Giáo án Thể dục lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

1K 2.4K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:54

Giáo án: Số 1 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. Địa điểm:Phuơng tiện: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.Tổ chúc phuơng pháp- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IVTiến trình lên lớp: Phần và nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II. Phần cơ bản: 1.Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10. 7- 9 ’ 1- 2 ’ 5- 6 ’ 28- 30 ’ 2L 8N 4- 6L - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác. -Yêu cầu HS khởi động tích cực -Yêu cầu: HS lắng nghe, nghiêm túc. Động tác 1 (2 lần 8 nhịp)      -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.                                  -Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay so le nhau.                                  - 4 hàng ngang ngồi nghe GV giới thiệu nội dung. 2.Thể dục nhip điệu: Động tác 1,2, 3 cho cả nam và nữ. * Động tác 1: Giậm chân tại chỗ. * Động tác 2: Di chuyển ngang kết hợp với cổ. *Động tác 3.Lườn Bài TDNĐ Nam. Động tác 1: Giậm 6- 7 ’ 6- 7 ’ 4- 6L 3- 5L Động tác 2(2x8n) Động tác 3 ( 4 lần 8 nhịp) -Yêu cầu HS thực hiện tương đối được kỹ thuật. Động tac1(2x8nhịp) - GV làm mẫu, phân tích kỹ thuật. HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. ngoo Động tác 1 Động tác 3 - Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau.                                  - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên kiểm tra Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau. chân tại chổ. * Độngtác2: Tay chân kết hợp với di chuyển Động tacs3:Tay ngực di chuyển sang ngang. 2. Cũng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp 4- 6 ’ 2- 3 ’ 2- 3 ’ -Yêu cầu HS thả lỏng tích cực -Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ và thể lực.                                  -Lớp dồn hàng lại. Giáo án: Số 2 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. Địa điểm:Phuơng tiện: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.Tổ chúc phuơng pháp- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung Định lượng vận động Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện các động tác TDNĐ II. Phần cơ bản: 1.Thể dục nhịp điệu: Ôn động tác 1- 3 2. Chạy ngắn: * Chạy bước nhỏ. 7-9 ’ 1-2 ’ 5-6 ’ 1-2 ’ 28- 30 ’ 12- 14 ’ 12- 14 ’ 2lầ n 8nh ịp 4- 6L 2x 15 m 2x 20 - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên độ động tác. -Yêu cầu HS khởi động tích cực Yêu cầu: thưc hiện đúng kỹ thuật động tác. * ĐT 1: Chạy tại chỗ. * ĐT 2: Giậm chân tại chỗ * ĐT 3: Tay chân kết hợp với di chuyển. -Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc hiện đúng kỹ thuật động tác - Di chuyển mỗi bước dài 1/2 bàn chân, chạm đất bằng ½ bàn chân trước, mềm dẻo khớp cổ chân, miết ½ bàn chân trên về sau. - Luân phiên đứng trên 1 chân. Đùi chân lăng // mặt Tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.      -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.                                  -Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1-2 HS lên Kiểm tra. * Chia lớp thành 2 nhóm. - Nhóm 1: On TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 14 ’ đổi nội dung và vị trí tập luyện. * Nhóm 1:                  - HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. * Nhóm 2:                  - GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. - HS tập luyện tại chỗ, sau Giáo án: Số 3 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN + TDNĐ: Ôn: Động tác 1- 3. Học động tác 4-5. Chạy ngắn : Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau I. Mục tiêu 1Kiến thức: biết thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 2 Kỷ năng: thực hiện cơ bản đúng các đông tác của bài thể dục 3Thái độ hành vi:Lớp tổ chức nghiêm túc trật tự ,vệ sinhtrong tập luyện và đề phòng chấn thương II. Địa điểm:Phương tiện Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III. Tổ chức phương pháp:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng… IV. Tiến trình lên lớp: Phần và nội dung Định lượng vận động Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang. b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ: 7-9 ’ 1-2 ’ 5-6 ’ 1-2 ’ 28- 2x 8 - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên độ động tác. -Yêu cầu HS khởi động tích cực Yêu cầu: thưc hiện đúng kỹ thuật động tác. Tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.      -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.                                  -Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1-2 HS lên Kiểm tra. * Chia lớp thành 2 nhóm. Thực hiện các động tác TDNĐ II. Phần cơ bản: 1.Thể dục nhịp điệu: * Ôn động tác 1-3 * Học động tác 4-5 2. Chạy ngắn: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi. * Chạy đạp sau. * Chạy tăng tốc độ 30 – 60m 3. Củng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ, một số 30 ’ 12- 14 ’ 12- 14 ’ 1-2 ’ 4-6 ’ 2-3 ’ 3- 5L 2- 4L 2- 4L * ĐT 1: Giậm chân tại chỗ. * ĐT 2: Tay chân kết hợp với di chuyển. * ĐT 3: Tay ngực di chuyển ngang. * ĐT4: Di chuyển ngang chân bước chéo sau. Nhịp 1:Bước chân trái sang trái rộng hơn vai, hai tay sang ngang lòng úp. Nhịp 2:Bước chân phải sang trái đồng thời đan chéo hai tay trước bụng, căng ngực. Nhịp 3:Như nhịp 1 Nhịp 4:Như nhịp 2 nhưng vỗ tay. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. *ĐT 5: Đẩy hông. TTCB: Nhịp 1, 2:Bước chân trái gối trái hơi khuỵu chân phải thẳng , đẩy hông sang phải tay phải chếch lên cao, tay trái chống hông. Nhịp 3,4:Thu chân phải về cùng chân trái hai tay chống hông đẩy hông sang trái. Nhịp 5:Đẩy hông sang phải Nhịp 6: Đẩy hông sang trái Nhịp 7, 8: Như nhịp 5 -GV hướng dẫn sau đó HS tập luyện tích cực. Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc hiện đúng kỹ thuật động tác. Chạy với tốc độ tối đa, hết cự ly quy định. - Nhóm 1: Ôn TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 14 ’ đổi nội dung và vị trí * Nhóm 1:                  - GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. Động tác 4 Động tác 5 * Nhóm 2:            GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. HS tập luyện tại chỗ, sau đó di chuyển – GV quan sát và sửa sai. - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại.      động tác bổ trợ. III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” 2-3 ’ -Yêu cầu HS thả lỏng tích cực -Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ và thể lực. Giáo án: Số 4 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2,Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ chức tập luyện ;chia nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Phần và nội dung Định lượng vận động Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học. 2. Phần khởi động: a. Khởi động chung: b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện các động tác TDNĐ II. Phần cơ bản: 1.Thể dục nhịp điệu: * On động tác 1-5 7-9 ’ 1-2 ’ 5-6 ’ 1-2 ’ 28- 30 ’ 2x 8N - Yêu cầu HS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp. -Yêu cầu HS khởi động tích cực, đúng biên độ động tác. Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang. -Yêu cầu HS khởi động tích cực Yêu cầu: Thưc hiện đúng kỹ Tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.      -Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.                                  -Lớp dồn hàng lại. GV gọi 1-2 HS lên Kiểm tra. * Chia lớp thành 2 nhóm. - Nhóm 1: On TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 14 ’ đổi nội dung và vị trí tập luyện. 2. Chạy ngắn: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi. * Chạy đạp sau. * Học:Tập“ Vào chỗ –sẳn sàng – chạy”. 3. Củng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ, kỹ thuật xuất phát thấp. III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” 12- 14 ’ 12- 14 ’ 1-2 ’ 4-6 ’ 2-3 ’ 2-3 ’ 3- 5L 2- 4L thuật động tác. * ĐT 1: Giậm chân tại chỗ. * ĐT 2: Tay chân kết hợp với di chuyển. * ĐT 3: Tay ngực di chuyển ngang. * ĐT4: Di chuyển ngang chân bước chéo sau. *ĐT 5: Đẩy hông. -Yêu cầu: HS nghiêm túc và thưc hiện đúng kỹ thuật động tác - Yêu cầu: HS thực hiện đúng kỹ thuật. - Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật va nhịp điệu. -Yêu cầu HS thả lỏng tích cực -Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi tập, về nhà nhớ tập luyện TDNĐ và thể lực. * Nhóm 1:                  - HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. * Nhóm 2: -Đội hình tập luyện                 - GV phân tích và làm mẫu kỹ thuật. HS tập luyện, GV quan sát và sửa sai. - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện - 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay -Lớp dồn hàng lại.          [...].. .Giáo án: Số 5 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ 2, Kỷ năng: thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác 3Thái độ hành vi;HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Sân trường THPT Cao Thắng : Còi, giáo án, một số vận dung khác… III.TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:- tổ chức giời thiệu theo lớp học Tổ... ống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe”                               Đ ộ i h ì n h 4 h à n g n g a n g 1 s ả i t a y s o l e n h a u                                  L ớ p d ồ n h à n g l ạ i G V g ọ i 1 2 H S l ê n K i ể m t r a * C h i a l ớ p t h à n h 2 n h ó m N h ó m 1 : O n T D N Đ N h ó m 2 : H ọ c c h ạ y n g ắ n s a u 1 2 1... à1 .Thể dục nhip điệu: na.Ôn tâp động tác 1-5 cho cả nam và nữ hb Học động tác 6,7 -Động tác 6: 4 h à n g n g a n g , b á- Động tác 7: o c á o s ĩ s ố   Chạy ngắn: 2  Bài tập thực hiện kỹ thuật sau các lệnh  Vào chỗ”, “ Sẵn sàng”, “ Chạy” “  Bài tập xuât phát thấp với bàn đạp, chạy 15 – 20 m  Cũng cố: 3  TDNĐ động tác 6,7,kỹ thuật XP thấp III  Phần kết thúc: 1  Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân 2. .. nhómA:hsnam, nhóm b hsnữ,có nhóm trưởng IV Tiến trình lên lớp: Định Phần và nội dung lượng vận Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức động TG SL I Phần mở đầu: T Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi 1 ậhọc p 2 Phần khởi động: t a Khởi động chung: r Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay uhông, xoay... c 7 G V h ư ớ n g d ẫ n k ỹ t h u ậ t đ ộ n g t á c H S t ậ p l u y ệ n – G V q u a n s á t v à s ử a s a i * N h ó m 2 : Đ ộ i h ì n h t ậ p l u y ệ n                 H S t ậ p l u y ệ n , G V q u a n s á t v à s ử a s a i L ớ p d ồ n h à n g l ạ i G V g ọ i 1 2 e m l ê n t h ự c h i ệ n 4 h à n g n g a n g g i ã n c á c h 1 s ả i t a y L ớ p d ồ n h à n g l ạ i        ... ố i t r á i l ê n c a o đ ồ n g t h ờ i đ ư a c h é o s a n g p h ả i h a i t a y đ ư a s a n g n g a n g n g ư ợ c l ạ i v ớ i c h â n , l ò n g b à n t a y ú p m ắ t n h ì n s a n g t r á i N h ị p 2 : Đ ặ t c h â n v à t a y v ề t ư t h ế n g . TDNĐ II. Phần cơ bản: 1 .Thể dục nhịp điệu: Ôn động tác 1- 3 2. Chạy ngắn: * Chạy bước nhỏ. 7-9 ’ 1 -2 ’ 5-6 ’ 1 -2 ’ 28 - 30 ’ 12- 14 ’ 12- 14 ’ 2lầ n 8nh ịp 4- 6L 2x 15 m 2x 20 - Yêu cầu HS tập. lỏng toàn thân. 2. Nhận xét buổi học: Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe” 12- 14 ’ 12- 14 ’ 1 -2 ’ 4-6 ’ 2- 3 ’ 2- 3 ’ 3- 5L 2- 4L thuật động tác. * ĐT 1: Giậm chân tại chỗ. * ĐT 2: Tay chân.            -Lớp dồn hàng lại. Giáo án: Số 2 Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – CHẠY NGẮN I. Mục tiêu: 1kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập thể dục nam, nữ. 2Kỷ năng: thực hiện ở mức

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan