyn thng Ung nc nh ngun 4.10 Phi hp cht ch nhp nhng gia cỏc lc lng v ngoi nh trng - Thc hin k hoch phi hp liờn ngnh gia n v vi cỏc ban ngnh lm tt cụng tỏc giỏo dc C th: + Phi hp vi on phng t chc i hi th dc th thao, Sõn chi he cho hc sinh + Phi hp vi cỏc n v kt ngha trng quõn chớnh quõn khu III thc hin ni dung giỏo dc truyn thng cho hc sinh nhõn bui l 22-12 Chm súc gia ỡnh lit s, gia ỡnh thng binh, gia ỡnh cú cụng vi cỏch mng + Ban i din cha m hc sinh ca cỏc lp cú nhng gii phỏp tớch cc: úng gúp cụng sc, tin ca vo cỏc hot ng giỏo dc chung ( trang trớ lp hc, may sm trang phc biu din cho hc sinh tham gia cỏc tit mc ngh, o din cỏc tit mc ngh ca lp, h tr khen thng, ti tr cỏc chuyn xe a hc sinh ngoi khúa ) 4.11 Xõy dng iu kin hot ng GDNGLL 21 - Phỏt ng cỏc lp t mua sm cỏc dng c phc v cỏc trũ chi dõn gian - Ngoi lng sỏch bỏo thiu nhi c nh trng t mua phc v cho nhu cu c v nghiờn cu ca hc sinh, cỏc lp cũn ng hc sinh quyờn gúp sỏch, bỏo, truyn thiu nhi m bo cho hot ng c, tỡm hiu ca hc sinh - Huy ng hi cha m hc sinh ( mi lp mua tng 1gh ỏ ) xung quanh sõn búng, gc cõy ca trng, to iu kin cho hc sinh ngi xem cỏc trn búng ỏ, c sỏch c thoi mỏi - Kờu gi s ng h ca cỏc t chc xó hi, doanh nghip, cỏc nhõn v th cụng tỏc xõy dng th vin xut sc hc sinh cú iu kin c sỏch, bỏo, tra cu thụng tin - Huy ng Hi ph huynh vic trang trớ lp hc theo mụ hỡnh VNen, h tr trang phc cho hc sinh tham gia h thi Ting hỏt dõn ca, h tr phng tin hc sinh ngoi khúa, tham quan - Tham mu vi Hiu trng u t c s vt cht: Xõy dng sõn bói, dng c th dc th thao, nhc c, sỏch truyn, loa i u t kinh phớ khen thng cho cỏc hot ng Kt qu t c Kt qu Sỏng kin: Nõng cao cht lng ch o cỏc hot ụng GDNGLL ó ch nhng thun li v khú khn quỏ trỡnh ch o thc hin cỏc hot ng GDNGLL trng tiu hc ng thi a cỏc gii phỏp mang tớnh thit thc: t vic ch o xõy dng k hoch ca nh trng, TPT i, cỏc t chuyờn mụn n thnh lp ban ch o, phõn cụng nhim v, t chc thc hin (cỏc hot ng thng xuyờn hng ngy, cỏc tit cho c u tun sinh hot cui tun, cỏc chng trỡnh mớt tinh k nim, giao lu hay cỏc bui ngoi khúa ), ỏnh giỏ kim tra Qua ú, tụi mun mang n cho cỏc nh qun lớ giỏo dc cỏc nh trng mt cỏi nhỡn bao quỏt nhng cng rt c th v cụng tỏc ch o cng nh t chc thc hin hot ng GDNGLL cho bi bn v hiu qu ỏp ng c 22 yờu cu i mi giỏo dc, to khụng khớ thoi mỏi vui ti cho hc sinh mi n trng Giỳp cỏc em mnh dn giao tip, thõn thin c x c bit thụng qua cỏc hot ng cỏc em phỏt huy c phm cht v nng lc ca mỡnh, giỏo viờn cú c s ỏnh giỏ nhn xột cỏc em mt cỏch chớnh xỏc theo ỳng tinh thn ca thụng t 30 T vic nhn thc ỳng n v vai trũ ca hot ng GDNGLL lm cho ý thc trỏch nhim ca giỏo viờn c nõng lờn Vỡ th m n np k cng ca nh trng luụn trỡ, cht lng giỏo dc ton din ngy cng cú nhiu tin b Bi hc kinh nghim: 5.2.1 V nhn thc: Cỏn b v giỏo viờn trng phi nhn thc ỳng n v tm quan trng v nh hng tớch cc ca hot ng GDNGLL nhim v dy hc BGH cn trin khai kp thi cỏc bn liờn quan n hot ng GDNGLL ti tng giỏo viờn trng 5.2.2 Vic xõy dng k hoch v ch o thc hin T trng v TPT i cn tham mu vi BGH, xõy dng k hoch hot ng GDNGLL xuyờn sut nm hc, c th, phự hp vi c im ca t, khi, cú tớnh kh thi; khụng dp khuụn mỏy múc m cn cú s iu chnh k hoch kp thi, phự hp vi iu kin thc t ca nh trng, ca t, ca a phng ỳng vi s ch o ca cp qun lớ cao hn L hot ng cú tớnh th cao, BGH, cỏc t trng, TPT i phi tớch cc, sõu sỏt v ch o i mi hỡnh thc hot ng phong phỳ a dng Phi thc hin thng xuyờn liờn tc v ton din, cú mc ớch, xut phỏt t nhim v nm hc, gn lin vi ni dung dy trờn lp, gn vi ch nm hc 5.2.3 Phi hp vi cỏc t chc khỏc: Phi hp thng xuyờn v hiu qu gia TPT i, cỏc t chuyờn mụn v cỏc t chc on th v ngoi nh trng c bit l hi cha m hc sinh 5.2.4 u t khớch l: 23 Tuyờn dng, khen thng, ng viờn kp thi cỏc th v cỏ nhõn tiờu biu Phỏt huy ti a kh nng ca giỏo viờn, hc sinh Phõn b thi gian hp lớ cho cỏc hot ng GDNGLL C s vt cht, kinh phớ.(Phỏt huy vai trũ, ngun lc t ph huynh hc sinh ca mi lp) 5.2.5 Giỏm sỏt quỏ trỡnh thc hin k hoch Trong quỏ trỡnh thc hin k hoch phi thng xuyờn kim tra, ỏnh giỏ, xp loi theo tiờu ó Trong quỏ trỡnh kim tra, phỏt hin nhng sai sút, lch lc cn iu chnh, un nn kp thi hot ng mang li hiu qa cao hn 5.3 iu kin ỏp dng sỏng kin ỏp dng sỏng kin ny cú hiu qu cn cú cỏc iu kin sau: - Nh trng cú i ng giỏo viờn nhit tỡnh trỏch nhim, cú ý thc t chc k lut tui cn tr húa v cú y cỏc loi hỡnh giỏo viờn nh m Nhc, My Thut, Th dc, Ngoi ng, Tin hc, cú TPT i - Nh trng cú c s vt cht phc v cho hot ng i, c s quan tõm ng h to iu kin ca BGH nh trng - Cú s phi kt hp gia hi cha m hc sinh, t chc on niờn trờn a bn, n v kt ngha vi nh trng iu kin sỏng kin c nhõn rng sỏng kin ca tụi c nhõn rng cỏc nh trng tiu hc cn cỏc iu kin sau: - Nh trng cú TPT i, cú y c s vt cht phc v cho cỏc hot ng GDNGLL 24 - i ng giỏo viờn nhit tỡnh trỏch nhim, cú cỏc loi hỡnh giỏo viờn - BGH nh trng quan tõm to iu kin - Hi ph huynh hc sinh quan tõm KT LUN V KHUYN NGH Kt lun: 25 Vi thc trng nh ó trỡnh by mc trang 8, xut phỏt t mong mun nõng cao cht lng giỏo dc ngoi gi lờn lp, ỏp ng c yờu cu nhim v ca giỏo dc giai on hin Sỏng kin ca tụi ó gúp phn to nờn hiu qu thit thc cụng tỏc ch o cng nh t chc thc hin nhim v giỏo dc hc sinh tiu hc Cỏc gii phỏp sỏng kin a d thc hin v ỏp dng cỏc nh trng Trờn thc t ti nh trng ni tụi cụng tỏc ó v ang ỏp dng cỏc gii phỏp nờu sỏng kin v ó gt hỏi c nhiu kt qu ỏng mng, c PGD, chớnh quyn v nhõn dõn a phng, hi cha m hc sinh ghi nhn, kt qu tham gia cỏc phong tro ca nh trng cú nhiu tin b, c bit cht lng giỏo dc ton din ca nh trng co nhng chuyn bin rừ rt Khuyn ngh: 2.1 Vi nh trng: Tng cng ch o sõu sỏt ca BGH ti hot ng GDNGLL vi tt c giỏo viờn c bit cn lm tt cụng tỏc tuyờn truyn hot ng GDNGLL vi mi tng lp nhõn dõn a phng Ban giỏm hiu, cỏc t chuyờn mụn v ton th giỏo viờn nh trng cn xỏc nh ỳng tm quan trng ca hot ng GDNGLL giỏo dc ton din cho hc sinh Nh trng, TPT i, cỏc t chuyờn mụn cn cú k hoch hot ng GDNGLL c th cho c nm hc, tng thỏng K hoch hot ng phi th hin rừ ni dung, thi gian t chc, hỡnh thc t chc, phự hp vi tỡnh hỡnh thc t ca nh trng, t, Phi kt hp cht ch gia giỏo viờn ch nhim, on - i v chuyờn mụn cú s thng nht vic t chc thc hin cỏc hot ng ngoi gi lờn lp Cn ng s h tr ca hi cha m hc sinh, cỏc t chc xó hi, cỏc cỏ nhõn v th cỏc hot ng GDNGLL 26 Nh trng cn u t c s vt cht, mua sm phng tin, thit b dy hc phc v cho vic i mi phng phỏp dy hc cng nh t chc cỏc hot ng ngoi gi lờn lp nh: b sung thờm mỏy chiu, loa i H tr kinh phớ t chc cho hc sinh i thm quan cỏc di tớch lch s hoỏ v ngoi Th xó, kinh phớ chi thng cho hc sinh sau mi ln t chc cỏc hot ng ngoi gi lờn lp Nh trng ch o i mi ni dung, hỡnh thc t chc cỏc hot ng phong phỳ trỏnh nhm chỏn, gõy c n tng mnh m sõu sc, tr thnh kớ c p i hc sinh ca cỏc em To iu kin cho Tng ph trỏch i, giỏo viờn Th dc i hc kinh nghim cỏc trng trng im v ngoi Th xó 2.2 i vi a phng Tng cng u t xõy dng c s vt cht k thut cho nh trng Tuyờn truyn v nõng cao nhn thc trỏch nhim cho nhõn dõn vic phi hp vi giỏo viờn v nh trng cỏc hot ng giỏo dc 2.3 Vi cp trờn ( Phũng Giỏo dc, Hi ng i cỏc cp) Cú cỏc loi hỡnh giỏo viờn cho cỏc nh trng T chc cỏc bui hun cho ct cỏn v giỏo viờn cỏc nh trng c bit l TPT i v Bớ th chi on H tr thờm cỏc thit b phc v cho hot ng GDNGLL Túm li : Vic t chc cỏc hot ng GDNGLL trng Tiu hc hin khụng ngoi mc ớch nõng cao cht lng giỏo dc ton din, t c nhng iu m quan im ca ng ó cho ngnh giỏo dc Mi giỏo viờn cn cú nhn thc y ỳng mc tm quan trng ca hot ng GDNGLL vic thc hin nhim v chớnh tr, nhim v dy v hc nh trng t ú mi cú th khc phc c khú khn t chc hot ng ngoi gi lờn lp cú hiu qu 27 Vi nng lc cũn hn ch, thi gian ch o t chc thc hin cha nhiu, sỏng kin ca tụi khụng trỏnh nhng thiu sút, kớnh mong Hi ng nghim thu sỏng kin cỏc cp úng gúp ý kin Tụi xin chõn thnh cm n! PH LC MC THễNG TIN CHUNG V SNG KIN Trang TểM TT SNG KIN Hon cnh ny sinh sỏng kin 28 iu kin, thi gian, i tng ỏp dng sỏng kin Ni dung sỏng kin 3.1 Tớnh mi, tớnh sỏng to 3.2 Kh nng ỏp dng ca sỏng kin 3.3 Li ớch ca sỏng kin Khng nh giỏ tr, kt qu t c ca sỏng kin xut, kin ngh thc hin m rng sỏng kin 2.1 Vi nh trng 2.2 Vi a phng 2.3 Vi cp trờn Mễ T SNG KIN Hon cnh ny sinh sỏng kin 1.1 Lớ vit sỏng kin 1.2 Phm vi v i tng nghiờn cu 1.3 Nhim v nghiờn cu 1.4 Phng phỏp nghiờn cu C s lớ lun Thc trng ca 3.1 Thun li 3.2 Khú khn Cỏc bin phỏp ch o nõng cao cht lng HGDNGLL 10 4.1 Quỏn trit nhn thc 4.2 Xõy dng k hoch v lch hot ng 4.3 Xõy dng k hoch 11 4.4 Thnh lp ban ch o 13 4.5 T chc cỏc hot ng 14 4.6 Kim tra ỏnh giỏ kt qu HGDNGLL 4.7 Bi dng i ng giỏo viờn v ban ch o hot ng 29 15 19 4.8 Kt hp hi hũa vic thc hin cỏc phong tro thi ua 20 4.9 y mnh hng v cng ng 4.10 Phi hp cht ch nhp nhng gia cỏc lc lng v 21 ngoi nh trng 4.11 Xõy dng iu kin hot ng GDNGLL kt qu t c 22 5.1 kt qu 5.2 Bi hc kinh nghim 5.3 iu kin ỏp dng sỏng kin 23 iu kin sỏng kin c nhõn rng 24 KT LUN V KHUYN NGH Kt lun 26 Khuyn ngh 2.1 Vi nh trng 2.2 Vi a phng 2.3 Vi cp trờn 27 30 I.4 MC TIấU NGHIấN CU: I.5 PHNG PHP NGHIấN CU I.6 S LC IM MI CA KINH NGHIM PHN II - NI DUNG II.1.C S KHOA HC, L LUN II.2 C S THC TIN II.3.CC KIN THC CN NM CHC V HèNH CH NHT II.4 MT S PHNG PHP CHNH TRONG GING DY CC YU T HèNH HC TIU HC: II PHNG PHP DY CC DNG BI V DIN TCH HèNH CH NHT II.6.KHO ST HC SINH GII LP - NM HC 2011 -2012 II.7 KT QU: PHN 3: KT LUN III KT QU M KINH NGHIM MANG LI III NHNG VN CN TIP TC NGHIấN CU III.3 NHNG KHUYN NGH V XUT: STT NI DUNG TRANG 31 Phũng GD&T Chớ Linh NAM Trng Tiu hc CNG HO X HI CH NGHA VIT c lp - T - Hnh phỳc K HOCH NGOI KHO TRNG TIU HC NM HC 2014- 2015 - Thc hin ch th s 40/CT-BCD&T ngy 22/7/2008 ca B Giỏo dc v o to v vic phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch ccgiai on 2008 2013 - Cn c k hoch t chc hot ng ngoi gi lờn lp s 46/KH- PGD T ngy 3/10/ 2008 ca Phong GD T huyn Chớ Linh - Thc hin k hoch nm hc 2014 - 2015 Cn c tỡnh hỡnh thc tin ca nh trng, Tng Tiu hc xõy dng k hoch hot ng ngoi khúa, tham quan H Ni nh sau A MC CH- YấU CU - To sõn chi, mụi trng hc b ớch cho hc sinh Cng c, khc sõu kin thc, phỏt trin nhng hiu bit ca cỏc em cỏc lnh vc lch s, i sng xó hi, t ú lm phong phỳ sng, tri thc ca cỏc em - Nõng cao cht lng dy hc hai bui/ngy, tng cng cỏc hot ng hc cho hc sinh di hỡnh thc ngoi khúa Thc hin chng trỡnh giỏo dc 32 ph thụng cp tiu hc Gúp phn xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc - Ren cho hc sinh ky nng giao tip, ng x hp lý vi cỏc tỡnh cuc sng, thúi quen v ky nng lm vic, sinh hot theo nhúm Phỏt huy trớ tu ca cỏ nhõn v th cỏc hot ng hc v tu dng - Lm tt cụng tỏc giỏo dc truyn thng dõn tc, truyn thng hoỏ lch s cho hc sinh, gi gỡn bn sc hoỏ dõn tc B T CHC THC HIN Thnh phn: - BGH nh trng: /c - Giỏo viờn : 17 /c - i din Y t phng: /c - i din on Phng: /c - i din Hi cha m hc sinh: /c - Hc sinh : 250 em + Khi 1: 40 em + Khi 2: 55 em + Khi 3: 56 em + Khi 4: 54 em + Khi 5: 40 em - Ph huynh hc sinh: 60 - Tng s: 332 ngi a im: - Lng Bỏc, Bo tng H Chớ Minh, Vn Miu Quc T Giỏm, cụng viờn Th L Thi gian: - ngy, t 6h n 17h ngy 7/10/2014 C NI DUNG: Lp k hoch: - Cỏc t chuyờn mụn xõy dng k hoch bỏo cỏo vi BGH nh trng t u nm hc, c Hiu trng duyt - Nh trng xõy dng k hoch ngoi khúa ti H Ni - Nh trng Trin khai k hoch c th ti GV nh trng - GVCN trin khai k hoch cuc hp ph huynh hc sinh u nm hc, c ph huynh nht trớ ( cú biờn bn hp PHHS ) - Nh trng Hp BCH hi ph huynh cỏc lp Vn ng s h tr ca Hi cha m hc sinh cỏc lp Cụng tỏc chun b: -Liờn h vi BQL Di tớch: ( /c PHT ) + Thng nht thi gian, ni dung chng trỡnh ca bui ngoi khúa + Trao i nhng thụng tin cn thit v nh trng 33 - GVCN thụng bỏo ti Hi CMHS ngy gi v a im t chc Kt hp vi PH chun b y mi iu kin cn thit: phng tin i li ( ụ tụ ), chun b hu cn phc v i biu v hc sinh ngy - Chun b cỏc kin thc liờn quan n a danh, di tớch lch s - Danh sỏch hc sinh ngoi khoỏ ca tng lp ( cú xỏc nhn ca Hiu trgn nh trng) Tin trỡnh: - ỳng 6h ngy 7/10/2014, tt c hc sinh cỏc lp trung ti sõn trng chun b xut phỏt GVCN cựng PHHS qun lý cht ch s s hc sinh - D kin khong gi, ton b hc sinh cú mt ti Lng Bỏc, BGH v GVCN cựng PH & HS vo Lng ving Bỏc v thm nh sn, ao cỏ, cõy Bỏc H, thm Bo tng H Chớ Minh - Khong 11 gi tra on ri Bo tng H Chớ Minh n Vn Miu Quc T Giỏm vo thm Vn Miu, lm l dõng hng - Sau lm l dõng hng xong, on i tham quan di tớch Vn Miu - Khong 12 gi 30 phỳt on ri Vn Miu n cụng viờn Th L T chc cho hc sinh n tra v ngh ngi ti cụng viờn Th L - ỳng 15 gi, ton b hc sinh trung, lờn xe tr v trng kt thỳc bui ngoi khúa - BQL Di tớch Lng Bỏc chun b vũng hoa c /c cnh v dõng hoa vo Lng - BQLDT Vn Miu Quc T Giỏm chun b nghi thc lm l dõng hng, c t v thuyt minh - Nhc nh hc sinh n np tham gia hot ng, yờu cu cn t c sau bui ngoi khúa ( lm bi thu hoch ) D D KIN KT QU - Sau bui ngoi khúa, yờu cu hc sinh tham gia vit bi thu hoch np v GVCN GVCN ỏnh giỏ, cỏc bi tiờu biu np v Vn phũng i tuyờn dng Khi 2+3: Em hóy vit mt on gm 10 cõu núi v cm ngh ca mỡnh c thm Lng Bỏc Khi 4+ 5: Em hóy vit mt bi núi v cm ngh ca mỡnh c vo lng ving Bỏc v thm Trng i hc u tiờn ca nc ta E CễNG TC M BO Phng tin: + ễ tụ: Ph trỏch lp phi hp vi Hi CMHS Hp ng phng tin + Bngzụn, loa (Chi on GV nh trng) D kin kinh phớ chi cho chng trỡnh: ( thc hin cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc) - Phng tin v sinh hot: Hi cha m hc sinh - Cụng c: Nh trng 34 m bo an ton: + Thuc men: /c cỏn b y t phng - Tng cng qun lý ch o ca lónh o nh trng, ph trỏch t, GVCN v i din cha m HS ., ngy 1/10/2014 Hiu Trng duyt Ngi lp 35
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng HĐGD ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học , skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng HĐGD ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học ,

Từ khóa liên quan