0

Luận văn: Công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

106 473 0
  • Luận văn: Công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2015, 16:45

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................... 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2 3. Mục đích nghiên cứu..................................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 2 5. Ý nghĩa của đề tài.......................................................................................... 3 6. Bố cục của đề tài ........................................................................................... 3 Chƣơng 1: TRUNG TÂM TT-TV TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KTTT CHO SINH VIÊN.............. 4 1.1. Khái niệm kiến thức thông tin.................................................................... 4 1.1.1. Định nghĩa KTTT (Information Literacy) .............................................. 4 1.1.2. Các thành tố của KTTT........................................................................... 8 1.2. Vài nét về Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội................................................................................................................... 10 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 10 1.2.2. Cơ cấu tổ chức....................................................................................... 14 1.2.3. Nguồn lực thông tin .............................................................................. 15 1.2.4. Các nhóm người dùng tin và nhu cầu tin .............................................. 20 1.3. Vai trò của KTTT đối với công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ........................................................ 23 1.3.1. KTTT đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học ............... 23 1.3.2. KTTT với việc nâng cao chất lượng đào tạo ........................................ 26 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KTTT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ........................... 28 2.1. Công tác đào tạo KTTT của thư viện....................................................... 28 103 2.1.1. Đội ngũ cán bộ tham gia đào tạo KTTT ............................................... 28 2.1.2. Chương trình và nội dung đào tạo KTTT ............................................. 30 2.2 Năng lực KTTT của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội............ 35 2.2.1 Kỹ năng nhận dạng nhu cầu tin.............................................................. 35 2.2.2. Kỹ năng tìm và đánh giá thông tin....................................................... 42 2.2.2.1. Kỹ năng tìm tin................................................................................... 42 2.2.2.2. Kỹ năng đánh giá thông tin ................................................................ 60 2.2.3. Kỹ năng sử dụng và trao đổi thông tin.................................................. 64 2.3. Nhu cầu KTTT của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ............ 74 2.3.1. Nhu cầu tham gia các khóa học về KTTT ............................................ 74 2.3.2 Nhu cầu về kiến thức và kỹ năng thông tin ........................................... 75 Chƣơng 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KTTT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI..... 79 3.1. Nhận xét ................................................................................................... 79 3.1.1. Về công tác đào tạo KTTT.................................................................... 79 3.1.2. Về năng lực KTTT của sinh viên.......................................................... 80 3.1.3. Về nhu cầu KTTT của sinh viên ........................................................... 82 3.2. Giải pháp .................................................................................................. 82 3.2.1. Nâng cao trình độ của cán bộ thư viện.................................................. 82 3.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo KTTT .......... 85 KẾT LUẬN .................................................................................................... 88 1 Công tác phát trin kin thc thông tin cho sinh viên ng i hm Hà Ni LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong xu hướng toàn cầu hóa và phát triển nền kinh tế tri thức hiện nay, giáo dục đại học có vai trò chủ đạo trong toàn bộ hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia. Giáo dục đại học được công nhận là một công cụ hiệu quả cho sự phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao và phát triển xã hội trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu xã hội và là thách thức với quá trình hội nhập quốc tế. Một trong những hướng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học mà nhiều nước phát triển trên thế giới rất coi trọng là phát triển kiến thức thông tin (KTTT) và khả năng tự học suốt đời. GS.TS Phạm Tất Dong cho rằng: “Học tập suốt đời là nội dung cốt lõi của khái niệm xã hội học tập. Nền giáo dục trong xã hội học tập, hướng vào việc xây dựng cho con người năng lực tiếp nhận, xử lý, sử dụng, tạo ra, truyền bá thông tin để hình thành tri thức mới. Việc đề cao phương thức học tập suốt đời phải đồng thời đề cao năng lực tự học mà chủ yếu học cách học (Learning how to learn). Hơn thế nữa, ngày nay, các hoạt động học tập đang diễn ra không chỉ tại giảng đường đại học mà còn theo sinh viên đến hết cuộc đời. Bởi, họ chính là những người lao động cần phải nhận biết, đánh giá, phân tích, tiếp cận và quản lý thông tin một cách có hiệu quả để thành công trong việc giải quyết các vấn đề, cung cấp các giải pháp, các sáng kiến cải tiến công việc trong cuộc sống. Xuất phát từ thực tế đó, các trường đại học cần phải có chiến lược trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập cho sinh 2 viên bằng cách trang bị kiến thức thông tin cho sinh viên. Bởi lẽ, việc trang bị kiến thức thông tin trở nên ngày càng quan trọng, nó giúp cho sinh viên chủ động tiếp cận các nguồn thông tin, tri thức mới thông qua các khả năng xác định nhu cầu tin, đánh giá thông tin và sử dụng chúng một cách hiệu quả. Qua quá trình khảo sát tại Trung tâm Thông tin - Thư viện (TT – TV) trường Đại học Sư phạm Hà Nội – nơi đã và đang triển khai đào tạo KTTT cho sinh viên, tác giả nhận thấy hoạt động này của thư viện chưa thực sự có hiệu quả. Với lý do đó, tác giả lựa chọn đề tài “Công tác phát trin kin thc thông tin cho ng i hm Hà Ni” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Với hy vọng kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát triển KTTT cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay. 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng và nhu cầu KTTT của sinh viên  Phạm vi nghiên cứu: Trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn hiện nay 3. Mục đích nghiên cứu  Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về KTTT như: khái niệm KTTT, các thành tố của KTTT, vai trò của KTTT đối với giáo dục đại học.  Tìm hiểu thực trạng KTTT, nhu cầu KTTT của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và công tác đào tạo KTTT cho sinh viên của Thư viện trường.  Kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát triển KTTT cho sinh viên Nhà trường. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu đề tài tác giả có sử dụng các phương pháp 3 nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; - Phương pháp điều tra bảng hỏi; - Phương pháp quan sát; - Phương pháp phỏng vấn. 5. Ý nghĩa của đề tài Về mặt lý luận: Đề tài góp phần làm đầy đủ và phong phú hơn các khái niệm về KTTT, đồng thời nắm bắt được công tác đào tạo người dùng tin của thư viện. Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của khóa luận là cơ sở để khẳng định tầm quan trọng của KTTT, đồng thời sẽ giúp Trung tâm TT – TV ĐHSP HN và Ban giám hiệu Nhà trường nhận ra thực trạng công tác đào tạo KTTT cũng như năng lực KTTT của sinh viên. Trên cơ sở đó, Nhà trường và thư viện đề ra những giải pháp giúp sinh viên có khả năng tốt hơn trong việc nhận biết nhu cầu thông tin, khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả. 6. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung bài khóa luận gồm có 3 chương: Chương 1: Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với công tác phát triển KTTT cho sinh viên Chương 2: Thực trạng công tác phát triển KTTT cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao KTTT cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 4 Chƣơng 1 TRUNG TÂM TT-TV TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KTTT CHO SINH VIÊN 1.1. Khái niệm kiến thức thông tin  (Information Literacy) Thuật ngữ “Information Literacy” xuất hiện từ khá sớm và đã được Quốc tế hóa. Nhưng, ở Việt Nam, KTTT được dịch theo nhiều nghĩa khác nhau và còn khá mới mẻ trong hoạt động thông tin thư viện.TS. Lê Văn Viết, cho rằng nên dịch KTTT là “kiến thức thông tin” [2]. Nhưng, trong bài tham luận “Những tiêu chuẩn kiến thức thông tin trong giáo dục đại học Mỹ và các chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho sinh viên tại Trung tâm thông tin- thư viện, ĐHQGHN” của TS. Nguyễn Huy Chương và CN. Nguyễn Thanh Lý lại không nêu khái niệm kiến thức thông tin mà chỉ có khái niệm về kỹ năng thông tin “Kỹ năng thông tin là tập hợp các yêu cầu về khả năng nhận biết thông tin cần thiết, xác định, đánh giá và sử dụng một cách hiệu quả các thông tin cần thiết” [5]. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Viêm - một người có nhiều công trình nghiên cứu về thư viện học lại cho rằng thuật ngữ “Information Literacy” nên dịch là “xóa mù thông tin” vì Literacy cũng có một nghĩa là xóa mù [2]. Thực chất, KTTT là một khái niệm mang tính chất liên ngành (thông tin thư viện và giáo dục), do đó việc chuẩn hóa nó càng trở nên phức tạp và không nên có một khái niệm chuẩn tuyệt đối cho toàn cầu. Lí do đơn giản là vì đặc thù văn hóa và triết lý giáo dục của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nội hàm của khái niệm KTTT mà quốc gia, tổ chức đó dự định áp dụng. Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả cho rằng KTTT được hiểu và dịch thành kiến thức thông tin mới thỏa đáng và hợp lý hơn. 5 Theo Hiệp hội các thư viện Đại học và thư viện nghiên cứu Mỹ (ACRL, 1989), kiến thức thông tin là sự hiểu biết và một tập hợp các khả năng cho phép các cá nhân có thể “nhận biết thời điểm cần thông tin và có thể định vị, thẩm định và sử dụng thông tin cần thiết một cách hiệu quả” [13]. Kiến thức thông tin chính là chìa khóa để mọi người nói chung và các nhà nghiên cứu nói riêng làm chủ được kho tàng tri thức của nhân loại. Sự bùng nổ thông tin như hiện nay đã cho ra đời một lượng thông tin khổng lồ hỗn loạn và vô cùng phức tạp. Làm thế nào để tìm đúng và đủ thông tin mà mình cần, đồng thời đánh giá được sự phù hợp, sử dụng chúng một cách hiệu quả? Không khó để trả lời nếu chúng ta có hiểu biết sâu sắc về kiến thức thông tin. Tại Hội nghị về KTTT và kỹ năng học tập suốt đời ( Information Literacy and Lifelong learning) diễn ra vào ngày 6 – 9 tháng 11 năm 2005 tại Alexandria, Ai Cập, KTTT được định nghĩa “ là khả năng tìm kiếm đánh giá, sử dụng và tái tạo thông tin một cách hiệu quả phục vụ mục đích cá nhân, xã hội, công việc và học tập”. Trong thời đại công nghệ số, con người có hiểu biết, kiến thức về công nghệ, kỹ thuật thôi chưa đủ mà cần phải học cách tìm kiếm, truy cập, tổ chức, phân tích và đánh giá thông tin nhằm sử dụng vào việc ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất [17]. Theo UNESCO, KTTT là sự kết hợp của kiến thức, sự hiểu biết, các kỹ năng và thái độ mà mỗi thành viên cần hội tụ đầy đủ trong xã hội thông tin. Khi mỗi cá nhân có kiến thức thì họ sẽ phát triển khả năng lựa chọn, tiếp biến, đánh giá, thao tác và trình bày thông tin. Theo khái niệm này, người sử dụng thông tin không chỉ cần có trình độ để lựa chọn thông tin phù hợp mà còn phải có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng thông tin. Nói cách khác, người có KTTT phải sử dụng thông tin một cách có đạo đức. Hơn ai hết, đối với người làm công tác nghiên cứu càng phải chứng tỏ được việc sử dụng thông tin một cách hợp pháp luật, hợp đạo đức của mình. Sẽ không quá khó khăn 6 nếu chúng ta có hiểu biết về KTTT. Quan trọng hơn cả, kiến thức này cũng giúp cho các nhà nghiên cứu có một thái độ nghiên cứu nghiêm túc, giúp họ tránh được những vi phạm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghiên cứu. Và đó cũng chính là cơ sở để chúng ta tính tới vấn đề hội nhập và hợp tác bình đẳng với bạn bè quốc tế trên mặt trận nghiên cứu khoa học. Với ý nghĩa này, KTTT có lẽ là mảng kiến thức cần được đặc biệt nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, khi mà vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ trở thành vấn đề toàn cầu. Kiến thức thông tin chính là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu trong bối cảnh xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Mỗi quốc gia cần phải có một chiến lược phát triển kiến thức thông tin phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội và giáo dục của mình nhằm tạo ra một lực lượng lao động có khả năng thích ứng và tính sáng tạo cao. Đây cũng chính là khẳng định của tác giả Alan Bundy (2003) khi ông cho rằng kiến thức thông tin được xem như một hệ kiến thức nền tảng, và do đó các chính phủ cần phải xây dựng các chính sách và chiến lược thông tin phù hợp, lấy kiến thức thông tin là nhân tố cốt lõi. Tác giả này cũng kêu gọi các nhà giáo, nhà khoa học, và các nhà quản lý giáo dục ngay bây giờ nên thống nhất coi kiến thức thông tin như là ưu tiên đầu tư cao nhất về mặt sư phạm và nguồn lực [1]. Riêng đối với Việt Nam, cần phải có những chính sách cụ thể trong việc phổ biến KTTT cho tất cả mọi người ở từng vùng kinh tế, đặc điểm xã hội. Từ đó, xây dựng chiến lược phù hợp với đặc điểm, nhu cầu đặc thù của người sử dụng ở mỗi khu vực xã hội khác nhau. Đây là công việc cần thiết và cấp bách, đặc biệt khi nước ta đang tiến hành việc ứng dụng CNTT một cách rộng khắp. Boekhorst (2003), tìm thấy trong tất cả các định nghĩa và mô tả về KTTT được tóm tắt thành ba khái niệm cụ thể: 7 Khái niệm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT): KTTT đề cập đến khả năng sử dụng ICT để tra cứu và phổ biến thông tin. Khái niệm các nguồn thông tin: KTTT đề cập đến khả năng tìm tin và sử dụng thông tin một cách độc lập với sự trợ giúp của trung gian. Khái niệm tiến trình thông tin: KTTT đề cập đến tiến trình nhận ra nhu cầu tin, tra cứu, đánh giá, sử dụng và phổ biến thông tin theo yêu cầu hoặc mở rộng kiến thức [16]. Khái niệm này bao gồm cả khái niệm ICT và khái niệm các nguồn tin và cá nhân được xem như các hệ thống thông tin có khả năng tra cứu, đánh giá, xử lý và phổ biến thông tin để ra các quyết định nhằm tồn tại [3]. Qua các định nghĩa trên, chúng ta thấy rằng KTTT không chỉ đơn thuần là khai thác thông tin trên mạng hay chỉ khai thác thông tin trong các tài liệu truyền thống. KTTT đòi hỏi những kỹ năng như định hướng nhu cầu thông tin, sử dụng các công cụ tìm tin hiệu quả và khả năng thẩm định các nguồn tin. KTTT đòi hỏi khả năng khá toàn diện với mục tiêu giúp con người chủ động hơn trong việc học tập, nghiên cứu; chú trọng tới rèn luyện kỹ năng tiếp nhận thông tin có chọn lọc hay tư duy phê phán của người dùng tin. Đồng thời KTTT cũng là điều kiện đầu tiên để mọi người tham gia có hiệu quả vào xã hội thông tin và là yếu tố để con người thực hiện quyền học tập suốt đời. Mục tiêu hướng tới của KTTT là tạo ra khả năng cho các cá nhân nhận ra nhu cầu thông tin của họ và tìm kiếm thông tin một cách có hiệu quả; quản lý thông tin thu thập được, đánh giá có phê phán thông tin và các nguồn tin; ứng dụng thông tin trong việc học tập, sáng tạo tri thức mới; nắm bắt được các khía cạnh kinh tế, pháp luật, chính trị, văn hóa và xã hội trong việc sử dụng thông tin hợp pháp. 8 1.1.2. Các thành t ca KTTT Tháng 9 năm 2003, dưới sự tài trợ của UNESCO, Ủy Ban quốc gia về khoa học thư viện và thông tin và Diễn đàn quốc gia về KTTT (Hoa Kỳ) đã tổ chức hội thảo bàn về KTTT. Hội thảo này đã ra một tuyên bố, gọi là Tuyên bố Praha: Tiến tới xã hội KTTT (The Prague Declaration: Towards an Information Literate Society). Tuyên bố Praha đã đưa ra 6 nguyên tắc cơ bản của KTTT. Trong đó, nguyên tắc thứ hai đề cập: “KTTT bao gồm kiến thức về nhu cầu và yêu cầu tin, khả năng xác định, định vị, đánh giá, tổ chức và sáng tạo, sử dụng có hiệu quả và truyền thông tin tới các địa chỉ. Đây là điều kiện đầu tiên để tham gia có hiệu quả vào xã hội thông tin và là một phần trong quyền cơ bản của con người được học tập suốt đời”. Căn cứ nội dung của nguyên tắc nêu trên, có thể khẳng định rằng, tuy KTTT là một thuật ngữ mới nhưng nội hàm của nó lại rất quen thuộc. Bởi vì, phần lớn nội dung của khái niệm này trùng hợp với khái niệm trước đó đã sử dụng rộng rãi trong tài liệu nghiệp vụ thư viện của nước ta và quốc tế. Điều này cũng đã được tác giả Nguyễn Hoàng Sơn nhắc đến trong bài viết của mình: vào cuối thập niên 1980, các nhà thư viện ở các trường học đã chuyển khái niệm kiến thức thư viện thành KTTT [4]. Tất nhiên, vốn tri thức của khái niệm này càng ngày càng phong phú hơn do được bổ sung các nội dung mới. Từ nội dung trên, KTTT có thể chia thành 2 lĩnh vực, đó là: hiểu biết (kiến thức, lý luận) và thực hành (kỹ năng). Về hiểu biết: Phải có hiểu biết về:  Quá trình hình thành thông tin, tri thức; vai trò của thông tin, tri thức trong đời sống mỗi người và trong toàn xã hội;  Thư viện, cơ quan thông tin, trong đó bao gồm cả những hiểu biết về mạng lưới thư viện, thông tin của đất nước (vùng, huyện, tỉnh), của thế giới, đặc biệt là của thư viện, cơ quan thông tin cụ thể nơi bạn đọc đang sử dụng; 9  Những nhu cầu và yêu cầu tin của mỗi người, mỗi cộng đồng, tập thể;  Vốn tài liệu-thông tin, các dịch vụ, sản phẩm thư viện-thông tin của từng thư viện và của cả ngành thư viện-thông tin trong cả nước;  Bộ máy tra cứu-tìm tin truyền thống và hiện đại;  Các công cụ, chiến lược tìm và các phương pháp tìm tin; tin học, Internet, web, tuy nhiên chỉ ở mức kiến thức về lưu trữ, tìm và khaithác tin trên mạng;  Pháp luật thư viện, luật bản quyền.  Về kỹ năng, bao gồm các kỹ năng sau:  Kỹ năng công cụ: biết định hướng trong các bộ máy tra cứu- tìm tin của các thư viện và cơ quan thông tin trong và ngoài nước tìm kiếm thông tin bằng phương pháp truyền thống và hiện đại; Các phương pháp làm việc với vật mang tin khác nhau, kỹ thuật đọc để thu nhận thông tin từ những gì đã đọc,…  Kỹ năng về nguồn tin: Xác định , đánh giá đúng nguồn thông tin, nguồn tài liệu cần thiết cho quá trình tìm kiếm thông tin.  Kiến thức về cấu trúc xã hội: Tính chính xác và chân thực của thông tin phù hợp với nhu cầu tin của toàn xã hội, của tập thể, nhóm người, của từng cá nhân  Các kỹ năng nghiên cứu và đánh giá thông tin thông qua công tác xử lý, đánh giá, tổng hợp và phân tích tin;  Kỹ năng truyền đạt, phổ biến thông tin;  Kỹ năng tạo lập các sản phẩm thông tin, thư viện đặc biệt như cách lập bản thư mục, giới thiệu sách, biên soạn bài tóm tắt, các bài tổng luận,…  Kỹ năng về xuất bản, công nghệ… 10 1.2. Vài nét về Trung tâm Thông tin – Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 1.2.1. Quá trình hình thành và phát trin Hình 1.1 : Trung tâm TT  i hm Hà Ni  Quá trình thành lập Trung tâm TT-TV Trường ĐHSPHN ra đời ngày 11/10/1951, cùng với sự ra đời của trường ĐHSPHN, đây là đơn vị phục vụ đào tạo trực thuộc Ban giám hiệu Nhà trường. Ngày 10/12/1993, theo Nghị định 97/CP của Chính phủ, trường ĐHSPHN là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, thời điểm này, Thư viện trường là một Phòng phục vụ bạn đọc trong Trung tâm Thông tin - Thư viện của Đại học Quốc Gia Hà Nội. Ngày 12/10/1999, theo Quyết định số 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường được tách ra khỏi Đại học Quốc Gia Hà Nội và mang tên là trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thư viện lúc này được gọi là Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐHSPHN. [...]... tin Ngoài đối tượng phục vụ chính là sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ giáo viên trong Trường, Trung tâm Thông tin -Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội còn phục vụ đối tượng là học sinh các lớp chuyên do trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo Và một số là bạn đọc ngoài trường khi có nhu cầu tài liệu của Trung tâm Thông tin- Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 20 Hiện nay, bạn đọc đến Thư viện... cấp Trường Tầm nhìn chiến lược của Nhà trường tính đến năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín trong khu vực và Thế giới Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát triển theo hướng đại học nghiên cứu với quy mô trên 35.000 sinh viên; là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của quốc gia Được sự ủng hộ từ Ban Giám hiệu Nhà trường. .. Chính vì thế, trường đại học Sư phạm được tách ra thành 3 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Sư phạm Hà Nội II và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Giai đoạn này, đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh đánh phá miền Bắc, cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường phải đi sơ tán về nhiều tỉnh khác nhau Trong hoàn cảnh đó, để đáp ứng tốt nhiệm vụ phục vụ đào tạo, Thư viện cũng chia tài liệu và phân công cán bộ... để cán bộ, giảng viên và sinh viên không thiếu tài liệu học tập, giảng dạy, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” Giai đoạn 1975–1993: Giai đoạn này, trường có tên là trường Đại học Sư phạm Hà Nội I trên cơ sở sát nhập 2 trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và Đại học Sư phạm Hà Nội II Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong giai... này, trường Đại học Sư phạm là một trường thành viên thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội Thư viện của trường sát 11 nhập vào Trung tâm Thông tin Thư viện – Đại học Quốc Gia Hà Nội, vẫn duy trì tốt nề nếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường một cách hiệu quả Giai đoạn 1999 đến nay: Tháng 12/1999 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường ĐHSPHN tách ra khỏi Đại học Quốc Gia Hà Nội, ... chủ yếu là sinh viên, chủ yếu là sinh viên năm thứ 3 và năm cuối (chiếm 66,7%); số sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai chiếm số ít (33,3%) Do sinh viên năm thứ 3 và năm cuối có nhu cầu tìm hiểu tài liệu cao hơn để NCKH, làm khóa luận hay ôn thi cao học Bạn đọc của thư viện chủ yếu là sinh viên các ngành về sư phạm ngữ văn, công nghệ thông tin, sư phạm sinh học, sư phạm toán, giáo dục công dân, Trong... đặn và thường kì Với số lượng sinh viên đông đảo, hàng năm Trung tâm TT – TV Trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn tổ chức đào tạo KTTT cho sinh viên mới nhập trường Thời điểm đào tạo vào khoảng đầu tháng 11- khi sinh viên đã ổn định các lớp học chính quy Thời gian đào tạo tập trung trong khoảng gần 2 tháng, tùy thuộc vào số lượng sinh viên nhập trường hàng năm 30 Các lớp học được chia theo ca, mỗi lớp... hai trong trường đại học, là cầu nối giữa tri thức với con người, là đầu mối quan trọng về công tác Thông tin - Tư liệu phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học Trung tâm Thông tin – Thư viện trường ĐHSPHN phải hoàn thành những nhiệm vụ sau:  Tham mưu lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn cho Ban Giám hiệu về công tác thông tin tư liệu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập trong... nghiên cứu khoa học, các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ…  NDT là sinh viên : + Sinh viên năm 1 và sinh viên năm 2, nhu cầu thông tin chủ yếu là: sách giáo trình về các môn học đại cương như: Tâm lí, triết học, lịch sử Đảng…Ngoài ra cũng quan tâm đến các tài liệu tham khảo + Sinh viên năm 3 và sinh viên năm 4 nhu cầu thông tin chủ yếu là: các sách chuyên ngành mà sinh viên theo học và các tài liệu... đọc tài liệu, cập nhật và sử dụng thông tin Cũng có thể nói rằng, trường đại học sẽ không thể làm tốt nhiệm vụ đào tạo của mình nếu không có vai trò đóng góp của KTTT Hòa chung vào dòng chảy của đổi mới giáo dục đại học ở nước ta, bắt đầu áp dụng cho sinh viên từ K59, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã triển khai hình thức đào tạo theo tín chỉ Việc dạy và học theo hình thức tín chỉ đã đem lại nhiều hiệu . tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với công tác phát triển KTTT cho sinh viên Chương 2: Thực trạng công tác phát triển KTTT cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. KTTT cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 4 Chƣơng 1 TRUNG TÂM TT-TV TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KTTT CHO SINH VIÊN 1.1. Khái niệm kiến thức thông tin. nước ở thời điểm đó. Chính vì thế, trường đại học Sư phạm được tách ra thành 3 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Sư phạm Hà Nội II và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Giai đoạn này, đế quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Luận văn: Công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Luận văn: Công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Từ khóa liên quan