0

Giáo án số học lớp 6 cả năm

227 1,298 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:51

Tuần: 01 Ngày soạn: 20.08.2012. CHƯƠNG I ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Tiết: 01 - §1 TẬP HỢP − PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: –Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp, nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước 2. Kỹ năng:– Học sinh biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng các ký hiệu ∈ và ∉ . 3. Thái độ: – Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết tập hợp. II. CHUẨN BỊ * Giáo viên: Bài soạn, phấn, SGK . * Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị bài III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. (6 phút) 2. Bài cũ: Không kiểm tra. Dặn dò đầu năm, giới thiệu qua chương trình và một vài phương pháp học tập ở trường ở nhà. 3. Bài mới : Giới thiệu bài. HĐ của GV và HS NỘI DUNG CHÍNH chính HĐ1: Tìm hiểu khái niệm tập hợp GV cho học sinh quan sát các đồ vật đặt trên bàn GV GV : Trên bàn đặt những vật gì? GV giới thiệu về tập hợp : Tập hợp các đồ vật đặt trên bàn. Tập hợp những chiếc bàn trong một lớp học Tập hợp các học sinh của lớp 6A Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4 Tập hợp các chữ cái a ; b ; c GV: Em hãy cho ví dụ về tập hợp HS: Lấy ví dụ, nhận xét và bổ sung thêm GV: Uốn nắn hướng dẫn HS nhận biết tập hợp. Vậy khi có một tập hợp thì viết như thế nào? HĐ2:Tìm hiểu cách viết và các ký hiệu. − GV : Thường dùng các chữ cái in hoa để đặt tên tập hợp. 1. Các ví dụ (7 phút) − Tập hợp các đồ vật trên bàn. − Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4. − Tập hợp các HS của lớp 6A. − Tập hợp các chữ cái : a, b, c 2. Cách viết − Các ký hiệu (20 phút) − Ta đặt tên các tập hợp bằng chữ cái − GV giới thiệu cách viết : − Các phần tử của tập hợp được đặt trong hai dấu ngoặc nhọn {} cách nhau bởi dấu”;” hoặc dấu “,” − Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý. GV: Lấy ví dụ hướng dẫn HS cách viết. GV: Các số tự nhiên nhỏ hơn 4 là những số nào? Các số đó dược viết trong dấu ngoặc gì? Hãy viết tập hợp A trên? GV: Hướng dẫn HS cách viết. GV: Hãy viết tập hợp B các chữ cái: a; b; c ? GV: Tập hợp này có mấy phần tử ? Đó là những phần tử nào? GV: Cho HS đứng tại chỗ nêu cách viết. GV viết: B = {a; b ; c ; a} và hỏi cách viết trên đúng hay sai ? GV giới thiệu ký hiệu “∈” và “∉” và hỏi : + Số 1 có là phần tử của tập hợp A không ? GV giới thiệu các kí hiệu: Ký hiệu : 1 ∈ A và cách đọc + Số 5 có là phần tử của A ? GV giới thiệu : +Ký hiệu : 5 ∉ A và cách đọc Trong các cách viết sau cách viết nào đúng, cách viết nào sai? Cho : A = {0 ; 1 ; 2 ; 3} B = {a ; b ; c} a) a ∈ A ; 2 ∈ A ; 5 ∉ A b) 3 ∈ B ; b ∈ B ; c ∉ B GV : Khi viết một tập hợp ta cần phải chú ý điều gì ? GV giới thiệu cách viết tập hợp A bằng cách 2 GV : Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử x của tập hợp A ? GV: để viết một tập hợp có mấy cách? Đó là những cách nào? GV giới thiệu cách minh họa tập hợp A ; B như SGK in hoa Ví dụ 1: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4 Ta viết : A = {1;2;3;0} hay A = {0;1;2;3} − Các số : 0 ; 1 ; 2 ; 3 là các phần tử của tập hợp A Ví dụ 2: Gọi B là tập hợp các chữ cái a ; b ; c Ta viết : B = {a ; b ; c } hay B = {b ; c ; a } − Các chữ cái a ; b ; c là các phần tử của tập hợp B Ký hiệu : 1 ∈ A đọc là: 1 thuộc A hoặc 1 là phần tử của A 5 ∉ A đọc là: 5 không là phần tử của A Chú ý : (5 phút) − Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {} cách nhau bởi dấu “,” hoặc dấu “;” − Mỗi phần tử được liệt một lần thứ tự liệt kê tuỳ ý. − Ta còn có thể viết tập hợp A như sau : A = {x ∈ N / x < 4} Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp A Để viết một tập hợp, thường có hai cách : − Liệt kê các phần tử của tập hợp − Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Minh họa tập hợp bằng một vòng kín nhỏ như sau 4. Củng cố (5 phút) – Hãy lấy một ví dụ về tập hợp? Viết tập hợp đó? Các kí hiệu ∈; ∉ cho ta biết điều gì? − Các phần tử của một tập hợp có nhất thiết phải cùng loại không ? (không) – Hướng dẫn HS làm các bài tập 1; 2 SGK 5. Dặn dò (2 phút) – HS về nhà học bài làm bài tập – HS về nhà tự tìm các ví dụ về tập hợp − Làm các bài tập 3 ; 4 ; 5 trang 6 SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM . 1 . 3 . 0 . 2 A . . . B Tiết: 02 Ngày soạn: 20.08.2012. §2. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: – Học sinh biết được tập hợp các số tự nhiên, nắm được các quy ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số, nắm được điểm biểu diễn số nhỏ ở bên trái, điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số. 2. Kỹ năng: – Học sinh phân biệt các tập hợp N và N*, biết sử dụng các ký hiệu ≤, ≥. Biết viết số tự nhiên liền sau, liền trước của một số tự nhiên. 3. Thái độ:– Rèn luyện tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu. II. CHUẨN BỊ * Giáo Viên: Bài soạn; SGK, phấn. * Học sinh: Vở ghi, dụng cụ học tập, chuẩn bị bài III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. (8 phút) 2.Bài cũ: HS 1 : − Cho ví dụ về một tập hợp − Làm bài tập 3 trang 6 : Đáp án : x ∉ A ; y ∈ B ; b ∈ A ; b ∈ B − Tìm một phần tử thuộc tập hợp A mà không thuộc tập hợp B. Đáp án: a − Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng hai cách : Đáp án : A = {4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9} hay A = {c ∈ N / 3 < x < 10} 3. Bài mới: Giới thiệu bài HĐ của GV và HS NỘI DUNG CHÍNH chính HĐ1: Nhắc lại về tập hợp N và tập hợp N*(15 phút) GV : Hãy lấy ví dụ về số tự nhiên ? GV giới thiệu tập N tập hợp các số tự nhiên N = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ;} GV : Hãy cho biết các phần tử của N? GV : Ở tiểu học các em đã được học về số tự nhiên. Vậy số tự nhiên được biểu diễn như thế nào? Biểu diễn ở đâu? GV: Em hãy mô tả lại tia số đã được học? Mỗi điểm trên tia số biểu diễn mấy số tự nhiên? GV yêu cầu HS lên vẽ tia số và biểu diễn một vài số tự nhiên Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. chẳng hạn : Điểm biểu diễn số tự nhiên a trên tia số gọi là điểm a GV : Điểm biểu diễn số 1 trên tia số gọi là 1. Tập hợp N và tập hợp N* − Tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là N Ta viết : N = {0;1;2;3; ;} − Các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 là các phần tử của N − Chúng được biểu diễn trên tia số − Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. − Điểm biểu diễn số tự nhiên a trên tia số gọi là điểm a 0 1 2 3 4 5 điểm gì? GV giới thiệu tập hợp các số tự nhiên khác 0 được ký hiệu N* Ta viết : N* = {1;2;3;4 } Hoặc N* = {x ∈ N / x ≠ 0} GV: Giữa tập hợp N và tập hợp N* có gì giống và khác nhau? GV: Khi biết tnính chất đặc trưng của các phân tử thì em có nhận biết được tập hợp nào không? GV: Cho bài tập HS vận dụng. HS: Lên bảng trình bày. HS nhận xét và bổ sung thêm GV: Uốn nắn và thống nhất cho HS. HĐ 2: Tìm hiểu thứ tự trong tập hợp số tự nhiên (15 phút) GV cho HS quan sát tia số và hỏi : So sánh 2 và 4 GV : Nhận xét điểm 2 và điểm 4 trên tia số ? GV: Điểm bên trái nhỏ hơn hay lớn hơn điểm bên phải? GV: Tổng quát với a ; b ∈ N ; a < b hoặc b > a thì trên tia số điểm a nằm bên trái hay bên phải điểm b? GV giới thiệu thêm ký hiệu ≤ ; ≥ Cho học sinh nắm được và hiểu ý nghĩa của kí hiệu trên. GV: Nếu 5 < 7 và 7 < 12 thì 5 có quan hệ như thế nào với 12? Vậy Nếu a < b và b < c thì a ? c GV: Lấy ví dụ về số tự nhiên rồi chỉ ra số liền sau của mỗi số ? GV: Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất. GV: Số tự nhiên liền sau nhỏ hơn hay lớn hơn ? Lớn hơn bao nhiêu đơn vị? GV : Số liền trước số 5 là số nào? GV: Có số tự hhiên nào mà không có số liền trước không? Đó là số nào? GV : Hai số tự nhiên liên tiếp nhau hơn kém nhau mấy đơn vị? − Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được ký hiệu là N* Ta viết : N* = {1;2;3 } Hoặc N* = {x∈N/ x ≠ 0} Bài tập: Điền vào ô vuông các ký hiệu ∈ hoặc ∉ cho đúng 12 N ; 4 3 N ; 5 N* ; 5 N ; 0 N* ; 0 N 2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên a) Khi số a nhỏ hơn số b, ta viết a < b hoặc b > a − Trên tia số, điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn Ký hiệu : a ≤ b chỉ a < b hoặc a = b a ≥ b chỉ a > b hoặc a = b b) Nếu a < b và b < c thì a < c c) Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị GV: Trong các số tự nhiên, số nào nhỏ nhất? Có số tự nhiên lớn nhất hay không? Vì sao? GV: Tập hợp số tự nhiên có bao nhiêu phần tử? HĐ3: Luyện tập (11 phút) GV: Hãy điền vào dấu chấm để hoàn thành  − Viết tập hợp : A = {x ∈ N / 6 ≤ x ≤ 8} bằng cách liệt kê các phần tử. – Tìm số tự nhiên liền trước các số: 25; 87; a +1. – Tìm số tự nhiên liền sau các số: 83; 12; b. GV: cho HS lên bảng trình bày. HS nhận xét và bổ sung thêm vào cách trình bày của bạn. GV:Uốn nắn và thống nhất cách trình bày d) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất. e) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử  Hướng dẫn a) 28; 29; 30. b) 99; 100; 101 Bài tập A = { 6; 7; 8} Số tự nhiên liền trước các số: 25; 87; a +1 là: 24; 86; a. Số tự nhiên liền sau các số: 83; 12; b là: 84; 13; b +1 4. Củngcố (3 phút) – Hãy so sánh tập hợp N và N* – Hướng dẫn HS làm bài tập 6; 7 SGK 5.Dặn dò (1 phút) – Học sinh về nhà học bài và làm bài tập 8; 9; 10 SGK – Chuẩn bị bài mới. IV. RÚT KINH NGHIỆM Tuần: 02 Ngày soạn: 27.08.2012. Tiết: 03 - §3. GHI SỐ TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU – HS hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân. Hiểu rõ trong hệ thập phân, giá trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí. – HS biết đọc và viết các số La Mã không quá 30. – HS thấy được ưu điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán. II. CHUẨN BỊ * Giáo viên : Giáo án, SGK , Thước, phấn. * Học sinh : Vở ghi, SGK, dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. (1 phút) 2. Bài cũ: (5 phút) HS 1 : − Viết tập hợp N và N*. Hãy chỉ ra sự khác nhau của hai tập hợp trên? HS 2 : Viết tập hợp B các số tự nhiên không lớn hơn 6 bằng 2 cách. 3. Bài mới: Giới thiệu bài HĐ của GV và HS NỘI DUNG CHÍNH chính HĐ1: Tìm hiểu sự khác nhau giữa số và chữ số. (5 phút) GV : Gọi HS lấy một số ví dụ về số tự nhiên. GV : Để viết các số tự nhiên ta dùng mấy chữ số ? là những chữ số nào? GV: Giới thiệu 10 chữ số dùng để ghi số tự nhiên GV : Mỗi số tự nhiên có thể có bao nhiêu chữ số ? Hãy lấy ví dụ về các trường hợp đó ? GV: Khi viết các số tự nhiên có từ năm chữ số trở lên ta thường viết như thế nào? Vì sao phải viết như vậy? Mục đích của cách viết là gì? GV: Cho học sinh đọc chú ý SGK GV lấy ví dụ về một số tự nhiên để HS trình bày cách viết Cho số : 3895 GV : Hãy cho biết các chữ số của số 3895 ? + Chữ số hàng chục ? + Chữ số hàng trăm ? 1. Số và chữ số − Với mười chữ số : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ta ghi được mọi số tự nhiên: − Một số tự nhiên có thể có một, hai, ba chữ số Chú ý : (SGK) Ví dụ : 15 712 314 + Số chục ? + Số trăm ? HĐ2: Tìm hiểu hệ thập phân (10 phút) GV nhắc lại : − Với 10 chữ số ta ghi được mọi số tự nhiên theo nguyên tắc một đơn vị của mỗi hàng gấp 10 lần đơn vị của hàng thấp hơn liền sau. − Cách ghi số nói trên là ghi trong hệ thập phân GV: Hãy cho biết các chữ số 2 ở ví dụ trên có giá trị giống nhau không? GV nói rõ giá trị mỗi chữ số trong một số GV: Nêu kí hiệu GV : Tương tự em hãy biểu diễn các số ab ; abc ; abcd dưới dạng tổng. HĐ3: HĐnhóm thực hiện  (5 phút) HS : làm bài ? SGK Hãy viết : + Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số? + Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau? GV: Cho đại diện nhóm lên bảng trình bày. GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm HĐ4: Giới thiệu cách ghi số La Mã : (13 phút) Ngoài cách ghi các số tự nhiên em còn thấy có cách ghi nào nữa không? GV giới thiệu đồng hồ có ghi 12 số la mã. (cho HS đọc) GV : Để ghi các số ấy, ta dùng các chữ số La mã nào? và giá trị tương ứng trong hệ thập phân là bao nhiêu ? GV giới thiệu : cách viết các số trong hệ La Mã. GV giới thiệu : Mỗi chữ số I, X có thể viết liền nhau nhưng không quá ba lần. GV : Số La mã có những chữ số ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn có giá trị như nhau (XXX : 30) GV chia lớp làm hai nhóm viết các số la 2. Hệ thập phân − Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó. − Trong hệ thập phân mỗi chữ số trong một số ở những vị trí khác nhau có những giá trị khác nhau. Ví dụ : 222 = 200 + 20 + 2 = 2.100 + 2.10 + 2 Ký hiệu ab chỉ số tự nhiên có hai chữ số abc chỉ số tự nhiên có ba chữ số  Hướng dẫn Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là: 999 Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 987 3. Chú ý − Trên mặt đồng hồ có ghi các số la mã từ 1 đến 12. các số La mã này được ghi bởi ba chữ số Chữ số I V X giá trị tương ứng trong hệ thập phân 1 5 10 − Nếu dùng các nhóm số IV ; IX và các chữ số I ; V ; X ta có thể viết các số La Mã từ 1 đến 10 − Nếu thêm vào bên trái mỗi số trên + Một chữ số X ta được các số La mã từ 11 → 20 + Hai chữ số X ta được các số La Mã từ 21 → 30 mã từ 11 → 30 4. Củng cố(5 phút) − Phân biệt số và chữ số. – Hãy viết các số tự nhiên sau: a) Viết số tự nhiên có số chục là 135 ; chữ số hàng đơn vị 7 b) Số đã cho 1425. Hãy cho biết số trăm, chữ số hàng trăm, số chục, chữ số hàng chục 5. Dặn dò(1 phút) – Học sinh về nhà học bài và làm bài tập 12; 13; 14; 15 SGK – Chuẩn bị bài mới. IV. RÚT KINH NGHIỆM Tiết: 04 Ngày soạn: 27.08.2012. §4 SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP − TẬP HỢP CON I. MỤC TIÊU – Học sinh hiểu được một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có thể có vô số phần tử, Củng có thể không có phần tử nào, hiểu được khái niệm tập hợp con và khái niệm hai tập hợp bằng nhau. – HS biết tìm số phần tử của một tập hợp , biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con hay không là tập hợp con của một tập hợp cho trước, biết viết một vài tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng ký hiệu ⊂ và ∅ – Rèn luyện tính chính xác cho HS khi sử dụng ký hiệu ⊂ và ký hiệu ∈ II. CHUẨN BỊ * Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn. * Học sinh: Vở ghi, dụng cụ học tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. (1 phút) 2. Bài cũ:(7 phút) HS : Làm bài tập 14 tr 10 SGK. Đáp số : 102 ; 201 ; 210 Viết giá trị của số abcd trong hệ thập phân dưới dạng tổng giá trị của số các chữ số (đáp án : abcd = a.1000 + b.100 + c.10 + d) 3. Bài mới: Giới thiệu bài HĐ của GV và HS NỘI DUNG CHÍNH chính HĐ1: Xác định số phần tử của một tập hợp.(12 phút) GV: Cho vài ví dụ về tập hợp GV : Hãy cho biết mỗi tập hợp trên có bao 1 Số phần tử của một tập hợp − Cho các tập hợp A = {5} có một phần tử nhiêu phần tử ? HS chỉ ra số phần tử của tập hợp trên. GV: Hãy chỉ ra số phần tử của các tập hợp sau? HS làm ?1 : các tập hợp sau đây có bao nhiêu phần tử ? HS lên bảng trình bày bài giải HS nhận xét và bổ sung thêm GV: Cho HS làm ?2 Tìm số tự nhiên x mà : x + 5 = 2 GV: Có số tự nhiên x nào mà x + 5 = 2 không? GV: Giới thiệu về tập hợp rỗng. GV: Vậy một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? HĐ2: Tìm hiểu tập hợp con (10 phút) GV cho hình vẽ sau GV : Hãy viết các tập hợp E ; F ? GV: Nêu nhận xét về các phần tử của tập hợp E và F ? GV: tập hợp E gọi là tập hợp con của tập hợp F. GV: Vậy khi nào tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B ? GV: Cho HS nhắc lại định nghĩa SGK GV giới thiệu ký hiệu : A ⊂ B hoặc B ⊃ A. GV: Nêu cách đọc cho học sinh GV: Cho học sinh làm ?3 GV: em có nhận xét gì về ba tập hợp trên? Hãy dùng quan hệ tập hợp con để chỉ quan hệ giữa các tập hợp A; M; B HS lên bảng trình bày cách viết. HS nhận xét và bổ sung thêm. GV: Cho HS đọc chú ý trong SGK B = {x ; y} có hai phần tử C = {1;2;3; ; 100} có 100 phần tử N = {0 ; 1 ; 2 ; 3 } có vô số phần tử ?1 Hướng dẫn D = {10} ; có một phần tử E = {bút; thước} ; có hai phần tử H = {x ∈ N / x ≤ 10} có mười một phần tử ?2 Hướng dẫn Không có số tự nhiên x nào mà x + 5 = 2 Chú ý : − Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng. − Tập hợp rỗng được ký hiệu : ∅ Nếu gọi A là tập hợp các số tự nhiên x mà x + 5 = 2 thì tập hợp A không có phần tử nào. Ta gọi A là tập hợp rỗng Ký hiệu: A = ∅ 2. Tập hợp con Ví dụ : Cho hai tập hợp E = {x ; y} F = {x ; y ; c ; d} Ta gọi tập hợp E là tập hợp con của tập hợp F Định nghĩa : (SGK ) Ký hiệu : A ⊂ B Hay B ⊃ A Đọc là : A là tập hợp con của B hoặc A chứa trong B hoặc B chứa A ?3 Hướng dẫn Cho ba tập hợp: M ={1 ; 5}, A ={1 ; 3 ; 5}, B ={5 ; 1 ; 3} Trả lời: M ⊂ A; M ⊂ B; B ⊂ A; A ⊂ B Chú ý : Nếu A ⊂ B và B ⊂ A thì ta nói A và B . . . . E F [...]... quả : 1 364 + 4578 = 5942 465 3 + 1 469 = 7922 5421 + 1 469 = 68 90 3124 + 1 469 = 4593 1534 + 217 + 217 + 217 = 2185 4 Tốn nâng cao Tính nhanh: A = 26 + 27 + 28 + + 33 A = 26 + 27 + 28 + + 33 − GV u cầu HS nêu cách tính B = 1 + 3 + 5 + 7 + + 2007 gồm : 33 − 26 + 1 = 8 số A = (33 + 26) 8 : 2 A = 59 4 = 234 B = 1 + 3 + 5 + 7 + + 2007 Gồm (2007 − 1) : 2 + 1 = 1004 số B = (2007 + 1) 1004 : 2 = 10080 16 4 Củng... giải tốn II CHUẨN BỊ: * Giáo viên: Chuẩn bị phấn màu * Học sinh: Học thuộc bài, làm bài tập ở nhà III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. (1 phút) 2 Bài cũ: (7 phút)Cho hai số tự nhiên a và b, khi nào thì ta có phép trừ a − b = x? Áp dụng tính : 425 − 275 ; 91 − 56 ; 65 2 − 46 − 46 − 46 Trả lời : Nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ * Đáp Số : 150 ; 35 ; 514 3 Bài... 2 56 Cách 2 : 210 : 28 = 210 − 8 = 22 = 4 b) Cách 1: 46 : 43 = 40 96 :64 = 64 Cách 2 : 46 : 43 = 46 − 3 = 43 = 64 c) Cách 1 : 85 : 84 = 32 768 : 40 96 = 8 Cách 2 : 85 : 84 = 85 − 4 = 8 d) Cách 1 : 74 : 74 = 2401 : 2401 = 1 Cách 2 : 74 : 74 = 74 − 4 = 70 = 1 4 Củng cố(4 phút) – GV nhấn mạnh lại quy tắc chia hai luỹ thừa cùng cơ số – Hướng dẫn HS làm bài tập 70; 71 SGK 5 Dặn dò:(1 phút) – Học sinh về nhà học. .. cộng một tổng hai số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba (a + b) + c = a + (b + c) − Muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba (a.b) c = a (b.c) c) Tính chất phân phối phép nhân đối với phép cộng − Muốn nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các... GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh c) 1 56 − (x+ 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 − 82 x + 61 = 74 x = 74 − 61 x = 13 HĐ2: Tính nhẩm bằng cách thêm vào số Dạng 2: Tính nhẩm hạng này và bớt đi ở số hạng kia (13 phút) Bài 48 trang 24 SGK GV: Ở các câu trên ta nên thêm vào số Hướng dẫn hạng nào? Vì sao lại thêm vào số hạng đó? a) 35 + 98 Mục đích thêm vào số hạng đó để được = (35 − 2) + (98 + 2) điều... cho học sinh, tính nhẩm – Rèn luyện cho học sinh vận dụng kiến thức về phép trừ và phép chia để giải một bài tốn thực tế II CHUẨN BỊ * Giáo viên : Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng * Học sinh : Vở ghi, dụng cụ học tập, chuẩn bị bài III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số (1 phút) 2 Bài cũ: (5 phút) Khi nào ta nói có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b ≠ 0) Trả lời : Nếu có số. .. mũ Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa ?1 Điền số vào ơ trống cho đúng GV: cho HS làm ?1 GV gọi từng học sinh đọc kết quả GV nhấn mạnh : Trong một lũy thừa với số mũ tự nhiên (≠ 0) : Luỹ Cơ số Số mũ Giá trị + Cơ số cho biết giá trị mỗi thừa số bằng thừa nhau 72 7 2 49 + Số mũ cho biết số lượng các thừa số bằng 23 2 3 8 nhau 4 3 3 4 81 GV lưu ý HS tránh nhầm lẫn : 23 ≠ 2.3... cơ số, ta giữ ngun cơ số và cộng các số mũ ?2 Viết các tích sau thành các luỹ thừa x5 x4 = x5+4 = x9 ; a4.a = a4+1 = a5 Bài 56 (b, d) Hướng dẫn HS : lên bảng làm : b) 6. 6 .6. 6 = 64 d) 10.10.10.10.10 = 105 e*) a3 a2 a5 = a3+2+5 = a10 Hướng dẫn* : a2 = 25 = 52 ⇒ a = 5 a3 = 27 = 33 ⇒ a = 3 4 Củng cố (2 phút) – GV hệ thống hố các kiến thức đã học − Khơng được tính giá trị lũy thừa bằng cách lấy cơ số số... giải tốn II CHUẨN BỊ: * Giáo viên : Giáo án, Bảng phụ ghi tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên * Học sinh : Vở ghi, dụng cụ học tập, chuẩn bị bài III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. (1 phút) 2 Bài cũ: (7 phút) HS1 : −Tính số phần tử của các tập hợp : a) A = {40 ; 41 ; 42 ; ; 100} Đáp số : Có 61 phần tử b) B = {10 ; 12 ; 14 ; 98} Đáp số : có 45 phần tử HS2 :... luật dãy số (10 phút) Dạng 2: Tìm quy luật của dãy số GV gọi HS đọc đề bài 33 Bài tốn u cầu Bài 33 trang 17 SGK gì? Hướng dẫn GV: Hãy tìm quy luật của dãy số trên? Ta có dãy số : GV: Em có nhận xét gì về các số có trong 1;1;2;3;5;8 dãy? Viết tiếp bốn số nữa ta có : 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; GV: Hãy viết tiếp bốn số nữa vào dãy số : 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55 1;1;2;3;5;8 ? Hãy viết tiếp 6 số nữa vào dãy số trên? . biệt số và chữ số. – Hãy viết các số tự nhiên sau: a) Viết số tự nhiên có số chục là 135 ; chữ số hàng đơn vị 7 b) Số đã cho 1425. Hãy cho biết số trăm, chữ số hàng trăm, số chục, chữ số hàng. viết Cho số : 3895 GV : Hãy cho biết các chữ số của số 3895 ? + Chữ số hàng chục ? + Chữ số hàng trăm ? 1. Số và chữ số − Với mười chữ số : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ta ghi được mọi số. việc ghi số và tính toán. II. CHUẨN BỊ * Giáo viên : Giáo án, SGK , Thước, phấn. * Học sinh : Vở ghi, SGK, dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. (1 phút) 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án số học lớp 6 cả năm, Giáo án số học lớp 6 cả năm,