0

tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 có đáp án và thang điểm

99 1,281 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2016, 00:07

TUYN CHN 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC (cú ỏp ỏn v thang im) Tp H Chớ Minh, nm 2016 UBND THNH PH CAO LNH PHềNG GIO DC O TO chớnh thc THI HC SINH GII KHI Nm hc 2010 2011 Mụn: Sinh hc Thi gian lm bi:150 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) Ngy thi: 16/11/2011 thi gm cú 01 (mt trang) Cõu ( 2,0 im) Trỡnh by s lc cu to v chc nng ca cỏc h c quan c th ngi Cõu ( 3.5im) Cht dinh dng sau hp th c chuyn v tim theo nhng ng no? Vỡ s hp th cht dinh dng ch yu xy rut non? Cõu ( 2,5 im) Trong thc nghim cú th dựng phng phỏp no xỏc nh tớnh trng tri thun chng hõy khụng thun chng? Cho vớ d minh v chng minh phng phỏp trờn Cõu (3,0 im) Th no l cụng ngh t bo? Trỡnh by ng dng ca cụng ngh t bo nhõn ging vụ tớnh ng nghim cõy trng Cõu ( 2,5 im) Trỡnh by nhng c im ca thng bin Thng bin cú ý ngha gỡ tin húa, chn ging v i vi sinh vt? Cõu ( 3,0 im) Khi phõn tớch hai gen A v B ngi ta nhn thy: -Tng s Nuclờotit ca gen A ớt hn tng s Nuclờotit ca gen B 600 Nuclờotit T l s lng Nuclờotit loi A ca gen A vi s Nuclờotit khụng b sung vi nú l -Gen B cú chiu di l 5100 A0 S Nuclờotit loi T nhiu hn s Nuclờotit loi X l 300 Nu a/.Xỏc nh s lng, t l phn trm cỏc loi Nuclờotit gen A v B b/.Tớnh s lng liờn kt hirụ ca hai gen Cõu (3,5 im) ging Tỏo ngi ta thy cú loi mu qu: Qu , qu hng, qu xanh Bit tớnh trng mu qu mt cp gen qui nh a/.Khi lai tỏo qu mu hng vi ngi ta thy i xut hin c mu qu vi s lng nh sau: 96 qu : 183 qu hng: 95 qu xanh Hóy gii thớch hin tng xy v vit s lai minh b/.Chn cõy b m em lai cú kiu gen v kiu hỡnh nh th no F1 thu c 100% tỏo qu hng Ht HNG DN CHM THI HC SINH GII KHI NM HC 2010 2011 MễN: SINH HC ( Hng dn chm gm cú trang) Ni dung Cõu ( 2,0 im) S lc cu to v chc nng ca cỏc h c quan H c quan Cu to Chc nng H ng B xng v h c Vn ng c th H tiờu húa Ming, ng tiờu húa Tip nhn v bin i v cỏc tuyn tiờu húa thc n thnh cht dinh dng n gin H hụ hp Mi, khớ qun, ph Trao i khớ CO2 v O2 qun v lỏ phi gia c th vi mụi trng H tun hon Tim v h mch Vn chuyn O2, cht dinh dng n t bo; CO2 v cht thi n c quan bi tit H bi tit Thn, bng quan v Bi tit nc tiu ng dn tiu H sinh dc Cỏc c quan sinh dc Duy trỡ nũi ging nam v n H thn kinh B nóo,ty sng, hch Tip nhn v tr li kớch thn kinh v cỏc dõy thớch ca mụi trng, thn kinh iu hũa hot ng ca cỏc c quan H ni tit Cỏc tuyn ni tit: Tit cỏc hoocmon tuyn yờn, tuyn ty iu hũa cỏc quỏ trỡnh sinh lớ c th Cõu ( 3,5 im) Cỏc ng chuyn cỏc cht ó c hp th: Cỏc cht dinh dng sau c hp th qua mng rut s i v tim theo ng: a./ ng mỏu: Nc, mui khoỏng, glucụ, axit amin c hp th vo mỏu theo tnh mch rut, chy qua gan v tim v t ú theo mỏu n cỏc c quan, t bo b./ng bch huyt: Glyxờrin v axit bộo sau c hp th qua mng rut tỏi to li thnh nhng git m nh, mt phn i vo mau mch mỏu, phn cũn li i vo mao mch bch huyt ri theo tnh mch bch huyt vo tnh mch ch trờn ri v tim phõn phi ti cỏc t bo im 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,25 im 0,5 im 0,5 im S hp th thc n ch yu xy rut non vỡ: - Thc n n õy c bin i hon ton thnh nhng cht n gin nh glucụ, axit amin, glyxờrin, axit bộo - Cỏc cht dinh dng ch yu c hp th trờn cỏc lụng rut nm trờn niờm mc rut non - Mi lụng rut u cú cu to ngoi l lp biu bỡ, di l mụ liờn kt, dc theo l cỏc mch mỏu v mch bch huyt - Rut non cú nhiu np gp, trờn ú cú cỏc lụng rut v lụng cc nh nờn tng b mt hp th ca rut t ti 500-600 m2 to iu kin cho rut hp th trit thc n - Mng rut l mng sng cú tớnh thm chn lc S hp th cỏc cht dinh dng theo cỏc c ch: khuch tỏn, thp th ch ng Cõu ( 2,5 im) Trong thc nghim xỏc nh tớnh trng tri thun chng hay khụng thun chng ngi ta dựng phộp lai phõn tớch: em c th mang tớnh trng tri cha bit kiu gen vi c th mang tớnh trng ln xỏc nh kiu gen ca tớnh trng tri Vớ d u H lan - Gen A qui nh tớnh trng ht vng l tri - Gen a qui nh tớnh trng ht xanh l ln Nh vy: - u ht vng cú kiu gen l AA hoc Aa - u ht xanh cú kiu gen l aa Khi em lai u ht vng vi u ht xanh nu thu c 100% u ht vng thỡ tớnh trng tri thun chng, nu thu c c u ht vng v u ht xanh vi t l 1:1 thỡ tớnh trng u ht vng khụng thun chng S lai Trng hp 1: P Gp F1 u ht vng AA A Gp F1 u ht vng Aa A,a 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im x ; Aa u ht xanh aa a KG: 100% Aa KH: 100% u ht vng Trng hp 2: P 0,5 im x ; Aa , aa KG: 50% Aa , 50% aa 0,5 im u ht xanh aa a KH: 50% u ht vng, 50% u ht xanh Cõu ( 3,0 im) Cụng ngh t bo (CNTB): Cụng ngh t bo l mt cụng ngh sinh hc, ng dng phng phỏp nuụi cy t bo hoc mụ lờn mụi trng dinh dng nhõn to to nhng mụ, c quan hoc c th hon chnh C th ny cú th ging hoc khỏc vi dng gc trng hp lai t bo xụma hoc t bo mang t bin - t bin dũng xụma ng dng CNTB nhõn ging vụ tớnh Nhõn ging vụ tớnh ng nghim cõy trng gm cỏc bc sau: - Tỏch t bo hoc mụ t c th ri mang nuụi cy trờn mụi trng dinh dng ng nghim to cỏc mụ so (mụ non) - T mụ non c chia nh v nuụi cy mụi trng vụ trựng tng nhanh s lng mụ so - Nuụi cy mụ so mụi trng dinh dng c bit v b sung hoocmon sinh trng kớch thớch chỳng phõn hoỏ thnh cỏc cõy hon chnh - Um trng cõy non ri a vo sn xut Vi phng phỏp ny, mt thi gian ngn, ngi ta cú th to mt lng ln ging cõy trng sch bnh Cõu ( 2,5 im) c im ca thng bin - Thng bin l nhng bin i ca kiu hỡnh khụng liờn quan n kiu gen nờn khụng di truyn cho th h sau - Thng bin xy ng lot tt c cỏc cỏ th ca loi cựng mt iu kin sng ging - Gii hn ca thng bin gen qui nh nhng s biu hin thnh kiu hỡnh gii hn ca thng bin li iu kin ca mụi trng tỏc ng qui nh nờn Do ú kiu hỡnh l kt qu tng tỏc gia kiu gen v mụi trng sng - Trong cỏc loi tớnh trng, tớnh trng s lng chu nh hng mnh ca mụi trng, tớnh trng cht lng chu nh hng ca kiu gen, khụng hoc ớt chu nh hng ca kiu gen í ngha ca thng bin tin hoỏ v chn ging Thng bin khụng cú ý ngha tin hoỏ v chn ging vỡ khụng di truyn c nhng nú giỳp cho sinh vt thớch nghi c vi s thay i ca mụi trng sng Cõu ( 3,0 im) a/.Xỏc nh s lng, t l phn trm cỏc loi Nuclờotit gen A v B 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im Xột gen B ta cú: T = X + 300 (1) L = 5100 (2) Vy S Nuclờotit gen B l N= Lx 3,4 = 5100x 3,4 1,0 im = 3000 Nuclờotit (3) Mt khỏc ta cú: N= 2A + 2X T (1) v (3) ta c: 3000 = X + 600 + 2X 4X = 2400 => X = G = 600 Nu T = A = 900 Nu Vy: %A =%T = 900 x 100 = 30% 3000 % G = % X = 20% Xột gen A ta cú: N (B) = N (A) + 600 (1) 3A =2G (2) 1,0 im Mt khỏc ta cú: N= 2A + 2X T (1) v (2) ta c: 2400 = 2A + 3A 5A = 2400 => A = T = 480 Nu X = G = 720 Nu Vy: %A =%T = 480 x 100 = 20% 2400 % G = % X = 30% b./ S liờn kt hidro ca gen - S liờn kt hidro ca gen A H = 2A + 3G = 960 + 2160 = 3120 H - S liờn kt hidro ca gen B H = 2A + 3G = 1800 + 1800 = 3600 H Cõu ( 3,5 im) a./ Gii thớch: Khi lai tỏo qu hng vi thu c loi kiu hỡnh vi t l Tỏo qu : Tỏo qu hng : Tỏo qu xanh = 96:183:95 1:2:1 1,0 im 0,5 im T l ny xut hin cú hin tng tri khụng hon ton, tớnh trng trung gian l tỏo qu hng S lai - Xỏc nh tớnh trng tri, tớnh trng ln: Gi thuyt cha iu kin xỏc nh tri ln nờn ta xột trng hp sau: Trng hp 1: Tớnh trng qu l tớnh trng tri, tớnh trng qu xanh l tớnh trng ln Qui c gen: - Gi gen D qui nh tớnh trng qu - Gen d qui nh tớnh trng hoa xanh Xỏc nh kiu gen - Tỏo qu cú kiu gen: DD - Tỏo qu hng cú kiu gen: Dd - Tỏo qu xanh cú kiu gen dd P Tỏo qu hng x Tỏo qu hng Dd Dd Gp D,d ; D,d F1 DD , Dd , Dd , dd KG: 25% DD , 50% Dd, 25% dd KH: 25% Tỏo qu , 50% Tỏo qu hng , 25% Tỏo qu xanh Trng hp 2: Tớnh trng qu xanh l tớnh trng tri, tớnh trng qu l tớnh trng ln Qui c gen: - Gi gen D qui nh tớnh trng qu xanh - Gen d qui nh tớnh trng hoa Xỏc nh kiu gen - Tỏo qu xanh cú kiu gen: DD - Tỏo qu hng cú kiu gen: Dd - Tỏo qu cú kiu gen dd P Tỏo qu hng x Tỏo qu hng Dd Dd Gp D,d ; D,d F1 DD , Dd , Dd , dd KG: 25% DD , 50% Dd, 25% dd KH: 25% Tỏo qu xanh, 50% Tỏo qu hng , 25% Tỏo qu b./ Chn P F1 thu c ton tỏo qu hng F1 thu c ton tỏo qa hng thỡ cõy b m phi l tỏo qu oe v tỏo qu hng Gi s tỏo qu l tớnh trng tri ta cú s lai nh sau P Tỏo qu x Tỏo qu xanh DD dd 1,0 im 1,0 im 1,0 im Gp F1 D ; Dd KG: 100% Dd KH: 100% Tỏo qu hng d S GIO DC V O TO TNH K LK CHNH THC K THI HC SINH GII TNH - NM HC 2010 - 2011 Mụn: SINH HC LP Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 22/03/2011 ( thi gm 01 trang) Cõu 1: (5,0 im) a) Em hóy phõn tớch mi quan h cng sinh gia nm vi to n bo to thnh a y b) ễ nhim mụi trng l gỡ? Nờu cỏc tỏc nhõn ch yu gõy ụ nhim mụi trng c) Hiu ng nh kớnh l gỡ? S gia tng nhit b mt Trỏi t hiu ng nh kớnh c gii thớch nh th no? Nhng tỏc ng ca s gia tng nhit n mụi trng Trỏi t nh th no? Cõu 2: (3,0 im) Quan sỏt tiờu bn t bo ca mt loi trờn kớnh hin vi thy mt t bo ang phõn chia bỡnh thng cú 23 NST kộp Cp nhim sc th gii tớnh kớ hiu XX v XY a) Xỏc nh b NST lng bi (2n) ca loi Vit kớ hiu b NST t bo 2n ca loi ú S nhúm gen liờn kt ca loi ú l bao nhiờu? b) T bo trờn ang thc hin quỏ trỡnh nguyờn phõn hay gim phõn v kỡ no? Gii thớch Cõu 3: (3,0 im) a) th h ban u (I0) ca mt ging cõy trng cú 100% kiu gen Aa Sau th h t th phn liờn tip (I4) thỡ t l cỏc kiu gen s nh th no? b) Vit cụng thc tng quỏt tớnh t l cỏc kiu gen t th phn liờn tip n th h Cho bit t l kiu gen th h ban u l 100%Aa c) Ngi ta dng phộp lai t th phn thc vt v giao phi cn huyt ng vt chn ging nhm mc ớch gỡ? Cõu 4: (4,0 im) a) So sỏnh cu trỳc phõn t ca loi ARN? b) Trỡnh by chc nng ca tng loi phõn t ARN? Cõu 5: (5,0 im) Xột cỏc phộp lai di õy rui gim B m P1: Mt nõu, cỏnh di x mt nõu, cỏnh di P2: Mt , cỏnh di x nõu, di 78 mt , cỏnh ngn 30 i nõu, ngn , di , ngn 24 0 27 98 95 P3: Mt , cỏnh ngn x mt , cỏnh di 0 80 87 P4: Mt , cỏnh di 45 16 139 51 48 42 46 45 x mt , cỏnh di P5: Mt , cỏnh ngn x mt nõu, cỏnh di a) Nu ch da vo phộp lai bin lun tri - ln cho c hai tớnh trng thỡ la chn phộp lai no l phự hp nht? Gii thớch s la chn ú b) Xỏc nh kiu gen ca b m em lai ca cỏc phộp lai trờn HT -H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: S GIO DC V O TO TNH K LK CHNH THC K THI HC SINH GII TNH - NM HC 2010 - 2011 Mụn: SINH HC LP Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 22/03/2011 ( thi gm 01 trang) HNG DN CHM V BIU IM Cõu a) b) c) a/ b/ Ni dung im - Si nm hỳt nc v mui khoỏng t mụi trng cung cp cho to To hp th nc, mui khoỏng v nng lng ỏnh sỏng mt tri tng hp nờn cht hu c Nm v to s dng chung cht hu c ú - L hin tng mụi trng t nhiờn b bn, ng thi cỏc tớnh cht vt lớ, hoỏ hc, sinh hc ca mụi trng b thay i, gõy tỏc hi ti i sng ca ngi v cỏc sinh vt khỏc - Cỏc tỏc nhõn ch yu gõy ụ nhim mụi trng gm: + Cỏc cht thi t hot ng cụng nghip v sinh hot + Hoỏ cht bo v thc vt v cht c hoỏ hc + Cỏc cht phúng x + Cỏc cht thi rn + Sinh vt gõy bnh - Bỡnh thng, Trỏi t phi bc x mt lng nng lng vo v tr ngang vi NL m nú hp th c t Mt Tri, mt phn NL c tr li vo v tr, phn ln NL bc x xuyờn qua khớ quyn, c hp th bi cỏc cht khớ nh hi nc, CO2, NO, CH4 v cht khớ khỏc (gi l cỏc cht khớ nh kớnh) lm si m b mt Trỏi t, trỡ mc nhit lng cn thit cho s sng gi l hiu ng nh kớnh - Hin nay, nng cỏc cht khớ nh kớnh ang tng lờn nhanh chúng, lm gim kh nng ta nhit ca Trỏi t, khớ quyn gi quỏ nhiu nhit dn n hin tng núng lờn ton cu - Tỏc ng n mụi trng Trỏi t + Tan bng, dõng cao mc nc bin, nhiu vựng t s b chỡm nc bin + Thay i mụi trng sng ca sinh vt, nhiu loi sinh vt thu hp khụng gian sng hoc b tiờu dit + Bin i sõu sc v thi tit, khớ hu, nh hng nghiờm trng n mi hot ng sng v sn xut ca ngi + Nhiu bnh mi xut hin, dch bnh trn lan, sc kho ngi suy gim 1,0 Xỏc nh b NST 2n ca loi, kớ hiu: - Nhn thy 23 NST kộp nờn b lng bi l: 2n = 46 - Kớ hiu b NST t bo 2n ca loi: 44A + XX hoc 44A + XY - S nhúm gen liờn kt: 23 Xỏc nh quỏ trỡnh phõn bo, kỡ phõn bo: - Vỡ b NST t bo l b n bi trng thỏi kộp (n = 23 NST kộp) 0,5 1,0 1,0 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 1,5 UBND HUYN THY NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: SINH HC Thi gian: 90 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (2.5im) a) Vỡ ADN rt a dng nhng li rt c thự? b) Gii thớch vỡ hai ADN c to qua c ch nhõn ụi li ging ht ADN m? Cõu 2: ( 1.5 ) Gii thớch v chng minh nguyờn phõn, nhim sc th úng xon v dui xon cú tớnh chu kỡ? Cõu (2.5 im): So sỏnh kt qu lai phõn tớch F1 hai trng hp di truyn c lp v di truyn liờn kt ca hai cp tớnh trng Nờu ý ngha ca di truyn liờn kt chn ging? Cõu 3( 1.5) Thng bin l gỡ? Phõn bit thng bin vi t bin? Cõu 4: (1,0 im) Mt trai c rt, mỏ ph, ming hi hỏ, li hi thố ra, c th phỏt trin chm, si n Ngi m a ti bnh vin nh bỏc s khỏm v iu tr Bỏc s cho lm tiờu bn nhim sc th t bo v nhn c kt qu: Cu cú 2n = 47, cp nhim sc th s 21 cú chic Hóy cho bit cu ó mc bnh gỡ? gii thớch? Cõu 5: ( 1.0 ) Vỡ t th phn bt buc cõy giao phn v giao phi cn huyt ng vt qua nhiu th h s dn ti thoỏi húa ging ? Cho vớ d ? - Ht UBND HUYN THY NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO Cõu HNG DN CHM THI CHN HSG MễN : SINH HC ỏp ỏn a) ADN cú tớnh a dng vỡ ADN cú cu to theo nguyờn tc a phõn vi n phõn l loi nuclờụtit (A,T,G,X) bn loi nu ny sp xp theo nhiu cỏch khỏc to vụ s loi phõn t ADN khỏc - Tớnh c thự: ADN ca mi loi c c thự bi thnh phn, s lng v trỡnh t sp xp ca cỏc nuclờụtit b) Hai ADN sau nhõn ụi ging ADN m quỏ trỡnh nhõn ụi din theo cỏc nguyờn tc: - Nguyờn tc khuụn mu: ngha l mch mi to ADN c tng hp da trờn mch khuụn ca ADN m - NT B sung: S liờn kt cỏc nu mch khuụn vi cỏc nu t l c nh: A liờn kt vi T hay ngc li; G liờn kt vi X hay ngc li - Nguyờn tc gi li mt na (bỏn bo ton): mi ADN cú mch ca ADN m (mch c) , cũn mch mi c tng hp a Trong nguyên phân, NST đóng xoắn duỗi xoắn có tính chu kì: + Kỳ trung gian: NST dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn + Kỳ đầu: Các NST bắt đầu đóng xoắn co ngắn + Kỳ giữa: Các NST đóng xoắn cực đại, có hình thái rõ rệt + Kỳ sau: Các NST bắt đầu tháo xoắn trở dạng sợi dài mảnh + Kỳ cuối: Các NST tháo xoắn trở dạng sợi mảnh kỳ trung gian b) ý nghĩa: + Sự tháo xoắn tối đa trạng thái sợi mảnh tạo điều kiện cho tự nhân đôi NST + Sự đóng xoắn tối đa tạo điều kiện cho tập trung NST mặt phẳng xích đạo thoi phân bào im 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 2.5 Lai phõn tớch F1 di Lai phõn tớch F1 di truyn c lp truyn liờn kt BV F1 : AaBb:vng trn F1 : : xỏm di 2.0 bv Lai phõn tớch: AaBb ì aabb GF1: AB;Ab;aB;ab ab Lai phõn tớch: BV bv ì bv bv GF1: bv BV;bv F2 : BV bv :1 bv bv F2 : xỏm di :1 en ct 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb =>2 kiu hỡnh 1vng trn:1vng * Khụng xut hin bin d t nhn:1xanh trn:1 xanh nhn hp =>4 kiu hỡnh *Xut hin bin d t hp :vng nhn, xanh trn í ngha ca di truyn liờn kt chn ging : Di truyn liờn kt bo m bn vng ca tng nhúm tớnh trng c qui nh bi cỏc gen trờn mt NST Trong chn ging ngi ta cú th chn c nhng nhúm tớnh trng tt luụn i kốm vi a) HS nờu c khỏi nim thngbin b) Phõn bit thng bin v t bin: Thng bin Ch lm bin i kiu hỡnh, khụng lm thay i vt cht di truyn (NST v ADN) t bin Lm bin i vt cht di truyn (NST v ADN) t ú dn n thay i kiu hỡnh c th Do tỏc ng trc tip ca Do tỏc ng ca mụi trng mụi trng sng ngoi hay ri lon trao i cht t bo v c th Khụng di truyn cho th h Di truyn cho th h sau sau Giỳp cỏ th thớch nghi vi s Phn ln gõy hi cho bn thay i ca mụi trng thõn sinh vt sng Cu ó mc bnh ao - Nguyờn nhõn: HS gii thớch ỳng 0.5 1.5 0.5 1.0 1.0 a.- T th phn bt buc v giao phi cn huyt qua nhiu th 1.0 h thỡ chỏu cú sc sng kộm dn, nng sut gim, bc l nhng tớnh trng xu, xut hin quỏi thai - Vỡ: cỏc cp gen d hp i vo trng thỏi ng hp, ú cú gen ln ( thng cú hi ) c biu hin Qua cỏc th h, t l ng hp tng dn, t l d hp gim dn -Ht - UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: SINH HC Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (0,5 im) Phỏt biu ni dung qui lut phõn ly v phõn ly c lp Cõu 2: (1,0 im) a í ngha ca s t nhõn ụi ADN b Vỡ gen c coi l c s vt cht mang thụng tin di truyn cp phõn t ? Cõu 3: (1,5 im) a/ Ti cu trỳc dõn s, t l nam/n xp x 1:1? Núi rng, ngi m quyt nh gii tớnh ca l ỳng hay sai? Ti sao? b/ Mt bn hc sinh núi rng: b m truyn cho ca mỡnh cỏc tớnh trng ó c hỡnh thnh sn Bng kin thc ó hc, hóy cho bit ý kin trờn ca bn hc sinh cú ỳng khụng? Gii thớch? Cõu 4: (2,5 im) a) Mt NST cú trỡnh t cỏc gen phõn b: ABCDE FGH Cho bit: A, B, C, D, E, F, G, H: ký hiu cỏc gen trờn NST; (): tõm ng Do t bin cu trỳc nờn cỏc gen phõn b trờn NST cú trỡnh t: ABCDE FG - Xỏc nh dng t bin - Nu dng t bin trờn xy cp NST th 21 ngi thỡ gõy hu qu gỡ? b K tờn cỏc loi bin d khụng lm thay i cu trỳc phõn t v s lng NST Nờu s khỏc gia cỏc loi bin d ú c. c c c cú cỏc b NST khỏc nh cõy tam bi cú b NST 3n= 36 ; cõy lc bi cú b NST 6n = 72 Bng cỏch no cú th xỏc nh c s khỏc ú? Cõu 5: (1,0 im) Ngi ta lm thớ nghim , s dung loai enzimkhỏc ct ụi mt on phõn t ADN theo mt ng thng cho s lng nuclờụtớt ca hai na bng - Vi Enzim thu c s nuclờụtớt ca mt na l : A=T=G=1000, X= 1.500 - Vi Enzim thu c s nuclờụtớt ca mt na l : A= T= 750; G=X= 1500 Hóy xỏc nh ct cỏch ca mi loi Enzim trờn Cõu 6: (1,0 im) Trỡnh by cỏc c ch lm cho b NST ca mi loi khụng n nh qua cỏc th h ? Cõu 7: (3.0 im) Mt cỏ th F1 lai vi c th khỏc: - Vi cỏ th th nht c th h lai, ú cú 6,25% kiu hỡnh cõy thp, ht di - Vi cỏ th th hai c th h lai, ú cú 12,5% kiu hỡnh cõy thp, ht di Cho bit mi gen nm trờn mt NST qui nh mt tớnh trng v i lp vi cỏc tớnh trng cõy thp, ht di l cỏc tớnh trng cõy cao, ht trũn Hóy bin lun v vit s lai ca ba trng hp nờu trờn? - HT - UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO Câu HNG DN CHM THI CHN HSG MễN: SINH HC Nội dung Điểm Câu1 * Phỏt biu ni dung quy lut phõn ly v quy lut phõn ly c lp: (0.5đ) Quy lut phõn ly: quỏ trỡnh phỏt sinh giao t, mi nhõn t di truyn 0,25 cp nhõn t di truyn phõn ly v giao t v gi nguyờn bn cht nh c th thun chng P Quy lut phõn ly c lp: Cỏc cp nhõn t di truyn ó phõn ly c lp 0,25 quỏ trỡnh phỏt sinh giao t Câu (1 đ) a.ý nghĩa tự nhân đôi ADN: Nhân đôi ADN làm thông tin di truyền nhân 0,25 lên tạo sở cho nhân đôi NST Nhân đôi ADN NST với phân ly chúng GP kết hợp với 0,25 tái tổ hợp thụ tinh, tạo ổn định ADN NST qua hệ b Gen coi sở vật chất mang thông tin di truyền cấp độ phân tử: - Gen đoạn phân tử ADN, ADN lõi NST, mà NST vật chất 0,25 mang thông tin di truyền cấp độ TB nên gen sở vật chất mang thông tin di truyền cấp độ phân tử - Gen có khả tự nhân đôi, phân ly, tổ hợp giúp thông tin di truyền ổn 0,25 định qua hệ, gen bị biến đổi, biến đổi với xếp loại Nu tạo tính đa dạng đặc trưng di truyền cho hệ sau, tạo tính đa dạng sinh vật Câu a/ - C ch xỏc nh gii tớnh ngi: (1.5đ) Nam: XX, N: XY S lai: >Trờn qui mụ ln, t l nam/n xp x 1:1 (Hc sinh cú th gii thớch bng li cho im ti a) - Núi ngi m quyt nh gii tớnh ca l sai, vỡ giao t mang NST Y to hp t XY (phỏt trin thnh trai) c hỡnh thnh t ngi b b/ - Núi b m truyn cho tớnh trng ó hỡnh thnh sn l sai - Vỡ: B m ch truyn cho kiu gen qui nh kh nng phn ng ca c th trc mụi trng Kiu gen tng tỏc vi mụi trng hỡnh thnh kiu hỡnh (tnh trng) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 Câu a - Dng t bin: Do t bin mt on mang gen H kiu t bin cu trỳc (2.5đ) NST dng mt on - Hu qu: ngi, mt on nh u nhim sc th th 21 gõy bnh ung th mỏu b Bin d khụng lm thay i vt cht di truyn l thng bin v bin d t hp * S khỏc gia thng bin v bin d t hp Thng bin Bin d t hp - L nhng bin i kiu hỡnh ca - L nhng bin i kiu hỡnh s cựng mt kiu gen, xut hin sp xp li vt cht di truyn, ch sut quỏ trỡnh phỏt trin ca cỏ th, xut hin sinh sn hu tớnh chu nh hng trc tip ca mụi chu nh hng giỏn tip ca iu trng kin sng - Xy ng lot theo hng xỏc - Xy ngu nhiờn, riờng l tng nh tng nhúm cỏ th Khụng di cỏ th Di truyn cho th h sau truyn c - Khụng lm nguyờn liu cho tin L ngun nguyờn liu cho chn húa, giỳp sinh vt thớch ng vi mụi ging v tin húa trng c- Cỏch nhn bit : Lm tiờu bn hin vi t bo xụma cỏc cõy c c dc Nu mi cp NST u cú NST thỡ ú l cõy tam bi ( 3n) Nu mi cp NST u cú NST thỡ ú l cõy lc bi 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,75 Câu - Xỏc nh cỏch ct : (1,0đ) + Enzim 1: Ct dc ADN vỡ G khỏc X => G v X khụng tuõn theo nguyờn tc 0,5 b sung 0.5 + Enzim : Ct ngang ADN vỡ A = T; G = X tuõn theo nguyờn tc b sung Câu - Cỏc c ch lm cho b NST ca mi loi khụng n nh qua cỏc th h : (1,0đ) + S bin i s lng NST cú th xy mt cp hoc ton b cỏc cp 0,5 s phõn li khụng bỡnh thng ca cỏc cp NST xy nguyờn phõn hoc gim phõn 0,25 + Nu quỏ trỡnh phỏt sinh giao t , mt cp NST no ú khụng phõn li + Nu quỏ trỡnh nguyờn phõn , thoi vụ sc khụng hỡnh thnh , tt c cp 0,25 NST khụng phõn li Câu Theo iu kin bi, cỏc phộp lai u chu s chi phi ca nh lut phõn ly 0,25 (2,5đ) c lp * Xột phộp lai 1: - Bin lun: Th h lai cú 6,25% thp, di, chim t l 1/16 th h lai cú 16 kiu t hp bng 4x4 Mi bờn cho loi giao t F1 v cỏ th th nht d hp t cp gen th l lai cú s phõn tớnh v kiu hỡnh theo t l 9:3:3:1 vi kiu hỡnh mang tớnh trng ln cú t l bng 1/16 M bi cho bit thp, di bng 1/16 Thp, di l tớnh trng ln so vi cao, trũn Qui c: A- Cao B- Trũn a Thp b Di kiu gen ca F1 v cỏ th 1: AaBb (Cao, trũn) - S lai: AaBb x AaBb * Xột phộp lai 2: - Bin lun: Th h lai cú 12,5% thp, di chim t l 1/8 F2 thu c kiu t hp = 4x2 Vỡ F1 cho loi giao t cỏ th hai cho loi giao t Cỏ th phi d hp t mt cp gen F2 xut hin thp di aabb F1 v cỏ th u cho c giao t ab Vy kiu gen ca cỏ th hai l: Aabb hoc aaBb - S lai: AaBb x Aabb AaBb x aaBb Ghi chú: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - HS giải cách khác, cho điểm tối đa - HS biện luận, diễn giải dài chất cho điểm tối đa - HT - UBND HUYN THY NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: SINH HC Thi gian:90 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) - bi Cõu 1(1,0): Phõn bit th a bi vi th d bi? Lm th no nhn bit c th a bi? Cõu 3(2,0): Th no l nhim sc th kộp v cp nhim sc th tng ng? Phõn bit s khỏc gia nhim sc th kộp v cp nhim sc th tng ng Cõu 4(2,0): a Ti cu trỳc dõn s, t l nam/n xp x 1:1? Núi rng, ngi m quyt nh gii tớnh ca l ỳng hay sai? Ti sao? b Mt bn hc sinh núi rng: b m truyn cho ca mỡnh cỏc tớnh trng ó c hỡnh thnh sn Bng kin thc ó hc, hóy cho bit ý kin trờn ca bn hc sinh cú ỳng khụng? Gii thớch? Cõu 4: (2,0 im): a Vỡ t th phn bt buc cõy giao phn v giao phi cn huyt ng vt qua nhiu th h s dn ti thoỏi húa ging ? Cho vớ d ? b Kiu gen ban u ca ging nh th no thỡ t th phn hoc giao phi cn huyt s khụng gõy thoỏi húa ging ? Cõu 5(3,0): Lai hai rui gim thun chng thõn en, cỏnh di v thõn xỏm, cỏnh ngn , F1 thu c ton rui thõn xỏm, cỏnh di Cho rui F1 giao F2 thu c 101 rui thõn xỏm, cỏnh ngn, 199 rui thõn xỏm, cỏnh di v 100 rui thõn en, cỏnh di a Xỏc nh qui lut di truyn ca phộp lai? b Vit s lai t P n F2? Bit mi tớnh trng mt gen quy nh Ht UBND HUYN THY NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO Cõu (1,0) (2,0) (2,0) HNG DN CHM THI CHN HSG MễN SINH HC ỏp ỏn Biu i m Th d bi Th a bi - S lng NST thay i xy - T bo cú s NST luụn tng theo bi s hay s cp NST no ú ca n v ln hn 2n nh 3n, 4n, 5n, 0,25 theo hng tng hay gim nh: 2n-1 2n+1, 2n-2 - Thay i kiu hỡnh s b - Thc vt a bi thng cú c quan sinh phn no ú trờn c th, thng dng to, sinh trng mnh, chng0,25 chu gõy cỏc bnh him nghốo tt vi iu kin mụi trng * Cú th nhn bit th a bi bng mt thng qua cỏc du hiu hỡnh 0,25 thỏi, sinh lớ ca c th, th a bi thng cú kớch thc t bo to, cỏc c quan sinh dng ln hn th lng bi 0,25 - Lm tiờu bn, quan sỏt m s lng NST ca loi - NST kộp: gm Crụmatit ging ht v ớnh tõm ng, 0,5 hoc cú ngun gc t b hoc cú ngun gc t m - Cp NST tng ng: gm NST ging v hỡnh dng v kớch 0,5 thc, / chic cú ngun gc t b, chic cú ngun gc t m S khỏc nhau: NST kộp Cp NST tng ng - Ch l NST gm crụmatit - Gm NST ng dng dớnh tõm ng - Ch ngun gc: hoc t b - Cú ngun gục: t b, hoc t m t m - crụmatit hot ng nh - NST ca cp tng ng th thng nht hot ng c lp a/ - Nờu c c ch xỏc nh gii tớnh ngi Nam: XY, N: XX S lai: >Trờn qui mụ ln, t l nam/n xp x 1:1 (Hc sinh cú th gii thớch bng li cho im ti a) - Núi ngi m quyt nh gii tớnh ca l sai, vỡ giao t mang NST Y to hp t XY (phỏt trin thnh trai) c hỡnh thnh t ngi b b/ - Núi b m truyn cho tớnh trng ó hỡnh thnh sn l sai - Vỡ: B m ch truyn cho kiu gen qui nh kh nng phn ng ca c th trc mụi trng Kiu gen tng tỏc vi mụi trng hỡnh thnh kiu hỡnh (tớnh trng) 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 (2,0) (3,0) a T th phn bt buc cõy giao phn v giao phi cn huyt ng vt qua nhiu th h s dn ti thoỏi húa ging: - T th phn bt buc v giao phi cn huyt qua nhiu th h thỡ chỏu cú sc sng kộm dn, nng sut gim, bc l nhng tớnh trng xu, xut hin quỏi thai - Vỡ: cỏc cp gen d hp i vo trng thỏi ng hp, ú cú gen ln ( thng cú hi ) c biu hin Qua cỏc th h, t l ng hp tng dn, t l d hp gim dn - Vớ d: b Nu kiu gen ban u l ng hp v cỏc gen tri cú li thỡ t th phn hoc giao phi cõn huyt qua nhiu th h s khụng dn ti thoỏi húa ging a Xỏc nh qui lut di truyn ca phộp lai + Xỏc nh tri ln: Lai hai rui gim thun chng thõn xỏm, cỏnh ngn v thõn en, cỏnh di, F1 thu c ton rui thõn xỏm, cỏnh di Vy tớnh trng thõn xỏm l tớnh trng tri, thõn en l tớnh trng ln, tớnh trng cỏnh di l tớnh trng tri, cỏnh ngn l tớnh trng ln.(theo quy lut phõn li ca Menen) + Quy c gen: B: thõn xỏm b: thõn en V: cỏnh di v: cỏnh ngn + Xột t l kiu hỡnh v tớnh trng mu sc thõn F2: thõn xỏm : thõn en = 3:1 Suy c b v m u cú kiu gen Bb SL: P: Thõn xỏm x Thõn xỏm Bb x Bb GP: B;b B;b F1 T l kiu gen: 1BB : 2Bb : 1bb T l kiu hỡnh: thõn xỏm: thõn en + Xột t l kiu hỡnh v tớnh trng kớch thc cỏnh F2 cỏnh di : cỏnh ngn = 3:1 Suy c b v m u cú kiu gen Vv SL: P: Cỏnh di x Cỏnh ngn Vv x Vv GP: V ; v V;v F1 T l kiu gen: 1VV : 2Vv : 1vv T l kiu hỡnh: cỏnh di: cỏnh ngn + Xột s di truyn ng thi c hai tớnh trng: t l KH F2 + Nu cỏc gen quy nh tớnh trng phõn li c lp thỡ: (3 thõn xỏm: thõn en) (3 cỏnh di: cỏnh ngn) = thõn xỏm, cỏnh di: thõn xỏm,cỏnh ngn: 3thõn en, cỏnh di: thõn en, cỏnh ngn + Nhng t l bi l 1thõn xỏm, cỏnh ngn:2 thõn xỏm, cỏnh di:1 thõn en, cỏnh di Vy cỏc gen khụng phõn li c lp m di truyn liờn kt +F1 d hp hai cp gen, F2 cú t l phõn li kiu hỡnh l 1:2:1, suy F1 cú kiu gen d hp t chộo Bv 0,5 0,5 0,25 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 bV -> Vy phộp lai tuõn theo qui lut di truyn liờn kt 0,25 b Vit s lai t P n F2 B m thun chng : thõn xỏm, cỏnh ngn kiu gen Bv/ Bv ; thõn en, cỏnh di cú kiu gen bV/bV S - P: thõn xỏm, cỏnh ngn x thõn en, cỏnh di Bv bV Bv x bV GP: Bv bV F1: -F1 x F1: Bv/ Bv( 100% thõn xỏm, cỏnh di) thõn xỏm, cỏnh di x thõn xỏm, cỏnh di Bv x Bv bV bV GF1: Bv ; bV Bv ; bV F 2: T LKG: Bv Bv 0,5 bV : : Bv bV bV 0,5 TLKH: 1thõn xỏm,cỏnh ngn: 2thõn xỏm, cỏnh di:1thõn en, cỏnh di Ht [...]... giáo dục và đào tạo Hải dương Kỳ Thi chọn học sinh giỏi tỉnh Lớp 9 - THCS năm học 20 09 - 2010 Đề chính thức Môn thi: Sinh học Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 28/3/2010 Đề thi gồm: 01 trang Câu 1 (1.5 điểm) : Cho 2 loài sinh vật, loài thứ nhất có kiểu gen AaBb, loài thứ hai có kiểu gen AB (chỉ xét ab trong trường hợp không có đột biến và hoán vị gen) a Nêu đặc điểm chung và riêng... kiểu hình ở F2 Hết Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: Sở giáo dục và đào tạo hải dương Kỳ THI CHọN HọC SINH GIỏI TỉNH LớP 9 THCS NĂM HọC 2010 2011 đáp án và hướng dẫn chấm MÔN THI: SINH HọC Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 27 tháng 3 năm 2011 Câu 1( 1điểm) : Nội dung Điểm - Biến dị tổ hợp: Là loại... micrụmet? - HT - 2 Sở giáo dục & đào tạo Hưng yên Đề chính thức đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Lớp 9 - Năm học 20 09- 2010 MÔN: Sinh học Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi có 01 trang) Câu 1: (2,0 điểm) 1 So sánh cấu trúc của ADN và ARN? 2 Chứng minh rằng cơ chế tự nhân đôi của ADN là cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền? Câu 2: ( 2,0 điểm) 1 Lai phân tích là gì? Nêu ý nghĩa của phép lai phân... ribonucleotit cn cung cp tng hp nờn 96 mARN l: 600 ( Rib) x 96 = 57600 ribonucleotit TNG CNG 0,5 0,5 20 Sở Giáo dục - Đào tạo hà nam Đề Chính thức Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Năm học 20 09- 2010 Môn thi: Sinh học (Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề) Câu I (5,25 im) ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn và gen b quy định quả bầu dục Hai... mối quan hệ sinh thái: +) Quan hệ cùng loài: - Hỗ trợ - Cạnh tranh +) Quan hệ khác loài: - Cạnh tranh - Sinh vật này ăn sinh vật khác +) Quan hệ cơ bản nhất: Sinh vật này ăn sinh vật khác(quan hệ dinh dưỡng) Chú ý: Điểm toàn bài không làm tròn 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 Sở GIáO DụC Và ĐàO TạO HảI DƯƠNG -Đề THI CHíNH THứC Kỳ THI CHọN HọC SINH GIỏI TỉNH LớP 9 THCS NĂM HọC 2010 2011... giám thị 1: Số báo danh: Chữ ký giám thị 2: Hướng dẫn chấm thi HSG tỉnh - môn sinh lớp 9 Năm học 20 09 Câu 2010 Nội dung Điểm a Đặc điểm chung - Đều là 2 cặp gen dị hợp, đều là cơ thể lưỡng bội, có ưu thế lai cao, tính di truyền không ổn định, 0.25 - Có tính phổ biến trong tự nhiên, có khả năng tạo nhiều loại biến dị qua con đường sinh sản * Đặc điểm riêng AB Kiểu gen AaBb Kiểu gen ab Câu1 1.5 đ - 2 cặp... nào là cơ bản nhất? -Hết -Họ và tên thí sinh Số báo danh Chữ ký của giám thị 1 Chữ ký của giám thị 2 sở giáo dục - đào tạo hà nam hướng dẫn chấm bài thi hsg môn sinh học kỳ thi chọn HSG lớp 9 - THCS Năm học 20 09 - 2010 Câu Nội dung Điểm 1.KG cây thân cao quả tròn: AABB; AaBB; AABb; AaBb 0,50 ( Viết đúng 2 KG cho 0,25 điểm, viết đúng 3 KG cho điểm tối đa) 0,25 KG cây thân thấp quả... THCS NĂM HọC 2010 2011 -MÔN THI: SINH HọC Thời gian 150 phút Ngày thi: 27 tháng 3 năm 2011 Đề thi gồm 01 trang Câu 1( 1điểm) : Thế nào là biến dị tổ hợp? Tại sao các loài giao phối (Sinh sản hữu tính) lại tạo ra nhiều biến dị tổ hợp hơn so với các loài sinh sản vô tính? Câu 2( 2điểm) : 1 Dựa vào những hiểu biết của em về quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh Em hãy giải thích bản chất... cho sinh vật 2- Tỷ lệ cây dị hợp 1 cặp gen ở đời F5 = (1/2)5 = 1/32 - Tỷ lệ cây dị hợp về 2 cặp gen ở đời F5 = 1/32.1/32 = 1/1024 0.25 0.25 Câu 6 (1,5 điểm ): Nội dung Điểm 1 - Quần xã sinh vật là một tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác 0.25 nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và có mối quan hệ mật thi t, gắn bó với nhau ( HS trình bày như SGK sinh học 9 vẫn được điểm. .. thể: SGK sinh 9/ Tr1 39 +) VD: +) Các đặc trưng cơ bản: - Tỉ lệ số lượng cáthể đực/ cá thể cái - Thay đổi theo lứa tuổi, phụ thuộc vào sự tử vong không Tỉ lệ giới đồng đều giữa cá thể đực và cái tính - Cho thấy tiểm năng sinh sản của QT ( Mỗi ý cho 0,25 điểm) Thành - Mỗi nhóm tuổi có ý nghĩa sinh thái khác nhau phần - Dùng tháp tuổi để biểu diễn TP nhóm tuổi của quần thể nhóm ( Mỗi ý cho 0,25 điểm) tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 có đáp án và thang điểm, tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 có đáp án và thang điểm,

Từ khóa liên quan