Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 16

143 452 0
Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ.   2. Bài TD liên hoàn của nam:   3. Chạy tiếp sức.  !"#$  #"#$ %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9/8) ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$(9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: C :_)4bF$ ! @5c% &V%$ %!)d aef 7* a7* %dg6)h#7c%        CD^::i::9)_  Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: &V% 3. Chạy tiếp sức: j/k# #"#$ CD7!"+BB45A72) : lm) 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY f7* 7* %&#7@5cI&):b/8       CD^::i::9)_ %&2[#7/k# #"#$     CD^::i::9)_ %dFR@5o      CD^:#lY  KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W L#lY CD#lY /$8) 9 V eLcZHA C @5#74b5 &' I7B r7* 7* 7* 7* IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ. e sJ@B* se 2. Bài TD liên hoàn của nam: f  sJ@B* s`f 3. Chạy tiếp sức.  !"#$45@5#778:-  !"#$45@5#778:- %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9#71$ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ 8)@5c45>' CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản:  TDNĐ: Ôn %$ %!)d CD :b/8tV &V%! aef 7* r7*  %dg6)h#7c%       CD^::i::9)_ Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: j% CD :b/8]12t V &V%`uf 3. Chạy tiếp sức: j/k# #"#$v>2$#)w CD :b/8]12/k#  !"#$tV 5#7>2$1Z7124R ve1l ef)w CD7!"+A72) :lm) 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY e7* f7* %&#7@5cI&):b/8       CD^::i:: %&#7/k# #"#$      ef) CD^::i:: %d2$R      ef) CD^::i:: KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W L#lY CD#lY /$8) 9 V eLcZHA C @5#74b5 &' I7B r7* 7* 7* 7* IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ. g sJ@B*e sg 2. Bài TD liên hoàn của nam: a  sJ@B*f sa 3. Chạy tiếp sức.  !"#$m 6)9R   !"#$m 6)9v>#)+w %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9#71$ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$(9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ 8)5c45>' CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: %$ %!)d %! %7R7 aef 7* a7* %d6)h#7c%     CD^::i::9)_  Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng  &'#71$:b/8#7 2. Bài TDLH của Nam: j%f &V%a &'#71$:b/8 3. Chạy tiếp sức: j/k# #"#$m 6) 9v!)+w 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY f7* 7* %&#7@5cI&):b/8    CD^::i::9)_  %&#7/k# #"#$      `f) CD^::i::  %dFR@5o      CD^:#lY  KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W L#lY CD#lY /$8) 9 V eLcZHA C @5#74b5 &' I7B r7* 7* 7* 7* IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ. g J@B*g 2. Bài TD liên hoàn của nam: r  sJ@B*a sxr 3. Chạy tiếp sức.  !"#$m 6)e9R   !"#$m 6)e9v>#)+w@5#7+eyf %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9#71$ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$(9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ 8)5c45>' CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản:  TDNĐ: Ôn %$ %!)d %! - %7R7 CD :b/8gtV 2. Bài TDLH của Nam: j%a &V%xr aef 7* a7*  %dg6)h#7c%       CD^::i::9)_ Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng CD :b/8rtV 3. Chạy tiếp sức: j/k# #"#$m 6)e 9v!)+w &'#71$:b/8 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY f7* 7* %&#7@5cI&):b/8       CD^::i:4508):: %&#7/k# #"#$       af) CD^::i::9)_ KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W L#lY CD#lY /$8) 9 V eLcZHA C @5#74b5 &' I7B r7* 7* 7* 7* IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 4 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 - Ngày soạn: 20 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 27 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ.   sJ@B*g  s( 2. Bài TD liên hoàn của nam: r  sJ@B*r 3. Chạy tiếp sức. s !"#$ /4f)^$A442@ ? s):R8) 1#b/v72$7:-w  !"#$ /4f)^$A442@ ? %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9#71$ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$(9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ 8)5c45>' CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn %$ %!)d %! %7R7 &V%19  CD7!"+BB45A72)#) :6 : 2. Bài TDLH của Nam: Ôn %r CD :b/8]12r tV 3. Chạy tiếp sức: j !"#$ /4f) ^$A442@ ? 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY aef 7* 7* e7* 7* %d6)h#7c%    %&#7@5cI&):b/8     CD^::i:4508):: %&#7/k# #"#$      `f)  CD^::i:4508):: %dFR@5o       CD^:#lY  KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W r7* 7* 7* T 1 - 1.3 m [...]... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức... và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy, thước dây, bàn đạp - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi... tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ biến... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS... linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS... quy định với vạch báo chuẩn - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập... quy định với vạch báo chuẩn - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện . Méng \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - TUẦN: 6 GIÁO ÁN Số: 12 Tiết 12 - Ngày soạn: 03 / 09 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 10 / 09 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1 NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1  !"#$tV 5#7>2$1Z7 12 4R ve1l ef)w CD7!"+A72) :lm) 4. Củng cố : CV&'1( 12 @5cn &' 12  #"#$n I7#lY+CD#lY e7* f7* %&#7@5cI&):b/8       CD^::i:: %&#7/k#

Ngày đăng: 26/05/2015, 09:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan