0

Giáo án số học lớp 6 full

176 1,921 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2015, 19:38

GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 SỐ HỌC Chương I:ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Tiết 1: tập hợp .Phần tử của tập hợp. Tiết 2: tập hợp các số tự nhiên. Tiết 3: ghi số tự nhiên. Tiết 4:Số phân tử của tập hợp. Tiết 5:luyện tập. Tiết 6:Phép cộng và phép nhân. Tiết 7,8:luyện tập Tiết 9 :phép trừ và phép chia. Tiết 10,11:Luyện tập. Tiết 12:lũy thừa với số mũ tự nhiên .nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Tiết 13:Luyện tập. Tiết 14:Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Tiết 15:Thứtự thực hiện các phép tính. Tiết 16,17:Luyện tập. Tiết 18: Kiểm tra 1 tiết. Tiết 19:Tính chất chia hết của một tổng. Tiết 20:Dấu hiệu chia hết cho 2,5. Tiết 21:Luyện tập. Tiết 22:Dấu hiệu chia hết cho 3,9. Tiết 23:Luyện tập. Tiết 24:Ước và bội . Tiết 25.Số nguyên tố .Hợp số .Bảng số nguyên tố. Tiết 26:Luyện tập. Tiết 27:Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Tiết 28:Luyện tập. Tiết 29:Ước chung Và bội chung. Tiết 30::Luyện tập. Tiết 31:Ước chung lớn nhất. Tiết 32,33:Luyện tập. Tiết 34:Bội chung nhỏ nhất . Tiết 35,36: Luyện tập. Tiết 37,38:Ôn tập chương I. Tiết 39: Kiểm tra chường I (1tiết) Chương II: SỐ NGUYÊN. Tiết 40:Làm quen với số nguyên âm. Tiết 41:Tập hợp các số nguyên. Tiết 42:Thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Tiết 43:Luyện tập. Tiết 44:Cộng hai số nguyên cùng dấu. Tiết 45:Cộng hai số nguyên khác dấu. Tiết 46:Luyện tập. Tiết 47:Tính chất của phép cộng các số nguyên Tiết 48:Luyện tập. Tiết 49:Phép trừ hai số nguyên. Tiết 50:Luyện tập. Tiết 51: Qui tắc dấu ngoặc . Tiết 52: Luyện tập. Tiết 53,54:Kiểm tra HKI. TiếtT 55,56:Ôn tập HKI. Tiết 57,58: Trả bài HKI. NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 HKII: Tiết 59:Qui tắc chuyển vế.Luyện tập. Tiết 60:Nhân hai số nguyên khác dấu. Tiết 61:Nhân hai số nguyên cùng dấu. Tiết 62:Luyện tập. Tiết 63:Tính chất của phép nhân. Tiết 64:Luyện tập. Tiết 65:bội và ước của một số nguyên. Tiết 66,67:Ôn tập chươngII Tiết 68: Kiểm tra chương II(1 tiết) Chương III: PHÂN SỐ. Tiết 69:Mở rộng khái niệm phân số. Tiết 70:Phân số bằng nhau. Tiết 71:Tính chất cơ bản của phân số. Tiết 72: Rút gọn phân số. Tiết 73,74:luyện tập. Tiết 75:Qui đồng mẫu nhiều phân số. Tiết 76:Luyện tập. Tiết 77:So sánh phân số. Tiết 78:Phép cộng phân số. Tiết 79:Luyện tập. Tiết 80:Tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Tiết 81:Luyện tập. Tiết 82:Phép trừ phân số. Tiết 83:Luyện tập. Tiết 84:Phép nhân phân số. Tiết 85: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Tiết 86:Luyện tập. Tiết 87:Phép chia phân số. Tiết 88: Luyện tập. Tiết 89: Hỗn số .Số thập phân .Phần trăm. Tiết 90:Luyện tập. Tiết 91,92:Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân. Tiết 93:Kiểm tra 1 tiết. Tiết 94: Tìm giá trị phâ số của một số cho trước. Tiết 95,96: Luyện tập. Tiết 97:Tìm một số biết giá trị phân số của nó. Tiết 98,99:Luyện tập. Tiết 100:Tìm tỉ số của hai số. Tiết 101:Luyện tập. Tiết 12:biểu đồ phần trăm. Tiết 103: Luyện tập. Tiết 104,105 :Ôn tập chương III. Tiết 106,107:Kiểm tra HKII. Tiết 108,109,110:Ôn tập cuối năm. Tiết 111:Trả bài HKII. NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 B.HÌNH HỌC. Chương I:DOẠN THẲNG. Tiết 1: Điểm.Đường thẳng. Tiết 2: Ba điểm thẳng hàng. Tiết 3:Đường thẳng đi qua hai điểm. Tiết 4:thực hành trồng cây thẳng hàng. Tiết 5.Tia. Tiết 6: Luyện tập. Tiết 7: Đoạn thẳng. Tiết 8:Độ dài đoạn thẳng . Tiết 9: Khi nào thì AM + MB = AB. Tiết 10:Luyện tập. Tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Tiết 12:Trung điểm đoạn thẳng. Tiết 13:Ôn tập chương I. Tiết 14:Kiểm tra 1 tiết. Tiết 15:Trả bài. Chương II: GÓC. Tiết 16:Nửa mặt phẳng. Tiết 17:Góc. Tiết 18:Số đo góc. Tiết 19: Khi nào thì ^^^ xOzyOzxOy =+ ? Tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo. Tiết 21 : Tia phân giác của một góc. Tiết 22: Luyện tập. Tiết 23: Thực hành số đo góc trên mặt đất. Tiết 24:Thực hành số đo góc trên mặt đất (tt). Tiết 25: Đường tròn. Tiết 26: Tam giác. Tiết 27: Ôn tập chương II. Tiết 28: Kiểm tra một tiết. Tiết 29 : Trả bài cuối năm. NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 A. SỐ HỌC CHƯƠNG I . ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN . Tiết 1 : § 1 . TẬP HỢP - PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP . I. MỤC TIÊU : • HS được làm quen với khái niệm tập hợp qua các ví dụ về tập hợp thường gặp trong toán học và trong đời sống . • HS nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước . • HS biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán , biết sử dụng kí hiệu ∉∈ ; . • Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp . II. CHUẨN BỊ : - GV: Phấn màu , phiếu học tập in sẵn bài tập , bảng phụ viết sẵn đầu bài các bài tập củng cố . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định : 2. Dạy học bài mới : Hoạt động của thầyvà trò: Phầnghi bảng: * Hoạt động 1 : Cho ví dụ tập hợp : - GV cho HS quan sát hình 1 - Các đồ vật trên mặt bàn là gì ? (sách ,bút ) => tập hợp các đồ vật để trên bàn . -Giới thiệu các ví dụ về tập hợp trong SGK -HS: Lấy ví dụ về tập hợp các vật có trong lớp -Tìm 1 số ví dụ về tập hợp * Hoạt động 2 : Viết tập hợp : - Giới thiệu cách viết tập hợp . - Viết tập hợp A các chữ số nhỏ hơn 4 . - Giới thiệu vai trò của các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 : là các phần tử của tập hợp A . - Giới thiệu các kí hiệu ∈ , ∉ . Củng cố : + Cho học sinh viết tập hợp B các chữ cái a , b, c, d . + Một vài bài tập củng cố khác . 1.Các ví dụ:Tập hợp các đồ vật trên bàn Tập hợp các học sinh lớp 6/a Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4 . 2.Cách viết - Các kí hiệu :(sgk) Vd: A= {0;1;2;3 } hoặc A= {0;3;1;2 } Ta có:1 thuộc tập hợp A 5 không thuộc tập hợp A 1 ∈ A ; 5 ∉ A *Chú ý : Có 2 cách viết tập hợp : Liệt kê các phần tử . Chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử . NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - Giới thiệu 1 cách viết khác của tập hợp những số tự nhiên nhỏ hơn 4 . A = { x ∈ N / x < 4 } + N là số tự nhiên , tính chất đặc trưng phần tử x là số tự nhiên ( x ∈ N ) , nhỏ hơn 4 ( x < 4 ) + Nêu các cách viết tập hợp . + Sơ đồ Ven : là 1 vòng kín => GV vẽ hai vòng kín . + Hs viết các phần tử của A , B vào trong các vòng kín ( mỗi phần tử là một tập hợp là một dấu “.” ) + Chia nhóm hs làm ?1 và ?2 Chú ý:mỗi phần tử chỉ viết một lần ?1 D = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 } D = {x ∈ N / x < 7 } 2 ∈ D ; 10 ∉ D ?2 B = { N , H , A , T , R , G } - Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 7 ;0 (B ={3 ; 4 ; 5 ; 6 };B ={x ∈ N / 2< x < 7}) - Viết tập hợp B các chữ cái a, b, c , d. Các chữ cái a, b, c , d là gì của tập hợp B . Dùng kí hiệu ∈ , ∉ để điền vào các ô trống thích hợp : a … B ; c … B ; 1 … B ; d … B - 1 HS lên bảng . - Viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 15 bằng hai cách . - HS đọc chú ý trong SGK . . . . A .1 .3 0 2. 3. Củng cố : - HS làm bài tập 2 / 6 SGK : A = {T ; O ; A ; N ; H ; C } - Làm bài tập 1 , 3,4 / 6 SGK . Bài4/6 : những phần tử trong vòng kín thuộc tập hợp . 4. Dặn dò : - Bài tập về nhà 5 trang 6 - Học sinh khá giỏi : 6,7,8,9 sách bài tập . Bài 3/6 : dùng kí hiệu ∈ ; ∉ . Bài5/6: Năm,quý,tháng dương lịch có 30 ngày ( 4 , 6 , 9 , 11) NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 TIẾT 2: §2 . TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I.MỤC TIÊU: • HS biết được tâp hợp các số tự nhiên , nắm được các qui ước về thứ tự trong số tự nhiên , biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số , nắm được điểm biểu diễn số nhỏ hơn bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn trên tia số . • Học sinh phân biệt được tập hơpü N và N* , biết sử dụng các ký hiệu ≤ và ≥ , biết viết số tự nhiên liền sau , số tự nhiên liền trước của một số tự nhiên . • Rèn luyện học sinh tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu . II . CHUẨN BỊ : - SGK , Bảng phụ , phấn màu . III. THỰC HIỆN TIẾT DẠY : 1. Kiểm tra bài cũ : • HS1 : Cho ví dụ về tập hợp , dùng ký hiệu ∈ và ∉ để viết các phần tử của hai tập hợp đó . Làm bài tập 3 / 6 SGK . • HS2 : Viết tập hợp A có các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng 2 cách . • Cả lớp làm tại chỗ bài tập 4, 5 /6 SGK 2. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò : Phần ghi bảng : * Hoạt động 1 : Giới thiệu về tập hợp số tự nhiên N và N * . -Hãy cho biết các số tự nhiên ? - HS trả lời tại chỗ - Ở tiết trước ta đã biết các số tự nhiên kí hiệu là gì ?( - Kí hiệu là N) - GV ghi lên bảng tập hợp N các số tự nhiên . - GV vẽ tia số , biểu diễn các các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; và giới thiệu các điểm . - GV nhấn mạnh : mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm . - GV giới thiệu tập hợp N * - Điền vào ô vuông các kí hiệu ∈ ; ∉ . 5 ∈ N * ; 7 ∈ N ; 0 ∈ N ; 0 ∉ N * * Hoạt động 2 : Quan hệ thứ tự : - GV chỉ trên tia số và giới thiệu trên tia số điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn . - Giới thiệu ký hiệu ≤ và ≥ . Củng cố : - Cho A = {x ∈ N / 8 ≤ x ≤ 11 }. Liệt kê các phần tử của nó ? - Nếu a < b và b < c . So sánh a và c , và cho ví dụ ? 1.Tập hợp N và tập hợp N*: Các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; là các số tự nhiên. Là những phần tử của tập hợp N N = { 0 ;1 ;2 ;3 ; } 0 1 2 3 Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi 1 điểm trên tia số. Tập hợp số các tự nhiên khác 0 N * = { 1 ; 2 ; 3 ; } 2.Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên: a.Khi a nhỏ hơn b ( a < b)thì điểm biẻu diễn a nằmbển trái điểm biểu biểu diễn a trên trục số. b.a ≤ b (a<b hoặc a = b);b ≥ a(b>a hoặc b= a) c.a<b và b<c thì a<c d.Mỗi số tự nhiên có 1 số tự nhiên liền sau duy nhất e.Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất .Không NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 -Giới thiệu số liền sau , liền trước . + Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị ? (hơn kém nhau 1 đơn vị) + Trong các số tự nhiên số nào nhỏ nhất ? + Có số tự nhiên lớn nhất hay không ? vì sao ? + Tập hợp số tự nhiên có bao nhiêu phần tử? Củng cố : gv cho hs làm bài tập 6/7.sgk + Tìm số liền sau của số 17;99;a ∈ N ? Số 17 (99;a)có mấy số liền sau ? + Số liền trước của số 35 ;1000;b ∈ Nlà số nào ? có số tự nhiên lớn nhất f.Tập hợp N có vô số phần tử . . Bài tập 6/7.sgk a)số liền sau của số : 17là 18 “ “ “ “ 99 là: 100 “ “ “ “ a là a+1 b)Số liền trước của số b là b-1 . 3. Củng cố : Bài 8 / 8 SGK : A = { x ∈ N / x ≤ 5 } A = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 } Bài 9 / 8 SGK 7 ; 8 a , a + 1 4. Dặn dò : • Bài tập về nhà : 7 , 10 / 8 SGK • Hướng dẫn : + Bài 7 : Liệt kê các phần tử của A , B , C . Tập N * (không có số 0 ) + Bài 10 : Điền số liền trước , số liền sau . NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 Ngày soạn: Tiết 3 : §3 GHI SỐ TỰ NHIÊN . I . MỤC TIÊU : - HS hiểu thế nào là hệ thập phân , phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân . Hiểu rõ trong hệ thập phân giá trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí . - HS biết dọc và viết các số La Mã không quá 30 . - HS thấy được ưu điểm của hệ thậo phân trong việc ghi số và tính toán . II. CHUẨN BỊ : - Bảng chữ số La Mã , bảng phụ , SGK . III. THỰC HIỆN TIẾT DẠY : 1. Kiểm tra bài cũ : HS1 : Viết tập hợp N và N * . Làm bài tập 7 / 8 SGK . HS2 : Viết tập hợp A các số tự nhiên x không thuộc N * (A = {0}) . Làm bài tập 10/8 SGK . 2. Thực hiện tiết dạy : Hoạt động của thầy và trò: phần ghi bảng: * Hoạt động 1 : Phân biệt số - chữ số . - Gọi 2 HS đọc một vài số tự nhiên . - Giới thiệu các chữ số dùng để ghi số tự nhiên . - Lấy ví dụ 3895 ở SGK để phân biệt số và chữ số . - Giới thiệu số trăm , chữ số hàng trăm , số chục , chữ số hàng chục . Củng cố : Làm bài tập 11 . (sử dụng bảng phụ ) * Hoạt động 2 : Hệ thập phân : - GV giới thiệu hệ phập phân như trong SGK . - GV nhấn mạnh : trong hệ thập phân giá trị của mỗi chữ số trong một số vừa phụ thuộc vào bản thân chữ số đó , vừa phụthuộc vị trí của nó trong số đã cho . vd : 222 = 200 + 20 + 2 - Cho học sinh viết như trên đối với các số : 235 ; ab ; abcd . Củng cố : HS làm ? và bài 13/10.sgk . - HS làm ? SGK ( 999 ; 987 ) Hoạt động 3 :Giới thiệu cách ghi số La Mã: 1.Số và chữ số: Dùng 10 chữ số :0;1;2; 8;9;10 để ghi số tự nhiên. vd:Số :312 là số có ba chữ số Chú ý : Để dễ đọc ta chia số đó thành từng nhóm 3 chữ số (từ phải sang trái ) Số :312 có 31là số chục và chữ số hàng chục là 1 2.Hệ thập phân : Trong hệ thập phân : Cứ 10 đơn vị ở một hàng thì thành một đơn vị hàng liền trước. 3.Chú ý:Trong hệ La Mã : I = 1 ; V = 5 ; X = 10 . NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - Cho HS đọc 12 số La Mã trên mặt đồng hồ . - GV giới thiệu các số I , V , X và hai số đặc biệt IV , IX . - Giới thiệu các số La Mã trong phạm vi 30. - Giới thiệu số La Mã có những chữ số ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn có giá trị như nhau . Củng cố : Đọc số La Mã sau : XIV , XXVII , XXIX . Viết các số sau bằng số La Mã : 26 ; 28 . - 1 HS lên bảng , HS khác nhận xét lại . -1 HS đứng tại chỗ đọc ( 14 ; 27 ; 29 ) - XXVI ; XXVIII . 4. Củng cố : Bài 11 / 10 SGK : a) 1357 ; b) 1425 ; 2307 Bài 13/ 10 SGK : a) 1000 ; b) 1023 . Bài 12/10 SGK : {2 ; 0 } (chữ số giống nhau viết một lần ) Bài 14 / 10 SGK : a , b , c : abc (a ≠ 0 ) a = 1 ; 2 (b , c = 0 ; 1 ; 2 ) a ≠ b ≠ c . 5 . Dặn dò : Bài 15 / 10 SGK . Đọc viết số La Mã : • Tìm hiểu thêm phần em có thể chưa biết • Kí hiệu : I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 • Các trường hợp đặc biệt : IV = 4 ; IX = 9 ; XL = 40 ; XC = 90 ; CD = 400 ; CM = 900 . • Các chữ số I , X , C , M không được viết quá ba lần ; V , L , D không được đứng liền nhau . NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 Ngày soạn: Tiết 4: §4 SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP - TẬP HỢP CON . I . MỤC TIÊU : • HS hiểu được một tập hợp có thể có một phần tử , có nhiều phần tử , có thể có vô số phần tử , cũng có thể không có phần tử nào , hiểu được khái niệm hai tập hợp bằng nhau . • HS biết tìm số phần tử của một tập hợp , biết kiểm tra một tập hợp , biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con của một tập hợp cho trước, biét một vài tập hợp con của một tập hợp cho trước , biết sử dụng các kí hiệu ⊂ và o . • Rèn luyện hs tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu ∈ , ∉ , ⊂ . II . CHUẨN BỊ : SGK . III .THỰC HIỆN TIẾT DẠY: 1 . Kiểm tra bài cũ : 1 .Bài tập 14/10 . Viết giá trị số abcd trong hệ thập phân . 2. Làm bài tập 15/10 . 2 . Bài mới : Hoạt động của thầyvà trò: phần ghi bảng: * Hoạt động 1 : -các ví dụ trong SGK . - Tìm số lượng phần tử của một tập hợp . - 1 HS rút ra kết luận - Củng cố : Làm ? 1 - HS làm bài ? 1 - GV nêu ?2 :Tìm số tự nhiên x mà x + 5 = 2 . - Nếu gọi A làtập hợp các số tự nhiên x mà x + 5 = 2 thì A là tập hợp không có phần tử nào . Ta gọi A là tập hợp rỗng (Ø) Củng cố : Bài tập 17 . *Hoạt động 2 : Tập hợp con . - GV nêu ví dụ hai tập hợp E và F trong SGK . - Cho HS kiểm tra mỗi phần tử của tập hợp E có thuộc tập hợp F hay không ? Từ đó giới thiệu tập hợp con , kí hiệu , cách đọc . - GV minh hoạ hai tập hợp E và F nói trên bằng hình vẽ (hình 11 SGK ) Củng cố : Sử dụng bảng phụ : Cho tập hợp M = {a , b , c } a) Viết các tập hợp con của tập M mà có 1 phần tử . 1.Số phần tử của một tập hợp: Một tập hợp có thể có 1 , nhiều , vô số , hoặc không có phần tử nào 2Tập hợp con :. Mọi phần tử của E đều là phần tử của F Kí hiệu : E ⊂ F Đọc : E là con của F; E được chứa trong F ; F chứa E . Khi A là con của B và ngược lại thì A = B . . . - HS đọc phần chú ý trong SGK . - HS làm bài tập 17 . - HS liệt kê các phần tử của hai tập hợp E và F . - 2 HS mỗi phần tử của tập hợp E có thuộc tập hợp F hay không ? NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN [...]... 32 = 9 ; 33 = 27 ; 34 = 81 c) 42 = 16 ; 43 = 64 ; 44 = 2 56 d) 52 = 25 ; 53 = 125 ; 54 = 62 5 e) 62 = 36 ; 63 = 2 16 ; 64 = 12 96 Bài 58 b) 64 = 82 ; 169 = 132 ; 1 96 = 142 Bài 59 b) 27 = 33 ; 125 = 53 ; 2 16 = 63 Bài 62 : a) 102 = 100 ; 103 = 1000 ; 104 = 10 000 105 = 100 000 ; 1 06 = 1000 000 b) 1000 = 103 ; 1 000 000 = 1 06 1 tỉ = 109 ; 1 000 0 = 1012 12 chữ số 0 Bài 64 a) 23 22 24 = 29 ... luận 16. 19 = 16 (20 - 1) = 16. 20 - 16. 1 = 320 - 20 = 300 - GV hướng dẫn bài mẫu , GV nhận 46. 99 = 46. (100 - 1) = 46. 100 xét bài làm của HS 46. 1 NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - = 460 0 - 46 = 4554 -Gv... QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - - Viết công thức tổng quát am an = ? b) 102 103 105 = 1010 - GV quan sát học sinh cả lớp làm bài c) x x5 = x6 tập 64 4 Củng cố : Qua bài tập 65 5 Dặn dò : • Học kỹ các phần đóng khung • Công htức tổng quát • Làm bài tập 63 , 66 SGK ; 87 , 92 , 93 / 13... NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - 4 37 25 = 37 ( 4 25 ) = 37 c)25.5.4.27.2=(25.4) (2.5).27=100.10.27=27000 100 = 3700 d)28 .64 +28. 36 - Tính chất nào liên quan đến cả hai (64 + 36) =28.100=2800 phép tính cộng và nhân ? Phát biểu tính chất đó ? =28 - Củng cố : làm ? 3 c) 87 36 + 87 64 = 87 ( 36 + 64 ) = 87... Bài 23 / 14 Sgk số tự nhiên chẵn liên tiếp và tổng Tập hợp các số tự nhiên chẵn (số lẻ) liên tiếp quát như Sgk từ số chẵn (số lẻ) a đến số chẵn (số lẻ) b có : - Hãy tính số phần tử của các tập hợp ( b - a ) : 2 + 1 (Phần tử) sau : Tập hợp D các số lẻ từ 21 đến 99 có : { 21;23;25; ;99} ( 99 - 21 ) : 2 + 1 = 40 ( phần tử ) D= Tập hợp E các số chẵn từ 32 đến 96 có : E = { 32;34; 36; 96} ( 96 - 32 ) : 2 + 1... QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - - HS tự sửa bài vào vở tập 3 Củng cố : trong phần luyện tập 4 Hướng dẫn về nhà : - Làm các bài tập trong SGK NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 ... bằng 64 ? - Có hai thừa số nào bằng nhau mà tích bằng 169 ; 1 96 ? GV nhận xét -Sửa bài tập 62 - Gọi 1 HS lên bảng thực hiện bài 62 - Cả lớp làm vào vở nháp và giơ kết quả ở vở nháp lên - Nêu phương pháp viết mỗi số đã cho dưới dạng luỹ thừa của 10 * Củng cố : 1000 0 = ? 19 chữ số 0 - GV nhận xét - 1 HS lên bảng thực hiện bài 64 Phần ghi bảng: Bài tập 57 /28: a) 23 = 8 ; 24 = 16 ; 25 = 32 26 = 64 ... QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - - Nêu phương pháp - 3 HS lên bảng cả lớp cùng làm 1) 102 + 987 = 1089 1) Tính tổng các số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau 2) Tìm x biết : ( x - 45 ) 27 = 0 3) Tím tập hợp các số tự nhiên x sao cho : a)... QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 - Ngày soạn : Tiết 12 : §7 LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ I MỤC TIÊU : • HS nắm được định nghĩa luỹ thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số • HS biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nhau bằng... 118 - x = 93 x = 118 - 93 x = 25 c ) 1 56 - ( x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 Bài 48 / 22 Sgk : 35 + 98 = ( 35 - 2 ) + ( 98 + 2 ) = 33 + 100 = 133 46 + 29 = ( 46 -1 ) + ( 29 + 1 ) = 45 + 30 = 75 Bài 49 /24.sgk: -Gọi 2 HS lên bảng làm bài 48 , 49 321 - 96 = (321+ 4) - ( 96 + 4) = 325 + 100 - Hãy nêu cách tìm số bị trừ , cách = 225 tìm số trừ . /20.sgk: 16. 19 = 16. (20 - 1) = 16. 20 - 16. 1 = 320 - 20 = 300 . 46. 99 = 46. (100 - 1) = 46. 100 - 46. 1 NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 . Bài 27/ 16. sgk: a) 86 + 357 +14 = ( 86 + 14) +357 =100+ 357 = 457 b)72 +69 +128 =(72+128) +69 =200 +69 = 269 ; NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 . NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 HKII: Tiết 59:Qui tắc chuyển vế.Luyện tập. Tiết 60 :Nhân hai số nguyên khác dấu. Tiết 61 :Nhân hai số nguyên cùng dấu. Tiết 62 :Luyện tập. Tiết 63 :Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án số học lớp 6 full, Giáo án số học lớp 6 full, , Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên:, Bài 103 - SGK :, III.THỰC HIỆN TIẾT DẠY :, KIỂM TRA CHƯƠNG II