Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KT_HK2

102 1K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:46

Giáo án Thể Dục 11 Nguyễn Thị Thu Hà Ngày soạn:10.1.2009 Ngày dạy:12.1.2009 Tiết 37: Đá cầu nhảy xa chạy bền Lớp dạy: I. Mục tiêu - Thực hiện một số trò chơi phát triển thể lực. - Thực hiện tốt kỹ thuật di chuyển, tâng cầu bằng đùi, má trong, má ngoài bàn chân. - Thực hiện một số bài tập phát triển sức nhanh và sức mạnh của chân. - Bớc đầu thực hiện đợc động tác mô phỏng chân lăng, chân giậm - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. Địa điểm, phơng tiện 1. Địa điểm: Sân tròng vệ sinh sạch sẽ, an toàn 2. Phơng tiện: - Cầu đá 1hs/ 1 quả, hố cát, bục giậm nhảy, III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy 1 vòng quanh sân trờng Xoay các khớp + Cổ, vai, khửu tay, cổ tay,cổ chân + Hông đùi, ép ngang, ép dọc, vặn mình + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 3. Kiểm tra bài cũ: 8 Mỗi động tác 2 lần x 8nhịp 3lần x 15m - GV và HS làm thủ tục nhận lớp GV i hình khi ng x x x x x x x x x x x x - Chạy khởi động, cự li giãn cách 1 sải tay. Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. 1 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ B.Phần cơ bản 1 .Đá cầu : - ¤n tâng cầu TTCB : Đứng chân thuận sau,chân kia trước.Hai chân chùng gối trọng tâm cơ thể hơi thấp, lưng hơi khom, hai tay buông tự nhiên để giữ thăng bằng. Động tác : Khi xác đònh điểm rơi của cầu ở cách xa người,người tập nhanh chóng chuyển trọng tâm cơ thể sang chân trước,chân sau (chân đá)lướt nhanh ra trước ,hướng về phía cầu rơi.Lúc này người hơi ngả về sau,chân đá gần như duỗi thẳng hết,, mu bàn chân duỗi để tiếp xúx với cầu. Khi cầu rơi cách sân khoảng 20cm,đồng thời với việc gập nhanh bàn chân,để mu bàn chân tiếp xúc với cầu. Nhờ lực bật như “búng” vào cầu, mà cầu bay thẳng đứng cao 2 – 3m và cũng vì vậy mà có tên động tác là tâng “búng” cầu. Sau khi mu bàn chân tiếp xúc với cầu,chân đá đưa nhanh về TTCB để thực hiện lần đá tiếp theo sang sân đối phương. 30-35’ 15' 5 - 7lÇn 5' 5l 5l 6-8l 6 - 8lÇn 20-30m 10-15m 15' 20-30m 12-15m §éi h×nh lun tËp                               GV Nghe hiệu lệnh chỉ hướng di chuyển và còi của GV các em thực hiện ôn di chuyển. - Gv gọi 1 em lên làm mẫu,cho xem hình. - Lớp tập mô phỏng động tác (theo đội hình trên) - Một HS tập, một HS phục vụ (tung cầu) - Bài tập hai người đá qua lại với nhau. - Lúc đầu tập ở cự li gần-xa - Tập lần lượt luân phiên trong sân để các em có cảm giác thật với cách dùng lực khi thực hiện động tác. §éi h×nh lun tËp 2 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ 2. Nh¶y xa: - Mét sè bµi tËp ph¸t triĨn søc nhanh vµ søc m¹nh cđa ch©n + Xt ph¸t cao ch¹y nhanh 20m (n÷), 30m (nam). + Lß cß tiÕp søc 10m x 2 (n÷), 15m x 2 (nam). - Tập mô phỏng động tác chân lăng +tập động tác đặt chân giậm nhảy giai đoạn bay trên không +Mô phỏng động tác chân lăng giai đoạn trên không 5-7l 4-6l 3-5l 5 -7l 6-8l 6-8l 3-5l 3-5l 5' 800m 1500m   - Đi 3 bước giậm nhảy,thực hiện động tác bước bộ - Tập đặt chân giậm phía sau nghe tiếng còi,nhanh chóng đưa chân giậm về phía trước thực hiện động tác đặt chân giậm. - Chạy chậm 3,5,7,9 bước giậm nhảy thực hiện động tác bước bộ. - Đặt chân giậm phía sau,nghe hiệu lệnh còi GV thực hiện đi 3 bước đặt chân giậm,chân lăng đưa về trước,tay phải đang ở tư thế trên cao sẽ được đánh xuống tới ngang vai ,đánh vòng sang phải,tay trái từ dằng sau đánh ra trước.sau động tác bước bộ,chân lăng duỗi ra và miết về sau,2 tay giơ căng về sau thực hiện động tác ưỡn thân,sau đó gập bụng lại đồng thời bật về trước. - Đứng, chân giậm nhảy trước (cách mép hố cát 0,8 – 1,2m)chân lăng sau.Tạo đà và giậm nhảy vào hố cát,thực hiện đưa chân lăng về trước,bước bộ trên không,nhanh chóng thu chân giậm, (chạm cát bằng cả hai chân) -Giậm nhảy bằng hai chân thực hiện động tác ưỡn thân -Giậm nhảy bằng một chân thực 3 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ 3. Chạy bền: - Nữ : Chạy 3 vòng quaqnh sân bóng đá. - Nam: Chạy 6 vòng quanh sân bóng đá hiện động tác ưỡn thân. GV C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vỊ nhµ. - Xng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thóc     GV - CSL ®iỊu khiĨn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. Ngµy so¹n:12.1.2009 Ngµy d¹y:14.1.2009 TiÕt 38: §¸ cÇu nh¶y xa ch¹y bỊn– – Líp d¹y:…………………………………………………………………………… I. Mơc tiªu - Thùc hiƯn tèt kü tht di chun, t©ng cÇu b»ng ®ïi, m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n. 4 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ - Bíc ®Çu thùc hÞªn kü tht ph¸t cÇu thÊt ch©n chÝnh diƯn b»ng mu bµn ch©n - Thùc hiƯn mét sè bµi tËp ph¸t triĨn søc nhanh vµ søc m¹nh cđa ch©n. - Bíc ®Çu thùc hiƯn ®ỵc ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng, ch©n giËm - Lun tËp ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn 1. §Þa ®iĨm: S©n trßng vƯ sinh s¹ch sÏ, an toµn 2. Ph¬ng tiƯn: - CÇu ®¸ 1hs/ 1 qu¶, hè c¸t, bơc giËm nh¶y, III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung §Þnh l- ỵng Ph¬ng ph¸p - Tỉ chøc A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cđa bi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n trêng Xoay c¸c khíp + Cỉ, vai, khưu tay, cỉ tay,cỉ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vỈn m×nh + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau 3. KiĨm tra bµi cò: 8’ Mçi ®éng t¸c 2 lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m - GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp     GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiƯn theo sù chØ dÉn vµ ®iỊu khiĨn cđa GV. B.Phần cơ bản 1 .Đá cầu : - ¤n tâng cầu TTCB : Đứng chân thuận sau,chân kia trước.Hai chân chùng gối trọng tâm cơ thể hơi thấp, lưng hơi khom, hai tay buông tự nhiên để giữ thăng bằng. 30-35’ 15' 5 - 7lÇn 5' 5l 5l §éi h×nh lun tËp                               GV Nghe hiệu lệnh chỉ hướng di chuyển và còi của GV các em thực hiện ôn di chuyển. - Gv gọi 1 em lên làm mẫu,cho 5 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diƯn m×nh b»ng mu bµn ch©n. - TTCB: §øng ch©n tríc, ch©n sau (ch©n ph¸t cÇu sau). Bµn ch©n tríc hỵp víi ®êng biªn ngang mét gãc kho¶ng 40-45 0 , mòi bµn ch©n c¸ch ®êng nµy kho¶ng 30-40cm. Th©n trªn xoay sang ph¶i (nÕu ch©n ph¸t cÇu lµ ch©n ph¶i) sao cho trơc vai gÇn nh vu«ng gãc víi ®êng biªn ngang. - §éng t¸c: Tay ph¶i cÇm cÇu, tung cÇu chÕch ra phÝa tríc - sang ph¶i vỊ phÝa ch©n ®¸ sao cho kho¶ng c¸ch cđa cÇu ®Õn mu bµn ch©n ®¸ 60-80cm. Lóc cÇu r¬i xng, th©n trªn h¬i xoay sang bªn, ch©n ®¸ qt ngang theo ®êng vßng cung tõ sau-ra tríc ®Ĩ mu bµn ch©n tiÕp xóc víi cÇu khi c¸ch mỈt s©n kho¶ng 20- 30cm. Khi cÇu ®ỵc ®¸ ®i, ng¬i ch¬inhanh chãng di chun vµo gi÷a s©n ®Ĩ ®ãn - ®ì cÇu ®èi ph- ¬ng ®¸ sang. 2. Nh¶y xa: - Mét sè bµi tËp ph¸t triĨn søc nhanh vµ søc m¹nh cđa ch©n + Xt ph¸t cao ch¹y nhanh 20m (n÷), 30m (nam). + Lß cß tiÕp søc 10m x 2 (n÷), 15m x 2 (nam). 6-8l 6 - 8lÇn 20-30m 10-15m 15' 20-30m 12-15m 5-7l 4-6l 3-5l 5 -7l 6-8l xem hình. - Lớp tập mô phỏng động tác (theo đội hình trên) - Một HS tập, một HS phục vụ (tung cầu) - Bài tập hai người đá qua lại với nhau. - Lúc đầu tập ở cự li gần-xa - Tập lần lượt luân phiên trong sân để các em có cảm giác thật với cách dùng lực khi thực hiện động tác. §éi h×nh lun tËp   - Đi 3 bước giậm nhảy,thực hiện động tác bước bộ - Tập đặt chân giậm phía sau nghe tiếng còi,nhanh chóng đưa chân giậm về phía trước thực hiện động tác đặt chân giậm. - Chạy chậm 3,5,7,9 bước giậm nhảy thực hiện động tác bước 6 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ - Tập mô phỏng động tác chân lăng +tập động tác đặt chân giậm nhảy giai đoạn bay trên không +Mô phỏng động tác chân lăng giai đoạn trên không 3. Chạy bền: - Nữ : Chạy 3 vòng quaqnh sân bóng đá. - Nam: Chạy 6 vòng quanh sân bóng đá 6-8l 3-5l 3-5l 5' 800m 1500m bộ. - Đặt chân giậm phía sau,nghe hiệu lệnh còi GV thực hiện đi 3 bước đặt chân giậm,chân lăng đưa về trước,tay phải đang ở tư thế trên cao sẽ được đánh xuống tới ngang vai ,đánh vòng sang phải,tay trái từ dằng sau đánh ra trước.sau động tác bước bộ,chân lăng duỗi ra và miết về sau,2 tay giơ căng về sau thực hiện động tác ưỡn thân,sau đó gập bụng lại đồng thời bật về trước. - Đứng, chân giậm nhảy trước (cách mép hố cát 0,8 – 1,2m)chân lăng sau.Tạo đà và giậm nhảy vào hố cát,thực hiện đưa chân lăng về trước,bước bộ trên không,nhanh chóng thu chân giậm, (chạm cát bằng cả hai chân) -Giậm nhảy bằng hai chân thực hiện động tác ưỡn thân -Giậm nhảy bằng một chân thực hiện động tác ưỡn thân. GV C. PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vỊ nhµ. - Xng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thóc     GV - CSL ®iỊu khiĨn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. 7 Giáo án Thể Dục 11 Nguyễn Thị Thu Hà Ngày soạn:17.1.2009 Ngày dạy:19.1.2009 Tiết 39: Đá cầu nhảy xa chạy bền Lớp dạy: I. Mục tiêu - Thực hiện tốt kỹ thuật di chuyển, tâng cầu bằng đùi, má trong, má ngoài bàn chân. - Thực hịên kỹ thuật phát cầu thất chân chính diện bằng mu bàn chân - Thực hiện một số bài tập phát triển sức nhanh và sức mạnh của chân. - Thực hiện đợc động tác mô phỏng chân lăng, chân giậm. - Luyện tập 3 - 5 bớc chạy đà - giậm nhảy - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. Địa điểm, phơng tiện 1. Địa điểm: Sân tròng vệ sinh sạch sẽ, an toàn 2. Phơng tiện: - Cầu đá 1hs/ 1 quả, hố cát, bục giậm nhảy, III. Tiến trình lên lớp Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - Tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy 1 vòng quanh sân trờng Xoay các khớp + Cổ, vai, khửu tay, cổ tay,cổ chân + Hông đùi, ép ngang, ép dọc, vặn mình + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 8 Mỗi động tác 2 lần x 8nhịp 3lần x 15m 3 - GV và HS làm thủ tục nhận lớp GV i hình khi ng x x x x x x x x x x x x 8 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ 3. KiĨm tra bµi cò: - Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diƯn b»ng mu bµn ch©n. - Thùc hiƯn ®éng t¸c m« pháng ch©n l¨ng, ch©n giËm. - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiƯn theo sù chØ dÉn vµ ®iỊu khiĨn cđa GV. - Gäi 1-3 häc sinh lªn thùc hiƯn ®«nng t¸c. B.Phần cơ bản 1 .Đá cầu : - ¤n tâng cầu TTCB : Đứng chân thuận sau,chân kia trước.Hai chân chùng gối trọng tâm cơ thể hơi thấp, lưng hơi khom, hai tay buông tự nhiên để giữ thăng bằng. - Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diƯn m×nh b»ng mu bµn ch©n. - TTCB: §øng ch©n tríc, ch©n sau (ch©n ph¸t cÇu sau). Bµn ch©n tríc hỵp víi ®êng biªn ngang mét gãc kho¶ng 40-45 0 , mòi bµn ch©n c¸ch ®êng nµy kho¶ng 30-40cm. Th©n trªn xoay sang ph¶i (nÕu ch©n ph¸t cÇu lµ ch©n ph¶i) sao cho trơc vai gÇn nh vu«ng gãc víi ®êng biªn ngang. - §éng t¸c: Tay ph¶i cÇm cÇu, tung cÇu chÕch ra phÝa tríc - sang ph¶i vỊ phÝa ch©n ®¸ sao cho kho¶ng c¸ch cđa cÇu ®Õn mu bµn ch©n ®¸ 60-80cm. Lóc cÇu r¬i xng, th©n trªn h¬i xoay sang bªn, ch©n ®¸ qt ngang theo ®êng vßng cung tõ sau-ra tríc ®Ĩ mu bµn ch©n tiÕp xóc víi cÇu khi c¸ch mỈt s©n kho¶ng 20- 30cm. Khi cÇu ®ỵc ®¸ ®i, ng¬i ch¬i nhanh chãng di chun vµo gi÷a s©n ®Ĩ ®ãn - ®ì cÇu ®èi ph- ¬ng ®¸ sang. 30-35’ 15' 5 - 7lÇn 5' 5l 5l 6-8l 6 - 8lÇn 20-30m 10-15m 15' §éi h×nh lun tËp                               GV Nghe hiệu lệnh chỉ hướng di chuyển và còi của GV các em thực hiện ôn di chuyển. - Gv gọi 1 em lên làm mẫu,cho xem hình. - Lớp tập mô phỏng động tác (theo đội hình trên) - Một HS tập, một HS phục vụ (tung cầu) - Bài tập hai người đá qua lại với nhau. - Lúc đầu tập ở cự li gần-xa - Tập lần lượt luân phiên trong sân để các em có cảm giác thật với cách dùng lực khi thực hiện 9 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ 2. Nh¶y xa: - Tập mô phỏng động tác chân lăng - Tập động tác đặt chân giậm nhảy giai đoạn bay trên không +Mô phỏng động tác chân lăng giai đoạn trên không - Thùc hiƯn 3 -5 bíc ch¹y ®µ giËm nh¶y. 5-7l 4-6l 3-5l 5 -7l 6-8l 6-8l 3-5l 3-5l 5' 800m 1500m động tác. §éi h×nh lun tËp   - Đi 3 bước giậm nhảy,thực hiện động tác bước bộ - Tập đặt chân giậm phía sau nghe tiếng còi,nhanh chóng đưa chân giậm về phía trước thực hiện động tác đặt chân giậm. - Chạy chậm 3,5,7,9 bước giậm nhảy thực hiện động tác bước bộ. - Đặt chân giậm phía sau,nghe hiệu lệnh còi GV thực hiện đi 3 bước đặt chân giậm,chân lăng đưa về trước,tay phải đang ở tư thế trên cao sẽ được đánh xuống tới ngang vai ,đánh vòng sang phải,tay trái từ dằng sau đánh ra trước.sau động tác bước bộ,chân lăng duỗi ra và miết về sau,2 tay giơ căng về sau thực hiện động tác ưỡn thân,sau đó gập bụng lại đồng thời bật về trước. - Đứng, chân giậm nhảy trước (cách mép hố cát 0,8 – 1,2m)chân lăng sau.Tạo đà và giậm nhảy vào hố cát,thực hiện đưa chân lăng về trước,bước bộ trên không,nhanh chóng thu chân giậm, (chạm cát bằng cả hai chân) -Giậm nhảy bằng hai chân thực hiện động tác ưỡn thân 10 [...]... có thể bước lên một bước rồi mới bật nhảy).Lúc này thân người ưỡn căng như hình cánh cung,hai tay đưa sang hai bên giữ thăng bằng,mắt quan sát quả cầu.Khi cơ thể ở tư thế căng như hình cánh cung,các cơ lớn ở phía trước cơ thể được kéo dãn ra sẽ tạo điều kiện giúp cho người tập gập mạnh ngùc chạm cầu.Quả cầu sau khi tiếp xúc sang sân của đối phương 34 §éi h×nh lun tËp - HS tập với cầu : Mỗi nhóm có thể. .. nhiên,trọng tâm cơ thể dồn đều trên hai chân,người hơi khom,mắt quan sát đối phương + Thực hiện động tác : Khi quả cầu bay ở độ cao khoảng 2m,cách lưới khoảng 0,5 – 1m.Người tập dùng sức của hai chân bật lên cao(hoặc có thể bước lên một bước rồi mới bật nhảy).Lúc này thân người ưỡn căng như hình cánh cung,hai tay đưa sang hai bên giữ thăng bằng,mắt quan sát quả cầu.Khi cơ thể ở tư thế căng như hình cánh cung,các... nhằm nâng cao thành tích để chuẩn bò kiểm tra - Bài tập bổ trợ chạy đà 5 – 7 – 9 – 11 bước nhảy bật lên cao và xa về trước , tay với vật ở độ cao 2,2m,điểm rơi của vật trên hố cát cách ván giậm nhảy 2,5m - Lò cò tiếp sức 24 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 3 Chạy bền: - Nữ : Chạy 3 vòng quanh sân bóng đá - Nam: Chạy 6 vòng quanh sân bóng đá Ngun ThÞ Thu Hµ GV C PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë -... nhiên,trọng tâm cơ thể dồn đều trên hai chân,người hơi khom,mắt quan sát đối phương + Thực hiện động tác : Khi quả cầu bay ở độ cao khoảng 2m,cách lưới khoảng 0,5 – 1m.Người tập dùng sức của hai chân bật lên cao(hoặc có thể bước lên một bước rồi mới bật nhảy).Lúc này thân người ưỡn căng như hình cánh cung,hai tay đưa sang hai bên giữ thăng bằng,mắt quan sát quả cầu.Khi cơ thể ở tư thế căng như hình cánh cung,các... sát quả 30 -Bài tâïp phối hợp,một em phát cầu,HS bên kia sân đỡ cầu,chuyền lại cho đồng đội ở khu vực gần lưới * Lớp xếp thành hàng ngang đứng ở biên dọc hai bên,HSbiên dọc phải,em đứng gần lưới lần Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 cầu.Khi cơ thể ở tư thế căng như hình cánh cung,các cơ lớn ở phía trước cơ thể được kéo dãn ra sẽ tạo điều kiện giúp cho người tập gập mạnh ngùc chạm cầu.Quả cầu sau khi tiếp xúc sang sân... ¸n ThĨ Dơc 11 - Tập toàn bộ 4 giai đoạn, nhằm nâng cao thành tích để chuẩn bò kiểm tra - Bài tập bổ trợ chạy đà 5 – 7 – 9 – 11 bước nhảy bật lên cao và xa về trước , tay với vật ở độ cao 2,2m,điểm rơi của vật trên hố cát cách ván giậm nhảy 2,5m - Lò cò tiếp sức Ngun ThÞ Thu Hµ GV 3 Chạy bền: - Nữ : Chạy 3 vòng quanh sân bóng đá - Nam: Chạy 6 vòng quanh sân bóng đá 5’ C PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung... động tác chân lăng 6-8l 13 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 - Tập động tác đặt chân giậm nhảy giai đoạn bay trên không +Mô phỏng động tác chân lăng giai đoạn trên không Ngun ThÞ Thu Hµ hiệu lệnh còi GV thực hiện đi 3 bước đặt chân giậm,chân lăng 6-8l đưa về trước,tay phải đang ở tư thế trên cao sẽ được đánh xuống tới ngang vai ,đánh vòng sang 3-5l phải,tay trái từ dằng sau đánh ra 3-5l trước.sau động tác bước bộ,chân... toàn bộ 4 giai đoạn, nhằm nâng cao thành tích để chuẩn bò kiểm tra - Bài tập bổ trợ chạy đà 5 – 7 – 9 – 11 bước nhảy bật lên cao và xa về trước , tay với vật ở độ cao 2,2m,điểm rơi của vật trên hố cát cách ván giậm nhảy 2,5m - Lò cò tiếp sức 3 Chạy bền: - Nữ : Chạy 3 vòng quanh sân bóng đá - Nam: Chạy 6 vòng quanh sân bóng đá GV C PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi... bíc bé - Ch¹y chËm 3, 5, 9, 11 bíc giËm nh¶y thùc hiƯn ®éng t¸c bíc bé GV 3 Chạy bền: - Nữ : Chạy 3 vòng quanh sân bóng đá - Nam: Chạy 6 vòng quanh sân bóng đá 5’ C PhÇn kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vỊ nhµ - Xng líp §éi h×nh kÕt thóc     GV 14 Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ - CSL ®iỊu khiĨn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë,... gần lưới 15' * Lớp xếp thành hàng ngang đứng ở biên dọc hai bên,HSbiên dọc phải,em đứng gần lưới lần lượt tiến vào sân tập tấn công bằng đầu, HS biên dọc trái em đứng gần cuối sân lần lượt tiến vào sân tập chuyền cầu cao CS lớp đứng bên kia lưới tung cầu GV đứng bên phần sân tập điều Gi¸o ¸n ThĨ Dơc 11 Ngun ThÞ Thu Hµ khiển §éi h×nh lun tËp 2 Nh¶y xa: - Lun tËp ch¹y ®µ- giËm nh¶y - m« pháng ®éng t¸c . Giáo án Thể Dục 11 Nguyễn Thị Thu Hà Ngày soạn:10.1.2009 Ngày dạy:12.1.2009 Tiết 37: Đá cầu nhảy xa chạy bền Lớp dạy: I. Mục tiêu - Thực hiện một số trò chơi phát triển thể lực. -. láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. 7 Giáo án Thể Dục 11 Nguyễn Thị Thu Hà Ngày soạn:17.1.2009 Ngày dạy:19.1.2009 Tiết 39: Đá cầu nhảy xa chạy bền Lớp dạy: I. Mục tiêu - Thực hiện tốt kỹ. kÕt thóc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vỊ nhµ. - Xng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thóc     GV 14 Giáo án Thể Dục 11 Nguyễn Thị Thu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan