Giáo án Thể dục lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 9

143 530 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 22:08

Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 3 Tiết 3 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ.   2. Bài TD liên hoàn của nam:   3. Chạy tiếp sức.  !"#$  #"#$ %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9/8) ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$(9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: C :_)4bF$ ! @5c% &V%$ %!)d aef 7* a7* %dg6)h#7c%        CD^::i::9)_  Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: &V% 3. Chạy tiếp sức: j/k# #"#$ CD7!"+BB45A72) : lm) 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY f7* 7* %&#7@5cI&):b/8       CD^::i::9)_ %&2[#7/k# #"#$     CD^::i::9)_ %dFR@5o      CD^:#lY  KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W L#lY CD#lY /$8) 9 V eLcZHA C @5#74b5 &' I7B r7* 7* 7* 7* IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 2 GIÁO ÁN Số: 4 Tiết 4 - Ngày soạn: 07 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 13 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ. e sJ@B* se 2. Bài TD liên hoàn của nam: f  sJ@B* s`f 3. Chạy tiếp sức.  !"#$45@5#778:-  !"#$45@5#778:- %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9#71$ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ 8)@5c45>' CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản:  TDNĐ: Ôn %$ %!)d CD :b/8tV &V%! aef 7* r7*  %dg6)h#7c%       CD^::i::9)_ Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng 2. Bài TDLH của Nam: j% CD :b/8]12t V &V%`uf 3. Chạy tiếp sức: j/k# #"#$v>2$#)w CD :b/8]12/k#  !"#$tV 5#7>2$1Z7124R ve1l ef)w CD7!"+A72) :lm) 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY e7* f7* %&#7@5cI&):b/8       CD^::i:: %&#7/k# #"#$      ef) CD^::i:: %d2$R      ef) CD^::i:: KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W L#lY CD#lY /$8) 9 V eLcZHA C @5#74b5 &' I7B r7* 7* 7* 7* IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 5 Tiết 5 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ. g sJ@B*e sg 2. Bài TD liên hoàn của nam: a  sJ@B*f sa 3. Chạy tiếp sức.  !"#$m 6)9R   !"#$m 6)9v>#)+w %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9#71$ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$(9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ 8)5c45>' CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ: %$ %!)d %! %7R7 aef 7* a7* %d6)h#7c%     CD^::i::9)_  Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng  &'#71$:b/8#7 2. Bài TDLH của Nam: j%f &V%a &'#71$:b/8 3. Chạy tiếp sức: j/k# #"#$m 6) 9v!)+w 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY f7* 7* %&#7@5cI&):b/8    CD^::i::9)_  %&#7/k# #"#$      `f) CD^::i::  %dFR@5o      CD^:#lY  KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W L#lY CD#lY /$8) 9 V eLcZHA C @5#74b5 &' I7B r7* 7* 7* 7* IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 3 GIÁO ÁN Số: 6 Tiết 6 - Ngày soạn: 13 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 20 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ. g J@B*g 2. Bài TD liên hoàn của nam: r  sJ@B*a sxr 3. Chạy tiếp sức.  !"#$m 6)e9R   !"#$m 6)e9v>#)+w@5#7+eyf %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9#71$ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$(9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ 8)5c45>' CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản:  TDNĐ: Ôn %$ %!)d %! - %7R7 CD :b/8gtV 2. Bài TDLH của Nam: j%a &V%xr aef 7* a7*  %dg6)h#7c%       CD^::i::9)_ Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng CD :b/8rtV 3. Chạy tiếp sức: j/k# #"#$m 6)e 9v!)+w &'#71$:b/8 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY f7* 7* %&#7@5cI&):b/8       CD^::i:4508):: %&#7/k# #"#$       af) CD^::i::9)_ KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W L#lY CD#lY /$8) 9 V eLcZHA C @5#74b5 &' I7B r7* 7* 7* 7* IV/ PHẦN RÚT KINH NGHIỆM: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T 1 - 1.3 m Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng - TUẦN: 4 GIÁO ÁN Số: 7 Tiết 7 - Ngày soạn: 20 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 27 / 08 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1. TDNĐ: nữ.   sJ@B*g  s( 2. Bài TD liên hoàn của nam: r  sJ@B*r 3. Chạy tiếp sức. s !"#$ /4f)^$A442@ ? s):R8) 1#b/v72$7:-w  !"#$ /4f)^$A442@ ? %&'()*+,-.-/01# +"+1 2+3456 #78 9#71$ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN 2:!9&;$<&=&7 >?@ABCDC +E0$ >?@AF&'7G8 +HGG#71$$F  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Trêng THPT NguyÔn Hïng HiÖp Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng H %I ;J77.- KL;&MNO%MP LQA.-17 #77+8):R+@  C 4(#17+/8)+ST):- / UF&' ;.@H+$(9V LW WX $/7+Y7HV+ Y7+Z7H[+\ >$()]>2$@S+! =+ 27:\ 8)5c45>' CD^:_W `a7* ;* 1a A7 7* 1 ;* II/ Phần cơ bản: 1. TDNĐ:Ôn %$ %!)d %! %7R7 &V%19  CD7!"+BB45A72)#) :6 : 2. Bài TDLH của Nam: Ôn %r CD :b/8]12r tV 3. Chạy tiếp sức: j !"#$ /4f) ^$A442@ ? 4. Củng cố : CV&'1(12@5cn &'12 #"#$n I7#lY+CD#lY aef 7* 7* e7* 7* %d6)h#7c%    %&#7@5cI&):b/8     CD^::i:4508):: %&#7/k# #"#$      `f)  CD^::i:4508):: %dFR@5o       CD^:#lY  KKKL;&Mp&q> LB1S CD V:B1SJ@_7+"W :!\ CD^:+_W r7* 7* 7* T 1 - 1.3 m [...]... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức... và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy, thước dây, bàn đạp - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I/ PHẦN MỞ ĐẦU 6 - 8 phút 1/ Ổn định tổ chức lớp 1Phút - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi... tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS - Phổ biến... nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 6 - 8 phút I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1Phút 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ, bóng tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ... linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS... linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện đầy đủ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung Trêng THPT Ngun Hïng HiƯp I/ PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Ổn định tổ chức lớp - Tập hợp, điểm số, báo cáo - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS... quy định với vạch báo chuẩn - KN: Thực hiện được trao nhân tín gậy trong khu vực 20m quy định với vạch báo chuẩn - TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ tập luyện ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:  - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy - Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, dụng cụ tập... so¹n: Lª V¨n Méng GIÁO ÁN - TUẦN: 9 - Ngày soạn: 24 / 09 /2011 - Ngày dạy: 01 / 10 /2011 Số: 18 Tiết 18 Thời gian: 45 phút Khối 12 NHẢY CAO – BĨNG CHUYỀN – CHẠY BỀN  MỤC TIÊU: 1 Nhảy cao - KT: Biết cách thực hiện chạy đà – giậm nhảy và một số bài tập bổ trợ thể lực - KN: Thực hiện được chạy đà – giậm nhảy và một số bài tập bổ trợ thể lực 2 Bóng chuyền: - KT: + Biết cách thực hiện tư thế chuẩn bị trong . Méng \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - TUẦN: 6 GIÁO ÁN Số: 12 Tiết 12 - Ngày soạn: 03 / 09 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 10 / 09 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1 NGHIỆM: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - TUẦN: 5 GIÁO ÁN Số: 9 Tiết 9 - Ngày soạn: 28 / 08 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 03 / 09 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1 Méng \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - TUẦN: 6 GIÁO ÁN Số: 11 Tiết 11 - Ngày soạn: 03 / 09 /2011 Thời gian: 45 phút - Ngày dạy: 10 / 09 /2011 Khối 12 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU 1.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan