Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 13

142 477 0
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

- TUẦN: - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: Tiết Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: TDNĐ: nữ - KT: Biết cách thực động tác từ 1- - KN: Bước đầu thực động tác từ 1-2 Bài TD liên hoàn nam: - KT: Biết cách thực động tác từ 1-5 - KN: Thực động tác từ 1-5 Chạy tiếp sức - KT: Biết cách thực trao nhân tín gậy - KN: Thực trao nhận tín gậy - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn có tinh thần tập thể kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU - phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … lần - GV quan sát nhắc nhở Phút II/ Phần bản: TDNĐ: Giới thiệu cho hs nắm tư tay chân TDNĐ - Học: Động tác tay 28 - 30 phút 18 phút Đội hình nhóm nữ tập TDNĐ             GV quan sát sửa sai hs thường mắc - Động tác thân mình: ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển             Bài TDLH Nam: - Học : Động tác đến GV quan sát sửa sai hs thường mắc ĐH chỗ tập kĩ thuật trao nhận tín gậy     Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy 10 phút T - 1.3 m GV phân tích, giảng giải thị phạm cho hs xem Củng cố : - Gọi HS lên thực lại bài TD? - HS thực lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dị : - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung - phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: Tiết Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: TDNĐ: nữ - KT: Biết cách thực động tác từ 1- - KN: + Thực động tác từ 1-2 + Thực động tác Bài TD liên hoàn nam: - KT: Biết cách thực động tác từ 1-10 - KN: + Thưc động tác từ 1-5 + Thực động tác từ - 10 Chạy tiếp sức - KT: Biết cách thực trao nhân tín gậy tập phát triển sức nhanh - KN: Thực trao nhân tín gậy tập phát triển sức nhanh - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn có tinh thần tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU - phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yu cầu học 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … lần - Kiểm tra : TD CTS Phút - GV quan sát nhắc nhở II/ Phần bản: TDNĐ: Ôn - Động tác tay - Động tác thân mình: GV cho cán điều khiển động tác học - Học: Động tác chân 28 - 30 phút Đội hình nhóm nữ tập TDNĐ       17 phút       GV quan sát sửa sai hs thường mắc ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển Bài TDLH Nam:       - Ôn: Động tác đến GV cho cán điều khiển ôn lại động tác học - Học: Động tác – 10       GV quan sát sửa sai hs ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy  Chạy tiếp sức: - Ơn kĩ thuật trao nhận tín gậy (Chạy chậm)     T - 1.3 m GV cho cán điều khiển ôn lại kĩ thuật trao nhân tín gậy học - Bài tập Chạy lặp lại với tốc độ cao (2-3 lần x 30m) GV phân tích, thị phạm cho hs xem Củng cố : - Gọi HS lên thực lại bài TD? - HS thực lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung 30m phút      GV quan sát sửa sai hs Đội hình chạy nhanh tốc độ cao  10 phút     30m      GV quan sát sửa sai hs III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dị : - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán - phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: Tiết Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: TDNĐ: nữ - KT: Biết cách thực động tác từ 1- - KN: + Thực động tác từ 1-3 + Thực động tác Bài TD liên hoàn nam: - KT: Biết cách thực động tác từ 1-18 - KN: + Thưc động tác từ 1-10 + Thực động tác từ 11 - 18 Chạy tiếp sức - KT: Biết cách thực trao nhân tín gậy theo nhóm người tốc độ cao - KN: Thực trao nhân tín gậy theo nhóm người (Chậm, nhanh) - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn có tinh thần tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU - phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … lần - Kiểm tra: Bài TD CTS Phút - GV quan sát nhắc nhở II/ Phần bản: TDNĐ: - Động tác tay - Động tác thân mình: - Động tác chân: - Động tác phối hợp: 28 - 30 phút Đội hình nhóm nữ tập TDNĐ       18 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển       GV quan sát sửa sai hs thường mắc HS tập luyện cán điều khiển tập Bài TDLH Nam: ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy  - Ôn: Động tác đến 10 - Học: Động tác 11 đến 18     -      60m GV quan sát sửa sai hs Đội hình củng cố bài cũ T - 1.3 m 10 phút HS tập luyện cán điều khiển Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm người (châm, nhanh) phút Củng cố : - Gọi HS lên thực lại bài TD? - HS thực lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dị : - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán - phút 2phút 2phút 1phút       GV quan sát nhận xét chung IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: GIÁO ÁN Số: Tiết - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: TDNĐ: nữ - KT: Biết cách thực động tác từ 1- - KN: Thực động tác từ 1-4 Bài TD liên hoàn nam: - KT: Biết cách thực động tác từ 1-27 - KN: + Thưc động tác từ 1-18 + Thực động tác từ 19 - 27 Chạy tiếp sức - KT: Biết cách thực trao nhân tín gậy theo nhóm người tốc độ cao - KN: Thực trao nhân tín gậy theo nhóm người (Chậm, nhanh) tập 2,3; tr 50 - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn có tinh thần tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU - phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … lần - Kiểm tra : Bài TD CTS Phút - GV quan sát nhắc nhở II/ Phần bản: TDNĐ: Ôn - Động tác tay - Động tác thân mình: - Động tác chân 28 - 30 phút Đội hình nhóm nữ tập TDNĐ       - Động tác phối hợp GV cho cán điều khiển động tác học Bài TDLH Nam: 18 phút - Ôn: Động tác đến 18 - Học: Động tác 19 đến 27       GV quan sát sửa sai hs thường mắc ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển             GV cho cán điều khiển 27 động tác học GV quan sát sửa sai điểm sai hs ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy  Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm người (châm, nhanh) T - 1.3 m 10 phút III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dị : - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán 80m HS tập luyện cán điều khiển Củng cố : - Gọi HS lên thực lại bài TD? - HS thực lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung          GV quan sát sửa sai hs thường mắc phút - phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: - Ngày soạn: 20 / 08 /2011 - Ngày dạy: 27 / 08 /2011 GIÁO ÁN Số: Tiết Thời gian: 45 phút Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: TDNĐ: nữ - KT: Biết cách thực động tác từ 1- - KN: + Thực động tác từ 1-4 + Thực hiên động tác Bài TD liên hoàn nam: - KT: Biết cách thực động tác từ 1-27 - KN: + Thưc động tác từ 1-27 Chạy tiếp sức - KT: + Biết cách thực trao nhân tín gậy khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn + Biết số điểm luật điền kinh (phần chạy tiếp sức) - KN: Thực trao nhân tín gậy khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn có tinh thần tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra : Bài TD CTS - GV quan sát nhắc nhở II/ Phần bản: TDNĐ:Ôn - Động tác tay - Động tác thân - Động tác chân - Động tác phối hợp - Học: Động tác lườn ĐL - phút 1Phút 2l-8 nhịp phút lần Phút 28 - 30 phút Đội hình nhóm nữ tập TDNĐ       ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển 15 phút GV phân tích, giảng giải thị phạm từ chậm đến nhanh sau cho hs thực       GV quan sát sửa sai điểm sai hs ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy  Bài TDLH Nam: Ôn - Động tác đến 27 GV cho cán điều khiển ôn lại 27 động tác học     Chạy tiếp sức: - Ơn trao nhân tín gậy khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn         - T - 1.3 m phút      60m 13 phút Củng cố : - Gọi HS lên thực lại bài TD? - HS thực lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung Phương pháp tổ chức GV quan sát sửa sai điểm sai hs Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - phút 2phút + Duy trì nâng dần sức bền - TĐ: HS ln có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực có tính tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi, dẽo tay, dẽo hông… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau + Chạy tăng tốc, chạy ép gối, di chuyển bước chéo, chạy dừng đột - GV quan sát nhắc nhở II/ Phần bản: Bóng đá: ĐL - phút 1Phút Phương pháp tổ chức 2l-8 nhịp phút lần Phút 28 - 30 phút - Kĩ thuật đá bóng lịng bàn chân 23 phút ĐH tập đá bóng lòng bàn chân  >    - Đá bóng mu bàn chân nam vào cầu môn GV quan sát sửa sai học sinh Sân bóng đá thi đấu tập  - Đấu tập   Củng cố: - Gọi học sinh lên thực lại nội dung bóng đá - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung      phút       GV quan sát làm trọng tài Đội   hình chạy bền    Chạy bền: Chạy vòng sân trường nam 800m, nữ 700m phút GV quan sát nhắc nhở hs chạy III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dò: - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán - phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 35 - Tổ: Sinh – Thể - Ngày soạn: 26 / 04 /2011 GIÁO ÁN Số: 67 Tiết 67 Thời gian: 45 phút Khối 12 KIỂM TRA CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: Chạy bền: Kiểm tra kĩ thuật chạy bền địa hình tự nhiên - KN: Biết cách thực chạy bền địa hình tự nhiên - KT: + Thực chạy bền địa hình tự nhiên + Đạt tiêu chuẩn RLTT - TĐ: HS ln có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực có tính tập thể kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL I/ PHẦN MỞ ĐẦU - phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2l-8 2/ Khởi động : nhịp - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, phút ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … lần - GV quan sát nhắc nhở Phút II/ Phần bản: * Chạy bền: Kiểm tra kĩ thuật chạy bền địa hình tự nhiên * Cách cho điểm: Theo thang điểm đánh giá thể lực học sinh theo lứa tuổi khác 28 - 30 phút Phương pháp tổ chức - Kiểm tra làm nhiều đợt đợt học sinh GV bấm thời gian cho học sinh thực nam 800m, nữ 700m Đội hình kiểm tra chạy bền 30 phút     GV quan sát nhắc nhở HS chạy   III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dò: - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán - phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 35 - Tổ: Sinh – Thể - Ngày soạn: 26 / 04 /2011 GIÁO ÁN Số: 68 Tiết 68 Thời gian: 45 phút Khối 12 KIỂM TRA BĨNG ĐÁ  MỤC TIÊU: Bóng đá: - KT: Biết cách thực đá bóng mu trong, lịng bàn chân nữ vào cầu môn - KN: Thực đá bóng cạnh trong, lịng bàn chân nữ vào cầu môn - TĐ: HS có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực có tính tập thể kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, bóng đá, cầu mơn  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, đá má ngoài, má trong, đá lăng hai chân trước… - GV quan sát nhắc nhở II/ Phần bản: Đá bóng: Kiểm tra kĩ thuật đá bóng lịng bàn chân * Cách cho điểm: - Điểm 9-10: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu môn đạt - Điểm 7-8: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu môn đạt - Điểm 5-6: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu môn đạt - Điểm 3-4: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu môn đạt - Điểm 1-2: Thực kĩ thuật đường bóng khơng căng , bóng vào cầu môn đạt III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dò: - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán ĐL - phút 1Phút Phương pháp tổ chức 2l-8 nhịp phút lần Phút 28 - 30 phút 30 phút - Từng HS thực kĩ thuật đá bóng, khỏang cách chỗ đặt bóng đá tới khung thành 7m Mỗi họcsinh thực quả, thử lấy điểm - Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lại điểm khơng tối đa Đội hình kiểm tra bóng đá  >     GV quan sát cho điểm học sinh - phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 36 - Tổ: Sinh – Thể - Ngày soạn: 02 / 05 /2011 GIÁO ÁN Số: 69 Tiết 69 Thời gian: 45 phút Khối 12 ÔN THI HỌC KỲ II : ĐÁ CẦU  MỤC TIÊU: - KT: Biết cách thực phát cầu nghiêng nam, diên nữ - KN: Thực phát cầu nghiêng nam, diên nữ - TĐ: HS ln có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực có tính tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, lưới đá cầu, cột, cầu đá, thước dây  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, đá má ngoài, má trong, đá lăng chân trước - GV quan sát nhắc nhở II/ Phần bản: Đá cầu: Ôn ĐL - phút 1Phút Phương pháp tổ chức 2l-8 nhịp phút lần Phút 28 - 30 phút - Ơn: Phát cầu nghiêng nam, diên nữ 27 phút Đội hình nam tập luyện phát cầu         GV quan sát sửa sai học sinh Đội hình nữ tập luyện phát cầu Củng cố: - Gọi học sinh lên thực lại nội dung đá cầu nhảy xa - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung phút         GV quan sát sửa sai học sinh III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dò: - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán - phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 36 - Tổ: Sinh – Thể - Ngày soạn: 02/ 05 /2011 GIÁO ÁN Số: 70 Tiết 70 Thời gian: 45 phút Khối 12 THI HỌC KỲ II : ĐÁ CẦU  MỤC TIÊU: - KT: Biết cách thực phát cầu nghiêng nam, diên nữ - KN: Thực phát cầu nghiêng nam, diên nữ - TĐ: HS ln có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực có tính tập thể kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, lưới đá cầu, cột, cầu đá  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yu cầu học 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, đá má ngoài, má trong, đá lăng hai chân trước… - GV quan sát nhắc nhở II/ Phần bản: Đá cầu: Kĩ thuật tâng phát cầu * Cách cho điểm: - Điểm 9-10: Thực kĩ thuật động tác số lần cầu đá qua lưới vào sân đạt khu vực: 2đ (2đ, 1,5đ, 1đ, 0,5đ) - Điểm 7-8: Thực kĩ thuật động tác số lần cầu đá qua lưới vào sân đạt khu vực: 2đ (2đ, 1,5đ, 1đ, 0,5đ) - Điểm 5-6: Thực kĩ thuật động tác số lần cầu đá qua lưới vào sân đạt khu vực: 2đ (2đ, 1,5đ, 1đ, 0,5đ) - Điểm 3-4: Thực kĩ thuật động tác sai sót số lần cầu đá qua lưới vào sân đạt khu vực: 2đ (2đ, 1,5đ, 1đ, 0,5đ) - Điểm 1-2: Thực kĩ thuật động tác cịn sai sót nhiều số lần cầu đá qua lưới vào sân đạt khu vực: 2đ (2đ, 1,5đ, 1đ, 0,5đ) ĐL - phút 1Phút Phương pháp tổ chức 2l-8 nhịp phút lần Phút 28 - 30 phút - Mỗi đợt kiểm tra HS gọi theo danh sách từ xuống - Hai HS đứng đối diên ngang, HS phục vụ cầu HS thực kiểm tra Mỗi HS thực quả thử lấy điểm - Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lại điểm không tối đa Đội hình kiểm tra đá cầu   30 phút  0.5 1,.5 GV quan sát cho điểm học sinh III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dò: - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán - phút 2phút 2phút 1phút  IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………  MỤC TIÊU: * Bóng đá: Kiểm tra kỹ thuật đá bóng lịng bàn chân (vào cầu mơn) u cầu thực xác kĩ thuật đá móc mu bàn chân ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Mỹ Hiệp Sơn - Chuẩn bị cịi, bóng đá, cầu mơn  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yu cầu học (10 phút) 2Phút 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, đá má ngoài, má trong, đá lăng hai chân trước… - GV quan sát nhắc nhở 2l-8 nhịp phút II/ Phần bản: Đá cầu: Kiểm tra kĩ thuật đá bóng lòng bàn chân * Cách cho điểm: - Điểm 9-10: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu mơn đạt - Điểm 7-8: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu mơn đạt - Điểm 5-6: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu mơn đạt - Điểm 3-4: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu mơn đạt - Điểm 1-2: Thực kĩ thuật đường bóng khơng căng , bóng vào cầu mơn đạt III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dò: - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán lần Phút (30 phút) 30 phút - Từng HS thực kĩ thuật đá bóng, khỏang cách chỗ đặt bóng đá tới khung thành 7m Mỗi họcsinh thực quả, thử lấy điểm - Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lại điểm không tối đa Đội hình kiểm tra bóng đá  >     GV quan sát cho điểm học sinh ( phút ) 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 34 - Tổ: Sinh – Thể - Ngày soạn: 02 / 04 /2010 GIÁO ÁN Số: 65 Tiết 65 Thời gian: 45 phút Khối 12 BÓNG ĐÁ – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: Bóng đá: - Ơn thi học kì II: Kĩ thuật đá bóng lịng bàn chân (vào cầu môn) Yêu cầu thực kĩ thuật đá bóng lịng bàn chân Chạy bền: Luyện tập chạy bền ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Mỹ Hiệp Sơn - Chuẩn bị còi, bóng đá, cầu mơn  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yêu cầu học 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi, dẽo tay, dẽo hông… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau + Chạy tăng tốc, chạy ép gối, di chuyển bước chéo, chạy dừng đột - GV quan sát nhắc nhở II/ Phần bản: ĐL (10 phút) 2Phút 2l-8 nhịp phút lần Phút (30 phút) ĐH tập đá bóng lịng bàn chân  >  Bóng đá: - Kĩ thuật đá bóng lịng bàn chân 23 phút HS thực cán điều khiển gv quan sát sửa sai Củng cố: - Gọi học sinh lên thực lại nội dung bóng đá - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung Phương pháp tổ chức   GV quan sát sửa sai học sinh Đội hình chạy bền phút  Chạy bền: Chạy vòng sân trường nam 500m, nữ 400m phút III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dò: - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán ( phút ) 2phút 2phút 1phút    GV quan sát nhắc nhở hs chạy    IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 34 - Tổ: Sinh – Thể - Ngày soạn: 02 / 04 /2010 GIÁO ÁN Số: 66 Tiết 66 Thời gian: 45 phút Khối 12 BĨNG ĐÁ  MỤC TIÊU: * Bóng đá: Thi học kì II : kỹ thuật đá bóng lịng bàn chân (vào cầu mơn) u cầu thực xác kĩ thuật đá móc mu bàn chân ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Mỹ Hiệp Sơn - Chuẩn bị cịi, bóng đá, cầu mơn  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ HS - Phổ biến nội dung, yu cầu học (10 phút) 2Phút 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, đá má ngoài, má trong, đá lăng hai chân trước… - GV quan sát nhắc nhở 2l-8 nhịp phút II/ Phần bản: Đá bóng: Kiểm tra kĩ thuật đá bóng lịng bàn chân * Cách cho điểm: - Điểm 9-10: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu môn đạt - Điểm 7-8: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu môn đạt - Điểm 5-6: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu môn đạt - Điểm 3-4: Thực kĩ thuật đường bóng căng mạnh, bóng vào cầu môn đạt - Điểm 1-2: Thực kĩ thuật đường bóng khơng căng , bóng vào cầu môn đạt III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm học 3/ Dặn dò: - Giao tập nhà cho HS - Lớp giải tán lần Phút (30 phút) 30 phút - Từng HS thực kĩ thuật đá bóng, khỏang cách chỗ đặt bóng đá tới khung thành 7m Mỗi họcsinh thực quả, thử lấy điểm - Trường hợp đặc biệt cho kiểm tra lại điểm khơng tối đa Đội hình kiểm tra bóng đá  >     GV quan sát cho điểm học sinh ( phút ) 2phút 2phút 1phút ... - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo. .. tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:... tập thể tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

Ngày đăng: 26/05/2015, 09:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan