Giáo án số học lớp 6 full

176 1,875 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2015, 19:38

GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 SỐ HỌC Chương I:ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Tiết 1: tập hợp .Phần tử của tập hợp. Tiết 2: tập hợp các số tự nhiên. Tiết 3: ghi số tự nhiên. Tiết 4:Số phân tử của tập hợp. Tiết 5:luyện tập. Tiết 6:Phép cộng và phép nhân. Tiết 7,8:luyện tập Tiết 9 :phép trừ và phép chia. Tiết 10,11:Luyện tập. Tiết 12:lũy thừa với số mũ tự nhiên .nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Tiết 13:Luyện tập. Tiết 14:Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Tiết 15:Thứtự thực hiện các phép tính. Tiết 16,17:Luyện tập. Tiết 18: Kiểm tra 1 tiết. Tiết 19:Tính chất chia hết của một tổng. Tiết 20:Dấu hiệu chia hết cho 2,5. Tiết 21:Luyện tập. Tiết 22:Dấu hiệu chia hết cho 3,9. Tiết 23:Luyện tập. Tiết 24:Ước và bội . Tiết 25.Số nguyên tố .Hợp số .Bảng số nguyên tố. Tiết 26:Luyện tập. Tiết 27:Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Tiết 28:Luyện tập. Tiết 29:Ước chung Và bội chung. Tiết 30::Luyện tập. Tiết 31:Ước chung lớn nhất. Tiết 32,33:Luyện tập. Tiết 34:Bội chung nhỏ nhất . Tiết 35,36: Luyện tập. Tiết 37,38:Ôn tập chương I. Tiết 39: Kiểm tra chường I (1tiết) Chương II: SỐ NGUYÊN. Tiết 40:Làm quen với số nguyên âm. Tiết 41:Tập hợp các số nguyên. Tiết 42:Thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Tiết 43:Luyện tập. Tiết 44:Cộng hai số nguyên cùng dấu. Tiết 45:Cộng hai số nguyên khác dấu. Tiết 46:Luyện tập. Tiết 47:Tính chất của phép cộng các số nguyên Tiết 48:Luyện tập. Tiết 49:Phép trừ hai số nguyên. Tiết 50:Luyện tập. Tiết 51: Qui tắc dấu ngoặc . Tiết 52: Luyện tập. Tiết 53,54:Kiểm tra HKI. TiếtT 55,56:Ôn tập HKI. Tiết 57,58: Trả bài HKI. NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 HKII: Tiết 59:Qui tắc chuyển vế.Luyện tập. Tiết 60:Nhân hai số nguyên khác dấu. Tiết 61:Nhân hai số nguyên cùng dấu. Tiết 62:Luyện tập. Tiết 63:Tính chất của phép nhân. Tiết 64:Luyện tập. Tiết 65:bội và ước của một số nguyên. Tiết 66,67:Ôn tập chươngII Tiết 68: Kiểm tra chương II(1 tiết) Chương III: PHÂN SỐ. Tiết 69:Mở rộng khái niệm phân số. Tiết 70:Phân số bằng nhau. Tiết 71:Tính chất cơ bản của phân số. Tiết 72: Rút gọn phân số. Tiết 73,74:luyện tập. Tiết 75:Qui đồng mẫu nhiều phân số. Tiết 76:Luyện tập. Tiết 77:So sánh phân số. Tiết 78:Phép cộng phân số. Tiết 79:Luyện tập. Tiết 80:Tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Tiết 81:Luyện tập. Tiết 82:Phép trừ phân số. Tiết 83:Luyện tập. Tiết 84:Phép nhân phân số. Tiết 85: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Tiết 86:Luyện tập. Tiết 87:Phép chia phân số. Tiết 88: Luyện tập. Tiết 89: Hỗn số .Số thập phân .Phần trăm. Tiết 90:Luyện tập. Tiết 91,92:Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân. Tiết 93:Kiểm tra 1 tiết. Tiết 94: Tìm giá trị phâ số của một số cho trước. Tiết 95,96: Luyện tập. Tiết 97:Tìm một số biết giá trị phân số của nó. Tiết 98,99:Luyện tập. Tiết 100:Tìm tỉ số của hai số. Tiết 101:Luyện tập. Tiết 12:biểu đồ phần trăm. Tiết 103: Luyện tập. Tiết 104,105 :Ôn tập chương III. Tiết 106,107:Kiểm tra HKII. Tiết 108,109,110:Ôn tập cuối năm. Tiết 111:Trả bài HKII. NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 B.HÌNH HỌC. Chương I:DOẠN THẲNG. Tiết 1: Điểm.Đường thẳng. Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng. Tiết 3:Đường thẳng đi qua hai điểm. Tiết 4:thực hành trồng cây thẳng hàng. Tiết 5.Tia. Tiết 6: Luyện tập. Tiết 7: Đoạn thẳng. Tiết 8:Độ dài đoạn thẳng . Tiết 9: Khi nào thì AM + MB = AB. Tiết 10:Luyện tập. Tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Tiết 12:Trung điểm đoạn thẳng. Tiết 13:Ôn tập chương I. Tiết 14:Kiểm tra 1 tiết. Tiết 15:Trả bài. Chương II: GÓC. Tiết 16:Nửa mặt phẳng. Tiết 17:Góc. Tiết 18:Số đo góc. Tiết 19: Khi nào thì ^^^ xOzyOzxOy =+ ? Tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo. Tiết 21 : Tia phân giác của một góc. Tiết 22: Luyện tập. Tiết 23: Thực hành số đo góc trên mặt đất. Tiết 24:Thực hành số đo góc trên mặt đất (tt). Tiết 25: Đường tròn. Tiết 26: Tam giác. Tiết 27: Ôn tập chương II. Tiết 28: Kiểm tra một tiết. Tiết 29 : Trả bài cuối năm. NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 A. SỐ HỌC CHƯƠNG I . ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN . Tiết 1 : § 1 . TẬP HỢP - PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP . I. MỤC TIÊU : • HS được làm quen với khái niệm tập hợp qua các ví dụ về tập hợp thường gặp trong toán học và trong đời sống . • HS nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước . • HS biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán , biết sử dụng kí hiệu ∉∈ ; . • Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp . II. CHUẨN BỊ : - GV: Phấn màu , phiếu học tập in sẵn bài tập , bảng phụ viết sẵn đầu bài các bài tập củng cố . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định : 2. Dạy học bài mới : Hoạt động của thầyvà trò: Phầnghi bảng: * Hoạt động 1 : Cho ví dụ tập hợp : - GV cho HS quan sát hình 1 - Các đồ vật trên mặt bàn là gì ? (sách ,bút ) => tập hợp các đồ vật để trên bàn . -Giới thiệu các ví dụ về tập hợp trong SGK -HS: Lấy ví dụ về tập hợp các vật có trong lớp -Tìm 1 số ví dụ về tập hợp * Hoạt động 2 : Viết tập hợp : - Giới thiệu cách viết tập hợp . - Viết tập hợp A các chữ số nhỏ hơn 4 . - Giới thiệu vai trò của các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 : là các phần tử của tập hợp A . - Giới thiệu các kí hiệu ∈ , ∉ . Củng cố : + Cho học sinh viết tập hợp B các chữ cái a , b, c, d . + Một vài bài tập củng cố khác . 1.Các ví dụ:Tập hợp các đồ vật trên bàn Tập hợp các học sinh lớp 6/a Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4 . 2.Cách viết - Các kí hiệu :(sgk) Vd: A= {0;1;2;3 } hoặc A= {0;3;1;2 } Ta có:1 thuộc tập hợp A 5 không thuộc tập hợp A 1 ∈ A ; 5 ∉ A *Chú ý : Có 2 cách viết tập hợp : Liệt kê các phần tử . Chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử . NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - Giới thiệu 1 cách viết khác của tập hợp những số tự nhiên nhỏ hơn 4 . A = { x ∈ N / x < 4 } + N là số tự nhiên , tính chất đặc trưng phần tử x là số tự nhiên ( x ∈ N ) , nhỏ hơn 4 ( x < 4 ) + Nêu các cách viết tập hợp . + Sơ đồ Ven : là 1 vòng kín => GV vẽ hai vòng kín . + Hs viết các phần tử của A , B vào trong các vòng kín ( mỗi phần tử là một tập hợp là một dấu “.” ) + Chia nhóm hs làm ?1 và ?2 Chú ý:mỗi phần tử chỉ viết một lần ?1 D = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 } D = {x ∈ N / x < 7 } 2 ∈ D ; 10 ∉ D ?2 B = { N , H , A , T , R , G } - Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 7 ;0 (B ={3 ; 4 ; 5 ; 6 };B ={x ∈ N / 2< x < 7}) - Viết tập hợp B các chữ cái a, b, c , d. Các chữ cái a, b, c , d là gì của tập hợp B . Dùng kí hiệu ∈ , ∉ để điền vào các ô trống thích hợp : a … B ; c … B ; 1 … B ; d … B - 1 HS lên bảng . - Viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 15 bằng hai cách . - HS đọc chú ý trong SGK . . . . A .1 .3 0 2. 3. Củng cố : - HS làm bài tập 2 / 6 SGK : A = {T ; O ; A ; N ; H ; C } - Làm bài tập 1 , 3,4 / 6 SGK . Bài4/6 : những phần tử trong vòng kín thuộc tập hợp . 4. Dặn dò : - Bài tập về nhà 5 trang 6 - Học sinh khá giỏi : 6,7,8,9 sách bài tập . Bài 3/6 : dùng kí hiệu ∈ ; ∉ . Bài5/6: Năm,quý,tháng dương lịch có 30 ngày ( 4 , 6 , 9 , 11) NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 TIẾT 2: §2 . TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I.MỤC TIÊU: • HS biết được tâp hợp các số tự nhiên , nắm được các qui ước về thứ tự trong số tự nhiên , biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số , nắm được điểm biểu diễn số nhỏ hơn bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số . • Học sinh phân biệt được tập hơpü N và N* , biết sử dụng các ký hiệu ≤ và ≥ , biết viết số tự nhiên liền sau , số tự nhiên liền trước của một số tự nhiên . • Rèn luyện học sinh tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu . II . CHUẨN BỊ : - SGK , Bảng phụ , phấn màu . III. THỰC HIỆN TIẾT DẠY : 1. Kiểm tra bài cũ : • HS1 : Cho ví dụ về tập hợp , dùng ký hiệu ∈ và ∉ để viết các phần tử của hai tập hợp đó . Làm bài tập 3 / 6 SGK . • HS2 : Viết tập hợp A có các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng 2 cách . • Cả lớp làm tại chỗ bài tập 4, 5 /6 SGK 2. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò : Phần ghi bảng : * Hoạt động 1 : Giới thiệu về tập hợp số tự nhiên N và N * . -Hãy cho biết các số tự nhiên ? - HS trả lời tại chỗ - Ở tiết trước ta đã biết các số tự nhiên kí hiệu là gì ?( - Kí hiệu là N) - GV ghi lên bảng tập hợp N các số tự nhiên . - GV vẽ tia số , biểu diễn các các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; và giới thiệu các điểm . - GV nhấn mạnh : mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm . - GV giới thiệu tập hợp N * - Điền vào ô vuông các kí hiệu ∈ ; ∉ . 5 ∈ N * ; 7 ∈ N ; 0 ∈ N ; 0 ∉ N * * Hoạt động 2 : Quan hệ thứ tự : - GV chỉ trên tia số và giới thiệu trên tia số điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn . - Giới thiệu ký hiệu ≤ và ≥ . Củng cố : - Cho A = {x ∈ N / 8 ≤ x ≤ 11 }. Liệt kê các phần tử của nó ? - Nếu a < b và b < c . So sánh a và c , và cho ví dụ ? 1.Tập hợp N và tập hợp N*: Các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; là các số tự nhiên. Là những phần tử của tập hợp N N = { 0 ;1 ;2 ;3 ; } 0 1 2 3 Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi 1 điểm trên tia số. Tập hợp số các tự nhiên khác 0 N * = { 1 ; 2 ; 3 ; } 2.Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên: a.Khi a nhỏ hơn b ( a < b)thì điểm biẻu diễn a nằmbển trái điểm biểu biểu diễn a trên trục số. b.a ≤ b (a<b hoặc a = b);b ≥ a(b>a hoặc b= a) c.a<b và b<c thì a<c d.Mỗi số tự nhiên có 1 số tự nhiên liền sau duy nhất e.Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất .Không NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 -Giới thiệu số liền sau , liền trước . + Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị ? (hơn kém nhau 1 đơn vị) + Trong các số tự nhiên số nào nhỏ nhất ? + Có số tự nhiên lớn nhất hay không ? vì sao ? + Tập hợp số tự nhiên có bao nhiêu phần tử? Củng cố : gv cho hs làm bài tập 6/7.sgk + Tìm số liền sau của số 17;99;a ∈ N ? Số 17 (99;a)có mấy số liền sau ? + Số liền trước của số 35 ;1000;b ∈ Nlà số nào ? có số tự nhiên lớn nhất f.Tập hợp N có vô số phần tử . . Bài tập 6/7.sgk a)số liền sau của số : 17là 18 “ “ “ “ 99 là: 100 “ “ “ “ a là a+1 b)Số liền trước của số b là b-1 . 3. Củng cố : Bài 8 / 8 SGK : A = { x ∈ N / x ≤ 5 } A = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 } Bài 9 / 8 SGK 7 ; 8 a , a + 1 4. Dặn dò : • Bài tập về nhà : 7 , 10 / 8 SGK • Hướng dẫn : + Bài 7 : Liệt kê các phần tử của A , B , C . Tập N * (không có số 0 ) + Bài 10 : Điền số liền trước , số liền sau . NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 Ngày soạn: Tiết 3 : §3 GHI SỐ TỰ NHIÊN . I . MỤC TIÊU : - HS hiểu thế nào là hệ thập phân , phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân . Hiểu rõ trong hệ thập phân giá trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí . - HS biết dọc và viết các số La Mã không quá 30 . - HS thấy được ưu điểm của hệ thậo phân trong việc ghi số và tính toán . II. CHUẨN BỊ : - Bảng chữ số La Mã , bảng phụ , SGK . III. THỰC HIỆN TIẾT DẠY : 1. Kiểm tra bài cũ : HS1 : Viết tập hợp N và N * . Làm bài tập 7 / 8 SGK . HS2 : Viết tập hợp A các số tự nhiên x không thuộc N * (A = {0}) . Làm bài tập 10/8 SGK . 2. Thực hiện tiết dạy : Hoạt động của thầy và trò: phần ghi bảng: * Hoạt động 1 : Phân biệt số - chữ số . - Gọi 2 HS đọc một vài số tự nhiên . - Giới thiệu các chữ số dùng để ghi số tự nhiên . - Lấy ví dụ 3895 ở SGK để phân biệt số và chữ số . - Giới thiệu số trăm , chữ số hàng trăm , số chục , chữ số hàng chục . Củng cố : Làm bài tập 11 . (sử dụng bảng phụ ) * Hoạt động 2 : Hệ thập phân : - GV giới thiệu hệ phập phân như trong SGK . - GV nhấn mạnh : trong hệ thập phân giá trị của mỗi chữ số trong một số vừa phụ thuộc vào bản thân chữ số đó , vừa phụthuộc vị trí của nó trong số đã cho . vd : 222 = 200 + 20 + 2 - Cho học sinh viết như trên đối với các số : 235 ; ab ; abcd . Củng cố : HS làm ? và bài 13/10.sgk . - HS làm ? SGK ( 999 ; 987 ) Hoạt động 3 :Giới thiệu cách ghi số La Mã: 1.Số và chữ số: Dùng 10 chữ số :0;1;2; 8;9;10 để ghi số tự nhiên. vd:Số :312 là số có ba chữ số Chú ý : Để dễ đọc ta chia số đó thành từng nhóm 3 chữ số (từ phải sang trái ) Số :312 có 31là số chục và chữ số hàng chục là 1 2.Hệ thập phân : Trong hệ thập phân : Cứ 10 đơn vị ở một hàng thì thành một đơn vị hàng liền trước. 3.Chú ý:Trong hệ La Mã : I = 1 ; V = 5 ; X = 10 . NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - Cho HS đọc 12 số La Mã trên mặt đồng hồ . - GV giới thiệu các số I , V , X và hai số đặc biệt IV , IX . - Giới thiệu các số La Mã trong phạm vi 30. - Giới thiệu số La Mã có những chữ số ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn có giá trị như nhau . Củng cố : Đọc số La Mã sau : XIV , XXVII , XXIX . Viết các số sau bằng số La Mã : 26 ; 28 . - 1 HS lên bảng , HS khác nhận xét lại . -1 HS đứng tại chỗ đọc ( 14 ; 27 ; 29 ) - XXVI ; XXVIII . 4. Củng cố : Bài 11 / 10 SGK : a) 1357 ; b) 1425 ; 2307 Bài 13/ 10 SGK : a) 1000 ; b) 1023 . Bài 12/10 SGK : {2 ; 0 } (chữ số giống nhau viết một lần ) Bài 14 / 10 SGK : a , b , c : abc (a ≠ 0 ) a = 1 ; 2 (b , c = 0 ; 1 ; 2 ) a ≠ b ≠ c . 5 . Dặn dò : Bài 15 / 10 SGK . Đọc viết số La Mã : • Tìm hiểu thêm phần em có thể chưa biết • Kí hiệu : I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 • Các trường hợp đặc biệt : IV = 4 ; IX = 9 ; XL = 40 ; XC = 90 ; CD = 400 ; CM = 900 . • Các chữ số I , X , C , M không được viết quá ba lần ; V , L , D không được đứng liền nhau . NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 Ngày soạn: Tiết 4: §4 SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP - TẬP HỢP CON . I . MỤC TIÊU : • HS hiểu được một tập hợp có thể có một phần tử , có nhiều phần tử , có thể có vô số phần tử , cũng có thể không có phần tử nào , hiểu được khái niệm hai tập hợp bằng nhau . • HS biết tìm số phần tử của một tập hợp , biết kiểm tra một tập hợp , biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con của một tập hợp cho trước, biét một vài tập hợp con của một tập hợp cho trước , biết sử dụng các kí hiệu ⊂ và o . • Rèn luyện hs tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu ∈ , ∉ , ⊂ . II . CHUẨN BỊ : SGK . III .THỰC HIỆN TIẾT DẠY: 1 . Kiểm tra bài cũ : 1 .Bài tập 14/10 . Viết giá trị số abcd trong hệ thập phân . 2. Làm bài tập 15/10 . 2 . Bài mới : Hoạt động của thầyvà trò: phần ghi bảng: * Hoạt động 1 : -các ví dụ trong SGK . - Tìm số lượng phần tử của một tập hợp . - 1 HS rút ra kết luận - Củng cố : Làm ? 1 - HS làm bài ? 1 - GV nêu ?2 :Tìm số tự nhiên x mà x + 5 = 2 . - Nếu gọi A làtập hợp các số tự nhiên x mà x + 5 = 2 thì A là tập hợp không có phần tử nào . Ta gọi A là tập hợp rỗng (Ø) Củng cố : Bài tập 17 . *Hoạt động 2 : Tập hợp con . - GV nêu ví dụ hai tập hợp E và F trong SGK . - Cho HS kiểm tra mỗi phần tử của tập hợp E có thuộc tập hợp F hay không ? Từ đó giới thiệu tập hợp con , kí hiệu , cách đọc . - GV minh hoạ hai tập hợp E và F nói trên bằng hình vẽ (hình 11 SGK ) Củng cố : Sử dụng bảng phụ : Cho tập hợp M = {a , b , c } a) Viết các tập hợp con của tập M mà có 1 phần tử . 1.Số phần tử của một tập hợp: Một tập hợp có thể có 1 , nhiều , vô số , hoặc không có phần tử nào 2Tập hợp con :. Mọi phần tử của E đều là phần tử của F Kí hiệu : E ⊂ F Đọc : E là con của F; E được chứa trong F ; F chứa E . Khi A là con của B và ngược lại thì A = B . . . - HS đọc phần chú ý trong SGK . - HS làm bài tập 17 . - HS liệt kê các phần tử của hai tập hợp E và F . - 2 HS mỗi phần tử của tập hợp E có thuộc tập hợp F hay không ? NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN [...]... 32 = 9 ; 33 = 27 ; 34 = 81 c) 42 = 16 ; 43 = 64 ; 44 = 2 56 d) 52 = 25 ; 53 = 125 ; 54 = 62 5 e) 62 = 36 ; 63 = 2 16 ; 64 = 12 96 Bài 58 b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 1 96 = 142 Bài 59 b) 27 = 33 ; 125 = 53 ; 2 16 = 63 Bài 62 : a) 102 = 100 ; 103 = 1000 ; 104 = 10 000 105 = 100 000 ; 1 06 = 1000 000 b) 1000 = 103 ; 1 000 000 = 1 06 1 tỉ = 109 ; 1 000 0 = 1012 12 chữ số 0 Bài 64 a) 23 22 24 = 29 ... luận 16. 19 = 16 (20 - 1) = 16. 20 - 16. 1 = 320 - 20 = 300 - GV hướng dẫn bài mẫu , GV nhận 46. 99 = 46. (100 - 1) = 46. 100 xét bài làm của HS 46. 1 NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - = 460 0 - 46 = 4554 -Gv... QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - - Viết công thức tổng quát am an = ? b) 102 103 105 = 1010 - GV quan sát học sinh cả lớp làm bài c) x x5 = x6 tập 64 4 Củng cố : Qua bài tập 65 5 Dặn dò : • Học kỹ các phần đóng khung • Công htức tổng quát • Làm bài tập 63 , 66 SGK ; 87 , 92 , 93 / 13... NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - 4 37 25 = 37 ( 4 25 ) = 37 c)25.5.4.27.2=(25.4) (2.5).27=100.10.27=27000 100 = 3700 d)28 .64 +28. 36 - Tính chất nào liên quan đến cả hai (64 + 36) =28.100=2800 phép tính cộng và nhân ? Phát biểu tính chất đó ? =28 - Củng cố : làm ? 3 c) 87 36 + 87 64 = 87 ( 36 + 64 ) = 87... Bài 23 / 14 Sgk số tự nhiên chẵn liên tiếp và tổng Tập hợp các số tự nhiên chẵn (số lẻ) liên tiếp quát như Sgk từ số chẵn (số lẻ) a đến số chẵn (số lẻ) b có : - Hãy tính số phần tử của các tập hợp ( b - a ) : 2 + 1 (Phần tử) sau : Tập hợp D các số lẻ từ 21 đến 99 có : { 21;23;25; ;99} ( 99 - 21 ) : 2 + 1 = 40 ( phần tử ) D= Tập hợp E các số chẵn từ 32 đến 96 có : E = { 32;34; 36; 96} ( 96 - 32 ) : 2 + 1... QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - - HS tự sửa bài vào vở tập 3 Củng cố : trong phần luyện tập 4 Hướng dẫn về nhà : - Làm các bài tập trong SGK NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 ... bằng 64 ? - Có hai thừa số nào bằng nhau mà tích bằng 169 ; 1 96 ? GV nhận xét -Sửa bài tập 62 - Gọi 1 HS lên bảng thực hiện bài 62 - Cả lớp làm vào vở nháp và giơ kết quả ở vở nháp lên - Nêu phương pháp viết mỗi số đã cho dưới dạng luỹ thừa của 10 * Củng cố : 1000 0 = ? 19 chữ số 0 - GV nhận xét - 1 HS lên bảng thực hiện bài 64 Phần ghi bảng: Bài tập 57 /28: a) 23 = 8 ; 24 = 16 ; 25 = 32 26 = 64 ... QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - - Nêu phương pháp - 3 HS lên bảng cả lớp cùng làm 1) 102 + 987 = 1089 1) Tính tổng các số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau 2) Tìm x biết : ( x - 45 ) 27 = 0 3) Tím tập hợp các số tự nhiên x sao cho : a)... QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - Ngày soạn : Tiết 12 : §7 LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ I MỤC TIÊU : • HS nắm được định nghĩa luỹ thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số • HS biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nhau bằng... 118 - x = 93 x = 118 - 93 x = 25 c ) 1 56 - ( x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 Bài 48 / 22 Sgk : 35 + 98 = ( 35 - 2 ) + ( 98 + 2 ) = 33 + 100 = 133 46 + 29 = ( 46 -1 ) + ( 29 + 1 ) = 45 + 30 = 75 Bài 49 /24.sgk: -Gọi 2 HS lên bảng làm bài 48 , 49 321 - 96 = (321+ 4) - ( 96 + 4) = 325 + 100 - Hãy nêu cách tìm số bị trừ , cách = 225 tìm số trừ . /20.sgk: 16. 19 = 16. (20 - 1) = 16. 20 - 16. 1 = 320 - 20 = 300 . 46. 99 = 46. (100 - 1) = 46. 100 - 46. 1 NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 . Bài 27/ 16. sgk: a) 86 + 357 +14 = ( 86 + 14) +357 =100+ 357 = 457 b)72 +69 +128 =(72+128) +69 =200 +69 = 269 ; NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 . NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 HKII: Tiết 59:Qui tắc chuyển vế.Luyện tập. Tiết 60 :Nhân hai số nguyên khác dấu. Tiết 61 :Nhân hai số nguyên cùng dấu. Tiết 62 :Luyện tập. Tiết 63 :Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án số học lớp 6 full, Giáo án số học lớp 6 full, Giáo án số học lớp 6 full, Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên:, Bài 103 - SGK :, III.THỰC HIỆN TIẾT DẠY :, KIỂM TRA CHƯƠNG II