0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÝ

49 709 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2015, 22:33

CHỦ ĐỀ : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (8 tiết ) NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÝ Thời gian dạy học: 03tiết A. Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt: - Hoµn thiÖn kiÕn thøc về kiểu bài nghị luận về tư tưởng đạo lý và văn bản nghị luận về tư tưởng đạo lý. Rèn kÜ n¨ng t×m ý, lËp dµn ý, kĩ năng viết më bµi, th©n bµi, kÕt bµi, kĩ năng hµnh v¨n trong bài văn nghÞ luËn về một tư tưởng, đạo lý. - BiÕt vận dụng kÕt hîp c¸c thao t¸c lập luận (chøng minh, gi¶i thÝch, ph©n tÝch, so s¸nh, b¸c bá, b×nh luËn,...) mét c¸ch hîp lÝ để viết bµi v¨n nghÞ luËn về một tư tưởng, đạo lý. - Xác định được đặc trưng thể loại văn bản nghị luận, đặc biệt là văn bản nghị luận về một tư tưởng, đạo lý. Từ đó học sinh có thể hình thành các năng lực, phẩm chất sau: - Năng lực: + Năng lực viết văn bản nghị luận xã hội (nghị luận về một tư tưởng, đạo lý); + Năng lực đọc – hiểu một văn bản nghị luận về một tư tưởng, đạo lý; + Các năng lực chung như: thu thập kiến thức xã hội có liên quan; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo; năng lực sử dụng, giao tiếp bằng tiếng Việt; - Các phẩm chất: + Yêu gia đình, quê hương đất nước; + Lòng nhân ái, trung thực, tự trọng, chí công vô tư; + Tự lập, tự tin, có tinh thần vượt khó; + Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, môi trường tự nhiên,... + Có ý thức công dân, có lối sống lành mạnh; + Có tinh thần đấu tranh với những quan điểm sống thiếu lành mạnh, trái đạo lý. B. Kế hoạch thực hiện 1: Kế hoạch -Tiết 1 -Tiết 2 2,Bảng mô tả các mức độ đánh giá chủ đề Ngy son:18-9 CH : NGH LUN X HI (8 tit ) NGH LUN V MT T TNG, O Lí Thi gian dy hc: 03tit A Chun kin thc, k nng cn t: - Hoàn thiện kiến thức v kiu bi ngh lun v t tng o lý v bn ngh lun v t tng o lý Rốn kĩ tìm ý, lập dàn ý, k nng vit mở bài, thân bài, kết bài, k nng hành văn bi nghị luận v mt t tng, o lý - Biết dng kết hợp thao tác lp lun (chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận, ) cách hợp lí vit văn nghị luận v mt t tng, o lý - Xỏc nh c c trng th loi bn ngh lun, c bit l bn ngh lun v mt t tng, o lý T ú hc sinh cú th hỡnh thnh cỏc nng lc, phm cht sau: - Nng lc: + Nng lc vit bn ngh lun xó hi (ngh lun v mt t tng, o lý); + Nng lc c hiu mt bn ngh lun v mt t tng, o lý; + Cỏc nng lc chung nh: thu thp kin thc xó hi cú liờn quan; nng lc gii quyt ; nng lc sỏng to; nng lc s dng, giao tip bng ting Vit; - Cỏc phm cht: + Yờu gia ỡnh, quờ hng t nc; + Lũng nhõn ỏi, trung thc, t trng, cụng vụ t; + T lp, t tin, cú tinh thn vt khú; + Cú trỏch nhim vi bn thõn, gia ỡnh, cng ng, mụi trng t nhiờn, + Cú ý thc cụng dõn, cú li sng lnh mnh; + Cú tinh thn u tranh vi nhng quan im sng thiu lnh mnh, trỏi o lý B K hoch thc hin 1: K hoch -Tit -Tit 2,Bng mụ t cỏc mc ỏnh giỏ ch Vn dng Nhn bit Thụng hiu Thp Cao Nm c khỏi nim Xỏc nh ỳng Xõy dng c dn ý Vit c bi ngh kiu bi ngh lun t tng o lý cho bi ngh lun lun v mt t tng, v mt t tng, o bn ngh lun v v mt t tng, o o lý cú b cc mch lý mt t tng, o lý lý lc, logic (lun ) Nhn thc c nhng Gii thớch c cỏc Trỡnh by c dn ý Trỡnh by bi bng t tng o lý thut ng, khỏi nim, bi ngh lun v ming cn thit vi tui tr dựng din t t mt t tng, o lý S dng ỳng phong hin (nh t tng tng o lý, t ú bng bn núi hoc cỏch ngụn ng chớnh yờu nc, t tng hiu ỳng v t bn vit phự hp lun, din t trụi chy nhõn ngha ; o lý tng, o lý cn bn vi cỏc tỡnh to lp bn ung nc nh ngun, thc t thng ngi nh th ngh lun v t tng, o lý thng thõn v.v Bit c k nng lm Xõy dng, xỏc nh Vit cõu ch , cõu Bc l c quan bi c h thng lun chuyn on im, thỏi , nờu im, lun c lm c nhng nhn xột, sỏng t t tng, o ỏnh giỏ xỏc ỏng ca lý (lun ) bn thõn v t tng, o lý Xỏc nh c phm Bit cỏch s dng phi Vit c cỏc on a c nhng vi dn chng, i hp cỏc thao tỏc lp vn: m bi, kt bi v bn lun m rng, tng v ch th lun trỡnh by cỏc on trin nõng cao v t tng, khai tng lun im o lý phn thõn bi Chn c dn chng - Bit cỏch c- hiu phự hp nhng bn ngh lun cựng th loi C.Tin trỡnh dy hc Tit 10a HOT NG CA GV V HS NI DUNG KIN THC CN T GV cựng HS cho vớ d mt s thuc ti ngh lun v t tng, o lớ ? ti ngh lun v t tng, o lớ bao gm nhng no? I ti ngh lun v t tng, o lớ: vụ cựng phong phỳ, bao gm cỏc : - V nhn thc (lớ tng, mc ớch sng) - V tõm hn, tớnh cỏch (lũng yờu nc, lũng nhõn ỏi, v tha, bao dung, lng; tớnh trung thc, dng cm, chm ch, cn cự, thỏi ho nhó, khiờm tn; thúi ớch k, ba hoa, v li,) - V cỏc quan h gia ỡnh (tỡnh mu t, tỡnh anh em, ); v quan h xó hi (tỡnh ng bo, tỡnh thõy trũ, tỡnh bn,) - V cỏch ng x, nhng hnh ng ca mi ngi cuc sng, II Tỡm hiu v lp dn ý: GV chia HS thnh nhúm bi: Em hóy tr li cõu hi sau ca nh th T tho lun cỏc cõu hi nờu Hu: ễi, Sng p l th no, hi bn ? phn gi ý tho lun Sau ú, nhúm c i din trỡnh by trc lp, GV nhn a Tỡm hiu : xột, HS theo dừi ghi b vo - Cõu th vit di dng cõu hi, nờu lờn v sng p i sng ca mi ngi mun ?Cõu th trờn T Hu nờu xng ỏng l ngi cn nhn thc ỳng v rốn lờn gỡ? luyn tớch cc ?Vi niờn, HS ngy - sng p, mi ngi cn xỏc nh: lớ tng nay, sng th no c coi l (mc ớch sng) ỳng n, cao p; tõm hn, tỡnh sng p sng p, cm lnh mnh, nhõn hu; trớ tu (kin thc) mi ngi cn rốn luyn nhng ngy thờm m rng, sỏng sut; hnh ng tớch cc, phm cht no? lng thinVi niờn, HS, mun tr thnh ngi sng p, cn thng xuyờn hc v rốn luyn tng bc hon thin nhõn cỏch - Nh vy, bi lm cú th hỡnh thnh ni dung tr li cõu hi c T Hu: lớ tng ỳng n; tõm hn lnh mnh; trớ tu sỏng sut; hnh ng tớch cc - Vi ny, cú th s dng cỏc thao tỏc lp lun nh: gii thớch (sng p); phõn tớch (cỏc khớa cnh biu hin ca sng p); chng minh, bỡnh lun (nờu nhng tm gng ngi tt, bn cỏch thc rốn ? Vi bi trờn cú th s luyn sng p,; phờ phỏn li sng ớch k, vụ trỏch dng nhng thao tỏc lp lun nhim, thiu ý chớ, ngh lc,) no? - Dn chng ch yu dựng t liu thc t, cú th ly dn chng th nhng khụng cn nhiu ? Bi vit ny cn s dng cỏc t liu thuc lnh vc no cuc sng lm dn chng? Cú th nờu cỏc dn chng hc c khụng? Vỡ sao? b Lp dn ý: (da vo phn tỡm hiu ) A M bi: - Gii thiu v cỏch sng ca niờn hin - Dn cõu th ca T Hu B Thõn bi: GV hng dn HS lp dn ý - Gii thớch th no l sng p? theo gi ý SGK - Cỏc biu hin ca sng p: ?T kt qu tho lun trờn, em hóy phỏt biu nhn thc ca mỡnh v cỏch lm bi ngh lun v mt t tng, o lớ? GV hng dn HS cng c kin thc qua phn ghi nh v gii cỏc bi Chia HS thnh nhúm gii bi + lớ tng (mc ớch sng) ỳng n, cao p + tõm hn, tỡnh cm lnh mnh, nhõn hu + trớ tu (kin thc) mi ngy thờm m rng, sỏng sut + hnh ng tớch cc, lng thin Vi niờn, HS, mun tr thnh ngi sng p, cn thng xuyờn hc v rốn luyn tng bc hon thin nhõn cỏch C Kt bi: Khng nh ý ngha ca sng p II Cỏch lm bi ngh lun v mt t tng, o lớ: Ghi nh: (SGK) M bi: Gii thiu t tng, o lớ cn bn lun, trớch dn (nu a ý kin, nhn nh) Thõn bi: a Gii thớch, nờu ni dung cn bn lun Trong trng hp cn thit, ngi vit chỳ ý gii thớch cỏc khỏi nim, cỏc v v rỳt ý khỏi quỏt ca * Lu ý: Cn gii thiu mt cỏch ngn gn, rừ rng, trỏnh trỡnh by chung chung Khõu ny rt quan trng, cú ý ngha nh hng cho ton bi b Phõn tớch trờn nhiu khớa cnh, ch biu hin c th c Chng minh: Dựng dn chng lm sỏng t d Bn bc trờn cỏc phng din, khớa cnh: ỳng- sai, tt- xu, tớch cc- tiờu cc, úng gúp- hn ch, * Lu ý: S bn bc cn khỏch quan, ton din, khoa hc, c th, chõn thc, sỏng to ca ngi vit e Khng nh ý ngha ca lớ lun v thc tin i sng Kt bi: Liờn h, rỳt bi hc nhn thc v hot ng v t tng o lớ (trong gia ỡnh, nh trng, ngoi xó hi) Tit 10b IV Luyn tp: I,MC TIấU CN T * Kin thc: - Nm c cỏch vit mt bi ngh lun v mt t tng o lớ, - Vn dng kin thc lm bi ngh lun xó hi v mt t tng, o lớ * K nng, thỏi : - Bit dng cỏc kin thc trờn c - hiu cỏc bn t s c gii thiu phn Vn hc v cỏc bn t s khỏc ngoi sỏch giỏo khoa - Thc hnh: Vn dng kin thc lm bi ngh lun xó hi v mt t tng, o lớ B Chun b : +GV : Son +HS Giy bỳt C.Phng tin: SGK, SGV, Thit k bi hc D Phng phỏp: Phỏt ,ti hin ,thc hnh E.Bi luyn Bi 1: a Vn m Gi Nờ-ru bn lun l phm cht hoỏ nhõn cỏch ca mi ngi Cn c vo ni dung c bn v mt s t ng then cht, ta cú th t tờn cho bn y l: Th no l ngi cú hoỏ?, Mt trớ tu cú hoỏ, b ngh lun, tỏc gi s dng cỏc thao tỏc lp lun: gii thớch (on 1: Vn hoỏ- ú cú phi l s phỏt trin ni ti; Vn hoỏ ngha l); phõn tớch (on 2: Mt trớ tu cú hoỏ); bỡnh lun (on 3: n õy, tụi s cỏc bn) c Cỏch din t bn khỏ sinh ng Trong phn gii thớch, tỏc gi a nhiu cõu hi ri t tr li, cõu n ni cõu kia, nhm lụi cun ngi c suy ngh theo gi ý ca mỡnh Trong phn phõn tớch v bỡnh lun, tỏc gi trc tip i thoi vi ngi c (tụi s cỏc bn quyt nh lyChỳng ta tin b nhChỳng ta b trn ngp Trong tng lai sp ti, liu chỳng ta cú th), to quan h gn gi, thõn mt thng thn vi ngi vit (Th tng ca mt quc gia) vi ngi c (nht l niờn) on cui, tỏc gi vin dn on th cua mt nh th Hi Lp, va túm lc cỏc lun im núi trờn, va gõy n tng nh nhng, d nh v hp dn Bi 2: SGK ó nờu nhng gi ý c th GV nhc HS luyn nh (lp dn ý hoc vit bi) GV cú th him tra, chm im ng viờn, nht l i vi nhng HS chm ch, t giỏc hc Dn dũ: Hon thnh cỏc bi -Gi sau vit bi s Tit 11 BI VIT S ( Hng dn v nh ) I,MC TIấU CN T * Kin thc: - Nm c cỏch vit mt bi ngh lun v mt t tng o lớ, - Vn dng kin thc lm bi ngh lun xó hi v mt t tng, o lớ * K nng, thỏi : - Bit dng cỏc kin thc trờn c - hiu cỏc bn t s c gii thiu phn Vn hc v cỏc bn t s khỏc ngoi sỏch giỏo khoa - Thc hnh: Vn dng kin thc lm bi ngh lun xó hi v mt t tng, o lớ T ú, HS cú th hỡnh thnh cỏc nng lc sau: - Nng lc to lp bn ca HS thụng qua hỡnh thc kim tra t lun - Nng lc vit mt bi ngh lun v mt t tng o lớ - Nng lc Vn dng kin thc lm bi ngh lun xó hi v mt t tng, o lớ B Chun b : +GV : Son +HS Giy bỳt C.Phng tin: SGK, SGV, Thit k bi hc D Phng phỏp: Phỏt ,ti hin ,thc hnh E Tin trỡnh t chc: n nh t chc: Kim tra bi c:Khụng 3.Kim tra a, BNG MễT NH GI CH THEO NH HNG PHT TRIN NNG LC Nhn bit Thụng hiu - Nhn bit v th loi,tỏc phm th ó hc chng trỡnh lp 11 Hiu c c im ca th loi th v vai trũ ca nhng yu t cn kt hp th Hỡnh thnh, phỏt Bit sp xp mt hin chi tit liờn cỏch mch lc, cú quan n bi th h thng cỏc s vic, chi tit liờn quan n cõu Vn dng Vn dng thp Vn dng cao Hc sinh bit lm mt bi ngh lun v t tng o lớ - Vn dng vo lm vn: Bit lm mt bi ngh lun v t tng o lớ, ú cú dng kin thc xó hi v hc - Vn dng vo thc tin i sng: Bit yờu thng v quý trng nhng gỡ mỡnh ang cú Bit xõy dng mt - Bit bc l nhng cm bi ngh lun xỳc, suy ngh ca cỏ nhõn v t tng o lớ qua cõu chuyn c k bng mt h thng cỏc lun im, chuyn c k lun chng c,lun b, MA TRN Mc Vn dng thp Nhn bit Ch c - hiu - Cõu 1: on trớch bi th Tng T Nguyn Bớnh S cõu: T l: 30% Lm Bit nhn din v th loi qua mt trớch on c th nờu bi Thụng hiu Vn dng cao Cng Thy c vai trũ ca cỏc yu t ngụn t th - Nhn xột v a Tõm trng ca nhõn vt tr tỡnh b Biu hin ca mu sc dõn tc on th? - Phõn bit c trng th loi th vi cỏc th loi khỏc (10% x 10 (20% x 10 im = 1,0 im = im) 2,0 im) 30% x 10 = 3,0 im - Vn dng hiu bit v th loi ngh lun v t tng o lớ vit c mt bi - Bit th hin cm xỳc ca mỡnh v cõu chuyn S cõu: T l: 60% 50% x10 im = 5,0 im Tng cng 1,0 im 2,0 im 7,0 im 20% x10 im = 2,0 im 10,0 im 70% x10 = 7,0 im C, BI I PHN C - HIU (3,0 im): Giú ma l bnh ca gii, Tng t l bnh ca tụi yờu nng Hai thụn chung li mt lng C bờn y chng sang bờn ny? Tng T Nguyn Bớnh a Hai thụn m tỏc gi nhc n on th trờn l thụn no? Tõm trng ca nhõn vt tr tỡnh? b Biu hin ca mu sc dõn tc on th? Phn II: Vit (7,0 im) Trong giõy phỳt kinh hong tai nn p n, mt hc sinh nam trờn chuyn ph Sewol (Hn Quc) ó gi ti m mỡnh tin nhn: M, s rng s khụng kp núi vi m nờn gi tin nhn Con yờu m. c mu tin ú, Tun Jeon, biờn viờn chng trỡnh ting vit ca i KBS, gi m trờn Facebook ca mỡnh: Thụng qua s vic ny, mt ln na chỳng ta cm nhn c nhiu iu Nht l cú th cm nhn c gia ỡnh quý giỏ n dng no Nu nh ngy mai l ngy cui cựng cuc i mỡnh, bn s mun núi nhng gỡ, vi ai? Bn ngh bn mun lm nhng gỡ? Qua mu tin trờn cựng vi phn gi m, Anh/ch hóy vit mt bi ngn khong 300 t tr li cõu hi ú Tit 14a CH : NGH LUN V MT HIN TNG I SNG Thi gian : tit A Mc tiờu cn t +Kin thc : Giỳp HS:Nm c cỏch lm bi ngh lun v mt hin tng i sng + K nng : Xỏc nh c cỏc hin tng v tỡm cỏch tip cn, phõn tớch, by t chớnh kin ca cỏ nhõn mt cỏch ỳng n, phự hp + Thỏi : T nhn thc v hin tng i sng t nhng mt tt/xu, cú ý thc v thỏi ỳng tip thu nhng quan nim ỳng n v phờ phỏn nhng quan nim sai lm B Chun b : +GV : Son bi , chun b t liu ging dy SGK, SGV, Thit k bi hc +HS chun b: c k SGK v tr li cỏc cõu hi phn hng dn hc bi C Phng tin: SGK, SGV, Thit k bi hc D Phng phỏp: Phỏt vn, dn dt HS phỏt huy trớ tu; tho lun, rỳt bi hc v ni dung v k nng ngh lun E Tin trỡnh t chc: n nh t chc: Kim tra bi c: Bi mi: HOT NG THY V TRề NI DUNG CN T Bc 1: GV hng dn HS tho Tỡm hiu v lp dn ý: lun bit cỏch lm mt bi a Tỡm hiu : ngh lun v mt hin tng i - bi yờu cu by t ý kin i vi vic lm ca sng anh Nguyn Hu n- vỡ tỡnh thng dnh ht HS theo dừi, nm li kin thc chic bỏnh thi gian ca mỡnh chm súc hai ngi ó hc lp m b bnh him nghốo HS c vn, bc u hiu - Mt s ý chớnh: c: + Nguyn Hu n ó nờu mt tm gng v lũng + Tờn bn hiu tho, v tha, c hi sinh ca niờn + Ni dung + Th h tr ngy cú nhiu tm gng nh + í ngha khỏi quỏt.(HS c t Nguyn Hu n liu tham kho) + Nhng bờn cnh ú, cũn mt s ngi cú li - Trc ht GV cung cp t liu sng ớch k, vụ tõm ỏng phờ phỏn v hin tng i sng cho HS + Tui tr cn dnh thi gian tu dng, lp nghip, + Hng dn HS c vn, lu sng v tha cuc i ngy mt p hn ý tờn bn (Chia chic bỏnh - Dn chng minh ho cho lớ l: ca mỡnh cho ai?), ni dung cõu + Dn chng bn Chuyn c tớch mang chuyn v ý ngha khỏi quỏt ca tờn Nguyn Hu n ngi k chuyn: Mt cõu + Dn chng khỏc thc t i sng: chuyn l lựng nhng niờn lm vic tt xó hi biu + GV yờu cu HS c t liu dng tham kho: Chuyn c tớch mang nhng niờn lóng phớ thi gian vo nhng trũ tờn Nguyn Hu n hiu c chi vụ b m cỏc phng tin thụng tin i chỳng th cõu chuyn l lựng ó nờu phờ phỏn - Tip theo hng dn HS thc hin cỏc yờu cu SGK a Tỡm hiu : ? bi yờu cu bn v hin tng gỡ? - Cỏc thao tỏc lp lun ch yu: phõn tớch, chng minh, bỏc b, bỡnh lun b Lp dn ý: - M bi: + Gii thiu hin tng Nguyn Hu n + Dn vn, nờu ngh lun: Chia chic GV cho HS thc hin yờu cu bỏnh ca mỡnh cho ai? ca cõu hi v trỡnh by - Thõn bi: Ln lt trin khai ý chớnh nh phn tỡm hiu ? Nờn chn nhng dn chng - Kt bi: ỏnh giỏ chung v nờu cm ngh ca ngi no? vit Nhng im cn ghi nh: ?Cn dng nhng thao tỏc - Ngh lun v mt hin tng i sng khụng ch cú lp lun no? ý ngha xó hi m cũn cú tỏc dng giỏo dc t tng, o lớ, cỏch sng ỳng n, tớch cc i vi niờn, hc sinh - Cỏch lm bi ngh lun v mt hin tng i sng Cng c: HS cn nm li: Cỏch lm bi ngh lun v mt hin tng i sng Dn dũ: Chun b bi luyn tit sau Tit 14b I,MC TIấU CN T * Kin thc: - Nm c cỏch vit mt bi ngh lun v mt hin tng i sng - Vn dng kin thc lm bi ngh lun xó hi v mt hin tng i sng * K nng, thỏi : - Bit dng cỏc kin thc trờn c - hiu cỏc bn t s c gii thiu phn Vn hc v cỏc bn t s khỏc ngoi sỏch giỏo khoa - Thc hnh: Vn dng kin thc lm bi ngh lun xó hi v mt hin tng i sng lm bi B Chun b : +GV : Son +HS Giy bỳt C.Phng tin: SGK, SGV, Thit k bi hc D Phng phỏp: Phỏt ,ti hin ,thc hnh Chia lp nhúm tho lun ri trỡnh by dn ý theo ba phn b Lp dn ý: - SGK ó gi ý, dn dt c th S dng cỏc cõu hi ca SGK v LUYấN TP Bi 1: a Trong bn trờn, bn v hin tng nhiu niờn, sinh viờn Vit Nam du hc nc ngoi dnh quỏ nhiu thi gian cho vic chi bi, gii trớ 10 tớnh siờng nng cn cự, ý ngh lc sng hc nghiờm tỳc, cú kin thc phc v xó hi Túm li, gian ln thi c l mt hin tng xu cú nhiu tỏc hi nh hng ln n mụi trng giỏo dc Mi cỏ nhõn v th cn lờn ỏn, u tranh v loi b thúi xu y mụi trng hc ng Vỡ mt nn giỏo dc tiờn tin, m bn sc dõn tc tt c hóy núi KHễNG vi gian ln thi c Anh / ch ngh nh th no v cõu núi: "i phi tri qua giụng t nhng khụng c cỳi u trc giụng t" ( Trớch Nht ký ng Thu Trõm) BI LM Cuc sng y nhng chụng gai th thỏch, bn ng bao gi u hng trc s phn m hóy t lờn i u vi mi chụng gai Vi ý ngha ú, cõu núi "i phi tri qua giụng t nhng khụng c cỳi u trc giụng t " (ng Thu Trõm) thc s ó mang li cho chỳng ta nhiu ý ngha Giụng t õy dựng ch cnh gian nan y th thỏch hoc vic xy d di n vi chỳng ta cuc sng ú cú th l mt cn bnh him nghốo, mt v k hoch lm n, mt tht bi hc tp, mt phỏ sn kinh doanh Cõu núi khng nh: cuc i cú th tri qua nhiu gian nan nhng ch cỳi u trc khú khn, ch u hng th thỏch, gian nan Bn thy y, xung quanh chỳng ta, cuc sng nhiu gian nan, th thỏch nhng ngi khụng khut phc Khi gp khú khn tr ngi, bn hóy t lờn bng chớnh nim tin ca mỡnh Tht bi l m thnh cụng, tht bi l mụi trng tụi luyn ý ca ngi nh Bỏc H ó tng núi "Gian nan rốn luyn mi thnh cụng" hoc "khụng cú vic gỡ khú/ Ch s lũng khụng bn/ o nỳi v lp bin/ Quyt t lm nờn" Cuc i ca ngi thng cú nhiu khú khn, th thỏch, nhiu thng trm cuc sng, chỳng ta phi bit lờn, vt qua mi th thỏch ca cuc i, ng vỡ khú khn, trc tr trc mt m vi vng t b ng bao gi ngi nỳi, e sụng hoc i phi tri qua giụng t nhng khụng c cỳi u trc giụng t Giụng t, gian nan th thỏch i chớnh l mụi trng tụi luyn cho ý ta thờm vng bn 35 Cuc i nhiu th thỏch, chụng gai, chỳng ta phi luụn tỡm cỏch vt qua, ch ng thy cỏi khú khn trc mt thỡ b cuc Cõu rn u tiờn ca c Pht 14 iu rn: K thự ln nht ca i ngi l chớnh mỡnh, ngi cú th lm c tt c, ch cn lũng ngi cú ý quyt tõm, cú ngh lc kiờn cng thỡ khụng gỡ cú th ngn cn c h Nhng khú khn, gian kh m ngi cn vt qua cú thnh cụng hay khụng l chớnh bn thõn h, cho dự cú khú n õu nhng lũng ngi cú ý vng vng, nim tin vo bn thõn v c gng ht sc vt qua thỡ cng s thnh cụng, cũn ngc li, khụng cú lũng quyt tõm, ý tin vo chớnh mỡnh, khụng c gng ht sc thỡ cng s khụng lm c gỡ Xung quanh ta ó cú rt nhiu ngi vt qua c nhng khú khn cuc i tng chng nh l khụng th vt qua c nh thy Nguyn Ngc Ký, v cuc i t chớnh ụi chõn, cho dự ó b lit hai tay nhng thy ó dựng chõn ca mỡnh vit v gi thy ó l mt ngi thy giỏo c nhiu ngi bit n v khõm phc Bill Gates tng b d gic m i hc v thnh lp cụng ty, nhiu ln tht bi nhng khụng nn, cui cựng tr thnh ụng ch ca on Microsoft Chung Ju Yung, trc l ch tch on Huyn Hn Quc tng l mt nụng dõn, ri cụng nhõn ca mt kho go Seoul ú chớnh l nhng tm gng vt khú thnh ti ỏng khõm phc Ngc li, li cú nhng ngi ch vỡ cỏi nghốo khú m ó lm nhng vic trỏi vi phỏp lut o lý ngi, h i cp búc, trn lt kim cỏi n cho mỡnh m khụng ngh gỡ n s mt mỏt ca ngi khỏc Vỡ vy, t gh nh trng, chỳng ta cn phi rốn luyn ý bn b, phi noi theo nhng gng sỏng cuc sng, hc tp, cn hc tht tt vng vng cho mỡnh hnh trang vo i thờm vng bc Trong xó hi, chỳng ta nờn san s vi nhng ngi cũn khú khn, thiu thn giỳp h vt lờn chớnh mỡnh Cõu núi trờn l ting núi ca mt lp tr sinh v ln lờn thi i y bóo tỏp, sng tht p v ho hựng Cõu núi th hin mt quan nim nhõn sinh tớch cc : sng khụng s gian nan , th thỏch , phi cú ngh lc v bn lnh Cõu núi gi cho bn thõn nhiu suy ngh: hc tp, cuc sng bn thõn phi luụn cú ý thc phn u lờn Bi cuc i khụng phi ng bng phng m y chụng gai, mi ln vp ngó khụng c chỏn nn bi quan m phi bit ng dy lờn 7: Trong v kch Hn Trng Ba, da hng tht, nh Lu Quang V cú vit: Khụng th bờn mt ng, bờn ngoi mt no c Tụi mun c l tụi ton Hóy vit mt bi ngn núi lờn suy ngh ca anh (ch) v quan nim sng nờu trờn Bi lm Cuc sng luụn tn ti hai mt: tt v xu Con ngi cng cú mt hon thin v mt cha hon thin Vỡ th, cuc sng ngi khụng ngng u tranh lờn hon thin 36 nhõn cỏch ca mỡnh Cõu núi ca Trng Ba v kch ni ting Hn Trng Ba, da hng tht ó phn no núi lờn c ni dung y: Khụng th bờn mt ng, bờn ngoi mt no c Tụi mun c l tụi ton Bờn l tt c nhng gỡ khụng th nhỡn thy c, ú l suy ngh, t tng, khỏt vng, Bờn ngoi l tt c nhng gỡ cú th thy c, cm nhn c, ú l hnh ng, cỏch hnh x, ng x Ton - ngi l th thng nht cú s hũa hp gia th xỏc v tõm hn, gia ý v hnh ng Sng bờn mt ng, bờn ngoi mt no ngha l sng khụng thc vi ngi ca mỡnh Con ngi b chi phi bi nhng nhu cu bn nng ca thõn xỏc, chy theo nhng ham mun tm thng v vt cht, ch bit hng th, tho nhu cu ca bn thõn Con ngi l mt th thng nht gia tinh thn v th xỏc, v nu khụng sng tht vi chớnh mỡnh, ngi s gõy au kh, tai ho cho gia ỡnh, cho nhng ngi xung quanh, lm cho chớnh mỡnh b tn thng Nh vy thỡ lm cú th mang n hnh phỳc cho nhng ngi thng yờu xung quanh Vớ d nh Trng Ba, phi sng nh thõn xỏc k khỏc nờn tõm hn b tha húa, b vy bn phi chy theo nhng dc vng thp hốn Hay nhiu sinh viờn nghốo tnh l lờn hc i hc thnh ph, vỡ s din vi bn bố nờn b ngoi th hin s khỏ gi, n chi bng cỏch la di b m: xin tin hc phớ ly tin i chi Mt thy giỏo Qung Ngói, ban ngy i dy hc, ban ờm l i ca ca mt bng cpHiu trng Sm c Xng mua dõm n sinhl nhng hin tng xó hi gõy nhc nhi thi gian gn õy Ngi cú li sng nh vy l ngi khụng ỏng tin cy Bi vỡ bn thõn nhng ngi ú u l nhng k sng khụng thnh thc, nhng ngi gian di, cn cnh giỏc! Tụi mun c l tụi ton l mt ngi hon thin, mt ngi cú suy ngh v hnh ng ng nht Trong ng cnh ny, mt ngi ton l mt ngi sng tht vi bn thõn mỡnh, chp nhn s tht v bn thõn mỡnh Sng m khụng lm hi n ngi khỏc, sng khụng la lc, sng khụng di trỏ, gi to, hai mt Mi mt ngi c sinh i u c to húa ban cho th xỏc v linh hn riờng Th xỏc v linh hn l hai phn khỏc nhng hp nht vi v cựng tn ti hỡnh thnh nờn ngi Vỡ vy hóy sng l chớnh mỡnh, ng bao gi la di bn thõn hay ngi khỏc, cng ng sng chia ụi mỡnh ri li núi, hnh ng khụng khp vi Hóy l mt cỏi tụi ton Khụng nờn sng nh v vo ngi khỏc Bi to hoỏ sinh chỳng ta, cuc sng ny l ca chỳng ta, vỡ vy phi chớnh ta quyt nh Khụng cú th quyt nh nờn s phn cho ta, chớnh chỳng ta phi lm nờn s phn ca chớnh bn thõn mỡnh ỳng vy khụng bn ? Cn lm gỡ tht s l mt ngi ton vn, t cũn trờn gh nh trng, bn hóy luyn thúi quen sng cú cựng mt suy ngh v hnh ng, phi hi hũa gia suy 37 ngh v hnh ng Hóy sng thnh tht vi cng ng sng phi thnh tht vi chớnh bn thõn mỡnh! Khụng ch cú ý ngha trit lớ v nhõn sinh, v hnh phỳc ngi, cõu núi ca Lu Quang V cũn mun gúp phn phờ phỏn mt s biu hin tiờu cc li sng lỳc by gi: Th nht , ngi ang cú nguy c chy theo nhng ham mun tm thng v vt cht, ch thớch hng th n ni tr nờn phm phu, thụ thin Th hai , ly c tõm hn l quý, i sng tinh thn l ỏng trng m chng chm lo thớch ỏng n sinh hot vt cht, khụng phn u vỡ hnh phỳc ton Cỏch sng trờn l cc oan, ỏng phờ phỏn Ngoi , cõu núi cũn cp n mt cng khụng kộm phn bc xỳc, ú l tỡnh trng ngi phi sng gi, khụng dỏm v cng khụng c sng l bn thõn mỡnh y l nguy c y ngi n ch b tha húa danh v li :BN V LềNG DNG CM Lũng dng cm l mt nhng c tớnh vụ cựng cn thit v ỏng quý trng mi ngi Dự ni õu, lm bt c mt vic gỡ, ngi u cn lũng dng cm Trong nhng cuc chin tranh v quc ca dõn tc chỳng ta ó cú rt nhiu nhng tm gng dng cm, vỡ nc quờn thõn, luụn sn sng i mt vi k thự, vi khú khn gian kh, thm c hy sinh mt mỏt Nhng anh v quc quõn, gii phúng quõn ó tr thnh nhng biu tng p v lũng dng cm Lũng dng cm l mt nhng phm cht vụ cựng quan trng ca ngi Bi cuc i mỡnh, chỳng ta luụn phi i din vi khú khn, th thỏch Lũng dng cm l ngh lc, l sc mnh, l ý kiờn cng ngi cú th vt lờn mi gian nan th thỏch, cú c sc mnh ch ng thiờn nhiờn, chin thng k thự v nhiu l chin thng chớnh bn thõn mỡnh Ngi chin s ung dung, bỡnh thn, khụng h run s trc mi sỳng quõn thự, ú l dng cm Chỳ thon thoỏt bc i di ln n quõn thự a cho c bc th "thng khn" Ch Trn th Lớ khụng h run s v khụng chu khut phc trc nhng ũn tra tn dó man ca gic Trc nhng khú khn, him nguy, ngi quyt tõm lm vic, hon thnh nhim v, ú l dng cm Dng cm l sn sng i din vi gian khú thc hin cho c mc ớch Trong cuc sng ho bỡnh, chỳng ta hng ngy hng gi chng kin nhng hnh ng dng cm Dng cm vch trn nhng vic lm sai trỏi ca ngi khỏc dự ú l nhng k cú chc cú quyn, nhng chin s cụng an dng cm bt ti phm gi cho nhõn dõn cú cuc sng bỡnh, mt bn hc sinh sn sng lao xung dũng nc chy xit cu bn Nhng ngi dng cm y ó gúp phn lm cho cuc sng ngy cng tt p hn Chin thng c ngi khỏc ó rt khú khn, nhng chin thng c chớnh bn thõn mỡnh cũn khú khn hn nhiu Dng cm nhỡn v cụng nhn nhng sai lm khuyt im ca mỡnh Dng cm chin thng nhng ham mun cỏ nhõn, nhng tham vng v nhng nhu cu vụ tn ca mỡnh Khụng ngh lc vt qua khú khn ó bao ngi ri vo cm by ca nhng cỏm d, ri tr nờn nghin ngp, trm cp Khụng dng cm nhỡn thng vo s tht, sa cha sai lm m bao ngi ngy cng dn sõu vo ng ti li ri cú dng khớ 38 nhỡn li thỡ ó quỏ mun Chỳng ta ó nghe núi rt nhiu n lũng dng cm ú l mt phm cht ca nhng ngi anh hựng, lm nờn nhng tm gng anh dng, song ú cng l phm cht khụng th thiu mi ngi Cuc sng ngy cng khú khn, tn ti ngi phi i din vi bao nhiờu th thỏch, gian nan Nu khụng cú ngh lc v nu khụng cú lũng dng cm, chỳng ta s rt khú cú c s thnh cụng cuc sng Dng cm l mt phm cht m chỳng ta cú th bi dng thụng qua rốn luyn Cựng vi lũng trung thc, dng cm s l t cht mi ngi cú th l mt ngi tt 9: Suy ngh ca anh ch v s bin i khớ hu v nhng thiờn tai gn õy nh ng t, súng thn, nỳi la ang gõy nờn nhng him khụn lng cho nhõn loi BI LM Nhõn loi ang ng trc nguy c b dit vong tỏc ng ca nn ụ nhim mụi trng dn n s bin i khớ hu v nhng thiờn tai gn õy nh ng t, súng thn, nỳi la ang gõy nờn nhng him khụn lng cho nhõn loi T vi nm tr li õy nhõn loi phi ng trc nhng e da ca thiờn nhiờn, thiờn tai v dch bnh gõy nguy hi cho i sng ngi Cũn nh nm 2005, súng thn ó cun tri hng chc ngn ngi Thỏi Lan v Indonesia Nm 2008, ng t lm tan hoang T Xuyờn (Trung Quc) V mi õy nht, thỏng 3.2011, ng t v súng thn ó lm cho Nht Bn tr thnh vựng t cht Hn hai mi ngn ngi cht, c s vt cht, kinh t b tn phỏ nng n Ngoi nhng bin c v ng t, súng thn, ta cũn gp nhng hin tng thi tit l nh: El Nino ó gõy hn hỏn Australia v lt li Nam M (2006-2007) Hin tng bng tan Bc cc, lt li Thỏi Lan, Vit Nam (2010) Ngy cng nhiu lng Ung th xut hin Vit Nam v th gii õy l nhng s ỏng bỏo ng, cho thy s ni gin ca thiờn nhiờn trc nhng sai lm ca ngi Nguyờn nhõn dn n nhng hu qu trờn l do: S tỏc ng ca ngi ti thiờn nhiờn nh: cht phỏ rng mt cõn bng sinh thỏi, s dng húa cht nh thuc sõu, thuc c thiu khoa hc Ri khúi thi cụng nghip, khúi thi ụ th lm thng tng ễ Zụn gõy nờn hiu ng nh kớnh v tỡnh trng núng dn lờn ca trỏi t Con ngi khụng ngng xõy dng, c khoột trỏi t, xõy hm, khai thỏc m lm bin dng lp v trỏi t Con ngi vi nhng hn thự, tham vng bỏ ch th gii, khụng ngng chy ua v trang, sn xut v khớ húa hc, bom n, gõy chin tranh liờn miờn Tt c s dn n s gin d ca thiờn nhiờn v bỏo hiu s dit vong ca trỏi t Theo lch ca ngi Maya nm 2012 l nm tn th, nh tiờn tri Vanga d oỏn: sau nm 2010 s l ng t, nỳi la v súng thn ang tr thnh s tht Nhõn loi phi hnh ng nh th no ? Hóy chung tay bo v mụi trng bng nhng hnh ng thit thc: Khụng c: t phỏ rng, khai thỏc khoỏng sn mt cỏch ba bói, gõy hu hoi mụi trng, lm mt cõn 39 bng sinh thỏi Khụng thi du, m, hoỏ cht c hi, cht phúng x quỏ gii hn cho phộp, cỏc cht thi, xỏc ng vt, thc vt, vi khun, siờu vi khun c hi v gõy dch bnh vo ngun nc; khụng chụn vựi, thi vo t cỏc cht c hi quỏ gii hn cho phộp; cỏc quc gia cam kt khụng s dng v sn xut v khớ húa hc, khụng gõy chin tranh; nu dựng in ht nhõn phi cú quy trỡnh cht ch bo qun trỏnh s c khng khip nh v n lũ phn ng ht nhõn Nht (2011), v n lũ ht nhõn Checmobn Nga (1986) gõy bao au thng cho ngi Vỡ tng lai ca trỏi t, ca nhõn loi, bn v tụi hóy chung tay bo v mụi trng! 10 BN V TINH THN T HC I M BI: Nờu cn ngh lun Cuc sng luụn ng v phỏt trin khụng ngng Nú ũi hi ngi phi ng theo kp s phỏt trin ca xó hi Chớnh vỡ vy m tinh thn t hc cú vai trũ vụ cựng quan trng II THN BI: Gii thớch v nờu biu hin ca tinh thn t hc Trc ht ta phi hiu th no l "tinh thn t hc"? Tinh thn t hc l ý thc t rốn luyn tớch cc thu nhn kin thc v hỡnh thnh k nng cho bn thõn Quỏ trỡnh t hc cng cú phm vi khỏ rng: nghe ging, c sỏch hay lm bi tp, cn tớch cc suy ngh, ghi chộp, sỏng to nhm rỳt nhng iu cn thit, hu ớch cho bn thõn T hc cng cú nhiu hỡnh thc: cú l t my mũ tỡm hiu hoc cú s ch bo, hng dn ca thy cụ giỏo Dự hỡnh thc no thỡ s ch ng tip nhn tri thc ca ngi hc l quan trng nht Bn lun v tinh thn t hc a T cỏch gii thớch trờn ta thy tinh thn t hc cú ý ngha cao ep: - Phi t hc mi thy ht nhng ý ngha ln lao ca cụng vic ny T hc giỳp ta nh lõu v dng nhng kin thc ó hc mt cỏch hu ớch hn cuc sng 40 - Khụng nhng th t hc cũn giỳp ngi tr nờn nng ng, sỏng to, khụng li, khụng ph thuc vo ngi khỏc T ú bit t b sung nhng khim khuyt ca mỡnh t hon thin bn thõn - T hc l mt cụng vic gian kh, ũi hi lũng quyt tõm v s kiờn trỡ Cng c gng t hc ngi cng trau di c nhõn cỏch v tri thc ca mỡnh Chớnh vỡ vy t hc l mt vic lm c lp, gian kh m khụng cú th hc h, hc giỳp Bự li, phn thng ca t hc tht xng ỏng: ú l nim vui, nim hnh phỳc ta chim lnh c tri thc - Bit bao nhng ngi nh t hc m tờn tui ca h c tc vo lch s H Chớ Minh vi ụi bn tay trng i t bn cng nh Rng, nh t hc Ngi bit nhiu ngoi ng v ó tỡm c ng i cho c dõn tc Vit Nam n bn b hnh phỳc Macxim Gorki vi c mt thi th u gian kh, khụng c i hc, bng tinh thn t hc ụng ó tr thnh i ho Nga V cũn rt nhiu nhng tm gng khỏc na: Lờ Quớ ụn, Mc nh Chi, Nguyn Hin Nh t hc h ó tr thnh nhng bc hin ti, lm rng danh cho gia ỡnh, quờ hng, x s b Bờn cnh nhng tm gng tt v tinh thn t hc, chung ta cn phờ phỏn nhng t tng sai lch ú l nhng thnh phn khụng thy c tm quan trng ca vic hc dn n khụng cú tinh thn ch ng hc Luụn li, ự lỡ, li nhỏc, khụng cú ý chớ, ngh lc, hc ti õu hay ti ú Bi hc nhn thc v hnh ng: T hc cú ý ngha quan trng nờn bn thõn mi chỳng ta phi xõy dng cho mỡnh tinh thn t hc trờn nn tng ca s say mờ, ham hc, ham hiu bit, giu khỏt vng v kiờn trỡ trờn ng chinh phc tri thc T ú bn thõn mi ngi cn cú ý chớ, ngh lc, ch ng, tớch cc, sỏng to, c lp hc Cú nh vy mi chim lnh c tri thc ti nhng c m, hoi bóo ca mỡnh III KT BI: ỏnh giỏ chung v tinh thn t hc Cm ngh ca bn thõn Cng hiu vai trũ v ý ngha ca vic t hc, em cng c gng v quyt tõm hc hn Bi t hc l ng ngn nht v nht hon thin bn thõn v bin c m thnh hin thc Cú l bi vy m Lờ-nin ó tng t mt phng chõm: Hc , hc na , hc mói 11 Hc bit , hc lm , hc chung sng , hc khng nh mỡnh GI í : 1/M bi: 41 Trong thi i khoa hc tiờn tin nh hin nay, giỏo dc úng vai trũ vụ cựng quan trng Hc l c ton xó hi quan tõm Hc khụng bao gi l tha vỡ kin thc nh ng chõn tri, cng i cng thy rng UNESCO ó xng mc ớch hc tp:" Hc bit, hc lm, hc chung sng, hc t khng nh mỡnh " nh mt li khng nh v s bt dit ca vic hc 2/ Thõn bi: Mc ớch hc m UNESCO khụng ch phự hp vi thi i m cũn l mc ớch rt nhõn Mc ớch hc phi ỏp ng yờu cu: tip thu kiờn thc v yờu cu thc hnh, dng kin thc, tng bc hon thin nhõn cỏch Trc ht :" hc bit" Bi hc u tiờn ca mi hc sinh l hc ch cỏi, s ri cỏch vit, cỏch c Chớnh t nn tng c bn nht y ó dn hỡnh thnh nờn h thng kin thc ton din mc ph thụng Hc õy l quỏ trỡnh tip nhn kin thc ngi khỏc truyn li v t mỡnh lm giu kiờn thc cho mỡnh Qua vic hc, chỳng ta bit c nhng quy lut ng ca t nhiờn, nhng quy tc chun mc ca xó hi, cỏch sng v hiu hn v giỏ tr cuc sng Thu nhn kin thc cú th núi l mc ớch hc c bn nht Hc trau di trớ thc cho ngi v lm cho trớ tu ngi sỏng rng Tuy nhiờn, ụng cha ta quan nim: "Trm hay khụng bng tay quen" Nu nh ch chm hc lớ thuyt m khụng chu thc hnh thỡ lm vic khụng trỏnh nhng khú khn, thm l tht bi Mt vớ d d thy rng: cuc sụng ca chỳng ta, khụng ớt ngoi hiu rng bit nhiu nhng kh nng thc hnh li rt kộm Ngc li, ti nhng ngi nụng dõn "chõn lm tay bựn" sut ngy "bn mt cho t, bỏn lng cho tri" khụng c hc hnh, o to qua trng lp no m tay ngh li ti gii,xut sc nh vy? ú l kh nng quan sỏt, ỳc rỳt kinh nghim lao ng ca h Nhng ngi hay núi m khụng hay lm l nhng ngi vụ dng ú l nhng ngi ch bit trang trớ bn thõn ch ko bit rốn luyn bn thõn Nh vy "hc" thụi cha m cũn phi "i ụi vi hnh" na Tt nhiờn, chỳng ta ko nờn nghiờng phin din phớa: "hc" quan trng hn hay "hnh" quan trng hn m cõn bit iu hũa kt hp gia hai yu t trờn Trong xó hi ngy nay, tri thc l tin d quan trng hon thnh c cụng vic cú k thut cao cn phi nm vng lớ thuyt dng cho phự hp Cụng ngh hin i khỏc nhiu vi vic cy cy, luõn phiờn v ca nụng dõn trờn ng rung Lớ thuyt gn vi thc hnh s to nng sut cụng vic cao hn Qua õy, ta thy c tỏc ng hai chiu gia "hc" v "hnh", "bit" v "lm", chỳng b sung, tng tỏc vi nhau, l mt ca quỏ trỡnh Bờn cnh vic cao gia thu nhn kin thc v thc hnh, UNESCO ó ch ra:" hc chung sng, hc t khng nh mỡnh" õy chớnh l mc ớnh hc rt nhõn Hc giỳp ta hiu hn v th gii xung quanh, lm cho nhng trng thỏi tõm hn ta tr nờn linh hot hn, a dng phong phỳ hn Ta ó bit mm ci trc nim vui ca ngi khỏc, bit au trc nhng ni au ca ngi, bit giỳp , chia s, cm thụng v tỡm c chớnh mỡnh Tri thc t nú ó l sc mnh giỳp cho ngi rng lng hn, v tha hn v t tin hn cuc sng Ngy nay, cuc sng hin i ó tỏc ng n suy ngh ngi b phn hc sinh, sinh viờn thi ó khụng xỏc nh ỳng n mc ớch hc ca mỡnh H mit mi hc nh cỏi mỏy, coi vic hc nh ngha v, trỏch nhim khụng th chi b, i vi cha m, thy cụ H hc cho bng cp, cho s nghip cụng danh m h tr nờn thc dng 42 vic hc v quờn i li ớch ca vic hc, thit ngh: nu nh c xó hi ny coi hc ch l ngha v bt buc v ch dng li mc bit thỡ mi cỏ nhõn s khụng phỏt huy c ti nng, cỏ tớnh sỏng to ca bn thõn v vụ tỡnh kỡm hóm s phỏt trin xó hi Vỡ vy vic xỏc nh mc ớch hc l rt quan trng 3/Kt bi Mc ớch hc m UNESCO xng rt ỳng n, nhõn Qua ú ta nh hc d dng hn, vic hc tr nờn hiu qu v hu ớch hn Tri thc nh cỏi thang di vụ tn, bc qua bc thang ta cú thờm hnh trang t tin bc lờn bc k tip Hc lm p ngi! 12 "BO LC HC NG" HI CHUễNG CNH TNH MI NGI! Gi ý Trong nhng nm gn õy nn Bo lc hc ng l mt nn ln, lm au u cỏc nh qun lớ giỏo dc v cỏc c quan chc nng cú thm quyn Gõy bc xỳc v gõy tõm lý hoang mang cho ph huynh, thy cụ v hc sinh Vy lm th no gii quyt c tỡnh trng ny Ch cn lờn Google ỏnh cm t "Hc sinh ỏnh nhau" thỡ ch cn (0,08 giõy) thỡ kt qu google tỡm kim l 3.140.000 cm t liờn quan n vic hc sinh dựng bo lc gii quyt nhng khỳc mc õy l mt s tht khng khip v ỏng bỏo ng Hoc ch cn vo Youtube bn s thy nhng hỡnh nh, nhng thc phim bo lc hc sinh quay li v tung lờn mng Nhng thc phim quay cnh m ỏ vụ nhõn tớnh ca cỏc cụ cu mang ng phc hc trũ ang m ỏ, xộ ỏo, lt qun, tỳm túc gõy ỏm nh cho ngi xem v ni au v mt th h tui tr vi nhng nhõn cỏch ang b bng hoi nghiờm trng Nhng nguyờn nhõn dn n hnh vi bo lc thng l nhng hnh vi do: hc sinh cỏ bit thnh lp bng nhúm c hip bn bố; nh hng t phim nh bo lc; ghen t v thnh tớch hc tp; mõu thun nh bn bố dn n xớch mớch, ni núng thiu kim ch; bờn cnh ú l nhng nguyờn nhõn cn nh "thớch thỡ ỏnh cho nú cha", "nhỡn u" ễng Phm Ngc Lu, Tr lý niờn Phũng Giỏo dc qun 9, Tp H Chớ Minh cho rng: Vn bo lc hc ng hin ang mc bỏo ng cp thit, ang cú nguy c n bựng v lan rng V s cng nguy him hn nu bn thõn cỏc em tỡm cỏch t tr thự theo kiu "xó hi en" m khụng cn n s giỳp ca thy cụ, nh trng Nguyờn nhõn ca nhng v vic trờn cú th hc sinh b tiờm nhim t li c x ca cỏc i tng bờn ngoi nh trng, thm l nhng ngi ln gia ỡnh Nhiu hc sinh cú cha m hoc ngi thõn l nhng ngi hnh ngh t xó hi v cú cỏch c x khụng ỳng chun mc Chớnh nhng thúi quen ng x hng ngy ca h ó vụ tỡnh gieo u 43 cỏc em nhng suy ngh khụng tt, dn n vic cỏc em cú li c x, hnh x khụng hay nh trng vi bn bố Bo lc hc ng li nhng hu qu nghiờm trng, khú lng: Gõy tn thng v gõy d chn v tinh thn v th xỏc : hc sinh b bn bố ỏnh p ri b quay phim tung lờn mng s d b chn thng tõm lớ, sock v tinh thn, cm thy quờ vi bn bố, xu h vi mi ngi xung quanh V ba hc sinh thnh ph Vinh (Ngh an) hnh bn, v hc sinh H Ni hnh h bn gia hoa cụng viờn: tỳm túc, lt ỏo V hc sinh trng THCS Chu Vn An (Tp H Chớ Minh) ỏnh bn, quay phim lm nhc nhi d lun thi gian qua Cha ht bng hong thỡ va qua vo thỏng nm 2010 hc sinh lp 10 trng THPT Hng Bng tnh ng Nai õm cht bn ti ca lp Thy Nguyn Vn o (42 tui), dy mụn Vt lý ca trng THPT Trn Quang Diu, huyn M c, Qung Ngói b mt nhúm hc sinh ỏnh b thng nng phi iu tr ti Bnh vin a khoa ng Thu Trõm, huyn c Ph Nhng thụng tin ny mt bi vit ngn khụng th em lờn ht c nhng cng chỳng ta giúng lờn mt hi chuụng cnh tnh v s suy i o c ca mt b phn gii tr Vit Nam au lũng hn na m nhng hc sinh b ỏnh, thy cụ giỏo b hnh khụng phi sõy sỏt nh m phi nm vin vi di chng v tn thng th xỏc B góy tay chõn, b chn thng s nóo Thm b hong lon, b thn kinh, b hc, b dy Gii phỏp no cho Bo lc hc ng ? Ton xó hi cn phi cng c, nõng cao cht lng mụi trng xó hi, minh tin b Cn cú bin phỏp qun lý, ngn chn v ch ti hiu qu nhng hot ng cú tỏc hi n mụi trng húa xó hi Nghiờm cm cỏc game bo lc Quan tõm nõng cao húa gia ỡnh Trong tng gia ỡnh, ngi ln phi lm gng, giao tip ng x ỳng mc, mnh dn lờn ỏn v loi b bo lc i sng gia ỡnh Xõy dng c ch phi hp cht ch ba mụi trng giỏo dc: gia ỡnh - nh trng - xó hi Cỏc c quan bỏo phi quan tõm tha ỏng i vi lnh vc húa, o c v chp hnh lut phỏp ca mi ngi dõn Xó hi v ngnh giỏo dc cn xỏc nh rừ li vai trũ, v trớ ca ngi thy, quyn hn v trỏch nhim nhim v giỏo dc o c hc sinh Ngi thy v nh trng phi c bo v danh d v cú c ch rn e hc sinh Nh trng cn phỏt huy trỏch nhim i ng giỏo viờn ch nhim vic kp thi nm bt tõm t, nguyn vng ca tng cỏ nhõn hc sinh Tỡnh thng, trỏch nhim l phng thuc hiu nghim nht ngn chn bo lc hc ng 44 Theo bn thõn ngi vit: Hs cn nghiờm tỳc kim im li bn thõn, bit kim ch khụng ni núng, bit nhn li mỡnh lm sai v bit v tha bn nhn li lm Vi hc sinh cỏ bit, cn cú s quan tõm ca gia ỡnh - nh trng- xó hi Nu tip tc vi phm cn x lý nghiờm bng cỏch cho i ci to, giỏo dc nhõn cỏch Vỡ mt mụi trng hc ng lnh mnh, Hc sinh "HY NểI KHễNG VI BO LC HC NG" Mi ngi ln gia ỡnh phi l tm gng ln cho em noi theo 13 : Anh (ch) hiu th no v lũng yờu nc ca ngi VN qua cỏc thi kỡ lch s Tham kho : Cng nh bao truyn thng khỏc, tinh thn yờu nc l mt nột c sc húa lõu i ca nc ta, nú c th hin t xa n v i sõu vo tng hnh ng, ý ngh ca mi ngi T xa xa, nhng tinh thn yờu nc c c bc l rừ nht cỏc tm gng anh hựng nh hai b Trng, b triu, Trn Hng o v.v Nhng ú l thi chin tranh Cn bõy gi thi bỡnh - thi kỡ hin i húa vi nhng mỏy múc, dng c ang ngy cng hu dng, thit thc Xó hi ngy mt tin lờn, mi th ó thay i nhiu, ch riờng tm lũng yờu nc ca mi cỏ nhõn khụng b m phai Trong cuc sng nhng t tng, vic lm giỳp phỏt trin kinh t nc nh phn no l tinh thn yờu nc T nhng ngi nụng dõn chõn lm tay bựn cht phỏc nh ngy no lm ht lỳa, ht go phc v nụng nghip, i sng mi cỏ nhõn Hay nhng ngi bỏc s tn tỡnh giỳp bnh nhõn, ú cng l c ch ca tm lũng nhõn hu, tỡnh yờu thng ng loi, núi rng hn ú chớnh l tinh thn yờu nc Nhng nh chớnh tr hc, bỏc hc, thnh qu ca h cng bi tinh thn yờu nc m Thm mi mt hnh ng nh cng l mt phn úng gúp cho t tng cao p y í thc ca mi ngi l iu c bc l rừ nht Khụng vt rỏc ba bói, gi gỡn mụi trng xanh sch p, chm súc cõy ci tt ti lm lnh bu khớ quyn ú l c ch cao p cng bi mm mng t lũng yờu nc T ngi gi n tr nh u truyn th cho hiu v lm theo c tớnh y Lũng nng nn yờu nc c th hin khụng phi bng li núi m bng nhng hnh ng ó giỳp ớch cho t nc Nhng t hng ng phong tro nh chng nn ma tuý, tuyờn truyn gi gỡn mụi trng, trỏnh xa t nn xó hi, hc v lm theo tm gng o c H Ch Minh ú chng phi l tinh thn yờu nc sao! Hay i bỏo, ti vi cng cao úng gúp, cng hin sc lc, trớ tu cho xó hi, ng h ngi nghốo Nhng chng trỡnh tỡm hiu t nc, lch s hiu bit, bo v gi gỡn phỏt huy nhng di sn húa a chiu ca t nc Tt c, tt c cng vỡ cỏi lớ tng cao p y c C th nht l nhng ngi lớnh ngoi biờn gii, hi o phi hi sinh hnh phỳc, xa ngi thõn bo v T quc, gi gỡn vựng tri bỡnh yờn Chớnh tinh thn yờu nc ó thỳc gic h ú l ng lc ng thi cng l mc tiờu, nim hng, s hnh phc i vi h c bo v non sụng thõn yờu, gi gỡn tinh thn yờu nc Lũng yờu nc l yờu tt c nhng gỡ tt p, yờu thiờn nhiờn muụn hỡnh trng, yờu bu tri xanh, yờu n chim bay ln, yờu c nhng dũng sụng thõn thng hay gn gi na l yờu nhng chic lỏ mng manh Núi cho cựng thỡ tinh thn yờu nc nú xut phỏt t ý chớ, s quyt tõm phn u, xõy dng T quc, 45 tỡnh yờu thng v c nim hi vng Tinh thn yờu nc bao gm c nhiu tỡnh yờu khỏc: tỡnh yờu gia ỡnh, quờ hng, tỡnh yờu ngi Nú c bc l mi lỳc mi ni, mi cỏ nhõn, bt c ni no cú ngi dõn Vit Nam sng thỡ ú s mói l mm mng, l chi non ca tinh thn yờu nc Vit Nam V ú cng s khụng phi l lớ tng ca mỡnh dõn tc Vit Nam m cũn rt nhiu nc khỏc, lớ tng y luụn i u 14: Theo ngun tin tng hp t bỏo in t Vietnamnet ( 16-5-2014): Trong nhng ngy ny, c dõn tc ta ang cựng hng v Bin ụng ni cú qun o Hong Sa v Trng Sa thuc ch quyn ca Vit nam V cng l ni Trung Quc ngang nhiờn h t trỏi phộp gin khoan Hi Dng-981, vi phm ch quyn bin o ca Vit Nam S kin ny ó gõy lờn mt ln súng biu tỡnh phn i khp nc v ngoi nc ca ngi Vit Nam Tt c u hụ vang khu hiu: Trung Quc hóy rỳt vựng bin Vit Nam Phi tụn trng Cụng c lut bin LHQ Phn i Trung Quc xõm phm ch quyn Vit Nam Hong Sa, Trng Sa l ca Vit Nam! Mt ln na, ca khỳc ni ting: Ni vũng tay ln li vang lờn trờn khp mi ni V mi ngi dũng ngi u mang mỡnh tỡnh yờu t nc vi quyt tõm bo v ch quyn thiờng liờng ca T quc Qua s kin trờn anh (ch ) hóy vit bi ngh lun trỡnh by s hiu bit ca mỡnh v lũng yờu nc chõn chớnh ca mi ngi thi i ngy T ú anh (ch) cú suy ngh gỡ v trỏch nhim ca niờn i vi ch quyn bin o ca T quc Gi ý a,M bi Cng nh bao truyn thng khỏc,lũng yờu nc chõn chớnh l mt nột c sc húa lõu i ca nc ta, nú c th hin t xa n v i sõu vo tng hnh ng, ý ngh ca mi ngi Nht l hon cnh t nc hin ch quyn bin o ang b xõm phm thỡ trỏch nhim ca niờn i vi ch quyn bin o ca T quc li cng c cao hn bao gi ht b, Thõn bi Vy th no l lũng yờu nc chõn chớnh +Ta cú th hiu : ú l mt hnh ng bit tuõn th phỏp lut, tụn trng cỏc quy c chung ca cng ng, hnh ng vỡ th Hay núi c th hn :Mt tỡnh yờu nc chõn chớnh l mt tỡnh cm thun khit khụng v li, ngi ta t li ớch ca T quc lờn trờn tt c Biu hin ca lũng yờu nc chõn chớnh c th hin trờn mi mt ca i sng xó hi +Trong lao ng sn xut (Tớch cc lm vic ,sn xut nhiu ca ci vt cht gúp phn lm giu cho t nc cho gia ỡnh v cho bn thõn )( dn chng ) +Trong chin u (Luụn nờu cao tinh thn on kt tnh tỏo v lớ trớ u tranh n cựng vi nhng hnh ng i ngc li li ớch quc gia dõn tc ) ( dn chng ) +Trong hc ( Nờu cao tinh thn t giỏc chm ch hc ,cú ý thc t hc t rốn tt gúp phn hon thin bn thõn tr thnh mt ngi cụng dõn va cú c va cú ti ,cú ớch cho cho t nc cho dõn tc ) (dn chng ) 46 + Vy ti phi cú lũng yờu nc chõn chớnh : Bi vỡ ch cú lũng yờu nc chõn chớnh mi cú th : Giỳp mi ngi sng, lao ng, hc tp, chin u nh mt cụng dõn chõn chớnh cng hin cho t nc tu theo sc ca mỡnh,gúp phn cú li cho t nc cho dõn tc ( Gng nhng ngi ang ngy ờm lm vic vỡ t nc hay gn õy l nhng v biu tỡnh ụn hũa phn i Trung Quc vi phm ch quyn bin o Vit Nam ) + Ngc li nu lũng yờu ko chõn chớnh -yờu nc mt cỏch mự quỏng s dn n lm ng lc li hnh ng d b li dng v i ngc li li ớch chung ca c dõn tc ca c t nc ( dn chng v biu tỡnh Bỡnh Dng ) -Liờn h bn thõn vi bn thõn mỡnh em thy : Cn t hc t rốn nhiu hn na thớch nghi c vi nhim v phc v cho t nc sau ny -Nht l hon cnh hin m ch quyn t nc ang b xõm phm thỡ trỏch nhim ca niờn i vi ch quyn bin o ca T quc li cng cn c phỏt huy hn bao gi ht Ngi niờn nờn xỏc nh lý tng hc l xõy dng v bo v T Quc tr thnh ngi cú ớch cho giang sn T Quc Xng ỏng" l cỏnh tay phi c lc ca ng " Luụn nờu cao tinh thn : õu cn nin cú õu khú cú niờn ng thi kiờn quyt phn i nhng hnh ng vi phm ch quyn bin o quờ hng Sn sng lờn ng lm nhim v chc tay sỳng bo v bin o T Quc cn ) c, Kt bi : +Lũng yờu nc chõn chớnh luụn luụn cn v cú mi thi i ,mi dõn tc +Bn thõn mi ngi cn phi cú mt lũng yờu nc chõn chớnh gúp phn hon thin nhõn cỏch v phỏt huy nhng phm cht tt p ca bn thõn ; ỳng nh li mt bi hỏt : ng hi T Quc ó lm gỡ cho ta m ta hóy t hi ó lm gỡ cho T Quc hụm 16: T nhng cm nhn nhng cõu th ca Nguyn Khoa im "Em i t Nc l mỏu xng ca mỡnh Phi bit gn bú v san s Phi bit hoỏ thõn cho dỏng hỡnh x s Lm nờn t Nc muụn i" (t Nc Trớch Mt ng khỏt vng Nguyn Khoa im,) Da vo nhng cõu th trờn, anh (ch) hóy phỏt biu mt bi ngn (khụng quỏ 400 t) ý kin cỏ nhõn v trỏch nhim ca th h niờn hin vi t nc Bi lm Mi tỏm tui, mi tỏm nm gúp mt trờn s sng ny ó bao gi bn ngng li dự ch mt phỳt thụi xem mỡnh ó lm nhng gỡ ? bn ó sng ch vỡ bn thõn? Sng ch tn ti hay sng lm nờn giỏ tr ca cuc i ? bn ó sng th no cho quờ hng x s ? sng th no cho t quc thõn yờu? ó bao gi bn ngh n trỏch nhim vi hai t t nc? "Em i t Nc l mỏu xng ca mỡnh 47 Phi bit gn bú v san s Phi bit hoỏ thõn cho dỏng hỡnh x s Lm nờn t Nc muụn i" Th y ! Xuyờn sut di t hỡnh ch S ú l mỏu xngng ca mỡnh, l da l tht, l chớnh bn thõn mỡnh Chớnh mỡnh, chớnh mỡnh y bn bit khụng ? Trỏch nhim vi t nc l trỏch nhim vi chớnh bn thõn mỡnh Vy m! Cú my ngi bit sng giỏ tr? Bit sng cú trỏch nhim vii chớnh mỡnh m thc trng gn õychớnh h- th h niờn-nhng ngi lm ch t nc ang t bỏn r linh hn mỡnh cho nhng quỏn bar, v trng, cỏi men ru cay nng v iờn cung ca thuc lc Sng nh vy l cú trỏch nhim ? Bn ang tụ p cho t nc hay ang lm tn thng chỡnh mỏu xng ca mỡnh? Chỳng ta ang sng th k 21, th k ca s phỏt trin, m ca v o thi ln nhau, ni m ch cú cỏi mnh mi cú th tn ti Hn lỳc no ht t nc cn cú bn, chỳng ta cn cú s liờn kt ng bao gi ngh tỡnh yờu t nuúc l tỡnh yờu xa xụi, khú vi Gn gi m sõu lng! Ti chỳng khụ ta khụng tự nhng vic lm nh nht bin li núi thnh hnh ng Tụi yờu t quc ! Tụi yờu t nc núi vy lm gỡ ? Chng lm gỡ c, chỳng ta cn hnh ng ch khụng cn nhng li núi xuụng Tụi ó nghe õu ú cú ngi núi v hỡnh dỏng ca t nc th ny : di t ny, ch S ny l sn sng san s .Tht vy! tụi cm nhn c v mn cuc sng tự chớnh nhng cn bóo Trung, t nhng git nc mt ca m khúc con, v khúc chng, nhng a tr khúc cha Mt ming bng c gúi no cõu thnh ng y cha bao gi l c c Nhng th vi chỳng ta- nhng ngi lnh ln may mn cú th l rt nh nhng vi nhng tõm hn khụng may mn nú thc s l c nim vui ln Hóy bit s chia, bit cm thụng v ú l bn ang yờu nc Khi ta chi l ni t ta i õt ó hoỏ tõm hụn Ch Lan Viờn ó tng vit th.t hoỏ hn ngi bi vy m phi bit hoỏ thõn cho dỏng hỡnh xỳ s Bit yờu thng , trõn trng bi l Quờ hng mi ngi ch mt Hóy bit yờu thng , chia s bit hc cng hin y l ban ang thc s cú trỏch nhim vi t quc 48 49 [...]... phải bằng phẳng Đó là cả một quá trình học tập, lao động, nghiên cứu, sáng tạo không ngừng, đòi hỏi con ngời phải cần cù, miệt mài chịu khó và có ý chí quyết tâm cao Không có một thành công, thành quả nào mà không phải đổi bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ - Bn bc m rng: trong thc t cú nhng ngi thnh cụng bng con ng khỏc, nhng thnh cụng ú s khụng lõu bn v khụng cú nhiu ý ngha - Phê phán những ngời lời biếng... lun tng o lý vi kiu bi: Martin Luther King - 400 t v mt t tng o lý bi ngh lun v mt nh hot ng nhõn quyn -Bit tp nghiờn thng cú nhng ni dung hin tng i sng? M gc Phi, ó t gii Nobel cu c bn no? Ho bỡnh nm 1964 VD : Cho bi - Trong bi vn ngh lun xó cho rng: Trong th gii sau hi núi chung v bi vn ny, chỳng ta xút xa khụng Anh (ch) hóy vit ngh lun v t tng o ch vỡ li núi v hnh ng mt bi vn ngh lý núi riờng... hình ảnh, nhà văn Lỗ Tấn đã khẳng định: để thành công, con ngời ta phải kiên trì, đổ mồ hôi, công sức, thời gian, trí tuệ, gian nan, vất vả, thậm chí phải trải qua những thất bại; ngời lời biếng không có đợc thành công mang nhiều ý nghĩa *Bn lun ý kin - Con đờng đi đến thành công đầy chông gai, thử thách chứ không phải bằng phẳng Đó là cả một quá trình học tập, lao động, nghiên cứu, sáng tạo không... chõn lý y khụng bao gi thay i Cõu núi ca ch tch H Chớ Minh tht gin d nhng li giu tớnh trit lý gúi trn c nim t ho, c t cng dõn tc ú l chõn lý v c lp t do, ch quyn v ton vn lónh th Ngi ó mn nhng hỡnh nh thiờn nhiờn sụng cú th cn nỳi cú th mũn khng nh mt cỏch chc nch: nc Vit Nam l mt, dõn tc Vit Nam l mt, ú l chõn lý bt di bt dch Trc ht ta hiu chõn lớ y l s khng nh ca H Ch Tch v c lp ch quyn v ton ven... t v cm t: - thành công: đạt đợc kết quả, mục đích nh dự định - vết chân: hình, dấu vết còn sót lại - ngời lời biếng: ngời tránh mọi cố gắng, thích nhàn rỗi, trễ nải, không chịu suy nghĩ, lao động, học tập và làm việc + Ni dung ý kiến: Với cách nói cô đọng và giàu hình ảnh, nhà văn Lỗ Tấn đã khẳng định: để thành công, con ngời ta phải kiên trì, đổ mồ hôi, công sức, thời gian, trí tuệ, gian nan, vất vả,... không ngừng, đòi hỏi con ngời phải cần cù, miệt mài chịu khó và có ý chí quyết tâm cao Không có một thành công, thành quả nào mà không phải đổi bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ - Bn bc m rng: trong thc t cú nhng ngi thnh cụng bng con ng khỏc, nhng thnh cụng ú s khụng lõu bn v khụng cú nhiu ý ngha - Phê phán những ngời lời biếng mà lại muốn đạt đợc thành công và vinh quang Lời biếng khiến con ngời ta... song chõn lý y khụng bao gi thay i (Ch tch H Chớ Minh) Vit bi vn trỡnh by suy ngh ca anh/ch HNG DN Mi quc gia u cú c lp ch quyn bt kh xõm phm, quyn y c lut phỏp quc t cụng nhn Vỡ vy mi dõn tc trờn th gii u ra sc bo v ton vn lónh th ca mỡnh bng mi giỏ Cú l ú cng chớnh l thụng ip m ch tch H Chớ Minh gi n chỳng ta: Nc Vit Nam l mt, dõn tc Vit Nam l mt Sụng cú th cn nỳi cú th mũn, song chõn lý y khụng... lun v mt t tng, o lý, kt cu cht ch, rừ rng, mch lc, din t tt, khụng mc li ng phỏp, dựng t, chớnh t, trỡnh by sch s, dn chng c th sinh ng b, Yờu cu v kin thc: Hc sinh cú th trỡnh by theo nhiu cỏch nhng phi m bo c nhng ý c bn sau: * Gii thớch ý kin + Gii ngha mt s t v cm t: - thành công: đạt đợc kết quả, mục đích nh dự định - vết chân: hình, dấu vết còn sót lại - ngời lời biếng: ngời tránh mọi cố gắng,... nng nn y li chỏy bựng lờn mnh m Chỳng ta ó ỏnh bi bit bao th lc hựng mnh Ta p tan õm mu xõm lc ca Trung Quc: Phỏ quõn Tng cú chin cụng ca Lý Thng Kit trờn phũng tuyn sụng Nh Nguyt, t ú Nam Quc Sn H tr thnh bn tuyờn ngụn c lp th nht, tuyờn ngụn y cng ó ch ra chõn lý c ghi trong sỏch tri: Sụng nỳi nc Nam vua Nam Rnh rnh ó nh ti sỏch tri C sao l gic sang xõm phm Chỳng bay s b ỏnh ti bi Trn Bch ng ó i... Avatar bng hỡnh lỏ c t quc, vit nhng vn th, trang vn v nhng cm ngh y ho hựng v y trỏch nhim i vi vn mnh ca T quc T vic phõn tớch trờn ta cn rut ra cho mỡnh bi hc nhn thc v hnh ng: Chõn lý ca ch tch H Chớ Minh l chõn lý ỳng n ca mi thi i, chỳng ta cn t ho v dõn tc, cng kiờn quyt bo v n cựng ch quyn y Mi cụng dõn t nc sn sng xung phong vo lc lng gỡn gi ho bỡnh khi t quc kờu gi Tuy nhiờn cng cn tnh tỏo .. .lý mt t tng, o lý lý lc, logic (lun ) Nhn thc c nhng Gii thớch c cỏc Trỡnh by c dn ý Trỡnh by bi bng t tng o lý thut ng, khỏi nim, bi ngh lun v ming... mt t tng, o lý S dng ỳng phong hin (nh t tng tng o lý, t ú bng bn núi hoc cỏch ngụn ng chớnh yờu nc, t tng hiu ỳng v t bn vit phự hp lun, din t trụi chy nhõn ngha ; o lý tng, o lý cn bn vi cỏc... th cn nỳi cú th mũn, song chõn lý y khụng bao gi thay i Cõu núi ca ch tch H Chớ Minh tht gin d nhng li giu tớnh trit lý gúi trn c nim t ho, c t cng dõn tc ú l chõn lý v c lp t do, ch quyn v ton
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÝ, GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÝ, , Đề7: Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, nhà văn Lưu Quang Vũ có viết: “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”. Hãy viết một bài văn ngắn nói lên suy nghĩ của anh (chị) về quan niệm sống nêu trên.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm