Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

154 1.2K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:19

Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy 11 th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 1 : bài thể dục nhịp điệu Bài 50 động tác của ( nam ) - chạy tiếp sức I – Mục tiêu - Giới thiệu nhằm giúp HS biết được ý nghóa nội dung chương trình. - Học bài Thể dục + nhòp điệu ( nữ ) Động t ác 1-3 + Phát triển chung ( nam ) Động tác 1 – 15 - Cha tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy. Yêu cầu bước đầu học sinh nắm được 3 động tác TDNĐ và 15 động tác bài TD phát triển chung Nắm được kỹ thuật trao và nhận tín gậy. II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi, 4 tín gậy . III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 11 c) Khởi động - Xoay các khớp : Cổ tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,løn,vặn mình. 7” Mỗi động tác 4 lần x 8 nhòp -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động 2.Phần cơ bản a) Thể dục nhòp điệu ( nữ ) * Động tác1 đánh hông 35’ Theo đội hình 4 hàng ngang cự ly dãn cách                                 *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,từng Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Nhòp 1-2 Đẩy hông sang trái 2 nhòp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới – trái, mắt nhìn sang trái (thân hướng trước) Nhòp 3 – 4 như nhòp 1- 2 nhưng đổi bên Nhòp 5 – 6 như nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 như nhòp 3 – 4 * Động tác 2 Phối hợp Tập phần chân Giậm chân đều luân phiên từng chân từ nhòp 1 đến nhòp 8 (chân trái trước) Tập phần tay N1 đưa tay trái ra trước N2 đưa tay phải ra trước // tay trái N3 Tay trái đưa lên cao, bàn tay hướng vào trong. * Động tác 3 Di chuyển tiến lùi N1: Bước chân trái lên một bước, trọng tâm dồn vào chân trái,hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ. N2 : Bước chân phải lên một bước,trọng tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai cẳng tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ N3 : Như nhòp 1. N4 :Khuyụ gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. , trái. b) Bài Thể dục phát triển chung (nam ) ĐT 1: Kiễng chân, hai tay lăng thẳng từ hai nhòp. *GV đứng cùng chiều,vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu toàn bộ động tác. *Làm mẫu cử động phần chân *GV hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn.(Có thể vỗ tay) *Sau đó GV cử ra cán sự ( em khá)đứng cùng chiều với lớp hô nhòp nhanh hơn, GV quan sát sửa sai. *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu chậm *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu nhanh hơn *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,toàn bộ động tác. *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp,mức độ chậm, các em làm theo. * tập được 4 nhòp ôn lại, sau đó tập tiếp N5,6,7,8 . GV phân các em nữ thành 4 nhóm tự tập.Cán sự lớp hỗ trợ Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 dưới – sang ngang – lên cao, bàn tay vỗ vào nhau 1 lần, thân người căng,mắt nhìn thẳng ĐT 2: Hai tay đưa thẳng từ trên cao – sang ngang – xuống dưới,hạ gót chân về tư thế đứng nghiêm. ĐT 3: Như động tác 1, nhưng vỗ tay 2 lần thật nhanh. ĐT 4: Như động tác 2. ĐT 5,6: Hai tay đan chéo trước thân (tay phải ngoài, tay trái trong) Lăng thẳng từ dưới – lên cao. Thực hiện hai động tác liên tục. Kết thúc động tác ở tư thế đứng khép chân, hai tay chếch cao, mắt nhìn thẳng. ĐT 7: Hạ hai tay thành dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao. c) Chạy tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. Tín gậy được đưa từ dưới lên vaò giữa ngón cái và ngón trỏ cuả bàn tay người nhận. Người nhận tín gậy khi đưa tay về sau, cánh tay duỗi thẳng cố đònh. Bàn tay l giữ trật tự nhóm nữ.        *GV cho các em xem tranh ảnh *GV làm mẫu động tác 1- 6 nhanh – chậm *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện, GV quan sát sửa sai. *GV làm mẫu động tác 7 -10 nhanh – chậm *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện *n lại động tác 1- 10 *GV làm mẫu động tác 11 -15 nhanh – chậm 3.Phần kết thúc - Hồi tónh,thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét đánh giá bi học. 5 -Theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo. -Theo đội hình 4 hàng Rút kinh nghiệm.: Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 2 : Thể dục nhòp điệu ( nữ ) Bài TD Phát triển chung ( nam ) Chạy tiếp sức I – Mục tiêu - Giới thiệu nhằm giúp HS biết được ý nghóa nội dung chương trình. - Học bài Thể dục + nhòp điệu ( nữ ) Động t ác 1-3 + Phát triển chung ( nam ) Động tác 7 – 15 - Cha tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy. Yêu cầu bước đầu học sinh nắm được 3 động tác TDNĐ và 15 động tác bài TD phát triển chung Nắm được kỹ thuật trao và nhận tín gậy. II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi, 4 tín gậy . III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 11 c) Khởi động - Xoay các khớp : Cổà tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,løn,vặn mình. 2.Phần cơ bản a) Thể dục nhòp điệu ( nữ ) *On Động tác1 đánh hông 10 - 15’ Mỗi động tác 2 lần x 8 nhòp -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Đội hình 4 hàng ngang. GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Nhòp 1-2 Đẩy hông sang trái 2 nhòp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới – trái, mắt nhìn sang trái (thân hướng trước) Nhòp 3 – 4 như nhòp 1- 2 nhưng đổi bên Nhòp 5 – 6 như nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 như nhòp 3 – 4 *ON Động tác 2 Phối hợp Tập phần chân Giậm chân đều luân phiên từng chân từ nhòp 1 đến nhòp 8 (chân trái trước) Tập phần tay N1 đưa tay trái ra trước N2 đưa tay phải ra trước // tay trái N3 Tay trái đưa lên cao, bàn tay hướng vào trong. *Häc Động tác 3 Di chuyển tiến lùi N1: Bước chân trái lên một bước, trọng tâm dồn vào chân trái,hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ. N2 : Bước chân phải lên một bước,trọng tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai cẳng tay (từ ngoài vào trong), bàn tay nắm hờ N3 : Như nhòp 1. N4 :Khuyụ gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. , trái. b) Bài Thể dục phát triển chung (nam ) ĐT 5,6: Hai tay đan chéo trước thân (tay Theo đội hình 4 hàng ngang cự ly dãn cách                                 *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,từng hai nhòp. *GV đứng cùng chiều,vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu toàn bộ động tác. *Làm mẫu cử động phần chân *GV hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn.(Có thể vỗ tay) *Sau đó GV cử ra cán sự ( em khá)đứng cùng chiều với lớp hô nhòp nhanh hơn, GV quan sát sửa sai. *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu chậm *GV hô nhòp để HS làm theo kết hợp tay và chân, nhòp điệu nhanh hơn *GV giới thiệu tên động tác,làm mẫu nhanh, chậm,toàn bộ động Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 phải ngoài, tay trái trong) Lăng thẳng từ dưới – lên cao. Thực hiện hai động tác liên tục. Kết thúc động tác ở tư thế đứng khép chân, hai tay chếch cao, mắt nhìn thẳng. ĐT7: Hạ hai tay thành dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao. ĐT 8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. ĐT 9: Như động tác 7. ĐT 10: Chân trái bước sang trái một bước rộng hơn vai, gập thân về trước, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, đầu ngẩng, căng thân, mắt nhìn thẳng. đất. c) Chạy tiếp sức : Cách trao và nhận tín gậy Cách1: Trao – nhận tín gậy từ dưới lên. tác. *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp,mức độ chậm, các em làm theo. * tập được 4 nhòp ôn lại, sau đó tập tiếp N5,6,7,8 . GV phân các em nữ thành 4 nhóm tự tập.Cán sự lớp hỗ trợ giữ trật tự nhóm nữ. *GV cho các em xem tranh ảnh *GV làm mẫu động tác 1- 6 nhanh – chậm *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện, GV quan sát sửa sai. *GV làm mẫu động tác 7 -10 nhanh – chậm *GV đứng cùng chiều,thực hiện từng nhòp, mức độ chậm, các em làn theo *Cán sự lớp đếm nhòp lớp thực hiện *n lại động tác 1- 10 *GV làm mẫu động tác 11 -15 nhanh – chậm 3.Phần kết thúc - Hồi tónh,thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét đánh giá buổi học. 3- 5” -Theo đội hình 4 hàng ngang - -Theo đội hình 4 hàng ngang cho HS dồn hàng lại Rút kinh nghiệm.: Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 3 : CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Học sinh nắm được cách trao và nhận tín gậy ( tại chỗ ) Bài tập 1 và 2. - Học bài Thể dục + Nhòp điệu ( nữ ) Ơân động t ác 1-3; + Phát triển chung ( nam ) Ơân động tác 1 – 15 II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy . III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Khởi động - Xoay các khớp : Cổ tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,løn,vặn mình. Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy đạp sau. Chạy nâng gót chạm mông,đá lăng chân ra trước,bước trượt ngang chân này đuổi chân kia sang phải – sang 7” Mỗi động tác 4 lần x 8 nhòp 10m -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học, theo Đội hình 4 hàng ngang.                                          - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay. 2.Phần cơ bản a . CHẠY TIẾP SỨC * Tại chỗ tập trao tín gậy TTCB Đứng chân trước chân sau, chân cùng bên với tay cầm tín gậy ở phía sau,chạy đoạn 1và 3 cầm gậy tay phải,đoạn 3 và 4 cầm gậy tay trái, cầm sát đầu phía sau của tín gậy. Động tác : Đánh tay nhòp nhàng ,khi tay có tín gậy đưa về trước thì hô bắt và đánh tay này tiếp về sau 1 nhòp nữa rồi mới đưa thẳng tay về trước , làm động tác trao gậy theo kiểu quy đònh *Tại chỗ, tập động tác tay không nhận Lớp ngồi thành 4 hàng ngang      *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 tín gậy TTCB Đứng chân trước, chân sau Động tác : Theo lệnh của GV, HS đánh hai tay tự nhiên. Khi nghe hiệu lệnh ‘bắt’ thì tay sẽ nhận tín gậy đánh ra trước ,khi tay đó đánh ra sau thì duỗi thẳng,ép sát thân để nhận tín gậy BÀI TD Nam : n động tác 1 – Chạy tiếp sức : Củng cố bài  *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. * Hướng dẫn nam ôn , cán sự lớp hô nhòp cả nhóm nam ôn từ 1-15 *Cán sự đứng cùng chiều vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp nhóm nam tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên 3.Phần kết thúc - Hồi tónh,thả lỏng. - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét đánh giá buổi học 5” -Theo đội hình 4 hàng ngan - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo. -Theo đội hình 4 hàng ngang Rút kinh nghiệm.: Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 09 n¨m 2011 TiÕt 4 CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Học sinh nắm được cách trao và nhận tín gậy ( tại chỗ ) Bài tập 1 và 2. - Học bài Thể dục + Nhòp điệu ( nữ ) Ơn động t ác 1-3; Học động tác 4 + Phát triển chung ( nam ) Ơân động tác 1 – 15; Học 16 - 20 II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải Đònh lượng Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. b) Khởi động - Xoay các khớp : Cổ tay,cổ chân, hông,gối,gập Duỗi chân,xoạc dọc,xoạc ngang,løn,vặn mình. Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi,chạy đạp sau. Chạy nâng gót chạm mông,đá lăng chân ra trước,bước trượt ngang chân này đuổi chân kia sang phải – sang trái, chạy lùi khoảng 5 bước sau đó quay 180 0 chạy nhanh về trước. 3 - 5’ Mỗi động tác 4 lần x 8 nhòp 10m -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học - Dàn hàng,cự ly giãn cách một sải tay.Thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV. 2.Phần cơ bản a . CHẠY TIẾP SỨC * Tại chỗ tập trao tín gậy TTCB Đứng chân trước chân sau, chân cùng bên với tay cầm tín gậy ở phía sau,chạy đoạn 1và 3 cầm gậy tay phải,đoạn 3 và 4 cầm gậy tay trái, cầm sát đầu phía sau của tín gậy. Động tác : Đánh tay nhòp nhàng ,khi tay có tín gậy đưa về trước thì hô bắt và đánh tay này tiếp về sau 1 nhòp 30 – 35’ Lớp ngồi thành 4 hàng ngang     *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 nữa rồi mới đưa thẳng tay về trước , làm động tác trao gậy theo kiểu quy đònh *Tại chỗ, tập động tác tay không nhận tín gậy TTCB Đứng chân trước, chân sau Động tác : Theo lệnh của GV, HS đánh hai tay tự nhiên. Khi nghe hiệu lệnh ‘bắt’ thì tay sẽ nhận tín gậy đánh ra trước ,khi tay đó đánh ra sau thì duỗi thẳng,ép sát thân để nhận tín gậy BÀI TD Nam : n động tác 1 – 15 Học động tác 16 – 20 Đông tác 16 : Tung hai chân ra sau thành tư thế nằm sấp chốnh thẳng tay, mũi bàn chân chống đất, thân người thẳng. Động tác 17 : Co tay (gập hết khớp khuỷu tay) hạ thân và giữ thân người thẳng. Động tác 18 : Duỗi tay, thân thẳng thành tư thế nằm sấp chống thẳng tay, mũi bàn chân chống đất,thân người thẳng.(như động tác 16) Động tác 19 : như động tác 17. Động tác 20 : Thu 2 chân thành tư thế ngồi xổm, tì trên nửa trước bàn chân,. Hai tay chống đất. Nữ : Động tác 4 Nhảy Cự ly giãn cách           4          3           2          1  *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV hô nhòp để HS tập, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cự ly giãn cách           4          3           2          1  *Lớp phân thành 4 nhóm nữ tự ôn từ 1-3 và cho các em xem hình động tác 4 tạo khái niệm,GV qua hứơng dẫn nam * Hướng dẫn nam ôn , cán sự lớp hô nhòp cả nhóm nam ôn từ 1-15 *Cán sự đứng cùng chiều vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn. [...]... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng 6 quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Đònh Phương pháp tổ chức tập Nội dung & giảng giải lượng ( Hoạt động của GV – HS ) 7 - 10’ 1.Phần mở đầu -GV và HS làm thủ tục nhận a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến lớp nội... bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung & giảng giải 1.Phần mở đầu a) Nhận lớp : Kiểm tra só số,phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học Đònh lượng 7 - 10’ Phương pháp tổ chức tập ( Hoạt động của GV – HS ) -GV và HS làm thủ tục nhận lớp -GV phổ biến nội dung,yêu... sau đó hô nhòp nhanh hơn Cán sự lớp hô nhòp nhóm nữ tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng ở trên Sau khi các em nắm vững 4 nhòp đầu,GV hướng dẫn tập tiếp N 5,6,7,8 *GV làm mẫu nhanh, chậm *GV đứng cùng chiều,vừa tập vừa hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau đó hô nhòp nhanh hơn *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cán sự lớp quản lí nhóm nữ tập... từng giai đoạn Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 *Trường hợp đủ dụng cụ cả lớp tập nhảy cao xong sau đó cả lớp chuyển qua học bóng chuyền *Trường hợp thiếu bóng có thể chia lớp làm hai nhóm,một nhóm tập nhảy cao, nhóm kia tập bóng chuyền *Sau khi GV giảng giải cả lớp, GV tổ chức hướng dẫn nửa lớp tập nhảy cao toàn bộ 4 giai đoạn,sau đó GV để nhóm 1 tâp dưới sự giám sát của cán sự lớp *GV hướng dẫn nhóm 2 tập bóng... theo nhóm cho đến lúc kiểm tra Có thể bấm giờ để tính thành tích + kó thuật -Bố trí lớp ngồi khu vực giữa đoạn đường chạy -Cán sự lớp giữ trật tự - Cán sự Đứng cùng chiều,vừa đếm nhòp vừa làm mẫu các em nữ làm theo     Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11  -Cán sự điều khiển,GV giám sát -Cán sự điều khiểm và nhóm tự quản F Học động tác 41 – 50 - GV Đứng cùng chiều,vừa đếm... ¸n thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 09n¨m 2 011 TiÕt 8 CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Ơân phối hợp của người trao – nhận tín gậy hoặc nội dung do GV chọn Ơân ĐT 1 – 6 (nữ) Học ĐT 7 – 8 (nữ) Ơân ĐT 1 – 30 (nam) II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội dung... -Tập trao – nhận tín gậy nhóm 4 em,một lượt tập 2 nhóm,tập với tốc độ cao,các em có thể tập giữ theo nhóm cho đến lúc kiểm tra Có thể bấm giờ để tính thành tích + kó thuật -Bố trí lớp ngồi khu vực giữa đoạn đường chạy -Cán sự lớp giữ trật tự - Cán sự Đứng cùng chiều,vừa đếm nhòp vừa làm mẫu các em Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 tay phải bđể trao cho người số 3.Người số 3 chuyển gậy sang tay phải để trao cho... tập phát triển thể lực (do Gv chọn) TTTC : n các bước di chuyển trong môn bóng chuyền Ôn kó thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (một số bài tập bổ trợ) II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Trng V¬ng,vệ sinh nơi tập - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng 6 quà bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng... 09 n¨m 2 011 CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu Học một số điểm cơ bản trong luật điền kinh (phần chạy tiếp sức 4 x 100m) Ơân nội dung chạy như lúc thi đấu Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Ơân ĐT 1 – 9 (nũ) Ơân ĐT 1 – 50 (nam) II – Đòa điểm, phương tiện - Đòa điểm : : S©n tËp TD Trêng THPT Thống Nhất - Phương tiện : Chuẩn bò còi,, 4 tín gậy III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp ) Nội... - Nhận xét đánh giá buổi học -Theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS động tác thả lỏng để HS Tập theo -Theo đội hình 4 hàng ngang cho HS dồn hàng lại Rút kinh nghiệm.: TiÕt 5 Ngµy th¸ng 09 n¨m 2 011 CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Học sinh nắm được xuất phát thấp,xuất phát ba điểm tựa.Sự phối hợp của người trao – nhận tín gậy - Học bài Thể dục + nhòp điệu . hơn. *Cán sự lớp hô nhòp cả lớp tập GV quan sát sửa sai. Có thể em tập giỏi đứng ở trên Cán sự lớp quản lí nhóm nữ tập cho thuộc hai động tác vứa học.( nếu lớp tiếp thu tốt có thể tâp lại toàn bộ. thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 08 n¨m 2 011 TiÕt 3 : CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Học sinh nắm được cách trao và nhận tín gậy ( tại chỗ ) Bài tập 1 và 2. - Học bài Thể dục + Nhòp. thĨ dơc líp 11 Ngµy th¸ng 09 n¨m 2 011 TiÕt 4 CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu - Học sinh nắm được cách trao và nhận tín gậy ( tại chỗ ) Bài tập 1 và 2. - Học bài Thể dục + Nhòp điệu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan