0

Giáo án toán 6 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015

165 1,313 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:58

Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 Tuần 20 Ngày soạn:03/01/2015 Tiết :59 Ngày dạy:05/01/2015 QUI TẮC CHUYỂN VẾ I. MỤC TIÊU: 1, Kiến thức : hiểu và vận dụng đúng các tính chất của đẳng thức nếu a = b thì a+c = b+c và ngược lại nếu a = b thì b = a HS hiểu và vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế . 2, Kĩ năng : Vận dụng quy tắc chuyển vế vào giải toán , 3, Thái độ : Học tập tích cực ,chủ động , tự giác ,…. III. CHUẨN BỊ : GV : Bảng phụ ghi các bài tập củng cố và bài tập ? SGK. HS : ôn tập các kiến thức đã học , III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp : 2.Bài cũ: Quy tắc dấu ngoặc 3. Bài mới: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Nội dung * Hoạt động 1: Tính chất của đẳng thức GV: Giới thiệu đẳng thức. Như vậy, khi viết a+b = b+a ta được một đẳng thức.Một đẳng thức có hai vế, vế phải là biểu thức nằm bên phải dấu “=”, vế trái là biểu thức nằm bên trái dấu “=”. GV híng dÉn hs quan s¸t h×nh 50 ? Em rút ra nhận x ét gì? ? vậy nếu có đẳng thức a = b, khi thêm cùng một số c vào hai vế của đẳng thức thì đẳng thức sẽ như thế nào? HS: Ta được một đẳng thức. GV: Giới thiệu tính chất: GV: Yêu cầu HS đọc các tính chất SGK *Hoạt động 2: Ví dụ GV: Trình bày từng bước ví dụ SGK. Để tìm x, ngoài cách làm tìm thành phần chưa biết của phép trừ, ta còn áp dụng 1. Tính chất của đẳng thức ?1 : Khi cân thăng bằng, nếu đồng thời cho thêm hai vật như nhau vào hai đĩa cân hoặc đồng thời lấy bớt đi từ hai đĩa cân hai vật như nhau thì cân vẫn thăng bằng * Các tính chất của đẳng thức: Nếu: a = b thì a + c = b + c a + c = b + c thì a = b a = b thì b = c 2. Ví dụ. Tìm số nguyên x biết: x – 2 = -3 x – 2 + 2 = -3 + 2 Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :2014-2015 - 1 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 các tính chất của đẳng thức để giải. + Thêm 2 vào 2 vế. + Áp dụng tính chất tổng quát của 2 số đối bằng 0 => vế trái chỉ còn x. 1 HS lªn b¶ng thùc hiÖn ?2 * Hoạt động 3: Quytắc chuyển vế GV: Từ bài tập: a) x – 2 = -3 ; b) x + 4 = -2 x = -3 + 2 ; x = - 2 – 4 Câu a: Chỉ vào dấu của số hạng bên vế trái -2 khi chuyển qua vế phải là +2. Câu b: Tương tự +4 ở vế trái chuyển qua vế phải là -4. Hỏi: Em rút ra nhận xét gì khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia trong một đẳng thức? HS: Đọc nội dung như qui tắc SGK. GV: Giới thiệu qui tắc SGK và cho HS đọc. GV: Cho HS lên bảng và hướng dẫn cách giải. HS: Lên bảng thực hiện. GV: Lưu ý: Trước khi chuyển các số hạng, nếu trước số hạng cần chuyển có thể có cả dấu phép tính và dấu của số hạng thì ta nên quy từ hai dấu về một dấu rồi thực hiện việc chuyển vế. GV: Cho HS lên bảng trình bày ?3. GV: Trình bày phần nhận xét như SGK. Kết luận: Phép trừ là phép toán ngược của phép cộng. x = - 1 ?2 : x + 4 = -2 x + 4 – 4 = -2 – 4 x = - 6 3. Qui tắc chuyển vế. * Quy tắc: (SGK) Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết: a) x – 2 = -6 x = - 6 + 2 x = - 4 b) x – (- 4) = 1 x + 4 = 1 x = 1 – 4 x = - 3 ?3: x + 8 = (-5) + 4 x = ( - 5 ) + 4 – 8 x = - 9 Nhận xét: (SGK) “Phép trừ là phép toán ngược của phép cộng” 4. Củng cố: +, Nhắc lại qui tắc chuyển vế. +, Làm bài tập 61/ tr87- SGK. 5. Hướng dẫn về nhà: +, Học thuộc các tính chất của đẳng thức và qui tắc chuyển vế. +, Làm bài tập 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71/ tr87, 88- SGK. +, ChuÈn bÞ tiÕt sau häc tiÕp bµi luyện tập:… Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :2014-2015 - 2 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 Tuần 20 Ngày soạn:04/01/2015 Tiết :59 Ngày dạy:06/01/2015 LUYỆN TẬP . MỤC TIÊU: 1,Kiến thức : Củng cố và khắc sâu kiến thức về Qui tắc chuyển vế . - Vận dụng thành thạo qui tắc chuyển vế để tính nhanh. 2, Kĩ năng : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, khoa học trong tính toán. 3, Thái độ : Học tập tích cực ,chủ động , tự giác ,…. III.CHUẨN BỊ : GV : SGK, SBT; Phấn màu; bảng phụ ghi sẵn đề các bài tập. Hs : Ôn bài, làm bài tập về nhà , III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp : 2. Bài cũ: Phát biểu qui tắc chuyển vế ? Làm bài 64 –sgk . ? 3. Bài mới: Hoạt động của Gv và Hs Nội dung HĐ 1 : Các bài toán tìm x ,tìm a Bài 65 /tr87 – sgk GV : yêu cầu hs lên bảng làm bài 65 Hs : Lên bảng thực hiện :… Hs : Nhận xét (sữa lỗi ) Bài 63 /tr87 – sgk : GV : Theo bài ra ta có thể viết như thế nào ? Hs :… Gv : Từ đó ta có thể chuyển vế những số hạng nào để tìm x ? Hs :… Gv : Hãy chuyển vế để tìm x ? Hs ;… Bài 66 / tr87 – sgk : Gv : Hãy tính phép tính trong ngoặc ? Hs :… Gv : Áp dụng quy tắc chuyển vế hãy tìm x ? Hs :… HĐ 2 : Thực hiện phép tính, tính nhanh Bài 65 /tr87 – sgk: a, a + x = b x = b – a b, a – x = b x = a – b Bài 63 /tr87 – sgk : Theo bài ra ta có : 3 + ( - 2) + x = 5 x = 5 – 3 + 2 x = 2 + 2 x = 4 Bài 66 / tr87 – sgk : 4 – ( 27 – 3 ) = x – ( 13 – 4 ) 4 – ( 24 ) = x – ( 9 ) 4 – ( 24) + 9 = x x = 13 – 24 x = - ( 24 – 13 ) = - 11 Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :2014-2015 - 3 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 Bài 67/tr87 - sgk : Gv : Yêu cầu hai hs lên bảng làm bài tập 67 –sgk :? Hs : 2 Hs lên bảng thực hiện :… Gv : Cho hs nhận xét ( Sữa lỗi ) Hs : Thực hiện : Bài 70/tr88 – sgk : Gv : để tính toán hợp lí một dãy các phép tính ta thường áp dụng quy tắc, tính chất gì? Hs : … Gv : Hãy áp dụng tính chất và quy tắc đã học để thực hiện phép tính bài 70 , 71 – sgk ? Hs : Thực hiện : …. Bài 71 / tr88 – sgk: Hs : Lên bảng thực hiện bài 71 Hs : Nhận xét ( Sữa lỗi ) HĐ 3 : Các bài toán thực tế Bài 68/ tr 87 – sgk : Gv : Cách tính hiệu số bàn thắng thua như thế nào ? Hs :… Gv : Áp dụng cách tính trên hãy tính hiệu số bàn thắng thua trong bài tập 68 – sgk ? Hs : … Hs : Nhận xét ( sữa lỗi ) Bài 69 / tr 87 – sgk : Gv : Hd hs làm bài tập 69 – sgk : Bài 67/tr87 - sgk : a, ( - 37 ) + ( - 112) = - ( 37 + 112 ) = = - 149 b. (- 42) + 52 = +( 52 – 42 ) = 10 c, 13 - 31 = 13 + ( - 31 ) = - ( 31 – 13 ) = - 18. d, 14 – 24 – 12 = 14 + ( -24 ) + ( -12) = = - (24 -14 ) + ( -12 ) = - 10 + (-12) = = - ( 10 + 12 ) = - 22 e, (-25 ) + 30 – 15 = ( -25 ) + 30 + ( -15) = ( 30 -25) + (-15) = 5 + ( -15 ) = = - ( 15 -5 ) = - 10. Bài 70 / tr88 – sgk : a, 3784 +23 – 3784 – 15 = = 3784 – 3784 + 23 -15 = = 23 - 25 = 8 b, 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14 = (21 – 11 ) + (22 – 12 ) + (23 – 13 ) +(24 – 14 ) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40 Bài 71 / tr88 - sgk : a, - 2001 + ( 1999 + 2001) = = - 2001 + 2001 + 1999 = 0+ 1999 = = 1999. b, (43 - 863 ) – ( 137 – 57 ) = = 43 – 863 – 137 + 57 = = ( 43 + 57 ) – ( 863 + 137 ) = = 100 – 1000 = - ( 1000 – 100 ) = - 900. Bài 68/ tr 87 – sgk : Hiệu số bàn thắng thua năm ngoái là : 27 – 48 = - ( 48 -27 ) = - 21 ( bàn ) Hiệu số bàn thắng thua năm nay là : 39 – 24 = 15 ( bàn ) Bài 69 / tr 87 – sgk : VD: Hà Nội : 25 – 16 = 9 0 C Bắc Kinh : - 1 – ( - 7 ) = 6 0 C Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :2014-2015 - 4 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 4 , Cũng cố : Từng phần : Nhắc lại quy tắc chuyển vế , quy tắc dấu ngoặc ? 5 , Hướng dẫn về nhà : +, Học bài , xem lại các bài tập đã làm , làm thêm các bài tập trong sbt . +, ChuÈn bÞ tiÕt sau häc tiÕp bµi mới tiếp theo: … Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :2014-2015 - 5 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 Tuần 20 Ngày soạn:04/01/2015 Tiết :60 Ngày dạy:06/01/2015 NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU I. MỤC TIÊU: 1, Kiến thức : Biết dự đoán trên cơ sở tìm ra các qui luật thay đổi của một loạt các hiện tượng liên tiếp. - Hiểu qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu. 2, Kĩ năng : Tính đúng tích của hai số nguyên khác dấu. 3, Thái độ : Học tập tích cực ,chủ động , tự giác ,…. II. CHUẨN BỊ : GV : SGK, SBT; Phấn màu; bảng phụ ghi sẵn đề các bài tập HS : Ôn tập các kiến thức đã học , …. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp :… 2. Bài cũ: HS1: Giá trị tuyệt đối của một số a ? Viết phép nhân thành phép cộng : 3 .5 = … ? 3. Bài mới: Đặt vấn đề: …. Hoạt động của Gv và Hs Nội dung * Hoạt động 1: Nhận xét mở đầu. GV: Ta đã biết phép nhân là phép công các số hạng bằng nhau. Ví dụ: 3.3 = 3+3+3 = 9. Tương tự các em làm bài tập ?1 GV: Gọi 1 học sinh lên bảng trình bày?1 GV: các em hãy làm bài ?2. Yêu cầu 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn GV: Sau khi viết tích (-5) . 3 dưới dạng tổng và áp dụng qui tắc cộng các số nguyên âm ta được tích -15. Em hãy tìm giá trị tuyệt đối của tích trên. HS: -15  = 15 GV: Em hãy cho biết tích giá trị tuyệt đối của: 1. Nhận xét mở đầu: ?1.(-3).4 = (-3)+ (-3) +(-3) +(-3) = -12 ?2.(-5) .3 = (-5)+ (-5) +(-5) 2.(-6) = (-6) +(-6) = - 12 ?3 + Giá trị tuyệt đối của tích bằng tích các giá trị tuyệt đối của hai số nguyên khác dấu + Tích của hai số nguyên khác dấu mang dấu “-“ (luôn là một số âm) Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :2014-2015 - 6 - Trng THCS Phan Bi Chõu Giỏo ỏn toỏn 6 -5 . 3 = ? HS: -5 . 3 = 5 . 3 = 15 GV: T hai kt qu trờn em rỳt ra nhn xột gỡ? * Hot ng 2: Qui tc nhõn hai s nguyờn khỏc du. GV: T bi ?1, ?2, ?3 Em hóy rỳt ra qui tc nhõn hai s nguyờn khỏc du? GV: Cú th gi m thờm HS d rỳt ra qui tc. (-5) . 3 = -15 = - 15 = - ( 5 . 3 ) HS: Phỏt biu ni dung nh SGK. GV: Cho HS c qui tc SGK. HS: c qui tc. Cng c: Lm bi 73/89 SGK. GV: Trỡnh by: Phộp nhõn trong tp hp N cú tớnh cht a . 0 = 0 . a = 0. Tng t trong tp hp s nguyờn cng cú tớnh cht ny. Dn n chỳ ý SGK. HS: c chỳ ý. - Cho HS c vớ d; lờn bng túm tt GV: Hng dn cỏch khỏc cỏch trỡnh by SGK. Tớnh tng s tin nhn c tr i tng s tin pht. 40 . 20000 - 10 . 10000 = 700000 GV: Gi HS lờn bng lm ?4 2. qui tc nhõn hai s nguyờn khỏc du. Quy tắc : (sgk tr88) Bài 73/ tr 89 a) (-5).6 = - (5.6) = - 30 b) 9. (-3) = - (9.3) = - 27 c) -10 . 11 = - (10.11) = -110 d) 150 . (-4) = -600 + Chỳ ý: a . 0 = 0 . a = 0 Vớ d: (SGK) Tóm tắt : 1 sp đúng quy cách : + 20000 1 sp sai quy cách : - 10 000 tính lơng tháng đó biết :làm đợc 40 sp đúng quy cách và 10 sp sai quy cách bài giải: lơng công nhân tháng đó là : 40. 20 000 + 10. (-10 000) = 700 000 đồng Giỏo viờn:ng Th Hnh Nm hc :2014-2015 - 7 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 HS: Lên bảng trình bày ?4.a) 5. (-14) = - (5.14)= -70 b) (-25).12= -(25.12) = - 300 4. Củng cố: +, Nhắc lại qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu. +, Làm bài tập 74,75,76,77/tr 89- SGK. 5. Hướng dẫn về nhà:+, Học bài làm các bài tập tập trong sgk / tr 89. +, ChuÈn bÞ tiÕt sau häc tiÕp bµi mới tiếp theo :… Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :2014-2015 - 8 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 Tuần 20 Ngày soạn: Tiết :61 Ngày dạy: NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU I. MỤC TIÊU: 1,Kiến thức :- Hiểu qui tắc nhân hai số nguyên. - Biết vận dụng qui tắc dấu để tính tích các số nguyên. 2, Kĩ năng : Vận dụng được quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu để thực hiện phép tính đúng. 3, Thái độ : Học tập tích cực ,chủ động , tự giác ,…. II.CHUẨN BỊ : GV :Phấn màu; bảng phụ ghi sẵn đề các bài tập,… HS : Ôn tập các kiến thức đã học , quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu ,… III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp : 2. Bài cũ : Nêu qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu ? Làm bài tập 74/ tr 89 – sgk ? 3. Bài mới: Hoạt động của Gv và Hs Nội dung * Hoạt động 1: Nhân hai số nguyên dương GV: Số như thế nào gọi là số nguyên dương? HS: Số tự nhiên khác 0 gọi là số nguyên dương. GV: Vậy em có NX gì về nhân 2 số nguyên dương? HS:… GV: Yêu cầu HS làm ?1. HS: Lên bảng thực hiện. * Hoạt động 2: Nhân hai số nguyên âm HS: Thực hiện các yêu cầu của GV. GV: Em có nhận xét gì về hai thừa số ở vế trái và tích ở vế phải của bốn phép tính 1. Nhân hai số nguyên dương. Nhân hai số nguyên d¬ng là nhân hai số tự nhiên khác 0. Ví dụ: (+2) . (+3) = 6 ?1. a) 12.3 = 36 b) 5.120 = 600 2. Nhân hai số nguyên âm. - ?2 3. (-4) = -12 2. (-4) = - 8 Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :2014-2015 - 9 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 đầu? HS: GV: Theo qui luật trên, em hãy dự đoán kết quả của hai tích cuối? HS: 1− . 4− = 4 (2) GV: Từ (1) và (2) em có nhận xét gì? HS: (- 1) . (- 4) = 1− . 4− GV: Từ kết luận trên, em hãy rút ra qui tắc nhân hai số nguyên cùng dấu. HS: Đọc qui tắc SGK. GV: Từ ví dụ trên, em cho biết tích hai số nguyên âm cho ta số nguyên gì? GV: Dẫn đến nhận xét SGK. HS: Đọc nhận xét ♦ Củng cố: Làm ?3 * Hoạt động 3: Kết luận. Làm bài 78/91 SGK GV: Cho HS thảo luận nhóm. HS: Thảo luận nhóm và lên bảng trình bày : a) (-3) .(- 9) = 3.9 = 27 b) (-3 0 .7 = -21 c) 13. (-5) = - (13.5) = - 65 d) (-150).(-4) = 150.4 =600 e) 7.(-50 = - (7.5) = -35 f) (-45) .0 = 0 GV: Từ kết luận trên, em hãy rút ra kết luận HS nêu kl :…… Gv nêu chú ý về cách nhận biết dấu 1. (-4) = - 4 0. (-4) = 0 (-1). (-4) = 4 (-2). (-4) = 8 * Qui tắc : Nhân hai số nguyên âm là nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. Ví dụ : … + Nhận xét: (SGK) ?3 . a) 5.7 = 35 b) -15 .(-6) = 15 .6 = 90 3. Kết luận: Bài 78/ tr91-sgk : Kết luận +, a.0 = 0.a = 0 +, Nếu a,b cùng dấu thì: a.b = .a b +, a, b khác dấu thì: a.b = - ( .a b ) * Chú ý: +,Cách nhận biết dấu: (+) . (+)  + (-) . (-)  (+) (+) . (-)  (-) (-) . (+)  (-) +, a . b = 0 thì hoặc a = 0 Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :2014-2015 - 10 - [...]... Chõu b) 2 46 (- 16) - 16. 54 Giỏo ỏn toỏn 6 c) 30 - 4 (12 + 15) Câu 3 : Tìm x biết a) 2x 34 = 16 b) 3x + 50 = 5 Câu 4 Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn -7 x = - 15 Câu 4 Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn -7 tỡm c s thớch hp in vo ụ trng = (- 7 + 8) (- 13) = -1 3 b) (- 5) (- 4 - -1 4 ) = (-5 ). (-4 ) - (-5 ). (-1 4) = -5 0 GV: Yờu cu HS... c) (- 4 - 6) . (- 4 + 6) d) [ (-1 5) + (-1 7)] + (-8 ) Cõu 2(3): Tớnh nhanh a) (-2 5) 342 + (-2 5) 158 b) 2 46 (- 16) - 16 54 c) 30 - 4 (12 + 15) Giỏo viờn:ng Th Hnh Nm hc :201 4- 2015 31 - - Trng THCS Phan Bi Chõu Cõu 3(2): Tỡm s nguyờn x bit a) 2x 34 = 16 b) 3x + 50 = 5 Cõu 4(1): Lit kờ v tớnh tng cỏc s nguyờn x tha món -7 < x < 5 BI LM: Giỏo ỏn toỏn 6 Giỏo viờn:ng Th Hnh Nm hc :201 4- 2015. .. nguyờn - Rốn luyn cho HS tớnh cn thn, tớnh nhanh v chớnh xỏc - Vn dng cỏc kin thc ó hc gii thnh tho cỏc bi tp II TIN TRèNH DY HC: 1 n nh: 2 Phỏt : 3 Ni dung bi kim tra : Câu 1 Thực hiện phép tính sau: a) (- 4 + 6) (-3 ) b )66 6 ( - 111) ( - 333) +50 c) ( - 4 6 ) ( - 4 + 6) d) [( - 15 )+ ( - 17) ]+( -8 ) Câu 2: Tính nhanh a) ( - 25) 342 + (-2 5).158 Giỏo viờn:ng Th Hnh Nm hc :201 4- 2015 29 - - Trng . b 2 + + + + + - - + - + - - - - + - Bài 86/ 93 SGK a -1 5 13 9 b 6 -7 -8 a.b -9 0 -3 9 28 - 36 8 Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :201 4- 2015 - 12 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 - Gọi đại diện. (b-c) = a . b - a . c - Làm ?5 a) (-8 ).(5+3) C1: (-8 ).(5+3) = - 8 . 8 = -6 4 Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :201 4- 2015 - 16 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 C2 : (-8 ).(5+3) = -8 .5+ (-8 ).3. = 6 ?1. a) 12.3 = 36 b) 5.120 = 60 0 2. Nhân hai số nguyên âm. - ?2 3. (-4 ) = -1 2 2. (-4 ) = - 8 Giáo viên:Đặng Thị Hạnh Năm học :201 4- 2015 - 9 - Trường THCS Phan Bội Châu Giáo án toán 6 đầu? HS:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 6 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015, Giáo án toán 6 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015,