Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 10

154 721 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:54

Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy 11 th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 1 : bài thể dục nhịp điệu Bài 50 động tác của ( nam ) - chạy tiếp sức I – Mục tiêu - Giới thiệu nhằm giúp HS biết được ý nghóa nội dung chương trình. - Học bài Thể dục + nhòp điệu ( nữ ) Động t ác 1-3 + Phát triển chung ( nam ) Động tác 1 – 15 - Cha tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy. Yêu cầu bước đầu học sinh nắm được 3 động tác TDNĐ và 15 động tác bài TD phát triển chung Nắm được kỹ thuật trao và nhận tín gậy. II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi, 4 tín gậy . III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 11 c) Khởi động - Xoay các khớp : Cổ tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,løn,vặn mình. 7” Mỗi động tác 4 lần x 8 nhòp -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động 2.Phần cơ bản a) Thể dục nhòp điệu ( nữ ) * Động tác1 đánh hông 35’ Theo đội hình 4 hàng ngang cự ly dãn cách                                 *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,từng Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Nhòp 1-2 Đẩy hông sang trái 2 nhòp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới – trái, mắt nhìn sang trái (thân hướng trước) Nhòp 3 – 4 như nhòp 1- 2 nhưng đổi bên Nhòp 5 – 6 như nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 như nhòp 3 – 4 * Động tác 2 Phối hợp Tập phần chân Giậm chân đều luân phiên từng chân từ nhòp 1 đến nhòp 8 (chân trái trước) Tập phần tay N1 đưa tay trái ra trước N2 đưa tay phải ra trước // tay trái N3 Tay trái đưa lên cao, bàn tay hướng vào trong. * Động tác 3 Di chuyển tiến lùi N1: Bước chân trái lên một bước, trọng tâm dồn vào chân trái,hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ. N2 : Bước chân phải lên một bước,trọng tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai cẳng tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ N3 : Như nhòp 1. N4 :Khuyụ gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. , trái. b) Bài Thể dục phát triển chung (nam ) ĐT 1: Kiễng chân, hai tay lăng thẳng từ hai nhòp. *GV đứng cùng chiều,vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu toàn bộ động tác. *Làm mẫu cử động phần chân *GV hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn.(Có thể vỗ tay) *Sau đó GV cử ra cán sự ( em khá)đứng cùng chiều với lớp hô nhòp nhanh hơn, GV quan sát sửa sai. *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu chậm *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu nhanh hơn *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,toàn bộ động tác. *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp,mức độ chậm, các em làm theo. * tập được 4 nhòp ôn lại, sau đó tập tiếp N5,6,7,8 . GV phân các em nữ thành 4 nhóm tự tập.Cán sự lớp hỗ trợ Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 dưới – sang ngang – lên cao, bàn tay vỗ vào nhau 1 lần, thân người căng,mắt nhìn thẳng ĐT 2: Hai tay đưa thẳng từ trên cao – sang ngang – xuống dưới,hạ gót chân về tư thế đứng nghiêm. ĐT 3: Như động tác 1, nhưng vỗ tay 2 lần thật nhanh. ĐT 4: Như động tác 2. ĐT 5,6: Hai tay đan chéo trước thân (tay phải ngoài, tay trái trong) Lăng thẳng từ dưới – lên cao. Thực hiện hai động tác liên tục. Kết thúc động tác ở tư thế đứng khép chân, hai tay chếch cao, mắt nhìn thẳng. ĐT 7: Hạ hai tay thành dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao. c) Chạy tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. Tín gậy được đưa từ dưới lên vaò giữa ngón cái và ngón trỏ cuả bàn tay người nhận. Người nhận tín gậy khi đưa tay về sau, cánh tay duỗi thẳng cố đònh. Bàn tay l giữ trật tự nhóm nữ.        *GV cho các em xem tranh ảnh *GV làm mẫu động tác 1- 6 nhanh – chậm *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện, GV quan sát sửa sai. *GV làm mẫu động tác 7 -10 nhanh – chậm *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện *n lại động tác 1- 10 *GV làm mẫu động tác 11 -15 nhanh – chậm 3.Phần kết thúc - Hồi tónh,thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét đánh giá bi học. 5 -Theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo. -Theo đội hình 4 hàng Rút kinh nghiệm.: Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 2 : Thể dục nhòp điệu ( nữ ) Bài TD Phát triển chung ( nam ) Chạy tiếp sức I – Mục tiêu - Giới thiệu nhằm giúp HS biết được ý nghóa nội dung chương trình. - Học bài Thể dục + nhòp điệu ( nữ ) Động t ác 1-3 + Phát triển chung ( nam ) Động tác 7 – 15 - Cha tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy. Yêu cầu bước đầu học sinh nắm được 3 động tác TDNĐ và 15 động tác bài TD phát triển chung Nắm được kỹ thuật trao và nhận tín gậy. II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi, 4 tín gậy . III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 11 c) Khởi động - Xoay các khớp : Cổà tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,løn,vặn mình. 2.Phần cơ bản a) Thể dục nhòp điệu ( nữ ) *On Động tác1 đánh hông 10 - 15’ Mỗi động tác 2 lần x 8 nhòp -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Đội hình 4 hàng ngang. GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Nhòp 1-2 Đẩy hông sang trái 2 nhòp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới – trái, mắt nhìn sang trái (thân hướng trước) Nhòp 3 – 4 như nhòp 1- 2 nhưng đổi bên Nhòp 5 – 6 như nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 như nhòp 3 – 4 *ON Động tác 2 Phối hợp Tập phần chân Giậm chân đều luân phiên từng chân từ nhòp 1 đến nhòp 8 (chân trái trước) Tập phần tay N1 đưa tay trái ra trước N2 đưa tay phải ra trước // tay trái N3 Tay trái đưa lên cao, bàn tay hướng vào trong. *Häc Động tác 3 Di chuyển tiến lùi N1: Bước chân trái lên một bước, trọng tâm dồn vào chân trái,hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ. N2 : Bước chân phải lên một bước,trọng tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai cẳng tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ N3 : Như nhòp 1. N4 :Khuyụ gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. , trái. b) Bài Thể dục phát triển chung (nam ) ĐT 5,6: Hai tay đan chéo trước thân (tay Theo đội hình 4 hàng ngang cự ly dãn cách                                 *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,từng hai nhòp. *GV đứng cùng chiều,vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu toàn bộ động tác. *Làm mẫu cử động phần chân *GV hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn.(Có thể vỗ tay) *Sau đó GV cử ra cán sự ( em khá)đứng cùng chiều với lớp hô nhòp nhanh hơn, GV quan sát sửa sai. *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu chậm *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu nhanh hơn *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,toàn bộ động tác. Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 phải ngoài, tay trái trong) Lăng thẳng từ dưới – lên cao. Thực hiện hai động tác liên tục. Kết thúc động tác ở tư thế đứng khép chân, hai tay chếch cao, mắt nhìn thẳng. ĐT7: Hạ hai tay thành dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao. ĐT 8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. ĐT 9: Như động tác 7. ĐT 10: Chân trái bước sang trái một bước rộng hơn vai, gập thân về trước, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, đầu ngẩng, căng thân, mắt nhìn thẳng. đất. c) Chạy tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp,mức độ chậm, các em làm theo. * tập được 4 nhòp ôn lại, sau đó tập tiếp N5,6,7,8 . GV phân các em nữ thành 4 nhóm tự tập.Cán sự lớp hỗ trợ giữ trật tự nhóm nữ. *GV cho các em xem tranh ảnh *GV làm mẫu động tác 1- 6 nhanh – chậm *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện, GV quan sát sửa sai. *GV làm mẫu động tác 7 -10 nhanh – chậm *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện *n lại động tác 1- 10 *GV làm mẫu động tác 11 -15 nhanh – chậm 3.Phần kết thúc - Hồi tónh,thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét đánh giá buổi học. 3- 5” -Theo đội hình 4 hàng ngang - -Theo đội hình 4 hàng ngang cho HS dồn hàng lại Rút kinh nghiệm.: Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 3 : CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Học sinh nắm được cách trao và nhận tín gậy ( tại chỗ ) Bài tập 1 và 2. - Học bài Thể dục + Nhòp điệu ( nữ ) Ơân động t ác 1-3; + Phát triển chung ( nam ) Ơân động tác 1 – 15 II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy . III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Khởi động - Xoay các khớp : Cổ tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,løn,vặn mình. Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy đạp sau. Chạy nâng gót chạm mông,đá lăng chân ra trước,bước trượt ngang chân này đuổi chân kia sang phải – sang 7” Mỗi động tác 4 lần x 8 nhòp 10m -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Đội hình 4 hàng ngang.                                          - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay. 2.Phần cơ bản a . CHẠY TIẾP SỨC * Tại chỗ tập trao tín gậy TTCB Đứng chân trước chân sau, chân cùng bên với tay cầm tín gậy ở phía sau,chạy đoạn 1và 3 cầm gậy tay phải,đoạn 3 và 4 cầm gậy tay trái, cầm sát đầu phía sau của tín gậy. Động tác : Đánh tay nhòp nhàng ,khi tay có tín gậy đưa về trước thì hô bắt và đánh tay này tiếp về sau 1 nhòp nữa rồi mới đưa thẳng tay về trước , làm động tác trao gậy theo kiểu quy đònh *Tại chỗ, tập động tác tay không nhận Lớp ngồi thành 4 hàng ngang      *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 tín gậy TTCB Đứng chân trước, chân sau Động tác : Theo lệnh của GV, HS đánh hai tay tự nhiên. Khi nghe hiệu lệnh ‘bắt’ thì tay sẽ nhận tín gậy đánh ra trước ,khi tay đó đánh ra sau thì duỗi thẳng,ép sát thân để nhận tín gậy BÀI TD Nam : n động tác 1 – Chạy tiếp sức : Củng cố bài  *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. * Hướng dẫn nam ôn , cán sự lớp hô nhòp cả nhóm nam ôn từ 1-15 *Cán sự đứng cùng chiều vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp nhóm nam tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên 3.Phần kết thúc - Hồi tónh,thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét đánh giá buổi học 5” -Theo đội hình 4 hàng ngan - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo. -Theo đội hình 4 hàng ngang Rút kinh nghiệm.: Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 09 n¨m 2011 TiÕt 4 CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Học sinh nắm được cách trao và nhận tín gậy ( tại chỗ ) Bài tập 1 và 2. - Học bài Thể dục + Nhòp điệu ( nữ ) Ơn động t ác 1-3; Học động tác 4 + Phát triển chung ( nam ) Ơân động tác 1 – 15; Học 16 - 20 II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Khởi động - Xoay các khớp : Cổ tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,løn,vặn mình. Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy đạp sau. Chạy nâng gót chạm mông,đá lăng chân ra trước,bước trượt ngang chân này đuổi chân kia sang phải – sang trái, chạy lùi khoảng 5 bước sau đó quay 180 0 chạy nhanh về trước. 3 - 5’ Mỗi động tác 4 lần x 8 nhòp 10m -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. 2.Phần cơ bản a . CHẠY TIẾP SỨC * Tại chỗ tập trao tín gậy TTCB Đứng chân trước chân sau, chân cùng bên với tay cầm tín gậy ở phía sau,chạy đoạn 1và 3 cầm gậy tay phải,đoạn 3 và 4 cầm gậy tay trái, cầm sát đầu phía sau của tín gậy. Động tác : Đánh tay nhòp nhàng ,khi tay có tín gậy đưa về trước thì hô bắt và đánh tay này tiếp về sau 1 nhòp 30 – 35’ Lớp ngồi thành 4 hàng ngang     *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 nữa rồi mới đưa thẳng tay về trước , làm động tác trao gậy theo kiểu quy đònh *Tại chỗ, tập động tác tay không nhận tín gậy TTCB Đứng chân trước, chân sau Động tác : Theo lệnh của GV, HS đánh hai tay tự nhiên. Khi nghe hiệu lệnh ‘bắt’ thì tay sẽ nhận tín gậy đánh ra trước ,khi tay đó đánh ra sau thì duỗi thẳng,ép sát thân để nhận tín gậy BÀI TD Nam : n động tác 1 – 15 Học động tác 16 – 20 Đông tác 16 : Tung hai chân ra sau thành tư thế nằm sấp chốnh thẳng tay, mũi bàn chân chống đất, thân người thẳng. Động tác 17 : Co tay (gập hết khớp khuỷu tay) hạ thân và giữ thân người thẳng. Động tác 18 : Duỗi tay, thân thẳng thành tư thế nằm sấp chống thẳng tay, mũi bàn chân chống đất,thân người thẳng.(như động tác 16) Động tác 19 : như động tác 17. Động tác 20 : Thu 2 chân thành tư thế ngồi xổm, tì trên nửa trước bàn chân,. Hai tay chống đất. Nữ : Động tác 4 Nhảy Cự ly giãn cách           4          3           2          1  *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cự ly giãn cách           4          3           2          1  *Lớp phân thành 4 nhóm nữ tự ôn từ 1-3 và cho các em xem hình động tác 4 tạo khái niệm,GV qua hứơng dẫn nam * Hướng dẫn nam ôn , cán sự lớp hô nhòp cả nhóm nam ôn từ 1-15 *Cán sự đứng cùng chiều vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. Trêng THPT Thong Nhat [...]... sau đó hô nhòp nhanh hơn Cán sự lớp hô nhòp nhóm nữ tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng ở trên Sau khi các em nắm vững 4 nhòp đầu,GV hướng dẫn tập tiếp N 5,6,7,8 *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV đứng cùng chiều,vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cán sự lớp quản lí nhóm nữ tập...    Lớp tập họp ngồi 4 hàng ngang có thể giảng luật chạy 4x100 đầu giờ học sau đó mới khởi động,hoặc cuối buổi học -Tập trao – nhận tín gậy nhóm 4 em,một lượt tập 2 nhóm,tập với tốc độ cao,các em có thể tập giữ theo nhóm cho đến lúc kiểm tra Có thể bấm giờ để tính thành tích + kó thuật -Bố trí lớp ngồi khu vực giữa đoạn đường chạy -Cán sự lớp giữ trật tự - Cán sự Đứng cùng chiều,vừa... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng 6 quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học b) Khởi động - Xoay các khớp... dồn hàng GIÁO ÁN 14 NHẢY CAO - TTTC I – Mục tiêu n chạy đà – giậm nhảy; Một số động tác bổ trợ do GV chọn n các bước di chuyển trong môn bóng chuyền II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Trng V¬ng,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng 6 quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy... chóng đưa hình tay đón bóng ở trên cao cách trán khoảng 30cm 3.Phần kết thúc - Hồi tónh,thả lỏng Trêng THPT Thong Nhat 5 -7’ -Theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Tập theo - Giao bài tập về nhà - Nhận xét đánh giá buổi học Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2 010 -Theo đội hình 4 hàng ngang cho HS dồn hàng lại GIÁO ÁN 16 Nhảy cao - TTTC I – Mục tiêu Nhảy cao :... ¸n thĨ dơc líp 11 TiÕt 8 Ngµy th¸ng 09n¨m 2 011 CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Ơân phối hợp của người trao – nhận tín gậy hoặc nội dung do GV chọn Ơân ĐT 1 – 6 (nữ) Học ĐT 7 – 8 (nữ) Ơân ĐT 1 – 30 (nam) II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung... Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 09 n¨m 2 011 TiÕt 11 KiĨm tra tiªu chn rÌn ln th©n thĨ I – Mục tiêu Kiểm tra chạy tiếp sức, II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội... GV dễ theo dõi,đánh giá.GV nên cho chuẩn bò “vật báo hiệu” Khi các nhóm khác Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Điểm 9 – 10 :Thực hiện đúng kó thuật trao – nhận tín gậy,phối hợp đúng đúng kó thuật ở cuối khu vực qui đònh,chạy tốc độ cao nhau vào kiểm tra,có thể cho các em thử một lần Nhớ yêu cầu các em kiểm tra song về chỗ cũ ngồi trật tự.Cứ thế lần lượt cho đến hết GV chia lớp thành nhiều nhóm,có thể theo thứ tự... dơc líp 11 TiÕt 9 Ngµy th¸ng 09 n¨m 2 011 CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu Học một số điểm cơ bản trong luật điền kinh (phần chạy tiếp sức 4 x 100 m) Ơân nội dung chạy như lúc thi đấu Ơn ĐT 1 – 8 (nũ) Học ĐT 9 Ơn ĐT 1 – 40 (nam) Học ĐT 41 – 50 (nam) II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy III – Tiến trình lên lớp ( Nội... lượng 7 - 10 Mỗi động tác 4 lần x 8 nhòp 10m Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Đội hình 4 hàng ngang      - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV 30’ –35’ *Lớp chia thành 2 nhóm nam – nữ riêng cán sự lớp điều khiển lớp ôn GV . hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cán sự lớp quản lí nhóm nữ tập cho thuộc hai động tác vứa học.( nếu lớp tiếp thu tốt có thể tâp lại toàn bộ. theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện, GV quan sát sửa sai. *GV làm mẫu động tác 7 -10 nhanh – chậm *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp. thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 09 n¨m 2 011 TiÕt 4 CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Học sinh nắm được cách trao và nhận tín gậy ( tại chỗ ) Bài tập 1 và 2. - Học bài Thể dục + Nhòp điệu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan