0

Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 12

143 472 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 09:15

Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 2 - KN: Bước đầu thực hiện được các động tác từ 1-2 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-5 - KN: Thực hiện được các động tác từ 1-5. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy. - KN: Thực hiện được trao nhận tín gậy - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Giới thiệu cho hs nắm về các tư thế của tay chân trong bài TDNĐ - Học: Động tác tay. - Động tác thân mình: 28 - 30 phút 18 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ             GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: - Học : Động tác 1 đến 5. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy. GV phân tích, giảng giải và thị phạm cho hs xem. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 10 phút 2 phút ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.             GV quan sát sửa sai hs thường mắc ĐH tại chỗ tập kĩ thuật trao nhận tín gậy     GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 3 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-2. + Thực hiện được động tác 3 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-5 + Thực hiện được các động tác từ 6 - 10. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy và bài tập phát triển sức nhanh. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy và bài tập phát triển sức nhanh. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra : bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình: GV cho cán sự điều khiển 2 động tác đã học. - Học: Động tác chân 28 - 30 phút 17 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ             GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 đến 5. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 5 động tác đã học. - Học: Động tác 6 – 10. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy (Chạy chậm). GV cho cán sự điều khiển ôn lại kĩ thuật trao nhân tín gậy đã học. - Bài tập Chạy lặp lại với tốc độ cao (2-3 lần x 30m). GV phân tích, thị phạm cho hs xem. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 3 phút 10 phút ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.             GV quan sát sửa sai hs ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy.          30m  GV quan sát sửa sai hs Đội hình chạy nhanh tốc độ cao          30m  GV quan sát sửa sai hs III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 4 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-3. + Thực hiện được động tác 4 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-18 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-10 + Thực hiện được các động tác từ 11 - 18. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy theo nhóm 2 người tốc độ cao. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy theo nhóm 2 người (Chậm, nhanh). - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra: Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: - Động tác tay. - Động tác thân mình: - Động tác chân: - Động tác phối hợp: 28 - 30 phút 18 phút Đội hình 2 nhóm nữ tập TDNĐ       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng HS tập luyện cán sự điều khiển tập 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 đến 10. - Học: Động tác 11 đến 18. HS tập luyện cán sự điều khiển 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 2 người (châm, nhanh). 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 10 phút 2 phút ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.       GV quan sát sửa sai hs thường mắc ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy.          60m  GV quan sát sửa sai hs Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 4 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-4. 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-27 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-18 + Thực hiện được các động tác từ 19 - 27. 3. Chạy tiếp sức. - KT: Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy theo nhóm 3 người tốc độ cao. - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy theo nhóm 3 người (Chậm, nhanh) bài tập 2,3; tr 50. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra : Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình: - Động tác chân. 28 - 30 phút Đội hình 4 nhóm nữ tập TDNĐ       Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Động tác phối hợp GV cho cán sự điều khiển 4 động tác đã học. 2. Bài TDLH của Nam: - Ôn: Động tác 1 đến 18. - Học: Động tác 19 đến 27. GV cho cán sự điều khiển 27 động tác đã học. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn kĩ thuật trao nhận tín gậy theo nhóm 3 người (châm, nhanh). HS tập luyện cán sự điều khiển. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 18 phút 10 phút 2 phút       GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.             GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy          80m  GV quan sát sửa sai hs thường mắc. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 4 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 - Ngày soạn: 20 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 27 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: nữ. - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1- 5 - KN: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-4. + Thực hiên được động tác 5. 2. Bài TD liên hoàn của nam: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-27 - KN: + Thưc hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-27 3. Chạy tiếp sức. - KT: + Biết cách thực hiện trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. + Biết một số điểm trong luật điền kinh (phần chạy tiếp sức) - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra : Bài TD và CTS - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác tay. - Động tác thân mình. - Động tác chân. - Động tác phối hợp. - Học: Động tác lườn. GV phân tích, giảng giải và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện 2. Bài TDLH của Nam: Ôn - Động tác 1 đến 27. GV cho cán sự điều khiển ôn lại 27 động tác đã học. 3. Chạy tiếp sức: - Ôn trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn. 4. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TD? - HS thực hiện lại KT trao nhận tín gậy.? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 28 - 30 phút 15 phút 13 phút 2 phút Đội hình 2 nhóm nữ tập TDNĐ       ĐH tập bài TDLH nam cán sư điều khiển.       GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs. ĐH tập kĩ thuật trao nhận tín gậy                  60m  GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs. Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 5 - 7 phút 2phút 2phút T 1 - 1.3 m [...]... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức... và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy, thước dây, bàn đạp - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi... tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ biến... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS... linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS... quy định với vạch báo chuẩn - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập... quy định với vạch báo chuẩn - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện . có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ. có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ. có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 12, Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 12, Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 12