0

Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010

80 1,242 3
  • Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008   2010

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2015, 10:12

Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI VầK)OoéY NGUYỄN ĐẢNG TUYEN XÂY DỰNG CHIẾN Lược PR CHO HOẠT ĐỘNG PR CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Dược PHẨM n am h à GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 /'■ ^ 10 I ■■ . . ĩ «-Y Ị ĩ í' ?■ . \ í M V I •* í 11 i I \ KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP D ư ợ c SỸ KHÓA cịìíií) Vỉ f i t itttóiKi dẫn: ThS.Đô Xuân Thang Q lđ i thưe. kiên: E3M Q.U3H ly & Kinh Tế Dược cônạ ty CP Dp Nam Hà l~7hỉfi ạian. tku'e hiên: 0 \! ‘2D 07 - 05/2007 Hà Nội, Tháng 05/2007 LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành khóa luận tôi xin bậy tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lòi cẳm ơn chân thành tói: ThS. Dỗ Ăuồn Thắng Giảng viên Bộ môn Quản Lỷ & Kinh Tế Dược. Ngưòi thầy đã trực tiếp hướng dẫn vồ tận tình chỉ bảo, giúp đõ tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. PGS.TS Nguỵễn Thị Thái Hằng Trưỏng ồộ môn Quản Lỷ & Kinh Tế Dược, trường Dại Học Dược Hả Nội cùng các thầy cô trong bộ môn đã giảng dạỵ, hướng dẫn vồ tạo mọi điểu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận. Tôi xin bồỵ tỗ lòng biết ơn chân thành tới cốc thầy cô trong ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo và các bộ môn khác Trường Dại Học Dược Hà Nội đã dạ/ dỗ và £,iúp đõ tôi trong quá trình học tập vả hoàn thành khóa luận. Tôi xỉa gửi lòi cẫm ơn chân thành tói: Ông Đoàn VỖÍ1 Dồi - Giám đốc Chi nhánh công ty CPDP Nam Hà tại Hà Nội 96 Thái Hà. Ông Nguỵễn Dỗiìg Hiền — Phó Giám Dốc Chi nhánh công tỵ CPDP Nam Hà tại Hà Nội - 96 Thối Hà. Cùng toàn thể các cán bộ ỏ các phòng ban của Chi nhánh công tỵ CPDP Nam Hà tại Hà Nội đã nhiệt tỉnh giúp đõ và tạo mọi điéu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận nả/. Cuối cùng, tôi xin bà/ tỏ lòng biết ơn sâu sẳc tối những ngưòi thân trong gia đỉnh và bạn bè - những ngưòi đã luôn động viên, giúp đõ tôi trong suốt quá trình học tập vồ hoàn thành khóa luận. Hả Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2007 ỗinh Viên Nguyễn Đăng Tuyển MỤC LỤC Trang ĐẢT VẤN ĐÈ 1 PHÀN I: TỔNG QUAN 3 1.1 QUAN HÊ CÔNG CHÚNG (PR- Public Relations) 3 1.1.1 Đỉnh nghĩa 3 1.1.2 Đăc đỉêm 6 1.1.3 Chức năng P R 7 1.1.4 Các hoat đông chủ yếu của PR 9 1.1.5 Các công cu chủ yêu của PR 12 1.1.6 Nhóm công chúng chủ yếu của PR 14 1.1.7 Vi trí và vai trò của PR trong hoat đông Marketing 17 1.2 Đôi nét về Công ty CP DP Nam Hà 19 1.2.1 Lỉch sử hình thành và phát triên 19 1.2.2 Cơ cẩu tố chức Công ty CPDP Nam Hà 20 1.2.3 Muc tiêu phát triên của công ty 21 1.3 Các đề tài đã nghiên cứu về Công ty CP DP Nam Hà 21 PHÀN II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 22 2.1 Đối tương, đia điểm và thời gian nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tương nghiên cứu 22 2.1.2 Đia đỉêm nghiên cứu 22 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 22 2.2 Nôi dung nghiên cứu 22 2.3 Phương pháp nghiên cứu 23 2.3.1 Phương pháp chon mẫu 23 2.3.2 Phương pháp điều tra thu tháp số liêu 23 2.3.3 Phương pháp phân tích SWOT 24 2.4 Phương pháp phân tích và xử lý số liêu 24 2.5 Trình bày kết quả 24 PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ BÀN LUÂN 25 3.1 Hoạt động PR của Công ty CP DP Nam Hà giai đoạn 2002- 2006 ! 25 3.1.1 Hiểu biết và nhận thức về hoạt động PR của ban lãnh đạo Công ty CPDP Nam Hà 25 3.1.2 Hoạt động PR của Công ty CPDP Nam Hà giai đoạn 2002- 2006 . . 32 3.2 Phân tích một số vấn đề tồn tại trong hoạt động PR của Công ty CPDP Nam Ha ' . . . 38 3.3 Đe xuất chiến lược PR cho hoạt động PR của Công ty CPDP Nam Hà giai đoan 2008-2010 ’ ’ . 40 3.3.1 Xây dưng phòng PR nôi bô 40 3.3.2 Tăng cường nhân thức của ban lãnh đao công ty về PR 44 3.3.3 Xây dựng chiến lược PR cho sản phẩm “Khẩu Viêm Thanh ” 46 KÉT LUÂN VÀ ĐÊ XUẤT 59 1 Kết Luân • 59 2 Đề Xuất 60 TÀI LIÊU THAM KHẢO • PHU LUC • • QUY ƯỚC CHỮ VIÉT TẮT Chữ viết tắt Nội Dung CBCNV Cán bộ công nhân viên CPDP Cổ phần dược phấm DN Doanh nghiệp GĐ Giai đoạn HĐ Hoạt động HĐQT Hội đồng quản trị IR Investor relations KH Khách hàng KM & QC Khuyến mại và quảng cáo OTC Over the counter PGĐ Phó giám đốc PR Public Relations PTTT Phương tiện truyền thông QHCC Quan hệ công chúng SD Sử dụng SL Số lượng SP Sản phâm TP Thành Phố DANH MỤC BẢNG số bảng Tên bảng Trang Bảng 3.1. Tỷ lệ hiểu biết đúng hoạt động nào là hoạt động PR 25 Bảng 3.2. Đánh giá của đối tượng khảo sát về mức độ đóng góp của hoạt động PR vào các nhiệm vụ của doanh nghiệp 27 Bảng 3.3. Các phương tiện truyền thông được lựa chọn sử dụng trong hoạt động PR 28 Bảng 3.4. Ý kiến của đối tượng khảo sát về bộ phận phụ trách hoạt động PR trong công ty 29 Bảng 3.5. Hiểu biết của đối tượng khảo sats về các hoạt động mà doanh nghiệp đã tiến hành, sẽ tiến hành và bộ phận phụ trách thực hiện 30 Bảng 3.6. Đánh giá của đối tượng khảo sát về nhóm công chúng doanh nghiệp hướng tới 31 Bảng 3.7. Chi phí cho hoạt động PR và KM & QC giai đoạn 2002 - 2006 33 Bảng 3.8. Chi phí hoạt động PR của Naphaco và Traphaco 33 Bảng 3.9. Các báo và tạp chí được sử dụng trong hoạt động PR 35 Bảng 3.10. Nội dung chính cần truyền đạt trong hoạt động tăng cường nhận thức về PR của ban lãnh đạo công ty 45 Bảng 3.11. Thông tin SP Khẩu Viêm Thanh và SP An Thảo 50 Bảng 3.12. Mục tiêu đối với các nhóm công chúng 53 Bảng 3.13. Danh sách các báo dự kiến đăng bài PR 55 Bảng 3.14. Ke hoạch triến khai chiến dịch PR 57 Bảng 3.15. Ngân sách dự kiến cho chương trình PR 58 DANH MỤC HÌNH số hình Tên hình Trang Hình 3.1. Biểu đồ biểu diễn hiểu biết đúng về hoạt động PR 26 Hình 3.2. Biểu đồ biểu diễn hiểu biết của các đối tượng khảo sát về các PTTT được sử dụng trong hoạt động PR 28 Hình 3.3. Chi phí cho hoạt động PR của Naphaco và Traphaco 33 Hình 3.4. Chi phí cho hoạt động PR và KM & QC giai đoạn 2002- 2006 34 Hình 3.5. Chi phí cho hoạt động PR so với KM & QC năm 2006 35 Hình 3.6. Cơ cấu tổ chức phòng PR nội bộ 41 Hình 3.7. Mối quan hệ giữa ban lãnh đạo và bộ phận PR nội bộ 44 Hình 3.8. Sản phẩm Khẩu Viêm Thanh 46 Hình 3.9. Sản phẩm An Thảo 49 Hình 3.10. Mau tờ thông tin dành cho cán bộ y tế 56 KẾT CẤU LUẬN VĂN Đ Ặ T V Ấ N Đ È Ngày 7/11/2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tố chức thương mại thế giới (WTO) - là một tố chức kinh tế đa phương được thành lập với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Khi gia nhập WTO, ngành Dược Việt Nam sẽ có một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn với sự ra đời và hoàn thiện của các bộ luật quan trọng. Các doanh nghiệp Dược Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều thị trường lớn, đa dạng với các điều kiện kinh doanh và cạnh tranh khá công bằng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp khi gia nhập WTO - điều đó đặt các doanh nghiệp Dược của chúng ta trước nguy cơ “thua” ngay trên sân nhà. Do đó, chúng ta cần phải gỡ bỏ dần tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự bao cấp, bảo hộ của Nhà Nước và chủ động hơn trong việc nâng cao năng lực quản lý, trình độ công nghệ, hiểu biết về thị trường thế giới và pháp luật quốc tế nhằm tăng khả năng cạnh tranh, từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Công ty cổ phần dược phấm Nam Hà là một trong những doanh nghiệp Dược có uy tín trên thị trường Dược Phấm Việt Nam hiện nay với bề dày thành tích gần 50 năm xây dựng và phát triển, đơn vị luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm sau cao hơn năm trước. Vừa sản xuất, vừa kinh doanh với mục tiêu “chất lượng luôn hướng tới người tiêu dùng, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tiến tới hội nhập khu vực và thế giới” ban lãnh đạo công ty đã ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động Marketing trong hoạt động kinh doanh và để đạt được thành công - công ty không phải chỉ biết làm chiều lòng tất cả các khách hàng mục tiêu của mình, mà còn phải tạo dựng hình ảnh, sự tín nhiệm cả trong các nhóm công chúng khác mà nó tiếp xúc. Công cụ hiệu quả nhất đế đạt được điều đó chính là PR. Trên thế giới, PR không còn là một thuật ngữ mới lạ với hầu hết các doanh nghiệp, nhưng với Việt Nam đây là một công cụ xây dựng thương hiệu còn khá mới mẻ - ngay cả đối với một số người hoạt động trong lĩnh vực tiếp 1 thị. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các hoạt động PR của chúng ta trở nên kém sôi noi hay không chuyên nghiệp. PR - Public Relation là một công cụ thể hiện tính ưu việt trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu dựa trên nền tảng là tình cảm của công chúng thông qua các chương trình và các phương tiện truyền thông. Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của PR nhưng vấn đề các doanh nghiệp hiện nay đang băn khoăn đó là vận dụng và triến khai các hoạt động PR thế nào cho hiệu quả? Hoạt động đó có phù hợp với văn hóa, điều kiện và tiềm lực của công ty không? Việc phân bổ ngân sách, nguồn nhân lực làm sao cho hợp lý? Công ty cố phần dược phấm Nam Hà cũng là một doanh nghiệp đang tìm tòi để đưa hoạt động PR trở thành hoạt động thường xuyên và liên tục. Với mong muốn hoạt động PR của doanh nghiệp sẽ chủ động hơn, chuyên nghiệp và bài bản hơn - tôi xin được triển khai đề tài: “Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần Dược Phẩm Nam Hà giai đoạn 2008-2010” với mục đích: “nâng cao chất lượng hoạt động PR của công ty cô phân dược phâm Nam Hà” nhăm giải quyết các mục tiêu sau: 1. Khảo sát hoạt động PR của công ty CPDP Nam Hà giai đoạn 2005-2006. 2. Phân tích một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động PR của công ty CPDP Nam Hà. 3. Đe xuất chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty CPDP Nam Hà giai đoạn 2008 -2010. 2 [...]... tháng 5/2007 2.2 Nội dung nghiên cứu Đe tài nghiên cứu với 3 mục tiêu chính: - Khảo sát hoạt động PR của Công ty CPDP Nam Hà giai đoạn 2002 - 2006 22 - Phân tích một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động PR của Công ty CPDP Nam Hà - Đe xuất chiến lược PR cho hoạt động PR của Công ty CPDP Nam Hà giai đoạn 2008 - 2010 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp chọn mẫu - Sử dụng phương pháp chọn mẫu... mà bất kỳ hoạt động PR nào cũng hướng tới Giữa các hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh của công ty với các hoạt động tạo hình ảnh cho sản phấm của công ty cũng phải có sự phối hợp đồng bộ Khi hai hoạt động này đồng bộ thì người ta dễ dàng đưa ra quyết định mua sản phấm của công ty hoặc góp cố phần cho công ty hoặc sớm phê duyệt dự án cho công ty hơn Đối với hoạt động tạo dựng hình ảnh sản phẩm PR đóng vai... và hoạt động Marketing của Công ty CPDP Nam Hà - Võ Thị Quế (2003), Khảo sát và phân tích một số chỉ tiêu hoạt động kỉnh doanh của Công ty CPDP Nam Hà giai đoạn ỉ 998-2002, Khóa luận tốt nghiệp Dược Sĩ đại học, Đại Học Dược Hà Nội - Phạm Thị Kim Chi (2005), Phân tích các loại chi phí cẩu thành sản phãm của Công ty CPDP Nam Hà, Khóa luận tôt nghiệp Dược Sĩ đại học, Đại Học Dược Hà Nội - Nguyễn Thị Thanh... thuộc về hoạt động PR, và phân biệt được hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí công nghiệp, sở hữu trí tuệ với hoạt động PR Mặc dù biết đến hoạt động PR nhưng một số đối tượng vẫn chưa phân biệt được các hoạt động PR với hoạt động quảng cáo và các hoạt động tiếp thị khác Số đối tượng khảo sát nhầm lẫn giữa hoạt động PR và các hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, hoạt động tiếp... Thanh Huyền (2005), Phân tích đánh giả quá trình quản lý hoạt động Marketing của Công ty CPDP Nam Hà giai đoạn 20002004, Khóa luận tốt nghiệp Dược Sĩ đại học, Đại Học Dược Hà Nội - Phạm Phúc Lợi (2005), Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty CPDP Nam Hà giai đoạn 2000-2004, Khóa luận tốt nghiệp Dược Sĩ đại học, Đại Học Dược Hà Nội 21 PHÀN II: ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 2.1 Đối tượng,... cho PR, các hoạt động còn lại xếp vào chi phí Quảng cáo và Khuyến mại 2.5 Trình bày kết quả - Trình bày kết quả bằng phần mem Microsoft Word 2003 - Báo cáo kết quả nghiên cứu bằng phần mềm Microsoft Power Point 2003 24 PHẦN III: KÉT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ BÀN LUẬN 3.1 Hoạt động PR của Công ty CP DP Nam Hà giai đoạn 2002- 2006 3.1.1 Hiểu biết và nhận thức về hoạt động PR của ban lãnh đạo Công ty C PD PNam... hiệu với các chương trình hành động được thiết kế và hoạch định tỉ mỉ, cấn thận nhằm gặt hái được sự thừa nhận của công chúng và thông tin đến họ những họat động và mục tiêu của doanh nghiệp 1.2 Đôi nét về Công ty CP DP Nam Hà 1.2.1 Lịch sử hình thành và phát trỉên [18] Công ty Dược phẩm Nam Hà được thành lập từ năm 1960, đến tháng 1 năm 2000 chuyên thành Công ty CPDP Nam Hà với tên giao dịch là NAPHACO... 17 \ U iM ( / / rằng PR nằm trong hoạt động Marketing cũng không sai Thậm chí, người ta còn cho rang PR là chữ p thứ 5 của Marketing Mix sau: Product, Price, Place và Promotion b) Vai trò PR trong hoạt động Marketing v ề cơ bản, mục tiêu của PR nói chung là xây dựng và nâng cao một hình ảnh tích cực về công ty trong các công chúng có liên quan Không giống với mục tiêu của các hoạt động chiêu thị khác... gắn với sự nghiệp) Các công ty đang ngày càng tập trung sự quan tâm tới hoạt động cộng đồng vì nó góp phần rất lớn trong việc nâng cao uy tín của công ty trong công chúng 12 1.1.5.3 Ấn bản công ty (xuất bản phẩm) [20] Là các tư liệu truyền thông của công ty được lưu hành trong nội bộ hoặc bên ngoài hệ thống phân phối và khách hàng của công ty Những tư liệu này bao gồm: các báo cáo hàng năm, những cuốn... sản phẩm đó được tung ra thị trường cho đến khi xây dựng lại vị thế sản phấm đó trong thời kỳ sung mãn hoặc giải quyết các rắc rối liên quan đến sản phẩm, nó cũng góp phần tạo nên sự quan tâm đến một chủng loại sản phẩm nào đó Còn đối với hình ảnh của công ty, PR phải đảm bảo được sự ảnh hưởng của công ty tới những nhóm mục tiêu mà nó nhằm tới hoặc phải tạo dựng hình ảnh của công ty bằng cách xây dựng . giai đoạn 2005-2006. 2. Phân tích một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động PR của công ty CPDP Nam Hà. 3. Đe xuất chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty CPDP Nam Hà giai đoạn 2008 -2010. 2 PHẦN. hoạt động PR của doanh nghiệp sẽ chủ động hơn, chuyên nghiệp và bài bản hơn - tôi xin được triển khai đề tài: Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần Dược Phẩm Nam Hà giai. 25 3.1 Hoạt động PR của Công ty CP DP Nam Hà giai đoạn 2002- 2006 ! 25 3.1.1 Hiểu biết và nhận thức về hoạt động PR của ban lãnh đạo Công ty CPDP Nam Hà 25 3.1.2 Hoạt động PR của Công ty CPDP
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010, Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010, Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010

Từ khóa liên quan