Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 9

138 804 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:11

Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 1 GIÁO ÁN Số: 2 Tiết 2 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 08 / 08 /2011 Khối 10. THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3. - KN: Thực hiện được các động tác từ 1 - 3 2. Chạy bền: - KT: Biết cách thực hiện thở phối hợp với bước chạy, phân phối sức trong khi chạy bền. - KN: Thực hiện được phân phối sức trong khi chạy bền, thở phối hợp với bước chạy. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn - Động tác giậm chân tại chỗ: + Tập phần chân. + tập phần tay. + Tập phối hợp chân với tay. - Động tác tay chân kết hợp di chuyển: 28 - 30 phút 17 phút GV hướng dẫn kt và thị phạm từ chậm đến nhanh GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH chia nhóm tập cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)       Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng + Tập phần chân có di chuyển. + tập phần tay. + Tập phối hợp chân với tay di chuyển - Động tác tay ngực: + Tập nhún chân theo nhịp hô chậm. + Tập với tay theo nhịp hô chậm. + Tập phối hợp tay chân di chuyển. 2. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục ? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 3. Chạy bền: Chạy tăng tốc 3-4 lần 60 – 100m. - Thở phối hợp với bước chạy. - Phân phối sức trong khi chạy. 3 phút 10 phút (Nam) (Nữ)       Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung. Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng          Xp 60m  đích Đội hình 4 hàng dọc chạy tăng tốc. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 - Tổ: Sinh – Thể Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 22 / 08 /2011 Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 3. - KT: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 - 3 2. Chạy ngắn: - KN: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30m. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. +Thực hiện được chạy tăng tốc 30m. 3. Chạy bền: - KN: Biết cách thực hiện thở phối hợp với bước chạy, phân phối sức trong khi chạy bền. - KT: Thực hiện được phân phối sức trong khi chạy bền, thở phối hợp với bước chạy. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - GV quan sát nhắc nhở. - Kiểm tra bài cũ: Bài TD 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác giậm chân tại chỗ: - Động tác tay chân kết hợp di chuyển. 28 - 30 phút 13 phút GV cho cán sự điều khiển ôn lại 3 động tác đã học. Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Động tác tay ngực. 2. Chạy ngắn: - Luyện tập: Bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. - Chạy tăng tốc 30 – 40m 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 4. Chạy bền: - Thở phối hợp với bước chạy. - Phân phối sức trong khi chạy. 10 phút 2 phút 5 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 2 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng          Xp 40m  đích Đội hình 4 hàng dọc chạy tăng tốc. GV quan sát nhận xét chung.  Đội hình vòng tròn chạy bền. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………         Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 22 / 08 /2011 Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 5. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 3 + Thực hiện được các động tác 4,5. 2. Chạy ngắn: - KN: Biết cách thực hiện chạy tăng tốc 30m, chạy lặp lại các đoạn 20 – 30m . - KT: Thực hiện được chạy tăng tốc 30m, chạy lặp lại các đoạn 20 – 30m . 3. Chạy bền: - KN: + Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. + Biết hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục. - KT: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên (thở phối hợp với bước chạy. phân phối sức trong khi chạy bền) + Vận dụng để khắc phục hiện tượng “cực điểm” + Nâng dần sức bền. - HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra: Bài TD và chạy ngắn - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác 1 đến 3 - Học: Động tác di chuyển tiến lùi. 28 - 30 phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Động tác phối hợp: 2. Chạy ngắn: - Chạy tăng tốc 30 – 40m - Chạy lặp lại các đoạn 20- 30m. 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TDNĐ và chạy ngắn? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 4. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Nam 500m, nữ 400m. - Giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục. 13 phút 10 phút 2 phút 5 phút GV hướng dẫn kt và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 2 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng          Xp 40m  đích Đội hình 4 hàng dọc chạy tăng tốc.  Đội hình vòng tròn chạy bền. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM:         Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 5. - KT : Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 5 2. Chạy ngắn: - KN: + Biết cách thực hiện xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15 - 20m, đóng bàn đạp. +Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Biết cách thực hiện các lệnh xuất phát. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15-20m. + Thực hiện được các lệnh xuất phát. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy, thước dây. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra: Bài TD và chạy ngắn - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác giậm chân tại chỗ: - Động tác tay chân kết hợp di chuyển. - Động tác tay ngực. - Động tác di chuyển tiến lùi. - Động tác phối hợp. 28 - 30 phút 13 phút GV hướng dẫn kt và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng GV cho cán sự điều khiển ôn lại 5 động tác đã học. 2. Chạy ngắn: - Học: Cách đóng bàn đạp. - Tập xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 20m. - Tập xuất phát thấp với 3 khẩu lệnh. GV phân tích, thị phạm và hướng dẫn thực hiện 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài thể dục? - HS thực hiện lại KT chạy ngắn? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 15 phút 2 phút GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 2 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng          Xp 20m  đích Đội hình 4 hàng dọc xuất phát. Đội hình củng cố bài cũ       GV quan sát nhận xét chung. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dò : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút Vào chỗ sẵn sàng chạy Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 7. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 – 5 + Thực hiện được các động tác 6,7. 2. Chạy ngắn: - KN: + Biết cách thực hiện xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15 - 20m, đóng bàn đạp. + Biết cách thực hiện các lệnh xuất phát. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp với bàn đạp chạy 15-20m. + Thực hiện được các lệnh xuất phát. 3. Chạy bền: - KN: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. - KT: + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. + Nâng dần sức bền. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy, thước dây. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp.  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp. - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS. - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ học. 2/ Khởi động : - Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,… - Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau … - Kiểm tra: Bài TD và chạy ngắn - GV quan sát nhắc nhở. 6 - 8 phút 1Phút 2 l - 8 nhịp 2 phút 2 lần 5 Phút II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: Ôn - Động tác 1 đến 5 - Học: Động tác vặn mình. 28 - 30 phút Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Động tác nhảy: 2. Chạy ngắn: - Tập xuất phát thấp với 3 khẩu lệnh (Vào chỗ, sẵn sàng và chạy) - Tập xuất phát thấp với bàn đạp, chạy 15 – 20m. GV phân tích, thị phạm và hướng dẫn thực hiện 3. Củng cố : - Gọi 2 HS lên thực hiện lại bài TDNĐ? - HS thực hiện lại KT chạy ngắn? - Lớp nhận xét, GV nhận xét chung. 4. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên Nam 800m, nữ 700m. 13 phút 10 phút 2 phút 5 phút GV hướng dẫn kt và thị phạm từ chậm đến nhanh sau đó cho hs thực hiện GV quan sát sửa sai hs thường mắc. ĐH 2 nhóm tập luyện cán sư điều khiển. (Nam) (Nữ)       Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng          Xp 60m  đích Đội hình 4 hàng dọc chạy tăng tốc.  Đội hình vòng tròn chạy bền. III/ PHẦN KẾT THÚC 1/ Thả lỏng - GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu… - GV quan sát, nhắc nhở. 2/ Nhận xét : - GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học. 3/ Dặn dị : - Giao bài tập về nhà cho HS. - Lớp giải tán. 5 - 7 phút 2phút 2phút 1phút         [...]... cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi... cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi... cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi... cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi... giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy, thước dây - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức... có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy, thước dây - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bóng chuyền, cầu đá  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra,... nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học 3/ Dặn dò: 1phút - Giao bài tập về nhà cho HS - Lớp giải tán IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - TUẦN: 10 - Tổ: Sinh – Thể - Ngày soạn: 13 / 10 /2011 GIÁO ÁN Số: 19 Tiết 19 Thời gian: 45 phút Khối 10 ĐÁ CẦU – BÓNG CHUYỀN  MỤC TIÊU: 1 Đá cầu: - KN: Biết cách thực hiện di chuyển tâng “búng”... tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy, thước dây - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bóng chuyền, cầu đá, lưới đá cầu, lưới bóng chuyền  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm... ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, đồng hồ bấm giây, bàn đạp, thước dây, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bàn đạp 4 cặp  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ biến nội dung,... tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy, thước dây - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ biến nội dung, yu cầu giờ . 5 GIÁO ÁN Số: 9 Tiết 9 - Tổ: Sinh – Hóa - TD Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 12 / 09 /2011 Khối 10. TDNĐ – CHẠY NGẮN  MỤC TIÊU: 1. TDNĐ: - KN: Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 9. -. tính tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao,. tập thể trong tập luyện.  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp. - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy, thước dây. - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan