0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6

76 526 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:26

Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 1 Tit: 1 Ngy son: 05-8-2011 GIO N S 1 BI TH DC I/ MC CH: Gii thiu ng tỏc 1, 2 ca bi th dc nhip iu n v ng tỏc 1 n ng tỏc 6 ca bi th dc liờn hon dnh cho nam. Thụng qua ú giỳp cho hc sinh nõng cao c sc kho v vn dng nú tp luyn hng ngay. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, v sinh sõn bói tp luyn. III/ TIN TRèNH LấN LP: NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch B/ PHN C BN: 1/ TD liờn hon dnh cho nam: ng tỏc1 n ng tỏc6. T1: king chõn, hai tay lng thng t di sang ngang lờn cao, bn tay v vo nhau 1 ln, thõn ngi cng, mt nhỡn thng. T2: hai tay a thng t trờn cao sang ngang xung di, h gút chõn v t th ng nghiờm. T3: nh T1 nhng v tay 2 ln tht nhanh. T4: nh T2. T 5 v 6: hai tay an chộo trc thõn lng thng HS tp trung thnh 4 hng ngang GV GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. HS ng i hỡnh nh lỳc khi ng - 1 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 t di - lờn cao. Thc hin hai ng tỏc liờn tc. Kt thỳc T t th ng khộp chõn, hai tay chch cao, mt nhỡn theo tay. 2/ Th dc nhp iu n: ng tỏc 1, 2 a/ T1: ỏnh hụng (thc hin 2x8 nhp) TTCB: ng hai chõn rng bng vai, hai tay th lng t nhiờn, mt nhỡn thng. Nhp 1-2: y hụng sang trỏi 2 nhp, ng thi a hai tay chch di sang trỏi, mt nhỡn sang trỏi. Nhp 3-4: y hụng sang phi 2 nhp, ng thi a hai tay chch di sang phi, mt nhỡn sang phi. Nhp 5-6: nh nhp 1-2 Nhp 7-8: nh nhp 3-4 Kt thỳc nhp 8 ln 2 thu chõn trỏi v t th ng nghiờm. b/ T2: phi hp (4x8 nhp) TTCB: kt thỳc ng tỏc 1 Nhp 1: gim chõn trỏi, ng thi tay trỏi a ra trc, bn tay ỳp, mt nhỡn thng. Nhp 2: gim chõn phi, ng thi tay phi a ra trc, bn tay ỳp, mt nhỡn thng. Nhp 3: gim chõn trỏi, ng thi tay trỏi lờn cao bn tay hng vo trong, mt nhỡn theo tay. Nhp 4: gim chõn phi, ng thi tay phi lờn cao bn tay hng vo trong, mt nhỡn theo tay. Nhp 5: gim chõn trỏi, ng thi tay trỏi h v ngang vai bn tay ỳp, mt nhỡn theo tay. Nhp 6: gim chõn phi, ng thi tay phi h v ngang vai bn tay ỳp, mt nhỡn theo tay. Nhp 7: gim chõn trỏi, ng thi tay trỏi h xung ộp sỏt thõn, mt nhỡn thng. Nhp 8: gim chõn phi, ng thi tay phi h v TTCB. C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc - 2 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 1 Tit: 2 Ngy son: 05-8-2011 GIO N S 2 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: cng c li ni dung ó hc tit 1, v tip tc gii thiu tip ng tỏc 3 (TDN n), ng tỏc 7 n 15 (TD liờn hon nam). Chy tip sc: gii thiu cho HS v ni dung chy tip sc. ng thi hc cỏch trao nhn tớn gy. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy. III/ TIN TRèNH LấN LP: NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Kim tra bi c: thc hin T 1,2 (n) v T 16 (nam) - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch. B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: a/ ễn: ng tỏc 1,2 bi TD n v ng tỏc 1 n 6 ca bi TD nam. b/ Hc tip ng tỏc 3 (TD n), ng tỏc 7 n 15 (TD nam) HS tp trung thnh 4 hng ngang GV Gi 2 HS (n, nam) lờn thc hin sau ú nhn xột v cho iờm. GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn. Nhúm nam tp chung mt nhúm do nhúm trng iu khin. Nhúm n thỡ chia ra nhiu nhúm nh ụn mi nhúm khong 4 5 HS. GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS. - 3 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 * ng tỏc 3: di chuyn tin, lựi (TD n) TTCB: kt thỳc T 2 Nhp 1: bc chõn trỏi lờn 1 bc, trng tõm dn vo chõn trỏi, hai cng tay lng vo nhau v quay trũn quanh trc cỏnh tay t ngoi vo trong. Nhp 2: bc chõn phi lờn 1 bc, trng tõm dn vo chõn phi, hai cng tay lng vo nhau v quay trũn quanh trc cỏnh tay t ngoi vo trong. Nhp 3: nh nhp 1 Nhp 4: khuu gi trỏi, chõn phi a thng ra trc, tỡ bng gút chõn, hai cng tay dng trc ngc, mt nhỡn thng, thõn thng. Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng hai tay quay theo chiu ngc li bc chõn phi lựi v * ng tỏc 7 n 15 (TD nam) T 7: h hai tay thnh dang ngang, bn tay nga, mt nhỡn thng. T 8: hai tay gi chch cao lũng bn tay hng vo nhau, cng thõn, mt nhỡn theo tay. T 9: nh ng tỏc 7 T10: chõn trỏi bc sang trỏi mt bc rng hn vai, gp thõn v trc, hai tay dang ngang bn tay sp, ngng u mt nhỡn thng. T 11: quay ngi sang trỏi, tay phi lng thng xung di, bn tay phi chm bn chõn trỏi. Tay trỏi lng thng lờn cao bn tay dui thng. T 12: quay ngi sang phi, tay trỏi lng thng xung di, bn tay trỏi chm bn chõn phi. Tay phi lng thng lờn cao bn tay dui thng. T 13: nh ng tỏc 11 T 14: nh ng tỏc 12 T 15: thu chõn trỏi v vi chõn phi thnh t th ngi xm trờn na trc bn chõn, hai tay chng t. 2/ Chy tip sc: Hc cỏch trao nhn tớn gy. Cú 2 cỏch Cỏch 1: trao nhn tớn gy t di lờn. Tớn gy c trao t di lờn vo gia ngún cỏi v ngún tr ca bn tay ngi nhn. Ngi nhn tớn gy khi a tay v sau, cỏnh tay dui thng c nh. Bn tay xoố ra nh o gang, cỏc ngún con hng ra ngoi v chch xung di; ngún cỏi hng GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. - 4 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 chch vo trong, lũng bn tay hng v sau xung di. Cỏch 2: trao nhn tớn gy t trờn xung. Tớn gy c a t trờn xung. Ngi nhn tớn gy phi lũng bn tay nga, ngc vi cỏch 1. C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Tun: 2 Tit: 3 Ngy son: 05-8-2011 GIO N S 3 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: cng c li ni dung ó hc (ng tỏc 1 n 3 ca TDN n v ng tỏc 1 n 15 ca TD liờn hon nam). Qua ú giỳp cho HS hon thin hn k thut ca ng tỏc. Chy tip sc: cng c k thut trao nhn tớn gy cho HS. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy. III/ TIN TRèNH LấN LP: NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Kim tra bi c: thc hin T 13 (n) v T 115 (nam) HS tp trung thnh 4 hng ngang GV Gi 2 HS (n, nam) lờn thc hin sau ú nhn xột v cho iờm. - 5 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch. B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: a/ ễn: ng tỏc 13 bi TD n b/ ễn: ng tỏc 115 ca bi TD nam. 2/ Chy tip sc: a/ Bi tp 1: ti ch tp ng tỏc trao tớn gy. ng chõn trc chõn sau chõn cựng bờn vi tay cm tớn gy phớa sau. Tay cm tớn gy cm sỏt u phớa sau ca tớn gy (chy on 1 v 3 cm tớn gy tay phi). ỏnh tay nhp nhng, khi tay cú tớn gy a v trc thỡ hụ bt v ỏnh tip tay ny v sau 1 nhp na ri mi a thng tay v trc lm ng tỏc trao gy theo kiu quy nh. b/ Bi tp 2: ti ch tp ng tỏc tay khụng nhn tớn gy. ng chõn trc, chõn sau khụng cm tớn gy. Theo lnh ca GV, HS ỏnh tay t nhiờn. Khi nghe GV hụ bt thỡ tay s nhn tớn gy ỏnh ra trc, khi tay ú ỏnh ra sau thỡ dui thng, ộp sỏt thõn nhn tớn gy. GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn. Nhúm nam tp chung mt nhúm do nhúm trng iu khin. Nhúm n thỡ chia ra nhiu nhúm nh ụn mi nhúm khong 4 5 HS. GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS. GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS ng thnh 4 hng ngang cựng nhau tp luyn. Thc hin BT 1 trc ri n BT 2, nh sau: GV Cú th chia nhúm HS ra tp luyn: nam ụn TD cũn n hc chy tip sc sau ú i nhúm tp cho nhau - 6 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c: thc hin bi TD v ng tỏc trao v nhn tớn gy. - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Tun: 2 Tit: 4 Ngy son: 05-8-2011 GIO N S 4 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc v tip tc hc ng tỏc 4 ca TDN n v ng tỏc 16 n 20 ca TD liờn hon nam. Qua ú giỳp cho HS hon thin hn k thut ca ng tỏc. Chy tip sc: cng c k thut trao nhn tớn gy cho HS. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy. III/ TIN TRèNH LấN LP: NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Kim tra bi c: thc hin T 13 (n) v T 115 (nam) - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch. HS tp trung thnh 4 hng ngang GV Gi 2 HS (n, nam) lờn thc hin sau ú nhn xột v cho iờm. GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV - 7 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: a/ ễn: ng tỏc 13 bi TD n v ng tỏc 115 ca bi TD nam. b/ Hc: ng tỏc 4 (n) v ng tỏc 16 n 20 (nam) * ng tỏc 4 ca n: TTCB: kt thỳc ca ng tỏc 3. Nhp 1: bt nhy, ng thi gp cng chõn trỏi ra sau, tay trỏi a ra trc lờn cao lũng bn tay hng ra ngoi, tay phi ỏnh ra sau v phớa bn chõn trỏi, mt nhỡn theo tay phi. Nhp 2: bt nhy v h tay v TTCB (ng c bn) Nhp 3: nh nhp 1 nhng i sang bờn phi Nhp 4: nh nhp 2 Nhp 5, 6, 7, 8: co gi trỏi, tay trỏi tỡ vo gi trỏi, tay phi th lng; ng thi bt nhy theo nhp hụ v quay thõn 360 0 v bờn trỏi, mi chõn dui ra. Ln 2 thc hin nh ln 1 nhng quay v bờn phi. * ng tỏc 16 n 20 ca nam: T 16: tung hai chõn ra sau thnh t th nm sp chng thng tay, mi bn chõn chng t thõn ngi thng. T 17: co tay, h thõn gia thõn ngi thng. T 18: dui tay, thõn thng thnh t th nm sp chng thng tay (nh T 16) T 19: nh T 17 T 20: thu hai chõn thnh t th ngi xm, tỡ trờn na trc bn chõn, hai tay chng t. 2/ Chy tip sc: a/ Bi tp 1: ti ch tp ng tỏc trao tớn gy. ng chõn trc chõn sau chõn cựng bờn vi tay cm tớn gy phớa sau. Tay cm tớn gy cm sỏt u phớa sau ca tớn gy (chy on 1 v 3 cm tớn gy tay phi). ỏnh tay nhp nhng, khi tay cú tớn gy a v trc thỡ hụ bt v ỏnh tip tay ny v sau Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn. Nhúm nam tp chung mt nhúm do nhúm trng iu khin. Nhúm n thỡ chia ra nhiu nhúm nh ụn mi nhúm khong 4 5 HS. GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS. GV: phõn tớch, th phm k thut ng tỏc. HS: quan sỏt, lng nghe. Sau khi GV phõn tớch xong thỡ gi mt HS lờn thc hin li sa sai cho HS. Tin hnh tp luyn: cho HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn. GV: phõn tớch, th phm li ng tỏc cho hc sinh cú th hỡnh dung. HS: quan sỏt, lng nghe. Tin hnh tp luyn: cho HS ng thnh 4 hng ngang cựng nhau tp luyn. Thc hin BT 1 trc ri n BT 2, nh sau: - 8 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 1 nhp na ri mi a thng tay v trc lm ng tỏc trao gy theo kiu quy nh. b/ Bi tp 2: ti ch tp ng tỏc tay khụng nhn tớn gy. ng chõn trc, chõn sau khụng cm tớn gy. Theo lnh ca GV, HS ỏnh tay t nhiờn. Khi nghe GV hụ bt thỡ tay s nhn tớn gy ỏnh ra trc, khi tay ú ỏnh ra sau thỡ dui thng, ộp sỏt thõn nhn tớn gy. C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c: thc hin bi TD v ng tỏc trao v nhn tớn gy. - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy GV Cú th chia nhúm HS ra tp luyn: nam ụn TD cũn n hc chy tip sc sau ú i nhúm tp cho nhau hoc ngc li. HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Tun: 3 Tit: 5 Ngy son: 12-8-2011 GIO N S 5 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc (ng tỏc 1 n 4 ca TDN n v ng tỏc 1 n 20 ca TD liờn hon nam). Qua ú giỳp cho HS hon thin hn k thut ca ng tỏc. Chy tip sc: cng c k thut trao nhn tớn gy cho HS. ng thi gii thiu cho HS k thut xut phỏt ca ngi s 1 v ca ngi nhn tớn gy s 2, 3, 4. II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy. III/ TIN TRèNH LấN LP: - 9 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 NI DUNG TL PHNG PHP T CHC A/ PHN M U: - GV nhn lp, kim tra s s - Kim tra bi c: thc hin v phõn tớch ng tỏc 3 ca TDN n. - Ph bin ni dung v yờu cu ca tit hc - Khi ng: cho HS xoay cỏc khp theo th t t trờn xung, hai tay n hụng n chõn sau ú l di chuyn ti ch. B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: ễn: ng tỏc 14 bi TD n v ng tỏc 120 ca bi TD nam. 2/ Chy tip sc: Xut phỏt ca ngi s 1: xut phỏt thp vi bn p v cm tớn gy tay phi. Khi tay chng t xut phỏt, ngún cỏi, ngún tr tỏch nh o gang v chng sỏt phớa sau vch xut phỏt, nm tớn gy bng cỏc ngún cũn li. K thut xut phỏt cng theo cỏc lnh nh chy c li ngn. Xut phỏt ca ngi nhn tớn gy: khu vc trao nhn tớn gy cú gii hn 20m. Khụng cú lnh xut phỏt cho ngi nhn tớn gy m phi t xut phỏt vo thi im thớch hp trao nhn c tớn gy trong khu vc qui nh. Ngi nhn tớn gy thc hin k thut xut phỏt cao vi 3 im chng (hai chõn v mt tay) hoc ch HS tp trung thnh 4 hng ngang GV Gi 1 HS n lờn thc hin sau ú nhn xột v cho iờm. GV ph bin HS ng thnh 4 hng ngang c li gión cỏch mt dang tay nh sau: GV Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn. Nhúm nam tp chung mt nhúm do nhúm trng iu khin. Nhúm n thỡ chia ra nhiu nhúm nh ụn mi nhúm khong 4 5 HS. GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS. Sau khi tp luyn thỡ gi mt vi nhúm li kim tra s tp luyn ca HS. GV: phõn tớch, th phm ng tỏc cho hc sinh cú th hỡnh dung. HS: quan sỏt, lng nghe. Tp luyn: HS ng thnh 4 hng dc xut phỏt ln lc 4 HS. GV - 10 - [...]... phỏt - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy - 11 - HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 3 Tit: 6 Ngy son: 12-8-2 011 GIO N S 6 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc v tip tc hc ng tỏc 5 v 6 ca TDN n v ng tỏc 21 n 30 ca TD liờn hon... chung tit hc Tun: 6 Tit: 11 Ngy son: 07-9-2 011 GIO N S 11 KIM TRA CHY TIP SC I/ MC CH: Nhm ỏnh giỏ kh nng trao v nhn tớn gy v tc thc hin bi tp ca HS qua ú thy c hiu qu s tp luyờn ca HS trờn lp ng thi ly im cho mụn hc II/ A IM PHNG TIN: a im: sõn trng THPT Hm Giang Phng tin: giỏo ỏn, sỏch giỏo viờn, tớn gy, ng h bm giõy III/ TIN TRèNH LấN LP: - 24 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 NI DUNG TL A/... HS th lng ti ch - Cng c: thc hin bi TD v k thut xut phỏt - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy - 16 - HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 4 Tit: 8 Ngy son: 12-8-2 011 GIO N S 8 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc v tip tc hc ng... chõn, ng thi v tay Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng di chuyn sang phi * ng tỏc 6: ng tỏc lng (2x8 nhp) TTCB: nh nhp kt thỳc ca ng tỏc 5 Nhp 1 2: bc chõn trỏi sang trỏi rng bng vai, ng thi ỏnh hụng sang trỏi, tay trỏi a ngang bn tay sp, cng tay phi gp trc ngc, mt hng trỏi Nhp 3 4: ỏnh hụng sang phi, tay phi a ngang bn tay sp, cng tay phi gp trc ngc, mt hng sang phi Nhp 5 6: gp thõn ra phớa trc,... nhúm tip theo khi ng bờn ngoi Lnh xut phỏt cng gm 3 lnh 3 4 2 1 Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng - Dn dũ: nhc nh HS v tp luyn bi th dc ca nam v n Chun b kim tra GV dn dũ v nhn xột chung tit kim tra Tun: 6 Tit: 12 Ngy son: 07-9-2 011 GIO N S 12 Lí THUYT (Nguyờn tc va sc) I/ MC CH: Giỳp cho HS bit c nhng im c bn ca nguyờn tc va... 3 hng dc cui sõn thc hin phỏt búng bng k thut va gii thiu 0 0 0 HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng GV thc hin GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 8 Tit: 16 Ngy son: 13/ 9 GIO N S 16 NHY CAO TTTC (Búng chuyn) I/ MC CH: Nhy cao: Hon thin bn giai on k thut ca nhy cao kiu nm nghiờng Qua ú nhm nõng cao sc khe cho HS TTTC (Búng chuyn): ễn chuyn búng, m búng v phỏt... v ng tỏc 120 ca bi TD nam b/ Hc: ng tỏc 5, 6 (n) v ng tỏc 21 n 30 (nam) * ng tỏc 5: di chuyn ngang (2x8 nhp) TTCB: ng c bn Nhp 1: chõn trỏi bc sang trỏi rng bng vai, - 12 - Chia lp thnh 2 nhúm nam v n ụn GV quan sỏt chung s tp luyn ca 2 nhúm, v sa sai cho HS Sau khi tp luyn thỡ gi mt vi nhúm li kim tra s tp luyn ca HS Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 ng thi hai tay dang ngang bn tay sp Nhp 2:... tp luyn ca HS - 17 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 b/ Hc: ng tỏc 8 (n) v ng tỏc 31 n 40 (nam) * ng tỏc 8 (n): bt nhy thng chõn.(2x8 nhp) TTCB: ng c bn Nhp 1: bt nhy, ng thi tỏch hai chõn v hai tay dang ngang, bn tay sp Nhp 2: bt nhy ng thi khộp chõn v, hai tay an chộo nhau trc bng Nhp 3: nh nhp 1 Nhp 4: nh nhp 2 nhng v tay trc ngc Nhp 5 ,6, 7,8 nh nhp 1,2,3,4 * ng tỏc 31 n 40 (nam) T 31: lng chõn... 11 1 2 3 GV Cú th chia nhúm HS ra tp luyn: nam ụn TD cũn n hc chy tip sc sau ú i nhúm tp cho nhau hoc ngc li C/ PHN KT THC: - HS th lng ti ch - Cng c: thc hin bi TD v k thut xut phỏt - Dn dũ: nhc nh HS v t tp luyn hng ngy HS tp trung thnh 4 hng ngang th lng Gi HS lờn thc hin li ng tỏc va hc sau ú nhn xột v cng c k thut ỳng GV dn dũ v nhn xột chung tit hc Tun: 5 Tit: 9 Ngy son: 01-9-2 011. .. HS tp chung 1, 2 ln ri chia nhúm ra cho HS tp luyn Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 chõn dui thng ng tỏc ny c thc hin liờn tc hai ng tỏc (kt thỳc T 42 t th ng thng, hai tay trờn cao Kt thỳc T 43 t th ng gp thõn, cỏc ngún tay chm mi bn chõn) T 44 45: nh ng tỏc 42 -43 nhng quay theo chiu t phi qua trỏi T 46: gp gi v thõn thnh t th ngi xm trờn hai na trc bn chõn, hai tay chng t T 47: bt nhy lờn . hc - 11 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 3 Tit: 6 Ngy son: 12-8-2 011 GIO N S 6 BI TH DC CHY TIP SC I/ MC CH: Bi TD: hon thin cho HS nhng ng tỏc ó hc v tip tc hc ng tỏc 5 v 6 ca TDN. GV - 7 - Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 B/ PHN C BN: 1/ Bi TD: a/ ễn: ng tỏc 13 bi TD n v ng tỏc 115 ca bi TD nam. b/ Hc: ng tỏc 4 (n) v ng tỏc 16 n 20 (nam) * ng tỏc 4 ca n: TTCB: kt thỳc. Trửụứng THPT Haứm Giang Theồ Duùc 11 Tun: 1 Tit: 1 Ngy son: 05-8-2 011 GIO N S 1 BI TH DC I/ MC CH: Gii thiu ng tỏc 1, 2 ca bi th dc nhip iu n v ng tỏc 1 n ng tỏc 6 ca bi th dc liờn hon dnh cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6, Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6, Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6