Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 21

22 748 6
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 21

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng GIÁO ÁN SỐ: 01/14 TÊN BÀI: NHẢY XA – CHẠY BỀN    Tiết CT:17, 18 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: - Nhảy xa: Ơn: Một số bài tập phát triển thể lực. Một số trò chơi bổ trợ kĩ thuật. Tập mơ phỏng động tác chân lăng-chân giậm. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện giai đoạn trên không, động tác chân giậm, động tác chân lăng. - Biết cách vượt qua chướng ngại vật để hoàn thành cự ly chạy bền trên đòa hình tự nhiên. 2. Kó năng: - Thực hiện được giai đoạn trên không, động tác chân giậm, động tác chân lăng. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên đòa hình tự nhiên. - Hoàn thành cự li chạy. 3. Thái độ: - Học sinh tự giác, tích cực tập luyện. III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Thời gian : 90 phút 2. Đòa điểm : Sân trường. 3. Phương tiện : Còi IV. TI ẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯNG VĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. 3. Khởi động chung: xoay các khớp, các động tác, chạy. 4. Kiểm tra bài cũ: 15 phút 1’ 2’ 7’ 5’ - Học sinh tập trung nhanh chóng, báo cáo rõ ràng, trang phục đầy đủ. - Học sinh trật tự, nghe giáo viên phổ biến nội dung buổi học. - Học sinh khởi động tích cực, làm nóng các khớp. - GV gọi 1 – 2 HS lên kiểm tra bài cũ - Đội hình tập trung: 4 hàng ngang. - Đội hình tập luyện: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay. - GV quan sát, nhận xét. II. Phần cơ bản: 1. Nhảy xa: - Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm. 65 phút 55’ 35’ - Ơn mơ phỏng động tác chân lăng trên khơng -Lớp 4 hàng ngang cự li giãn cách 1 dang tay. -Tập đặt chân giậm phía sau - 1 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng - Một số bài tập bổ trợ thể lực: + Bật cóc tiếp sức + Bật xa tại chổ 2. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố bài: 20’ 5’ 5’ - Ơn mơ phỏng động tác chân giậm nhảy . - Tập luyện tích cực đúng bài tập. - Chạy vòng sân trường : ( Nam4 - 5 vòng ; Nữ 3 vòng) Yêu cầu: Chạy nâng dần thành tích ( rút ngắn thời gian; cố gắng không bỏ cuộc, chú ý nhòp thở). - GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại bài tập. nghe tiếng còi,nhanh chóng đưa chân giậm về phía trước thực hiện động tác đặt chân giậm. -Đặt chân giậm phía sau,nghe hiệu lệnh còi GV thực hiện đi 3 bước đặt chân giậm,chân lăng đưa về trước, tay phải đang ở tư thế trên cao sẽ được đánh xuống tới ngang vai ,đánh vòng sang phải,tay trái từ dằng sau đánh ra trước.sau động tác bước bộ,chân lăng duỗi ra và miết về sau,2 tay giơ căng về sau thực hiện động tác ưỡn thân,sau đó gập bụng lại đồng thời bật về trước. -Lớp 4 hàng ngang cự li giãn cách 1 dang tay - GV quan sát, nhắc nhở. - GV quan sát, nhận xét đúng sai, nêu cách khắc phục và hệ thống lại bài. III. Phần kết thúc: - Hồi tónh, thả lỏng. - Nhận xét buổi học, giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút - Học sinh hít thở sâu, hồi tónh thả lỏng các khớp và toàn bộ cơ thể. - Học sinh trật tự nghe giáo viên nhận xét buổi học và giao bài tập về nhà. - Học sinh hô “ khỏe ” thật to rồi giải tán. - Đội hình thả lỏng: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay. - Đội hình 4 hàng ngang. - Đội hình 4 hàng ngang. * Rút kinh nghiệm : GIÁO ÁN SỐ: 02/14 TÊN BÀI: NHẢY XA – CHẠY BỀN    Tiết CT:19, 20 Thời gian dạy: - 2 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng I. NHIỆM VỤ: - Nhảy xa: Ơn: Một số bài tập phát triển thể lực. Một số trò chơi bổ trợ kĩ thuật. Tập mơ phỏng động tác chân lăng-chân giậm. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện giai đoạn trên không, động tác chân giậm, động tác chân lăng. - Biết cách vượt qua chướng ngại vật để hoàn thành cự ly chạy bền trên đòa hình tự nhiên. 2. Kó năng: - Thực hiện được giai đoạn trên không, động tác chân giậm, động tác chân lăng. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên đòa hình tự nhiên. - Hoàn thành cự li chạy. 3. Thái độ: - Học sinh tự giác, tích cực tập luyện. III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Thời gian : 90 phút 2. Đòa điểm : Sân trường. 3. Phương tiện : Còi IV. TI ẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯNG VĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. 3. Khởi động chung: xoay các khớp, các động tác, chạy. 4. Kiểm tra bài cũ: 15 phút 1’ 2’ 7’ 5’ - Học sinh tập trung nhanh chóng, báo cáo rõ ràng, trang phục đầy đủ. - Học sinh trật tự, nghe giáo viên phổ biến nội dung buổi học. - Học sinh khởi động tích cực, làm nóng các khớp. - GV gọi 1 – 2 HS lên kiểm tra bài cũ - Đội hình tập trung: 4 hàng ngang. - Đội hình tập luyện: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay. - GV quan sát, nhận xét. II. Phần cơ bản: 1. Nhảy xa: - Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm. 65 phút 55’ 35’ - Ơn mơ phỏng động tác chân lăng trên khơng - Ơn mơ phỏng động tác chân giậm nhảy . -Lớp 4 hàng ngang cự li giãn cách 1 dang tay. -Tập đặt chân giậm phía sau nghe tiếng còi,nhanh chóng đưa chân giậm về phía trước thực hiện động tác đặt chân giậm. -Đặt chân giậm phía sau,nghe hiệu lệnh còi GV thực hiện đi 3 bước đặt chân giậm,chân lăng đưa về trước, tay phải đang ở tư thế trên cao sẽ được đánh xuống tới ngang vai ,đánh vòng sang - 3 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng - Một số bài tập bổ trợ thể lực: + Bật cóc tiếp sức + Bật xa tại chổ 2. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố bài: 20’ 5’ 5’ - Tập luyện tích cực đúng bài tập. - Chạy vòng sân trường : ( Nam4 - 5 vòng ; Nữ 3 vòng) Yêu cầu: Chạy nâng dần thành tích ( rút ngắn thời gian; cố gắng không bỏ cuộc, chú ý nhòp thở). - GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại bài tập. phải,tay trái từ dằng sau đánh ra trước.sau động tác bước bộ,chân lăng duỗi ra và miết về sau,2 tay giơ căng về sau thực hiện động tác ưỡn thân,sau đó gập bụng lại đồng thời bật về trước. -Lớp 4 hàng ngang cự li giãn cách 1 dang tay - GV quan sát, nhắc nhở. - GV quan sát, nhận xét đúng sai, nêu cách khắc phục và hệ thống lại bài. III. Phần kết thúc: - Hồi tónh, thả lỏng. - Nhận xét buổi học, giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút - Học sinh hít thở sâu, hồi tónh thả lỏng các khớp và toàn bộ cơ thể. - Học sinh trật tự nghe giáo viên nhận xét buổi học và giao bài tập về nhà. - Học sinh hô “ khỏe ” thật to rồi giải tán. - Đội hình thả lỏng: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay. - Đội hình 4 hàng ngang. - Đội hình 4 hàng ngang. * Rút kinh nghiệm : GIÁO ÁN SỐ: 03/14 TÊN BÀI: NHẢY XA – CHẠY BỀN    Tiết CT:21, 22 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: - Nhảy xa: Ơn: Một số bài tập phát triển thể lực. Một số trò chơi bổ trợ kĩ thuật. Tập mơ phỏng động tác chân lăng-chân giậm. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện giai đoạn trên không, động tác chân giậm, động tác chân lăng. - Biết cách vượt qua chướng ngại vật để hoàn thành cự ly chạy bền trên đòa hình tự nhiên. - 4 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng 2. Kó năng: - Thực hiện được giai đoạn trên không, động tác chân giậm, động tác chân lăng. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên đòa hình tự nhiên. - Hoàn thành cự li chạy. 3. Thái độ: - Học sinh tự giác, tích cực tập luyện. III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Thời gian : 90 phút 2. Đòa điểm : Sân trường. 3. Phương tiện : Còi IV. TI ẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯNG VĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. 3. Khởi động chung: xoay các khớp, các động tác, chạy. 4. Kiểm tra bài cũ: 15 phút 1’ 2’ 7’ 5’ - Học sinh tập trung nhanh chóng, báo cáo rõ ràng, trang phục đầy đủ. - Học sinh trật tự, nghe giáo viên phổ biến nội dung buổi học. - Học sinh khởi động tích cực, làm nóng các khớp. - GV gọi 1 – 2 HS lên kiểm tra bài cũ - Đội hình tập trung: 4 hàng ngang. - Đội hình tập luyện: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay. - GV quan sát, nhận xét. II. Phần cơ bản: 1. Nhảy xa: - Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm. - Một số bài tập bổ trợ thể lực: + Bật cóc tiếp sức 65 phút 55’ 35’ 20’ - Ơn mơ phỏng động tác chân lăng trên khơng - Ơn mơ phỏng động tác chân giậm nhảy . - Tập luyện tích cực đúng bài tập. -Lớp 4 hàng ngang cự li giãn cách 1 dang tay. -Tập đặt chân giậm phía sau nghe tiếng còi,nhanh chóng đưa chân giậm về phía trước thực hiện động tác đặt chân giậm. -Đặt chân giậm phía sau,nghe hiệu lệnh còi GV thực hiện đi 3 bước đặt chân giậm,chân lăng đưa về trước, tay phải đang ở tư thế trên cao sẽ được đánh xuống tới ngang vai ,đánh vòng sang phải,tay trái từ dằng sau đánh ra trước.sau động tác bước bộ,chân lăng duỗi ra và miết về sau,2 tay giơ căng về sau thực hiện động tác ưỡn thân,sau đó gập bụng lại đồng thời bật về trước. -Lớp 4 hàng ngang cự li giãn cách 1 dang tay - 5 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng + Bật xa tại chổ 2. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố bài: 5’ 5’ - Chạy vòng sân trường : ( Nam4 - 5 vòng ; Nữ 3 vòng) Yêu cầu: Chạy nâng dần thành tích ( rút ngắn thời gian; cố gắng không bỏ cuộc, chú ý nhòp thở). - GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại bài tập. - GV quan sát, nhắc nhở. - GV quan sát, nhận xét đúng sai, nêu cách khắc phục và hệ thống lại bài. III. Phần kết thúc: - Hồi tónh, thả lỏng. - Nhận xét buổi học, giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút - Học sinh hít thở sâu, hồi tónh thả lỏng các khớp và toàn bộ cơ thể. - Học sinh trật tự nghe giáo viên nhận xét buổi học và giao bài tập về nhà. - Học sinh hô “ khỏe ” thật to rồi giải tán. - Đội hình thả lỏng: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay. - Đội hình 4 hàng ngang. - Đội hình 4 hàng ngang. * Rút kinh nghiệm : GIÁO ÁN SỐ: 04/14 TÊN BÀI: NHẢY XA – CHẠY BỀN    Tiết CT:23, 24 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: - Nhảy xa: Ơn: Một số bài tập phát triển thể lực. Một số trò chơi bổ trợ kĩ thuật. Tập mơ phỏng động tác chân lăng-chân giậm. Hoàn chỉnh kó thuật. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện giai đoạn trên không, động tác chân giậm, động tác chân lăn, hoàn chỉnh kó thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” - Biết cách vượt qua chướng ngại vật để hoàn thành cự ly chạy bền trên đòa hình tự nhiên. 2. Kó năng: - Thực hiện được giai đoạn trên không, động tác chân giậm, động tác chân lăng. - Thực hiện được nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên đòa hình tự nhiên. - Hoàn thành cự li chạy. 3. Thái độ: - 6 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng - Học sinh tự giác, tích cực tập luyện. III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Thời gian : 90 phút 2. Đòa điểm : Sân trường. 3. Phương tiện : Còi IV. TI ẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯNG VĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. 3. Khởi động chung: xoay các khớp, các động tác, chạy. 4. Kiểm tra bài cũ: 15 phút 1’ 2’ 7’ 5’ - Học sinh tập trung nhanh chóng, báo cáo rõ ràng, trang phục đầy đủ. - Học sinh trật tự, nghe giáo viên phổ biến nội dung buổi học. - Học sinh khởi động tích cực, làm nóng các khớp. - GV gọi 1 – 2 HS lên kiểm tra bài cũ - Đội hình tập trung: 4 hàng ngang. - Đội hình tập luyện: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay. - GV quan sát, nhận xét. II. Phần cơ bản: 1. Nhảy xa: - Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm. - Hoàn chỉnh kó thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” - Một số bài tập bổ trợ thể lực: + Bật cóc tiếp sức + Bật xa tại chổ 2. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên 65 phút 55’ 35’ 20’ 5’ - Ơn mơ phỏng động tác chân lăng trên khơng - Ơn mơ phỏng động tác chân giậm nhảy . - Hoàn chỉnh kó thuật: - Tập luyện tích cực đúng bài tập. - Chạy vòng sân trường : ( Nam4 - 5 vòng ; Nữ 3 vòng) Yêu cầu: Chạy nâng dần thành tích ( rút ngắn thời gian; cố gắng không bỏ cuộc, chú ý nhòp thở). -Lớp 4 hàng ngang cự li giãn cách 1 dang tay. - Đội hình tập luyện:                     - Đội hình tập luyện: - GV quan sát, nhắc nhở. - GV quan sát, nhận xét đúng sai, - 7 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng 3. Củng cố bài: 5’ - GV gọi 1-2 học sinh lên thực hiện lại bài tập. nêu cách khắc phục và hệ thống lại bài. III. Phần kết thúc: - Hồi tónh, thả lỏng. - Nhận xét buổi học, giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút - Học sinh hít thở sâu, hồi tónh thả lỏng các khớp và toàn bộ cơ thể. - Học sinh trật tự nghe giáo viên nhận xét buổi học và giao bài tập về nhà. - Học sinh hô “ khỏe ” thật to rồi giải tán. - Đội hình thả lỏng: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay. - Đội hình 4 hàng ngang. - Đội hình 4 hàng ngang. * Rút kinh nghiệm : GIÁO ÁN SỐ: 05/14 TÊN BÀI: ĐÁ CẦU - NHẢY XA – CHẠY BỀN    Tiết CT:25, 26 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: - Đá cầu: Ơn: Một số động tác đã học ở lớp 11. Một số động tác bổ trợ chun mơn. Kĩ thuật đánh ngực tấn cơng Thể lực. Một số chiến thuật phối hợp Giới thiệu Luật Đá cầu. - Nhảy xa: Hồn chỉnh kĩ thuật. Giới thiệu Luật Điền kinh - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện một số bài tập phát triển thể lực, hoàn chỉnh kó thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” - Biết một số điểm trang Luật Điền kinh (phần nhảy xa). - Biết cách thực hiện tâng cầu (nhòp 1), đá tấn công cầu bằng mu bàn chân, di chuyển bước lướt, kó thuật đánh ngực tấn công. - Biết cách vượt qua chướng ngại vật để hoàn thành cự ly chạy bền trên đòa hình tự nhiên. 2. Kó năng: - Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập phát triển thể lực. - Thực hiện được nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”. - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu (nhòp 1), đá tấn công cầu bằng mu bàn chân, di chuyển bước lướt, kó thuật đánh ngực tấn công. - Vận dụng vào đấu tập. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên đòa hình tự nhiên. - Hoàn thành cự li chạy. 3. Thái độ: - Học sinh tự giác, tích cực tập luyện. - 8 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Thời gian : 90 phút 2. Đòa điểm : Sân trường. 3. Phương tiện : Trụ, lưới, cầu đá IV. TI ẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯNG VĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. 3. Khởi động chung: xoay các khớp, các động tác, chạy. 4. Kiểm tra bài cũ: 15 phút 1’ 2’ 7’ 5’ - Học sinh tập trung nhanh chóng, báo cáo rõ ràng, trang phục đầy đủ. - Học sinh trật tự, nghe giáo viên phổ biến nội dung buổi học. - Học sinh khởi động tích cực, làm nóng các khớp. - GV gọi 1 – 2 HS lên kiểm tra bài cũ - Đội hình tập trung: 4 hàng ngang. - Đội hình tập luyện: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay. - GV quan sát, nhận xét. II. Phần cơ bản: 1. Nhảy xa: - Hoàn chỉnh kó thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” - Giới thiệu Luật 65 phút 20’ 15’ 5’ - Hoàn chỉnh kó thuật: - Một số điểm trong Luật: *Trong thi đấu, VĐV phải nhảy theo thứ tự qui đònh thông qua rút thăm. Khi có 8 vđv trở xuống tham gia thi đấu, mỗi vđv được nhảy 6 lần, nếu có trên 8 vđv thi đấu được nhảy 3 lần, sau đó 8 vđv có thành tích cao được nhảy thêm 3 lần, Mỗi vđv được tính thành tích của lần nhảy tốt nhất trong các lần nhảy bao gồm cả những lần nhảy để quyết đònh vò trí đầu tiên khi có sự bằng nhau. * Những trường hợp phạm quy -Chạm đất phía sau vạch giậm nhảy bằng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể,dù chạy đà không giậm nhảy hoặc giậm nhảy. -Giậm nhảy phía bên ngoài phạm vi hai đầu ván, dù ở phía sau hay phía trước đường kéo dài của vạch giậm nhảy -Trong quá trình rơi xuống, điểm chạm đất phía bên ngoài khu vực ro8i gần với ván giậm hơn so với điểm chạm gần nhất trong khu vực rơi hoặc sau khi hoàn thành lần nhảy đi ngược lại phía sau qua khu vực rơi xuống hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nhào lộn nào trong khi - Đội hình tập luyện: - GV quan sát, nhắc nhở. - Đội hình:      - 9 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng 2. Đá cầu : - Một số bài tập bổ trợ chuyên môn. + Đứng tại chổ thực hiện động tác đánh ngực tấn công. + Di chuyển đơn bước hoặc bước kép sang ngang thực hiện kó thuật đánh ngực tấn công - Kó thuật đánh ngực. - Thể lực : Tập di chuyển sân. - Giới thiệu luật đá cầu (tiếp theo). 35’ 10’ 5’ 5’ chạy đà hoặc trong lúc nhảy. * Chuyền cầu bằng mu bàn chân: * Tâng cầu (nhòp 1) * Kó thuật đánh ngực tấn công. - TTCB: Đứng chân truốc chân sau, hoặc hai chân rộng bằng vai cách lưới 30 – 40 cm, để quang sát đường cầu bai đến. Động tác: Khi quả cầu bay tới ổ độ cao trên lưới và cách lưới 30-40cm, cách mép lưới khoảng 20-25cm, người tập bật nhảy thẳng lên cao, xoay thân trên sang phải hoặc sang trái rôùi dùng ngực đánh mạnh vào cầu, cho cầu bai qua lưới rơi xuống sân của đối phương. Thực hiên sung người tập tiếp đất bằng hai chân, sau đó di chuyển về giữa sân để chuẩn bò đở quả cầu tiếp theo. - Tập luyện tích cực. * Một số điểm trong luật đá cầu: - Thời gian khởi động chuyên môn không quá 3’ - Thời gian nghỉ trước khi vào thi đấu hiệp hai không quá 2’ - Thời gian nghỉ trước khi vào thi đấu hiệp thứ ba không quá 5’ - Thời gian nghỉ giữa hai trận đấu không dưới 15’ - Trọng tài là người quyết đònh về bất kỳ một sự tạm dừng ti đấu. - Quyết đònh dừng từng trận đấu hoặc cả cuộc thi vì những lí do cấp thiết đều do ban tổ chức quyết đònh - Nếu xảy ra tình huống vì khách quan phải dừng trận đấu thì + Nếu chưa được phép của trọng tài, các VĐV - GV điều khiển cho lớp tập, HS tự ôn tập tâng “búng” cầu nhằm tập cảm giác với cầu. - Mỗi em một quả cầu đứng chia đều trên sân. - Đứng theo hình tam giác, chuyền theo chiều từ trái sang phải, ngược lại. - 2 HS đứng cách nhau 4-6m tập động tác chuyền cầu qua lại với nhau - GV quan sát sữa sai cho học sinh - GV giới thiệu kó thuật đá cầu - GV thò phạm động tác. - Tư thế chuẩn bò - Kó thuật đánh ngực tấn công - Đội hình tập luyện:      phục vụ     thực hiện      phục vụ      thực hiện - Đội hình:      - 10 - [...]... GIÁO ÁN SỐ: 07/14 TÊN BÀI: ĐÁ CẦU - NHẢY XA – KTĐC - 14 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng  Tiết CT:29, 30 Thời gian dạy: I NHIỆM VỤ: - Đá cầu: Ơn: Kĩ thuật đánh ngực tấn cơng; thể lực Kĩ thuật đá móc bằng mu bàn chân; thể lực Giới thiệu Luật Đá cầu Đấu tập Kiểm tra kết thúc mơn Hồn chỉnh kĩ thuật Giới thiệu... 3 Phương tiện: Thước dây IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: PHẦN VÀ NỘI DUNG I Phần mở đầu: 1 Giáo viên nhận lớp 2 Phổ biến nội dung, LƯNG VĐ 15 phút 1’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC - Học sinh tập trung nhanh chóng, báo cáo rõ ràng, trang phục đầy đủ - Học sinh trật tự, nghe giáo viên phổ biến - Đội hình tập trung: 4 hàng ngang - 18 - Giáo án Thể Dục 12 yêu cầu buổi học 3 Khởi động chung: xoay... nhận xét đúng sai, nêu cách khắc phục và hệ thống lại bài Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn - Hồi tónh, thả lỏng - Học sinh hít thở sâu, hồi tónh thả lỏng các khớp và toàn bộ cơ thể - Học sinh trật tự nghe giáo viên nhận xét buổi học và giao bài tập về nhà - Học sinh hô “ khỏe ” thật to rồi giải tán - Nhận xét buổi học, giao bài tập về nhà - Xuống lớp Đức Lượng - Đội hình thả lỏng: 4 hàng ngang giãn cách... tập về nhà - Học sinh hô “ khỏe ” thật to rồi giải tán - Đội hình thả lỏng: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay - Đội hình 4 hàng ngang - Đội hình 4 hàng ngang * Rút kinh nghiệm : - 19 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng GIÁO ÁN SỐ: 01/04 TÊN BÀI: ÔN TẬP THI HỌC KÌ I  Tiết CT:33,... cao được nhảy thêm 3 lần, Mỗi vđv được tính thành tích của lần nhảy tốt nhất trong các lần nhảy bao - 12 - - Đội hình tập luyện: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay - GV quan sát, nhắc nhở - Đội hình:      Giáo án Thể Dục 12 2 Đá cầu : GV: Đồn 35’ - Kó thuật đánh ngực - Thể lực : Tập di chuyển sân - Giới thiệu luật đá cầu (tiếp theo) gồm cả những lần nhảy để quyết đònh... cực, làm nóng các khớp - Đội hình tập trung: 4 hàng ngang 5’ - 21 - - Đội hình tập luyện: 4 hàng ngang giãn cách 1 dang tay Giáo án Thể Dục 12 4 Kiểm tra bài cũ: V Phần cơ bản: 1 Nhảy xa: - Kiểm tra kết thúc môn - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT 2 Củng cố bài: VI Phần kết thúc: - Hồi tónh, thả lỏng - Nhận xét buổi học, giao bài tập về nhà - Xuống lớp GV: Đồn Đức Lượng - GV gọi 1 – 2 HS lên kiểm tra bài cũ 65... chuyền cầu qua lại với nhau - GV quan sát sữa sai cho học sinh - GV giới thiệu kó thuật đá cầu - GV thò phạm động tác - Tư thế chuẩn bò - Kó thuật đánh ngực tấn công - Đội hình tập luyện:      phục vụ     thực hiện      phục vụ      thực hiện Giáo án Thể Dục 12 3 Chạy bền: trên địa hình tự nhiên 4 Củng cố bài: GV: Đồn quá 3’ - Thời gian nghỉ trước khi vào thi đấu hiệp hai không quá... II MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết cách thực hiện một số bài tập phát triển thể lực, hoàn chỉnh kó thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân” - Biết một số điểm trang Luật Điền kinh (phần nhảy xa) - 11 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng Biết cách thực hiện tâng cầu (nhòp 1), đá tấn công cầu bằng mu bàn chân, di chuyển bước lướt, kó thuật đánh ngực tấn công - Biết cách vượt qua chướng ngại vật để hoàn thành cự ly... ngược lại - 2 HS đứng cách nhau 4-6m tập động tác chuyền cầu qua lại với nhau - GV quan sát sữa sai cho học sinh - GV giới thiệu kó thuật đá cầu - GV thò phạm động tác - Tư thế chuẩn bò - Kó thuật đánh ngực tấn công Giáo án Thể Dục 12 - Kiểm tra kết thúc môn: Đá tấn công bằng mu bàn chân - Giới thiệu luật đá cầu (tiếp theo) 3 Củng cố bài: GV: Đồn 25’ 5’ 5’ quang sát đường cầu bai đến Động tác: Khi quả...    thực hiện      phục vụ      thực hiện - Gọi theo danh sách lớp, mỗi lần 2 em kiểm tra ( 1 em thực hiện, 1 em nhặt cầu Sau đó đổi lại ).gọi 2 em tiếp theo chuẩn bò - Đội hình kiểm tra đá cầu một học sinh phát cầu và một học sinh kiểm tra x x - Đội hình:      Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng thì huỷ bỏ kết quả trận đấu đã có để thi đấu lại - GV gọi . Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng GIÁO ÁN SỐ: 01/14 TÊN BÀI: NHẢY XA – CHẠY BỀN    Tiết CT:17, 18 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: - Nhảy xa: Ơn: Một số bài tập phát triển thể lực tay phải đang ở tư thế trên cao sẽ được đánh xuống tới ngang vai ,đánh vòng sang - 3 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng - Một số bài tập bổ trợ thể lực: + Bật cóc tiếp sức + Bật xa tại. KTĐC - 14 - Giáo án Thể Dục 12 GV: Đồn Đức Lượng    Tiết CT:29, 30 Thời gian dạy: I. NHIỆM VỤ: - Đá cầu: Ơn: Kĩ thuật đánh ngực tấn cơng; thể lực. Kĩ thuật đá móc bằng mu bàn chân; thể lực.

Ngày đăng: 25/05/2015, 21:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan