Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 1

86 1.3K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:49

Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa KẾ HOẠCH GIẢNG DÁY TD 11 Học kỳ II: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết Tuần Tiết Nội Dung Bài Dạy 20 39 - Đá cầu: Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu. - Nhảy xa: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm. 40 - Đá cầu: Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu. - Nhảy xa: + Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm. + Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 21 41 - Đá cầu: + Ôn tâng giật cầu. + Học: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. - Nhảy xa: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. 42 - Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. + Học: Kĩ thuật đánh đầu tấn công. - Nhảy xa: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 22 43 - Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. Kĩ thuật đánh đầu tấn công. - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. 44 - Đá cầu: Ôn: Kĩ thuật đánh đầu tấn công. Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. - Nhảy xa: + Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. + Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy xa). - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 23 45 - Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật đánh đầu tấn công. Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. + Học: Một số điểm trong luật đá cầu. - Nhảy xa: + Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. + Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy xa). 46 - Đá cầu: + Ôn những nội dung học sinh thực hiện còn yếu. Đấu tập. + Học: Một số điểm trong luật đá cầu. - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 24 47 - Đá cầu: Ôn các kĩ thuật đã học. Đấu tập. - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. 48 - Đá cầu: Ôn các kĩ thuật đã học. Đấu tập. - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 25 49 KIỂM TRA: ĐÁ CẦU. 50 - Nhảy xa: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật, một số bài tập bổ trợ. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 26 51 KIỂM TRA: NHẢY XA. 52 - Cầu lông: + Ôn:Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. + Học: Đánh cầu cao thuận tay. - TTTC (Bóng chuyền): Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 27 53 - Cầu lông: Ôn:Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Đánh cầu cao thuận tay. - Bóng chuyền: Ôn: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng. 54 - Cầu lông: Ôn:Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Đánh cầu cao thuận tay. -1- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 28 55 - Cầu lông: + Ôn: Đánh cầu cao thuận tay. + Học: Kĩ thuật đập cầu chính diện. - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng 56 - Cầu lông: + Ôn: Kĩ thuật đập cầu chính diện. Phát cầu thuận tay. + Học: Một số điểm trong luật cầu lông. - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 29 57 - Cầu lông: + Ôn: Kĩ thuật đập cầu chính diện. Phát cầu thuận tay. + Học: Một số điểm trong luật cầu lông. - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng. 58 - Cầu lông: + Ôn: Kĩ thuật đập cầu chính diện. Đấu tập. + Học: Một số chiến thuật. - Bóng chuyền: Ôn: di chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm bóng - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 30 59 - Cầu lông: Kĩ thuật đập cầu chính diện. Một số chiến thuật. Đấu tập. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58. Học: Một số điểm trong luật bóng chuyền. 60 - Cầu lông: Đánh cầu cao thuận tay. Đập cầu chính diện. Đấu tập. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58. Học: Một số điểm trong luật bóng chuyền. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 31 61 - Cầu lông: Đánh cầu cao thuận tay. Đập cầu chính diện. Đấu tập. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58. 62 - Cầu lông: Đánh cầu cao thuận tay. Đập cầu chính diện. Đấu tập. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 32 63 - Cầu lông: Một số kĩ năng học sinh thực hiện còn yếu. Đấu tập. - Bóng chuyền: Phối hợp dẫn bóng-đá bóng bằng mu bàn chân. 64 - Cầu lông: Một số kĩ năng học sinh thực hiện còn yếu. Đấu tập. - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 33 65 KIỂM TRA: CẦU LÔNG. 66 - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 34 67 - Bóng chuyền: Ôn: như tiết 58 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 68 KIỂM TRA: BÓNG CHUYềN. 35 69 70 ÔN TẬP HỌC KỲ II 36 71 72 KIỂM TRA HỌC KỲ II 37 73 74 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT -2- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa Tuần:20. Tiết: 39. ĐÁ CẦU - NHẢY XA. I. MỤC TIÊU: - Đá cầu: + Ôn: Kĩ thuật di chuyển ngang. + Học: Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu. - Nhảy xa: + Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm. (kiểu ưỡn thân). + Bài tập bổ trợ: Nhảy giây cá nhân. * Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc trong tập luyện và thực hiện các bài tập theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh hiểu và thực hiện tương đối đúng các bài tập nói trên. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Trên sân trường: Vệ sinh nơi tập an toàn, sạch sẻ. - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, học sinh chuẩn bị cầu. III. TI ẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: - Xoay; cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh tay, khuỷu tay,…. - Động tác tay hông. - Động tác chân hông. - Đứng đá lăng chân tại chỗ. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh. PHẦN CƠ BẢN: 1. Đá cầu: * Ôn: Kĩ thuật di chuyển ngang. - Di chuyển bằng bước chéo. 8-10 phút 1-2 phút 6 - 8 phút 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 10m x 2 lần 10m x 2 lần 10m x 2 lần 30m x 2 lần - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp.       GV * Cán sự lớp cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện các động tác khởi động chung. - Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động chuyên môn.     →     →     →     →     →     →     →  * Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác. - Học sinh thực hiện theo đội hình hàng ngang cự ly cách nhau một giang tay.         -3- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Di chuyển bằng bước trượt. * Học: - Kĩ thuật di chuyển bước lướt. - Tâng “giật” cầu. * Củng cố: Tâng “giật” cầu. 2. Nhảy xa : - Tập mô phỏng động tác chân lăng. 30 -32 phút 20 -21 phút 5 phút 15-16 phút 4 -5 phút 10 -11 phút         * Giáo viên thị phạm động tác kết hợp với phân tích kĩ thuật một số lần cho học sinh hiểu. - Học sinh tập theo sự chỉ dẩn của giáo viên.                  * Giáo viên thị phạm động tác kết hợp với phân tích kĩ thuật một số lần cho học sinh hiểu. - Học sinh tập theo sự chỉ dẩn của giáo viên. - Học sinh tập mô phỏng động tác. - Chia học sinh thành nhiều nhóm để tập. - Giáo viên đi quan sát và sữa sai cho học sinh. * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. * Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh, kết hợp với phân tich kĩ thuật động tác. - Giáo viên thị phạm động tác một vài -4- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Tập mô phỏng động tác chân giậm. * Củng cố: Tập mô phỏng động tác chân giậm kết hợp với chân lăng và tay. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lõng: Rũ tay, chân thả lõng; cúi người thả lõng toàn thân,… . - Nhận xét: Giáo viên nhận xét về tinh thần thái độ học tập của học sinh trong giờ học. Hướng dẩn học sinh tập luyện thêm ở nhà. - Kết thúc tiết học. 1-2 phút 11-12 phút 5 phút 5 -6 phút 1-2 phút 5 phút 2-3 phút 2-3 phút lần. - Học sinh tập theo đội hình hàng ngang dưới sự hướng dẩn của giáo viên. - Chia học sinh thành nhiều nhóm tổ để tập. - Giáo viên đi quan sát và sữa kĩ thuật cho học sinh.                  * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. * Học sinh tập hợp lại 4 hàng ngang, giàn hàng, thực hiện các động tác thả lõng theo yêu cầu giáo viên. - Giáo viên nhận xét chung về tiết học.       GV -5- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. -6- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa Tuần:20. Tiết: 40. ĐÁ CẦU - NHẢY XA - CHẠY BỀN. I. MỤC TIÊU: - Đá cầu: Ôn:Kĩ thuật di chuyển bước lướt; Tâng giật cầu. - Nhảy xa: + Ôn: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm. + Bài tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không. (kiểu ưỡn thân). - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc trong tập luyện và thực hiện các bài tập theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh hiểu và thực hiện tương đối đúng các bài tập nói trên. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Trên sân trường: Vệ sinh nơi tập an toàn, sạch sẻ; Hố nhảy xa, leng. - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, học sinh chuẩn bị cầu. III. TI ẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học. 2. Kiểm tra bài cũ: 1-2 học sinh. - Kĩ thuật tâng giật cầu. 3. Khởi động: - Xoay; cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh tay, khuỷu tay,…. - Động tác tay hông. - Động tác chân hông. - Đứng đá lăng chân tại chỗ. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh. PHẦN CƠ BẢN: 1. Đá cầu: * Ôn: - Kĩ thuật di chuyển bước lướt. 8-10 phút 1-2 phút 1-2 phút 6 - 7 phút 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 10m x 2 lần 10m x 2 lần 10m x 2 lần 30m x 2 lần 30-32 phút 10 -12 phút 2 - 3 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp.       GV * Giáo viên gọi học sinh lên thực hiện động tác, có nhận xét và cho điểm từng em. * Cán sự lớp cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện các động tác khởi động chung. - Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động chuyên môn.     →     →     →     →     →     →     →  Nội dung đá cầu và nhảy xa giáo viên có thể chia học sinh thành hai nhóm nam, nữ học riêng từng nội dung sau đó đổi ngược lại. * Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác. - Học sinh thực hiện theo đội hình hàng ngang cự ly cách nhau một giang tay. -7- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa - Tâng “giật” cầu. * Củng cố: Tâng “giật” cầu. 2. Nhảy xa : - Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm. - Tập mô phỏng giai đoạn trên không. - Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không. (đà 3 -5 bước). 6 - 8 phút 1-2 phút 15 -16 phút 10 lần 5 - 6 phút 4 -5 lần - Học sinh tập theo sự chỉ dẩn của giáo viên.                  - Chia học sinh thành nhiều nhóm để tập. - Giáo viên đi quan sát và sữa sai cho học sinh. * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. * Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh, kết hợp với phân tich kĩ thuật động tác. - Giáo viên thị phạm động tác một vài lần. - Học sinh tập theo đội hình hàng ngang dưới sự hướng dẩn của giáo viên hoặc cán sự lớp. - Chia học sinh thành nhiều nhóm tổ để tập. - Giáo viên đi quan sát và sữa kĩ thuật cho học sinh.                  * Giáo viên phân tích kết hợp với thi phạm động tác một số lần. - Lần lượt cho học sinh thực hiện nhảy vào hố cát.   -8- Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa * Củng cố: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên sân trường. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lõng: Đi hít thở sâu thả lõng; Rũ tay, chân thả lõng; cúi người thả lõng toàn thân,… . - Nhận xét: Giáo viên nhận xét về tinh thần thái độ học tập của học sinh trong giờ học. Hướng dẩn học sinh tập luyện thêm ở nhà. - Kết thúc tiết học. 1-2 phút 5 - 6 phút Nữ 600 m Nam 800 m 5 phút 2-3 phút 2-3 phút * Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét. Giáo viên nhận xét chung. * Giáo viên kiểm tra sức khỏe chung của học sinh, hướng dẩn bài tập, tiến hành cho học sinh chạy vòng quanh sân trường theo một hàng dọc. - Học sinh thực hiện bài tập theo yêu cầu của giáo viên. * Sau khi chạy bền xong, học sinh đi thành một vòng tròn trên sân, thực hiện một số động tác hồi tĩnh. - Học sinh tập hợp lại 4 hàng ngang. - Giáo viên nhận xét chung về tiết học.       GV - Xuống lớp: Giáo viên hô giải tán học sinh đồng thanh hô to “khỏe”. -9-  Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa Tuần:21. Tiết: 41. ĐÁ CẦU - NHẢY XA. I. MỤC TIÊU: - Đá cầu: + Ôn: Tâng giật cầu. + Học: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. - Nhảy xa: + Bài tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. + Bài tập bổ trợ: Tập mô phỏng động tác trên không. * Yêu cầu: - Học sinh nghiêm túc trong tập luyện và thực hiện các bài tập theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh hiểu và thực hiện tương đối đúng các bài tập nói trên. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Trên sân trường: Vệ sinh nơi tập an toàn, sạch sẻ; Hố nhảy xa; Sân , lưới đá cầu. - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, leng, học sinh chuẩn bị cầu. III. TI ẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: - Xoay; cổ tay, cổ chân, gối, hông, cánh tay, khuỷu tay,…. - Động tác tay hông. - Động tác chân hông. - Đứng đá lăng chân tại chỗ. - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh. 3. Kiểm tra bài cũ: 1-2 học sinh. - Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không (nhảy xa ưỡn thân). PHẦN CƠ BẢN: 1. Đá cầu: * Ôn: Tâng giật cầu. 8-10 phút 1-2 phút 6 - 7 phút 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 2lần x 8nhịp 10m x 2 lần 10m x 2 lần 10m x 2 lần 30m x 2 lần 1- 2 phút 30-32 phút 15 -16 phút 6 -7 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp.       GV * Cán sự lớp cho lớp giàn hàng, hướng dẫn lớp thực hiện các động tác khởi động chung. - Chuyển thành đội hình dưới đây để khởi động chuyên môn.     →     →     →     →     →     →     →  * Giáo viên gọi học sinh lên thực hiện động tác, có nhận xét và cho điểm từng em. Nội dung đá cầu và nhảy xa giáo viên có thể chia học sinh thành hai nhóm nam, nữ học riêng từng nội dung sau đó đổi ngược lại. * Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác. - Chia học sinh thành các nhóm tổ để tập. -10- [...]... đá cầu - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, leng, giây ngắn (20 giây), học sinh chuẩn bị cầu III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU: 1 Nhận lớp: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 8 -10 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng 1- 2 phút ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo - Giáo viên nhận lớp ... Sân , lưới đá cầu - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, leng, học sinh chuẩn bị cầu III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU: 1 Nhận lớp: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 8 -10 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng 1- 2 phút ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo - Giáo viên nhận lớp  ... Sân , lưới đá cầu - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, leng, học sinh chuẩn bị cầu III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU: 1 Nhận lớp: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 8 -10 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng 1- 2 phút ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo - Giáo viên nhận lớp  ... Sân , lưới đá cầu - Chuẩn bị còi, tranh thể dục nếu có, leng, học sinh chuẩn bị cầu III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU: 1 Nhận lớp: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 8 -10 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng 1- 2 phút ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo - Giáo viên nhận lớp  ... đánh đầu tấn công - Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân * Học: Một số điểm trong luật đá cầu 2 Nhảy xa: - Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn; chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đất 1- 2 phút 5 phút 15 -16 phút 10 -11 phút          * Giáo viên gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét Giáo viên nhận xét chung * Giáo. .. → → →  Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân – Thanh Hóa 3 Kiểm tra bài cũ: 1- 2 học sinh - Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không (nhảy xa ưỡn thân) - tiếp đất PHẦN CƠ BẢN: 1 Đá cầu: * Ôn: - Kĩ thuật đánh đầu tấn công - Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân 1- 2 phút 30-32 phút 16 -18 phút 10 -11 phút * Giáo viên gọi học sinh lên thực hiện động... đánh đầu tấn công - Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân 30-32 phút 15 -16 phút 10 -11 phút Nội dung đá cầu và nhảy xa giáo viên có thể chia học sinh thành hai nhóm nam, nữ học riêng từng nội dung sau đó đổi ngược lại * Giáo viên nhắc lại kĩ thuật động tác - Chia học sinh thành các nhóm tổ để tập - Hai học sinh một cặp, một em phục vụ tung cầu cho em kia tập, sau đó đổi lại - Giáo. .. của giáo viên II ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Trên sân trường: Vệ sinh nơi tập an toàn, sạch sẻ, bàn ghế cho giáo viên ngồi chấm điểm - Chuẩn bị còi, học sinh chuẩn bị cầu III TIẾN TRÌNH TIẾT KIỂM TRA: NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU: 1 Nhận lớp: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp - Giáo viên phổ biến nội dung và yêu cầu tiết kiểm tra Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 8 -10 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp. .. Kĩ thuật đánh đầu tấn công - Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân     1- 2 phút 13 -15 phút -29-  * Giáo viên gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét Giáo viên nhận xét chung * Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên - Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên:... đoạn; chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đất 1- 2 phút 10 -11 phút 6 - 8 lần * Giáo viên gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật động tác, những em còn lại quan sát và có ý kiến nhận xét Giáo viên nhận xét chung * Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên - Giáo viên quan sát và sữa sai cho học sinh  -32-  Trường THPT VĂN QUAN- LẠNG SƠN Giáo Viên: Vũ Văn Sâm – Quảng phú – Thọ Xuân . 8nhịp 10 m x 2 lần 10 m x 2 lần 10 m x 2 lần 30m x 2 lần 1- 2 phút 30-32 phút 15 -16 phút 6 -7 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, dóng hàng, điểm số, lên báo cáo. - Giáo viên nhận lớp. . Nhảy xa : - Tập mô phỏng động tác chân lăng. 30 -32 phút 20 - 21 phút 5 phút 15 -16 phút 4 -5 phút 10 -11 phút         * Giáo viên thị phạm động tác kết hợp với phân tích kĩ thuật một. tranh thể dục nếu có, học sinh chuẩn bị cầu. III. TI ẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp. - Giáo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan