0

Dạy học phần cơ sở lí thuyết tập hợp và Loogic toán theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học

111 619 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2016, 10:38

B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NG XUN QUNH DY HC PHN C S L THUYT TP HP V LễGIC TON THEO HNG PHT TRIN NNG LC DY HC CHO SINH VIấN CAO NG S PHM NGNH GIO DC TIU HC Chuyờn ngnh: Lý lun v Phng phỏp dy hc b mụn Toỏn Mó s: 60.14.01.11 LUN VN THC S KHOA HC GIO DC NGH AN, 2015 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NG XUN QUNH DY HC PHN C S L THUYT TP HP V LễGIC TON THEO HNG PHT TRIN NNG LC DY HC CHO SINH VIấN CAO NG S PHM NGNH GIO DC TIU HC Chuyờn ngnh: Lý lun v Phng phỏp dy hc b mụn Toỏn Mó s: 60.14.01.11 LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trn Trung NGH AN, 2015 LI CM N Tụi xin chõn thnh cm n PGS.TS Trn Trung ó tn tỡnh giỳp , hng dn tụi hon thnh tt lun Tụi xin chõn thnh bit n cỏc quý thy cụ thuc chuyờn ngnh Lý lun v Phng phỏp dy hc b mụn Toỏn,Trng i hc Vinh ó nhit tỡnh ging dy v giỳp tụi quỏ trỡnh thc hin lun Tụi xin chõn thnh cm n Ban giỏm hiu cựng ng nghip Trng CSP Bỡnh Phc, TX ng Xoi, tnh Bỡnh Phc ó giỳp v to iu kin thun li cho tụi quỏ trỡnh thc nghim ti Dự ó c gng ht sc, nhiờn lun ny khụng trỏnh nhng s thiu sút, tụi rt mong nhn c s úng gúp ý kin ca quý thy cụ cỏc c gi v cỏc bn c Tỏc gi ng Xuõn Qunh MC LC M U 1 Lý chn ti Mc ớch nghiờn cu 3 i tng v phm vi nghiờn cu Gi thuyt khoa hc .3 Nhim v nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu .4 úng gúp ca lun Cu trỳc ca lun Chng 1: C S Lí LUN V THC TIN CA VIC PHT TRIN NNG LC DY HC CHO SINH VIấN CAO NG S PHM NGNH GIO DC TIU HC 1.1 Tng quan v nghiờn cu .6 1.1.1.Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi 1.1.2.Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 1.1.3.Mụ hỡnh v chng trỡnh o to GV Tiu hc 11 1.2 Chun ngh nghip GV Tiu hc 15 1.2.1 Ngh dy hc 15 1.2.2 Chun ca ngh nghip giỏo viờn Tiu hc . 18 1.3 Nng lc dy hc mụn Toỏn 19 1.3.1 Quan nim v nng lc .19 1.3.2 Nng lc dy hc 22 1.3.3 Phỏt trin NL dy hc cho sinh viờn ngnh Giỏo dc tiu hc 25 1.3.4 K nng dy hc mụn toỏn ca SV Tiu hc 26 1.4 Thc trng v vic dy hc theo hng phỏp trin nng lc dy hc Toỏn cho sinh viờn Giỏo dc tiu hc cỏc trng Cao ng S phm hin 30 1.4.1 Mc ớch kho sỏt .31 1.4.2 i tng v thi gian kho sỏt .31 1.4.3 Cỏc cụng c kho sỏt 32 1.4.4 Kt qu kho sỏt 32 1.4.5 Nguyờn nhõn v nhng tn ti vic phỏt trin NL dy hc ca sinh viờn ngnh Giỏo dc tiu hc sau quỏ trỡnh iu tra kho sỏt 34 1.5 Tiu kt chng 36 Chng 2: DY HC PHN C S L THUYT TP HP V LễGIC TON THEO HNG PHT TRIN NNG LC DY HC CHO SINH VIấN CAO NG S PHM NGNH GIO DC TIU HC 37 2.1 Nhng cn c xõy dng cỏc bin phỏp phỏt trin nng lc dy hc cho sinh viờn Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc 37 2.2 Nguyờn tc v phng phỏp xõy dng cỏc bin phỏp phỏt trin nng lc dy hc cho sinh viờn Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc 37 2.2.1 Nguyờn tc xõy dng cỏc biờn phỏp 37 2.2.2 Cỏc yờu cu ca vic xõy dng cỏc bin phỏp 38 2.3 Nhng bin phỏp phỏt trin nng lc dy hc cho sinh viờn Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc dy hc phn C s lý thuyt hp v Lụgic Toỏn 39 2.3.1 Bin phỏp 1: Rốn luyn k nng gii toỏn, cỏc phng phỏp gii tng dng toỏn, sỏng to cỏc bi Toỏn Tiu hc cho sinh viờn thụng qua dy hc hc phn C s lý thuyt hp v Lụgic Toỏn . 39 2.3.2 Bin phỏp 2: Bi dng nng lc cho sinh viờn nõng cao c s kin thc Toỏn Tiu hc thụng qua nghiờn cu mi liờn h gia ni dung toỏn cao cp v toỏn tiu hc dy hc phn C s lớ thuyt hp v Lụgic Toỏn 43 2.3.3 Bin phỏp 3: Bi dng cho sinh viờn la chn cỏc phng phỏp dy hc Tiu hc thụng qua dy hc mt s ni dung ca hc phn C s lý thuyt hp v Lụgic Toỏn ...47 2.3.4 Bin phỏp 4: Phỏt trin nng lc ng dng cụng ngh thụng tin dy hc thụng qua cỏc gi thc hnh hc phn C s lý thuyt hp v Lụgic Toỏn .58 2.3.5 Bin phỏp 5: Phỏt trin nng lc xõy dng cõu hi trc nghim khỏch quan ỏnh giỏ cui gi hc ca mi bi hc thụng qua hc phn C s lý thuyt hp v Lụgic Toỏn .60 2.4 Tiu kờt chng 66 Chng 3: THC NGHIM S PHM . 67 3.1 Mc ớch thc nghim s phm 67 3.2 T chc thc nghim s phm 67 3.3 Phng phỏp thc nghim s phm .67 3.3.1 Phng phỏp iu tra 67 3.3.2 Phng phỏp quan sỏt 68 3.3.3 Phng phỏp thng kờ toỏn hc 68 3.3.4 Xõy dng phng thc v tiờu ỏnh giỏ 68 3.4 Ni dung thc nghim .69 3.4.1 Ni dung thc nghim .69 3.4.2.Chn mu thc nghim s phm 70 3.5 ỏnh giỏ kt qu thc nghim s phm 71 3.5.1 ỏnh giỏ nh tớnh 71 3.5.2 ỏnh giỏ nh lng 72 3.6 Tiukt chng 3. 75 KT LUN V KIN NGH 76 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI .78 TI LIU THAM KHO 79 PH LC 85 DANH MC CC Kí HIU Kớ hiu CSP DH C HSP GV KN KNDH KNSP NL NLSP NLDH NVSP PPDH SP SV TC TN TNSP TTSP Vit y Cao ng s phm Dy hc i chng i hc s phm Giỏo viờn K nng K nng dy hc K nng s phm Nng lc Nng lc s phm Nng lc dy hc Nghip v s phm Phng phỏp dy hc S phm Sinh viờn Tiờu Thc nghim Thc nghim s phm Thc s phm M U Lý chn ti Nhm o to mt ngi lao ng cú t sỏng to, cú nng lc thc hnh gii, cú kh nng ỏp ng s ũi hi ngy cng cao trc yờu cu y mnh cụng nghip húa, hin i húa gn lin vi vic phỏt trin nn kinh t tri thc v xu hng ton cu húa hin l nhim v hng u i vi ngnh giỏo dc nc ta hin Lut Giỏo dc nm 2005, iu 5.2 ó nờu rừ: Phng phỏp giỏo dc phi phỏt huy tớnh tớch cc, tớnh t giỏc, tớnh ch ng, tớnh t sỏng to ca ngi hc; bi dng cho ngi hc nng lc t hc, kh nng thc hnh, lũng say mờ hc v ý lờn Nghi quyờt Trung ng khoa XI khng inh: ụi mi phng phap giao duc, khc phuc lụi truyờn thu mụt chiờu, ren luyờn nờp t sang tao cua ngi hoc Tng bc ap dung cac phng phap tiờn tiờn va phng tiờn hiờn vao qua trinh day hoc, am bao iờu kiờn thi gian t hoc, t nghiờn cu cho hoc sinh, nhõt la sinh viờn cỏc trng Cao ng, hoc Chin lc phỏt trin giỏo dc giai on 2011 - 2020 ban hnh kốm theo Quyt nh 711/Q-TTg ngy 13/6/2012 ca Th tng chớnh ph ch rừ: "Tip tc i mi phng phỏp dy hc v ỏnh giỏ kt qu hc tp, rốn luyn theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, t lc, ch ng, sỏng to v nng lc t hc ca ngi hc" ỏp ng c yờu cu v i mi giỏo dc ngy cng cao, ũi hi cỏc trng i hc, Cao ng cú o to ngnh s phm phi cung cp cho xó hi nhu cu ngun nhõn lc giỏo viờn cú cht lng cao, cú y phm cht, nng lc dy hc, cú chuyờn mụn nghip v tt S chuyn i hỡnh thc o to t niờn ch sang tớn ch cỏc trng i hc, Cao ng núi chung v trng i hc, Cao ng s phm núi riờng, th hin quan im i mi ca giỏo dc i hc cn tip cn theo chun quc t Tuy nhiờn, hin cũn nhiu trng i hc, Cao ng s phm cha chuyn i hỡnh thc o to v gi thúi quen hỡnh thc dy hc cho sinh viờn ú l mt thúi quen c l thy lờn lp thuyt trỡnh, SV ghi chộp v tip thu cỏc kin thc, vic rốn luyn cỏc k nng thc hnh a phn cha c chỳ trng cỏc mụn hc ti trng i hc, Cao ng s phm Vỡ vy, hin tn ti mt b phn sinh viờn cú chuyờn mụn NLDH sau tt nghip trng cha ỏp ng c so vi nhu cu ca thc tin Mụn Toỏn l mụn hc yờu cu hỡnh thnh v phỏt trin nng lc t cho hc sinh t lờn hng u i vi bc tiu hc rt quan trng, vic hỡnh thnh cỏc nng lc t cho hc sinh l vic lm rt quan trng vic ngun cm hng, to cho hc sinh hc tt mụn Toỏn, cỏc mụn hc khỏc bc Tiu hc v i vi cỏc bc hc tip theo lm c iu ny, ngoi vic trau di chuyờn mụn nghip v, phỏt trin NLDH quỏ trỡnh ging dy, vi mi SV cn c bi dng phỏt trin NLDH t ang cũn hc cỏc trng i hc, Cao ng s phm Hc phn C s lớ thuyt hp v Lụgic Toỏn l mt hc phn quan trng chng trỡnh khung o to GV Tiu hc vi trỡnh Cao ng s phm SV phi nm vng hc phn ny vỡ nú s l tin giỳp cho cỏc em sinh viờn thun li cỏc mụn toỏn tip theo v cng nh vic phỏt trin NLDH mụn Toỏn Tiu hc Do vy, o to c mt sinh viờn cú NLDH mụn Toỏn gii cp Tiu hc thỡ chỳng ta cn phi phỏt trin NLDH hc hc phn C s lớ thuyt hp v Lụgic Toỏn cho SV quỏ trỡnh dy hc phn ny cỏc trng CSP Trong thi gian qua, cng ó cú mt s cỏc cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v phỏt trin NLDH cho SV cỏc trng s phm, nh lun ỏn tin s ca tỏc gi Nguyn Th Chõu Giang nghiờn cu v : Tng cng mi liờn h s phm gia ni dung dy hc Lý thuyt hp v Lụgic Toỏn, cu trỳc i s vi ni dung dy hc s hc mụn Toỏn Tiu hc cho sinh viờn khoa Giỏo dc tiu hc cỏc trng i hc s phm [16], Lun ỏn tin s giỏo dc hc ca tỏc gi Phm Vn Cng núi v : Rốn luyn k nng dy hc Toỏn cho sinh viờn ngnh Giỏo dc tiu hc cỏc trng Cao ng s phm [9] nhng cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu v DH cỏc hc phn trng CSP theo hng phỏt trin NLDH cho SV ngnh Giỏo dc tiu hc trng Cao ng s phm Xut phỏt t nhng lớ nờu trờn m chỳng tụi ó chn v nghiờn cu ti: Dy hc phn C s lớ thuyt hp v Lụgic Toỏn theo hng phỏt trin nng lc dy hc cho sinh viờn Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu v xut mt s bin phỏp dy hc phn C s lớ thuyt hp v Lụgic Toỏn theo hng phỏt trin NLDH cho SV Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc, nhm phỏt trin NLDH cho sinh viờn v phỏt huy tớnh tớch cc, tớnh ch ng cho SV Cao ng SP ngnh Giỏo dc tiu hc Nhim v nghiờn cu 3.1 Nghiờn cu c s lớ lun v thc tin v vic phỏt trin NLDH cho SV Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc 3.2 iu tra thc trng vic dy hc theo hng phỏt trin NLDH Toỏn cho sinh viờn ngnh Giỏo dc tiu hc cỏc trng CSP hin 3.3 xut cỏc bin phỏp dy hc theo hng phỏt trin NLDH cho SV Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc thụng qua dy hc phn C s lớ thuyt hp v Lụgic Toỏn 3.4 T chc thc nghim dy hc theo hng phỏt trin NLDH cho SV Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc kim nghim tớnh kh thi v tớnh hiu qu ca cỏc ni dung ti ó xut i tng v phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu: Cỏc hot ng DH cho sinh viờn Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc theo nh hng phỏt trin NLDH 4.2 Phm vi nghiờn cu: Quỏ trỡnh DH hc phn C s lớ thuyt hp v Lụgic Toỏn cho SV Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc Gi thuyt khoa hc PH LC S CCH NH MT CễNG THC TON HC *Vi cụng thc ny: f :Ă + đĂ x a + f(x)= x Mun lp c cụng thc nh vy ta phi ci sn phn mm Mathtype trờn Work Ta chn Mathtype trờn Work ta c nh sau: 91 Khi ú cụng thc toỏn hc hin nh trờn bng, ta ỏnh cỏc kớ hiu vo, ký hiu Ă + c ỏnh nh sau: Ta chn vo ụ ny s cú ký hiu trờn ri ta ch ký hiu ú: Ký hiu du + ta tim n bng du nh di chn ụ cú s m trờn u nh sau: Du mi tờn thi ta thy rừ trờn bng cụng c Tip theo chỳng ta tin hnh ỏnh dúng th nh sau: Chỳng ta Enter xung dũng: Tip theo chỳng ta chn Style xung ta chn Text nhm mc ớch s dng du Cỏch chỳng ta iu chnh phn nh xa ỏnh x cho cõn i vi cụng thc: Ta chnh du cho cõn i nh sau: 93 Phn cn ca x ta chn n ụ cú cụng thc cn phự hp: Ri ta ỏnh c cụng thc nh trờn, hi di dũng trỡnh by bng lớ thuyt, nhng thc hnh trờn phn mm thỡ vi nhng sinh viờn hiu bit thng xuyờn s dng thỡ rt d dng thc hin ỏnh cỏc loi cụng thc nh th ny, cũn nhng SV gi mi thc hnh lm thỡ rt l mi l, gp khú khn thc hin Luyn cỏc em hóy ỏnh cỏc cụng thc tng t nh sau: h:Ă Cõu 1: Cho ỏnh x: * đĂ x a h(x)= x x 1} ; f : Ă Cõu 2: Cho hp s thc: A = { x ẻ Ă : - ÊÊđ nh nh sau: ỡù x ẻ Ă \A f (x) = ùớ ùùợ x x ẻ A Cõu 3: ỏnh cụng thc sau: f - (A ẩ B) = f - (A) ẩ f - (B) Ă c xỏc PH LC S KIM TRA THC NGHIM S PHM (Thi gian: 60 phỳt) Cõu 1(2im): Cho cỏc hp: A ={ x Ơ , x 20 < x} { B = x | x Ơ , x < } a) Tỡm A B v A B ; A\B; B\A b) Tp hp A cú bao nhiờu con, hay lit kờ cỏc ca nú Cõu 2(2im): Cho R l quan h hai ngụi trờn  Xỏc nh bi: 95 " x,y ẻ  : xRy => x-y ẻ  (  l hp s nguyờn) CMR: R l mt quan h hai ngụi trờn  Cõu 3(2im): Cho ỏnh x: g: Ă Ă * x +1 a x a) g cú n ỏnh, ton ỏnh, song ỏnh hay khụng ? b) Tỡm nh ca x = qua ỏnh x g c) Tỡm to nh ca t = qua ỏnh x g Cõu 4(2im): Chng minh cỏc cụng thc sau ỳng hay sai: a ( p q ) ( q p ) ( p q ) b p ( q r ) ( p q ) ( p r ) Cõu 5(2im): Trong DH toỏn tiu hc chỳng ta thng hay s dng kiu suy lun nh th no? Ly mt vớ d minh ha? P N KIM TRA THC NGHIM Cõu hi í Ni dung A = { x Ơ , x 20 < x} = {4 < x < 5} = {0,1, 2, 3, 4} Thang im { } B = x | x Ơ , x < = {x 1; x < 10} = {1 x < 10} = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} a 0,25 A B = {1, 2,3, 4} ; A B = {0,1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9} 0,50 A\B = {0} ; B\A = {5,6,7,8,9} Tp A cú 25 = 32 0,50 0,25 P(A) = {{0}; {1}; {2}; {3}; {4}; {0,0}; {0,1}; {0,2}; {0,3}; b {0,4}; {1,1}; {1,2}; {1,3} ;{1,4}; {2,2}; {2,3}; {2,4}; {3,3} ; 0,50 {3,4}; {4,4}; {0,1,2}; {0,1,3}; {0,1,4}; {1,2,3}; {1,2,4}; {1,3,4}; {0,2,3}; {0,2,4}; {0,3,4}; {1,2,3,4}; {0,1,2,3,4}; { ặ}} + " x ẻ  : xRx : x - x = 0x = ẻ  => R cú tớnh cht phn x 0,50 + " x, y ẻ  : xRy : x - y = - y + x = - (y - x) ẻ  => R cú tớnh cht phn i xng 0,50 + " x, y, z ẻ  : xRy : x - y ẻ  ; yRz: y - z ẻ  (cng hai v) => (x - y) + (y - z) = x - z ẻ  => xRz => R cú tớnh cht bc cu 0,50 Vy R l mt quan h hai ngụi trờn  * 3 + " x, y ẻạ Ă : x y : g(x) = x + 1;g(y) = y + ịạ g(x) 0,50 g(y) 0,25 => g l n ỏnh (1) Ă * : f (x) = y = x + ị f - (y) = y - ạặ a + " y ẻ$ẻĂ : x => g l ton ỏnh (2) 0,50 => t (1) v (2) suy g l song ỏnh 0,25 0,50 0,50 b nh ca x = qua ỏnh x g l: f (1) = + = c Tỡm to nh ca t = qua ỏnh x g l: f - (3) = 3 - = ( p q ) ( q p ) ( p q ) Ta lp bng giỏ tr chõn lý nh sau: a p q 1 pđq qđp pô q (p đ q) (q đ p) ( p q) ( q p) ( p q) 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 => Cụng thc ny l cụng thc hng ỳng b 0,75 0.25 p ( q r) ( p q) ( p r ) p q r 1 qô r pđq pđr p đ (q ô r) (p đ q) ô (p đ r) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0,75 97 => Hai v bng hay l chỳng tng ng vi => Vy cụng thc l ỳng 0,25 TL: +Trong dy hc mch s hc tiu hc ta dng cỏc 0,25 phộp suy lun quy np (hon ton v khụng hon ton), suy din v phộp tng t +Suy lun quy np: c s dng thng xuyờn v rng rói 0,25 quỏ trỡnh dy hc hỡnh thnh cỏc tớnh cht, quy tc thc hnh bn phộp tớnh, cỏc du hiu chia ht v gii toỏn s hc Vớ d 1: Vit tip hai s hng ca dóy s sau: 1; 2; 3; 5; 8; Ta nhn xột: -S hng th ba l: + = -S hng th t l: + = -S hng th l: + = Vy quy lut ca dóy s ó cho l: k t s hng th ba mi s hng bng tng ca hai s hng ng lin k trc nú p dng quy lut ny ta cú: -S hng th sỏu l: + = 13 -S hng th by l: + 13 = 21 Vy dóy s cn tỡm l: 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21 Vi cỏch ny ta s dng phộp quy np khụng hon ton tỡm quy lut ca dóy s Vớ d 2: Thay a bi nhng ch s thớch hp nhn c s t nhiờn n = 27a chia ht cho Vỡ n chia ht cho nờn + + a = + a cng chia ht cho Bng phng phỏp th chn ta tỡm c a = 0; 3; 6; Vy s cn tỡm l: 270; 273; 276; 279 Vớ d ny ta dựng phộp quy np hon ton tỡm ch s thớch hp ca a 0,50 +Phộp suy din: c s dng cỏc tit luyn tp, 0,25 dng mt quy tc ó c thit lp gii bi Cu trỳc ca cỏc phộp suy lun õy thng l: Tin 1: L quy tc hoc tớnh cht, ó c thit lp Tin 2: Mt tỡnh c th phự hp vi tớnh cht trờn Kt lun: Vn dng quy tc trờn x lý tớnh ca bi toỏn ú Vớ d 3: Tỡm x: 0,25 x : 25 + 12 = 60 x : 25 = 60-12 x : 25 = 48 x = 48x25 x = 1200 õy ta ó hai ln ỏp dng phộp suy din: -Vn dng quy tc tỡm mt s hng phộp cng -Vn dung quy tt tỡm s b chia +Phộp tng t: c s dng thng xuyờn dy hc 0,25 mch s hc Vớ d 4: Tng t nh vớ d ta gii bi toỏn: Tỡm x: x:12 13 = 30 0,25 99 PH LC S GIO N DY THC NGHIM S PHM BI: SUY LUN V CHNG MINH TRONG DY HC TON TIU HC I.Mc tiờu: - Minh mt phn tit dy suy lun v chng minh dy hc toỏn tiu hc theo cỏc phng phỏp phỏt trin nng lc dy hc cho sinh viờn - SV nh hng nhng phng phỏp dy hc phự hp vi ni dung dy hc toỏn tiu hc II.Chun b: - Ging viờn: Thc, mỏy chiu, giỏo ỏn, phn - Sinh viờn: Thc, sỏch giỏo khoa tham kho, mỏy tớnh III.Tin trỡnh dy hc: Bi c: Cỏc em hóy nhc li cỏc phng phỏp chng minh toỏn hc thng gp? (Ch 2.6 tr184 [35]) D oỏn tr li: Phng phỏp chng minh trc tip, phng phỏp chng minh phn chng, phng phỏp chng minh quy np hon ton, phng phỏp chng minh quy np toỏn hc Hot ng ca ging viờn Hot ng ca sinh viờn 101 Suy lun v chng minh dy hc phn s hc Trong dy hc s hc Tiu hc ta dng cỏc phộp suy lun quy np, suy din v phộp tng t 1.1 Suy lun quy np: c s dng -SV chộp bi v nghe ging thng xuyờn v rng rói quỏ trỡnh dy hc hỡnh thnh cỏc tớnh cht, quy tc thc hnh bn phộp tớnh, cỏc du hiu chia ht v gii toỏn s hc Vớ d: Thay a bi nhng ch s thớch hp -SV gii bi toỏn: Vỡ n chia ht nhn c s t nhiờn n = 27a l s chia cho nờn + + a = + a cng ht cho chia ht cho -Bng phng phỏp th chn ta tỡm c a = 0; 3; 6; Vy s cn tỡm l: 270; 273; 276; 279 Vớ d ny ta dựng phộp quy np hon ton tỡm ch s thớch hp ca a -Cỏc em hóy ly vớ d tng t v phộp -SV ly vớ d cỏch ging gii, quy np, cỏch hng dn cho cỏc em hc trỡnh by bi lờn bng sinh cỏch lm bi ? 1.2 Phộp suy din: c s dng cỏc -SV chộp bi v nghe ging tit luyn tp, dng mt quy tc ó c thit lp gii bi Cu trỳc nh sau: Tin 1: L quy tc hoc tớnh cht, ó -SV hiu c tng tin ỏp c thit lp Tin 2: Mt tỡnh c th phự hp vi tớnh cht trờn dng lm cỏc bi Kt lun: Vn dng quy tc trờn x lý tớnh -SV chỳ ý nghe giỏo viờn ging ca bi toỏn ú Vớ d: Tỡm x: x : 25 + 12 = 60 bi -SV gii vớ d: D oỏn tr li: x : 25 + 12 = 60 x : 25 = 60-12 x : 25 = 48 x = 48x25 x = 1200 - õy ta ó s dng bao nhiờu ln ỏp dng SV tr li: Ta ỏp dng ln: phộp suy din ? -Vn dng quy tc tỡm mt s hng phộp cng -Vn dung quy tt tỡm s b chia -SV lm vớ d, trỡnh by bi lờn -Cỏc em hóy ly vớ d v dy hc toỏn tiu bng hc cú s dng phộp suy din ? -SV nghe ging bi 1.3 Phộp tng t: c s dng thng xuyờn dy hc mch s hc -SV gii bi toỏn vớ d v trỡnh Vớ d: Tng t nh vớ d trờn ta gii bi by lờn bng toỏn: Tỡm x: x : 12 13 = 30 -SV ly vớ d, cỏch trỡnh by bi -Cỏc em hóy ly vớ d v dy hc toỏn lờn bng tiu hc cú s dung phộp toỏn tng t ? Suy lun v chng minh dy hc mch yu t hỡnh hc 2.1 Suy lun quy np: c s dng rng -SV chỳ ý nghe ging bi rói quỏ trỡnh dy hc xõy dng cụng -SV phi hỡnh dung cụng thc thc tớnh chu vi, din tớch, th tớch cỏc hỡnh tớnh din tớch toỏn tiu hc, gii toỏn cú ni dung 103 hỡnh hc ụi ta cng s dng phộp quy np Vớ d: Khi xõy dng cụng thc tớnh chu -SV bit cỏch tớnh chu vi hỡnh vi hỡnh ch nht, thụng qua bi toỏn tớnh ch nht chu vi hỡnh ch nht ABCD cú chiu di (bng cỏch quan sỏt trờn hỡnh v 4dm v chiu rng 3dm v mt s phộp bin i, hc sinh tớnh c chu vi hỡnh ch nht l) -SV tr li: Chu vi hỡnh ch nht l: (Chiu di + chiu rng)x2: P = (4+3)x2= 14 (dm) -T õy ta cú quy tc: Mun tớnh chu vi hỡnh ch nht, ta ly chiu di cng vi chiu -SV hiu c õu l tin , kt rng ri nhõn vi lun P = (a + b) x - vớ d ny ta s dng phộp quy np khụng -SV tr li: hon ton Tin 1: Hỡnh ch nht cú chiu -Qua vớ d trờn chỳng ta ó s dng nhng di bng 4dm v chiu rng 3dm tin gỡ? Kt lun gỡ? thỡ cú chu vi bng: (4+3) x (=14dm) Kt lun: Hỡnh ch nht cú chiu di a v chiu rng b cú chu vi l: (a + b) x -SV ly vớ d v trỡnh by lờn bng -Cỏc em hóy ly vớ d v dy hc cú s dng phộp suy lun quy np dựng dy hc -SV nghe ging bi hỡnh hc? 2.2 Phộp suy din: S dng rng rói quỏ trỡnh gii cỏc bi hỡnh hc, gii v toỏn tớnh chu vi v din tớch, th tớch cỏc -SV gii vớ d: hỡnh Vớ d: Mt mnh t hỡnh ch nht cú chiu -Gii: Chu vi mnh t ú l: (35+20)x2=110m di 35m, chiu rng 20m Tớnh chu vi mnh t ú ? ỏp s: 110m -SV tr li: Tin 1: Hỡnh ch nht cú chiu - õy chỳng ta ó dựng phộp suy din nh di bng a, chiu rng b thỡ cú th no? chu vi bng (a+b)x2 Tin 2: Mnh t hỡnh ch nht cú chiu di bng 35m, chiu rng bng 20m Kt lun:Chu vi mnh t ú bng: (35+20)x2(m) -SV ly vớ d, trỡnh by vớ d lờn trờn bng -Cỏc em hóy ly vớ d v dy hc toỏn tiu hc cú dựng kiu phộp suy din? [...]... pháp DH phát triển NLDH cho SV Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học phần Cơ sở lí thuyết tập hợp và Lôgic toán Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu DH theo hướng phát triển NLDH cho SV là một trong những nhiệm vụ ưu tiên và rất... phần hệ thống hóa cơ sở lí luận về việc phát triển NLDH cho SV Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học bao gồm: Khái niệm DH, tính phát triển, NL, phát triển NL, phát triển NLDH 7.2 Xây dựng thang đánh giá mức độ phát triển NLDH của SV Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học 7.3 Phân tích được thực trạng việc dạy học theo hướng phát triển NLDH Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở các trường CĐSP... liệu, lí luận liên quan về việc phát triển NLDH cho sinh viên thông qua DH học phần Cơ sở lí thuyết tập hợp và Lôgic Toán 6.2 Phương pháp điều tra, quan sát: Tìm hiểu thực trạng dạy học theo hướng phát triển năng lục dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học hiện nay, dự giờ, trao đổi, tham khảo các ý kiến của một số giảng viên giảng dạy học phần này, tìm hiểu thực tiễn giảng dạy học. .. pháp nhằm DH theo hướng phát triển NLDH cho SV Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học trong quá trình dạy học phần Cơ sở lý thuyết tập hợp và Lôgic Toán 5 8 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển NLDH cho sinh viên Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học Chương 2:... học phần Cơ sở lý thuyết tập hợp và Lôgic Toán cho ngành Giáo dục tiểu học ở các trường Cao đẳng sư phạm 6.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tổ chức thực nghiệm sư phạm giảng dạy một số biện pháp theo hướng phát triển NLDH cho SV Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học nhằm mục đích đánh giá tính khả thi và tinh hiệu quả của đề tài đã đặt ra 7 Những đóng góp của luận văn 7.1 Góp phần hệ thống hóa cơ. .. năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Chúng tôi đề xuất một số năng lực cụ thể cần đạt đối với SV ngành Giáo dục Tiểu học như sau: Năng lực 1) Năng lực tìm mối liên hệ tri thức Toán học ở cấp Tiểu học với những tri thức Toán học hiện đại Năng lực 2) Năng lực khắc phục khó khăn, sai lầm của học sinh trong quá trình lĩnh hội những kiến thức, trong quá trình giải toán Năng lực 3) Năng lực. .. được các biện pháp DH học phần Cơ sở lí thuyết tập hợp và Lôgic Toán theo hướng phát triển NLDH cho SV ngành Giáo dục tiểu học một cách phù hợp thì sẽ góp phần tăng cường mối liên hệ Toán học cao cấp với thực tiễn DH, phát triển được NLDH của SV Cao đẳng SP ngành Giáo dục tiểu học và phát huy được tính tích cực, tính chủ động của SV 6 Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận: Tìm hiểu,... kết quả học tập của học sinh Năng lực 4) Năng lực giải toán Tiểu học, hệ thống hóa các dạng, các cách giải cho từng dạng bài toán, đúc kết và biết cách trang bị những tri thức phương pháp tương ứng với mỗi nội dung DH Năng lực 5) Năng lực phát triển trí tuệ cho học sinh trong DH môn Toán ở trường Tiểu học Tổ chức các hoạt động nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường Tiểu học Năng lực 6) Năng lực vận... dung mang tính giáo dục và tác động trực tiếp đến việc tìm hiểu về toán học, sau đó mới nghĩ tới năng lực giải quyết các tình huống SP khi giảng dạy Theo [3], [11], [43], [58], [66] các năng lực sư phạm bao gồm: (1) Năng lực giao tiếp với học sinh và phụ huynh học sinh (2) Năng lực phối hợp giáo dục trong và ngoài nhà trường (3) Năng lực tổ chức các dạng hoạt động của học sinh (4) Năng lực nắm vững kiến... những NL cần thiết cho người GV khi thực hiện giờ dạy trên lớp cho SV ngành Giáo dục tiểu học ở các trường Đại học, Cao đẳng SP Đề tài: Dạy học phát triển năng lực dạy học Toán cho sinh viên các trường Sư phạm [58] của tác giả Đỗ Thị Trinh 2013 có thể xem là công trình đầu tiên nghiên cứu về hệ thống đào tạo ngành nghề theo hướng NLDH ở nước ta Đề tài đã góp phần làm sáng tỏ một phần nội dung lý luận ... THEO HNG PHT TRIN NNG LC DY HC CHO SINH VIấN CAO NG NGNH GIO DC TIU HC 2.1 Nhng cn c xõy dng cỏc bin phỏp phỏt trin nng lc dy hc cho sinh viờn cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc cú nhng cn c cho. .. trin k nng DH Toỏn cho sinh viờn cao ng ngnh Giỏo dc tiu hc ng thi, chng ó t chc iu tra thc trng dy hc theo hng phỏt trin nng lc DH cho sinh viờn Giỏo dc tiu hc cỏc trng Cao ng S phm hin 37... nng lc dy hc cho sinh viờn Cao ng s phm ngnh Giỏo dc tiu hc Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu v xut mt s bin phỏp dy hc phn C s lớ thuyt hp v Lụgic Toỏn theo hng phỏt trin NLDH cho SV Cao ng s phm
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học phần cơ sở lí thuyết tập hợp và Loogic toán theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học, Dạy học phần cơ sở lí thuyết tập hợp và Loogic toán theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục tiểu học, , - Lớp TN: Trong mỗi tiến trình DH có đưa ra mối liên hệ của nội dung học phần Cơ sở lí thuyết tập hợp và Lôgic Toán với Toán Tiểu học, yêu cầu SV thảo luận tìm ra PPDH Toán ở Tiểu học, ứng dụng Công nghệ thông tin vào giải Toán, xây dựng hệ thống câu hỏi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm