Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6

76 602 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:26

Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 1 Tit: 1 Ngy son: 05-8-2011 GIO N S 1 BI TH DC I/ MC CH: Gii thiu ng tỏc 1, 2 ca bi th dc nhip iu n v ng tỏc 1 n ng tỏc 6 ca bi th dc liờn hon dnh cho nam. Thụng qua ú giỳp cho hc sinh nõng cao c sc kho v vn dng nú tp luyn hng ngay. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, v sinh sõn bói tp luyn. III/ TIN TRèNH LấN LP: NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch B/ PHN C BN: 1/ TD liờn hon dnh cho nam: ng tỏc1 n ng tỏc6. T1: king chõn, hai tay lng thng t di sang ngang lờn cao, bn tay v vo nhau 1 ln, thõn ngi cng, mt nhỡn thng. T2: hai tay a thng t trờn cao sang ngang xung di, h gút chõn v t th ng nghiờm. T3: nh T1 nhng v tay 2 ln tht nhanh. T4: nh T2. T 5 v 6: hai tay an chộo trc thõn lng thng HS tp trung thnh 4 hng ngang GV GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. HS ng i hỡnh nh lỳc khi ng - 1 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 t di - lờn cao. Thc hin hai ng tỏc liờn tc. Kt thỳc T t th ng khộp chõn, hai tay chch cao, mt nhỡn theo tay. 2/ Th dc nhp iu n: ng tỏc 1, 2 a/ T1: ỏnh hụng (thc hin 2x8 nhp) TTCB: ng hai chõn rng bng vai, hai tay th lng t nhiờn, mt nhỡn thng. Nhp 1-2: y hụng sang trỏi 2 nhp, ng thi a hai tay chch di sang trỏi, mt nhỡn sang trỏi. Nhp 3-4: y hụng sang phi 2 nhp, ng thi a hai tay chch di sang phi, mt nhỡn sang phi. Nhp 5-6: nh nhp 1-2 Nhp 7-8: nh nhp 3-4 Kt thỳc nhp 8 ln 2 thu chõn trỏi v t th ng nghiờm. b/ T2: phi hp (4x8 nhp) TTCB: kt thỳc ng tỏc 1 Nhp 1: gim chõn trỏi, ng thi tay trỏi a ra trc, bn tay ỳp, mt nhỡn thng. Nhp 2: gim chõn phi, ng thi tay phi a ra trc, bn tay ỳp, mt nhỡn thng. Nhp 3: gim chõn trỏi, ng thi tay trỏi lờn cao bn tay hng vo trong, mt nhỡn theo tay. Nhp 4: gim chõn phi, ng thi tay phi lờn cao bn tay hng vo trong, mt nhỡn theo tay. Nhp 5: gim chõn trỏi, ng thi tay trỏi h v ngang vai bn tay ỳp, mt nhỡn theo tay. Nhp 6: gim chõn phi, ng thi tay phi h v ngang vai bn tay ỳp, mt nhỡn theo tay. Nhp 7: gim chõn trỏi, ng thi tay trỏi h xung ộp sỏt thõn, mt nhỡn thng. Nhp 8: gim chõn phi, ng thi tay phi h v TTCB. C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc - 2 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 1 Tit: 2 Ngy son: 05-8-2011 GIO N S 2 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: cng c li ni dung ó hc tit 1, v tip tc gii thiu tip ng tỏc 3 (TDN n), ng tỏc 7 n 15 (TD liờn hon nam). Chy tip sc: gii thiu cho HS v ni dung chy tip sc. ng thi hc cỏch trao nhn tớn gy. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy. III/ TIN TRèNH LấN LP: NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Kim tra bi c: thc hin T 1,2 (n) v T 16 (nam) - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch. B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: a/ ễn: ng tỏc 1,2 bi TD n v ng tỏc 1 n 6 ca bi TD nam. b/ Hc tip ng tỏc 3 (TD n), ng tỏc 7 n 15 (TD nam) HS tp trung thnh 4 hng ngang GV Gi 2 HS (n, nam) lờn thc hin sau ú nhn xột v cho iờm. GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn. Nhúm nam tp chung mt nhúm do nhúm trng iu khin. Nhúm n thỡ chia ra nhiu nhúm nh ụn mi nhúm khong 4 5 HS. GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS. - 3 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 * ng tỏc 3: di chuyn tin, lựi (TD n) TTCB: kt thỳc T 2 Nhp 1: bc chõn trỏi lờn 1 bc, trng tõm dn vo chõn trỏi, hai cng tay lng vo nhau v quay trũn quanh trc cỏnh tay t ngoi vo trong. Nhp 2: bc chõn phi lờn 1 bc, trng tõm dn vo chõn phi, hai cng tay lng vo nhau v quay trũn quanh trc cỏnh tay t ngoi vo trong. Nhp 3: nh nhp 1 Nhp 4: khuu gi trỏi, chõn phi a thng ra trc, tỡ bng gút chõn, hai cng tay dng trc ngc, mt nhỡn thng, thõn thng. Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng hai tay quay theo chiu ngc li bc chõn phi lựi v * ng tỏc 7 n 15 (TD nam) T 7: h hai tay thnh dang ngang, bn tay nga, mt nhỡn thng. T 8: hai tay gi chch cao lũng bn tay hng vo nhau, cng thõn, mt nhỡn theo tay. T 9: nh ng tỏc 7 T10: chõn trỏi bc sang trỏi mt bc rng hn vai, gp thõn v trc, hai tay dang ngang bn tay sp, ngng u mt nhỡn thng. T 11: quay ngi sang trỏi, tay phi lng thng xung di, bn tay phi chm bn chõn trỏi. Tay trỏi lng thng lờn cao bn tay dui thng. T 12: quay ngi sang phi, tay trỏi lng thng xung di, bn tay trỏi chm bn chõn phi. Tay phi lng thng lờn cao bn tay dui thng. T 13: nh ng tỏc 11 T 14: nh ng tỏc 12 T 15: thu chõn trỏi v vi chõn phi thnh t th ngi xm trờn na trc bn chõn, hai tay chng t. 2/ Chy tip sc: Hc cỏch trao nhn tớn gy. Cú 2 cỏch Cỏch 1: trao nhn tớn gy t di lờn. Tớn gy c trao t di lờn vo gia ngún cỏi v ngún tr ca bn tay ngi nhn. Ngi nhn tớn gy khi a tay v sau, cỏnh tay dui thng c nh. Bn tay xoố ra nh o gang, cỏc ngún con hng ra ngoi v chch xung di; ngún cỏi hng GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. - 4 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 chch vo trong, lũng bn tay hng v sau xung di. Cỏch 2: trao nhn tớn gy t trờn xung. Tớn gy c a t trờn xung. Ngi nhn tớn gy phi lũng bn tay nga, ngc vi cỏch 1. C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Tun: 2 Tit: 3 Ngy son: 05-8-2011 GIO N S 3 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: cng c li ni dung ó hc (ng tỏc 1 n 3 ca TDN n v ng tỏc 1 n 15 ca TD liờn hon nam). Qua ú giỳp cho HS hon thin hn k thut ca ng tỏc. Chy tip sc: cng c k thut trao nhn tớn gy cho HS. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy. III/ TIN TRèNH LấN LP: NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Kim tra bi c: thc hin T 13 (n) v T 115 (nam) HS tp trung thnh 4 hng ngang GV Gi 2 HS (n, nam) lờn thc hin sau ú nhn xột v cho iờm. - 5 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch. B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: a/ ễn: ng tỏc 13 bi TD n b/ ễn: ng tỏc 115 ca bi TD nam. 2/ Chy tip sc: a/ Bi tp 1: ti ch tp ng tỏc trao tớn gy. ng chõn trc chõn sau chõn cựng bờn vi tay cm tớn gy phớa sau. Tay cm tớn gy cm sỏt u phớa sau ca tớn gy (chy on 1 v 3 cm tớn gy tay phi). ỏnh tay nhp nhng, khi tay cú tớn gy a v trc thỡ hụ bt v ỏnh tip tay ny v sau 1 nhp na ri mi a thng tay v trc lm ng tỏc trao gy theo kiu quy nh. b/ Bi tp 2: ti ch tp ng tỏc tay khụng nhn tớn gy. ng chõn trc, chõn sau khụng cm tớn gy. Theo lnh ca GV, HS ỏnh tay t nhiờn. Khi nghe GV hụ bt thỡ tay s nhn tớn gy ỏnh ra trc, khi tay ú ỏnh ra sau thỡ dui thng, ộp sỏt thõn nhn tớn gy. GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn. Nhúm nam tp chung mt nhúm do nhúm trng iu khin. Nhúm n thỡ chia ra nhiu nhúm nh ụn mi nhúm khong 4 5 HS. GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS. GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS ng thnh 4 hng ngang cựng nhau tp luyn. Thc hin BT 1 trc ri n BT 2, nh sau: GV Cú th chia nhúm HS ra tp luyn: nam ụn TD cũn n hc chy tip sc sau ú i nhúm tp cho nhau - 6 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c: thc hin bi TD v ng tỏc trao v nhn tớn gy. - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Tun: 2 Tit: 4 Ngy son: 05-8-2011 GIO N S 4 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc v tip tc hc ng tỏc 4 ca TDN n v ng tỏc 16 n 20 ca TD liờn hon nam. Qua ú giỳp cho HS hon thin hn k thut ca ng tỏc. Chy tip sc: cng c k thut trao nhn tớn gy cho HS. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy. III/ TIN TRèNH LấN LP: NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Kim tra bi c: thc hin T 13 (n) v T 115 (nam) - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch. HS tp trung thnh 4 hng ngang GV Gi 2 HS (n, nam) lờn thc hin sau ú nhn xột v cho iờm. GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV - 7 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: a/ ễn: ng tỏc 13 bi TD n v ng tỏc 115 ca bi TD nam. b/ Hc: ng tỏc 4 (n) v ng tỏc 16 n 20 (nam) * ng tỏc 4 ca n: TTCB: kt thỳc ca ng tỏc 3. Nhp 1: bt nhy, ng thi gp cng chõn trỏi ra sau, tay trỏi a ra trc lờn cao lũng bn tay hng ra ngoi, tay phi ỏnh ra sau v phớa bn chõn trỏi, mt nhỡn theo tay phi. Nhp 2: bt nhy v h tay v TTCB (ng c bn) Nhp 3: nh nhp 1 nhng i sang bờn phi Nhp 4: nh nhp 2 Nhp 5, 6, 7, 8: co gi trỏi, tay trỏi tỡ vo gi trỏi, tay phi th lng; ng thi bt nhy theo nhp hụ v quay thõn 360 0 v bờn trỏi, mi chõn dui ra. Ln 2 thc hin nh ln 1 nhng quay v bờn phi. * ng tỏc 16 n 20 ca nam: T 16: tung hai chõn ra sau thnh t th nm sp chng thng tay, mi bn chõn chng t thõn ngi thng. T 17: co tay, h thõn gia thõn ngi thng. T 18: dui tay, thõn thng thnh t th nm sp chng thng tay (nh T 16) T 19: nh T 17 T 20: thu hai chõn thnh t th ngi xm, tỡ trờn na trc bn chõn, hai tay chng t. 2/ Chy tip sc: a/ Bi tp 1: ti ch tp ng tỏc trao tớn gy. ng chõn trc chõn sau chõn cựng bờn vi tay cm tớn gy phớa sau. Tay cm tớn gy cm sỏt u phớa sau ca tớn gy (chy on 1 v 3 cm tớn gy tay phi). ỏnh tay nhp nhng, khi tay cú tớn gy a v trc thỡ hụ bt v ỏnh tip tay ny v sau Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn. Nhúm nam tp chung mt nhúm do nhúm trng iu khin. Nhúm n thỡ chia ra nhiu nhúm nh ụn mi nhúm khong 4 5 HS. GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS. GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. GV: phõn tớch, th phm li ng tỏc cho hc sinh cú th hỡnh dung. HS: quan sỏt, lng nghe. Tin hnh tp luyn: cho HS ng thnh 4 hng ngang cựng nhau tp luyn. Thc hin BT 1 trc ri n BT 2, nh sau: - 8 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 1 nhp na ri mi a thng tay v trc lm ng tỏc trao gy theo kiu quy nh. b/ Bi tp 2: ti ch tp ng tỏc tay khụng nhn tớn gy. ng chõn trc, chõn sau khụng cm tớn gy. Theo lnh ca GV, HS ỏnh tay t nhiờn. Khi nghe GV hụ bt thỡ tay s nhn tớn gy ỏnh ra trc, khi tay ú ỏnh ra sau thỡ dui thng, ộp sỏt thõn nhn tớn gy. C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c: thc hin bi TD v ng tỏc trao v nhn tớn gy. - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy GV Cú th chia nhúm HS ra tp luyn: nam ụn TD cũn n hc chy tip sc sau ú i nhúm tp cho nhau hoc ngc li. HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Tun: 3 Tit: 5 Ngy son: 12-8-2011 GIO N S 5 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc (ng tỏc 1 n 4 ca TDN n v ng tỏc 1 n 20 ca TD liờn hon nam). Qua ú giỳp cho HS hon thin hn k thut ca ng tỏc. Chy tip sc: cng c k thut trao nhn tớn gy cho HS. ng thi gii thiu cho HS k thut xut phỏt ca ngi s 1 v ca ngi nhn tớn gy s 2, 3, 4. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy. III/ TIN TRèNH LấN LP: - 9 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Kim tra bi c: thc hin v phõn tớch ng tỏc 3 ca TDN n. - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch. B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: ễn: ng tỏc 14 bi TD n v ng tỏc 120 ca bi TD nam. 2/ Chy tip sc: Xut phỏt ca ngi s 1: xut phỏt thp vi bn p v cm tớn gy tay phi. Khi tay chng t xut phỏt, ngún cỏi, ngún tr tỏch nh o gang v chng sỏt phớa sau vch xut phỏt, nm tớn gy bng cỏc ngún cũn li. K thut xut phỏt cng theo cỏc lnh nh chy c li ngn. Xut phỏt ca ngi nhn tớn gy: khu vc trao nhn tớn gy cú gii hn 20m. Khụng cú lnh xut phỏt cho ngi nhn tớn gy m phi t xut phỏt vo thi im thớch hp trao nhn c tớn gy trong khu vc qui nh. Ngi nhn tớn gy thc hin k thut xut phỏt cao vi 3 im chng (hai chõn v mt tay) hoc ch HS tp trung thnh 4 hng ngang GV Gi 1 HS n lờn thc hin sau ú nhn xột v cho iờm. GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn. Nhúm nam tp chung mt nhúm do nhúm trng iu khin. Nhúm n thỡ chia ra nhiu nhúm nh ụn mi nhúm khong 4 5 HS. GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS. Sau khi tp luyn thỡ gi mt vi nhúm li kim tra s tp luyn ca HS. GV: phõn tớch, th phm ng tỏc cho hc sinh cú th hỡnh dung. HS: quan sỏt, lng nghe. Tp luyn: HS ng thnh 4 hng dc xut phỏt ln lc 4 HS. GV - 10 - [...]... phỏt - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy - 11 - HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 3 Tit: 6 Ngy son: 12-8-2 011 GIO N S 6 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc v tip tc hc ng tỏc 5 v 6 ca TDN n v ng tỏc 21 n 30 ca TD liờn hon... chung tit hc Tun: 6 Tit: 11 Ngy son: 07-9-2 011 GIO N S 11 KIM TRA CHY TIP SC I/ MC CH: Nhm ỏnh giỏ kh nng trao v nhn tớn gy v tc thc hin bi tp ca HS qua ú thy c hiu qu s tp luyờn ca HS trờn lp ng thi ly im cho mụn hc II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy, ng h bm giõy III/ TIN TRèNH LấN LP: - 24 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 NI DUNG TL A/... HS th lng ti ch - Cng c: thc hin bi TD v k thut xut phỏt - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy - 16 - HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 4 Tit: 8 Ngy son: 12-8-2 011 GIO N S 8 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc v tip tc hc ng... chõn, ng thi v tay Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng di chuyn sang phi * ng tỏc 6: ng tỏc lng (2x8 nhp) TTCB: nh nhp kt thỳc ca ng tỏc 5 Nhp 1 2: bc chõn trỏi sang trỏi rng bng vai, ng thi ỏnh hụng sang trỏi, tay trỏi a ngang bn tay sp, cng tay phi gp trc ngc, mt hng trỏi Nhp 3 4: ỏnh hụng sang phi, tay phi a ngang bn tay sp, cng tay phi gp trc ngc, mt hng sang phi Nhp 5 6: gp thõn ra phớa trc,... nhúm tip theo khi ng bờn ngoi Lnh xut phỏt cng gm 3 lnh 3 4 2 1 Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng - Dn dũ: nhc nh HS v tp luyn bi th dc ca nam v n Chun b kim tra GV dn dũ v nhn xột chung tit kim tra Tun: 6 Tit: 12 Ngy son: 07-9-2 011 GIO N S 12 Lí THUYT (Nguyờn tc va sc) I/ MC CH: Giỳp cho HS bit c nhng im c bn ca nguyờn tc va... 3 hng dc cui sõn thc hin phỏt búng bng k thut va gii thiu 0 0 0 HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng GV thc hin GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 8 Tit: 16 Ngy son: 13/ 9 GIO N S 16 NHY CAO TTTC (Búng chuyn) I/ MC CH: Nhy cao: Hon thin bn giai on k thut ca nhy cao kiu nm nghiờng Qua ú nhm nõng cao sc khe cho HS TTTC (Búng chuyn): ễn chuyn búng, m búng v phỏt... v ng tỏc 120 ca bi TD nam b/ Hc: ng tỏc 5, 6 (n) v ng tỏc 21 n 30 (nam) * ng tỏc 5: di chuyn ngang (2x8 nhp) TTCB: ng c bn Nhp 1: chõn trỏi bc sang trỏi rng bng vai, - 12 - Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS Sau khi tp luyn thỡ gi mt vi nhúm li kim tra s tp luyn ca HS Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 ng thi hai tay dang ngang bn tay sp Nhp 2:... tp luyn ca HS - 17 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 b/ Hc: ng tỏc 8 (n) v ng tỏc 31 n 40 (nam) * ng tỏc 8 (n): bt nhy thng chõn.(2x8 nhp) TTCB: ng c bn Nhp 1: bt nhy, ng thi tỏch hai chõn v hai tay dang ngang, bn tay sp Nhp 2: bt nhy ng thi khộp chõn v, hai tay an chộo nhau trc bng Nhp 3: nh nhp 1 Nhp 4: nh nhp 2 nhng v tay trc ngc Nhp 5 ,6, 7,8 nh nhp 1,2,3,4 * ng tỏc 31 n 40 (nam) T 31: lng chõn... 11 1 2 3 GV Cú th chia nhúm HS ra tp luyn: nam ụn TD cũn n hc chy tip sc sau ú i nhúm tp cho nhau hoc ngc li C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c: thc hin bi TD v k thut xut phỏt - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Tun: 5 Tit: 9 Ngy son: 01-9-2 011. .. HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 chõn dui thng ng tỏc ny c thc hin liờn tc hai ng tỏc (kt thỳc T 42 t th ng thng, hai tay trờn cao Kt thỳc T 43 t th ng gp thõn, cỏc ngún tay chm mi bn chõn) T 44 45: nh ng tỏc 42 -43 nhng quay theo chiu t phi qua trỏi T 46: gp gi v thõn thnh t th ngi xm trờn hai na trc bn chõn, hai tay chng t T 47: bt nhy lờn . hc - 11 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 3 Tit: 6 Ngy son: 12-8-2 011 GIO N S 6 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc v tip tc hc ng tỏc 5 v 6 ca TDN. GV - 7 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: a/ ễn: ng tỏc 13 bi TD n v ng tỏc 115 ca bi TD nam. b/ Hc: ng tỏc 4 (n) v ng tỏc 16 n 20 (nam) * ng tỏc 4 ca n: TTCB: kt thỳc. Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 1 Tit: 1 Ngy son: 05-8-2 011 GIO N S 1 BI TH DC I/ MC CH: Gii thiu ng tỏc 1, 2 ca bi th dc nhip iu n v ng tỏc 1 n ng tỏc 6 ca bi th dc liờn hon dnh cho

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan