0

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_HK2

28 435 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 22:08

Tuần : 20 Tiết : 39 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa: Hoàn chỉnh kó thuật; Bài tập phát triển thể lực. – TTTC(Bóng chuyền ): n các kó thuật đã học ; Kó thuật chuyền bước 2 . – Chạy bền: Rèn luyện sức bền. II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: – Đòa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật : Chuyền bóng thấp và cao tay cơ bản , Phát bóng . - Học mới : Kó thuật chuyền bước 2 b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật : Chuyền bóng thấp và cao tay cơ bản , Phát bóng - Kó thuật chuyền bước 2 . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 4’ 4’    ( Đội hình ôn kó thuật Bóng chuyền ) - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : Chạy bền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh và hướng dẫn kó thuật mới .  Tuần : 20 Tiết : 40 I– MỤC TIÊU: – Nhảy xa: Hoàn chỉnh kó thuật ; Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ ; Luật . – TTTC( Bóng chuyền ): n chuyền bước 2; Học : Kó thuật đập bóng chính diện. – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : c) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. d) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 . - Học : kó thuật đập bóng chính diện b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . - Luật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 . - Học : kó thuật đập bóng chính diện d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . - Luật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 4’ 4’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ ) - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : 5' Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh và hướng dẫn kó thuật mới . - GV tập trung HS giới thiệu luật nhảy xa .  Khu Khu Sau Trước NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 21 Tiết : 41 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . – Bóng chuyền : n chuyền bước 2 , đập bóng chính diện . Học : Nhảy chắn bóng . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện . Học mới : Nhảy chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện . - Học mới : Nhảy chắn bóng . 32' 12' 12’ Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh và hướng dẫn kó thuật mới .  Khu Khu Sau Trước NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) d. Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 21 Tiết : 42 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bài tập phát triển thể lực . – Bóng chuyền : n chuyền bước 2 - đập bóng chính diện - Nhảy chắn bóng ; Luật . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng ; Giới thiệu Luật . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng ; Giới thiệu Luật . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 22 Tiết : 43 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bổ trợ phát triển thể lực . – Bóng chuyền : n chuyền bước 2 - đập bóng chính diện - Nhảy chắn bóng . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh . - GV tập trung HS giới thiệu luật bóng chuyền .  Khu Khu Sau Trước NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 22 Tiết : 44 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bổ trợ phát triển thể lực . – Bóng chuyền : n chuyền bước 2 - đập bóng chính diện - Nhảy chắn bóng ; Luật . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh .  Khu Khu Sau Trước III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng ; Giới thiệu luật . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - n kó thuật chuyền bước 2 , kó thuật đập bóng chính diện , nhảy chắn bóng ; Giới thiệu luật . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ ) - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 22 Tiết : 45 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn chỉnh kó thuật ; Bổ trợ phát triển thể lực . – Bóng chuyền : Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh . - GV tập trung HS giới thiệu luật bóng chuyền .  Khu Khu Sau Trước – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ ) - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. c) Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 23 Tiết : 46 I– MỤC TIÊU : Phương pháp : Học sinh ôn lại bài củ – Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh .  Khu Khu Sau Trước – Nhảy xa : Kiểm tra thử . – Bóng chuyền : Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Kiểm tra thử . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Kiểm tra thử . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét. 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 24 Tiết : 47 I– MỤC TIÊU : – Nhảy xa : Hoàn thiện kó thuật . Phương pháp : - Giáo viên cho học sinh kiểm tra thử nhảy xa . - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai .  Khu Khu Sau Trước – Bóng chuyền : Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . – Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay.                                          2– Phần cơ bản : a . Nhóm nữ – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . b. Nhóm nam – Nhảy xa : - Hoàn chỉnh kó thuật . * Sau đó hai nhóm sẽ hoán đổi vò trí và nội dung tập luyện . c. Nhóm nam : – Bóng chuyền : - Phối hợp đệm bóng - chuyền bước 2 - đập bóng – chắn bóng . d . Nhóm nữ – Nhảy xa : - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12' 12’ 5’ 3’ - Học sinh chạy bền trên đòa hình tự nhiên . - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : a) HS thả lỏng. b) GV nhận xét - Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 24 Tiết : 48 I– MỤC TIÊU : – Kiểm tra những kó thuật học sinh đã học . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai .  Khu Khu Sau Trước [...]... 1 lần , nhảy chính thức 3 lần theo luật Cho điểm theo thành tích ở lần nhảy đúng kó thuật - Giáo viên đánh dấu sẵn các mốc thành tích : 4m – 3,8m – 3,5m ( nam ) ; 3,2m – 3m – 2,8m ( nữ ) 5' a) HS thả lỏng rồi tập trung lớp Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung Tuần : 25 I– Tiết : 49 MỤC TIÊU : – – II– Bóng chuyền : Phối hợp – Thi... tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học 3' b) Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông 5' - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay     2– Phần cơ bản : Bóng đá: hai người đứng cách nhau 5met tung bóng và đánh đầu bằng trán qua lại.Tư thế chuẩn bị:đứng... Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) c) Bài tập về nhà : Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 30 I– Tiết : 59 MỤC TIÊU : – – II– Bóng đá: ơn dẫn bóng bằng má trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán Bài tập thể lực Chạy bền : Rèn luyện sức bền ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – – III– Đòa điểm... Phần kết thúc : 5' a) HS thả lỏng Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) c) Bài tập về nhà: Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 30-32 Tiết : 60-63 I– MỤC TIÊU : – – II– Bóng đá: ơn dẫn bóng bằng má trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán Đấu tập Chạy bền : Rèn luyện sức bền ĐỊA ĐIỂM... chạy bền 3– Phần kết thúc : 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay a) HS thả lỏng Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) c) Bài tập về nhà Tuần : 32 I– Tiết : 64 MỤC TIÊU : – – II– Bóng đá: ơn dẫn bóng bằng má trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán Kiểm tra 15 phút kĩ thuật đá bóng bằng mu... 2’09” 2’10”- 2’11” 2 12 - 2’13” 2’14” 3– Phần kết thúc : Hình thức kiểm tra: - Kiểm tra theo nhóm 5-6 HS - Nam riêng, nữ riêng - Nam thực hiện trước, nữ sau - Tính thành tích từng HS - Nam chạy cự li : 1000m ; Nữ : 500m 5' a) HS thả lỏng rồi tập trung lớp Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung c) Đọc điểm kiểm tra Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang... trong, đá bóng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán Đấu tập ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – – III– Đòa điểm : Trên sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện Phương tiện : bóng đá , còi , đồng hồ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯN G PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : 8' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang a) Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức... chân và đánh đầu bắng trán Đấu tập 32'  Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai     39,20 Củng cố : - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác 4’ 3– Phần kết thúc : 5' a) HS thả lỏng Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay b) GV nhận xét Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) c) Bài tập về nhà : bóng chuyền Đội hình toàn lớp 4 hàng... Tiết : 68 I– MỤC TIÊU : II– - Hoàn thiện kt đánh đầu bằng trán ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Đòa điểm : Sân trường, đảm bảo vệ sinh và an toàn – Phương tiện : Còi,vôi, 5 quả bóng đá III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP NỘI DUNG LƯN (Hoạt động của thầy và trò) G 1– Phần mở đầu : 8' - GV - HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang Nhận lớp : Kiểm tra só số, hỏi về sức khỏe HS, phổ... Điểm 3-4 thực hiện sai kt, bóng chạm đầu khơng đúng vi trí (trán giữa) Điểm 1-2 thực hiện sai kt, đầuy khơng chạm bóng 32' 3– Phần kết thúc : 5' xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ĐH kiểm tra Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay HS thả lỏng rồi tập trung lớp Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung GV nhận xét Đọc điểm Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung . toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ – Giáo. Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . - Luật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12& apos; 12 4’ 4’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ. - Bài tập phát triển thể lực , bổ trợ . - Hoàn chỉnh kó thuật . e. Chạy bền : f. Củng cố : 32' 12& apos; 12 5’ 3’    ( Đội hình tập thể lực – bổ trợ ) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_HK2, Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_HK2, Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_HK2