Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam chi nhánh Thanh Trì

63 310 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam chi nhánh Thanh Trì

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái nii Luật tín dụng do Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2010, định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”. (Điều 4, mục 3) Luật này còn định nghĩa: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”. 1.1.2 Chi 1.1.2.1 Chức năng của ngân hàng thương mại - Chng: NH đóng vai trò là trung gian đứng ra tập trung, huy động các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế, biến nó thành nguồn vốn tín dụng để cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh, vốn đầu tư cho các ngành kinh tế và nhu cầu vốn tiêu dùng của xã hội.Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của NHTM vì nó phản ánh bản chất của NHTM là đi vay để cho vay, quyết định sự tồn tại và phát triển của NH. Đồng thời cũng là cơ sở để thực hiện các chức năng khác. - Ch NH thay khách hàng thanh toán việc mua hàng hóa, dịch vụ thông qua các phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc không bằng tiền mặt như: Séc, thẻ thanh toán, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi,… - Cho tin: Đây là chức năng duy nhất có của NHTM, tạo sự khác biệt giữa NHTM với các tổ chức tính dụng phi NH khác. Chức năng này được thể hiện trong quá tình NHTM cấp tín dụng cho nền kinh tế và hoạt động đầu tư của NHTM; trong mối quan hệ đối với NHTW đặc biệt trong quá trình thực hiện chính sách tiền tệ mà mục tiêu là ổn định giá trị đồng tiền. Từ một lượng tiền cơ sở do NHTW phát hành, qua hệ thống NHTM sẽ được nhân lên gấp bội khi NHTM cấp tín dụng cho nền kinh tế. 1.1.2.2 Vai trò của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế - i p vn cho nn kinh t: NH đứng ra huy động nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi như các cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức trong xã hội và thông qua hoạt động tín dụng, đáp ứng kịp thời cho các chủ thể thiếu vốn để phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh. Thang Long University Library 2 - NHTM là cu ni các doanh nghip vi th ng: Để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường doanh nghiệp không những cần nâng cao chất lượng lao động, củng cố và hoàn thiện cơ cấu kinh tế, chế độ hạch toán kinh tế mà còn phải không ngừng cải tiến máy móc thiết bị, đưa công nghệ mới vào sản xuất, tìm tòi và sử dụng nguyên vật liệu mới, mở rộng quy mô sản xuất một cách thích hợp. Những hoạt động này đòi hỏi phải có một lượng vốn đầu tư lớn, nhiều khi vượt quá khả năng của doanh nghiệp. Do đó để giải quyết khó khăn này doanh nghiệp đến NH để xin vay vốn để thoả mãn nhu cầu đầu tư của mình.Thông qua hoạt động cấp tín dụng cho doanh nghiệp NH là cầu nối doanh nghiệp với thị trường. Nguồn vốn tín dụng của NH cung cấp cho doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng về mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường và từ đó tạo cho doanh nghiệp chỗ đứng vững chắc trong cạnh tranh . - NHTM va tng vc thi các chính sách tin t Quc gia: Chính sách tiền tệ được NHTW chủ trì xây dựng và điều hành thông qua các công cụ: lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở, … Trong khi đó, NMTH là môi trường để NHTW thực thi được các công cụ này.Thông qua việc NHTM thực thi các chính sách tiền tệ, NHTW có thể dễ dàng kiểm soát và điều tiết được lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế. - NHTM là cu ni nn kinh t quc gia và kinh t quc t: Trong nền kinh tế thị trường,khi các mối quan hệ hàng hoá, tiền tệ ngày càng được mở rộng thì nhu cầu giao lưu kinh tế - xã hội giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách. Việc phát triển kinh tế ở các quốc gia luôn gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và là một bộ phận cấu thành nên sự phát triển đó.Vì vậy nền tài chính của mỗi quốc gia cũng phải hoà nhập với nền tài chính quốc tế và NHTM với các hoạt động của mình đã đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong sự hoà nhập này. Với các nghiệp vụ như: Nghiệp vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, thực hiện các nghiệp vụ của hợp đồng phái sinh, các nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán,… 1.1.3 Các hon ci 1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn Huy động vốn là hoạt động cơ bản, tạo ra nguồn vốn chủ yếu, mang tính chất sống còn của NHTM, NHTM huy động vốn qua những cách sau:  Nhận tiền gửi của các nhân và tổ chức kinh tế: Các loại tiền gửi NH huy động là: tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm,…  Phát hành giấy tờ có giá: NHTM được quyền phát hành giấy tờ có giá thông qua các hình thức như: trái phiếu, kỳ phiếu NH, chứng chỉ tiền gửi,… để huy động vốn có kỳ hạn và sử dụng có mục đích. 3  Vay vốn: NHTM có thể đi vay các TCTD trên thị trường, vay NHTM khác hoặc vay NHTW để bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu thanh toán của mình. 1.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn  Hoạt động tín dụng: Hệ thống NHTM cung cấp khối lượng vốn tín dụng rất lớn cho nền kinh tế, thông qua các hình thức: + Cho vay (cho vay ngắn - trung - dài hạn) + Chiết khấu giấy tờ có giá + Cho thuê tài chính + Bảo lãnh + Các hình thức khác (thấu chi, trả góp,…)  Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: Đây là hoạt động mang tính đặc thù của NHTM, giúp các giao dịch được thông suốt, thuận lợi. Hoạt động dịch vụ thanh toán ngân quỹ bao gồm: + Mở tài khoản giao dịch cho các pháp nhân trong và ngoài nước + Cung ứng các phương tiện thanh toán cho KH như: séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền,… + Thực hiện dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước + Thực hiện nghiệp vụ ngân quỹ: thu, phát tiền mặt, kiểm đếm, … + Tham gia thanh toán bù trừ giữa các NHTM và tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi được sự cho phép của NHTW 1.1.3.3 Các hoạt động khác  Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và TCTD khác;  Mua bán các loại giấy tờ có giá trên thị trường;  Kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng bạc, ngoại tệ, dịch vụ bảo hiểm;  Thực hiện các nghiệp vụ ủy thác và đại lý;  Cung ứng các dịch vụ bảo quản, cầm đồ, cho thuê két sắt;  Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính tiền tệ. 1.2 Lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM 1.2.1 Khái nim hong cho vay tiêu dùng ti NHTM Khái niệm hoạt động cho vay: Theo luật các TCTD (Luật số 47/2010/QH12 ban hành ngày 16/06/2010) nêu: “Cho vay là một hình thức của cấp tính dụng, theo đó tổ chức tín dụng trao cho khách hàng một khoản tiền để sử sụng vào mục đích, thời gian nhất định theo thỏa thuận và với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. Thang Long University Library 4 Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng:Cho vay tiêu dùng là những khoản vay hỗ trợ nguồn tài chính cho các nhu cầu mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, sửa xe cơ giới, làm kinh tế hộ gia đình, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay, cưới hỏi và các nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống. Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM:Là một hình thức cấp tín dụng của NHTM, chủ yếu dựa trên tín chấp, theo đó, NHTM sẽ cấp cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày, và KH sẽ phải hoàn trả một phần gốc và lãi cho NH vào cuối mỗi tháng. 1.2.2 m ca cho vay tiêu dùng  Quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn Các KH tìm đến NH vay tiêu dùng thường có nhu cầu vốn không quá lớn, do mục đích là đủ để tiêu dùng mua sắm những trang thiết bị gia dụng phục vụ đời sống hay những khoản vay lớn hơn là để mua nhà, ô tô hay du học. Tuy nhiên số lượng các khoản vay tiêu dùng thì lại vô cùng lớn do đối tượng của vay tiêu dùng là mọi tầng lớp dân cư trong xã hội.  Các khoản vay tiêu dùng có lãi suất cứng nhắc Không như các khoản vay kinh doanh hiện nay có lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ của thị trường thì phần lớn lãi suất CVTD ít có biến động nhiều, đặc biệt các đối với các khoản vay tiêu dùng trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các khoản vay tiêu dùng trung và dài hạn vẫn có lãi suất linh hoạt và gần với lãi suất thị trường.  Các khoản vay tiêu dùng thường có độ rủi ro cao Vì đối tượng của hoạt động CVTD là cá nhân, hộ gia đình nên bên cạnh các yếu tố khách quan từ bên ngoài như thất nghiệp, chu kỳ kinh tế thì còn các yếu tố chủ quan đến từ chính người tiêu dùng. Do người tiêu dùng thường có tâm lý là muốn vay nhưng không muốn trả, cộng với việc hoạch định chi tiêu không chính xác làm cho NH có thể phải đối mặt với nguy cơ mất vốn, giảm doanh thu. Mặt khác do các khoản vay tiêu dùng có lãi suất ít linh hoạt nên khi thị trường có biến động làm lãi suất huy động tăng lên thì NH phải đối mặt với rủi ro lãi suất.  Cho vay tiêu dùng có chi phí khá lớn Các khoản CVTD thường có giá trị nhỏ nhưng số lượng rất lớn, bên cạnh đó thời gian của các khoản vay tiêu dùng thường không dài nên việc thẩm định tài chính KH tốn nhiều thời gian và chi phí. NH phải chịu những khoản chi phí phát sinh như chi phí quản lý khoản vay, chi phí theo dõi tình hình sử dụng vốn của KH,…  Cho vay tiêu dùng là một trong những khoản tín dụng có khả năng sinh lời cao nhất do ngân hàng thực hiện 5 Do triển vọng mà CVTD mang lại là rất lớn nên nhiều NH hiện nay đang hướng sự quan tâm của mình vào hoạt động tín dụng này và coi nó như một hoạt động chủ đạo của lĩnh vực NH. 1.2.3 Phân loi hong cho vay tiêu dùng 1.2.3.1 Căn cứ vào mục đích sử dụng  : Là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng hoặc cải tạo nhà cho KH là các cá nhân hoặc hộ gia đình;   Là các khoản vay nhằm tài trợ cho việc trang trải các chi phí như: chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí cho học hành,… 1.2.3.2 Căn cứ vào thời hạn  CVTD ngn hn: Là các khoản cho vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của KH, có thời hạn dưới 12 tháng, thường đối với những khoản vay để mua sắm đồ dùng gia đình,  CVTD dài hn: Là các khoản vay nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của KH, có thời hạn dài lên đén 240 tháng, thường đối với những khoản vay để mua nhà ở, mua xe ô tô, Ngoài 2 phương thức phân loại chủ yếu trên, hoạt động CVTD còn có thể được phân loại theo các tiêu chí sau: 1.2.3.3 Căn cứ vào phương thức hoàn trả  Cho vay tiêu dùng tr góp: Đây là hình thức cho vay trong đó người đi vay trả nợ (gồm cả gốc và lãi) cho NH nhiều lần, theo những kỳ hạn nhất định trong thời hạn cho vay, phương thức này thường áp dụng cho các khoản vay có giá trị lớn hoặc thu nhập từng kỳ của người đi vay không đủ để thanh toán hết một lần số nợ vay.  Cho vay tiêu dùng phi tr góp: Đây là hình thức cho vay mà tiền vay được khách hàng thanh toán chỉ một lần khi đến hạn. Thường thì các khoản vay tiêu dùng phi trả góp được cấp cho các nhu cầu vay nhỏ và thời hạn không dài.  Cho vay tiêu dùng tun hoàn: Là khoản vay trong đó NH cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc NH phát hành loại séc cho phép thấu chi dựa trên số tiền trên tài khoản vãng lai. Theo phương thức này, trong thời hạn tín dụng được thoảthuận trước, căn cứ vào nhu cầu chi tiêu và thu nhập kiếm được từng kỳ, khách hàng được NH cho phép thực hiện việc vay và trả nợ nhiều kỳ một cách tuần hoàn, theo một hạn mức tín dụng. Thang Long University Library 6 1.2.3.4 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ:  Cho vay tiêu dùng gián tip: Là hình thức cho vay trong đó NH mua các khoản nợ phát sinh do những công ty bán lẻ đã bán chịu hàng hoá hay dịch vụ cho người tiêu dùng.  Cho vay tiêu dùng trc tip: Là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó NH trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng vay cũng như trực tiếp thu nợ từ những người này. 1.2.4 Quy trình cho vay tiêu dùng ci Quy trình cho vay được bắt đầu với giai đoạn cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ của KH và kết thúc với giai đoạn kế toán viên tất toán, thanh lý hợp đồng tín dụng. Quy trình CVTD của NHTM được tóm tắt qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1 Sơ đồ quy trình cho vay tiêu dùng tại NHTM (Nguồn: Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, 2011) Cụ thể các bước như sau: Bước 1: Lập hồ sơ tín dụng Đây là giao đoạn khởi đầu cho mối quan hệ giữa KH với NH, giúp cung cấp thông tin của KH thông qua các giấy tờ, văn bản chứng minh nhu cầu về vốn tín dụng, tính hợp pháp về nhân thân cũng như tính tự nguyện xin cấp tín dụng của KH. Từ đó, tạo cơ sở cho mọi quan hệ tín dụng sau này. NH thường yêu cầu KH cung cấp những loại giấy tờ sau:  Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của từng NH  Hồ sơ pháp lý: Bao gồm chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu/tạm trú,  Hồ sơ thuyết minh vay vốn: trình bày mục đích vay vốn  Hồ sơ chứng minh thu nhập: hợp đồng lao động, xác nhận lương,  Hồ sơ tài sản đảm bảo: sổ đỏ hoặc hợp đồng mua bán nhà, đất, Lập hồ sơ tín dụng Thẩm định tín dụng Quyết định cấp tín dụng Giải ngân Giám sát, thu nợ và thanh lý hợp đồng 7 Bước 2: Thẩm định tín dụng Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình tín dụng. Ở bước này, NH sẽ kiểm tra tính chính xác về thông tin mà KH cung cấp ở bước 1, từ đó tạo cơ sở giúp NH phân tích mục đích sử dụng vốn tín dụng cũng như khả năng hoàn trả vốn vay của KH. Việc thẩm định này phải dựa trên cả hai mặt: định tính và định lượng. - Về mặt định tính, NH thường sử dụng phương pháp phân tích 5C (Theo Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, 2009) như sau: + Character (Tư cách của KH): Ở đây, tư cách được biểu hiện qua mục đích vay vốn rõ ràng cũng như sự trung thực, tinh thần trách nhiệm, thiện chí trong việc trả nợ. Việc xác định mục đích sử dụng vốn rất quan trọng, giúp NH nhận định được sơ lược về khả năng trả nợ của KH trong tương lai thong qua tiềm năng, mức độ sinh lời của mục đích ấy. Ngoài ra, mục đích sử dụng vốn vay cũng tạo cơ sở để NH đưa ra quyết định có nên hay không khi đối chiếu với chính sách tín dụng hiện hành. Ngoài ra, sự trung thực, trách nhiệm sẽ là căn cứ tạo long tin nơi NH về vấn đề hoàn trả nợ vay. + Capacity (Năng lực của KH): Các KH cần đảm bảo năng lực pháp luật dân sự (có quyền và nghĩa vụ quân sự theo pháp luật) và năng lực hành vi dân sự (khả năng của cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự). + Capital (Vốn riêng của KH): Đây là một trong các tiêu chí mà NH quan tâm nhất bởi nó ảnh hưởng đến việc hoàn trả nợ vay. NH sẽ thẩm định xem KH sẽ làm gì, dùng cách gì giúp tạo ra khoản tiền để trả nợ (ngoài lương, NH sẽ căn cứ vào các thu nhập khách của KH như buôn bán nhỏ lẻ, hưởng hoa hồng môi giới,…) + Collateral (TSĐB nợ vay): Đây cũng là một cơ sở để NH đưa ra quyết định sẽ cho KH vay hay không. Nó thường là sự bảo lãnh hoặc một tài sản có giá trị (thường lớn hơn số tiền khoản vay), là nguồn thu thứ hai khi KH không thể thanh toán khoản tiền đã vay. Nó phải đảm bảo sự hợp pháp, tính thanh khoản, sự giữ giá,…nhằm hạn chế rủi ro cho NH. + Conditions (Điều kiện trả nợ): NH cần tìm kiếm thông tin cũng như nhận định sơ bộ về xu hướng phát triển, tiềm năng của công việc hay ngành ngeehf mà KH đang theo đuổi cũng như các điều kiện kinh tế sẽ ảnh hưởng thế nào đến khoản tín dụng. - Về mặt định lượng, NH có thể sử dụng phương pháp điểm số tín dụng. Đây là cách xét yêu cầu cấp tín dụng cho KH thông qua điểm số bằng cách chấm điểm tự động các yếu tố liên quan đến KH. Từ đó, việc phân tích này trở nên cụ thể và đơn giản hóa. Mô hình này thường dùng từ 7 đến 12 hạng mục và mỗi hạng mục cho điểm từ 1 đến 10. Cụ thể, các NHTM ở Việt Nam thường tiếp thu, học hỏi cũng như đề ra bảng điểm số tín dụng dựa trên những hạng mục và điểm số tương ứng được áp dụng tại Mỹ do Anthony Sauder, một nhà kinh tế học xây dụng nên như sau: Thang Long University Library 8 Bảng 1.1 Hạng mục tín dụng và điểm số tương ứng Các yếu tố Điểm số 1. Ngh nghip ci vay Chuyên viên 10 Lao động có tay nghề 8 Nhân viên văn phòng 7 Sinh viên 5 Lao động không có tay nghề 4 Lao động bán thời gian 2 2. Tình tr Có nhà riêng 6 Ở nhà thuê hoặc chung cư 4 Ở với người thân hoặc bạn bè 2 3. Hng tín dng Tốt 10 Trung bình 5 Không có hồ sơ 2 Xấu 0 4. Thi gian làm vii vi ngh nghip hin ti Hơn 1 năm 5 1 năm hoặc ít hơn 1 năm 2 5. Th ta ch hin ti Hơn 1 năm 2 1 năm hoặc ít hơn 1 năm 1 6. S i sng di vay Không/Một 4 Hai/Ba 3 Nhiều hơn ba 2 7. Loi tài khon có ti NH Có tài khoản séc lẫn tài khoản tiết kiệm 4 Chỉ có tài khoản tiết kiệm 3 Chỉ có tài khoản séc 2 Không có tài khoản nào 0 9 Theo bảng hạng mục ở trên, KH sẽ có điểm cao nhất là 41 và thấp nhất là 9. Ngoài căn cứ vào bảng này, NH còn phải dự trên số liệu thống kê từ những lần giao dịch trước đó để xác định số điểm là ranh giới giữa quyết định cho vay hoặc không, từ đó quyết định số tiền cho vay là bao nhiêu tùy thuộc từng thang điểm cụ thể. Mặc dù phương pháp này ưu thế hơn phương pháp định tính nhưng cũng không tránh khỏi những rủi ro và sai sót khi các điều kiện kinh tế - xã hôi có những thay đổi lớn và tác động mạnh mẽ lên các hạng mục. Lúc ấy, khi hạng mục tính điểm không có sự linh hoạt sẽ dẫn đến nhiều hậu quả xấu: xác định sai đối tượng và số tiền cho vay, bỏ lỡ những KH tiềm năng,… Bước 3: Quyết định cấp tín dụng Sau khi thẩm định, một giai đoạn không kém phần quan trọng đó là ra quyết định cấp tín dụng bởi đây là bước cuối cùng trong tiến trình tìm hiểu, nhận định thông tin và đưa ra câu trả lời cho yêu cầu vay vốn của KH. NH sẽ phải chịu mợi rủi ro và hậu quả từ việc cho vay nên họ rất thận trọng. Ngoài sử dụng các kết quả từ quá trình thẩm định, NH còn căn cứ vào các thông tin khác như các thông tin mới cập nhật về KH, về các chính sách của pháp luật có liên quan, Từ những nguồn thông tin trên, NH sẽ đưa ra quyết định của mình. Nếu từ chối, NH sẽ gửi văn bản thông báo nêu rõ lí do. Nếu đồng ý, NH và KH sẽ tiến hành ký hợp đồng tín dụng với những nội dung được nêu chi tiết và rõ ràng: mục đích vay vốn, số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất vay, Bước 4: Giải ngân Sau khi kí hợp đồng tín dụng với KH, tùy theo những điều khoản nêu rõ trong hợp đồng, NH sẽ tiến hành giải ngân. Việc giải ngân có thẻ diễn ra một lần (nếu giá trị vay nhỏ) hoặc nhiều lần (nếu giá trị vay lớn) bằng nhiều cách: Giải ngân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, trả trực tiếp đơn vị cung cấp hàng hóa cho KH, Bước 5: Giám sát, thu nợ và thanh lý tín dụng Mục tiêu của bước này là theo dõi, đánh giá mức độ chấp hành hợp đồng của KH và có tác động phù hợp khi cần thiết. Cán bộ tín dụng cần theo dõi:  Sự ổn định về tài chính của người vay  Việc sử dụng khoản vay đúng mục đích  Giá trị TSĐB  Tiến độ trả nợ  Nhu cầu mới của KH Thang Long University Library 10 Trước khi đến hạn, NH có quyền thu hồi nợ hoặc ngừng giải ngân nếu KH vi phạm hợp đồng. Khi đến hạn, nếu KH thanh toán đủ gốc và lãi, các quan hệ tín dụng giữa KH và NH được coi là kết thúc. Nếu KH không thanh toán đủ gốc và lãi, NH sẽ tìm hiêu nguyên nhân và đưa ra những quyết định: gia hạn hợp đồng, thay đổi cách trả nợ, bán TSĐB bù đắp rủi ro, Như vậy, một quy trình tín dụng có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của NH. Nó được xây dựng dựa trên điều kiện các quy định của pháp luật, điều kiện của từng NH. Quy trình cần xây dựng sao cho linh hoạt để thích ứng kịp thời với những thay đổi bất chợt cũng như đảm bảo sự hiệu quả, đơn giản, không rườm rà, gây phiền hà cho KH. Có được một quy trình tốt, việc kinh doanh của NH sẽ phát triền hơn, giảm thiểu được những rủi ro không đáng có. 1.2.5 Vai trò ca hong cho vay tiêu dùng 1.2.5.1 Đối với khách hàng Trước hết là đối với người tiêu dùng, đặc biệt là người có thu nhập trung bình, thấp thông qua nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng sẽ giúp cho họ có khả năng mua sắm những hàng hóa cần thiết, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng và cải thiện đời sống. Trên thực tế thấy rằng có rất nhiều nhu cầu mang tính tự nhiên, thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống đối với các cá nhân hộ gia đình. Những nhu cầu này không sớm hay muộn thì người tiêu dùng cũng cần được thỏa mãn, ví dụ như: nhu cầu mua sắm, sửa chữa nhà cửa, mua xe máy, ô tô, chuẩn bị hôn lễ, du lịch, học hành,… trong khi đó, khả năng tài chính thì có hạn, nhất là khi có những biến cố không thể lường trước được. Vì vậy một giải pháp hiệu quả đó là tìm đến NH xin vay một khoản tiền để có thể đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. 1.2.5.2 Đối với ngân hàng Với hoạt động chủ yếu là nhận tiền gửi trách nhiệm hoàn trả và sử dụng tiền đó để cho vay kiếm lời, các NHTM cần nỗ lực huy động vốn, bên cạnh đó phải khai thác thị trường tín dụng một cách triệt để, nghĩa là tìm cách đảm bảo khả năng đáp ứng và trên cơ sở đó thỏa mãn tốt nhất, nhiều nhất các nhu cầu cho vay của nền kinh tế. Thị trường CVTD tuy có quy mô của một số nhu cầu nhỏ nhưng số lượng nhu cầu xét theo số lượng KH là vô cùng lớn, vì vậy đây là thị trường đầy tiềm năng mà không một ngân hàng nào có thể bỏ qua. Thứ hai, trên thực tế rủi ro xảy ra đối với CVTD thường rất nhỏ, và nếu xảy ra khả năng mất vốn thì cũng không ảnh hưởng quá lớn tới hoạt động của NH như đối với cho vay KH là DN. [...]... PTNT Chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2011-2013 được trình bày ở chương 2 19 Thang Long University Library CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH CHÌ 2.1 Tổng quan về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Trì 2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi. .. PTNT Thanh Trì Nhiệm vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Trì là khai thác thị trường khu vực huyện Thanh Trì và một số khu vực phụ cậnđồng thời thực hiện những chương trình của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn Việt Nam Ba chức năng chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Trì là: thực hiện chức năng của một trung gian tài chính, tạo phương tiện thanh. .. niệm hiệu quả cho vay Hiệu quả cho vay là một trong những biểu hiện của hiệu quả kinh tế, nó phản ánh chất lượng của hoạt động cho vay ngân hàng Đó là khả năng cho vay phù hợp với yêu cầu phát triển của các mục tiêu kinh tế - xã hội và nhu cầu của khách hàng đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Trên cơ sở đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của ngân hàng Vì vậy, hiệu. ..  Đối với xã hội: Nâng cao hiệu quả hoạt động CVTD giúp thực hiện mục tiêu quốc gia như: nâng cao mức sống cho người có thu nhập thấp, trung bình; Ngoài ra, còn có tác dụng kích thích tiêu dùng của người dân từ đó kích thích nền kinh tế phát triển 1.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 1.4.3.1 Chỉ tiêu định tính Việc xem xét hiệu quả hoạt động CVTD của NH được... hành của Agribank Thanh Trì  Mức cho vay: Tuỳ theo nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng  Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng và gốc trả vào cuối kỳ (nếu vay ngắn hạn) hoặc trả dần (gốc + lãi) hàng tháng 33 Thang Long University Library 2.3.2 Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng Hiện nay, NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh Thanh Trì đang cho vay tiêu dùng dựa trên những văn bản sau: ... chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ban hành theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007 Bên cạnh đó, TCTD hoạt động cho vay tiêu dùng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan Tại Việt Nam hiện nay chưa có một hệ thống pháp lý đầy đủ và thông thoáng về hoạt động cho vay tiêu dùng, chưa có... dụng của Ngân hàng rất nhiều, vì vậy, NHNo & PTNT – Chi nhánh Thanh Trì đã căn cứ vào đặc điểm này để xây dựng hệ thống mô hình tổ chức, mạng lưới hoạt động cho phù hợp Năm 2012, chi nhánh NHNo & PTNT Thanh Trì đã trực tiếp thực hiện sự chỉ đạo của NHNo & PTNT Việt Nam về việc thực hiện tái cơ cấu lại Ngân hàng, nhận sáp nhập Chi nhánh Agribank Hùng Vương từ Chi nhánh loại 2 chuyển thành Chi nhánh loại... chi nhánh Thanh Trì NHNo & PTNT – Chi nhánh Thanh Trì được thành lập vào tháng 09 năm 1988 theo quyết định số 198/1988/QĐ-NHNN ngày 02/06/1988 của Thống đốc NHNN, một thời gian dài Chi nhánh Thanh Trì là Chi nhánh cấp 2 trực thuộc NHNo & PTNT Hà Nội Đến tháng 10/1995, Chi nhánh Thanh Trì tách ra và được nâng lên làm Chi nhánh cấp 1 theo chủ trương thực hiện mô hình hai cấp của NHNo & PTNT Việt Nam. .. nên sự sôi động cho thi trường hàng hóa tiêu dùng, tạo động lực cho thị trường sản xuất trong nước, đồng thời tạo sức hút cho đầu tư nước ngoài Cũng qua đó, Nhà nước có thể đạt được một số mục tiêu kinh tế - xã hội như: giả quyết nhu cầu việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tệ nạn xã hội 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương... định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước đều có ảnh hưởng tới hoạt động CVTD Nếu định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước là kích thích sự phát triển trong nước cũng như thu hút đầu tư nước ngoài sẽ làm nền kinh tế tăng trưởng ổn định, từ đó thu nhập của người dân gia tăng, tạo cơ hội phát triển hoạt động CVTD 1.4 Khái niệm và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng 1.4.1 . TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH CHÌ 2.1 Tổng quan về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Trì 2.1.1 Gii. tăng, tạo cơ hội phát triển hoạt động CVTD. 1.4 Khái niệm và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng 1.4.1 Khái nim hiu qu cho vay Hiệu quả cho vay là một trong. Trì 2.1.1 Gii thiu chung v Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam chi nhánh Thanh Trì NHNo & PTNT – Chi nhánh Thanh Trì được thành lập vào tháng 09 năm 1988 theo quyết

Ngày đăng: 15/06/2015, 15:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan