KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

39 396 0
KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më đầu Để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trởng phát triển kinh tế, vấn đề quan trọng phải cần có vốn Vốn có hai loại chủ yếu vốn nớc vốn nớc Đối với nớc phát triển, vấn đề thu hút vốn nớc để thúc đẩy tăng trởng kinh tế yếu tố vô quan trọng đợc nhiều nớc quan tâm, có nớc ta Trong thời đại ngày nay, xu hớng hoà nhập, liên kết nớc giới ngày cao.Do hợp tác đầu t qc tÕ thêng cã nhiỊu ngn vèn kh¸c Nhìn chung, vốn nớc đầu t vào nớc hai đòng đờng công cộng đờng t nhân thơng mại Hình thức đầu t quôc tế chủ yếu đầu t trực tiếp (FDI: Foreign Direct Investment); đầu t qua thị trờng chứng khoán;cho vay định chế kinh tế ngân hàng nớc (vay thơng mại) nguồn viện trợ phát triển thức (ODA) Trong đề án môn học này,em xin vào vấn đề trọng tâm là: Kinh nghiệm thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc mét sè níc vµ vËn dơng vµo ViƯt Nam“ Trong trình thực đề án nay,em đà đợc góp ý bảo tận tình Tuy nhiên giới hạn kiến thức nh thời gian nên viết em không tránh đợc thiếu sót Kính mong góp ý thầy! Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch¬ng i: Lý luận chung thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI:Foreign Direct Investment) I Vai trò FDI phát triển kinh tế 1.1 Quan điểm Lê Nin nhà kinh tế FDI 1.1.1 Quan điểm Lê Nin FDI Theo Lê Nin, giai đoạn cạnh tranh tự do, đặc điểm chủ nghĩa t xuất hàng hoá, giai đoạn đại xuất t Ông cho rằng: xuất t đặc điểm kinh tế chủ nghĩa t đại Do t tài trình phát triển đà xuất hiện tợng t thừa , thừa so vơí tỉ suất lợi nhuận thấp phải đầu t nớc, đầu t bên tỉ suất lợi nhuận cao Theo ông: Chừng chủ nghĩa t chủ nghĩa t bản, số t thừa dùng để nâng cao mức sống quần chúng nớc đó, nh làm giảm bớt lợi nhuận bọn t bản- mà để tăng thêm lợi nhuận cách xuất t nớc ngoài, vào nớc lạc hậu Trong nớc lạc hậu này, lợi nhuận thờng cao t hÃy ít, giá đất đai tơng đối thấp, tiền công hạ, nguyên liệu rẻ (1) Xuất t có ảnh hởng tới nguồn vốn đầu t nớc xuất t bản, nhng lại giúp cho tổ chức độc quyền thu đợc lợi nhuận cao nớc Ngoài xuất t bảo vệ chế độ trị nớc nhập t nhiều có tác dụng thúc ®Èy ph¸t triĨn kinh tÕ, kü tht Nhng thùc tÕ nhân dân nớc nhập t bị bãc lét nhiỊu h¬n, sù lƯ thc vỊ kinh tÕ kỹ thuật tăng lên từ phụ thuộc trị khó tránh khỏi Lê Nin cho r»ng : “ ViƯc xt khÈu t b¶n ¶nh hởng đến phát triển chủ nghĩa t thúc đẩy nhanh phát triển nớc đà đợc đầu t Cho nên mức độ việc xuất gây ngng trệ sù ph¸t triĨn cđa c¸c níc xt khÈu t (2) 1.1.2 Quan điểm Samuelson thu hút FDI Samuelson cho đa số nớc phát triĨn ®Ịu thiÕu vèn, møc thu nhËp thÊp chØ ®đ sống mức tối thiểu khả tích luỹ vốn hạn chế Điều đợc thể lý thuyết vòng luẩn quẩn cú huých từ bên Mặt khác ông cho ,ở nớc phát triển, nguồn nhân lực bị hạn chế tuổi thọ dân chí thấp; tài nguyên khan hiếm; kỹ thuật lạc hậu gặp phải trở ngại việc kết hợp chúng.Do nhiều nớc phát triển ngày khó khăn tăng vòng luẩn quẩn.Từ (1) V.I.LêNin: toàn tập, Chủ nghĩa ®Õ qc, giai ®o¹n tét cïng cđa chđ nghÜa t bản,Nxb tiến bộ, Matxcơva,1980,t27,tr456 (2) Sđd, tr459 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ã theo Samuelson: ®Ĩ phát triển kinh tế phải có cú huých từ bên nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn Đó phải có đầu t nớc vào nớc phát triển 1.1.3 Quan điểm R.Nurke FDI R.Nurke đà lấy vòng luẩn quẩn nghèo đói làm lý luận tạo vốn: xét lợng cung ,ngời ta thấy khả tiết kiệm ỏi, tình hình mức độ thu nhập thực tế thấp, mức thu nhập thấp phản ánh suất lao động thấp , đến lợt suất lao động thấp phần lớn tình trạng thiếu t gây Thiếu t lại kết khả tiết kiệm ỏi đa lại.Và vòng đợc khép kín Trong vòng luẩn quẩn nghèo đói đó, nguyên nhân thiếu vốn Do vậy, mở cho đầu t trực tiếp nớc đợc ông xem giải pháp thực tế nớc phát triển Theo «ng , më cưa cho FDI cã ý nghÜa nớc phát triển vơn đến thị trờng nh khuyến khích việc mở rộng kỹ thuật đại phơng pháp quản lý có hiệu FDI giúp cho nớc phát triển tránh đợc đòi hỏi lÃi suất chặt chẽ Các nớc có thu nhập thấp đợc chuyên môn hoá sản xuất nguyên liệu thực phẩm xuất khẩu, đợc chuyên môn hoá dựa nguyên tắc bât di bất dịch lợi so sánh thơng mại quốc tế , FDI trớc hết cho lợi ích nớc xuất vốn nớc nhận vốn , nhng mở cửa đóng cửa R.Nurke cho ,FDI mang lại lợi ích chung cho hai bên , dù chẳng cân tuyệt đối nhng làm khác đợc đòi hỏi tự nhiên , tất yếu trình vận động thị trờng 1.2 Bản chất FDI Sự phát triển đầu t trực tíêp nớc đợc quy đinh hoàn toàn quy luật kinh tế khách quan với điều kiện cần đủ chín muồi định Sự thay đổi thái độ từ ban đầu chống lại qua chấp nhận đến hoan nghênh , đầu t trực tíêp nớc xem yếu tố tác động làm tạo bớc thay đổi nhận thức theo hớng ngày chủ ®éng h¬n cđa ngêi ®èi víi quy lt kinh tế khách quan phát triển sức sản xuất xà hội phân công lao động xà hội mở cach thực tế quy mô quốc tế.Xu hớng có ý nghĩa định viêc chi phối biểu hịên khác cuả đầu t trùc tiÕp níc ngoµi Quan hƯ kinh tÕ qc tÕ đà hình thành nên dòng lu chuyển vốn chủ yếu:Dòng vốn từ nớc phát triển đổ vào nớc phát triển; dòng vốn lu chuyển néi bé c¸c níc phat triĨn.Sù lu chun cđa c¸c dßng vèn diƠn díi nhiỊu hinh thøc nh : Tài trợ phát triển thức (gồm viện trợ phát triển thức ODA hình thức khác),nguồn vay t nhân(tín dụng từ ngân hàng thơng mại) đầu t trực tiếp nớc Mỗi nguồn vốn có đặc điểm riêng Nguồn tài trợ phát triển thức nguồn vốn tổ chức quốc tế, phủ( quan đại diện phủ) cung cấp Loại vốn có u điểm có u đÃi định lÃi suất, khối lợng cho vay lớn thời hạn vay tơng đối dài Để giúp nớc phát triển, loại vốn đà giành lợng vốn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chđ u cho vèn viƯn trợ phát triển thức ODA, nguồn vốn có nhiều u đÃi, ODA có phần viện trợ không hoàn lại, chiếm khoảng 25% tổng số vốn Tuy khoản ODA dễ dàng, loại vốn phủ cung cấp, thờng gắn với buộc trị, kinh tế, xà hội, chí quân Nguồn vay t nhân: Đây nguồn vốn buộc nh vốn ODA, nhiên loại vốn có thủ tục vay khắt khe, mức lÃi suất cao, thời hạn trả nợ nghiêm ngặt Nhìn chung sử dụng hai loại vốn để lại cho kinh tế nớc vay gánh nặng nợ nần yếu tố chứa đựng tiềm ẩn nguy dẫn đến khủng hoảng, khủng hoảng tiền tệ Nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI) Trong điều kiện kinh tế đại,đầu t trực tiếp nớc loại vốn có nhiều u điểm so với loại vốn kể Nhất nớc phát triển, khả tổ chức sản xuất đạt hiệu thấp hiệu rõ rệt Về chất , FDI gặp nhu cầu bên la nhà đầu t bên khác nớc nhận đầu t - Đối với nhà đầu t: Khi trình tích tụ tập trung vốn đạt tới trình độ mà mảnh đất sản xuất kinh doanh truyền thống họ đà trở nên chật hẹp đến mức cản trở khả hiệu đầu t , nơi mà đầu t vào họ thu ®ỵc lỵi nhn nh mong mn Trong ë số quốc gia khác lại xuất nhiều lợi mà họ khai thác để thu lợi nhuận cao nơi mà họ đầu t Có thể nói yếu tố thúc đẩy nhà đầu t chuyển vốn đầu t vào nớc khác.Hay nói cách khác ,việc tìm kiếm , theo đuổi lợi nhuận cao bảo toàn độc quyền hay lợi cạnh tranh chất , động , mục tiêu xuyên suốt nhà đầu t Đầu t nớc phơng thức giải có hiệu Đây loại hình mà thân có khả để thực việc kéo dài chu kú ti thä s¶n phÈm” , “chu kú ti thä kỹ thuật mà giữ đợc độc quyền kỹ thuật ,dễ dàng xâm nhập thị trờng nớc mà không bị cản trở rào chắn Khai thác đợc nguồn tài nguyên thiên nhiên nh giá nhân công rẻ nớc nhận đầu tPhải nói rằng,đầu t trực tiếp nớc lối thoát lý tởngtrơc súc ép xảy bùng nổ phá sảndo mâu thuẫn tất yếu trình phat triển Ta nói lý tởng lối thoát đà tạo cho nhà đầu t tiếp tục thu lợi phát triển , có phát triển với tốc độ cao Thậm chí nớc nhận đàu t có thay đổi sách thay nhập sang sách hớng sang xuất nhà đầu t tiếp tục đầu t dới dạng mở chi nhánh sản xuất phận , phụ kiện để xuất trở lại để phục vụ cho công ty mẹ , nh thị trờng Đối với nớc phat triển , dới mắt nhà đầu t , năm gần nớc đà có cải thiện đáng kể sở hạ tầng, điều kiện kinh tế , trình độ khả phát triển ngời lao động, hệ thống luật pháp , dung lợng thị trờng, số nguồn tài nguyên nh ổn định trị Những cải thiện đà tạo hấp dẫn định nhà đầu t Tớc xảy khủng hoảng tài _tiền tệ , giới đánh giá Ch©u Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 , Đông Đông Nam khu vực xuất nhiều kinh tế động, nhiều tiềm phát triển có sức hút đáng kể nhà đầu t Tóm lại : Thực chất bên nhà đầu t hoạt động đầu t trực tiếp nớc bao gồm:Duy trì nâng cao hiệu sản xuất chủ đầu t ( vấn đề vốn , kỹ thuật , sản phẩm ;Khai thác nguồn lực xâm nhập thị trờng nớc nhận đầu t ; Tranh thủ lợi dụng sách khuyến khích nớc nhận đầu t ; Thông qua hoạt động đầu t trực tiếp để thực ý đồ kinh tế (hoặc phi kinh tế ) mà hoạt đọng khác không thực đợc - Đối với nớc nhận đầu t : Đây nớc có số lợi mà cha có điều kiện để khai thác Các nớc nhận đầu t thuộc loại thờng nớc có nguồn tài nguyên tuơng đối phong phú, có nguồn lao động dồi giá nhân công rẻ, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, thiếu công nghệ tiên tiến có khả tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Số phần lớn thuộc nớc phát triển - Các nớc nhận đầu t dạng khác nớc phát triển, nớc có tiềm lực kinh tế cao, phần lớn nớc có vốn đầu t nớc Các nớc có đặc điểm có sở hạ tầng tốt, họ đă tham gia có hiệu vào qúa trình phân công lao động quốc tế thành viên tổ chức kinh tế tập đoàn kinh tế lớn Họ nhận đầu t mối liên kết để giữ quyền chi phối kinh tÕ thÕ giíi Nãi chung, ®èi víi níc tiÕp nhận đầu t, cho dù trình độ phát triển cao hay thấp, số vốn đầu t trực tiếp nớc ngoµi lµ sù khÐo lÐo “mêi chµo” hay nhà hay nhà đầu t tự tìm đến mà có , đầu t nớc thờng có đóng góp định phát triển họ mức độ khác , đầu t trực tiếp nớc đóng vài trò nguồn vốn bổ sung điều kiện định ( chí định) theo chuyển biến theo chiỊu híng tÝch cùc cđa mét sè lÜnh vùc s¶n xt kinh doanh , hay mét sè ngµnh nghỊ , yếu tố xúc tác làm cho tiềm nội nớc nhận đầu t phát huy cách mạnh mẽ có hiệu Lịch sử phát triển trực tiếp nớc cho thấy thái độ nớc nhận đầu t từ thái độ phản đối ( xem đầu t trực tiếp nớc công cụ cớp bóc thuộc địa ) đến thái độ buộc phải chấp nhận đến thái độ hoan nghênh Trong điều kiện , đầu t trực tiếp nớc đợc mời chào , khuyến khích mÃnh liệt thu hút đầu t trực tiếp nớc Mặc dù nhiều tranh luận ,còn ý kiến khác vai trò , mặt tích cực , tiêu cực đầu t trực tiếp nớc nớc tiếp nhận đầu t Nhng điểm qua nhu cầu , qua trào lu cạnh tranh thu hút đủ cho ta khẳng định : đầu t trực tiếp nớc nớc nhận đầu t có tác dụng tích cực chủ yếu Đa phần dự án đầu t trực tíêp nớc , thực đa lại lợi ích cho nớc nhận đầu t Đối với nhiều nớc , đầu t trực tiếp nớc thực đóng vai trò điều kiện , hội , cửa ngõ giúp thoát khỏi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tình trạng nớc nghèo , bớc vào quỹ đạo phat triển thc công nghiệp hoá Tóm lại : Đồng vốn ( t ) tập đoàn , công ty xuyên quốc gia lớn xuất hoạt đọng ngày tinh vi phức tạp hơn, nhng hiệu đa lại thờng đạt møc cao h¬n Quan hƯ cđa níc tiÕp nhËn đầu t với nhà đầu t hoạt đọng đầu t trực tiếp nớc tập đoàn , công ty xuyên quốc gia lớn thờng tồn đan xen hợp tác đấu tranh mức độ ngày cao 1.3 Các hình thức chủ yếu FDI Luật quy định có ba hình thức đầu t trực tiếp nớc chủ yếu là: hợp tác kinh doanh sở hợp đồng hợp tác kinh doanh; xí nghiệp liên doanh ; xí nghiệp 100% vốn nớc 1.3.1 Hình thức xí nghiệp liên doanh Hình thức đợc áp dụng phổ biến hơn, nhng có xu hớng bớt dần tỉ trọng Các nhà đầu t nớc thích áp dụng hình thức liên doanh : -Thấy đợc u hình thức xí nghiệp liên doanh so với hình thøc xÝ nghiƯp 100% vèn níc ngoµi lµ tranh thđ đợc hiểu biết hỗ trợ đối tác tất khâu hình thành, thẩm định thc dự án -Phạm vi , lĩnh vực địa bàn hoạt động xí nghiệp liên doanh rộng xí nghiệp 100% vốn đầu t nớc Tuy nhiên giải thích xu hớng hạn chế dần hình thức xí nghiệp liên doanh Việt Nam nguyên nhân sau : -Sau thời gian tiếp cận với thị trờng Việt Nam , nhà đầu t nớc , đặc biệt nhà đầu t Châu đà hiểu rõ luật pháp , sách thủ tục đầu t Việt Nam -Thùc tiƠn ph¸t sinh nhiỊu tranh chÊp việc quản lý điều hành mà phần yếu trình độ ngời Việt Nam Bên nớc thờng góp vốn nhiều nhng không quýêt định vấn đề chủ chốt xí nghiệp nguyên tắc trí hội đồng quản trị -Khả tham gia liên doanh bên Việt Nam có hạn thiếu cán , thiếu vốn đóng góp - Nhiều trờng hợp quan quản lý nhà nớc đà tác động sâu vào trình sản xuất, kinh doanh xí nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.2.XÝ nghiÖp 100% vốn đầu t nớc Đầu t nớc theo hình thức ngày tăng Nguyên nhân giảm sút tỉ trọng xí nghiệp liên doanh nguyên nhân tăng tỉ lệ xí nghiệp 100% vốn nớc Uỷ ban nhà nớc hợp tác đầu t trớc đà từ chối cấp giấy phép cho nhiều dự án 100% vốn nớc ngành ,lĩnh vực quan trọng có tính đặc thù nh : Bu viễn thông , xây dựng kinh doanh khách sạn , văn phòng cho thuê , sản xuất xi măng , dịch vụ xuất nhập , du lịchTuy nhiên năm gần , địa phơng phía Nam , đặc biệt tỉnh Đồng Nai , Sông Bé, Bà Rịa _Vũng Tàu đà ủng hộ mạnh dự án 100% vốn nớc với lập luận cho nhà đầu t nớc thuê đất lập xí nghiệp 100% vốn nớc có lợi việc giao đất cho bên Việt Nam góp vốn giá trị quyền sử dụng đất để tham gia liên doanh 1.3.3.Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Hình thức đợc áp dụng phổ biến lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí lÜnh vùc bu chÝnh viƠn th«ng Hai lÜnh vùc chiếm 30% số dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh , nhng chiÕm tíi 90% tỉng vèn cam kết thc Phân lại chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp , gia công , dịch vụ 1.3.4 Các hình thức đầu t phơng thức tổ chức thu hút đầu t khác - Công ty cổ phần có vốn đầu t nớc : Đây hình thức tổ chức phổ biến giới Theo quan điểm nhà đầu t nớc , so với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần có lợi việc huy động vốn từ đầu doanh nghiệp - Cổ phần hoá xí nghiệp có vốn đầu t nớc , việc chuển nhợng phần góp vốn xí nghiệp liên doanh phải đợc chấp thuận quan nhà nớc có thẩm quyền Xí nghiệp liên doanh không đợc phép huy động vốn cách phát hành cổ phiếu bán lại chứng khoán Vì , số nhà đầu t nớc cho quy định Luật hành cứng đề nghị cho cổ phần hoá xí nghiệp có vốn đầu t nớc - Chi nhánh công ty nớc Việt Nam Luật đầu t hành quy định hình thức chi nhánh công ty nớc Việt Nam Tuy nhiên năm qua, số ngân hàng nớc ,các công ty tài chính, thơng mại quốc tế đà làm đơn xin mở chi nhánh Việt Nam - Phơng thức đổi đất lấy công trình Nhà đầu t nớc bỏ vốn xây dựng dự án sở hạ tầng nh cầu, đờng, khu phố theo phơng thức chìa khoá trao tay BT ( xây dựng chuyển giao) Đổi lại, Nhà nớc Việt Nam dành cho nhà đầu t nớc quyền sử dụng diện tích đất thời gian xác định để xây dựng, kinh doanh số dự án cụ thể - Hình thức thuê mua Một số xí nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, đặc biệt xí nghiệp 100% vốn công ty Nhật Bản đề nghị đợc thuê mua thuê miễn phí máy móc thiết bị Vì vấn đề máy móc thiết bị thuộc sở hữu xÝ nghiƯp t¹i ViƯt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nam nên Bộ Thơng mại đà không chấp nhận đề nghị miễn thuế nhập máy móc thiết bị leasing 1.4 Đặc điểm chủ yếu FDI Đến xét chất, FDI có đặc điểm chủ yếu: * FDI trở thành hình thức đầu t chủ yếu đầu t nớc Xét u hiệu FDI thể rõ chuyển biến chất lợng kinh té giới Gắn trực tiếp với trình sản xuất trực tiếp, tham gia vào phân công lao động quốc tế theo chiều sâu tạo thành sở hoạt động công ty xuyên quốc gia doanh nghiệp xuyên quốc tế * FDI tăng mạnh nớc phát triển Có nhiều lý giải thích mức độ đầu t cao nớc công nghiệp phát triển với nhng thấy đợc hai nguyên nhân chủ yếu sau: -Thứ nhất, môi trờng đầu t nớc phát triển có độ tơng hợp cao Môi trờng hiểu theo nghĩa rộng bao gồm môi trờng công nghệ môi trờng pháp lý -Thứ hai, xu hớng khu vực hoá đà thúc đẩy nớc xâm nhập thị trờng Từ hai lý ta giải thích đợc xu hớng tăng lên FDI công nghiệp (NICs), nứơc ASEAN TrungQuốc Ngoài xu hớng tự hoá mở cửa kinh tế nớc phát triển năm gần đà góp phần đáng kể vào thay đổi đáng kể dòng chảy FDI * Cơ cấu phơng thức FDI trở nên đa dạng Trong năm gần cấu phơng thức đầu t nớc trở nên đa dạng so với trớc điều liên quan đến hình thành hệ thống phan công lao động quốc tế ngày sâu rộng thay đổi môi trờng kinh tế thơng mại toàn cầu Về cấu FDI, đặc biệt FDI vào nớc công nghiệp phát triển có thay đổi sau: - Vai trò tỉ trọng đầu t vào ngành có hàm lợng khoa học cao tăng lên Hơn 1/3 FDI tăng lên hàng năm tập trung vào ngành then chốt nh điện tử, chế tạo máy tính, chất dẻo, hoá chất chế tạo máy Trong nhiều ngành công nghiệp truyền thống dùng nhiều vốn lao động, FDI giảm tuyệt đối không đầu t - Tỷ trọng ngành công nghiệp chế taọ giảm xuống FDI vào ngành dịch vụ tăng lên Điều có liên quan đến tỷ trọng khu vực vụ GDP nứơc CECD tăng lên hàm lợng dịch vụ cộng nghiệp chế tạo Một số lĩnh vực đợc u tiên dịch vụ thơng mại, bào hiểm, dịch vụ tài giải trí * Sự gắn bó ngày chặt chẽ già FDI ODA, thơng mại chuyển giao công nghệ -FDI thơng mại có liên quan chặt chẽ với Thông thờng, sách khuyến khích đầu t nớc đợc nhằm vào mục đích tăng tiềm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuất nớc Mặt khác, công ty nớc đợc lựa chọn ngành địa điểm đầu t dựa sở tăng khả cạnh tranh sản phẩm trờng quốc tế - FDI trở thành kênh quan trọng việc chuyển giao công nghệ Xu hớng hiệnu FDI chuyển giao công nghệ ngày gắn bó chặt chẽ với Đây hình thức có hiệu lu chuuyển vốn kỹ thuật phạm vi quốc tế Nhiều nớc đà đạt đợc thành công việc hấp thụ yếu tố bên để phát triển kinh tế nớc nhờ ý đến điều Hong Kong , Singapo Đài Loan tích cực khuyến khích công ty xuyên quốc gia chuyển giao công nghệ với trình đầu t - Sự gắn bó FDI ODA đặ điểm bật lu chuyển nguồn vốn , công nghệ phạm vi quốc tế năm gần Hơn xu hớng ngày trở nên mạnh 1.5 Vai trò FDI với phát triển kinh tế Mặc dù FDI chịu chi phèi cđa ChÝnh Phđ nhng FDI Ýt lƯ thc vµo mối quan hệ trị hai bên Mặt khác bên nớc trực tiếp tham gia quản lý sản xuất , kinhh doanh nên mức độ khả thi dự án cao, đặc biệt việc tiếp cận thị trờng quốc tế để mở rộng xuất khẩu.Do quyền lợi gắn chặt với dự án , họ quan tâm tới hiệu kinh doạnh nên lựa chọn công nghệ thích hợp , nâng cao trình độ quản lý tay nghề công nhân Vì , FDI ngày có vai trò to lớn việc thúc đẩy trình phát triển kinh tế nớc đầu t nớc nhận đầu t - Đối với nớc đầu t : Đầu t nớc giúp nâng cao hiệu sử dụng lợi sản xuất nớc tiếp nhận đầu t, hạ giá thành sản phẩm nâng cao tỷ suất lợi nhuận vốn đầu t xây dựng đợc thị trờng cung cấp nguyên liệu ổn định với giá phải Mặt khác đầu t nớc giúp bành trớng sức mạnh kinh tế nâng cao uy tín trị Thông qua việc xây dựng nhà máy sản xuất thị trờng tiêu thụ nớc mà nớc đầu t mở rộng đợc thị trờng tiêu thụ, tránh đợc hàng rào bảo hộ mậu dịch nớc - Đối với nớc nhận đầu t + Đối với nớc kinh tÕ ph¸t triĨn, FDI cã t¸c dơng lín viƯc giải khó khăn kinh tế, xà hội nh thất nghiệp lạm phátQua FDI tổ chức kinh tế nớc mua lại công ty doanh nghiệp có nguy phá sản, giúp cải thiện tình hình toán tạo công ăn việc làm cho ngời lao động FDI tạo điều kiện tăng thu ngân sách dới hình thức loại thuế để cải thiện tình hình bội chi ngân sách, tạo môi trờng cạnh tranh thúc đẩy phát triển kinh tế thơng mại, giúp ngời lao động cán quản lý học hỏi kinh nghiệm quản lý nớc khác + Đối với nớc phát triển: FDI giúp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế thông qua việc tao doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao động, giải phần nạn thất nghiệp nớc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 FDI giúp nớc phát triển khắc phục đợc tình trạng thiếu vốn kéo dài Nhờ mà mâu thuẫn nhu cầu phát triển to lớn với nguồn tài khan đợc giải quyết, đặc biệt thời kỳ đầu trình công nghiệp hoáhiện đại hoá Theo sau FDI máy móc thiết bị công nghệ giúp nớc phát triển tiếp cận với khoa học-kỹ thuật Quá trình đa công nghệ vào sản xuất giúp tiết kiệm đợc chi phí nâng cao khả cạnh tranh nớc phát triển thị trờng quốc tế Cùng với FDI, kiến thức quản lý kinh tế, xà hội đại đợc du nhập vào nớc phát triển, tổ chức sản xuất nứơc bắt kịp phơng thức quản lý công nghiệp đại, lực lợng lao động quen dần với phong cách làm việc công nghiệp nh hình thành dần đội ngũ nhà doanh nghiệp giỏi FDI giúp nớc phát triển mở cửa thị trờng hàng hoá nớc kèm với hoạt động Marketing đợc mở rộng không ngừng FDI giúp tăng thu cho ngân sách nhà nớc thông qua việc đánh thuế công ty nớc Từ nớc phát triển có nhiều khả việc huy động nguồn tài cho dự án phát triển II Vấn đề thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc 2.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI) Lịch sử phát triển đầu t trực tiếp nớc cho thấy thái độ nớc tiếp nhận đầu t từ thái độ phản đối, đến thái độ buộc phải chấp nhận, đến thái độ hoan nghênh Trong điều kiện giới đầu t trực tiếp nớc đợc mời chào, khuyến khích mÃnh liệt Trên giới thực chất diễn trào lu cạnh tranh liệt việc thu hút đầu t trực tiếp nớc Sở dĩ hầu hết nớc phát triển có nhu cầu lớn đầu t trực tiếp nớc lý sau: - Thứ nhất, đầu t trực tiếp nớc có khả giải có hiệu khó khăn vốn cho công nghiệp hoá Đối với nớc nghèo, vốn đuợc xem yếu tố bản,là điều kiện khởi đầu quan trọng để thoát khỏi đói nghèo phát triển kinh tế Thế nhng, đà nớc nghèo khả tÝch l vèn hay huy ®éng vèn níc ®Ĩ tập trung cho mục tiêu cần u tiên khó khăn, thị trờng vốn nớc lại cha phát triển Trong điều kiện thời kỳ đầu tiến hành công nghiệp hoá, nhìn chung nớc phát triển gặp nhiều khó khăn: mc sống thấp, khẳ tích luỹ thấp, sở hạ tầng cha phát triển, công nghệ kỹ thuật cha phát triển, mức đầu t thấp nên hiệu quả, có điều kiện để xâm nhập, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, thiếu khả tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến giới Giải pháp nớc phát triển lúc tìm đến với nguồn đầu t quốc tế Nhng số nguồn đầu t quốc tế vốn viện trợ có đợc số vốn u đÃi nhng lại kèm với số ràng buộc trị, xà hội, chí quân Còn vốn vay thủ tục vừa khắt khe mà lại phải chịu lÃi xuất cao Nguồn vốn đuợc đánh giá có hiệu giai đoạn đầu tiến hành công nghiệp hoá nớc phát triển vốn đầu t trực tiếp nớc Khi nhà 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tæng 108 151 197 269 343 370 325 345 275 311 371 523 754 4447 839,0 1322,3 2165,0 2900,0 3765,6 6530,8 8497,3 4649,1 3897,0 1568,0 2012,4 2535,5 1557,7 43194 7,77 8,76 11,0 10,78 10,98 17,65 26,15 13,48 14,17 5,04 5,42 4,88 2,066 158,82 139,81 130,46 136,55 127.51 107,87 87,84 106,15 79,71 113,09 119,3 140,97 144,17 144,03 157,60 163,73 133,95 129,85 173,43 130,11 54,71 83,83 40,24 128,3 126,88 61,44 90,67 112,74 125,57 98,00 101,85 160,75 148,16 58,23 105,12 35,57 107,5 90,08 42,34 * Nguồn: Niên giám thông kê 2002, Nxb thống kê, Hà Nội 2002 Từ bảng cho ta thấy nhịp độ thu hút đ ầu t trực tiếp nớc Việt Nam có xu hớng tăng nhanh từ năm 1998 đến 1995 số dự án nh cốn đăng ký Riêng năm 1996, có lợng vốn đăng ký tăng vọt có dự án đầu t vào lĩnh vực phát triển đô thị Hà Nội TP Hồ Chí Minh đợc phê duyệt với qui mô dự án lớn ( tỷ USD 12 dự án ) Nh nÕu xÐt suèt c¶ thêi kú 1988 – 2002 năm 1996 đợc xem năm đỉnh cao thu hút đầu t trực tiếp nớc Việt Nam (cả số dự án, vốn đăng ký, nh qui mô dự án) Biểu đồ Từ năm 1997 đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam bắt đầu suy giảm,nhất năm 1998, 1999.Đến năm 2000, 2001 tình hình có chuyển biến tốt (bắt đầu có xu hớng tăng lên), nhng số vốn đăng ký đạt mức cao năm 1992 không nhiều đến năm 2002 lại giảm xuống Nếu so với năm 1997,số dự án đợc duyệt năm 1998 79,71%, năm 1999 90,4%, năm 2000 có tăng nhng tăng 7,5 %so với năm 1997, tới năm 2002 số dự án đà tăng 51,59%so với năm 1997, tới năm 2002 số dự án đà tăng tới 118,55 so với năm 1997.Số liệu tơng ứng vốn đăng ký lần lợt là: 83,83%;33,73%; 43,29%; 54,54%;và 33,51% Sự biến động phần tác động khủng hoảng tài _tiền tệ khu vực đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam Biểu đồ 2: Đầu t trực tiếp nớc Việt Nam Triệu USD 25 ... triển II Vấn đề thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc 2.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc (FDI) Lịch sử phát triển đầu t trực tiếp nớc cho thấy thái độ nớc tiếp nhận đầu t từ thái độ... 1996 đợc xem năm đỉnh cao thu hút đầu t trực tiếp nớc Việt Nam (cả số dự án, vốn đăng ký, nh qui mô dự án) Biểu đồ Từ năm 1997 đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam bắt đầu suy giảm,nhất năm 1998,... kỹ thu? ??t, chủ đầu t phải lại từ 10 đến 17 lần khoảng thời gian vài ba tháng 1.4 C¸c chÝnh s¸ch thu hót FDI ë ViƯt Nam thêi gian qua Mục tiêu sách thu hút FDI Việt Nam thu hút vốn, công nghệ, kinh

Ngày đăng: 16/04/2013, 11:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan