Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12

138 886 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:22

Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 1 GIÁO ÁN Số: 2 Tiết 2 - Tổ: Sinh – Hóa - TD Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 15 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM  MỤC TIÊU     !"# $ % % &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1LKK04!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: &[) 4X4 dgh 4e i4e CD4:23 A48$0$    CDb(99j99;$c k04!(7( &*$04@ 9l(.5 Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: &[% CD4:23 A48$0$  4. Củng cố : C[&'!"!8@ m NW40n^1CD0n^( i4e 4e G$HGH    CDb(99j99;$c k04@ N&$ G$HGH     k*$04!(7 kX@ o       CDb(90n^(  PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 - Tổ: Sinh – Hóa – TD Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 23 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  NHIỆM VỤ 1. TDNĐ: Của nữ. g  sO@Be sg 2. Bài TD liên hoàn của nam: f  sO@Be% srf 3. Chạy tiếp sức: 8749,inhh$1@ 04@-6.F(0 @ 04@-6 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a 5$6@ o  CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 &[L(75!> dgh 4e %4e  CDb(99j99;$c  &*$04!(79l(.5 Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: tf &[%f 3.Chạy tiếp sức:&[207  048`042073  047.):207 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e GHGH    k*$$04@ N& G$HG$H     CDb(99j99;$c &04.F(06#0207     CDb(99j99;$c kX@ o      CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 22 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: Của nữ. g  sO@Beg 2. Bài TD liên hoàn của nam: f  sO@Bef sD0LK504  7 3. Chạy tiếp sức: @ 04@-6.F(0 @ 04@-6 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17"(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a 5$6@ o 1' CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 L(75!> CD#9l(.5)!8gu [ 2. Bài TDLH của Nam: tvf dgh 4e %4e  CDb(99j93 J65$99 ;$c &i*$04!(79l(.5 GHGH Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng CD#9l(.5)!8f @ N&$u[ 3.Chạy tiếp sức: 04 8`046#207 8`047.)0207 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e    G$HG$H    &046#0207     CDW(1! $$w(#&'nx$ kX@ o      CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: Của nữ. i  sO@Beg si 2. Bài TD liên hoàn của nam: h  sO@Bef s%h 3. Chạy tiếp sức:  s@ 04@-6.F(0 @ 04@-63 .F(0n(y4 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17"(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 L(75!> &[B7 2. Bài TDLH của Nam: dgh 4e %4e   CDb(99j99;$c &i*$04@ 9l(.5 GHGH Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng tf &[%h 3.Chạy tiếp sức:  048`046#207 s8`047.)02 07 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e    G$HG$H    &046#0207     CDb(99j99;$c kX@ o       CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: Của nữ. i O@Bei 2. Bài TD liên hoàn của nam: h O@Beh 3. Chạy tiếp sức:  s@ 04@-6.F(0 s.F(0n(y4 @ 04@-63 .F(0n(y4 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 L(75!> B7 2. Bài TDLH của Nam: th dgh 4e %4e   CDb(99j93 J65$99 ;$c &i*$04!(79l(.5 Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 3.Chạy tiếp sức: &[](y4;9X s 04)18`046#02 07 s<X487z6#0207 &[](y4;9X1g1i 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e GHGH    G$HG$H    n#b(73l(X ,       gh$ &04.F(06#v0207 kX@ o       CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 4 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 [...]... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy, bàn đạp, thước dây tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra,... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6-8 I/ PHẦN MỞ ĐẦU phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ . NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 6 GIÁO ÁN Số: 11 Tiết 11 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 19 / 09 /2 011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1 NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 5 GIÁO ÁN Số: 10 Tiết 10 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 12 / 09 /2 011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1 NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 5 GIÁO ÁN Số: 9 Tiết 9 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 12 / 09 /2 011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan