0

Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa Thực trạng và giải pháp

35 1,770 16
  • Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa Thực trạng và giải pháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 09:10

A. LỜI NÓI ĐẦUHiện nay trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước vấn đề soạn thảo và quản lý văn bản của cơ quan là một vấn đề hết sức quan trọng và cần được quan tâm một cách đúng mức. Văn bản vừa là nguồn pháp luật cơ bản vừa là công cụ quản lý hữu hiệu phục vụ cho việc quản lý và điều hành nhà nước tại địa phương. Việc soạn thảo và ban hành văn bản sẽ đảm bảo cho hoạt động của cơ quan diễn ra một cách có hệ thống, đảm bảo hơn nữa tính pháp quy, thống nhất chứa đựng bên trong các văn bản quản lý hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cơ quan mình. Chính vì vậy việc quan tâm đúng mức đến công tác soạn thảo và quản lý văn bản sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu lực của quản lý hành chính nói riêng và quản lý nhà nước nói chung.Trên thực tế công tác soạn thảo văn bản trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay nói chung đã đạt nhiều thành tích đáng kể, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều văn bản quản lý nhà nước nói chung còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết như: văn bản có nội dung trái pháp luật, thiếu mạch lạc; văn bản ban hành trái thẩm quyền; văn bản sai về thể thức và thủ tục hành chính; văn bản không có tính khả thi…những văn bản đó đã, đang và sẽ còn gây nhiều ảnh hưởng không nhỏ đối với mọi mặt của đời sống xã hội, làm giảm uy tín và hiệu quả tác động của các cơ quan hành chính nhà nước. Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định A. LI NểI U Hin nay trong hot ng ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc vn son tho v qun lý vn bn ca c quan l mt vn ht sc quan trng v cn c quan tõm mt cỏch ỳng mc. Vn bn va l ngun phỏp lut c bn va l cụng c qun lý hu hiu phc v cho vic qun lý v iu hnh nh nc ti a phng. Vic son tho v ban hnh vn bn s m bo cho hot ng ca c quan din ra mt cỏch cú h thng, m bo hn na tớnh phỏp quy, thng nht cha ng bờn trong cỏc vn bn qun lý hnh chớnh nh nc trong gii quyt cụng vic ca c quan mỡnh. Chớnh vỡ vy vic quan tõm ỳng mc n cụng tỏc son tho v qun lý vn bn s gúp phn tớch cc vo vic tng cng hiu lc ca qun lý hnh chớnh núi riờng v qun lý nh nc núi chung. Trờn thc t cụng tỏc son tho vn bn trong hot ng ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc hin nay núi chung ó t nhiu thnh tớch ỏng k, ỏp ng c yờu cu c bn ca qun lý nh nc trờn mi lnh vc ca i sng kinh t - xó hi. Tuy nhiờn hin nay vn cũn nhiu vn bn qun lý nh nc núi chung cũn bc l nhiu khim khuyt nh: vn bn cú ni dung trỏi phỏp lut, thiu mch lc; vn bn ban hnh trỏi thm quyn; vn bn sai v th thc v th tc hnh chớnh; vn bn khụng cú tớnh kh thinhng vn bn ú ó, ang v s cũn gõy nhiu nh hng khụng nh i vi mi mt ca i sng xó hi, lm gim uy tớn v hiu qu tỏc ng ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc. L mt cụng chc lm cụng tỏc Vn phũng HND- UBND v cụng tỏc Ni v thuc UBND xó Hi Hũa- Hi Hu- Nam nh, em cú c hi lm vic thc t v tip xỳc thng xuyờn vi hot ng son tho vn bn. Em nhn thy õy l mt vn cn c quan tõm hn na ti Vn phũng UBND xó v cú mt vai trũ quan trng i vi cụng tỏc lónh o, iu hnh v qun lý nh nc ti a phng. Vỡ vy, em chn ti: Hot ng son tho vn bn ti UBND xó Hi Hũa- Thc trng v gii phỏp lm Tiu lun tt nghip. Tuy nhiờn, do gii hn v thi gian cng nh nng lc cỏ nhõn cũn hn ch, cho nờn mc dự ó c gng hon thnh bỏo cỏo tiu lun vi tinh thn nghiờm tỳc nhm m bo c yờu cu ca nh trng v giỏo viờn hng dn trong quỏ trỡnh nghiờn cu nhng tiu lun ca em vn khụng trỏnh khi khim khuyt, rt Trang 1 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định mong c s quan tõm giỳp ca cỏc thy cụ giỏo trong Trng Chớnh tr Trng Chinh, s gúp ý ca cỏc bn. Em xin chõn thnh cm n! Hc viờn Nguyn Th Lnh Trang 2 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định B. NI DUNG CHNG I: C S Lí LUN CA HOT NG SON THO VN BN 1. Khỏi nim ca vn bn: Vn bn l phng tin ghi nhn v truyn t thụng tin t ch th ny n ch th khỏc bng mt ngụn ng hay mt ký hiu nht nh tựy theo tng lnh vc c th ca i sng xó hi, v qun lý nh nc m vn bn cú nhng hỡnh thc v ni dung khỏc nhau. 2. Nhng yờu cu v ni dung vn bn: - Vn bn phi cú tớnh mc ớch Vn bn qun lý hnh chớnh nh nc c ban hnh vi danh ngha l c quan Nh nc nhm ra cỏc ch trng, chớnh sỏch hay gii quyt cỏc vn s vic c th thuc chc nng, nhim v ca c quan ú. Do ú, khi son tho tin ti ban hnh mt vn bn no ú ũi hi phi cú tớnh mc ớch rừ rng. Yờu cu ny ũi hi vn bn ban hnh phi th hin c mc tiờu v gii hn ca nú, vỡ vy trc khi son tho cn phi xỏc nh rừ mc ớch vn bn ban hnh lm gỡ? nhm gii quyt vn gỡ? v gii hn vn n õu? kt qu ca vic thc hin vn bn l gỡ? - Vn bn phi cú tớnh khoa hc. Vn bn cú tớnh khoa hc phi c vit ngn gn, ý, rừ rng, d hiu, th thc theo quy nh ca Nh nc v ni dung phi nht quỏn. Mt vn bn cú tớnh khoa hc phi m bo: + Cú lng thụng tin quy phm v thụng tin thc t cn thit, thụng tin phi c x lý v m bo chớnh xỏc. + Lụ gớc v ni dung, b cc cht ch, nht quỏn v ch . + Th thc vn bn theo quy nh ca Nh nc. + m bo tớnh h thng ca vn bn. - Vn bn phi cú tớnh i chỳng. Vn bn phi c vit rừ rng d hiu phự hp vi trỡnh dõn trớ núi chung mi i tng cú liờn quan n vic thi hnh vn bn u cú th nm hiu c ni dung vn bn y . c bit lu ý l mi i tng Trang 3 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định mi trỡnh khỏc nhau u cú th tip nhn c. Vn bn qun lý hnh chớnh nh nc cú liờn quan trc tip n nhõn dõn, nờn vn bn phi cú ni dung d hiu, d nh, phự hp vi trỡnh dõn trớ, m bo ti a tớnh ph cp, song khụng nh hng n ni dung nghiờm tỳc, cht ch v khoa hc ca vn bn. - Vn bn phi cú tớnh bt buc thc hin (tớnh cụng quyn) Nh nc qun lý xó hi bng phỏp lut, thụng qua vn bn truyn t cỏc ch trng, chớnh sỏch ca Nh nc. Vỡ vy, vn bn phi cú tớnh bt buc thc hin (quyn lc n phng). Tựy theo tớnh cht v ni dung, vn bn phn ỏnh v th hin quyn lc nh nc cỏc mc khỏc nhau, m bo c s phỏp lý Nh nc gi vng quyn lc ca mỡnh, truyn t ý chớ ca c quan nh nc ti nhõn dõn v cỏc ch th phỏp lut khỏc. m bo tớnh cụng quyn, vn bn phi c ban hnh ỳng thm quyn, nu ban hnh trỏi thm quyn thỡ coi nh vn bn ú l bt hp phỏp. Vỡ vy, vn bn phi cú ni dung hp phỏp, c ban hnh theo ỳng hỡnh thc v trỡnh t do phỏp lut quy nh. - Vn bn phi cú tớnh kh thi. õy l mt yờu cu i vi vn bn, ng thi l kt qu ca s kt hp ỳng n v hp lý cỏc yờu cu v tớnh mc ớch, tớnh khoa hc, tớnh i chỳng, tớnh cụng quyn. Ngoi ra, cỏc ni dung ca vn bn c thi hnh y v nhanh chúng, vn bn cũn phi cú cỏc iu kin sau: + Ni dung vn bn phi a ra nhng yờu cu v trỏch nhim thi hnh hp lý, ngha l phự hp vi trỡnh , nng lc, kh nng vt cht ca ch th thi hnh. + Khi quy nh cỏc quyn cho ch th phi kốm theo cỏc iu kin bo m thc hin cỏc quyn ú. + Phi nm vng iu kin, kh nng mi mt ca i tng thc hin vn bn nhm xỏc lp trỏch nhim ca h trong cỏc vn bn c th. Khi ban hnh vn bn ngi son tho phi t t mỡnh vo v trớ, hon cnh ca ngi thi hnh thỡ vn bn mi cú kh nng thc thi. Cú ngha l vn bn ban hnh phi m bo phự hp vi iu kin kinh t, phự hp vi hon cnh khụng gian v thi gian. 3. Nhng yờu cu v th thc: Th thc vn bn l tp hp cỏc thnh phn cu thnh vn bn, bao gm nhng thnh phn chung ỏp dng i vi cỏc loi vn bn v cỏc thnh phn b sung trong nhng trng hp c th. Vn bn hnh chớnh phi c son theo ỳng th thc v k Trang 4 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định thut trỡnh by quy nh ti Ngh nh s 09/2010/N-CP ngy 08 thỏng 02 nm 2010 ca Chớnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 110/2004/N-CP ngy 08 thỏng 4 nm 2004 ca Chớnh Ph v cụng tỏc vn th v theo quy nh chung ti Thụng t s 01/2011/TT-BNV ngy 19 thỏng 01 nm 2011 v th thc v k thut trỡnh by vn bn hnh chớnh (gi tt l Thụng t 01) m bo cỏc tiờu chớ: * Kh giy * nh l trang vn bn * Kiu trỡnh by * Phụng ch V c bn vn bn bao gm 03 phn: phn m u, phn ni dung v phn kt thỳc vi 9 yu t c bn sau õy: - Quc hiu v tiờu ng - Tờn c quan, t chc ban hnh vn bn - S, ký hiu ca vn bn - a danh v ngy, thỏng, nm ban hnh vn bn - Tờn loi v trớch yu ni dung ca vn bn - Ni dung vn bn - Chc v, h tờn v ch ký ca ngi cú thm quyn - Du ca c quan, t chc - Ni nhn Ngoi ra cũn cú th cú cỏc thnh phn khỏc: Du ch mc mt: Vic xỏc nh v úng du mt (tuyt mt, ti mt hoc mt), du thu hi i vi vn bn cú ni dung bớ mt nh nc c thc hin theo quy nh ti iu 5, 6, 7, 8 ca Phỏp lnh Bo v bớ mt nh nc nm 2000. Du ch mc khn: Tựy theo mc cn c chuyn phỏt nhanh, vn bn c xỏc nh khn theo bn mc sau: khn, thng khn, ha tc, ha tc hn gi. Khi son tho vn bn cú tớnh cht khn, n v hoc cỏ nhõn son tho vn bn xut mc khn trỡnh ngi ký vn bn quyt nh. Trang 5 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định i vi nhng vn bn cú phm vi, i tng c ph bin, s dng hn ch, s dng cỏc ch dn v phm vi lu hnh nh TR LI SAU KHI HP (HI NGH), XEM XONG TR LI, LU HNH NI B. i vi cụng vn, ngoi cỏc thnh phn c quy nh cú th b sung a ch c quan, t chc; a ch th in t (E-Mail); s in thoi, s Telex, s Fax; a ch trang thụng tin in t (Website). i vi nhng vn bn cn c qun lý cht ch v s lng bn phỏt hnh phi cú ký hiu ngi ỏnh mỏy v s lng bn phỏt hnh. Trng hp vn bn cú ph lc kốm theo thỡ trong vn bn phi cú ch dn v ph lc ú. Ph lc vn bn phi cú tiờu ; vn bn cú t hai ph lc tr lờn thỡ cỏc ph lc phi c ỏnh s th t bng ch s La Mó. Trang 6 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định S B TR CC THNH PHN TH THC VN BN (Trờn mt trang giy kh A4: 210 mm x 297 mm) (Kốm theo Thụng t s 01/2011/TT-BNV ngy 19 thỏng 01 nm 2011 ca B Ni v) Trang 7 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định Ghi chỳ: ễ s : Thnh phn th thc vn bn 1 : Quc hiu 2 : Tờn c quan, t chc ban hnh vn bn 3 : S, ký hiu ca vn bn 4 : a danh v ngy, thỏng, nm ban hnh vn bn 5a : Tờn loi v trớch yu ni dung vn bn 5b : Trớch yu ni dung cụng vn 6 : Ni dung vn bn 7a, 7b, 7c : Quyn hn, chc v, h tờn v ch ký ca ngi cú thm quyn 8 : Du ca c quan, t chc 9a, 9b : Ni nhn 10a : Du ch mc mt 10b : Du ch mc khn 11 : Du thu hi v ch dn v phm vi lu hnh 12 : Ch dn v d tho vn bn 13 : Ký hiu ngi ỏnh mỏy v s lng bn phỏt hnh 14 : a ch c quan, t chc; a ch E-Mail: a ch Website; s in thoi, s Telex, s Fax 15 : Logo (in chỡm di tờn c quan, t chc ban hnh vn bn) Trang 8 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định MU CH V CHI TIT TRèNH BY TH THC VN BN V TH THC BN SAO (Kốm theo Thụng t s 01/2011/TT-BNV ngy 19 thỏng 01 nm 2011 ca B Ni v) Stt Thnh phn th thc v chi tit trỡnh by Loi ch C ch Kiu ch Vớ d minh ha Phụng ch Times New Roman C ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Quc hiu - Dũng trờn In hoa 12-13 ng, m CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM 12 - Dũng di In thng 13-14 ng, m c lp T do Hnh phỳc 13 - Dũng k bờn di 2 Tờn c quan, t chc - Tờn c quan, t chc ch qun cp trờn trc tip In hoa 12-13 ng B TI CHNH 12 - Tờn c quan, t chc In hoa 12-13 ng, m CC QUN Lí GI 12 - Dũng k bờn di 3 S, ký hiu ca vn bn In thng 13 ng S: 15/Q-BNV; S: 05/BKHCN-VP; S: 12/UBND- VX 13 4 a danh v ngy, thỏng, nm ban hnh vn bn In thng 13-14 Nghiờng H Ni, ngy 05 thỏng 02 nm 2009 Thnh ph H Chớ Minh, ngy 29 thỏng 6 nm 2009 13 Trang 9 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định 5 Tờn loi v trớch yu ni dung a i vi vn bn cú tờn loi - Tờn loi vn bn In hoa 14 ng, m CH TH 14 - Trớch yu ni dung In thng 14 ng, m V cụng tỏc phũng, chng lt bóo 14 - Dũng k bờn di b i vi cụng vn Trớch yu ni dung In thng 12-13 ng V/v nõng bc lng nm 2009 13 6 Ni dung vn bn In thng 13-14 ng Trong cụng tỏc ch o 14 a Gm phn, chng mc, iu, khon, im, tit, tiu tit - T phn, chng v s th t ca phn, chng In thng 14 ng, m Phn I Chng I 14 - Tiờu ca phn, chng In hoa 13-14 ng, m QUY NH CHUNG QUY NH CHUNG 14 - T mc v s th t In thng 14 ng, m Mc 1 14 - Tiờu ca mc In hoa 12-13 ng, m GII THCH LUT, PHP LNH 13 - iu In thng 13-14 ng, m iu 1. Bn sao vn bn 14 Trang 10 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp [...]... liu tham kho ti UBND xó Hi Hũa 5 Thụng tin mng Internet, bỏo, tp san cú liờn quan Trang 34 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định MC LC Ch kim tra xong, em s lm mc lc li cho chớnh xỏc ch nhộ! Trang 35 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp ... lý iu hnh ca UBND xó Trong quỏ trỡnh hot ng ca mỡnh, UBND xó thng ban hnh cỏc loi vn bn v s dng cỏc loi vn bn ú lm phng tin lónh o, ch o, qun lý mi mt hot ng ca a phng, ca ni b c quan Trang 18 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định UBND xó Hi Hũa ó b trớ 01 cỏn b Vn phũng UBND xó lm... cỏc hot ng c th ca Vn phũng UBND Nhim v ca Vn phũng l c quan chuyờn mụn, tham mu, giỳp vic cho Thng trc HND v lónh o UBND xó nờn cỏc vn bn c son tho ch yu l cỏc vn bn hnh chớnh Cỏc vn bn hnh chớnh m Vn phũng UBND xó thng son tho l bao gm cỏc vn bn sau: quyt nh (cỏ bit), thụng bỏo, k hoch, phng ỏn, Trang 21 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung... ca hot ng son tho vn bn thc trng gii phỏp ti UBND xó Hi Hũa Trang 15 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định CHNG II: THC TRNG CễNG TC SON THO VN BN TI UBND X HI HềA- HI HU- NAM NH I MT S THễNG TIN C BN V X HI HềA- HI HU- NAM NH 1 Tờn n v: UBND xó Hi Hũa 2 a ch tr s: Xúm Tõn Hựng- xó... tng cũn xem nh k cng phỏp lut Nh nc nờn vic thc thi vn bn ca UBND xó cú nhng tr ngi n cụng tỏc qun lý iu hnh Nh nc Trang 28 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định V CC GII PHP NHM NNG CAO HIU QU SAN THO V QUN Lí VN BN TI UBND X HI HềA Cht lng, hiu qu ca vn bn qun lý hnh chớnh nh nc... cha 350 ngi Xó Hi Hũa c thc hin chng trỡnh nụng thụn mi t nm 2012 nờn cú thờm c hi tp trung u t c s h tng phc v i sng cua ngi dõn Trang 17 H.2: Tr s UBND xó Hi Hũa, huyn Hi Hu, tnh Nam nh Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định II GII THIU VI NẫT V CễNG TC VN TH TI Y BAN NHN DN X HI HềA-... phỏt hnh: mi vn bn lu ớt nht hai bn chớnh: mt bn lu ti vn th c quan, mt bn lu n v hoc cỏ nhõn ch trỡ son tho Trang 23 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định Vn phũng UBND xó Hi Hũa son tho cỏc vn bn hnh chớnh trong thi gian qua ó m bo c cỏc yờu cu v quy trỡnh, trỡnh t cỏc bc khi son... c son tho cú tỡnh kh thi cao, tuy nhiờn cũn mt s vn bn do quỏ trỡnh xõy Trang 25 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định dng cha thc t nờn tớnh kh thi cũn b hn ch Nh vy, hn ch ny khụng phi l nh, ũi hi UBND xó quan tõm ch o cho b phn chuyờn mụn, chỳ trng hn na n tm quan trng, ý ngha... quỏ trỡnh son tho vn bn ca mỡnh v s dng ỳng n, chun mc Trang 26 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định * Vớ d v mu vn bn ban hnh sai: Thụng bỏo mang ni dung Ch th U BAN NHN DN X HI HO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM S: 10/TB -UBND Hi Ho, ngy 25 thỏng 4 nm 2010 c lp- T do- Hnh phỳc THễNG BO... trong cụng tỏc ch o v t chc thc hin Trang 19 Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa- thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định - Bờn cnh ú, do iu kin kinh phớ a phng cũn hn hp nờn cha o to c i ng cỏn b k cn lm cụng tỏc vn th nờn vic b trớ 01 cỏn b lm cụng tỏc Vn phũng v Vn th- Lu tr ti UBND xó cha ỏp ng c ht nhu cu ni dung cụng . xỏc cao nht v chớnh t v thut ng. - Cỏch din t mt quy phm phỏp lut phi bo m chớnh xỏc v chớnh t v thut ng. Sai sút chớnh t cú th x lý c d dng bi i ng biờn tp, sai sút v thut ng thỡ ch cú cỏc. Xuõn Trung, Cn Trũn ụng, Cn Trn Tõy v Xuõn An. Dõn c tớnh n 31/12/2013: 2.868 h vi 9.123 nhõn khu (trong ú n chim 53%); tp trung ụng nht phớa Nam trc ng 21 v dc theo Quc l 21. Mt dõn s trung. Thị Lành Lớp Trung cấp LLCT-HC K100 Trờng Chính trị Trờng Chinh tỉnh Nam Định B. NI DUNG CHNG I: C S Lí LUN CA HOT NG SON THO VN BN 1. Khỏi nim ca vn bn: Vn bn l phng tin ghi nhn v truyn t thụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa Thực trạng và giải pháp, Hoạt động soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa Thực trạng và giải pháp, , CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN TẠI UBND XÃ HẢI HÒA- HẢI HẬU- NAM ĐỊNH, II. GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI HÒA- HẢI HẬU- NAM ĐỊNH, Thực trạng công tác soạn thảo văn bản tại UBND xã Hải Hòa, Đào tạo, bồi dưỡng CB-CC làm công tác soạn thảo và quản lý văn bản

Từ khóa liên quan