thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động marketingmix tại doanh nghiệp tư nhân vàngtuấn huy chương

128 353 0
thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động marketingmix tại doanh nghiệp tư nhân vàngtuấn huy chương

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THÙY TRANG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VÀNG TUẤN HUY CHƢƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thƣơng Mại Mã số ngành: 52340121 Tháng 11 – Năm 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THÙY TRANG MSSV: 4104943 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VÀNG TUẤN HUY CHƢƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thƣơng Mại Mã số ngành: 52340121 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TH.S LÊ THỊ THU TRANG Tháng 11 – Năm 2013 LỜI CẢM TẠ  Qua năm học tập rèn luyện Trƣờng Đại học Cần Thơ với dạy hƣớng dẫn nhiệt tình thầy khoa KT – QTKD, giúp cho tác giả có kiến thức quý báu để bƣớc vào môi trƣờng thực tế, kiến thức tác giả hoàn thành đề tài Bên cạnh kiến thức giảng đƣờng nhƣ kiến thức thực tế mà tác giả nhận đƣợc từ Lãnh đạo nhân viên DNTN Tuấn Huy Chƣơng giúp cho tác giả có hiểu biết mơi trƣờng kinh doanh thực tế để từ có kinh nghiệm nhƣ hiểu biết để làm việc thích nghi tốt với mơi trƣờng kinh doanh sau Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo DNTN Tuấn Huy Chƣơng tạo điều kiện hƣớng dẫn để tác giả đƣợc thực tập công ty Xin chân thành cảm ơn đến cô Lê Thị Thu Trang, ngƣời hƣớng dẫn đóng góp nhiều ý kiến để tác giả hồn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn học góp ý kiến giúp đỡ tác giả trình thực đề tài Vì thời gian thực tập có hạn, thêm vào lần tiếp xúc với thực tế nên không tránh khỏi thiếu sót, mong đƣợc đóng góp quý thầy bạn để đề tài hồn thiện Kính chúc q thầy dồi sức khoẻ niềm vui, chúc DNTN Tuấn Huy Chƣơng ngày đứng vững phát triển tƣơng lai Xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, Ngày… tháng… năm Sinh viên thực tập Trần Thùy Trang LỜI CAM ĐOAN   Tác giả xin cam đoan đề tài tác giả thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, Ngày… tháng… năm Sinh viên thực tập Trần Thùy Trang NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP   …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… An Giang, Ngày… tháng… năm GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP MỤC LỤC Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian nghiên cứu 1.4.2 Thời gian nghiên cứu 1.4.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.5 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Tổng quan marketing 2.1.2 Khái niệm marketing 2.1.1.2 Chức vai trò marketing 2.1.2 Khái quát marketing - mix 10 2.1.2.1 Khái niệm marketing – mix 10 2.1.2.2 Chiến lƣợc Sản phẩm 11 2.1.2.3 Chiến lƣợc Giá 12 2.1.2.4 Chiến lƣợc Phân phối 13 2.1.2.5 Chiến lƣợc Chiêu thị 14 2.1.3 Tổng quan hành vi tiêu dùng 16 2.1.3.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng 16 2.1.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng 16 2.1.3.3 Hành vi tiêu dùng chiến lƣợc marketing 17 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 19 2.2.1.1 Số liệu thứ cấp 19 2.2.1.2 Số liệu sơ cấp 19 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 20 2.2.3 Bộ tiêu chí đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến định chọn DNTN Tuấn Huy Chƣơng để mua sắm khách hàng 25 CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TUẤN HUY CHƢƠNG 27 3.1 GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 27 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 28 3.3 CƠ SỞ VẬT CHẤT, SẢN PHẨM VÀ MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 32 3.3.1 Cơ sở vật chất 32 3.3.2 Sản phẩm doanh nghiệp 33 3.3.3 Mục tiêu tổ chức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 33 3.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 33 3.4.1 Thuận lợi 33 3.4.2 Khó khăn 33 3.5 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ NĂM 2010-2012 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2013 34 3.5.1 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh từ năm 2010-2012 34 3.5.2 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh tháng đầu năm 201 38 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG MARKETING – MIX CỦA DOANH NGHIỆP 41 4.1 HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 41 4.1.1 Chính sách sản phẩm 41 4.1.2 Chính sách giá 46 4.1.3 Chính sách phân phối 47 4.1.4 Chính sách chiêu thị 49 CHƢƠNG 5: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 51 5.1 PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN NGỒI 51 5.1.1 Môi trƣờng vĩ mô 51 5.1.1.1 Kinh tế 51 5.1.1.2 Chính trị Pháp luật 56 5.1.1.3 Văn hóa xã hội 58 5.1.1.4 Công nghệ khoa học 58 5.1.2 Môi trƣờng vi mô 59 5.1.2.1 Nhà cung cấp 59 5.1.2.2 Khách hàng 61 5.1.2.3 Sản phẩm thay 72 5.1.2.4 Đối thủ cạnh tranh 74 5.1.3 Ma trận đnáh giá yếu tố bên 80 5.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG NỘI BỘ 81 5.2.1 Tình hình nhân doanh nghiệp 81 5.2.2 Tình hình tài doanh nghiệp 85 5.2.3 Ma trận yếu tố bên 87 5.3 MA TRẬN SWOT 88 CHƢƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX CỦA DOANH NGHIỆP 92 6.1 SẢN PHẨM 92 6.1.1 Mục tiêu giải pháp 92 6.1.2 Cách thức thực 93 6.2 GIÁ CẢ 95 6.2.1 Mục tiêu giải pháp 95 6.2.2 Cách thức thực 95 6.3 PHÂN PHỐI 96 6.3.1 Mục tiêu giải pháp 96 6.3.2 Cách thức thực 96 CHƢƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101 7.1 KẾT LUẬN 101 7.2 KIẾN NGHỊ 101 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Nghiên cứu ngƣời tiêu dùng thiết kế chiến lƣợc marketing 18 Bảng 2.2: Biểu mẫu cách thành lập ma trận cạnh tranh 22 Bảng 2.3: Biểu mẫu cách thành lập ma trận SWOT 23 Bảng 3.1: Tình hình nhân doanh nghiệp 29 Bảng 3.2: Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp năm 2010-2012 35 Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tháng đầu năm 2012 tháng đầu năm 2013 38 Bảng 4.1: Doanh thu thu đƣợc theo loại sản phẩm từ năm 2010-2012 41 Bảng 4.2: Doanh thu thu đƣợc theo loại sản phẩm tháng đầu năm 2012 2013 41 Bảng 4.3: Doanh thu thu đƣợc theo mặt hàng nhóm sản phẩm 24K từ năm 2010 – 2012 42 Bảng 4.4: Doanh thu thu đƣợc theo mặt hàng nhóm sản phẩm 24K tháng đầu năm 2012 2013 42 Bảng 4.5: Chi phí cho hoạt động từ thiện DNTN Tuấn Huy Chƣơng từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 49 Bảng 4.6: Chi phí cho hoạt đồng tặng quà DNTN Tuấn Huy Chƣơng từ năm 2010-2013 50 Bảng 5.1: Các mặt hàng đƣợc mua sắm chủ yếu 62 Bảng 5.2: Các mục đích mua sắm 63 Bảng 5.3: Kết Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến nhóm Sự tiện lợi 64 Bảng 5.4: Kết Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến nhóm Sản phẩm 64 Bảng 5.5: Kết Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo nhân  Khách hàng mức 1: Doanh nghiệp tặng cho nhóm khách hàng cịn lại sổ tay bìa da tiện ích hộp bút gỗ sang trọng Hình 6.3 Quà tặng cho khách hàng mức Bảng 6.1: Dự trù chi phí cho hoạt động Chiêu thị Các nhóm khách hàng Khách hàng mức Khách hàng mức Khách hàng mức khách sỉ Tổng Tên Quà Số lƣợng Bút gỗ sổ tay bìa da 650 Lịch bàn 200 Bộ để bàn 50 900 Đơn giá (VND) 12.000 15.000 25.000 30.000 7.800.000 - 9.750.000 130.000 150.000 6.500.000 - 7.500.000 Chi Phí (VND) 5.000.000 - 6.000.000 19.300.000 – 23.250.000 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 KẾT LUẬN Cạnh tranh diễn ngày liệt lĩnh vực kim hồn Thêm vào đó, khó khăn từ thủ tục, luật pháp, nhân lực, công nghệ thông tin gây áp lực lớn cho DNTN Tuấn Huy Chƣơng việc tiếp tục phát triển bền vững tƣơng lai Đứng trƣớc khó khăn đó, với đội ngũ lãnh đạo có thâm niên am hiểu sâu sắc ngành kim hồn, DNTN Tuấn Huy Chƣơng khơng ngừng phát triển khẳng định uy tín, thƣơng hiệu thị trƣờng Doanh nghiệp không ngừng nổ lực, phấn đấu hoạt động mình, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng phục vụ đạt đƣợc kết tốt năm vừa qua Đặc biệt, lợi nhuận doanh nghiệp có xu hƣớng tăng cao tháng đầu năm 2013 Nguyên nhân kinh thế giới dần hồi phục sau khủng hoảng năm 2011, nhu cầu vàng ổn định có xu hƣớng tăng Với làm đƣợc, doanh nghiệp cần tiếp tục cố gắng phát huy điểm mạnh mà có để tiếp tục đứng vững phát triển thị trƣờng bắt đầu tiến đến thị trƣờng Bên cạnh kết tốt đẹp đạt đƣợc, thời gian qua doanh nghiệp gặp khơng khó khăn cần giải Khó khăn lớn bị động khâu đầu vào sản phẩm Doanh nghiệp cần có hành động cụ thể hiệu để tìm kiếm nhà cung cấp có uy tín hiệu Bên cạnh đó, phƣơng thức kinh doanh doanh nghiệp truyền thống, chƣa quan tâm nhiều đến phần mềm quản lý đại, điều làm tốn khơng thời gian gây nhiều khó khăn công tác quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp chƣa quan tâm đến hoạt động marketing, hoạt động xây dựng hình ảnh, thƣơng hiệu cho doanh nghiệp hiệu quả, tăng số lƣợng khách hàng hợp đồng, tăng hiệu làm việc nhân viên giữ chân nhân tài lại với công ty Nghiên cứu, đánh giá lại khó khăn từ số liệu, thực trạng khứ tại, tìm hƣớng giải tốt giúp doanh nghiệp nâng cao vị tranh tranh, hiệu hoạt động kinh doanh, xây dựng thƣơng hiệu giúp công ty phát triển bền vững tƣơng lai 7.2 KIẾN NGHỊ Để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thời gian tới, doanh nghiệp cần tổ chức thực nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch chiến lƣợc đề Tuy nhiên, để thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp, tác giả có số kiến nghị sau: Doanh nghiệp nên xem xét thực chiến lƣợc liên kết phía sau liên kết theo hàng ngang Có nghĩa doanh nghiệp tăng quyền kiểm sốt đối tác, đối thủ cạnh tranh đặc biệt doanh nghiệp hệ thống Huy Chƣơng cách thực liên minh, sáp nhập, liên kết, mua lại… Đối với thực trạng cạnh tranh liệt ngành, doanh nghiệp cạnh tranh hình thức chiêu thức để dành lấy khách hàng gây áp lực lớn cho doanh nghiệp việc giữ chân khách hàng Việc thực liên kết theo hàng ngang liên kết phía sau thành lập liên minh thiết lập sách giá cạnh tranh ổn định hơn, tạo rào cản nhập ngành giảm áp lực cạnh tranh Bên cạnh đó, việc liên kết giúp hình thành tổ chức có tiếng nói đủ lớn tầm ảnh hƣởng đủ rộng để điều chỉnh thị trƣờng xảy bất ổn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hoạt động marketing thời gian qua doanh nghiệp chƣa quan tâm mức Không doanh nghiệp mà đối thủ cạnh tranh ngành có hành động tƣơng tự Các hoạt động marketing doanh nghiệp hầu nhƣ không đƣợc lên kế hoạch cách cụ thể, phần đặc thù ngành khó thiết kế nội dung, hình thức quảng cáo Trong thời gian tới, để thực tốt chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng, bên cạnh công tác phát triển giao tiếp cá nhân dịch vụ, tác giả kiến nghị công ty cần tuyển thêm nhân xây dựng cho phận marketing đảm nhận công việc xúc tiến bán hàng, xây dựng hình ảnh, thƣơng hiệu cho cơng ty Những lợi ích mà marketing đem lại cho doanh nghiệp vô to lớn đƣợc khẳng định từ lâu Hiện khu vực chƣa có doanh nghiệp trọng đến hoạt động này, doanh nghiệp thực hiệu hoạt động marketing không giúp doanh nghiệp tạo khác biệt so với đối thủ, quảng bá hình ảnh, nâng cao độ nhận biết thƣơng hiệu, mà giúp doanh nghiệp tăng số lƣợng khách hàng, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lƣợng dịch vụ nâng cao lợi cạnh tranh TÀI LIỆU THAM KHẢO  Danh mục tài liệu ti ng Việt Bùi Thị Thanh Thu, 2010 Nhận thức lựa chọn ngƣời tiêu dùng thành phố Đà Nẵng thuốc nội thuốc ngoại Tạp chí Khoa Học Và Cơng Nghệ Đà Nẵng, số (40).2010 Chu Nguyễn Mộng Ngọc Phạm Tấn Nhật, 2013 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến chọn kênh siêu thị để mua thực phẩm tƣơi sống ngƣời tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Phát Triển Hội Nhập, số 10 (20) – tháng – / 2013 Đoàn Thị Hồng Vân Kim Ngọc Đạt, 2010 Quản trị chiến lược TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Thống kê ứng dụng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Học Viện Tài Chính, 2010 Khái niệm, vai trị q trình phát triển marketing Ngày truy cập: 25 tháng 10 năm 2013] Học Viện Tài Chính, 2010 Khái niệm Marketing [Ngày truy cập: 25 tháng 10 năm 2013] Lƣu Thanh Đức Hải, 2007 Marketing ứng dụng Cần Thơ: Nhà xuất ĐH Cần Thơ Nguyễn Kiều Oanh, 2011 Một số giải pháp marketing-mix nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần ô tô Trường Hải chi nhánh Cần Thơ Luận văn Đại học Trƣờng ĐH Cần Thơ Nguyễn Hoàng Huynh, 2009 Thực trạng giải pháp cho hoạt động marketing Doanh nghiệp Tư nhân Đăng Lan Luận văn Đại học Trƣờng ĐH Cần Thơ 10 Nguyễn Quốc Nghi Lê Quang Viết, 2011 Hành vi tiêu dùng Cần Thơ: Nhà xuất ĐH Cần Thơ 11 Nguyễn Văn Thuận Võ Thành Danh, 2011 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng rau an tồn thành phố Cần Thơ Tạp chí Khoa học, số 2011:17b, trang 113-119 12 SJC, 2013 Biểu đồ giá vàng [Ngày truy cập: 20 tháng 10 năm 2013] 13 Trần Minh Đạo, 2003 Giáo trình marketing Hà Nội: Nhà xuất ĐH Kinh tế Quốc dân 14 Trần Thị Mỹ Hạnh, 2010 Xây dựng chiến lược marketing-mix cho công ty gas Petrolimex Cần Thơ Luận văn Đại học Trƣờng ĐH Cần Thơ 15 Vietcombank, 2013 Tỷ giá ngoại tệ [Ngày truy cập: 20 tháng 10 năm 2013]  Danh mục tài liệu ti ng Anh Gerbing & Anderson (1988), “An Update Paradigm for Scale Development Incorporing Unidimensionality and Its Assessments”, Journal of Marketing Research, Vol.25, 186-192 Kitco Metals Inc, 2013 Historical Charts < http://www.kitco.com/charts/ historicalgold.html> [Ngày truy cập: 20 tháng 10 năm 2013] Nunnally, J & I H Bernstein (1994), “Pschychometric Theory”, 3rd ed., New York: McGraw-Hill PHỤ LỤC CÁC BẢNG CHẠY SỐ LIỆU SPSS Bảng tần số mặt hàng đƣợc mua sắm chủ yếu $SanPham Frequencies Responses Percent of Cases N Percent N Nhẫn trơn 24K 83 53.9% 83.0% Nữ trang 24K 35 22.7% 35.0% Vòng 18K 26 16.9% 26.0% Khác 10 6.5% 10.0% 154 Mặt hàng 100.0% 154.0% Total a Dichotomy group tabulated at value Bảng tần số mục đích mua sắm $mucdich Frequencies Responses N Mục đích Percent of Percent Cases Làm đẹp 49 29.3% 49.0% Đầu tư 5.4% 9.0% Dự trữ 77 46.1% 77.0% Trả nợ 1.2% 2.0% 27 16.2% 27.0% 1.8% 3.0% 167 100.0% 167.0% Làm sính lễ Khác Total a Dichotomy group tabulated at value Bảng giá trị cronbach’s alpha nhóm Sự tiện lợi Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 842 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted khong mat thoi gian 4.46 736 728 a vi tri de tim 4.46 817 728 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Bảng giá trị cronbach’s alpha nhóm Sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 854 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted kieu dang da dang 9.35 977 716 806 tuoi vang 9.34 873 731 796 luong 9.29 996 739 787 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Bảng giá trị cronbach’s alpha nhóm Giá Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 807 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted gia hop ly 8.09 2.426 523 864 tien cong hop ly 8.67 1.516 748 634 gia bu hop ly 8.62 1.571 744 638 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Bảng giá trị cronbach’alpha nhóm Thái độ phục vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 839 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted nguoi ban than thien 12.81 3.792 714 778 nguoi ban am hieu 12.92 3.933 680 793 giai quyet phan nan 13.01 4.050 577 836 tu van hop ly 12.98 3.414 725 772 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Bảng giá trị cronbach’alpha nhóm Uy tín doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 657 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted uy tin 4.46 574 451 a de dang giao dich 4.80 202 451 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Bảng giá trị cronbach’s alpha nhóm Chiêu thị Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 750 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted tu thien 3.84 964 599 a giam gia 4.19 854 509 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Bảng kiểm định KMO and Bartlett’s Test KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 648 740.616 df 120 Sig .000 10 Bảng phân tích nhân tố EFA Rotated Component Matrix a Component tu van hop ly 890 056 028 -.065 045 029 nguoi ban than thien 865 092 -.076 116 000 121 nguoi ban am hieu 705 130 -.064 -.141 490 168 giai quyet phan nan 657 360 068 035 130 033 luong 045 861 090 043 112 106 kieu dang da dang 148 860 032 -.053 038 035 tuoi vang 244 824 042 -.047 209 007 gia bu hop ly 058 080 890 -.034 -.060 -.097 -.155 -.105 881 -.036 083 -.183 gia hop ly 052 178 745 040 134 092 khong mat thoi gian 079 -.077 104 913 164 -.063 -.112 006 -.147 888 102 248 tu thien 032 165 141 082 771 -.096 giam gia 302 169 008 298 717 145 de dang giao dich 111 029 -.150 -.053 154 890 uy tin 148 142 002 374 -.208 719 tien cong hop ly de di Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 11 Bảng kiểm định Levene T-test Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Mean Sig (2- Differen Std Error F N1 Equal variances assumed Equal variances not assumed 001 -.51429 14417 -.80097 -.22760 98 022 -.23333 10040 -.43257 -.03410 051 -.23333 11600 -.46755 00089 98 124 -.21746 14027 -.49583 06091 086 -.21746 12509 -.46679 03187 98 004 -.39524 13292 -.65901 -.13147 -3.447 78.762 001 -.39524 11468 -.62351 -.16697 98 317 -.11429 11355 -.33962 11105 -1.074 64.164 287 -.11429 10636 -.32676 09819 98 000 -.73571 16401 -1.06119 -.41024 -4.778 63.796 000 -.73571 15399 -1.04336 -.42807 056 -2.974 3.746 708 -1.006 141 Equal variances assumed Equal variances not -.85534 -.17323 -1.738 72.563 assumed N6 17186 260 Equal variances assumed Equal variances not Upper 004 -.51429 611 -1.550 assumed N5 Lower -2.011 41.329 Equal variances assumed Equal variances not Difference 6.935 assumed N4 ce 98 010 -2.324 Equal variances assumed Equal variances not tailed) -3.567 84.144 assumed N3 df 2.146 Equal variances assumed Equal variances not t 146 -2.992 assumed N2 Sig Difference 281 -4.486 1.177 12 Bảng giá trị trung bình nhóm nhân tố nhóm mua không mua Group Statistics mua va khong mua N1 N Mean Std Deviation Std Error Mean 70 4.6143 86883 10385 ko mua 30 4.5000 57901 10571 70 4.7333 39968 04777 ko mua 30 4.0778 51553 09412 70 4.2952 68933 08239 ko mua 30 4.0333 45359 08281 70 4.4286 66368 07933 ko mua 30 4.5500 46144 08425 mua N6 10000 mua N5 54772 mua N4 4.1000 mua N3 30 mua N2 ko mua 70 4.6643 54322 06493 ko mua 30 3.5000 66953 12224 mua 70 4.2357 78353 09365 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH BẢNG CÂU HỎI PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TUẤN HUY CHƢƠNG Xin chào anh (chị) bạn, tên …………………… sinh viên thuộc khoa kinh tế - QTKD Trƣờng Đại học Cần thơ, để hồn thành luận văn mình, tơi thiết kế bảng câu hỏi nhằm mục đích Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng DNTN Tuấn Huy Chương Rất mong anh (chị) bạn vui lòng dành khoảng 15 phút để giúp tơi hồn thành câu hỏi có liên quan dƣới Tôi hoan nghênh cộng tác anh (chị) yên tâm câu trả lời anh (chị) đƣợc giữ bí mật tuyệt đối PHẦN QUẢN LÝ: Số thứ tự mẫu: Tên đáp viên: Số điện thoại: Giới tính: Nam Nữ Tuổi: …………………… PHẦN SÀNG LỌC: Tên vấn viên: …………………… Ngày vấn: ……………………… Kiểm tra viên: ………………………… Kết luận: ……………………………… Câu 1: Xin anh (chị) vui lòng cho biết, anh (chị) có mua sắm doanh nghiệp Tuấn Huy Chƣơng khơng? Có  Tiếp tục Khơng  Ngừng PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Câu 2: Những mặt hàng anh (chị) thƣờng mua đến doanh nghiệp gì?     Nhẫn trơn 24K Đồ kiểu 24K Vòng 18K Khác (ghi rõ):………………………………… Câu 3: Mục đích anh (chị) mua sản phẩm gì? Làm đẹp  Đầu tƣ kiếm lãi ngắn hạn (đoán giá)  Dự trữ  Trả nợ vàng  Làm sính lễ (tiệc cƣới con, cháu )  Khác (ghi rõ):………………………  Câu 4: Anh (chị) thƣờng mua sản phẩm nào? Sau mùa vụ thu hoạch  Vào dịp lễ tết  Khi có tiệc cƣới gia đình  Khi giá vàng có chiều hƣớng tăng  Khi giá vàng có chiều hƣớng giảm  Khác (ghi rõ):…………………………  Câu 5: Dƣới phát biểu có liên quan đến doanh nghiệp Tuấn Huy Chƣơng xin vui lòng cho biết MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý anh/ chị cách đánh dấu X vào ô  thích hợp theo qui tắc Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Không đồng ý khơng phản đối Đồng ý Hồn tồn đồng ý STT Các ti u ch đánh giá Không nhiều thời gian để đến doanh nghiệp Vị trí DNTN Tuấn Huy Chƣơng dễ tìm           Sản phẩm đa dạng mẫu mã, kiểu dáng      Sản phẩm đảm bảo tuổi vàng nhƣ niêm yết      Sản phẩm đảm bảo trọng lƣợng nhƣ niêm yết      Giá vàng hợp lý      Tiền công sản phẩm hợp lý Giá bù (đổi vàng) hợp lý Ngƣời bán hòa nhã thân thiện Ngƣời bán am hiểu vàcung cấp thơng tin xác hàng hóa Ngƣời bán giải phàn nàn hợp lý thỏa đáng Ngƣời bán sẵn sàng đƣa lời khuyên tƣ vấn hợp lý Doanh nghiệp có uy tín đáng tin cậy Sản phẩm doanh nghiệp dễ dàng giao dịch khác ( trả nợ, cho mƣợn,…) Doanh nghiệp có nhiều hoạt động từ thiện Có giảm giá mua với số lƣợng nhiều                                                   10 11 12 13 14 15 16 Câu 6: Mức đánh giá chung anh/ chị mua sắm doanh nghiệp Tuấn Huy Chƣơng Rất Khơng hài lịng Khơng hài lịng Trung bình Hài lịng Rất Hài lịng      Câu 7: Anh (chị) có nghĩ tiếp tục mua sắm doanh nghiệp Tuấn Huy Chƣơng Hồn tồn khơng chắn  Không chắn  Chƣa biết  Tƣơng đối Chắc chắn  Hoàn toàn Chắc chắn  Câu 8: Anh (chị) giới thiệu cho ngƣời quen đến mua sắm doanh nghiệp Tuấn Huy Chƣơng Hồn tồn khơng chắn  Khơng chắn  Chƣa biết  Tƣơng đối Chắc chắn  Hoàn toàn Chắc chắn  Câu 9: Anh (chị) cho xin vài ý kiến đóng góp doanh nghiệp Tuấn Huy Chƣơng ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Câu 10: Nghề nghiệp anh (chị) gì? Tự kinh doanh/ Bn bán nhỏ  Nghề nông  Công nhân/ Viên chức  Làm nghề tự  Nội trợ  Câu 11: Vui lòng cho biết, thu nhập tháng anh (chị) mức? < triệu  triệu đến triệu đến Từ 10 triệu

Ngày đăng: 18/09/2015, 23:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan