0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12

138 784 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:22

Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 1 GIÁO ÁN Số: 2 Tiết 2 - Tổ: Sinh – Hóa - TD Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 15 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM  MỤC TIÊU     !"# $ % % &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1LKK04!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: &[) 4X4 dgh 4e i4e CD4:23 A48$0$    CDb(99j99;$c k04!(7( &*$04@ 9l(.5 Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: &[% CD4:23 A48$0$  4. Củng cố : C[&'!"!8@ m NW40n^1CD0n^( i4e 4e G$HGH    CDb(99j99;$c k04@ N&$ G$HGH     k*$04!(7 kX@ o       CDb(90n^(  PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 - Tổ: Sinh – Hóa – TD Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 23 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  NHIỆM VỤ 1. TDNĐ: Của nữ. g  sO@Be sg 2. Bài TD liên hoàn của nam: f  sO@Be% srf 3. Chạy tiếp sức: 8749,inhh$1@ 04@-6.F(0 @ 04@-6 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a 5$6@ o  CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 &[L(75!> dgh 4e %4e  CDb(99j99;$c  &*$04!(79l(.5 Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: tf &[%f 3.Chạy tiếp sức:&[207  048`042073  047.):207 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e GHGH    k*$$04@ N& G$HG$H     CDb(99j99;$c &04.F(06#0207     CDb(99j99;$c kX@ o      CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 22 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: Của nữ. g  sO@Beg 2. Bài TD liên hoàn của nam: f  sO@Bef sD0LK504  7 3. Chạy tiếp sức: @ 04@-6.F(0 @ 04@-6 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17"(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a 5$6@ o 1' CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 L(75!> CD#9l(.5)!8gu [ 2. Bài TDLH của Nam: tvf dgh 4e %4e  CDb(99j93 J65$99 ;$c &i*$04!(79l(.5 GHGH Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng CD#9l(.5)!8f @ N&$u[ 3.Chạy tiếp sức: 04 8`046#207 8`047.)0207 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e    G$HG$H    &046#0207     CDW(1! $$w(#&'nx$ kX@ o      CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: Của nữ. i  sO@Beg si 2. Bài TD liên hoàn của nam: h  sO@Bef s%h 3. Chạy tiếp sức:  s@ 04@-6.F(0 @ 04@-63 .F(0n(y4 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17"(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 L(75!> &[B7 2. Bài TDLH của Nam: dgh 4e %4e   CDb(99j99;$c &i*$04@ 9l(.5 GHGH Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng tf &[%h 3.Chạy tiếp sức:  048`046#207 s8`047.)02 07 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e    G$HG$H    &046#0207     CDb(99j99;$c kX@ o       CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 30 / 08 /2011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: Của nữ. i O@Bei 2. Bài TD liên hoàn của nam: h O@Beh 3. Chạy tiếp sức:  s@ 04@-6.F(0 s.F(0n(y4 @ 04@-63 .F(0n(y4 &'!()*+,-,./!(0123 *20456#04!(7  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 89:6;&<(7=&>&4 (?@ABCDC#1EFG(*H1IJ(7 (?@A&'64K5#1*0704!(7M7  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP L( N <O44-, PQ<&RSTRU QVA-,!W4 04415$9X1@## C#3"0!W41.5$61YE$ 9,.#Z&' <-@L(17(M(;[ Q\ \(]#7.W41^4 L[1^41_4L(`1a (7"$)87@WY1:# >1849(a CDb(9c\ %d4e <e !d A4 4e !M f<e II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn ) 4X4 L(75!> B7 2. Bài TDLH của Nam: th dgh 4e %4e   CDb(99j93 J65$99 ;$c &i*$04!(79l(.5 Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 3.Chạy tiếp sức: &[](y4;9X s 04)18`046#02 07 s<X487z6#0207 &[](y4;9X1g1i 4. Củng cố : C[&'!"!8@ 5LK $1m &'!86#0207m NW40n^1CD0n^( 4e 4e GHGH    G$HG$H    n#b(73l(X ,       gh$ &04.F(06#v0207 kX@ o       CDb(90n^( PPPQ<&Rp&q QB!Y CD#[9B!YO@c412\ 9:(a CDb(91c\ Q0n^ CD0n^( .(75$6#; [ gQ_LI C#@ 043l #&' NW4B fr4e 4e 4e 4e IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TUẦN: 4 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 [...]... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy, bàn đạp, thước dây tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra,... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6-8 I/ PHẦN MỞ ĐẦU phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... tích cực và có tính tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, Băng đĩa (nếu có), còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, có gậy tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong tập luyện  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ . NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 6 GIÁO ÁN Số: 11 Tiết 11 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 19 / 09 /2 011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1 NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 5 GIÁO ÁN Số: 10 Tiết 10 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 12 / 09 /2 011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1 NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 5 GIÁO ÁN Số: 9 Tiết 9 - Tổ: Sinh – Hóa Thời gian: 45 phút - Ngày soạn: 12 / 09 /2 011 Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12, Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12, Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12