0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12

193 318 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 19:17

Giỏo ỏn Ng Lp 12 Tit 1: Vn hc s Ngy dy: ./ / Ngy son: / / KHI QUT VN HC VIT NAM T CCH MNG THNG TM 1945 N HT TH K XX A.Mc tiờu: Giỳp HS : - Nm c mt s nột tng quỏt v cỏc chng ng phỏt trin, nhng thnh tu ch yu v c im c bn ca hc Vit Nam t Cỏch mng thỏng Tỏm 1945 n 1975 v nhng i mi bc u ca hc Vit Nam giai on 1975, nht l t 1986 n ht th k XX - Rốn luyn nng lc tng hp, khỏi quỏt, h thng húa cỏc kin thc ó hc v vhVN t CMT8 1945 ht th k XX B Phng phỏp - phng tin: Phng phỏp: Phỏt vn, thuyt ging, nờu , tho lun Phng tin: GV: Giỏo ỏn, sgv HS: Phn chun b bi, sgk, sbt C Tin trỡnh bi dy: Bi mi : HOT NG CA GV V HS NI DUNG BI HC GHI CH Hot ng1: Tỡm hiu khỏi quỏt I Khỏi quỏt v hc Vit vhVN t CMT8 1945 n 1975 Nam t Cỏch mng thỏng Tỏm 1945 n 1975 TT1: GV yờu cu HS nờu nhng Vi nột v hon cnh lch s, nột c bn v hon cnh lch s, xó xó hi, húa hi, húa nc ta t cmt8 1945 - CM thỏng thnh cụng ó n 1975 m mt k nguyờn mi cho HS: Da vo sgk tr li dõn tc ta : k nguyờn c lp GV: Nhn xột, nhn mnh nhng t ch im cú nh hng ti hc - Nhõn dõn ta phi tri qua hai cuc khỏng chin trng kỡ : chng Phỏp v chng M TT2: hon cnh LS XH ú cú nh - Nn hc mi i v hng gỡ n hc? phỏt trin di s lónh o ca HS: Hỡnh thnh kiu nh mi ng Cng sn gn cht vi s GV: nhn xột cht li nghip u tranh gii phúng dõn tc nờn thng nht v khuynh hng t tng t chc, quan nim - Hỡnh thnh kiu nh mi : nh chin s TT3 GV nờu cõu hi : Vn hc 2.Qỳa trỡnh phỏt trin v nhng HS ghi nh giai on ny chia thnh my thnh tu ch yu mt s tỏc Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung Giỏo ỏn Ng Lp 12 chng ng ? Nờu c im c bn ca chng ng u tiờn ? HS:Da vo sgk tỡm ý tr li GV:Gi HS b sung, nhn xột GV h thng li Phỏt trin qua ba chng phm tiờu ng biu c a Chng ng t 1945 - k tờn 1954 sgk * Ni dung : - Ca ngi T quc v qun chỳng cỏch mng, kờu gi tinh thn on kt, c v phong tro Nam tin v biu dng nhng tm gng anh dng vỡ nc quờn mỡnh - Vn hc gn bú sõu sc vi i sng CM v khỏng chin: + Vn hc hng ti i chỳng + Th hin nim t ho dõn tc v nim tin tt thng vo cuc khỏng chin TT4 : T nhng ni dung phn * Thnh tu: ỏnh ú VH chng ng ny t - Truyn ngn v kớ m u c thnh tu gỡ ? cho xuụi khỏng chin HS : Vn xuụi, th chng Phỏp Vi nhng tỏc GV: nhn xột cht li phm tiờu biu nh : Mt ln ti th ụ (Nguyn Huy Tng), Lng (Kim Lõn), Truyn Tõy Bc (Tụ Hoi), t nc ng lờn (Nguyờn Ngc) - Th t c nhiu thnh tu xut sc Th hin tỡnh yờu quờ hng t nc, lũng cm thự gic sõu sc, ca ngi khỏng chin v ngi khỏng chin, Tỏc phm tiờu biu : Cnh khuya (H Chớ Minh), Tõy tin (Quang Dng) - Kch, lớ lun nghiờn cu phờ bỡnh hc cha phỏt trin nhng ó cú mt s tỏc phm cú ý ngha v ỏng chỳ ý nh : Ch Hũa, Nhng ngi li b Chng ng t 1955 n 1964 TT5: GV nờu cõu hi :Hin thc * Ni dung : Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung Giỏo ỏn Ng Lp 12 c cỏc nh trung phn ỏnh chng ng th hai l gỡ ? HS: Xem sgk, tr li GV nhn xột, h thng li : - Ca ngi s thay i ca t nc v ngi - Th hin tinh thn lc quan, tin tng - Th hin tỡnh cm i vi Nam rut th, ni au chia ct t nc ý thng nht nc nh TT6 : Vn hc chng ng ny * Thnh tu : t c nhng thnh tu gỡ ? - Vn xuụi m rng ti, bao HS : Vn xuụi, th quỏt nhiu , nhiu phm GV : nhn xột cht li vi ca hin thc i sng nh s i i ca ngi, khỏt vng hnh phỳc vi nhng tỏc phm : V nht (Kim Lõn), Mựa lc (Nguyn Khi) - Th phỏt trin manh m, cú nhiu th xut sc : Gớo lng (T Hu), Riờng chung (Xuõn Diu) - Kch dn phỏt trin, cú nhiu tỏc phm ỏng chỳ ý : Ch Nhn (o Hng Cm), Ngn H2 : Cng c la (Nguyn V) GV nờu cõu hi cng c bi hc -CH1 : vhVN g 1945 n 1975 phỏt trin hon cnh LS XH nh th no ? - CH2 : vhVN t 1945 n 1975 phỏt trin qua my chng ng? t dc nhng thnh tu gỡ ? HS tr li, GV nhn xột, nh hng li, cng c bi hc Dn dũ: - Bi c: + Ghi nh nhng trng tõm ca bi hc: +Hon cnh LS XH giai on 1945 n 1975 +Nhng chng ng phỏt trin v thnh tu t c - Bi mi: +Chun b chng ng th ba t nm 1965 n 1975 +Nhng c im c bn ca VH giai on ny PHN B SUNG Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung Giỏo ỏn Ng Lp 12 Tit 2: Vn hc s Ngy dy: ./ / Ngy son: / / KHI QUT VN HC VIT NAM T CCH MNG THNG TM 1945 N HT TH K XX A.Mc tiờu: Giỳp HS : - Nm c mt s nột tng quỏt v cỏc chng ng phỏt trin, nhng thnh tu ch yu v c im c bn ca hc Vit Nam t Cỏch mng thỏng Tỏm 1945 n 1975 v nhng i mi bc u ca hc Vit Nam giai on 1975, nht l t 1986 n ht th k XX - Rốn luyn nng lc tng hp, khỏi quỏt, h thng húa cỏc kin thc ó hc v vhVN t CMT8 1945 ht th k XX B Phng phỏp - phng tin: 1.Phng phỏp: Phỏt vn, thuyt ging, nờu , tho lun Phng tin: GV: Giỏo ỏn, sgv HS: Phn chun b bi, sgk, sbt C Tin trỡnh bi dy: Bi mi : HOT NG CA GV V HS NI DUNG BI HC GHI CH Hot ng : Tỡm hiu chng I Khỏi quỏt v hc Vit ng VH 1965 n 1975, Nam t Cỏch mng thỏng Tỏm 1945 n 1975 2.Qỳa trỡnh phỏt trin v nhng TT1 :GV yờu cu : Cho bit ch thnh tu ch yu chớnh ca vh giai on ny ? c Chng ng t 1965 n HS : Da vo sgk tr li 1975 GV nhn xột, nh hng li : * Ni dung : Ch bao trựm l ca ngi tinh thn yờu nc v ch ngha anh hựng cỏch mng TT2 : chng cui ny VH t * Thnh tu : nhng thnh tu ỏng k no ? - Vn xuụi khc thnh HS : Da vo sgk tr li cụng hỡnh nh ngi VN GV nhn xột nh hng li bt khut, kiờn cng, anh dng Vi nhng tỏc phm : Ngi m cm sỳng (Nguyn Thi), Rng x nu (Nguyn Trung Thnh) - Th t c nhng thnh tu xut sc, ỏnh du mt HS ghi nh bc tin mi ca th ca VN mt s tỏc Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung Giỏo ỏn Ng Lp 12 hin i vi nhng th : Ra trn, Mỏu v hoa (T Hu), Mt ng khỏt vng (Nguyn Khoa im) - Kch cú nhiu tỏc phm to c ting vang ln nh : i i trng ca tụi (o Hng Cm), Quờ hng Vit Nam (Xuõn Trỡnh) phm tiờu biu c k tờn sgk TT3: GV nờu cõu hi khỏi quỏt :So sỏnh cỏc chng ng hc em thy ni dung phn ỏnh cú gỡ ging v khỏc ? HS : Khỏi quỏt nd, suy ngh, tr li GV :Nhn xột chung, th thng nhanh Vn hc vựng ch tm TT4 : GV luu ý HS nhng im chim( sgk ) chớnh v vh vựng ch tm chim HS : Gch chõn nd chớnh sgk v ghi nh GV nhn mnh thờm :VhVN t 1945 n 1975 bờn cnh nhng thnh tu cũn mt s hn ch nht nh : Ni dung t tng ca nhiu cha tht sõu sc, cỏch nhỡn ngi v cs cũn n gin, xuụi chiu, cha khai thỏc sõu nhng tn tht mt mỏt sau chin tranh Hot ng : Tỡm hiu nhng Nhng c im c bn ca c im c bn ca VH VN giai hc VN t 1945 n 1975 on 1945 n 1975 TT1 : GV hi : Nn vhVN Ba c im : 30 nm chin tranh cú nhng c im c bn no ? HS : Da vo sgk tr li GV : Nhn xột, cht nd : TT2 : GV nờu cõu hi : Trong c a Nn vh ch yu ng im th nht vh trung phn theo hng cỏch mng húa, ỏnh nhng ti no ? Hỡnh gn bú sõu sc vi mnh tng chớnh c th hin chung ca t nc tng ti l gỡ ? - ti T quc : Hỡnh tng HS:Tỡm hiu sgk, tr li chớnh l nhng chin s trờn Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung Giỏo ỏn Ng Lp 12 GV:Yờu cu b sung, nhn xột, mt trn v trang v nhng lc sau ú nhn xột chung, cht : lng trc tip phc v chin trng - ti xõy dng CNXH : Hỡnh TT3 : GV liờn h mt s lm tng chớnh l cuc sng mi, rừ c im th hai ngi mi Hai ti ny gn bú mt thit vi TT4 : Nn VH hng v i b Nn vh hng v i chỳng chỳng biu hin nh th no ? HS : Qun chỳng nhõn dõn va l i tng phn ỏnh va l bn - Qun chỳng nhõn dõn va l c i tng phn ỏnh va l bn c va l lc lng sỏng tỏc - Ni dung : +Phn ỏnh i sng nhõn dõn lao ng, núi lờn ni bt hnh ca h xó hi c cng nh nim vui, nim t ho ca h v cuc i mi nh V chng A Ph (Tụ Hoi) +Mi tỡnh cm t mi quan h vi cng ng : ô Tụi cựng git mỏu ằ Xuõn Diu ô Con gp li nhõn dõn .tay a ằ Ch Lan Viờn TT5 : GV yờu cu : Trỡnh by nhng biu hin ca khuynh hng s thi v cm hng lóng mn vh giai on ny ? HS:Cn c sgk, trao i , phỏt biu GV:Nhn xột chung, cht : c Nn vh ch yu mang khuynh hng s thi v cm hng lóng mn * Khuynh hng s thi : - Tp trung cp nhng cú ý ngha lch s v cú tớnh cht ton dõn tc - Nhõn vt chớnh : Tiờu biu cho lớ tng chung ca dõn tc, gn s phn cỏ nhõn vi s phn t nc Kt tinh nhng phm cht cao p ca cng ng - Ging iu : Ngi ca, trang Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung Giỏo ỏn Ng Lp 12 trng, ho hựng * Cm hng lóng mn : Th hin c m, hng ti tng lai Khng nh lớ tng ca cuc sng mi, ca ngi ch ngha anh hựng cỏch mng X dc .tng lai Trỏn chỏy rc GV ly vd bỡnh minh minh Hai khuynh hng trờn hũa quyn vo H3 : Cng c : GV nờu cõu hi cng c bi hc -CH1 : vhVN g 1945 n 1975 cú nhng c im gỡ ? - CH2 : Tsao vhVN t 194 n1975 li mang khuynh hng s thi v cm hng lóng mn ? HS tr li, GV nhn xột, nh hng li, cng c bi hc Dn dũ: - Bi c: Nm nhng thnh tu ca hc t nm 1965 n 1975 Nhng cu im c bn ca hc t nm 1945 n nm 1975 - Bi mi: +Chun b phn tip theo VH VN t nm 1975 n ht th k XX PHN B SUNG Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung Giỏo ỏn Ng Lp 12 Tit : Vn hc s Ngy dy: ./ / Ngy son: / / KHI QUT VN HC VIT NAM T CCH MNG THNG TM 1945 N HT TH K XX A.Mc tiờu: Giỳp HS : - Nm c mt s nột tng quỏt v cỏc chng ng phỏt trin, nhng thnh tu ch yu v c im c bn ca hc Vit Nam t Cỏch mng thỏng Tỏm 1945 n 1975 v nhng i mi bc u ca hc Vit Nam giai on 1975, nht l t 1986 n ht th k XX - Rốn luyn nng lc tng hp, khỏi quỏt, h thng húa cỏc kin thc ó hc v vhVN t CMT8 1945 ht th k XX B Phng phỏp - phng tin: Phng phỏp: Phỏt vn, thuyt ging, nờu , tho lun Phng tin: GV: Giỏo ỏn, sgv HS: Phn chun b bi, sgk, sbt C Tin trỡnh bi dy: Bi mi : HOT NG CA GV V HS NI DUNG BI HC GHI CH I Khỏi quỏt v hc Vit Nam t Cỏch mng thỏng Tỏm 1945 n 1975 Hot ng : Tỡm hiu VH VN II Vi nột khỏi quỏt hc t nm 1975 n ht th k XX Vit Nam t nm 1975 n ht th k XX TT1 : GV yờu cu: Da vo sgk, Hon cnh lch s, xó hi, trỡnh by hcls, xh, vh ca VN 15 húa nm cui tk xx ? - t nc thoỏt chin HS:Da vo sgk trỡnh by ngn tranh v hon ton c lp gn - T 1986, t nc chuyn GV:Nhn xột, h thng li : sang nn kinh t th trng, húa cú iu kin tip xỳc vi nhiu nc trờn th gii Vn hc cng i vo i mi TT2 : GV yờu cu : Vh giai on Nhng chuyn bin v mt ny cú nhng i mi ntn c v nd s thnh tu ban u ln tloi ? T 1986 tr i, vh cú nhiu i HS :Cn c sgk, tr li mi mnh m GV : nhn xột chung, h thng li : * Ni dung : i mi cỏch nhỡn nhn, cỏch tip cn ngi v i sng HS ghi nh Mang tớnh cht hng ni, mt s tỏc Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung Giỏo ỏn Ng Lp 12 quan tõm nhiu n s phn cỏ phm tiờu nhõn i thng biu c * Th loi : k tờn - Vn xuụi phỏt trin mnh sgk m, c bit l phúng s v kớ - Kch cú mt s tỏc phm gõy c ting vang ln - Lớ lun, nghiờn cu phờ bỡnh hc cng cú s i mi v phng phỏp VhVN t 1975 n ht tk xx ng theo khuynh hng ô dõn ch húa ằ mang tớnh nhõn bn, nhõn sõu sc H2 : Tng kt III Kt lun TT1: GV cho HS c ghi nh sgk - VhVN t 1945 n 1975 hỡnh tk bi hc thnh v phỏt trin hon GV: Cht ý chớnh : cnh c bit, phỏt trin qua ba chng ng, mi chng u cú nhng thnh tu riờng - T sau 1975, nht l t 1986 H3 : Cng c vhVN bc vo thi kỡ i GV nờu cõu hi cng c bi hc mi - CH1 : VH VN t 1975 n ht tk XX li cn i mi ? - CH : VH giai on ny cú nhng chuyn bin v thnh tu gỡ ? HS tr li, GV nhn xột, nh hng li, cng c bi hc Dn dũ: - Bi c: Nm nhng trng tõm ca bi hc (Mc I2, I3, II2), chun b kin thc cho tit bỏm sỏt sau - Bi mi: Ngh lun v mt t tng o lớ: xem li phn phõn tớch , lp dn ý bi ngh lun, cỏch lm bi ngh lun v t tng o lớ PHN B SUNG Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung Giỏo ỏn Ng Lp 12 Tit bỏm sỏt Tun Ngy dy: ./ / Ngy son: / / KHI QUT VN HC VIT NAM T CCH MNG THNG TM 1945 N HT TH K XX A/ Mc tiờu cn t: - Nm k mt s c bn ca VHVN t 1945-1975 - Trng tõm: Nhng c im c bn ca VHVN t 1945-1975 B/ Phng phỏp, phng tin: Giỏo viờn cho HS c k phn lớ thuyt sgk a mt s vớ d cho HS tho lun sau ú giỏo viờn cht li minh cho nhng c im ca VHVN g/ ny C/ Tin trỡnh gi dy: *n nh lp *Bi c: * Bi mi HOT NG CA NI DUNG BI DY GHI CH GV&HS H1: HS tỡm hiu sõu hn I/ Nhng c im c bn ca nhng c im c bn ca VHVN G/ 1945-1975: VH g/ 1945-1975 TT1: VHVN g/ ny cú 1/ Nn VH ch yu ng theo nhng c im no? hng CM húa, gn bú sõu sc vi HS tr li GV cht li mnh chung ca t nc: TT2: Nhng biu hin ca - Hỡnh thnh kiu nh mi mang nn VH theo hng CM húa mỏu tht tinh thn CM: Nh l gỡ? - chin s HS tr li GV cht li - ti ch yu: Hin thc CM Ni dung t tng: lớ tng CM TT3: Tớnh i chỳng ca VH 2/ Nn VH hng v i chỳng: g/ ny biu hin ntn? - Nhõn dõn va l i tng phn ỏnh HS tr li GV cht li va l i tng phc v, va l ngun cung cp, b sung la chn sỏng tỏc cho VH - Nh gn bú sõu sc vi nhõn dõn cú nhn thc ỳng n v tỡnh cm tt p vi nhõn dõn TT4: GV a mt s dn *Dn chng: chng minh Tụi cựng mỏu tht vi nhõn dõn tụi Cựng m hụi cựng sụi git mỏu Xuõn Diu Con gp li nhõn dõn nh sui c C ún giờng hai chim ộn gp Nh a tr th lũng gp sa Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 10 Giỏo ỏn Ng Lp 12 GV nhn xột chung, nh hng +Chuyn dũng liờn tc, vũng li: nhng khỳc quanh t ngt, v mt hỡnh cung tht trũn, un mỡnh theo nhng ng cong tht mm Mm mi nh tm la , sm xanh, tra vng, chiu tớm, trm mc, phng lng Kt hp nhun nhuyn, ti hoa TT5: GV yờu cu: Nhn xột bỳt gia k v t ó lm ni bt mt phỏp miờu t ca tg? SH hin lờn dũng sụng Hng p hi hũa nh th no vi bỳt phỏp miờu t gia nú v thiờn nhiờn x Hu y? Tit HS khỏi quỏt, tr li GV nhn xột, cht: c.Sụng Hng chy vo TT6: GV yờu cu HS c on thnh ph Hu miờu t Sụng Hng chy - Sụng Hng vui ti hn lờn vo thnh ph Hu v hi: Khi - Mm hn i, nh mt ting chy vo thnh ph Hu SH cú võng khụng núi ca tỡnh yờu nột c trng gỡ? - Trụi i chm, thc chm, c h HS bs vb, tỡm chi tit, tr li ch cũn l mt mt h yờn tnh GV nhn xột, nh hng li: - Sụng Hng to nhng ng TT7: GV hi: SH lũng nột tinh t lm nờn v p c kớnh thnh ph c cm nhn qua ca c ụ nhng gúc no? - Sụng Hng p nh iu slow HS trao i nhúm nh, tr li chm rói, sõu lng v tr tỡnh GV nhn xột chung, cht li: Sụng Hng c cm nhn t TT8: GV yờu cu: Nhn xột v phng din hi v õm nhc SH qua nhng phỏt hin c ỏo ó lm p thờm cho thnh ph ca tg? vi ni vng v mt chỳt HS trao i, tr li lng l kớn ỏo ca nú GV nhn xột, nh hng li: d Sụng Hng trc ri xa thnh ph: TT9: Trc ri xa thnh ph - Con sụng nh ngi tỡnh du SH cú nhng nột p gỡ? dng, chung thy HS trao i, tr li - Nh nng Kiu ờm t GV nhn xột, nh hng li: tỡnh vi Kim Trng - Nh mt ni vng mt chỳt lng l kớn ỏo ca tỡnh yờu H4: Cng c Vi t nhiờn Sụng Hng mang nhng nột p gỡ? Dn dũ: Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 179 Giỏo ỏn Ng Lp 12 - Bi c: + Nm v p t nhiờn ca SH + Tỡm hiu mt s bi vit khỏc v sụng Hng + c li Ngi lỏi ũ sụng so sỏnh ngh thut vit bỳt kớ ca NT v HPNT - Bi mi: Son phn tip theo + c trc bi hc + Nm v p VH v lch s ca SH Tit 49: c Ngy dy: ./ / Ngy son: / / AI T TấN CHO DềNG SễNG? HONG PH NGC TNG A Mc tiờu: Giỳp HS: - Hiu c tỡnh yờu, nim t ho tha thit v sõu lng m Hong Ph Ngc Tng dnh cho dũng sụng quờ hng, cho x Hu thõn yờu v cng l dnh cho t nc - Nhn bit c c trng ca th loi bỳt kớ v ngh thut vit bỳt kớ th hin bi B.Phng phỏp - phng tin: 1.Phng phỏp: Nờu , tho lun, gi tỡm, din ging 2.Phng tin: GV: Giỏo ỏn in t, t liu HS: Phn chun b bi, sgk CTin trỡnh bi dy: Bi c: - Nờu v p chớnh ca sụng on trớch Ngi lỏi ũ sụng ? - Nờu v p ca ngi lỏi ũ sụng qua s miờu t ca NT? Bi mi: HOT NG CA GV V NI DUNG BI HC GHI CH HS I.Tỡm hiu chung Tit H1: Hd c hiu bn TT1: GV yờu cu HS c on cũn li v tr li cõu hi: SH cú mqh nh th no vi lch s dõn tc? HS tỡm chi tit, suy ngh, tr li GVnhn xột, cht li: II c - hiu bn V p lch s v húa ca Sụng Hng - Sụng Hng vi lch s dõn tc: + Sụng Hng ghi du nhng th k vinh quang ca dõn tc + Sụng Hng l chng nhõn nhn ni, kiờn cng qua nhng thng trm ca cuc i TT2: GV yờu cu : SH cú mqh - Sụng Hng vi th ca: nh th no vi th ca? + Sụng Hng nh ngi gỏi Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 180 Giỏo ỏn Ng Lp 12 HS tỡm chi tit, phỏt biu du dng ca t nc GV nhn xột, nh hng li: + Ngun cm hng vụ tn ca thi GV liờn h cỏc cõu th vit v ca sụng Hng Sụng Hng l chng nhõn ls v rt i du dng, vỡ th sụng Hng khụng bao gi t lp li mỡnh cm hng ca ngi ngh s Ngh thut vit bỳt kớ - Kt hp hi ho gia cm xỳc v trớ tu - Th hin s hiu bit phong phỳ v a lớ, lch s, hoỏ, ngh thut - Ngụn ng sỏng, uyn chuyn, giu hỡnh nh, cht th, s dng nhiu phộp tu t: nhõn hoỏ, so sỏnh, n d H3: Hd tng kt III Tng kt TT1: GV yờu cu: Khỏi quỏt giỏ Ni dung tr ni dung bn? Tỡnh yờu, nim t ho tha thit, HS khỏi quỏt, phỏt biu sõu lng tỏc gi dnh cho dũng GV nhn xột, cht: sụng quờ hng, cho x Hu thõn yờu v cng l cho t nc TT2: GV yờu cu: Khỏi quỏt Ngh thut nhng nột ngh thut ca tựy - Vn phong tao nhó, hng ni, bỳt? tinh t, ti hoa HS khỏi quỏt, kt lun GV nhn xột, cht: H4: Cng c GV cho HS tr li cỏc cõu hi liờn quan n th loi bỳt kớ v phong cỏch vit bỳt kớ ca HPNT HS tr li GV nhn xột, tng kt bi hc Hng dn c thờm: NHNG NGY U CA NC VIT NAM MI (Trớch: Nhng nm thỏng khụng th no quờn ) - Vừ Nguyờn Giỏp H1: Hd HS tỡm hiu chung v tỏc gi - GV yờu cu HS gch chõn nhng ý chớnh phn tiu dn sgk H2: Hd tỡm hiu nd bng cỏch cht nhng ni dung chớnh ca vb Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 181 TT3: GV hi: Tg ỏnh giỏ SH mqh vi lch s v th ca nh th no? HS suy ngh, phỏt biu GV nhn xột, cht: TT4: GV yờu cu: Nhn xột ngh thut vit bỳt kớ ca tg? HS khỏi quỏt, phỏt biu GV nhn xột, chụt li: Giỏo ỏn Ng Lp 12 Ni dung: - P1: uthờm trm trng: Nc Vit Nam dõn ch cng hũa nhng ngy u mi thnh lp ng trc vụ vng nhng khú khn, õy chớnh l mt th thỏch quỏ ln vi chớnh quyn cũn non tr - P2: tip li ti chỳng tụi: Bng s nhy bộn ca ng, chớnh ph, ni bt l vai trũ ca Ch tch H Chớ Minh ó tng bc nhng bin phỏp gii quyt nhng khú khn trờn - P2: on cũn li: Bng tt c nhng n lc ca ng, Chớnh ph v H Chớ Minh ó lm cho ngi lao ng nhn t nc l ca mỡnh Bỏc H tr thnh hỡnh nh p nht lũng nhõn dõn Ngh thut: - Trn thut s kin mang tớnh ton cnh, tng th - Dng nờn cun biờn niờn s ca dõn tc Dn dũ: - Bi c: + Nm ngh thut vit bỳt kớ ca HPNT + Tỡm hiu mt s bi vit khỏc v sụng Hng + c li Ngi lỏi ũ sụng so sỏnh ngh thut vit bỳt kớ ca NT v HPNT - Bi mi: Thc hnh cha li lp lun ngh lun + c trc bi hc + Tỡm thờm mt s vd khỏc tin hnh sa li trc lp PHN B SUNG Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 182 Giỏo ỏn Ng Lp 12 Tit 50: Lm Ngy dy: ./ / THC HNH CHA LI LP Ngy son: / / TRONG VN NGH LUN A Mc tiờu: Giỳp HS: - Bit phỏt hin, phõn tớch v sa cha cỏc li v lp lun ngh lun - Rốn cỏc k nng to cỏc on cú lp lun cht ch, sc so B Phng phỏp - phng tin: 1.Phng phỏp: Thc hnh, luyn tp, lm vic theo nhúm Phng tin: GV: Giỏo ỏn HS: Phn chun b bi, sgk C.Tin trỡnh bi dy : Bi mi: HOT NG CA GV V HS NI DUNG BI HC GHI CH H1: HdHS phỏt hin v phõn I Phỏt hin v phõn tớch li tớch li Bi - sgk TT1: GV gi HS c bi 1a , a Phõn tớch li: GV yờu cu HS phỏt hin, phõn - Lun c khụng y ti núi v tớch li hc dõn gian, phn trin khai lun HS lm vic theo nhúm, trỡnh by c ch ch cp mt hp l ca kt qu, cỏc nhúm khỏc b sung dao, tc ng GV nhn xột chung, cht: TT2: GV yờu cu HS c bt 1b, b Phõn tớch li: v phỏt hin li - Lun c khụng cht ch, thiu logic HS lm vic theo nhúm GV yờu - Ni dung cõu kt khụng phự hp vi cu trỡnh by kt qu trc lp, cỏc cõu trờn cỏc nhúm nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht: TT3: GV yờu cu HS c bi c Phõn tớch li: 1c, phỏt hin li - Lun c s lc, cha trỡnh by c HS tip tc lm vic theo nhúm nhng khớa cnh liờn quan n chi tit GV yờu cu trỡnh by kt qu Trng nht c v Kt lun vi vó trc lp, cỏc nhúm nhn xột, b - Dựng cm t hon cnh khú khn sung GV nhn xột chung, cht: ca cuc sng cũn chung chung, khụng Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 183 Giỏo ỏn Ng Lp 12 TT4: GV yờu cu HS c bi 1d, phỏt hin li HS tip tc lm vic theo nhúm GV yờu cu trỡnh by kt qu trc lp, cỏc nhúm nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht: TT5: GV yờu cu HS c bi 1e, phỏt hin li HS tip tc lm vic theo nhúm GV yờu cu trỡnh by kt qu trc lp, cỏc nhúm nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht: TT6: GV yờu cu HS c bi 1g, phỏt hin li HS tip tc lm vic theo nhúm GV yờu cu trỡnh by kt qu trc lp, cỏc nhúm nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht: TT7: : GV yờu cu HS c bi 1h, phỏt hin li HS tip tc lm vic theo nhúm GV yờu cu trỡnh by kt qu trc lp, cỏc nhúm nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht: H2: Hd HS cha li TT1: GV yờu cu HS cha li cõu a HS lm vic cỏ nhõn, trỡnh by kt qu, cỏc HS khỏc nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht ỏp ỏn TT2: GV yờu cu cha li cõu b HS tip tc lm vic cỏ nhõn, trỡnh by kt qu, cỏc HS khỏc nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht ỏp ỏn lm ni bt d Phõn tớch li: - Khụng nờu c lun im cn trỡnh by - Lun c lan man, xa ri - Ni dung lun c khụng liờn quan vi e Phõn tớch li: - Lun c thiu logic, khụng cht ch - Kt lun khụng phự hp vi ni dung ca lun im g Phỏt hin li: - Lun c lm tin cho un im chớnh rm r, khụng lm ni bt h Phõn tớch li: - Lun im khụng rừ rng - Lun c khụng cú tớnh h thng - Kt lun khụng phự hp vi lun im II Cha li: Bi - sgk a Gi ý: - B sung lun c v giỏ tr nhn thc ca vhdg truyn c, ca dao tc ng - Sp xp lun c theo h thng b Gi ý: - Sa lun c dn chng sai - Sa lun im: Ngi niờn lng l Sa Pa khụng ch say mờ cụng vic m cũn tha thit yờu i, yờu ngi. TT3: GV yờu cu HS cha li c Gi ý: cõu c - B cõu HS tip tc lm vic cỏ nhõn, - Cõu i thnh Trong cỏi gay trỡnh by kt qu, cỏc HS khỏc gt h bit nng ta vo nhn xột, b sung GV nhn xột Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 184 Giỏo ỏn Ng Lp 12 chung, cht ỏp ỏn TT4: GV yờu cu HS cha li cõu d HS tip tc lm vic cỏ nhõn, trỡnh by kt qu, cỏc HS khỏc nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht ỏp ỏn TT5: GV yờu cu HS cha li cõu e HS tip tc lm vic cỏ nhõn, trỡnh by kt qu, cỏc HS khỏc nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht ỏp ỏn TT6: GV yờu cu HS cõu g HS tip tc lm vic trỡnh by kt qu, cỏc nhn xột, b sung GV chung, cht ỏp ỏn cha li cỏ nhõn, HS khỏc nhn xột TT7: : GV yờu cu HS cha li cõu h HS tip tc lm vic cỏ nhõn, trỡnh by kt qu, cỏc HS khỏc nhn xột, b sung GV nhn xột chung, cht ỏp ỏn d Gi ý: - B cõu 3, - Thờm lun im e Gi ý: - Sa li lun c: on trớch no ca truyn cng u th hin tm lũng y ca ụng ễng thng Kiu phi bỏn mỡnh chuc cha v em ễng xút xa cho Kiu phi chu bao tai ễng cm thụng chia s vi Kiu Ta cng hiu vỡ Truyn Kiu t n nh cao ca ch ngha nhõn o g Gi ý: - B cỏc lun c: Cõy x nu mónh lit - Nờu rừ lun im: Nh Nguyn Trung Thnh ó chn cõy x nu loi cõy quen thuc ca nỳi rng Tõy Nguyờn khc phm cht ca ngi dõn Xụ Man h Gi ý: - Sa lun im: Vn hc dõn gian cú giỏ tr nuụi dng tõm hn ngi - Thay i cỏch din t lun c phự hp vi lun im Dn dũ: - Bi c: + Tỡm v sa li cỏc bi vit ca bn thõn + Tham kho bi sbt Bi mi : + c li bn Nhng ngy u ca nc Vit Nam mi chun b cho tit bỏm sỏt + Son bi ôễn phn hc ằ * Nm ni dung cn ụn sgk * Tr li cỏc cõu hi phn ni dung ụn Phn b sung: Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 185 Giỏo ỏn Ng Lp 12 Tit bỏm sỏt Tun 17 Ngy dy: ./ / Ngy son: / / C THấM: NHNG NGY U TIấN CA NC VIT NAM MI Vừ Nguyờn Giỏp A MC TIấU: Giỳp HS: - Nm vng hn v tỏc gi Vừ Nguyờn Giỏp - Nm k ni dung bi c thờm B PHNG PHP V PHNG TIN: - Phng phỏp: Giỏo viờn hng dn HS tho lun tr li mt s cõu hi SGK - Phng tin: sgk, sgv, giỏo ỏn, TK bi ging C TIN TRèNH BI DY: * Kim tra bi c * Bi mi: GHI HOT NG CA GV&HS NI DUNG BI HC CH HS tham I Tìm hiểu chung: H1 Hd Tìm hiểu chung kho TT1 HS đọc tiểu dẫn trình Tác giả bày vắn tắt nét lớn Đại tớng Võ Nguyên Giáp không thờm Đại tớng Võ Nguyên Giáp nhà lãnh đạo kiệt xuất mà sgk v tg HS tin hnh GV nhn xột ngời có tầm t tởng, văn hóa lớn Cuc chung, cht: i ụng luụn song hnh vi nhng chng ng ca lch s dõn tc Tk XX Tác phẩm: sgk H2 Hd c hiểu II Đọc- hiểu văn TT1: GV dựa vào câu hỏi Thời điểm cảm nghĩ tác giả phần hớng dẫn đọc thêm để tổ - Tác giả xuất phát từ điểm nhìn chức hớng dẫn HS thảo luận bối cảnh đất nớc năm 1970, thời điểm điểm nhìn cảm nghĩ đầy gay go, ác liệt chiến tranh tác giả chống Mĩ - Đây thời điểm mà tơng quan lực lợng khác xa 25 năm trớc Năm 1945 "thời kì làm ma, làm gió chủ nghĩa Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 186 Giỏo ỏn Ng Lp 12 TT3 HS đọc kĩ lại đoạn văn tìm hiểu khó khăn, gian nguy nớc Việt Nam thông qua hồi ức tác giả? TT4 HS đọc kĩ lại đoạn văn bản, tìm hiểu sách đắn, sáng suốt Đảng, Chính phủ nhân dân ta vợt qua khó khăn? TT5 HS đọc kĩ lại đoạn trình bày suy nghĩ, nhận xét đế quốc", "gần hai chục vạn quân Tởng từ ngả ập vào miền Bắc",còn "mỗi hành động kẻ cớp không tránh khỏi bị trừng phạt, cách "tô son trát phấn" đế quốc Mĩ bọn ngụy quyền tay sai miền Nam "đều hoài công vô ích" - Năm 1945, nớc Việt Nam cha có tên đồ giới, có độc lập, tự Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vừa đời "lập tức đợc hân hoan chào đón loài ngời tiến bộ" - Tác giả xuất phát từ điểm nhìn dân tộc đứng vững mạnh hiên ngang, không chịu khuất phục trớc kẻ thù tàn bạo Hồi tởng khó khăn, gian nguy nớc Việt Nam - Nh sinh mệnh sinh "nằm bốn bề hùm sói, phải tự dốc đấu tranh dũng cảm, mu trí, phải tìm cách để sống còn" - Mọi hoạt động Đảng tiến hành theo phơng thức bí mật - Chính quyền cách mạng "cha đợc nớc công nhận" - Kinh tế khó khăn - Tiếng súng xâm lợc thực dân Pháp Nam Bộ "làm cho tất khó khăn thêm trầm trọng Những sách đắn, sáng suốt Đảng, Chính phủ - Củng cố giữ vững quyền cách mạng - Mở rộng khối đoàn kết toàn dân, thực công nông chuyên - Công bố dự án hiến pháp cho toàn dân đóng góp ý kiến - Toàn dân tăng cờng học chữ quốc ngữ - Bãi bỏ thuế thân nhiều thứ thuế vô lí khác - Nang cao lực tài cho đất nớc Sự đạo sâu sát Đảng Chính Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 187 Giỏo ỏn Ng Lp 12 hình tợng Bác Hồ qua hồi tởng Đại tớng Võ Nguyên Giáp? TT6 HS thảo luận rút nhận xét nét đặc sắc nghệ thuật hồi kí? phủ làm cho nội lực nớc Việt Nam đợc nâng lên nhanh chóng." Hình tợng Bác Hồ - Bác Hồ ngời đứng đầu máy lãnh đạo Đảng Chính phủ, ngời cầm lái vĩ đại đa thuyền cách mạng Việt Nam từ tháng lợi đến thắng lợi khác - Nét đẹp ngời sáng nhân cách Bác Hồ toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, đất nớc - Những việc làm cụ thể Bác : đề mục tiêu quan trọng ; tuyên truyền vận động nhân dân - Bác kiên chống biểu tiêu cực, thẳng thắn khuyết điểm cán - Tác giả khái quát : "Hạnh phúc cho dân, mục đích việc giành lấy quyền giữ vững, bảo vệ quyền Đó lí tởng Ngời, lòng Ngời" "Đồng bào ta nhận thấy Bác Hồ, hình ảnh tợng trng cao đẹp dân, nớc, cách mạng, quyền mới, chế độ mới" Những đặc sắc nghệ thuật - Mọi kiện đợc trần thuật từ điểm nhìn ngời đại diện cho cho máy lãnh đạo Đảng Chính phủ, kiện đợc kể lại thờng mang tính chất toàn cảnh, tổng thể, đợc phác họa nét lớn, gây ấn tợng sâu sắc với nhiều ngời - Những cảm nghĩ, đánh giá thờng mang tính khách quan, tiêu biểu cho cảm nghĩ chung ngời lãnh đạo Đảng Chính phủ - Cách trần thuật kiện nêu cảm nghĩ nh làm cho tác phẩm sách tự thuật đời mà gần nh biên niên sử dân tộc Thể hồi kí có diện mạo mới, tầm vóc * Dn dũ: -Nm ni dung bi hc - Son bi mi: ễn hc, chun b cho bi thi hk Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 188 Giỏo ỏn Ng Lp 12 PHN B SUNG Tit 51: c Ngy dy: ./ / ễN TP PHN VN HC Ngy son: / / A Mc tiờu: Giỳp HS: - Nm c mt cỏch h thng v bit dng linh hot, sỏng to nhng kin thc c bn v VHVN v VH nc ngoi ó c hc chng trỡnh Ng lp 12 HK I - Cú nng lc phõn tớch hc theo tng cp ; s kin, tỏc gi, tỏc phm, ngụn ng hc B Phng phỏp - phng tin: 1.Phng phỏp: Nờu , tho lun, HS thuyt trỡnh theo cõu hi sgk 2.Phng tin: GV: Giỏo ỏn HS: Phn chun b bi, sgk C Tin trỡnh bi dy: Bi mi: HOT NG CA GV V NI DUNG BI HC GHI HS CH H1: GV nhn mnh ni dung I Ni dung ụn p ụn ca hc H2: Hd HS ụn theo h thng cõu hi sgk TT1: GV yờu cu HS: khỏi quỏt VHVN t cỏch mng Thỏng tỏm 1945 n ht th k XX? HS tin hnh, tr li GV nhn xột, cht ý chớnh, yờu cu HS c k li bi khỏi quỏt VHVN t CMT8 1945 n ht th k XX TT2: GV yờu cu: Nhc li Cõu sgk quan im sỏng tỏc ca HCM? * Quan im sỏng tỏc ca HCM HS tr li - Vh l v khớ chin u li hi, GV nhn xột, cht li ni dung phng s cho s nghip cỏch mng v nhn mnh s nht quỏn gia ca t nc (ngh s l chin s: quan im sỏng tỏc vi s Trong th phi cú thộp, nh th phi Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 189 Giỏo ỏn Ng Lp 12 nghip hc ca Ngi bit xung phong) - Chỳ trng tớnh chõn thc v tớnh dõn tc mi tỏc phm (trong sỏng, gin d trỏnh li vit cu kỡ) - Xut phỏt t i tng tip nhn, mc ớch sỏng tỏc quyt nh ni dung v hỡnh thc tỏc phm (Vit cho ai?, vit lm gỡ? Vit cỏi gỡ? vit nh th no?) TT3: GV hi: Mc ớch Nguyn Cõu 4: i Quc vit Tuyờn ngụn c - Nguyn i Quc vit Tuyờn ngụn lp? c lp nhm mc ớch: HS da vo hiu bit ca mỡnh, + Khng nh quyn t do, c lp tr li ca dõn tc VN hon cnh lch GV nhn xột, cht li: s lỳc by gi, ng thi cũn l cuc tranh lun nhm bỏc b lớ l ca thc dõn Phỏp + Tuyờn b vi ng bo c nc v nhõn dõn th gi v c lp t ca dõn tc VN TT4: GV yờu cu HS tr li cõu Cõu 5: hi: Vỡ T Hu c gi l * T Hu c xem l nh th tr nh th tr tỡnh chớnh tr? tỡnh chớnh tr: HS nh li kin thc, phỏt biu - Th TH ch yu phc v i sng GV nhn xột, cht li: chớnh tr ca t nc - Nhng ni dung chớnh tr c ct lờn bng ting núi tr tỡnh vi nhng cm xỳc, tỡnh cm mang tớnh c th ca cỏi tụi bng tnh bi lớ tng cỏch mng, cỏi tụi hũa hp vi cỏi TT5: GV yờu cu: Chng minh chung khuynh hng s thi v cm * Khuynh hng s thi v cm hng hng lóng mn th TH? lóng mn th TH: HS nh li kin thc, phõn tớch, - Tớnh s thi: phỏt biu + Cm hng ch o l cm hng GV nhn xột, cht li: lch s dõn tc ch khụng phi l cm hng i t th s + Con ngi th c nhỡn nhn t ngha v, trỏch nhim cụng dõn Nhõn vt tr tỡnh i din cho phm cht ca cng ng, dõn tc + Cỏi tụi tr tỡnh l cỏi tụi chin s, cỏi tụi cụng dõn - Cm hng lóng mn cỏch mng: Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 190 Giỏo ỏn Ng Lp 12 + Tp trung th hin v p ngi thi i mi + Th hin nim tin vng chc vo TT6: GV yờu cu: Phõn tớch tng lai tớnh dõn tc bi th Vit Cõu 6: Bc? Tớnh dõn tc bi th Vit Bc HS suy ngh, phõn tớch, trỡnh Th th lc bỏt by - Cu t ca ca dao vi nhõn vt tr GV nhn xột chung, cht: tỡnh ta v mỡnh hỏt i ỏp vi - Hỡnh thc tiu i nh ca dao - Ngụn ng gin d, mc mc Cõu 8: TT7: GV yờu cu : Phõn tớch v - Hỡnh tng ngi lớnh Tõy Tin: p ngi lớnh Tõy Tin + Phn ln l HS, SV c khc bi th cựng tờn ca Quang ch yu bng bỳt phỏp lóng mn, hin Dng? So sỏnh vi hỡnh tng khung cnh khỏc thng, kỡ ngi lớnh bi th ng v, ni bt nhng nột c ỏo, phi Chớ ca Chớnh Hu? thng HS suy ngh, phõn tớch, trỡnh + Ngi lớnh cú v p lóng mn, by m cht bi trỏng, phng pht nột p GV nhn xột chung, cht: ca ngi anh hựng th ca c in Ngi lớnh ng chớ: + Khc bng bỳt phỏp hin thc, hin mụi trng gn gi, quen thuc + Xut thõn t nụng dõn, gn bú vi bng tỡnh ng chớ, giai cp * Nột chung: + L nhng chin s sn sng vt qua gian khú v hi sinh vỡ T quc + Mang v p ca hỡnh tng ngi lớnh th ca giai on khỏng chin chng Phỏp, th hin cm hng ngi ca ca hc khỏng chin TT8:GV yờu cu: So sỏnh hai Cõu 12 tỏc phm Ch ngi t tự v - im thng nht: Ngi lỏi ũ sụng ca + Cm hng mónh lit trc nhng Nguyn Tuõn thy s thụng cnh tng c ỏo, tỏc ng mnh nht v khỏc bit ca phong vo giỏc quan ca ngi ngh s cỏch ngh thut ca NT trc + Tip cn th gii thiờn v phng v sau CMT8? din thm m Tip cn ngi HS suy ngh, so sỏnh, trỡnh by thiờn v phng din ti hoa ngh s GV nhn xột chung, cht: + Ngũi bỳt ti hoa, uyờn bỏc Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 191 Giỏo ỏn Ng Lp 12 - im khỏc bit: + Ch ngi t tự tỡm cỏi p quỏ kh Ngi lỏi ũ sụng tỡm cỏi p i sng thc ti + Ch ngi t tự tỡm cht ti hoa ngh s lp ngi c tuyn + Ngi lỏi ũ sụng tỡm cht ti hoa ngh s i chỳng nhõn dõn Dn dũ: - Bi c: + Tip tc tr li cỏc cõu hi cũn li sgk Lu ý : + Nm ni dung v ngh thut ca cỏc : Súng, t Nc, Tõy Tin, Vit Bc, Ngi lỏi ũ sụng , Ai ó t tờn cho dũng sụng ? + Nm cỏc g vhVN t cỏch mng thỏng tỏm n ht th k XX c im c bn v thnh tu ca tng giai on - ễn chun b cho bi thi HKI PHN B SUNG Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 192 Giỏo ỏn Ng Lp 12 Trng THPT Vinh XuõnPhan Th Tuyt Nhung 193 [...]... Nhung 30 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 - Bài cũ: + Nắm nd các phần của vb + Nghệ thuật viết văn chính luận của HCM + Làm bt về nhà - Bài mới: +Nắm các phương diện về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt + Xem các bt ở sbt để chuẩn bị cho tiết bs tiếp theo Soạn bài: “ Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” + Đọc bài về tác gia Nguyễn Đình Chiểu sách Ngữ văn 11... là một nhà yêu nước, cách mạng vĩ đại mà còn là một nhà thơ nhà văn lớn HĐ 2: Tìm hiểu sự nghiệp II/ Sự nghiệp văn học: VH 1/ Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Trường THPT Vinh Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 16 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 TT1: Trình bày những quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh HS: 3 Quan điểm Minh: - Văn chương là thứ vũ khí chiến đấu lợi hại, phục vụ đắc lực cho... Tiên”, “Chạy giặc”, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” PHẦN BỔ SUNG Trường THPT Vinh Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 33 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 Tiết 10: Đọc văn Ngày dạy: ./ / Ngày soạn: / / NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC - PHẠM VĂN ĐỒNG- A/ Mục tiêu... lại các bài thơ: “Cảnh khuya”, Rằm tháng giêng”, “Chiều tối” Trường THPT Vinh Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 15 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 Tiết 5: Đọc văn Ngày dạy: ./ / Ngày soạn: / / TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - HỒ CHÍ MINH PHẦN MỘT: TÁC GIẢ A/ Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh Hiểu được những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp văn học quang điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong... dứt chế độ thực dân phong kiến ở Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập tự chủ của dân tộc - Văn học: TNĐL là một áng vàn chính luận đặc sắc Trường THPT Vinh Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 25 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 3 Mục đích sáng tác: TT3: HCM sáng tác bản tuyên Nhằm công bố nền độc lập, tự do ngôn nhằm những mục đích gì? của dân tộc, khai sinh ra nước... Độc lập” – phần tác phẩm + Đọc lại quan điểm sáng tác và phong cách nghệ thuật của HCM + Đọc, chia bố cục văn bản + Trả lời các câu hỏi phần hướng dẫn học bài trong phần hướng dẫn học bài – sgk -******* -PHẦN Bổ SUNG: Trường THPT Vinh Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 24 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 Tiết 8: Đọc văn Ngày dạy: ./ / Ngày soạn: / / TUYÊN NGÔN... Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 12 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 Tiết 4: Làm văn Ngày dạy: ./ / Ngày soạn: / / NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ A Mục tiêu: Giúp HS: - Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, trước hết là nắm kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý - Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm B Phương... phẩm của cá nhân trong bài “Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (lớp 11) PHẦN BỔ SUNG Trường THPT Vinh Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 18 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 Tiết 6: Tiếng Việt Ngày dạy: ./ / Ngày soạn: / / GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A Mục tiêu: Giúp... a/ Hôm qua lớp tôi tổ chức liên hoan Trường THPT Vinh Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 32 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 trình bày: TT3: GV chốt lại cuối năm rất vui vì có sự tham dự của thầy chủ nhiệm cũ cùng phu nhân của thầy b/ Hà là một fan rất hâm mộ của ca sĩ Đan Trường: Bài làm: a/ Phu nhân - Vợ b/ fan - khán giả HĐ3: HS làm bài tập3 3/ Bài tập 3: Viết một đoạn văn ngắn TT1:... bài: 1 câu c Cấu trúc câu hỏi: 1 câu ĐỀ: Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh (chị) về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay? Trường THPT Vinh Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 23 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM A Yêu cầu về kĩ năng - Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội có bố cục 3 phần - Học sinh hiểu đề, ... Tuyết Nhung 33 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 Tiết 10: Đọc văn Ngày dạy: ./ / Ngày soạn: / / NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC - PHẠM VĂN ĐỒNG- A/ Mục... Tuyết Nhung 36 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12 Tiết 11: Đọc văn Ngày dạy: ./ / Ngày soạn: / / NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC - PHẠM VĂN ĐỒNG- A/ Mục... nhà văn lớn HĐ 2: Tìm hiểu nghiệp II/ Sự nghiệp văn học: VH 1/ Quan điểm sáng tác Hồ Chí Trường THPT Vinh Xuân………………………………Phan Thị Tuyết Nhung 16 Giáo án Ngữ văn ……………………………………………………………… Lớp 12
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12, GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN